Struer Forsyning. Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Forsyning. Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden"

Transkript

1 Struer Forsyning Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden

2 Velkommen til Struer Forsyning Struer Forsyning er et komplet forsyningsselskab, hvilket betyder, at vi leverer el, vand og varme til alle forbrugere i vores områder, ligesom vi også håndterer spildevandet. Vi forsyner både private boliger og virksomheder og arbejder løbende for en stabil forsyning af alle vore ydelser og produkter, således at forbrugerne kan regne med levering af rent vand, el og varme. Forsyningssikkerhed er afgørende for både vigtige samfundsfunktioner og for mange af vores daglige gøremål i hjemmet. Derfor har vi fokus på forsyningssikkerheden på alle områder, således at systemet fungerer optimalt i hverdagen, og vi kan håndtere eventuelle nedbrud eller krisesituationer bedst muligt med henblik på nødberedskab og hurtig genopretning af eventuelle skader og nedbrud. Fjernvarmeanlæg Central Humlum*. Overtaget i Brændsel: Naturgas Central Hjerm*. Indviet Brændsel: Gasolie Central Øst. Indviet I dag indrettet til administration for det samlede Struer Forsyning. Central Sydvest. Indviet Brændsel: Gasolie Måbjergværket. Indviet 1992 (ejes af DONG Energy). Brændsel: Affald 68 %, flis 14 %, halm 15 %, naturgas 3 %. Værket dækker ca. 95& af Struer Forsynings varmebehov. Central Vejrum*. Indviet Brændsel: El. Central Gimsing. Indviet Brændsel: Naturgas *) Spids- og reservelast. 2 3

3 Udfordringer med fremtidens klimaændringer Som forsyningsselskab har vi en forpligtelse til og sætter en ære i at være forudseende og bygge et system op, der kan håndtere de udfordringer, fremtidens klimaændringer med mere og kraftigere regn vil bringe. Vi har allerede forskellige steder i landet set eksempler på, hvordan skybrud belaster de eksisterende systemer, med oversvømmelser i kældre og lignende til følge. Disse situationer kan ligeledes give anledning til mulig forurening af drikkevandet, hvis ikke spildevands- og drikkevandssystemerne er ordentligt adskilte. Derfor er vi hos Struer Forsyning langt i arbejdet med kloakseparering og etablering af nye regnvands-l edninger, der udelukkende skal tage al regnvandet, således at de eksisterende ledninger fremover kun skal tage spildevandet. De nye regnvandsledninger vil blive dimensioneret efter en ny praksis, som tager hensyn til fremtidens øgede regnmængder. Struer Forsyning leverer vand til: Struer By Fousing Gimsing Vejrum Asp Resen Linde Oddesund Vandværker Struer Forsynings vandværker leverer vand til private husholdninger og virksomheder. De to hovedvandværker er: Koppelhøje og Holstebrovej 4. Herfra forsynes borgeren med rent drikkevand og vand til den øvrige husholdning, og de to værker supplerer hinanden i tilfælde af eventuelle nedbrud eller forurening. Ved et uheld er det ene værk i stand til at dække hele forsyningsområdet, således at alle forbrugere stadig forsynes med vand. Boringerne er sikret med et alarmsystem, der aktiveres ved indtrængen eller eventuel forurening, ligesom der foretages løbende kontrol af vandkvaliteten. Er vandforsyningen i orden? Brøndboring: Boring i dimensioner fra Ø160 til Ø800 mm via: Lufthæveboringer Skylleboringer Tørboringer Snegleboringer Overboring af eksisterende boringer Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer Montering eller renovering af råvandspumper Nye råvandsstationer Vandværk: Renovering/nybygning af vandværker Hovedentreprise eller delentreprise Filteranlæg Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere Med godkendt kvalitetsstyring Kloakmesterens kvalitetskontrol Bil Christian Stefansen FJORDVEJEN 25 B 7600 STRUER Fax Privat Styringer: SRO anlæg fjernstyring og overvågning Fremtid: Andet: Service- og vedligeholdelsesplan Rådgivning og dimensionering Serviceaftale Miljøundersøgelser Energioptimering Kvalitet for miljøets Grundvandssænkning skyld Fremtidssikring Kontakt til offentlige myndigheder NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS Serviceaftaler indeholdende: Kontrol af vandværker Vedligeholdelse og udskiftningsplaner Energibesparende foranstaltninger nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum Byvej 7 Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1 Haverslev 9610 Nørager Haurum Byvej 7 Tlf Fax Haurum Tlf Fax Hammel visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 4 5

4 Fjernvarmeforsyningens udfordringer Struer Forsyning Fjernvarme er en virksomhed, der skal hvile i sig selv. Det betyder, at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Har forbrugerne betalt en for høj eller for lav varmepris, skal der ske en tilbagebetaling eller en øget indbetaling. For at sikre, at fjernvarme stadig er en konkurrencedygtig forsyningsform, vurderer vi hele tiden driften af anlægget i forhold til de nye krav og forudsætninger. Blandt andet er der fokus på formindskelse af varmetabet i ledningsnettet, hvilket betyder, at fremløbstemperaturen i disse år sættes ned til et lavere niveau. Samtidig øges overvågningen, så varmetabet mindskes til gavn for alle forbrugere. Størst mulig afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne er grundlaget for succes, så derfor forventer vi, at der fremover vil blive gjort mere for at gøre det attraktivt for forbrugerne at sørge for mere afkøling af det fjernvarme vand, hustandene sender retur. Fjernvarmeforbrugerne skal tilskyndes til at foretage investeringer og tilpasninger inden for eget område med det formål at øge afkølingen af fjernvarmevandet. Energispareaktiviteter For at kunne nå samfundets mål om begrænsning af CO2-udledningen påtager Struer Forsyning sig opgaven med at tilskynde forbrugerne til konkrete besparelser i lighed med andre forsyninger. I de kommende år vil vi fortsætte med initiativer og rådgivning på dette område. De seneste aktiviteter har drejet sig om tilskud til konkrete installationsændringer og bygningsforbedringer samt til serviceeftersyn af varmeinstallationer. KLOAKSERVICE SPULING TV-INSPEKTION REPARATION Kjeld Bach s eftf. Godthåbsvej 1, Havnen 7600 Struer Tlf

5 Geotermi en af fremtidens energikilder Boringer omkring Struer Som forsyningsselskab har vi en forpligtelse til at undersøge potentielle forsyningsmuligheder i fremtiden, der kan være med til at sikre vores forbrugere en stabil levering af energi. Geotermisk energi udnytter varmen fra jordens indre. For at få gavn af varmen skal der bores i jorden ned til mellem halvanden og tre kilometers dybde, således at det varme vand nede fra jorden kan pumpes op og benyttes til at opvarme vandet, der bruges i fjernvarmenettet. Når vandet har været brugt til afkøling, sendes det retur til undergrunden. Det varme vand i undergrunden skyldes den meget stærke og omfattende mængde energi, der findes dybt nede i undergrunden. Noget af denne energi kan også iagttages ved vulkanudbrud. Mulighederne for at udnytte den geotermiske energi er blandt andet afhængig af strukturen i undergrunden hvor let vandet kan løbe i gennem lagene i jorden, vandets temperatur og mængden af vand i det pågældende reservoir. Miljø og økonomi I modsætning til fossile brændstoffer koster det ikke noget at genere varmen ved geotermisk energi, men til gengæld er det relativt dyrt at udnytte energien. Selve det geotermiske anlæg er også en stor investering, men er billigt i drift. Besparelser på de fossile brændstoffer kul, olie og gas er en stor fordel for vores miljø. Desuden hentes energien i Danmark, hvilket også er positivt i både det økonomiske og miljømæssige regnskab. Endelige er produktionsprisen på geotermisk varme også næsten uafhængig af stigende priser på olie og gas. På foranledning af Struer Forsyning er Dansk Geotermi i gang med en undersøgelse af mulighederne for udnyttelsen af geotermisk energi omkring Struer. Der er to områder, der anses for aktuelle som udgangspunkt for udnyttelsen af geotermisk energi. Det drejer sig om området nord for Bremdal og området øst for Handbjerg. Handbjerg vurderes dog at ligge for langt borte fra Struer, så området omkring Humlum betragtes som det sikreste område at etablere et geotermi-projekt. Humlum ligger i et område, hvor der allerede i 1976 blev foretaget prøveboringer- og pumpninger med gode resultater. Professionelle kvalitets LYSKILDER og LED til: private, detail, virksomheder, institutioner... LED-lyskilder af topkvalitet og med fl ot lysgengivelse (store besparelser) LED-skinnespots og down lights (Ra98), loftpaneler (60x60), arkitektur belysning m.m. LED-lamper til veje, pladser og industri Professional Lamps Scandinavia Kirkestræde Holstebro Tlf Fax Ivan Jakobsen Entreprenørfirma HUMLUM MURERFORRETNING V/ IB GADEGAARD. VESTERBROGADE 53. HUMLUM STRUER. TLF Farvervej Struer Tlf Mobil: / / Fabriksvej Struer Tlf TIPSMARK maskinstation og entreprenør Hjermvej Hjerm Telefon:

6 Unikt center for grøn energi Struer Forsyning er gået sammen med DONG Energy, Vestforsyning i Holstebro og affaldsselskabet Nomi om at etablere verdens største bio-raffinaderi i forbindelse med det grønne energicenter, der vil blive placeret i Maabjerg mellem Holstebro og Struer. Centret bliver anlagt ved det nuværende Maabjerg BioEnergy, der i forvejen rummer verdens største biogasanlæg og et biomassefyret kraftvarmeværk. Det nye center omfatter blandt andet Danmarks første og største 2. generations bioethanolfabrik, hvor brændstoffet ikke bliver fødevarer, men derimod halm. Fabrikken får brug for omkring tons halm om året. Stor investering De deltagende selskaber vil investere betydelige midler i anlægget, som vil producere op til 70 millioner liter bioethanol årligt. Restprodukter fra produktionen vil kunne fordoble mængden af biogas hos Maabjerg BioEnergy. Ved at tilsætte brint produceret af vindmøllestrøm bliver det muligt at lagre og transportere biogassen i naturgasnettet. Endelig vil afbrænding af restprodukter på Maabjergværket give fjernvarme til husstande i Holstebro og Struer og el til nettet. Den samlede miljøeffekt er så stor, at det medfører overskud på Holstebro og Struer kommuners CO2-konto i klimaregnskabet. Fjernaflæsning bedre forbrugerservice og energibesparelser Hos Struer Forsyning er vi i fuld gang med over de kommende år at indføre total fjernaflæsning af forbruget for alle private og erhvervskunder. Med fjernaflæsning skal der ikke længere foretages aflæsning af målere i hjemmet, og der sker en øjeblikkelig afregning af det faktiske forbrug, hvorimod a conto-afregningen i dag er baseret på et forventet forbrug. For Struer Forsyning betyder fjernaflæsningen desuden, at vi får minimeret vores udeståender hos forbrugerne. Fjernaflæsningen registreres på en computer og giver forbrugeren mulighed for at følge forbruget via internettet. Den nøjagtige og større indsigt i forbrugsmønstret giver mulighed for at gå ind og pege på tidspunkter med et højt forbrug og pege på de eventuelle energibesparelser, der kan foretages ved en regulering af adfærd eller udskiftning af udstyr. Fuldt udbygget er det hensigten, at forbruget på både vand, varme og el skal kunne fjernaflæses. Endelig vil hele projektet ligeledes bane vej for op mod arbejdspladser i og omkring centret og i landbruget. B.V. ELECTRONIC Lyngs MASKINSTATION ApS Bevar virksomhedens arbejdspladser! GuideOnLine er et komplet produktionsstyringssystem, der er specielt udviklet med henblik på GuideO vestjyske arbejdspladser. Struer Forsyning har valgt BVE til at sikre sig en optimal drift af deres anlæg og er derfor med til at sikre dig en billig spildevandsafgift [samt en drifts- og miljømæssig sikker forsyning. Læs mere på eller på din smartphone via: Energirådgivning Projektforslag Tilskud til energibesparelser Skafti Halldórsson Solenergi Overskudsvarme Elbesparelser Vi udfører alt inden for entreprenør- og landbrugsarbejde Udgravning Spuling Støbning TV-kameraer i kloak Vejunderføring Knusning af beton Entreprenør Danavej 10, Lyngs 7790 Thyholm Tlf Mobil:

7 Struer Forsyning Jyllandsgade Struer Livbjerggård Entreprenørforretning Telefon: Fax: LIVBJERGGÅRD løser din opgave! DØGNVAGT: Slamsugning og spulling Ring blot til Karl Iver LIVBJERGGÅRD ENTREPRENØRFORRETNING v/ Karl Iver Jensen Vinderupvej Hjerm Mobil Fax en sikker samarbejdspartner HVEM SIKRER DEN RØDE TRÅD I TALLENE? Hos Partner Revision får du kompetent rådgivning om både strategiske og økonomiske spørgsmål. Og vi går helt tæt på din virksomhed og jeres udfordringer. Ring og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på partner-revision.dk. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab HERNING. Industrivej Nord 15, Birk. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark 12

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere