Produktinformation 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktinformation 2013"

Transkript

1 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r

2 Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje om afsætningen er til danske eller udenlandske malterier. De danske malterier efterspørger og og de udenlanske malterier efterspørger primært. Ved dyrkning af med henblik på afsætning til malt, bør man indgå en kontrakt med opkøberen inden etablering. Både og kan desuden anvendes til foder. Bladsvampe i maltbyg er uønsket og der bør derfor planlægges svampesprøjtninger i st. 5 (,5 l/ha Prosaro) og igen i st. 95(,5 l/ha Prosaro).. er en ny dansk forædlet vårbygsort der besidder en unik høj resistens mod meldug og bygrust. har været med i Landsforsøgene siden og har alle år vist stabilt højt udbytte med fht. for udbytte over perioden på. Som den eneste vårbyg kombinerer mloresistens med høj resistens mod bygrust. Ved de foreløbige malttests har vist gode maltegenskaber. forventes således at kunne opfylde kvalitetskravene som maltbyg. Storskala malttests vil blive udført i vinteren /, hvor vi forventer de samme gode maltegneskaber som ved mikromaltningen. byg bør altid holdes fri for svampesygdomme, og er ingen undtagelse. En specifik svampesprøjtning rettet mod skoldplet og ramularia bør altid udføres ved begyndende angreb. Merudbyttet for svampebekæmpelse i er,9 hkg/ha. har desuden deltaget i de Økologiske landsforsøg siden, begge år blandt de højest ydende kommercielle vårbygsorter, og som den absolut sundeste.. er en velkendt maltbygsort der med sine gode maltegenskaber er godkendt i Berlinerprogrammet og dermed anerkendt af udenlandske malterier såvel som danske. har i alle år haft et middelhøjt indhold af protein, hvilket gør den attraktiv for udenlandske malterier. har været med i Landsforsøgene i år og har som gennemsnit givet et stabilt udbytte på fht.. udmærker sig ved den høje sortering, hele 98 af : Unik høj sundhed Stabilt højt udbytte Høj stråstyrke Høj sortering Dobbelt nematoderesistent Mloresistent : Høj sortering Højt stabilt udbytte Internationalt anerkendt maltbygsort Højt energiindhold Dobbelt nematoderesistent : Lav modtagelighed af svampesygdomme Dobbelt nematoderesistent Svag tendens til lejesæd Mloresistent : Mlo resistent maltbygsort Modtagelig mod rust og skoldplet strålængde Anerkendt maltbyg Dobbelt nematoderesistent Dyrkningsforsøg. I dyrkningssæsonen har Nordic Seed udført dyrkningsforsøg i vårbyg med to forskellige Ntildelinger kombineret med svampebekæmpelsesstrategier. Forsøget viser et merudbytte for to svampesprøjtninger på gennemsnit 8, hkg ifht ubehandlet samt et øget proteinudbytte på ca. 6 kg/ha. Ved dyrkning af vårbyg bør hele kvælstof mængden placeres ved såning. Hvor der ikke tilføres husdyrgødning anbefales placering af NPK m.s. Det anbefales at udføre to svampebekæmpelser i hhv. st. og st. 5. kernerne ligger over,5 mm i diameter. er også velegnet som foderbyg, da sorten har et højt energiindhold. har en lav modtagelighed af svampesygdomme.. har deltaget i landsforsøgene siden hvor sorten som gennemsnit har vist et udbytte på fht.. Sorten er stråstiv med svag tendens til lejesæd. har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog skal man være opmærksom på at sorten har svag modtagelighed af bygrust. forventes at blive anerkendt af malterierne.. har gennem de sidste 5 år ydet et stabilt udbytte med gennemsnit på fht.. har en god resistens mod meldug, dog har den en svag modtagelighed af rust og skoldplet. er dobbelt nematoderesistent. har igen i år vist gode kerneegenskaber med sortering på 9 og passende proteinindhold. har et mellemlangt strå med en svag tendens til lejesæd.. er en velkendt maltbygsort der i gennemsnit, over de sidste 5 år, har vist et udbytte på fht. på. har de foregående år været blandt de højestydende, men er i år placeret blandt bygsorter med middel udbytte. har modsat en lavere sortering, 96 kerner over,5 mm, hvilket overholder kvalitetskravene til maltbyg. har specifik mlo resistens, men er modtagelig mod rust og skoldplet. har en middel strålængde med svag tendens til lejesæd. Nematoderesistent Proteinudb kg/ha over,5mm 59 97,, ,5,, Blandning Nej 6 Sanette (a Odyssey (a KWS Asta(a amularia Nedknækning Aks Strå, 8 68,,8 8 6, 6, 5,, ,5 59 9,9,5 6 56, 65 97, 6, ,9 7, (a I opformering. Nyhed

3 Valg af vårhvede Vårhvede Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper. På lettere jordtyper bør der være mulighed for vanding. Vårhvede er generelt mere stråstiv end vårbyg. Vårhvede har en åben vækst og derfor er konkurrenceevnen overfor ukrudt mindre god. Udsædsmængde: 5 pl./m. Vårhvede gødskes efter gældende kvælstofnorm. Vårhvede er mindre modtagelig overfor bladsvampe end vinterhvede, dog bør der påregnes to svampesprøjtninger i hhv. st. 5 og st. 95. Prosaro har god effekt mod såvel gulrust som septoria. Alora: Udbyttestabil Gode stråegenskaber Lav modtagelighed af fusarium Godkendt brødhvede Amaretto: Lav modtagelighed af fusarium Velkendt sort, udbyttestabil Velkendt i melindustrien Godkendt brødhvede Gødskning af vårhvede til foder: Udbringning/placering inden såning. På specielle jordtyper med høj kvælstofforsyning, kan det være aktuelt med vækstregulering. Hamlet: Højt indhold af protein Lav modtagelighed af bladsvampe Stråstiv sort Egnet til hjemmeblandere Katoda: langt strå Lav tendens til lejesæd proteinindhold Godkendt brødhvede Gødskning af vårhvede til brød: Placer / af Nmængden ved såning. esterende mængde udbringes i afgrødens st.. Brødhvede må hverken tildeles slam, vækstreguleres ellers nedvisnes med glyphosat. Dyrkningsforsøg. For at få yderligere kendskab til vårhvedesorternes kvælstofrespons og proteinindhold har Nordic Seed udført dyrkningsforsøg i, hvor der blev gødet efter brødhvedenorm. Der blev udført gødningsstrategier: ) 67 N ved såning ) 7 N ved såning og 5 N i st. 5. Der har ikke været merudbytte for delt gødskning. Ved placering af hele Nmængden i st., har merudbyttet været ca. hkg/ha i for hold til den delte gødskning. Ved delt gødskning stiger proteinudbyttet med ca. kg/ha. Alora. Alora har deltaget i Landsforsøgene siden 8 med et gennemsnitsudbytte over alle år på fht.. Sorten har en middel strålængde og er meget stråstiv. Derfor er lejesæd ikke et problem hos Alora. Alora har en lav til middel modtagelighed af septoria og en middel modtagelighed af gulrust. Alora har, blandt de afprøvede sorter, laveste modtagelighed af Fusarium. Alora har, som de øvrige vårhvedesorter, kvitteret for svampebekæmpelse, i år med,9 hkg/ha. Godkendt brødhvede. Amaretto. Amaretto har igen i år vist et stabilt udbytte på fht., og gennemsnit over de sidste år vist et udbytte på fth.. Amaretto har en høj resistens mod meldug og en svag middel modtagelighed af gulrust. Amaretto har desuden en god fusariumresistens. Sorten har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Amaretto kvitterer svagt for en svampebekæmpelse, dog anbefales det at udføre en svampesprøjtning specifikt mod septoria. Mest dyrkede brødhvede. Hamlet. Hamlet er en ny vårhvede der har været i Landsforsøgene i år. Hamlet har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Hamlet har vist et middel udbytte i, men som gennemsnit over de år har Hamlet ydet et udbytte på fht.. Det unikke ved Hamlet er det høje indhold af protein, hvilket gør sorten egnet til svineproducenten der hjemmeblander. Hamlet er en sund sort med høj resistens mod meldug og gulrust, dog er sorten middel modtagelig af septoria. Katoda. Katoda har deltaget i Landsforsøgene siden og har som gennemsnit over perioden vist et udbytte på fht. Sorten har et forholdsvist langt strå med svag tendens til lejesæd. Katoda har i Landsforsøgene vist et middel indhold af protein. Katoda har en middel modtagelighed af septoria og svag modtagelighed af gulrust. Sorten har desuden en svag modtagelighed af meldug. Katoda har vist fine bage egenskaber. Økilde. Økilde er en ny vårhvede fra Nordic Seed. Sorten er afprøvet i Landsforsøgene for første gang i med et middel udbytte. Sorten har lav modtagelighed af bladsvampe og merudbyttet for svampebekæmpelse er,8 hkg/ha, laveste merudbytte af de afprøvede sorter. Økilde er desuden stinkbrandresistent. Økilde har desuden været afprøvet i Nordic Seeds brødhvedeforsøg, hvor sorten har ydet et højt udbytte samt højt proteinudbytte. hkg/ha åprotein i ts. åprotein kg/ha Septoria Gulrust Amaretto 6,,6 559,,, 8 Alora 6,7, 55,,5,6 9 8 Katoda 6,,8 56,,7,6,6 9 Hamlet 96 59,,5 58,,,, 8 Økilde (a 98 6,, 59,,,,5 9 (a I opformering. Nyhed

4 Valg af ært Valg af havre Økologisk sortiment Ært vlo: Højt udbytte af FE/ha Helsædsært med god kvalitet Giver plads til græsudlæg Høj foderværdi Equip: Højt udbytte Højt udbytte af råprotein Store frø tendens til lejesæd vlo. vlo er en velkendt markært der især udmærker sig til helsæd. vlo har deltaget i Landsforsøgene for markært fra 9 til 7. I helsædsforsøgene har vlo været med fra til 5 og har i gennemsnit vist det højeste resultat af de afprøvede sorter. vlo egner sig godt som dæksæd til kløvergræs. vlo er stadig den foretrukne ærtesort til helsæd. Equip. Equip er en ny ærtesort med gul frøfarve. Soten modner tidligt og har middel til lav plantehøjde. Equip har deltaget i Landsforsøgene siden med et gennemsnit for fht. på. Sorten har et højt indhold af protein samt høj TKV. Havre Dominik: Dobbelt nematoderesistent Stabilt højt udbytte Stråstiv Flämingsgold: Højt udbytte Lav modtagelighed af bladsvampe Højt indhold af FEsv/hkg Dominik. Dominik er utrolig udbyttestabil og har som gennemsnit over de sidste 5 år vist et udbytte på fht.. Dominik har et kort stift strå med svag tendens til lejesæd. Dominik har ved sammenligning med markedets øvrige havresorter middel resistens mod meldug og god resistens mod bladplet. Dominik er som den eneste havresort på markedet, dobbelt nematoderesistent. Flämingsgold. Flämingsgold har igen i år været blandt de højest ydende sorter i Landsforsøgene. Flämingsgold har et forholdsvist langt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har en middel resistens overfor meldug og en svag modtagelighed af bladplet. Sorten er ikke nematoderesistent. Som svineproducent kommer man ikke udenom Flämingsgold, idet sorten har et stort udbytte af FEsv/ha. I økologiske sædskifter er sortsvalget af stor vigtighed. Sorten skal have vist et stabilt udbytte over flere år, og helst i de økologiske Landsforsøg. Derudover er det af stor vigtighed at vælge sorter med mest effektive sygdomsresistens. Ved sortsvalg i vårbyg bør der vælges en sort der er resistent mod havrecystenematoder og særlig vigtigt er det hvis der indgår havre i sædskiftet. Når der vælges havresort er det vigtigt at vælge en sort der er resistent mod havrecystenematoder. Derudover skal havresorten være stråstiv og have god resistens mod meldug og havrebladplet. Vårbyg. Den nye sort,, besidder en unik kombination af høj meldugresistens samt høj resistens mod bygrust. En vårbygsort der besidder disse egenskaber opfylder den økologiske planteavlers krav ved sortsvalg. har været med i de Økologiske Landsforsøg de sidste to år, begge år med meget gode resultater. har vist udbyttestabilitet med fht på hhv. 6 og 5 i og. kombinerer højt udbytte og højt indhold af protein.. har deltaget i Økologisk Landsforsøg i og med et udbyttegennemsnit på i afprøvningsperioden. har en svag modtagelighed af meldug, men besidder ikke et specifik meldugresistensgen. esistensen overfor de øvrige bladsvampe er høj, dog har en middel modtagelighed overfor ramularia. er dobbelt nematoderesistent.. har et forholdsvist langt strå med gode stråegenskaber, så som lav tendens til lejesæd og lav tendens til nedknækning. I de Økologiske Landsforsøg var den højest ydende vårbyg med fht. 9. Som gennemsnit over de sidste tre år har vist et gennemsnit på fht. 5 i de Økologiske Landsforsøg. har middel modtagelighed af skoldplet og lav modtagelighed af de øvrige bladsygdomme. Anakin. En velkendt sort der har deltaget i Økologisk Landsforsøg i perioden 6, og har som gennemsnit over afprøvningsperioden vist et udbytte på fht.. Anakin har gode resistensegenskaber overfor bladsygdommene, dog er Anakin modtagelig overfor ramularia. Anakin har et middellangt strå med kraftig tendens til nedknækning.. er en velkendt bygsort der i gennemsnit, over de sidste 5 år, har vist et udbytte på fht. på (konventionelle Landsforsøg). har specifik mlo resistens, men er modtagelig mod rust og især skoldplet. har en middel strålængde med svag tendens til lejesæd. har ikke deltaget i Økologisk Landsforsøg. Markært * Helsædsforsøg 5 Havre. FE sv/hkg Bladplet Dominik,8, 89, Flämingsgold,9,8, Blanding 5,,6, Symphony (a 5,, 5, (a I opformering. Nyhed åprotein i TS Afgrøde h. v. høst Bladtype i ært Kg TS/FE Casablanca, 55,8 Halvbladløs vlo* 6 8, Halvbladløs, Equip, 5,7 Halvbladløs TKV Vårbyg åprotein i TS amularia Nematoderesistent Nedknæk Aks Nedknæk Strå 5 9,6,, , 6 8 * 9,5,5,,5 5, Anakin** 98,5,7, 7, 7,6 * 9,6 8,5 Kilde: Økologisk Landsforsøg * Konventionelle Landsforsøg ** Økologiske Landsforsøg

5 Økologisk sortiment Økologisk sortiment Vårhvede Sonett. Sonett er en ny sort på det danske marked og har deltaget i de økologiske Landsforsøg for første gang i, hvor sorten var højest ydende fht. 6. Sonett har en middel modtagelighed af septoria og lav modtagelighed af gulrust i konventionelle forsøg. Sonett har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Højt meludbytte. Eminent. Eminent har deltaget i Økologisk Landsforsøg i og 5 begge år med høje udbytter på hhv. fht. og 7. Eminent har en god resistens mod meldug og rust. Eminent har et langt stift strå uden tendens til lejesæd. Er i Tyskland kategoriseret som Ehvede. Amaretto. Amaretto har deltaget i Økologisk Landsforsøg i og. Begge er med et udbytte på fht.. Amaretto har en høj resistens mod meldug og en middel modtagelighed af gulrust. Amaretto har desuden en god fusariumresistens. Sorten har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Velkendt som møllehvede. Katoda. Katoda, er som Sonet, en ny vårhvedesort på det danske marked. Forholdstal for udbyttet i de økologiske Landsforsøg har været. Katoda har et langt strå med svag tendens til lejesæd. Katoda har en middel modtagelighed af septoria og svag modtagelighed af gulrust. Katoda har en god resistens mod meldug. Meget fine bageegenskaber. Markært vlo. vlo er en velkendt markært der især udemærker sig til helsæd. vlo har sidst deltaget i Økologiske Landsforsøg i. vlo har kraftig tendens til lejesæd. I helsædsforsøgene (konventionelle) har vlo været med fra til 5 og har i gennemsnit vist det højeste resultat af de afprøvede sorter. vlo besidder kombinationen af højt udbytte, god foderkvalitet og en passende højde ved ensilering. vlo egner sig godt som dæksæd til kløvergræs. vlo er stadig den foretrukne ærtesort til helsæd. Casablanca. Casablanca er en halvbladløs ært med gul frøfarve. Udbyttepotentialet i Casablanca er højt og sorten har som gennemsnit, i de konventionelle forsøg, over de sidste 5 år præsteret et udbytte på fht.. Casablanca har en høj TKV samt et højt indhold af råprotein. Casablanca har en middel tendens til lejesæd hvilket bevirker at afgrødehøjden ved høst er forholdsvis høj. Casablanca har ikke deltaget i Økologiske Landsforsøg. Havre Dominik. Dominik har deltaget i Økologiske Landsforsøg i 9 og begge år med fht.. Dominik har et kort stift strå med svag tendens til lejesæd. Dominik har ved sammenligning med markedets øvrige havresorter middel resistens mod meldug og bladplet. Dominik er som den eneste havresort på markedet, dobbelt nematode resistent. Flämingsgold. Flämingsgold har ikke deltaget i Økologiske Landsforsøg, men har igen i år været blandt de højest ydende sorter i konventionelle forsøg. Flämingsgold har et forholdsvist langt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har en middel resistens overfor meldug og en svag modtagelighed af bladplet. Sorten er ikke nematoderesistent. Flämingsgold har et stort udbytte af FEsv/ha. Vårtriticale Dublet. Dublet er en kendt vårtriticale indenfor Økologi. Dublet har deltaget i de økologiske forsøg siden 6 og har alle år vist gode udbytteresultater. Dublet har en svag modtagelighed overfor meldug og septoria. Hestebønne Fuego. Fuego har deltaget i konventionelle Landsforsøg og, begge år med højt indhold af protein. Som gennemsnit over afprøvningsperioden har udbyttet været fht.. Vårhvede Markært. Septoria Gulrust åprotein i TS Afgrøde h. v. høst Hvedebladplet Amaretto,, 8 Eminent** 7, 9 Sonett* 6 * 7* * 8* 79* * Katoda,7,6,6 9 Hamlet*** 96,,, 8 Kilde: * Konventionelle Landsforsøg *** Konventionelle Landsforsøg ** Økologisk Landsforsøg 5 Bladtype i ært Casablanca, 55,8 Halvbladløs vlo* 7 6,7 Halvbladløs Kilde: Konventionelle Landsforsøg * Økologisk Landsforsøg Havre. FE sv/hkg Bladplet Dominik*,8, 89, Flämingsgold*,9,8 Kilde: Økologisk Landsforsøg * Konventionelle Landsforsøg Vårtriticale Hestbønne Septoria Gulrust. åprotein i TS Afgrøde h. v. høst Fuego 6 9,7, Dublet,9,9,7,8 Kilde: Økologisk Landsforsøg Kilde: Konventionelle Landsforsøg

6 Valg af mellem og efterafgrøder gode grunde til at vælge certificeret såsæd Det er fortsat uvist om der stilles yderligere krav til areal end dem vi har kendt fra. De nye krav til efterafgrøder vil fremgå af bekendtgørelsen for /, men man skal allerede have etableret efterafgrøderne i efteråret. Bedst økonomi ved høj kvælstofoptagelse Evening Shade. Alm. rajgræs til efterafgrøde Evening Shade er en almindelig sildig diploid rajgræs af plænetypen, udvalgt til udlæg som efterafgrøde. Det er vores erfaring fra de tre foregående år, at Evening Shade selv under de ekstreme nedbørsrige forhold i høst ikke medførte stor gennemgroning i f.eks. maltbyg inden høst. Efter høst etablerer sorten et godt jævnt græsdække med en god overvintring. Apoll, Arena, utina og Siletina olieræddike Sorterne er blandt de mest effektive, når det gælder optagelse af kvælstof i efteråret. Alle har en hurtig udvikling og dækker jorden effektivt efter 5 uger, såfremt der er tilstrækkeligt kvælstof til rådighed. De fire sorter anbefales både som mellem og efterafgrøde. Ikarus Coated olieræddike Ikarus olieræddike tilbydes med en coatning, der bringer tusindkornsvægten op på ca. gram, hvilket forbedrer udsåningen som mellemafgrøde inden. juli. Ikarus er en effektiv sort, når det gælder optagelse af kvælstof i efteråret. Med en udsædsmængde på 6 kg/ha og en markspiringsprocent på f.eks. 75 vil man opnå et plantetal på ca. 6 pr. m. Maximus Nematoderesistent olieræddike Maximus har i den tyske sortsliste opnået bedste karakter for nematoderesistens. Sorten karakteriseres som en rosettype med lav tendens til blomstring i efteråret, ligesom den vegetative udvikling er langsommere end hos f.eks. Siletina. Medicus. Nematoderesistent gul sennep Medicus har karakteren (9) for nematoderesistens på den tyske sortsliste og hermed betegnelsen resistent. Sorten har en hurtig udvikling og lidt under middel tendens til blomstring. Medicus har en kvælstofoptagelse i efteråret, der er middel for de resistente typer.. Certificeret såsæd er sortsren Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.. Certificeret såsæd er artsren Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport, og foderværdien vil være mere ensartet, sporbarhed.. Certificeret såsæd er fri for sygdomme Udsædsbårnesygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen.. Certificeret såsæd har en garanteret spireevne Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter, ensartet fremspiring. 5. Certificeret såsæd er renset for ukrudtsfrø Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg). 6. Certificeret såsæd er fri for flyvehavre og gold hejre Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre og gold hejre, som er et større og større problem i mange marker. 7. Certificeret såsæd er renset for små kerner Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte. Coated olieræddike. Sået før høst med Bogballe gødningsspreder Art Sort Ubehandlet olieræddike. Sået før høst med elsprder (enkelt tall.). Anbefales i sædskifter med: esistens mod roenematoder Tendens til blomstring ()* Typisk frøvægt g/ Udsæd Kg/ ha Korn, frø, raps Nej 6,5,5 8 Olieræddike Apoll, Arena, Siletina, utina Olieræddike Cassius, Defender Korn, frø, raps, roer,5,5 8 Olieræddike Maximus Korn, frø, raps, roer,5,5 8 Olieræddike Ikarus Coated Korn, frø, raps Nej 6 56 Gul Sennep Medicus Alle 5,56,5 8 Alm. rajgræs Evening Shade Ej i frøgræs ødsvingel Boreal Ej i frøgræs 6 Hundegræs Amba Majs * hvor er høj tendens. Høj tendens til blomstring bremser Noptagelsen. 8. Certificeret såsæd giver større sikkerhed Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der automatisk erstatnings udbetaling, efter Plantedirektoratets regler. Eneste land i Europa med denne ordning. 9. Med certificeret såsæd følger rådgivning En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings og kvalitetsegenskaber så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.. Certificeret såsæd og fremtiden Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.

7 Vårbyg Vårbyg Type Protein FEsv pr Strå >,5 mm kg styrke Nedknækning af strå aks Strå Modning Merudb længde f. svampe bek Type Nematoderesistens ace,9 ace Protein FEsv pr Strå Nedknækning af Strå >,5 mm kg styrke strå aks længde 68 Modning Merudb Nematoderesistens f. svampe bek ace ace, x = god, xx = bedre, xxx= bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. x = god, xx = bedre, xxx= bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. har været med i Landsforsøgene siden og har alle år vist stabilt udbytte med fht.for udbytte over perioden på. lever op til kvalitetskravene til maltbyg hvilket gør at sorten er efterspurgt hos de danske malterier. Som den eneste vårbyg kombinerer mloresistens med høj resistens mod bygrust og skoldplet. bygsorten har i Landsforsøg vist den bedste sortering af de afprøvede maltbygsorter, 98 kerner over,5 mm. er en anerkendt maltbygsort, der har været med i Landsforsøgene siden 9. er en ny maltbygsort der har vist god maltkvalitet ved mikromaltning. Storskala malttests vil blive udført efter høst, hvor vi forventer de samme gode maltegneskaber som ved mikromaltningen. byg bør altid holdes fri for svampesygdomme. er ingen undtagelse, selv om den besidder resistens mod meldug og bygrust samt lav modtagelighed af skoldplet og bladplet. En specifik svampesprøjtning rettet mod skoldplet og ramularia bør altid udføres ved begyndende angreb. har desuden deltaget i de Økologiske landsforsøg siden, begge år blandt de højest ydende kommercielle vårbygsorter. er en maltbyg med gode maltegenskaber. kan dyrkes på alle jordtyper og har på alle lokaliteter vist en høj sortering. elative udbytter fra landsforsøgene Høstår: Snit Foder Planteværn online * Sorten har en god stråstyrke og en god resistens mod nedknækning af især strå og aks. udviser en middel resistens mod de fleste sygdomme, hvor en effektiv bekæmpelse af bladsvampe resulterer i et merudbytte på, hkg/ha. svampe bek.**,9,, 5, x Br69b5 Nordic Seed Anbefalet svampebekæmpelse: Evergrren er sund, kvitterer den på god jord for: x NFC Tipple Syngenta, England x,5 ltr. Prosaro. Kilde: Dyrkningsforsøg Nordic Seed Gødningsstrategi: tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel Høstår: Snit Foder Planteværn online * Merudbytte for *) Karakter = dårligst **) Hkg/ha Kilde: Dyrkningsforsøg Nordic Seed elative udbytter fra landsforsøgene Merudbytte for svampe bek.**,, 5,,9 *) Karakter = dårligst **) Hkg/ha Gødningsstrategi: tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg x,5 ltr. Prosaro hhv. st. og st. 99 Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel

8 Vårbyg Vårbyg Type Protein FEsv pr Strå Nedknækning af Strå >,5 mm kg styrke strå aks længde 6 Modning Merudb Nematoderesistens f. svampe bek ace ace Type FEsv pr Strå >,5 mm kg styrke strå aks længde X elative udbytter fra landsforsøgene Høstår: Snit Foder Planteværn online * er en udbyttestabil bygsort der er anerkendt blandt danske og udenlandske malterier. har en svag modtagelighed af bygrust og skoldplet. har et middellangt strå med god stråstyrke og god resistens mod nedknækning. Sorten har god resistens mod meldug. Ved dyrkning af skal man især være opmærksom på bygrust, som bør bekæmpes ved begyndende angreb. Merudbytte for svampe bek.**, 5,,9, egner sig til dyrkning på økologiske ejendomme, idet sorten i de økologiske Landsforsøg var den højest ydende blandt de afprøvede sorter. Syngenta, England Merudb Nematoderesistens f. svampe bek ace ace, Hkg/ha Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg (98*Class)* x,5 ltr. Prosaro, hhv. st. og st. 99 Syngenta, England Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel elative udbytter fra landsforsøgene Høstår: Snit Foder Planteværn online * Merudbytte for svampe bek.**,, 5,,9 Gødningsstrategi: tildeles hele kvælstofmængden ved såning... Modning *) Karakter = dårligst **) Hkg/ha Gødningsstrategi: tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Troon//Adonis Strå er med et gennemsnitligt på et sikkert sortsvalg. Sorten har god resistens mod meldug samt lav modtagelighed af bygrust og bladplet. er en velkendt maltbygsort der har været afprøvet i landsforsøgene siden 8. *) Karakter = dårligst **) Hkg/ha Nedknækning af * = god, ** = bedre, *** = bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. har været med i landsforsøgende siden begge år med høje udbytter. er en ny vårbygsort som forventes at have maltegenskaber. Sorten har en god resistens mod skoldplet og besidder derudover mloresistens mod meldug. er en stråstiv sort men svag tendens til lejesæd. Tendensen til nedknækning af aks og strå er ligeledes meget svag. har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog er sorten modtagelig mod bygrust. byg bør altid holdes fri for svampesygsdomme og ved dyrkning af sorten skal man især være opmærksom på angreb af bygrust. Protein x = god, xx = bedre, xxx= bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. er en ny maltbygsort fra Syngenta, samme forædler som har forædlet og. Sorten har et højt udbyttepotentiale hvilket afprøvningerne i Landsforsøgene de sidste to år bevidner. Sorten har i og givet hhv. og målt i forholdstal for udbytte. Ligeledes i de supplerende forsøg, har givet et udbytte over gennemsnittet. Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg x,5 ltr. Prosaro hhv. st. og st. 99 Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel

9 Vårhvede Amaretto Vårbyg Type Protein FEsv pr Strå >,5 mm kg styrke strå aks længde X Nedknækning af Strå Modning Merudb På møllernes Nematoderesistens f. svampe bek ace ace liste katergori 5, Hkg/ha Midsen Stråstyrke Modnings Gulrust Fusarium tidspunkt resistens X * = god, ** = bedre, *** = bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. x = god, xx = bedre, xxx= bedst er Danmarks største maltbygsort og kendt i hele Europa. Den har i alle afprøvningsår haft et højt udbytte, gode dyrkningsegenskaber og et middel behandlingsindeks. Amaretto er en velafprøvet vårhvede, som er anerkendt af møllerne. Et godt faldtal gør, at man sjældent får problemer med aksspiring. Sortens gode fusariumresistens mindsker risikoen for toksiner i melet. Amaretto er derfor særdels velegnet også til den lile producent af kvalitetsmel. yttet er højt og resistensen mod bladsygdomme er over middel. er en meget højtydende maltbygsort, som er accepteret af malterierne i Europa. har et middellangt strå med meget god stråstyrke og god resistens mod nedknækning. Sorten er resistent mod meldug (mlo) og er desuden nematoderesistent. er middelmodtagelig af bladsvampene bygrust og bygbladplet. elative udbytter fra landsforsøgene Høstår: Snit Foder Indholdet af foderenheder pr kg er højt, og producerer derfor rigtig mange FE / ha. Planteværn online * Amaretto har afløst Vinjett som den danske standard vårhvede til bageindustrien og sorten er anerkendt af de danske møllere. I Tyskland klassificeres den som A7, hvilket vil sige en meget god all round bagekvalitet. Amaretto har desuden et godt faldtal og en meget god fusarium resistens. Derfor en meget sikker bagehvede at dyrke, ligesom Amaretto er særdeles velegnet til gårdbutikker og til øvrige små melproducenter. Merudbytte for svampe bek.** 5,,,,9 *) Karakter = dårligst **) Hkg/ha Sorten har en OK stråstyrke og har middel til god resistens mod bladsygdomme. elative udbytter fra landsforsøgene Snit Amaretto Katoda 6 Hamlet 96 9 Gulrust Spetoria Amaretto, Katoda,7,6,6 Hamlet,, Sebastian*Drum Syngenta, England Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg x,5 ltr. Prosaro hhv. st. og st. 99 Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel Gødskningsstrategi: tildeles hele kvælstofmængden ved såning. He 6.88 * STG.88 Bauer, Tyskland Anbefalet svampebekæmpelse ved moderat sygdomstryk:,5 ltr. Comet +, ltr. Bell Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel

10 Havre Dominik Havre Flämingsgold Stråstyrke Nedknækning Modning Nematoderesistent strå ace ace Under middel Tidlig middel esistent esistent x = god, xx = bedre, xxx= bedst Stråstyrke Nedknækning Modning Nematoderesistent strå ace ace middel Tidlig middel Modtagelig Modtagelig x = god, xx = bedre, xxx= bedst Dominik er den eneste havresort med dobbelt nematoderesistens. Den er velafprøvet, og har deltaget i Landsforsøgene siden. Sorten er middel stråstiv og lidt under middel i strålængde. Dominik er middel modtagelig mod meldug. De gode dyrkningsegenskaber gør Dominik efterspurgt og bevirker at sorten igen er den meste dyrkede havresort i Danmark. Som den eneste havresort besidder Dominik restistens mod havrecystenematoder race I & II. Dominik har over middel stråstyrke og middel tendens til nedknækning. Sorten har ved sammenligning med markedets øvrige havresorter middel resistens mod meldug, bladplet og kronrust. elative udbytter fra landsforsøgene Snit Dominik Flämingsgold 8 Blanding Bladplet er fra Sortsinfo. Nematoder: = resistent, MM = modtagelig Nematoder Dominik,8, 89 Flämingsgold,9,8 MM Blanding 5,,6 MM Flämingsgold har haft et af de allerhøjeste udbytter i snit af de år, hvor sorten har deltaget i Landsforsøgene. Med et højt indhold af FEsv pr. kg høster man med Flämingsgold rigtig mange foderenheder pr. ha. Sorten er middel stråstiv, middel i strålængde og middel modtagelig overfor meldug. Flämingsgold har det højeste udbytte af kerne og foderenheder af havresorterne på det danske marked. Flämingsgold er middel stråstiv og har middel tendens til nedknækning af strå. Sorten har middelgod resistens mod meldug, men er dog modtagelig. esistensen mod havrebladplet og kronrust er ikke kendt. Sorten er modtagelig for nematoder. elative udbytter fra landsforsøgene Snit Flämingsgold 8 Dominik Blanding Bladplet er fra Sortsinfo. Nematoder: = resistent, MM = modtagelig Nematoder Flämingsgold,9,8 MM Dominik,8, 89 Blanding 5,,6 MM Stamm 6*Stamm 68 Bauer, Tyskland Anbefalet svampebekæmpelse ved moderat sygdomstryk:,5 ltr. Folicur eller,5 ltr. Aproach +,5 ltr. Folicur Nelson * Flämingsprofi KWS Saat, Tyskland Anbefalet svampebekæmpelse ved moderat sygdomstryk:,5 ltr. Folicur eller,5 ltr. Aproach +,5 ltr. Folicur. Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel Nordic Seed Kornmarken 86 Galten Tel

11 Notat: Forhandles af: For yderligere information, kontakt venligst: Hedegaard agro, tlf

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø Vintertriticale har i årets forsøg klaret sig dårligere end i de foregående år, hvilket betyder, at der ikke har været signifikant forskel

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte Side 1 af 5 Økologisk blandsæd Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål: Dyrkning af proteinrigt foder. Dyrkning af bælgsæd med større dyrkningssikkerhed. Fremavl af ærter med mindre risiko

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Vælg din vårsæd med omhu...

Vælg din vårsæd med omhu... Til samtlige jordbrugere Forædling og DLA Group side 2-3 Vårbyg - Malt side 4-5 Vårbyg - Foder side 6-7 Havre, vårhvede, raps og ærter side 8-9 Sortimentsoversigt majs side 10 Anvendelse og bejdsning majs

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

Årets forsøg med bælgsæd og soja. Jesper Hansen Økologisk Rådgivning

Årets forsøg med bælgsæd og soja. Jesper Hansen Økologisk Rådgivning Årets forsøg med bælgsæd og soja. Jesper Hansen Økologisk Rådgivning Dyrkningssikre bælgplanter Dyrkning af vinterbælgsæd Sojabønner i Danmark Arter Sort Række Plantetal/m 2 Fordeling Vand Udbytte Hestebønne

Læs mere

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm Sortsejernes og erhvervsvirksomhedernes forventninger til øget samarbejde i branchen., Formand for Sammenslutningen af Danske Sortsejere. Frøet udgør starten på fødevarekæden og er samtidig en fantastisk

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt KORN PÅ FYN 2011. Overgaard. Projekt KORN PÅ FYN

Projekt KORN PÅ FYN 2011. Overgaard. Projekt KORN PÅ FYN Overgaard Projekt KORN PÅ FYN 2011 Børge Jensen var initiativtager til Genbevaring ved oprettelsen af museumsmarken på Hjemstavnsgården i Gummerup, der drives med henblik på at bevare gamle kulturplanter.

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016 MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING 14. juli 2016 1 Sortsforsøg med havre med højt indhold af fedt eller protein Formålet med forsøgene

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

LHN Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER

LHN Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER LHN 6.1.2016 Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER AGENDA Hvorfor havre? Lidt om dyrkning Landsforsøg 2015 Afskalning af alm havre Fjerkræfoder Kvægfoder Spørgsmål 2... HAVRE SUVERÆN

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har.

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har. Hundegræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hundegræs er en varig, hårdfør, tuedannende og tørkeresistent græsart, som tåler store mængder gylle både efterår og forår. Hundegræs udvikler

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hestebønne Der findes hestebønnesorter til både vår- og efterårssåning. Denne dyrkningsvejledning omhandler kun vårsåede hestebønner. Hestebønne dyrkes normalt til foderbrug. Afgrøden anvendes

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere