Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade København S. 1. januar december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013"

Transkript

1 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr Stationsvej l Herfølge - Telefon Fax E-rnail:

2 Indholdsfortegnelse Side Stamoplysninger Bestyrelsens Påtegning Den uaftrængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Noter til regnskab

3 2 Stamoplysninger Foreningens navn: Adresse: Ejerforeningen Bremensgade A}København S Antal lejligheder: sår: Bestyrelse: Administration: Revision: 3 ejerlejligheder. januar - 3. december 2t3 ohn Schaiffel-Nielsen Kaisa Naelapåå Kasper Egeberg an Hellesøe Gudrun Olsen Boelskifte Administration ÆS Kastellet Byvolden 25 4 Roskilde ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej l 468HefføIge

4 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen aflægger årsrapport for regnskabsåret 23 for ejerforeningen Bremensgade Vi erklærer: At årsrapporten er aflagli overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. At den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. København, den. marts 24. ohn Schaiffel-Nielsen Kasper Egeberg

5 4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af foreningen. Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Bremensgade 3-34 for regnskabsåret. januar - 3. december23, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet indeholdte budgettal. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægler. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendigt for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette lcæver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse afet årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 3. december 23 samt af resultatet af foreningens aktiviteter forregnskabsåret. januar - 3. december23 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Herfølge, den. marts 24. ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Karsten Christensen registreret revisor

7 6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Ejerforeningen Bremensgade 3-34 for 23 er udarbejdet efter driftsøkonomiske principper i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, foreningens vedtægter og god regnskabsskik Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsåret. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som foregående ar. Resultatopgørelsen Indtægter Opkrævede a'conto indbetalinger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen sammen med eventuelle øvrige periodiserede indtægter. Udgifter sårets fælles periodiserede udgifter indgar i resultatopgørelsen. Balancen Anlægsaktiver Anlægsaktiver omfatter mellemværende med ejere vedrørende tidligere foretaget bygningsrenoveringer, som er finansieret ved fælleslan og måles til det beløb, der skal indbetales. Tilgodehavender Ejerforeningens tilgodehavende måles til det beiøb, der skal indbetales. Langfristet gæld Posten består af fælleslån, som er finansiering af tidligere foretaget bygningsrenoveringer og måles til det beløb, der skal betales for at blive frigjort fra forpligtelsen. Ejerforeningens medlemmer hæfter solidarisk, dog begrænset til gange fordelingstallet' Medlemmer som ikke deltager i fælleslånet deltager ikke i hæftelsen. Kortfristet gæld Posten består af foreningens øvrige gældsposter, som måles til det beiøb, der skal betales for at blive frigjort fra forpligtelsen. Sikkerhedsstillelser o g garantiforpligtelser Bestyrelsen har oplyst, at foreningen ikke har foretaget sikkerhedsstillelser eller i øvriglpår taget sig forpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

8 7 Resultatopgørelse. januar - 3. december 23 Indtægter Indbetalinger fra ejere Vaskeriindtægter Arbejdsweekend Note Budget Indtægter i alt s2 Offentlige afgifter m.v: Vand og renovation m.m. Forsikringer og abonnementer Renholdelse I 2 a Offentlige afgifter m.v. i alt Administrative udgifter: Admini strationshonorar Bestyrelsesudgifter Telefon m.v. Fotokopier, porto m.v. Gebyrer Konsulenthonorar m/fugt og kloak i kælder og revision Retur viasat tidligere år Elforbrug i forbindelse med affugtning Øvrige administrative udgift er r I s t Administrative udgifter i alt Mødeudgifter m.v: Generalforsamlings- og mødeudgifter s. 26

9 8 Resultatopgørelse. januar - 3. december 23 Note Budget 22 Vedligeholdelse m.v.: Bygningsvedli geholdel se Hensat til vaskeri Hensat til vandmålere 98.ts4 2.s r Vedligeholdelse m.v. i alt 4.2s4 56. lts.293 Varmeregnskab: Kontrolmanual Udarbej delse af varmeregnskab Finansiering: Finansierings omko stninger Fællesudgifter i alt Årets resultat

10 9 Balance pr.3. december 23 Aktiver Anlægsaktiver Materielle og finansielle anlægsaktiver: Tilgodehavende hos ejere, fælleslån I Tilgodehavende hos ejere, fælleslan II Tilgodehavende hos ejere, fælleslan III Tilgodehavende hos ejere, fælleslån [V Note tr.328 t.r Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Varmeregnskab Restancer fællesbidrag Tilgodehavende vedr. vedtægts ændringer Tilgodehavende vaskemønter t Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Bankbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 8.s5 s s s68.s s

11 Balance pr. 3. december 23 Passiver Egenkapital: Saldo Note 23 t r3 22 6sr.493 Egenkapital i alt Hensættelser: Hensat til fremtidig renovering, facade Hensat til vaskeri Hensat til vandmålere t4 l4 t Hensættelse i alt Gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser, fælleslån Nordea Bank, konto Nordea Bank, konto Nordea Bank, konto Nykredit Bank, konto 547t s Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: Mellemregning administrator Skyldige omkostninger Vandregnskab t3 l s Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt s

12 Noter til regnskab Note, vand og renovation m.m. Vandforbrug vaskeri Renovation El-forbrug Budget t L Note 2, forsikringer og abonnementer Bygningsforsikring Arbej d sskadeforsikring Vaskeri serviceabonnement s s Note 3, vicevært og renholdelse Rengøringsservice Snerydning og vejsalt s Note 4, bygningsvedligeholdelse Rensning af faldsamme ogfaldrør Isolering af fiernvarmerør ogrepr. nedløbsrør Materialer arbejdsdag Reparation tørretumbler og fødder maskine Eftersyn vinduer Reparation af trappetrin Videx skilteholdere Hifi-relæer tre tavler Udskiftning og reparation af columbustryk Fremføring afjordforb. til pumpe varmekælder Fejl dørtelefonanlæg Rensning varmtvandsbeholder Udskiftning af veksler Fremtidig renovering facade, tidl. år indtægtsføres r s s Note 5, finansieringsindtægter Renteindtægt, bankkonti 8 378

13 t2 Noter til regnskab Note 6, tilgodehavende vedr. fælleslån i Nordea Bank Saldo primo Rentetilskrivning Indfrielser For meget opkrævet ydelse regaleret24 Ordinære ydelser t tl2.7tl s Note 7, tilgodehavende vedr. fælleslån i Nordea Bank Saldo primo Indfrielser Rentetilskrivning Ordinære ydelser r t Note 8, tilgodehavende vedr. fælleslån i Nordea Bank Saldo primo Gebyr Rentetilskrivning Indfrielser For lidt opkrævet ydelse reguleret 24 Ordinære ydelser r

14 3 Noter til regnskab Note 9, tilgodehavende vedr. fælleslån i Nordea Bank Saldo primo Rentetilskrivning Ordinærre ydelser Indfrielser For lidt opkrævet ydelse reguleret r r -r r ^^ Note, likvide beholdninger Nordea Bank, konto Note, varmeregnskab Varmeudgifter Indbetalinger fra ejere Difference tidligere år tr Note 2, vandregnskab Saldo primo Vandudgifter Regulering vanneregnskab tidligere år Vandforbrug vaskeri Andel af varmeudgift hensat til vand Indbetalt a'conto s.6 7s

15 I4 Noter til regnskab Note 3, skyldige omkostninger ReviPartner Fej ekosten Glatførebekæmpelse Ændring af vedtægter Årsopgørelse vand Hofor Forudbetaling fælleslån Note 4, Hensættelser Hensat til fremtidig facaderenovering: Saldo primo Indtægtsført Saldo ultimo 272 Hensat til vaskeri: Saldo primo Hensat indeværende år 2. 2.s Saldo ultimo Hensat til vandmålere: Saldo primo Hensat i indeværende år Udskiftet vandmåler t r Saldo ultimo Hensættelser i alt s6

16 5 Note 5, mellemregning med ejere Nr. Beliggenhed Ford. Ejere tal tilgode llr23 Fælles- Opkrævet Ejere udgifter a/conto tilgode 2t3 23 3tll22l3. Bremensgade 34, st.tv. 2. Bremensgade 34, st.th. 3. Bremensgade 34, L tv. 4. Bremensgade 34, l th. 5. Bremensgade 34,2. tv. 6. Bremensgade 34, 2. th. 7. Bremensgade 34, 3. tv. 8. Bremensgade 34, 3. th. 9. Bremensgade 34, 4. fr.. Bremensgade 32, 4. th.. Bremensgade 32, st. tv. 2. Bremens gade 32, st. th. 3. Bremens gade 32,. fr. 4. Bremensgade 32, L th. 5. Bremens gade 32, 2. fr. 6. Bremen sgade 32, 2. th. I 7. Bremens gade 32, 3. tr. 8. Bremens gade 32, 3. th. 9. Bremensgade 32, 4. tv. 2. Bremensgade 32, 4. th. 2. Bremensgade 32, 5. tv. 22. Bremensgade 32, 5. th. 23. Bremensgade 3, st. tv. 24. Bremensgade 3, l. tv. 25. Bremensgade 3,. th. 26. Bremensgade 3, 2. tv. 27. Bremensgade 3, 2. hv. 28. Bremensgade 3, 3. tv. 29. Bremensgade 3, 3. th. 3. Bremensgade 3, 4. tv. 3. Bremensgade 3,4. th. afr. 9.s s44 t s44 9.s44 t9.544, s t s t s44 \9.544 l8 9.s87 t s87 9.s s87 9.s rs s s87 9.s t3 "572 3.s72 3 "572 3.s t s72 t s s72 3"5', r s t

17 T6 Note 6, mellemregning med ejere - fælleslån I Nr. Beliggenhed 2 Bremensgade 34, st.th. 3 Bremensgade 34, I' tv. 4 Bremensgade 34, l. th. 5 Bremensgade 34, 2. t\t. 8 Bremensgade 34, 3. th' Bremensgade 32, st. fr ' 4 Bremensgade 32, l. th. 6 Bremensgade 32, 2. th. 2 Bremensgade 32, 4. th' 2 Bremensgade 32, 5. Bt. 22 Bremensgade 32, 5. th. i26 Bremensgade 3, 2' frl. Ford. tal 5 a Andel renter s Andel mellemv. 3u sl r s 5t r.487 Note 7, mellemregning med ejere - fælleslån II 4t Nr. Beliggenhed 2 Bremensgade 34, st.th. 5 Bremensgade 34, 2. tv' 9 Bremensgade 34, 4. tv. Bremensgade 32, st. tv. 2 Bremensgade 32, st. th. 4 Bremensgade 32, L th. 5 Bremensgade 32,2. tv. 6 Bremensgade 32, 2. th' 2 Bremensgade 32, 4. th. 2 Bremensgade 32, 5' tv. 22 Bremensgade 32, 5. th' 24 Bremensgade 3, ' tv. 26 Bremensgade 3, 2. [r. 29 Bremensgade 3, 3. th. 3 Bremensgade 3, 4. th. Fordelingstal a 5 5 Andel renter s4 L7t2 t t r.72 t t L72 Andel mellemv. 3llt r s s

18 l7 Note 8, mellemregning med ejere - fælleslån III Nr. Beliggenhed Fordelingstal Andel renter 23 Andel mellemv. 3lll223 5 Bremensgade 34, 2. tv. 9 Bremensgade 34, 4. tv. Bremensgade 32, st. tv. 4 Bremensgade 32, l. th. 5 Bremensgade 32, 2. ty. 6 Bremensgade 32, 2' th. 2 Bremensgade 32,4. th. 2 Bremensgade 32, 5. tv. 22 Bremensgade 32, 5. th' 24 Bremensgade 3,. tv. 26 Bremensgade 3, 2' tv. I s8 s s l t.29.74t.328

19 8 Note 9, mellemregning med ejere - fælleslån IV Nr. Beliggenhed Forde. lingstal Andel renter 23 Andel mellemv. 3u Bremensgade 34, st.th. 3. Bremensgade 34, l. tv. 4. Bremensgade 34,. th. 5. Bremensgade 34, 2. tv. 6. Bremensgade 34, 2. th. 7. Bremensgade 34, 3. tv. 9. Bremensgade 34, 4. tv.. Bremensgade 34, 4. th. l. Bremensgade 32, st. tv. 2. Bremensgade 32, st. th. 4. Bremensgade 32,. th. I 6. Bremensgade 32, 2. th. 7. Bremensgade 32, 3. tv. 2. Bremensgade 32, 4. th. 2. Bremensgade 32, 5. tv. 22. Bremensgade 32, 5. th. 23. Bremensgade 3, st.tv. 24. Bremensgade 3, L tv. 26. Bremensgade 3, 2. tv. 29. Bremensgade 3, 3. th. 3. Bremensgade 3,4. w s 4.32s s 3.24s 3.24s 3.24s s s 7t.st r r t2 42.9t t.st9 42.9t t

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere