Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S"

Transkript

1 Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen. Det er Revisions- og Risikokomiteens primære ansvar at støtte Bestyrelsen i dens tilsyn med: Integriteten i selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse samt i selskabets interne regnskabsog økonomikontrolsystemer. Integriteten i selskabets ansvarlighedsrapportering, præsentation heraf i årsrapporten og de interne kontrolsystemer for ikke-finansielle data. Indgåelse af engagementsaftaler med de eksterne revisorer og evaluering af de eksterne revisorers kvalifikationer og uafhængighed. Udarbejdelse af Intern Revisions charter og vurderingen af Intern Revisions kvalifikationer og uafhængighed. Selskabets overholdelse af lovmæssige krav og myndighedskrav i forhold til selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, herunder selskabets kontrolprocedurer vedrørende offentliggørelse. Drøfte planlægning af revision med de eksterne og interne revisorer samt evaluere det udførte arbejde. Overvåge selskabets finansielle risici, herunder forhold i relation til den af bestyrelsen fastlagte risikopolitik (finansielt/forretningsforhold). Gennemgang af selskabets årlige finansieringsplan. Varetagelsen af de øvrige ansvarsområder beskrevet i dette kommissorium. I forbindelse med varetagelsen af sine ansvarsområder har Revisions- og Risikokomiteen ikke selv ansvaret for at planlægge eller udføre revision eller for at afgøre, om selskabets årsrapport er fuldstændig og præcis, eller om den er i overensstemmelse med de gældende regnskabsprincipper. Disse opgaver forbliver ledelsens og revisorernes ansvar. Revisions- og Risikokomiteen har imidlertid det direkte ansvar for tilsynet med revisorerne og for at løse eventuelle uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem ledelsen og revisorerne. Side 1/6

2 Organisation A. Kommissorium Dette kommissorium skal gennemgås minimum en gang om året af Revisions- og Risikokomiteen, og eventuelle forslag til ændringer skal forelægges Bestyrelsen til godkendelse. B. Medlemmer Revisions- og Risikokomiteen skal bestå af 3-4 medlemmer, der udpeges af Bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter generalforsamlingen for en periode, der udløber ved den efterfølgende generalforsamling. Ud over komiteens medlemmer har formanden for bestyrelsen til enhver tid ret til at deltage i komiteens møder, uanset om bestyrelsesformanden er medlem af komiteen eller ej. Revisions- og Risikokomiteens medlemmer skal opfylde de krav, der stilles til uafhængighed, erfaring og ekspertise i henhold til gældende anbefalinger i lovgivning eller andre relevante forhold, således at udvalget som helhed har den fornødne kompetence. Flertallet af medlemmerne skal være uafhængige. Endvidere skal mindst et af medlemmerne i komiteen være regnskabskyndig og uafhængig. Bestyrelsen skal udpege en Formand for Revisions- og Risikokomiteen. C. Møder Revisions- og Risikokomiteen skal holde møde så ofte udvalget finder det passende, dog mindst fire gange om året. Endvidere skal Revisions- og Risikokomiteen afholde møde efter anmodning fra et medlem af Revisions- og Risikokomiteen, Økonomidirektøren, den interne eller eksterne revision. Møder skal indkaldes ved udsendelse af mødeindkaldelse med mindst otte dages varsel til alle medlemmer af Revisions- og Risikokomiteen, og sådan mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden for det pågældende møde. Alt skriftligt materiale vedrørende de enkelte dagsordenspunkter skal så vidt muligt fremsendes til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen. Revisions- og Risikokomiteens formand har beføjelse til at afgøre, hvorvidt deltagelse pr. telefon er tilladt på det enkelte Revisions- og Risikokomitemøde. Under særlige omstændigheder kan Revisions- og Risikokomiteen træffe beslutning på grundlag af en skriftlig procedure. Den foreslåede beslutning fremsendes til medlemmerne. Formanden søger derefter at få en skriftlig, mundtlig eller elektronisk fremsendt udtalelse fra alle Revisions- og Risikokomiteens medlemmer og sørger for, at beslutningen bliver indført i forhandlingsprotokollen. Økonomidirektøren deltager på møderne, dog kan Revisions- og Risikokomiteens formand beslutte, at et møde holdes uden Økonomidirektørens deltagelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Revisions- og Risikokomiteen skal sammen med den øvrige bestyrelse - mindst én gang årligt - mødes med den interne og eksterne revision uden, at Økonomidirektøren (eller andre direktionsmedlemmer) er til stede. Side 2/6

3 D. Beslutningsdygtighed; Gyldige beslutninger Et flertal af Revisions- og Risikokomiteens medlemmer udgør et beslutningsdygtigt antal. Alle Revisionsog Risikokomiteens beslutninger træffes af et flertal af de af udvalgets medlemmer, der er til stede på et behørigt indkaldt og afholdt møde, dog under hensyntagen til de i dette kommissorium angivne undtagelser herfor. Enhver afgørelse eller beslutning truffet af Revisions- og Risikokomiteen, der udformes skriftligt og underskrives af alle Revisions- og Risikokomiteens medlemmer, er fuldt ud lige så gyldig som en afgørelse eller beslutning truffet på et behørigt indkaldt og afholdt møde. E. Referat Der skal føres referat af alle Revisions- og Risikokomiteens møder med henblik på at dokumentere Revisions- og Risikokomiteens varetagelse af sine ansvarsområder. Udkast til referat skal fremsendes til godkendelse hos Formanden for Revisions- og Risikokomiteen samt Økonomidirektøren inden ti arbejdsdage efter et møde. Referatet godkendes af Revisions- og Risikokomiteen senest på næstfølgende møde. Det godkendte referat udsendes til hele Bestyrelsen, Den Administrerende Direktør, Økonomidirektøren, Den Interne Revisionschef og ekstern revision. Godkendte referater opbevares sammen med selskabets protokoller og journaler. F. Rapportering til Bestyrelsen Revisions- og Risikokomiteen skal løbende informere Bestyrelsen om drøftelser og fremsende indstillinger til Bestyrelsen. Endvidere skal Bestyrelsen have tilsendt godkendte mødereferater, jf. ovenfor, mens alt materiale forelagt for eller udarbejdet af Revisions- og Risikokomiteen skal stilles til bestyrelsesmedlemmernes rådighed efter anmodning. G. Honorar til Revisions- og Risikokomiteens medlemmer Alle medlemmer af Revisions- og Risikokomiteen modtager årligt et honorar som vederlag. Honoraret medtages i årsregnskabet, som skal godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af det almindelige årlige vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Ansvarsområder Revisions- og Risikokomiteens primære ansvarsområder omfatter: A. Engagement af eksterne revisorer Revisions- og Risikokomiteen skal fremlægge forslag til Bestyrelsen om nominering af udvalgte eksterne revisorer til valg, og Bestyrelsen skal fremlægge disse forslag til valg på den ordinære generalforsamling, som har beføjelse til at vælge de eksterne revisorer. Revisions- og Risikokomiteen skal indgå engagementsaftaler med de valgte eksterne revisorer og skal føre tilsyn med, evaluere og om nødvendigt anbefale udskiftning af de eksterne revisorer og skal informere Bestyrelsen og generalforsamlingen om en sådan anbefaling. Revisions- og Risikokomiteen skal have enebeføjelse til i forhold til de eksterne revisorer at godkende alle honorarer og vilkår for revisionsydelser samt væsentlige ikke-revisionsrelaterede ydelser. Side 3/6

4 B. Vurdering af eksterne revisorers uafhængighed og præstation Mindst en gang om året skal Revisions- og Risikokomiteen drøfte de eksterne revisorers uafhængighed og, hvis Revisions- og Risikokomiteen træffer beslutning herom, skal komiteen tage de fornødne skridt til at forvisse sig om revisorernes uafhængighed. Revisions- og Risikokomiteen skal foretage en årlig gennemgang af selskabets eksterne revisorers præstation. I forbindelse med udførelsen af denne gennemgang skal Revisions- og Risikokomiteen rådføre sig med ledelsen. Revisions- og Risikokomiteen skal sikre rotation af den ansvarlige partner hos den eksterne revisor i henhold til gældende lovgivning. C. Intern Revision Intern Revision leverer uafhængige og objektive revisions- og konsulentydelser ved anvendelse af systematisk og disciplineret tilgang til at vurdere og forbedre effektiviteten af risk management-, kontrol- og governance processer. For at sikre at Intern Revision arbejder uafhængigt af ledelsen refererer Revisionschefen funktionsmæssigt til formanden for Revisions- og Risikokomiteen og i daglige administrative forhold til den administrerende direktør. Endvidere godkender Revisions- og Risikokomiteen charter, revisionsstrategi og budget. Det er Revisions- og Risikokomiteens ansvar at overvåge ledelsens opfølgning på konklusioner og anbefalinger afgivet af Intern Revision. Revisions- og Risikokomiteen skal foretage en årlig gennemgang af behovet for intern revision og forelægge indstilling til Bestyrelsen herom. Revisions- og Risikokomiteen udarbejder tillige indstilling til Bestyrelsen om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af Den Interne Revisionschef. Formanden for Revisions- og Risikokomiteen godkender årligt vederlag for Revisionschefen. D. Vurdering af Intern Revisions uafhængighed og arbejdsindsats Minimum en gang årligt skal Revisions- og Risikokomiteen drøfte Intern Revisions uafhængighed og, hvis Revisions- og Risikokomiteen træffer beslutninger herom, skal komiteen tage de fornødne skridt til at forvisse sig om Intern Revisions uafhængighed. Revisions- og Risikokomiteen skal foretage en årlig gennemgang af Intern Revisions præstation. E. Interne kontroller Ledelsen skal med jævne mellemrum rapportere til Revisions- og Risikokomiteen om eventuelle betydelige mangler i udformningen eller driften af selskabets interne regnskabsaflæggelseskontroller, væsentlige svagheder i de interne regnskabsaflæggelseskontroller og eventuelle besvigelser (uanset væsentlighed) forbundet med personer, der har en vigtig rolle i de interne regnskabsaflæggelseskontroller, samt eventuelle væsentlige ændringer i de interne regnskabsaflæggelseskontroller implementeret af ledelsen i løbet af selskabets seneste regnskabsaflæggelsesperiode. F. Selskabets compliance forhold Revisions- og Risikokomiteen skal med jævne mellemrum gennemgå indvirkningen - hvis dette anses for at være vigtigt for selskabet - af nye eller foreslåede lovgivningsmæssige og regnskabsmæssige initiativer på selskabets årsregnskab og andre offentliggjorte oplysninger. Ligeledes skal Revisions- og Risikokomiteen Side 4/6

5 med jævne mellemrum gennemgå de initiativer og procedurer, som selskabet har etableret for at forhindre bestikkelse. G. Forhold vedrørende finansielle, forretningsmæssige og forsikringsbare risici Revisions- og Risikokomiteen skal med jævne mellemrum gennemgå selskabets beskrivelse af de væsentligste finansielle, forretningsmæssige og forsikringsbare risici herunder kontroller og afbødende foranstaltninger, der er iværksat for at reducere risiciene. H. Ikke-revisionsrelaterede ydelser Revisions- og Risikokomiteen skal godkende den eksterne revisors ikke-revisionsrelaterede ydelser samt honoraret for disse ydelser. Dette kan ske via Revisions- og Risikokomiteens godkendelse af et årligt aftalebrev mellem selskabet og de eksterne revisorer, der indeholder en liste over godkendte typer af ikkerevisionsrelaterede ydelser og honorarvilkår for disse. I. Gennemgang af årsrapporten Revisions- og Risikokomiteen skal sammen med de eksterne revisorer gennemgå de økonomiske oplysninger, der skal medtages i selskabets årsrapport til aktionærerne. Revisions- og Risikokomiteen skal drøfte resultat af den årlige revision udført af den eksterne revision og eventuelle andre anliggender, der skal kommunikeres til Revisions- og Risikokomiteen af de eksterne revisorer i overensstemmelse med de gældende revisionsprincipper og gældende lovgivning. Revisions- og Risikokomiteen skal overvåge og rapportere til Bestyrelsen om regnskabspraksis på væsentlige områder, regnskabsmæssige skøn, transaktioner med nærtstående parter samt usikkerheder og risici i årsresultatet, herunder også i relation til forventningerne. J. Gennemgang af rapportering om ansvarlighed Revisions- og Risikokomiteen skal overvåge selskabets rapportering om ansvarlighed, herunder strategiske fokusområder. Endvidere har Revisions- og Risikokomiteen til opgave at overvåge rapportering om arbejde udført i tilknytning hertil, foretaget af eksterne eller interne revisorer. K. Gennemgang af revisionsprotokol Revisions- og Risikokomiteen skal gennemgå de eksterne og interne revisorers overordnede strategi for, omfang af og planer for deres revision. Revisions- og Risikokomiteen skal gennemgå de eksterne og interne revisorers revisionsprotokol i samarbejde med de eksterne og interne revisorer og drøfte større problemer eller vanskeligheder, som revisorerne måtte være stødt på i forbindelse med revisionen. Gennemgangen skal omfatte behandling af eventuelle problemer man er stødt på under revisionsarbejdet, herunder eventuelle begrænsninger i aktiviteternes omfang eller i adgangen til nødvendige oplysninger, eventuelle uoverensstemmelser med ledelsen om de gældende regnskabsprincipper og andre anliggender, væsentlige korrektioner i årsregnskabet anbefalet af de eksterne revisorer samt korrektioner, der blev foreslået, men afvist. L. Etablering af whistle blowing-procedurer Revisions- og Risikokomiteen etablerer procedurer for modtagelse, opbevaring og behandling af klager, der modtages af selskabet i relation til regnskabsførelse, interne regnskabskontroller, regnskabsaflæggelse eller regnskabsmæssige anliggender, samt fortrolige, anonyme henvendelser fra medarbejdere i selskabet angående tvivlsomme regnskabs-, regnskabsaflæggelses- eller revisionsmæssige anliggender. Side 5/6

6 M. Gennemgang af overholdelse af lovmæssige krav og myndighedskrav Revisions- og Risikokomiteen skal med jævne mellemrum gennemgå eventuel korrespondance med eller andre aktiviteter iværksat af tilsynsmyndigheder eller statslige organer og eventuelle klager fra medarbejdere eller offentliggjorte rapporter, der giver anledning til bekymring vedrørende selskabets årsregnskabs-, regnskabsførelses- eller revisionsmæssige anliggender. N. Adgang til journaler, konsulenter og andre Revisions- og Risikokomiteen har fuld bemyndigelse til at undersøge ethvert anliggende, som udvalget får kendskab til med fuld adgang til alle selskabets protokoller, journaler, faciliteter og medarbejdere, at engagere eksterne juridiske konsulenter, regnskabskonsulenter eller andre konsulenter til at rådgive Revisions- og Risikokomiteen, og at anmode enhver af selskabets direktører eller medarbejdere, selskabets eksterne juridiske rådgivere, de eksterne og interne revisorer om at deltage i et møde med Revisions- og Risikokomiteen eller at mødes med en eller flere af Revisions- og Risikokomiteens medlemmer eller konsulenter. O. Uddelegering af ansvarsområder Revisions- og Risikokomiteen skal også varetage eventuelle andre opgaver, som Bestyrelsen til enhver tid måtte uddelegere til udvalget. P. Offentliggørelse Nærværende kommissorium skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. Senest gennemgået på DONG Energy s bestyrelsesmøde den 30. oktober Side 6/6

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere