Borte er den sne, som faldt i fjor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borte er den sne, som faldt i fjor."

Transkript

1 INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind Fradrag for indbetalinger på ratepensioner... 5 Medarbejdende ægtefælle det bemærkes... 8 Det er lige før, at dette gamle, danske ordsprog holder op med at give mening i hvert tilfælde er mængden af sne i disse år til at overse. En stor del af dette nummer af FACIT er ganske naturligt helliget den såkaldte Forårspakke, der godt nok fremkom, mens muligheden for sne var akut men som ved sin vedtagelse i slutningen af maj nærmest er blevet en sommerpakke i stedet. Den egentlige effekt af det, der med nogen ret kan kaldes en mindre reform af skattesystemet, vil vi først se i De fl este skatteydere har formentlig allerede i de mange offentliggjorte eksempler set en skattenedsættelse vinke forude. Hånden på hjertet det vil for de fl estes vedkommende nok være mere positivt at se frem til skattelettelser end at se frem til skatteforhøjelser. Dette må være tilfældet uanset størrelsen af en kommende skattelettelse. Det positive er netop det, vi ønsker at fremme. Går det godt i samfundet, er det til glæde for os alle uanset om vi taler økonomi, uddannelsessystemer, klimaudfordringer eller beskæftigelse. Ingen ved, om verdensøkonomien er i bedring. Nogle signaler er positive, andre er negative eller neutrale men jo mere optimisme, vi sammen kan skabe, jo bedre for os alle. Forhåbentlig lærer vi alle noget af det chok, hele verden på det økonomiske område har oplevet i 2008/09. Heri ligger måske, at vi skal lære også at tøjle optimismen lidt bedre end hidtil. På den måde er FACIT et billede af tiden vi behandler skattebesparelser, vi ser på generationsskifte i krisetider, vi beskriver ledelsens pligter og ansvar i krisetider. Vi får samtidig plads til at behandle de skattemæssige forhold for medarbejdende ægtefæller, der for mange erhvervsdrivende er et meget relevant emne. FACIT for os alle er, at vi en skønne dag skal på pension og mulighederne for pensionsopsparing med skattemæssig begunstigelse ændres for mange radikalt med Forårspakken. Det er et område, som skal vurderes meget nøje i resten af 2009 selv om der måske også bliver behov for at skovle noget sne. God sommer!

2 Forårspakken 2.0 Skattereformens betydning for personer - kort fortalt Reduceret skattebetaling Under denne positivt ladede titel har regeringen i skrivende stund fremsat en byge af lovforslag, der har til formål at sænke det generelle skatteniveau i Danmark. De nominelle ændringer af satserne for bundskat og topskat samt fjernelsen af mellemskatten betyder da også, at langt de fl este vil opleve en reduceret skattebetaling i de kommende år. Forårspakken rummer følgende ændringer i personskattesystemet: Marginalskatten reduceres til cirka 56 %, og grænsen for topskat bliver øget. Værdien af rentefradrag over kr. og ligningsmæssige fradrag reduceres til cirka 26 % i løbet af årene 2012 til Fradraget for indbetalinger til ratepensioner med videre bliver begrænset til kr. årligt. Ny multimediebeskatning på kr. årligt uanset antallet af goder. Muligheden for medarbejderobligationer ophører. Omfanget af rabat på medarbejderaktieordninger bliver reduceret. Beskatning af fri bil bliver forøget med et miljøtillæg. Hertil kommer fi nanspolitiske lempelser i form af en indkomstafhængig, grøn check og mulighed for udbetaling af SP-midler i tidsrummet 1. juni 2009 til 31. december Oversigt over skatteprocenter Topskat 15 % 15 % 15 % Mellemskat 6 % 0 % 0 % Bundskat og sundhedsbidrag 13,04 % 11,76 % 11,76 % (sammenlagt) Amts- og kommuneskat 25 % 25 % 25 % (gennemsnit) Kirkeskat (gennemsnit) 1 % 1 % 1 % Aktieindkomst 28/43/45 % 28/42 % 27/42 % Grænse for topskat kr kr kr. Marginalskat på lønindkomst 63,2 % 56,3 % 56,3 % inklusive AM-bidrag Marginalskat på aktieindkomst 58,75 % 56,5 % 56,5 % inklusive selskabsskat Marginalskat på positiv kapital- 60 % 37,5 % 37,5 % indkomst under kr. Marginalskat på positiv 60 % 52,5 % 52,5 % kapitalindkomst over kr. Marginalskat på negativ 34 % 34 % 33 % kapitalindkomst Bundskat og sundhedsbidrag Af tallene i tabellen kan det blandt andet udledes, at det fremover bliver endnu billigere at indtjene kapitalindkomst i personligt regi frem for at tjene pengene gennem et selskab. Sammenlægningen af bundskatten med sundhedsbidraget sker ved, at sundhedsbidraget bliver trappet ned, og bundskatten bliver trappet op med 1 procentpoint om året i 8 år i perioden fra 2012 til Idet negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag ikke kan trækkes fra i bundskatten, falder skatteværdien af disse med 1 procentpoint om året i den pågældende periode. Forårspakken rummer nogle stramninger af de gældende regler, som man skal være opmærksom på, selv om reglerne ikke er vedtaget. Det drejer sig særligt om fradrag for indbetalinger på ratepensioner med videre og beskatning af porteføljeaktier i selskaber. 2

3 Partnerselskaber Fornyet aktualitet efter Forårspakken 2.0 Et partnerselskab er et kommanditselskab i selskabsform. Det består af et aktivt selskab (partnerselskabet), der driver virksomheden, og et (som regel passivt) selskab, der fungerer som fuldt hæftende selskabsdeltager. Selskabsretligt fungerer et partnerselskab som et almindeligt aktie- eller anpartsselskab. Personlige selskabsdeltagere bliver skatteretligt betragtet som selvstændige erhvervsdrivende. Læs mere om selskabsformen på vores hjemmeside. Forårspakken Set i relation til indholdet af Forårspakken 2.0 er selskabsformen en overvejelse værd. Indkomst indtjent gennem et almindeligt selskab bliver fremover marginalt beskattet med 25 % i selskabsskat og 42 % i aktieavanceskat af resten i alt 56,50 %. Hvis aktierne/anparterne ejes gennem et holdingselskab, der direkte eller indirekte ejer under 10 % af det erhvervsdrivende selskab, skal holdingselskabet beskattes med 25 % af værdistigninger på aktierne og af udloddet udbytte. I denne situation stiger skatteprocenten til i alt 67,375 %. Indkomst indtjent gennem et partnerselskab bliver marginalt beskattet med ejerens skattesatser. De satser, der er foreslået i Forårspakken 2.0, udgør op til 56,3 %, inklusive kirkeskat i en gennemsnitskommune. Tallet kan fi ndes på side 2. Indkomst via almindeligt selskab Indkomst via partnerselskab Tid til generationsskifte af virksomheden? Generationsskifte på tilbud I mange familieejede virksomheder er det ofte i både købers og sælgers interesse, at en overdragelse til næste generation sker så billigt som muligt og med lavest mulig goodwill altså den værdi der ligger ud over, hvad de pågældende ejerandele nominelt er værd. Til grund for beregningen af goodwill ser SKAT blandt andet på indtjeningen i de tre seneste indkomstår, hvor det seneste år vægter mest. I virksomheder med et mindre godt 2008-regnskab kan det derfor isoleret set være en fordel at sætte gang i et generationsskifte. Ud over selve 2008-regnskabet spiller også den samlede resultatudvikling i de seneste tre år ind i beregningen. Det betyder, at en kontinuerlig nedadgående tendens gør regningen for goodwill mindre, mens regningen bliver større i de virksomheder, hvor udviklingen år for år har været positiv i løbet af de seneste tre regnskabsår. Den mindre regning for goodwill har også stor betydning for, på hvilken måde man som søn, datter eller betroet medarbejder kan købe sig ind i virksomheden. Godkendt model Drives virksomheden i selskabsform, kan den nye aktionær tegne aktier i et selskab til en lavere tegningskurs mod til gengæld at fraskrive sig retten til udbytte i en periode. Ved at anvende denne metode opnår sælger sin salgspris for virksomheden gennem et særligt forlods udbytte, og den kommende ejer får del i selskabets værdistigning til en væsentligt lavere tegningskurs. Efter en aftalt årrække bortfalder sælgers ret til forlods udbytte, og parterne har herefter ret til udbytte fra selskabet i forhold til deres respektive ejerandel. Idet størrelsen af det forlods udbytte, der skal udbetales, afhænger af, hvad virksomhedens goodwill sættes til, vil et dårligt resultat i 2008 i denne forbindelse være en fordel for køber. Forlods udbytte 3

4 Ledelse af virksomheder i modvind Krisetider betyder øget fokus på ledelsesansvar Fokusområder Retspraksis Den fi nansielle krise har sat sine spor i landets virksomheder. En af virkningerne af krisen er, at der er forøget fokus på virksomhedernes forretningsmæssige og ledelsesmæssige dispositioner - særligt i forhold til kreditorerne. Er en virksomhed i økonomiske vanskeligheder, er der nogle forhold, som man som ledelse skal være særligt opmærksom på, hvis man ikke ønsker at løbe risikoen for et eventuelt ledelsesansvar. I nærværende artikel er ledelsesansvaret behandlet i relation til aktie- og anpartsselskaber. Den økonomiske tilstand Selskabets ledelse har i almindelighed en pligt til at følge selskabets økonomiske tilstand. I krisetider skærpes denne forpligtelse og den heraf afl edte pligt til at foretage de nødvendige handlinger. Sager om ledelsesansvar handler meget sjældent om, hvorvidt ledelsen har truffet en forkert beslutning, hvilket navnlig hænger sammen med, at domstolene ikke ser det som deres opgave at bedømme driftsmæssige beslutninger i bagklogskabens lys. I en krisesituation er den største fejl således ikke at træffe en forkert beslutning. Den største fejl er slet ikke at træffe nogen beslutning overhovedet. Ser man på retspraksis, er det afgørende for, hvorvidt ledelsen ifalder et ansvar, om ledelsen har fortsat driften af selskabet, selv om man burde have indset, at det var håbløst. Hvornår håbløshedstidspunktet indtræffer, afhænger af en konkret bedømmelse, og ledelsen har i almindelighed en vis margin på dette punkt. Det juridiske kriterium er, at det for ledelsen burde have stået klart, at en fortsættelse af selskabet uden tab for kreditorerne måtte betragtes som udelukket. Er håbløshedstidspunktet nået, har ledelsen en pligt til at påse, at selskabet ikke stifter ny gæld eller i øvrigt forrykker kreditorernes stilling ved at nedbringe eksisterende gældsforhold fremfor andre. Dette skyldes, at ledelsen i denne situation reelt ikke længere skal varetage ejernes interesser - aktionærernes/anpartshavernes indskud vil i almindelighed være tabt på dette tidspunkt. Ledelsen skal derimod varetage kreditorernes interesser, herunder påse, at ingen kreditorer begunstiges på de øvriges bekostning. Om nødvendigt må selskabet standse sine betalinger eller indgive konkursbegæring. Rekonstruktion I forbindelse med en rekonstruktion af selskabet kan ledelsens dispositioner påføre kreditorer og aftaleparter økonomiske tab. Grænsen for, hvor længe rekonstruktionsforsøg ansvarsfrit kan pågå, kan formentlig udtrykkes sådan, at så længe der endnu føres seriøse forhandlinger for at tilvejebringe en løsning, er der ikke ansvar. En rekonstruktion kan gennemføres på fl ere forskellige måder: Tilførsel af ny kapital Betalingsstandsning Moratorium (henstand) Overdragelse af aktiver/forpligtelser til søster- eller datterselskab Alt afhængig af hvilken model der vælges, bør man have i erindring, at rekonstruktioner og fortsat drift af nødlidende selskaber må foregå med respekt for de konkursretlige principper om ligebehandling af kreditorerne. Overdragelse af selskabets aktiver må for eksempel ikke ske til underpris eller på en sådan måde, at nogle af de usikrede kreditorer tages med over i et nyt selskab, mens andre forbliver i det gamle selskab. Er selskabets kreditormasse karakteriseret ved få (men store) kreditorer, vil det ofte være både nødvendigt og hensigtsmæssigt at inddrage disse i drøftelserne omkring rekonstruktion eller fortsat drift af virksomheden. Bestyrelsens tilsynspligt Den fundamentale forpligtelse for ledelsen er at sikre selskabets økonomiske eksistens og fortsatte positive udvikling. Direktionen skal sørge for, at dette sker, men bestyrelsen må bidrage hertil ved fornødent tilsyn med direktionens aktivitet. Bestyrelsens tilsynsopgave over for direktionen er i almindelighed en af bestyrelsens væsent- 4

5 ligste opgaver. Dette understeges blandt andet ved, at det foreliggende forslag til en ny selskabslovgivning giver mulighed for, at man i stedet for en bestyrelse kan have et såkaldt tilsynsråd, hvis eneste opgave reelt er at føre tilsyn med direktionen. Når selskabets økonomi er for nedadgående eller kritisk, bliver bestyrelsens tilsynspligt særlig aktuel. I en sådan situation må man som bestyrelse rykke tættere på virksomheden og dens direktion. Retspraksis viser med al tydelighed, at man som bestyrelsesmedlem ikke kan vaske sine hænder ved at pege på direktionen. Et eksempel herpå er blandt andet den såkaldte Mindshipdom fra 2006, der handlede om ledelsen i Mindship-fonden. Ansvaret starter og slutter ved bestyrelsen. Rasmus Nørgaard Bek, advokat Mindship-dommen Fradrag for indbetalinger på ratepensioner Grundig gennemgang af pensionsstrategien i 2009 Med udgangspunkt i de regler, der forventes at blive ændret med Forårspakken 2.0, er der i dag fl ere muligheder for at få fradrag for indbetalinger til ratepension: Ubegrænset fradrag for indbetalinger, når indbetalingsperioden er mindst 10 år. Erhvervsdrivende kan fradrage årlige indskud op til en grænse på 30 % af det skattepligtige resultat af erhvervsmæssig virksomhed før renter med videre. Indkomst ved afståelse af immaterielle rettigheder og fortjeneste ved afståelse af fast ejendom indgår ikke i beløbet. Personer, der er fyldt 55 år og som i mindst 10 ud af de seneste 15 år har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed enten i personligt regi eller via et hovedaktionærselskab med videre, kan fradrage et beløb på op til kr. (2009) i forbindelse med ophør af virksomhed. Forårspakken I Forårspakken 2.0 er der lagt op til en overgrænse på kr. i årligt fradrag for indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter. Begrænsningsreglen forventes at træde i kraft med virkning for indbetalinger, der foretages/ forfalder den 1. januar 2010 eller senere. Indtil videre ser det dog ud til, at den nævnte 30 %-ordning for selvstændige erhvervsdrivende fortsætter uændret frem til og med De, der bliver ramt af reglerne, er derfor i første omgang lønmodtagere, herunder også erhvervsdrivende, der driver virksomhed sammen med andre i selskabsform. Hvis disse hver for sig ejer mindre end 25 % af aktierne eller kontrollerer mindre end 50 % af stemmerne, kan de ikke anvende reglerne om ophørspension. 30 %-ordningen fortsætter Beløbet er i øvrigt maksimeret til fortjeneste ved salg af virksomhed/hovedaktionæraktier. Lønmodtagere bliver ikke beskattet i det omfang, arbejdsgiveren indbetaler løn og vederlag helt eller delvist på en arbejdsgiveradministreret ratepension. Andre indskud på ratepensionen kan fradrages med op til kr. (2009) om året. Resten fordeles over en periode på op til 10 år. De foreslåede stramninger vedrører ikke indbetalinger på livrenter, der er ikke-ophørende. Disse ordninger må derfor forventes at få en renæssance. Når de nye regler er vedtaget, er der grund til at foretage en grundig gennemgang af pensionsstrategien. Fremover skal de fl este formentlig tidligere i gang med pensionsopsparing. Der er også grund til at overveje, om der skal indbetales mere i 2009 end oprindeligt planlagt. Pensionsstrategien bør gennemgås 5

6 Medarbejdende ægtefælle Ægtefællers fordeling af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed Hvem beskattes? Fordeling af overskuddet Relevante kriterier Udtrykket medarbejdende ægtefælle anvendes i forbindelse med beskatning af ægtefæller, som driver erhvervsvirksomhed sammen. Indkomst fra en erhvervsvirksomhed beskattes hos den ægtefælle, som i overvejende grad driver virksomheden uanset hvem af ægtefællerne, der ejer virksomheden. Det er således uden betydning, om virksomheden eller de aktiver, som benyttes i driften af virksomheden, tilhører den ene eller den anden ægtefælles bodel eller særeje. Deltager ingen af ægtefællerne i driften af erhvervsvirksomheden, fordi der eksempelvis er tale om virksomhed i form af kommanditistanparter eller virksomhed relateret til en bortforpagtet landbrugsejendom, skal indkomsten beskattes hos den ægtefælle, som ifølge ægteskabslovgivningens regler har rådighed over virksomheden. Når begge ægtefæller deltager i driften af virksomheden, er der i visse tilfælde mulighed for at fordele overskuddet mellem ægtefællerne. Incitamentet til at foretage en sådan fordeling er som regel, at det kan være skattemæssigt fordelagtigt for ægtefællerne. Der eksisterer tre forskellige muligheder for fordeling. Disse beskrives i det følgende. Lønaftale Ægtefællerne kan vælge at indgå en lønaftale, hvis den af ægtefællerne, der i overvejende grad driver erhvervsvirksomheden, indeholder A-skat og AM-bidrag i overensstemmelse med reglerne herom. Vælger ægtefællerne at indgå lønaftale, kan de sikre, at den deltagende ægtefælle afl ønnes i overensstemmelse med sine kvalifi kationer og arbejdsindsats. Ved lønfastsættelsen kan ægtefællerne tage hensyn til de forhold og vilkår, som i øvrigt gælder på arbejdsmarkedet. Ægtefællerne kan i den forbindelse tage udgangspunkt i følgende kriterier: Den pågældende faggruppes overenskomstmæssige løn. Ægtefællernes afl ønning i tidligere tilsvarende beskæftigelse i anden virksomhed. Faggruppens generelle beskæftigelsessituation. Er der for eksempel mangel på den pågældende type arbejdskraft, vil en højere afl ønning også i ægtefællens virksomhed være acceptabel. Afl ønning af andre ansatte i virksomheden. Ved lønaftale har den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, status som arbejdsgiver. Derfor kan denne ægtefælle også fradrage et eventuelt arbejdsgiverbidrag til den anden ægtefælles pensionsordning. Overførsel op til et grundbeløb Såfremt ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, kan de fremsætte en anmodning til SKAT om, at op til 50 % af virksomhedens overskud, dog højst kr. (2009- niveau) skal overføres til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle. Det overførte beløb må ikke stå i åbenbart misforhold til den medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats. Den medarbejdende ægtefælle betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende, men kan ikke anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Der er ikke mulighed for fradrag i det overførte overskud. Disse fradrag er populært sagt foretaget af den anden ægtefælle før beregningen af overførslen. Ved overførsel til medarbejdende ægtefælle stilles der som nævnt betydelige krav til den medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats. Der skal således være tale om væsentlig deltagelse i driften af virksomheden. Normalt skal der være tale om en arbejdsindsats af mere permanent karakter, som lægger betydeligt beslag på den medarbejdende ægtefælles arbejdskraft. I de tilfælde hvor den medarbejdende ægtefælle arbejder i virksomheden hver dag, anses væsentlighedskriteriet for opfyldt ved en daglig arbejdsindsats på 3-4 timer. Deltager den medarbejdende ægtefælle i den anden ægtefælles bivirksomhed, anses den medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats som 6

7 væsentlig, når den er væsentlig sammenlignet med den anden ægtefælles arbejdsindsats. Det skal bemærkes, at fremgangsmåden som beskrevet ovenfor forudsætter, at der ikke er indgået en lønaftale med ægtefællen i hele eller en del af året. Fri fordeling af overskud Ægtefællerne kan som en tredje mulighed - efter anmodning til SKAT - fordele virksomhedens resultat mellem sig baseret på en saglig begrundelse i virksomhedens drift. Det er alene resultatet for den del af indkomståret, hvori ægtefællerne skattemæssigt anses for samlevende, der kan fordeles efter denne regel. Såfremt ægtefæller med samme uddannelse hver især driver virksomhed fra fælles lokaler og med fælles ansatte, skal ægtefællerne sandsynliggøre, at de har adskilte kundekredse. Desuden skal fordelingen af indtægterne fremgå af regnskaberne. en økonomisk risiko i relation til virksomheden, hvilket understreger det ligeværdige partnerskab mellem ægtefællerne. Det indebærer, at hvis kun den ene ægtefælle ejer virksomheden, kan bestemmelsen ikke anvendes, med mindre den anden ægtefælle i samme omfang hæfter for virksomhedens forpligtelser, eksempelvis via en kautionsforpligtelse. Virksomhedens gæld til det offentlige sidestilles med gæld til hovedleverandører. Begge ægtefæller hæfter for indeholdt A-skat, AM-bidrag, skyldig moms, punktafgifter med videre, som vedrører virksomheden. Mulighed for omgørelse Såvel metoden til overførsel op til et grundbeløb som metoden om fri fordeling af overskud vedrører i substansen kun skatteberegning. Valget af disse ordninger sker i selvangivelsen for det pågældende indkomstår og forudsætter, at ægtefællerne er enige om overførslen. Man kan omgøre en beslutning om at anvende reglerne, og man kan omgøre en beslutning om ikke at anvende reglerne, hvis begge ægtefæller meddeler dette til SKAT inden den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Gæld til det offentlige Er der tale om overførsel efter denne metode, vil begge ægtefæller blive anset for selvstændige erhvervsdrivende. Det er en betingelse for at anvende metoden, at begge ægtefæller deltager i væsentligt og ligeligt omfang i virksomhedens drift. Målgruppen er ægtefæller, der som ligeværdige partnere driver virksomhed sammen. Det er ikke hensigten, at ægtefæller skal kunne anvende bestemmelsen, hvis den ene af ægtefællerne har væsentligt lønarbejde ved siden af arbejdet i virksomheden. Det er også en betingelse, at begge ægtefæller i ligeligt omfang hæfter for virksomhedens forpligtelser. Derved bærer begge ægtefæller Anbefaling Reglerne om overførsel til medarbejdende ægtefælle og om lønaftale dæmmer lidt op for en af de mest udskældte uhensigtsmæssigheder i vores skattesystem. Ægtefæller kan ikke frit aftale arbejdsdeling uden at tænke på skat. Man kan nemlig ikke overføre uudnyttet bundgrænse for topskat mellem ægtefæller. Man kan overføre de fl este andre uudnyttede bundgrænser, eksempelvis personfradrag, bundgrænse for mellemskat og bundgrænse for aktieavanceskat. Derfor er der ofte mange penge at spare ved at anvende reglerne om overførsel af op til kr. (2009) til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle. Der er endnu mere at spare, hvis ægtefællens arbejdsindsats kan retfærdiggøre en lønaftale. Hvis lønnen udgør et beløb svarende til bundgrænsen for topskat ( kr. i 2009), kan besparelsen udgøre op til 15 % eller kr., forudsat at ægtefællen ikke har anden indkomst. Uudnyttet bundgrænse 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 30. juni 2009 Selvangivelsesfrist for selskaber og fonde med videre med kalenderårsregnskab. For selskaber og fonde med videre, hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 1. februar 2009 til den 31. marts 2009, er fristen den 1. august 2009 ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb. 1. juli 2009 Indskud på ophørspension. Selvangivelsesfrist for bogførings- eller regnskabspligtige personer, herunder personer der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Hvis selvangivelsen ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om SKAT har alle oplysninger via servicebrevet. Restskat på kr. og derunder kan indbetales uden procenttillæg. Den del af en eventuel restskat, der ligger over kr., opkræves i september, oktober og november 2009 med et tillæg på 7 %. Den del, der ligger under kr., indregnes sammen med procenttillægget i forskudsskatten for Overskydende skat Årsopgørelsen for 2008 udsendes i perioden marts august Har man betalt for meget i skat, vil man samtidig med modtagelsen af årsopgørelsen enten få beløbet indsat på Nemkonto eller modtage en check (hvis Nemkontoen er ukendt). Man kan følge udbetalingen af overskydende skat i sin Skattemappe under Logbog. Udbetalte beløb indeholder et skattefrit tillæg på 2 %. Beløb under 100 kr. udbetales ikke, men overføres til det efterfølgende år. Overskydende skat for 2009 kan udbetales på forskud (uden skattefrit tillæg på 2 %), hvis man senest den 31. december 2009 ansøger SKAT herom. Hvis man har skattegæld eller anden gæld til det offentlige, vil denne blive modregnet i den overskydende skat. Det sker også, selv om man har aftalt en afdragsordning. Aktuelle satser Mindsterenten Mindsterenten for perioden 1. januar 31. marts 2009 udgør 3 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. april 30. juni 2009 udgør 2 % p.a. Diskonto ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,00 % ,50 % ,75 % ,00 % ,75 % ,40 % Opbevaring af årsrapporten Indsendelsen af kalenderårsrapporterne 2008 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er forhåbentlig et overstået kapitel på nuværende tidspunkt. Det eksemplar af årsrapporten, der er indsendt i styrelsen, skal som minimum være forsynet med underskrifter fra dirigenten samt revisor. Årsrapporter for selskaber med fravalgt revision indeholder naturligvis ingen revisionspåtegning, men hvis revisor har foretaget gennemgang af årsrapporten, skal den afgivne revisorerklæring herom ligeledes være underskrevet. For selskabet er der en forpligtelse til at opbevare et eksemplar af årsrapporten som ud over underskrifterne fra dirigenten og revisor er forsynet med underskrifter fra samtlige medlemmer af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at afl ægge årsrapporten. Et ledelsesmedlem kan ikke undlade at underskrive årsrapporten heller ikke med den begrundelse, at vedkommende er helt eller delvis uenig heri. Der er dog altid mulighed for, at man som ledelsesmedlem kan knytte eventuelle indvendinger (inklusive en konkret og fyldestgørende begrundelse) til underskriften på ledelsespåtegningen. Juni 2009 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Christensen Kjærulff København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gyrn Lops Brandt København, Køge Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Kvist & Jensen Randers / Hammel / Grenaa / Hadsten Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen Aalborg / København / Aars Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Kresten Foged København PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup Qurios Horsens Revision Syd Nykøbing F Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn rgd revision Århus / Åbyhøj / Hobro RIR Revision Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 26. maj Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører.

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører. Ved julelampens skær INDHOLD Skattemæssige overvejelser inden nytår... 2-3 Lavere skat på arbejde... 3-4 E-indkomst - en administrativ udfordring... 5 Begunstigede på pensioner/forsikringer... 5-6 Barsel.dk...

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere