Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Sagsnr.: Dok.nr.: Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget

2 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen. Overordnede rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen skal sikre, at: alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning i folkeskolen, der oprettes børnehaveklasser, der undervises i grundskolen og 10. klasse, der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, herunder specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen. Den fælles folkeskole i Ballerup Kommune er en enhedsskole, der bygger på ligeværd og fællesskab samtidig med, at undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn. Den enkelte skole har ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Målsætninger for bevillingsområdet Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. modellen). For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Skole med vilje og fremtidens ungeindsats. De er løbende håndteret i deres respektive fagudvalg ligesom de fremadrettet vil blive det. På 0-5 års området arbejdes der med at skabe en vision og afprøve en række innovative løsninger, der kan danne rammen om fremtidens dagtilbud. På folkeskoleområdet arbejdes der ud fra visionen Skole med vilje. Der er i 2014 afsat 6 mio. kr. til udviklingen af skolens kerneydelse og organisationsudvikling. Samtidig vil folkeskolereformen medføre store ændringer både på skole-, BFO- og klubområdet. Samtlige indsatser koordineres og tænkes i et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Skole med vilje Skole- og Uddannelsesudvalget har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune: Skole med vilje En højt præsterende og skabende skole

3 BEVILLINGSOMRÅDE De overordnede mål er: Alle børn lærer optimalt i skolen Alle skaber fællesskaber i skolen Skolen mestrer fornyelse Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling. Folkeskolereform Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse mål er der udpeget tre overordnede indsatsområder: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Reformen indebærer flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere den fagopdelte undervisning. Den understøttende undervisning kan varetages af andre faggrupper end lærere og den udgør ca. 5-8 % af den samlede skoledag. En ny og anderledes sammenhængende skoledag for alle børn i Ballerup vil være målet. Det ugentlige timetal for den samlede skoleuges længde forøges for hvert klassetrin: Ugentligt minimumstimetal for eleverne 0 3 klasse 30 timer 4 6 klasse 33 timer 7 9 klasse 35 timer Folkeskolereformens betydning for Kompetenceudvikling Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere er et væsentligt element for at reformen kan lykkes. Der er allerede igangsat kompetenceudvikling for skoleledelserne. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at den lokale implementering af folkeskolereformen omdrejningspunktet. Skoleledelserne er derfor allerede nu i gang med at forberede reformen på egen skole. Der skal i foråret 2014 i samarbejde med BUPL og BLF udarbejdes oplæg til kompetenceudvikling af medarbejderne.

4 BEVILLINGSOMRÅDE Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør kr. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen udmelder de økonomiske og pædagogiske rammer, der sikrer, at skolerne kan leve op til folkeskolens formål og sikre kvalitet i undervisningen. Bevillingsbeløbet fordeles af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens retningslinjer for mål- og rammestyring og de godkendte decentraliseringsaftaler. Budgettilskrivning Den økonomiske, administrative og pædagogiske decentralisering af ansvar og kompetence til den enkelte skole vurderes løbende. I overensstemmelse hermed tildeler Skole- og Uddannelsesudvalget inden for den samlede bevillingsramme et rammebeløb til den enkelte skole. Ballerup Kommune har i 2013 vedtaget et nyt budgettilskrivningsprincip. Dette indebærer at budget til den enkelte skole sker efter følgende princip. Grundtildeling der tildeles et beløb til distriktet på kr. Der tildeles et beløb pr. klasse på kr. Der tildeles et beløb pr. elev på kr. Til dækning af specialundervisning fordeles den decentrale pulje efter socialt indeks. Den decentrale pulje udgør i alt kr. Til dækning af dansk som andet sprog tildeles i alt kr. Herudover tildeles der budget til 10. Klasses center på Grantofteskolen i alt kr. Idrætsklasser på Hedegårdsskolen på kr. Modtagerklasser på Egebjergskolen kr. Derudover obligatoriske svømmetimer til skoler med svømmebad. Visionspuljen på 6,0 mio.kr. Holdtimer til folkeskolen på 6,0 mio.kr.(ikke udmøntet til den enkelte skole endnu). Budgettallene reguleres på baggrund af det faktiske elevtal i skoleåret opgjort pr. 5/9-2013, reguleret med det faktiske antal 0.klasser der oprettes til skoleåret 2014/15. Skolestruktur eksisterende Den nuværende skolestruktur omfatter følgende distriktsskoler: Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Lundebjergskolen Måløv Skole Rosenlundskolen Rugvængets Skole Østerhøjskolen Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer.

5 BEVILLINGSOMRÅDE Skolerne er bygningsmæssigt indrettet som 2- til 4-sporede skoler med undervisningstilbud fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. 10. klassetrin tilbydes på 10. klassecenter på Grantofteskolen. Der er specialafdelinger på følgende skoler: Rugvængets Skole Egebjergskolen Østerhøjskolen Grantofteskolen Ballerup Kommune bliver serviceret af UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i et samarbejde mellem Glostrup, Albertslund, Rødovre og Høje Taastrup kommuner. UU-Vestegnen er p.t. beliggende i Albertslund Kommune. Frit valg Ballerup Kommune følger mellemkommunal betalingsaftale i forbindelse med frit valg på skoleområdet. Der afregnes med kr. pr. elev en gang årligt i oktober kvartal på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. Afregning for elever der ikke er omfattet af aftalen sker efter tilbagefaldsreglen i bekendtgørelse om betaling ved skolegang i anden kommune end bopælskommunen (København og Frederiksberg er ikke tilmeldt aftalen). Antal elever Folkeskolerammen er budgetlagt ud fra antal elever og udgangspunktet er elevtallet pr. 5/ for skoleåret 2013/14. For de efterfølgende skoleår er taget udgangspunkt i den seneste demografiberegning. Elev- og Klassetal 2013/ / / / /18 Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Folkeskolerne * Børnehaveklasser * klasse * klasse *7. 9. klasse *10. klasse Normalklasser i alt Normalklasseelever uden for kommunen Plejebørn netto Frit valg - netto Modtageklasse Specialundervisning Specialklasser I alt ramme

6 BEVILLINGSOMRÅDE Antallet af børnehaveklasser fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget. Klassedannelsen efter børnehaveklassen gennemføres på den enkelte skole, bl.a. under hensyntagen til faktiske lokaler og det fremtidige behov. Ressourceudmelding pædagogisk personale Det ugentlige timetal fremgår af Ballerup Kommunes minimumstimefordelingsplan. Timefordelingsplan for skoleåret 2013/14 skal vedtages efter budgettet er besluttet. Som grundlag for budgettet frem til 1/8-2014, før folkeskolereformens vedtagelse, anvendes følgende forudsætninger Opgørelse af effektiv undervisningstid Årlig arbejdstid (ekskl. ferie og fridage) 1.672,40 Aldersreduktion og 6. ferieuge er gennemsnitligt opgjort -70,00 Rest til beregning af undervisningsprocent 1.602,40 Undervisningstid (40,6% af 1.602,4 timer) 650,57 Forberedelse m.v.: 1 undervisningstime ganges med en faktor på 1,17 761,17 Rest timer til møder m.v. 190,65 Som grundlag for budgettet efter den 1/8-2014, efter ikrafttrædelse af ny lov om arbejdstid for lærer. Opgørelse af effektiv undervisningstid, efter lov om ændret arbejdstid for lærer Årlig arbejdstid (ekskl. ferie og fridage) 1.672,40 Aldersreduktion og 6. ferieuge er gennemsnitligt opgjort -70,00 Rest til beregning af undervisningsprocent 1.602,40 Undervisnings tid 45,59 % af 1.602,40 timer 730,57 Resten - forberedelse og møder 871,83 Status og udvikling på bevillingsområdet Elev- og klasse tal Den forventede udvikling i elev- og klassetal i de 9 folkeskoler fordelt på normalklasser og specialklasser fremgår af nedenstående opgørelse: Bh.kl kl. Specialklasser I alt Skoleår Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser 2013/ , , / , , / , , / , , / , , Udgifter pr. elev Den økonomiske udvikling i nettoudgifterne pr. elev fremgår af nedenstående: Folkeskoleudgifter og undervisningsudgifter pr. elev Undervisningsudgifterne omfatter foruden folkeskolerammen også fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, der afholdes inden for ramme Øvrig folkeskolevirksomhed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der afholdes inden for

7 BEVILLINGSOMRÅDE ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Udgifterne til elever i specialskoler afholdes indenfor denne ramme. Budget Budget Budget Budget Elevtal (antal elever i normalklasser, specialklasser og modtageklasser) Folkeskolen PPR Folkeskoleudgift pr. elev Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge-/hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Undervisningsudgifter Undervisningsudgifter pr. elev Indeks ,7 100,2 101,8

8 BEVILLINGSOMRÅDE Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Mål for bevillingsområdet Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige folkeskoledrift, og området har derfor generelt samme overordnede formål som folkeskolen. Der henvises til ramme Folkeskolen. Bortset fra skolebibliotekerne, som tilbydes alle børn, er området karakteriseret ved at benyttelse/tilbuddet kræver en visitering, et valg eller et ønske om at gøre brug af foranstaltningen. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto), der i 2014 udgør kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Den nuværende økonomiske, administrative og pædagogiske (faglige) decentralisering af ansvar og kompetence forudsættes videreført og udbygget. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Under dette område samles en række fælleskommunale tilbud, som det vil være uhensigtsmæssigt og uøkonomisk at lade den enkelte skole tilvejebringe. Kolonierne Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter.

9 BEVILLINGSOMRÅDE Pædagogisk Udviklingscenter Pædagogisk Udviklingscenter Ballerup (PUC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres i et vist omfang forenings- og kulturlivet i Ballerup. Virksomheden på Pædagogisk Center kan opdeles i skolebiblioteksdelen, fællessamlingen, kursus og mødevirksomhed. PUC har et stort tilbud af såvel traditionelle undervisningsmidler, bøger, dvd er m.m., som apparatur og andre materialer til brug for lærere og pædagoger. PUCs bibliotek består af en informationssamling og et pædagogisk-psykologisk bibliotek. Fra fællessamlingen på Pædagogisk Udviklings Center kan skoler og institutioner vælge mellem mere end forskellige materialetilbud. PUC har moderne kursusfaciliteter, som står til rådighed for møder i større eller mindre grupper. På PUC er der året rundt skiftende udstillinger af fortrinsvis lokale kunstnere åbne for klasser, institutioner og offentligheden. Naturvejlederen tilbyder naturoplevelser for skoler, institutioner og foreninger og historieformidleren fremviser og understøtter de lokalhistoriske momenter i historieundervisningen for skoler og institutioner. Naturvejlederen og historieformidleren har til huse på Pederstrupgård, hvor der samtidig er indrettet skolestue. Unge2-projekt er for sent ankomne unge mellem år Unge2-projektet er en 9. klasse skole for sent ankomne unge tosprogede i Ballerup Kommune og omegnskommunerne. Målet med forløbet er at de unge med anden etnisk baggrund uden tilstrækkelige dansksproglige kompetencer mulighed for efter 2-3 års undervisning at afslutte Folkeskolens Afgangsprøver i 9. klasse Unge2-projektet samarbejder bl.a. med Ballerup Sprogcenter og er 100 pct. selvfinansieret. Indtægterne kommer bl.a. fra andre kommuner, Sprogcentret (dansktilskud), flygtningerefusion mv. Syge- og hjemmeundervisning Omfatter hjemmeundervisning og hospitalsundervisning. Befordring af elever i grundskolen Området omfatter: kørsel til svømning, kørsel af elever, der på grund af sygdom ikke kan transportere sig selv.

10 BEVILLINGSOMRÅDE Undervisning af børn i kommunale specialskoler De kommunale specialskoler omfatter: Kasperskolerne, Ordblindeinstituttet Derudover er oprettet specialklasserækker på: Rugvængets Skole (hørehandicappede), Egebjergskolen (ADHD-børn), Østerhøjskolen (kontakthæmmede) og Grantofteskolen (psykisk udviklingshæmmede). Ungdommens Uddannelsesvejledning Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Der samarbejdes med UU-Vestegnen med henblik på at sikre målsætningen om, at 95 % af en årgang i 2015 får en ungdomsuddannelse. UU-Vestegnen samarbejder med lokale aktører som f.eks. Jobcenter Ballerup, Ballerup/Herlev Produktionsskole, Erhvervsklassen, 10-klassescentret og øvrige lokale uddannelsessteder. Status og udvikling på bevillingsområdet Udvikling i udgifter fordelt på områder fremgår af følgende: Budget Budget Budget Budget Tekst (1.000) Fællesudgifter for Kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ramme i alt Privat- og efterskoleelever Der er budgetlagt med 668 elever på privatskole samt 203 elever i skolefritidsordning i Der er budgetlagt med 143 efterskoleelever i 2014.

11 BEVILLINGSOMRÅDE Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde Center for Børne- og Ungerådgivning Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet administreres i Center for Børne- og Ungerådgivning og omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: Folkeskoler (specialpædagogisk bistand) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Mål for bevillingsområdet Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige folkeskoledrift. Området har generelt som målsætning at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven. Der henvises derfor også til beskrivelsen for ramme Folkeskolen. Området er karakteriseret ved, at det kræver en visitation. Indsatsområder Center for Børne- og Ungerådgivning Center for Børne- og Ungerådgivningens bistand omfatter bl.a. pædagogisk psykologisk rådgivning og bistand til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Begrebet specialundervisning er defineret i den nye bekendtgørelse af folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand af med tilhørende vejledning af således, at der kun er tale om specialpædagogisk bistand, hvis undervisningen gives i specialklasse og specialskole, eller hvis undervisningen i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (12 lektioner) ugentlig. Specialpædagogisk bistand omfatter: rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler særligt tilrettelagt undervisning i folkeskolens fag og specialpædagogisk bistand og træning efter elevens særlige behov for børn i børnehaveklassen undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder for at afhjælpe eller begrænse børnenes funktionsvanskeligheder personlig assistance der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen særligt tilrettelagte aktiviteter. Specialundervisningen skal i henhold til den nye bekendtgørelse fortrinsvis gives som støtte i den almindelige klasse. Der skal dog i vurderingen lægges vægt på, om barnet kan have udbytte af undervisningen og deltage aktivt i det sociale fæl-

12 BEVILLINGSOMRÅDE lesskab. Henvisning til specialklasse eller specialskole kan altså komme på tale, hvis det er det mest hensigtsmæssige for barnet i kortere eller længere tid. Den specialpædagogiske bistand kan gives som: undervisning i almindelig klasse (i mindst 9 undervisningstimer ugentlig) særlig inklusionsstøtte undervisning i specialklasser undervisning i specialafdelinger (specialklasserækker) undervisning på specialskoler Budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet Efter indførelse af økonomisk rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at: bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter. Budgetmodellen består af en: Central pulje til finansiering af børn i specialskoler, i specialafdelinger samt specialundervisning til anbragte børn En pulje til særlig inklusionsstøtte til folkeskolerne i Ballerup Kommune Decentral pulje til finansiering af køb af pladser i specialklasser samt til finansiering af specialundervisning på skolerne. Den decentrale pulje fordeles til skolerne på baggrund af en socio-økonomisk beregning, hvorved der tilstræbes en ensartet standard på trods af de relativt store sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter. Rammer for bevillingsområdet Den samlede bevilling på rammen udgør 142,3 mio. kr. Den samlede ressource til specialundervisningen i 2014 er på 165,1 mio. kr. fordelt med 121,0 mio. kr. på ramme (Center for Børne- og Ungerådgivning) og 44,1 mio. kr. på ramme (Center for Skoler og Daginstitutioner). Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i Den fælles folkeskole. Folkeskoler (specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand) Området omfatter betaling for pladser i almindelige specialklasser. Desuden den såkaldte særlige inklusionsstøtte. Endelig er en lønsum til tale-/hørelærere, konsulenter, pædagogiske vejledere i skolen og motorik konsulenter budgetlagt her.

13 BEVILLINGSOMRÅDE Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. På denne funktion er budget til driftsudgifterne på denne ramme. Herunder lønsum til psykologer og administration. Specialundervisning i regionale tilbud Området omfatter betaling for elever i lands- og landdelsdækkende specialskoler, der efter strukturreformen administreres af regionerne. Kommunale specialskoler Udgifterne omfatter betaling for børn i vidtgående specialundervisningstilbud, der undervises på: specialskoler eller specialafdelinger i andre kommuner specialskoler i Ballerup Kommune eller i specialafdelinger, der er placeret på folkeskolerne i kommunen. Derudover er udgifterne til undervisning i interne skoler på opholdssteder, fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte og befordring af elever i forbindelse med specialundervisning budgetlagt her. Status og udvikling på bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2014 bevilget 142,3 mio. kr. For 2014 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Center for Børne- og Ungerådgivning visiterer de elever, som Ballerup Kommune er handlekommune for. I de tilfælde hvor Ballerup Kommune kun er betalingskommune, tilstræber Center for Børne- og Ungerådgivning alligevel at være med i hele processen omkring visitering af eleverne. Vi arbejder med en stram visitation af elever til eksterne tilbud for på denne måde at kanalisere flere midler ud til almenskolerne til understøttelse af inklusion af eleverne. Forventede udgifter til specialundervisning på ramme er opdelt i forhold til forbruget i 2013 og fordeler sig således: Tekst (Beløb i kr.) Budget 2013 Plejebørn i andre kommuner Erhvervsindførende kurser 750 Ordblinde Generelle indlæringsvanskeligheder

14 BEVILLINGSOMRÅDE Tekst (Beløb i kr.) Budget 2013 Socio-emotionelle vanskeligheder ADHD/Tourette/OCD Hørehæmmede Gennemgribende udviklingsforstyrrelse Fysiske handicap Interne skoler på opholdssteder Specialfritidstilbud Privatskoler 65 Efterskoler 174 Ungdomsuddannelse Inklusionsstøtte og reservepuljer Objektiv finansiering Kørsel Specialundervisning på ramme i alt Handlingsplaner for budgetåret Beskrivelse: Gennem flere år er der arbejdet med udvikling af den forebyggende indsats og inklusion på børneområdet generelt, herunder med ressourcestyring og stram visitation. Som følge heraf er der gennem de seneste år omlagt en stigende andel af specialundervisningsmidlerne på ramme fra eksterne specialtilbud til indsatser i almenmiljøet, herunder bl.a. særlig inklusionsstøtte (SI). Omlægningen er prioriteret i overensstemmelse med de politiske beslutninger fra SKU mødet d Her blev vedtaget en række principper for midlernes anvendelse med henblik på at intensivere en fortsat udvikling og kvalificering af inkluderende indsatser og læringsmiljøer. Principperne er: Forebyggelse og tidlig indsats overfor børn med særlige behov Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, knyttet til konkrete børn, og til generelle kompetenceudviklingsaktiviteter rettet mod inklusion tilrettelagt som del af en samlet kompetenceudviklingsstrategi En sikring af at inkluderede børn med særlige behov får den støtte, de har brug for dvs. støtten tildeles i form af en handleplan for det bærende barn men ved at mange elementer kan inddrages i støtten Supplerende støtte i klassen og i gruppen dvs. flere ressourcer og fagligheder i sammenhænge med inkluderede børn Hjælpemidler - f.eks. it-rygsække eller andre it-bårne værktøjer Prognosen for reduktion af henvisninger til eksterne tilbud og for frigivne midler har vist sig at holde, og der vil fortsat blive arbejdet med at kvalificere den særlige inklusionsstøtte efter de af SKU vedtagne principper.

15 BEVILLINGSOMRÅDE I samarbejde med Center for Skole- og Institutioner foretages en revision af den eksisterende inklusionsstrategi med henblik på at styrke operationaliseringen, ligesom der gennemføres en analyse af den eksisterende budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet med henblik på tilpasning og videreudvikling af modellen.

16 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Ballerup Fritidsordninger Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende fritidstilbud for skolebørn i form af Ballerup Fritidsordninger (BFO). I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Overordnede rammer for bevillingsområdet Ballerup Fritidsordninger (BFO) er organiseret og oprettet efter folkeskolelovens 3, stk. 4. Strukturen indebærer, at de 6 9-årige institutionstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skoledistikt. Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen. Desuden er BFO en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til skolelederen, ét budget som, fælles med skolens budget, danner den samlede skoles budget. BFO en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde. Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv. Ballerup Fritidsordninger modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. I lighed med institutioner under Lov om social service er det Kommunalbestyrelsen, der definerer rammerne for BFO-tilbuddet (økonomi, fysiske forhold, normering, uddannelseskrav mv.). Ballerup Fritidsordninger har åbent hele året, dog tilpasset forældrenes behov i ferieperioder, så der tilbydes pasning i distriktet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget: pasnings- og pladsgaranti for alle børn og unge, målsætning for kommunale daginstitutioner og, Ballerup Kommunes Børnepolitik.

17 BEVILLINGSOMRÅDE Pasnings- og pladsgaranti Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud. Pasningsgarantien gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget. Målsætning for de kommunale BFO er Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. modellen). For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Skole med vilje og fremtidens ungeindsats. De er løbende håndteret i deres respektive fagudvalg ligesom de fremadrettet vil blive det. På 0-5 års området arbejdes der med at skabe en vision og afprøve en række innovative løsninger, der kan danne rammen om fremtidens dagtilbud. På folkeskoleområdet arbejdes der ud fra visionen Skole med vilje. Samtidig vil folkeskolereformen medføre store ændringer både på skole-, BFO- og klubområdet. Samtlige indsatser koordineres og tænkes i et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Folkeskolereform Folkeskolereformen skal ses i sammenhæng med Skole med Vilje og Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Som eksempel skal der skabes sammenhæng mellem pædagogiske lærerplaner, elevplaner og uddannelsesplan. Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Reformen vil medføre ændringer andre steder end i skolen. Den længere skoledag medfører en reduktion i BFO s samlede åbningstid, det vil betyde en ny og måske anderledes eftermiddag i BFO. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen vedtager i budgettet hvert år den udgiftsmæssige størrelse af bevillingsområdet samt hvilken forældrebetaling, der skal gælde for hvert enkelt dagpasnings- og fritidstilbud. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole og Uddannelsesudvalget.

18 BEVILLINGSOMRÅDE Hertil skal det dog bemærkes at der i nettobudgettet indgår der ejendomsbudget. Kommunalbestyrelsen har, i forbindelse med centralisering af ejendomsdriften, besluttet at dette budgetområde skal ses på tværs af udvalg og rammer, og dermed kan Center for ejendomme prioritere indsatser og budgetter på tværs. I nedenstående bevillingsoversigt er der ikke indarbejdet overførsler til folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformen. I budgetopfølgningerne vil der ske de nødvendige budgetmæssige omplaceringer mellem de økonomiske rammer og udvalg. Nettobevillingen for 2014 er fastsat til 41,9 mio. kr. og budgettet forventes anvendt på følgende måde: ( i kr.) Fællesudgifter og indtægter (Netto) Ballerup fritidsordninger Forældrebetaling Ejendomsudgifter Nettobevilling Budgettilskrivning Ballerup Kommune har i 2013 vedtaget et nyt budgettilskrivningsprincip. Dette indebærer at budget til den enkelte institution under Ballerup Fritidsordninger sker efter følgende princip. Distriktstildeling der tildeles et beløb til distriktet på 675 t.kr. Der tildeles et beløb pr. barn på 27 t.kr. inklusive en tildeling til frugt. Tildeling til pædagoger ind i skolen, her tildeles der et beløb pr spor. 0.klasse tildeles 264 t.kr. og 1.-3.klasse tildeles 218 t.kr. Hertil komme tildeling af støttepædagog, der fordeles efter socialt indeks i alt t.kr. Der er normeret med i alt medlemmer i BFO erne. Ved flere eller færre medlemmer reguleres BFO ernes budget løbende med ca. 10 timer pr. barn + ekstra rammebevilling svarende til kr pr. barn pr. måned. Forældrebetaling/kontingent Forældrebetalingen for 2014 kan ses i nedenstående tabel Januar juli August - september BFO Forældrebetaling er fastsat til 30 pct. af bruttoudgifterne til Ballerup Fritidsordninger. Taksterne for august til september er reduceret som konsekvens af en reduceret åbningstid i forbindelse med folkeskolereformen. Der ydes søskenderabat således, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud og halv pris for de efterfølgende tilbud. I budgettet er det antaget at der gives søskenderabat på 20,2 pct. af forældrebetalingen. Der kan ydes hel eller delvis friplads således, at forældrebetalingen nedsættes eller bortfalder. Friplads kan borgere søge om hvis husstandsindkomsten er under 493 t.kr. I budgettet er det antaget at 19,8 pct. af forældrebetalingen gives i tilskud.

19 Frit valg over kommunegrænser Ballerup har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale om frit valg. Afregningen sker med faste beløb for skoleåret 2013/14: Kr for en SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Kr for en SFO fra klasse. BEVILLINGSOMRÅDE Bopælskommunen opkræver forældrebetalinger og yder søskenderabat og friplads efter gældende regler. I budgettet er det antaget at der er 25 børn der bruger Ballerup Kommunes BFO tilbud og 15 børn fra Ballerup Kommune der anvender tilbud i andre kommuner. Handlingsplan for budgetåret Set i lyset af Skolereformen vil der blive sat fokus på nytænkning af BFO ernes dagligdag. Det vil betyde, at fritidstilbuddet skal tænkes anderledes, hvor udgangspunktet er, at børnenes dag skal være præget af en sammenhængende læring mellem undervisning og fritid. Endvidere skal der forsat arbejdes videre med at øge kvaliteten i overgangen mellem skole/bfo og klub, således at alle børn kan håndtere udfordringen med at skifte fra BFO til klub.

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212980 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Overordnede rammer for byggelegepladser/fritids- og ungdomsklubber

Overordnede rammer for byggelegepladser/fritids- og ungdomsklubber Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Afgrænsning af bevillingsområdet I henhold til dagtilbudsloven 4 skal kommunen sørge for, at

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:14. oktober 2014 Tlf. dir.: 4477 3021 E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 00.30.00-Ø00-3-14 Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Børne- og

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere