Det er bedre at have lidt med ro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er bedre at have lidt med ro"

Transkript

1

2 Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene ikke rigtigt kan tage sig sammen til at falde til jorden efter at have opfyldt årets mission. Det er som om, dette efterår på mange fronter er lidt ude af trit med forventningerne også på andre områder end det vejrmæssige. I den store verden har der været en tendens til stigende ufred, og af en eller anden grund bliver det endnu mere synligt, når det i tilfælde som eksempelvis Ukraines interne uroligheder kommer tættere på vores egen baghave. International beskatning (eller mulig, lovlig minimering af skatten) er igen i vælten som følge af, at man tilsyneladende har kunnet indgå individuelle aftaler med Luxembourg med den konsekvens, at man hvis den internationale koncernopbygning bliver snørklet nok kan nedbringe skatten ganske betydeligt. Nationalt har kommissionen vedrørende statsministerens ægtefælles skatteforhold også givet nogle efterdønninger (det gør stormvejr for det meste). Der kom ikke så meget nyt frem efter afholdelse af et tocifret millionbeløb til omkostninger, men en skattedirektør fik alligevel et andet arbejde i etaten, lige som en departementschef ikke længere er i Skatteministeriet. SKAT har i det hele taget været i vælten med beskyldninger om grove metoder, og uanset om der er hold i påstandene, er det uheldigt, at der overhovedet kan være grobund for bare en mistanke herom. På fondsbørsen gik det rent galt her i november med konkursen i OW Bunker kort efter børsintroduktionen igen står långivere og investorer i den grad med taberkortene på hånden, og der er udsigt til mange års retssager og tovtrækkerier. Har vi hørt historien før, om end i knap så hurtigt tempo? Analytikere prøver at pippe lidt om risikoen for aktiebobler og kommende boligbobler (i hvert tilfælde uden for udkantsdanmark), og vi bemærker det uden i øvrigt at gøre mere ved det. Kommer der bobler igen? Utvivlsomt men læs ordsproget igen Lad os nu tage den med ro og få genopbygget tilliden til verden, til systemerne, til hinanden i det hele taget prøve at finde lidt fl ere positive overskrifter end dem, som pressen dag efter dag fylder os med. Idet langt de fl este antageligvis hellere vil se på en langhåret græsplæne end stå i sne til knæene og skovle fortovet fri hver eneste morgen før solopgang, synes det citerede ordsprog at være på sin plads God jul og godt nytår til alle vores læsere! Tak for i år, og lad julefreden sænke sig uanset naturens luner.... end meget med uro!

3 Ansættelsesret aktuelle nyheder Rasmus Nørgaard Bek, advokat Side 3 I nærværende artikel ser vi nærmere på nogle nyere afgørelser inden for det ansættelsesretlige område. Vi omtaler endvidere meget summarisk et par nyskabelser som forventes at komme til at påvirke lovgivningen inden for dette område i nær fremtid. Illoyale ytringer på Facebook eller udøvelse af foreningsfrihed? Medarbejderen indbragte herefter sagen for Afskedigelsesnævnet. Opmanden fandt ikke, at medarbejderen havde godtgjort, at den reelle afskedigelsesgrund var medarbejderens medlemskab af 3F. Opmanden fandt, at det derimod var medarbejderens udtalelser i januar måned, som havde begrundet afskedigelsen. Der var således ikke tale om en overtrædelse af foreningsfrihedsloven. En medarbejder på en sushi-restaurant ytrede sig negativt om sin arbejdsgiver på Facebook og blev afskediget. Ytringerne skete i forbindelse med en konfl ikt på arbejdspladsen om indgåelse af overenskomst. Sagen En medarbejder blev afskediget i januar 2014 på grund af groft illoyale adfærd over for sin arbejdsgiver (en sushirestaurant). I december 2013 blev arbejdsgiveren opmærksom på, at medarbejderen i juni 2013 havde sendt en sms til alle de ansatte kokke, hvor det blandt andet var anført: We all get paid too little and Letz Sushi abuses us because they can. Medarbejderen havde endvidere deltaget på Facebooksiden Letz Sushi Letz NOT Sushi med fl ere kritiserende indlæg. Derudover sendte medarbejderen en mail til alle nye medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af en anden sushi-kæde, hvor han kritiserede arbejdsgiveren. Opmanden kom imidlertid frem til, at afskedigelsen af medarbejderen i januar var usaglig, fordi der ikke forinden var givet en advarsel til medarbejderen. Udtalelserne i januar på de sociale medier var ifølge opmanden en impulsiv og frustreret reaktion på, at overenskomstforhandlingerne brød sammen, hvilket ikke i sig selv kunne udgøre en saglig grund til at afskedige medarbejderen. Opmanden tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr. henset til hans medansvar, korte anciennitet og det, at han alene var deltidsansat. Kommentar Afgørelsen fastslår, at negative ytringer om arbejdsgiveren på sociale medier oftest alene berettiger til en advarsel og ikke i første omgang en afskedigelse eller bortvisning. I lignende afgørelser er der lagt vægt på, at ytringer på sociale medier ofte nærmer sig samtaleformen og ofte er impulsive, samt om ytringerne er spredt til uvedkommende til skade for arbejdsgiveren. I forbindelse med et sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst midt i januar 2014 omtalte medarbejderen såvel arbejdsgiveren som dens indehaver negativt på Facebook og anførte blandt andet: Vi blev snydt. Vores arbejdsgiver er løbet fra alle aftaler i 11. time Gør jer klar til aktion!. Herefter blev medarbejderen afskediget med henvisning til, at medarbejderen var gået for vidt og havde udtalt sig faktuelt ukorrekt i mails og sms er samt på Facebook. Det er i denne afgørelse dog værd at bemærke, at medarbejderen får tilkendt en relativt lav godtgørelse for sit medansvar i sagen. Derudover er det væsentligt at bemærke, at medarbejderen ikke fi k medhold i sin påstand om, at afskedigelsen var begrundet i den igangværende arbejdskonfl ikt på arbejdspladsen og derfor ikke var i strid med foreningsfrihedsloven. Fortsættes på næste side

4 Fortsat fra forrige side Side 4 Husk klar frist for lægeerklæring To nyere domme fra Østre Landsret understreger betydningen af at fastsætte en klar frist for lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren ønsker at bortvise medarbejderen. Bortvisning i orden Dommen angik en fritidspædagog, der sygemeldte sig på grund af mavesmerter og kvalme. Efter 4 ugers sygemelding og fl ere forgæves forsøg fra arbejdsgiveren på at få medarbejderen til at medvirke til en såkaldt mulighedserklæring indkaldte arbejdsgiveren medarbejderen til en tjenstlig samtale. I samme forbindelse sendte arbejdsgiveren et brev til medarbejderen med en klar frist for at sende mulighedserklæringen senest dagen før mødet ellers ville det medføre bortvisning. Erklæringen blev først modtaget af arbejdsgiveren et par dage senere. Arbejdsgiveren bortviste medarbejderen, hvilket landsretten fandt berettiget blandt andet med henvisning til, at fristen var klar, og der ikke var undskyldelige omstændigheder. Bortvisning ikke i orden I den anden dom afsagt af Østre Landsret havde arbejdsgiveren under en telefonsamtale med en sygemeldt medarbejder henvist til en bestemmelse i medarbejderens ansættelseskontrakt om, at der skulle leveres en lægeerklæring, hvis sygdommen varede ud over 4 dage. Arbejdsgiveren fulgte imidlertid ikke op over for medarbejderen, og først 1 måned senere sendte medarbejderen en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at medarbejderen havde været og fortsat var syg. Forinden havde arbejdsgiveren tilbageholdt lønnen til medarbejderen. Idet arbejdsgiveren trods lægeerklæringen ikke ville udbetale lønnen, hævede medarbejderen ansættelsesforholdet. Efterfølgende hævede også arbejdsgiveren ansættelsesforholdet. Landsretten dømte arbejdsgiveren til at udbetale lønnen. Kommentarer Dommene understreger, at arbejdsgivere kan være berettiget til at bortvise medarbejdere, der ikke medvirker til at aflevere en lægeerklæring, herunder en mulighedserklæring, men at det kræver, at arbejdsgiveren har givet medarbejderen en klar frist, og at der ikke i øvrigt foreligger undskyldelige omstændigheder. Ny lovgivning om ansættelsesklausuler på vej Reglerne om konkurrence-, kunde- og jobklausuler i blandt andet funktionærloven må forventes at undergå markante ændringer. En ny lov om ansættelsesklausuler forventes

5 vedtaget og gennemført i starten af 2015 og der er væsentlige nyskabelser, som formentlig vil betyde nye restriktioner for brugen af sådanne klausuler. Arbejdsgivere vil under alle omstændigheder skulle opdatere deres standarder, således at fremtidige ansættelseskontrakter lever op til de nye regler. De nye regler Der lægges op til, at arbejdsgivere fremover kun skal kunne binde sine medarbejdere med en klausul i op til 12 måneder efter medarbejderens fratrædelse, og at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler skal gælde for alle lønmodtagere og dermed ikke kun for funktionærer som hidtil. Det forventes, at kompensationsreglerne ændres, så det bliver lidt billigere end efter de nugældende regler, hvis man aftaler en klausulperiode på op til 6 måneder, hvorimod det bliver lidt dyrere end i dag, hvis man aftaler en klausulperiode på op til 12 måneder. Nyt direktiv om forretningshemmeligheder på vej EU-Kommissionen fremsatte sidste år et forslag til direktiv om beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder. Direktivforslaget Det nye direktivforslag indeholder en række nyskabelser i forhold til de regler, der i dag gælder om beskyttelse af virksomheders fortrolige oplysninger. Side 5 En helt central ændring bliver formentlig, at arbejdsgivers modregningsadgang vil blive fjernet, hvilket vil medføre, at arbejdsgiver vil skulle betale kompensation i hele klausulperioden, uanset om medarbejderen oppebærer løn fra anden beskæftigelse. Det forventes tillige, at brugen af de såkaldte jobklausuler helt forbydes. Dog vil der fortsat være mulighed for at benytte jobklausuler i begrænset omfang i forbindelse med blandt andet virksomhedsoverdragelser. Helt konkret indeholder direktivet blandt andet: En relativt konkret og bred defi nition af forretningshemmeligheder. Et relativt konkret og detaljeret beskrevet forbud mod erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Forskellige retsmidler til at hindre misbrug af forretningshemmeligheder, herunder nogle nye muligheder for erstatning og pålæg af bøder med videre. Ændringerne forventes alene at få virkning for fremtidige klausuler. Vælges den overgangsmodel, at gamle klausuler, der ikke bliver opdateret inden 12 måneder, bliver ugyldige, kan der blive behov for at foretage opdatering af alle eksisterende konkurrence-, kunde- og jobklausuler. Det må forventes, at direktivet vil blive vedtaget, og at det vil styrke beskyttelsen af virksomhedernes fortrolige oplysninger og knowhow.

6 Virksomhedsordnin - det kan blive dyrt ikke at være opmærksom på de ændrede regler Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent De lovændringer, der i løbet af sommeren blev foretaget i virksomhedsskatteordningen, har fjernet muligheden for, at selvstændige erhvervsdrivende kan anvende midler, der kun er beskattet med virksomhedsskat, til finansiering af privatforbrug og afvikling af privat gæld. Lovændringen medfører, at der ikke kan spares op i virksomhedsordningen til lav skat, 24,5 % (2014), hvis man har negativ indskudskonto, og hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen overstiger et beløb på kr. Lovændringen betyder endvidere, at fremtidig sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld medfører merbeskatning, og at eksisterende sikkerhedsstillelse skal være afviklet inden udgangen af indkomståret 2017, hvis man fortsat ønsker mulighed for at spare op i virksomhedsordningen til den lave virksomhedsskat på 24,5 % (2014). Endelig forøges rentekorrektionssatsen med 3 %, således at denne sats til enhver tid er 3 % højere end kapitalafkastsatsen. Som det fremgår af ovenstående, er det udelukkende virksomhedsindkomst optjent fra og med den 11. juni 2014, der ikke kan spares op, hvis grænsen på de kr. er passeret. Virksomhedsindkomsten frem til den 10. juni 2014 kan godt opspares, og det vil således være nødvendigt at opdele indkomsten for indkomståret i to perioder. Sikkerhedsstillelse Hvis en selvstændig erhvervsdrivende efter den 10. juni 2014 stiller aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld, anses det laveste beløb af gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført fra virksomhedens økonomi til privatøkonomien. Gældens størrelse fastlægges som gældens kursværdi, og sikkerhedsstillelsens størrelse fastlægges som aktivernes handelsværdi. Fastsættelse af gældens eller sikkerhedsstillelsens størrelse sker på det tidspunkt, hvor aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Negativ indskudskonto Fra og med den 11. juni 2014 er der ingen mulighed for at foretage opsparing af overskud, hvis den negative værdi af indskudskontoen med tillæg af eventuel sikkerhedsstillelse er over kr. Udgør den negative indskudskonto med tillæg af eventuel sikkerhedsstillelse et lavere beløb end kr., vil der fortsat være mulighed for at spare op i virksomhedsordningen til den lave virksomhedsskat. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse ikke må forøges efter den 11. juni 2014, idet man derved mister muligheden for at spare op. Beløbet, der anses for overført til privatøkonomien, anses for at være overført uden for den almindelige hæverækkefølge. Da lovforslaget oprindeligt blev fremsat den 11. juni 2014, var det udelukkende nævnt, at sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 ikke måtte forøges, og der kan således være skattepligtige, der i perioden fra den 11. juni 2014 og til dato har foretaget nogle uheldige dispositioner. Hvis den private gæld er forøget efter den 11. juni 2014, er det vigtigt at kontakte sin revisor, idet der er forskellige muligheder for at undgå merbeskatningen. Det skal bemærkes, at bankernes almindelige modregningsadgang kan medføre, at man er omfattet af reglerne, hvis man har opnået kreditten i privatregi som følge af positivt indestående i virksomhedsordningen.

7 gen Side 9 Sikkerhedsstillelse 3 undtagelser, der ikke medfører beskatning og give mulighed for, at den skattepligtige kan skifte pengeinstitut med henblik på at opnå forbedrede vilkår. 1. Sædvanlig forretningsmæssig disposition Når den skattepligtige stiller aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, og når det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, foreligger der en undtagelse. For at der kan være tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen. Det kan eksempelvis godkendes, at der stilles sikkerhed over for en leverandørs pengeinstitut, så leverandøren får stillet den nødvendige kapital til rådighed til at udføre ordren. Der vil dog i alle situationer skulle foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det kan i tvivlstilfælde anbefales at søge bindende svar hos SKAT, så man undgår en utilsigtet merskat i tilfælde af, at SKAT ikke er enig i, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 2. Blandet benyttet ejendom Denne undtagelse vedrører tilfældet, når aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme. Bestemmelsen giver mulighed for, at den skattepligtige kan stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme. Gælden, som aktiverne i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for, må ikke overstige ejendomsværdien, eventuelt med tillæg af forbedringer, der er foretaget efter den seneste vurdering. Alternativt kan den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren, anvendes. 3. Sikkerhedsstillelse forud for den 11. juni 2014 Den tredje undtagelsesbestemmelse skal medvirke til at smidiggøre afviklingen af eksisterende sikkerhedsstillelser Fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017 kan den skattepligtige stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, uden at der anses at være overført beløb til den skattepligtige fra virksomhedsordningen. Det er dog en forudsætning, at sikkerhedsstillelsen fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017 ikke overstiger værdien af den sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni Er sikkerhedsstillelsen ikke afviklet inden udgangen af 2017, vil der i indkomståret 2018 ske genbeskatning af det overskud, der er opsparet for perioden 11. juni 2014 til 31. december Muligheder for omgørelse Der er mulighed for at omgøre valg af dispositioner i virksomhedsordningen, hvis der er en negativ saldo på indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret 2014, eller hvis der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen den 11. juni Muligheden for omgørelse gælder kun, hvis det ikke er muligt at opspare efter virksomhedsskattelovens 10, stk. 2 som følge af, at den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse overstiger kr. Følgende dispositioner kan omgøres: Overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen Hensat til senere hævning kan (overføres) til indskudskontoen Omgørelse af valg af dispositioner skal meddeles SKAT senest den 31. marts 2015.

8 Moms ved - udfordrin Jens Staugaard, Senior VAT Manager Reglerne om moms vedrørende fast ejendom skaber i praksis en del udfordringer og overraskelser. Idet fast ejendom normalt involverer væsentlige beløb, vil en korrekt momsmæssig håndtering af transaktioner i forbindelse med fast ejendom være af afgørende betydning. I denne artikel omtales et par af de forhold, man skal være opmærksom på, hvis man som lejer fraflytter lejede lokaler. Momsreguleringsforpligtigelse Når en momspligtig virksomhed gennemfører reparationsog vedligeholdelsesarbejder eller ombygger eller moderniserer lejede lokaler, betragtes det som et investeringsgode i momslovens forstand. Det betyder, at lejer kan fradrage momsen på de afholdte omkostninger efter de gældende fradragsbestemmelser. Virksomheden skal imidlertid være opmærksom på, at der skal ske en regulering af den fradragsberettigede moms, hvis der sker ændring i anvendelsen af investeringsgodet efter anskaffelsen/ibrugtagningen. Reguleringsperioden for reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom er 5 år, mens reguleringsperioden for ombygning af fast ejendom er fastsat til 10 år. Der skal således kun foretages momsmæssig regulering for ændringer, som indtræffer inden for de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen eller ibrugtagningen, når der er tale om reparations- og vedligeholdelsesarbejder, og inden for de første 10 år, når der er tale om ombygning og modernisering. Ifølge momslovens regler om regulering af investeringsgoder vil et salg af fast ejendom medføre, at salget sidestilles med overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Det betyder som udgangspunkt, at der skal ske en regulering af den moms, som påhviler investeringsgodet. Regulering af købsmomsen sikrer, at fradragsretten i stedet for kun at afspejle godets brug på anskaffelsestidspunktet tilpasses eventuelle ændringer i brugen inden for reguleringsperioden. Regulering ved salg/overdragelse kan imidlertid undlades, hvis køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

9 fraflytning af lejemål ger og overraskelser Side 9 Vederlagsfri afståelse af et lejet lokale til udlejer anses tillige for at være en ændring i anvendelsen, hvilket kan føre til, at der skal ske en tilbagebetaling af den fradragsberettigede moms, som påhviler investeringsgodet. I 2008 fandt Landsskatteretten således, at en momspligtig virksomhed, der i forbindelse med virksomhedsophør fraflyttede lejede lokaler uden samtidig at overdrage indretningsudgifter og reguleringsforpligtigelse herpå, var pligtig til at efterregulere momsen. I et nyligt offentliggjort bindende svar udtalte Skatterådet også, at vederlagsfri afståelse af lejede lokaler sidestilles med et skift i anvendelse med momsregulering til følge. Dog kan reguleringen undlades, hvis lejer overdrager reguleringsforpligtelsen til udlejer. Skatterådet fastslår samtidig, at der ikke nødvendigvis skal betales et beløb fra udlejer til lejer for, at overdragelsen af indretningsudgiften kan ske. Det kan også ske i de situationer, hvor lejer i forbindelse med overdragelsen bliver friholdt for at tilbageføre de lejede lokaler til deres oprindelige stand, og hvor denne undladelse kan gøres op i penge. kun var lejer, der kunne afstå sin eksklusive brugsrettighed til lejemålet til en fremtidig lejer. Modtager en lejer derimod en godtgørelse fra udlejer for at fraflytte et lejemål, skal der betales moms af dette afståelsesvederlag, hvis lejebetalingen for lokalerne er tillagt moms. Det har Skatterådet for nylig udtalt i en sag, hvor udlejer var frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og hvor lejer modtog et afståelsesvederlag (nøglepenge) for at tilbagelevere den faste ejendom til den umiddelbare ejer. I Skatterådets bedømmelse blev det tillagt vægt, at det betalte vederlag udspringer af samme retsforhold som den indgåede lejeaftale. Står man som lejer i en situation, hvor man skal afstå/opsige og fraflytte et lejemål, er det altså relevant at få klarlagt, hvilke konsekvenser dette har eller kan få, hvis man glemmer at tage højde for momsen. Afståelse af lejerettigheder Har en lejer en afståelsesret, betyder det, at lejeren har en ret til at overdrage lejemålet til en ny lejer, som så indtræder i den tidligere lejers sted. Opkræver den tidligere lejer en betaling herfor, sidestilles dette pengebeløb med vederlag for afståelse. Spørgsmålet i denne sammenhæng er, hvorvidt den betaling, der sker mellem den tidligere lejer og den nye lejer, er omfattet af momspligten, eller om den er fritaget for moms. Netop denne situation blev forelagt Landsretten tilbage i 2006, hvor Landsretten kom frem til, at det vederlag, som en lejer modtager fra en fremtidig lejer, for at denne kan indtræde i lejemålet, er fritaget for moms, idet transaktionen er omfattet af begrebet udlejning og bortforpagtning af fast ejendom. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at det

10 Mini-One-Stop-Shop Side 10 Aage Brink Thomsen, statsaut. revisor Den 1. januar 2015 træder de nye momsregler om elektronisk leverede ydelser til privatpersoner i kraft. De nye regler betyder, at moms på elektronisk leverede ydelser til privatpersoner og andre, der ikke er momsregistrerede, skal betales i forbrugslandet og ikke som nu i det land, hvorfra ydelsen bliver leveret. Hidtil har Luxembourg haft en konkurrencemæssig fordel på grund af en lav momssats, men de nye regler vil gøre op med sådanne fordele. Skal leverandører af disse ydelser så momsregistreres i alle de lande, hvor de har kunder? Nej der er heldigvis blevet etableret et system, hvor virksomheder, der leverer ydelserne, kan tilmelde sig MOSS Mini-One-Stop-Shop. Denne ordning gør, at leverandøren kan nøjes med at angive og betale momsen i hjemlandet eksempelvis Danmark eller i et land, hvor leverandøren har etableret fast driftssted. Reglerne har givet os nogle nye begreber, som vi introducerer i denne artikel. Hvem er omfattet af MOSS? Leverandører, der har etableret hjemsted for deres virksomhed i EU og ikke-eu-virksomheder, der har et fast forretningssted i EU, skal registreres i MOSS. Hvad forstås der ved Forbrugslandet? Forbrugslandet er det land, hvor forbrugeren har bopæl eller har taget ophold. Dette land er afgørende for, hvilket lands momssats, der skal anvendes ved salget, og har betydning for udformningen af den faktura, der skal udstedes til forbrugeren. Mange forbrugere køber deres ydelser via en mobilapplikation. Man er derfor nødt til at spørge, hvor de bor, for at kunne fakturere dem med det rigtige lands momssats og med en korrekt faktura. Hvad er Identifikationsmedlemslandet? Identifikationsmedlemslandet er det land, hvori leverandøren hører hjemme eller har etableret et fast driftssted. Tilmeldingen til MOSS skal ske senest den tiende dag i måneden efter, at første leverance er foretaget. Har leverandøren etableret sig i flere medlemslande, er identifikationsmedlemslandet det land, der er angivet ved tilmelding og registreringen gælder for dette kalender år og de 2 efterfølgende år. Afmelding skal ske senest den tiende dag i måneden efter ophør af aktiviteten, og virksomheden er herefter udelukket fra at anvende ordningen i de efterfølgende to kvartaler fra ophørsdagen. De omfattede ydelser Følgende ydelser er omfattet af registreringspligten (listen er ikke udtømmende): Elektronisk leverede ydelser Levering og hosting af websteder Fjernvedligeholdelse af software og hardware Levering og ajourføring af software Levering af billeder, tekster, information At stille databaser til rådighed Levering af film, musik, spil, herunder spil om penge Levering af fjernundervisning Datingsites Teleydelser Telefoniydelser både fastnet og mobil Videotelefoni Telefonsvarer Personsøger Fax Telefonkort Adgang til internettet

11 MOSS Side 7 Radio- og tv-tjenester Radio- og tv-programmer, der leveres via internettet Angivelse af One-Stop-moms sker elektronisk til SKAT hvert kvartal via det nye One-Stop-momssystem, og momsen skal betales senest den 20. i den efterfølgende måned. Angivelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken momssats der er anvendt ved salget, og hvor forbrugeren har bopæl. Regnskabsbestemmelse Leverandøren skal udarbejde et regnskab, som de enkelte lande, der er sket levering i, kan se og anvende til at fastslå, om momsangivelsen er korrekt. Regnskabet skal indeholde oplysninger om forbrugsland, momssats og købstidspunkt. Regnskabet skal opbevares i 10 år, og det skal udleveres elektronisk på anmodning fra skattemyndigheden i forbrugsmedlemslandet. Når elektronisk leverede ydelser bliver faktureret, skal fakturaen udarbejdes efter de fakturakrav, der er gældende i forbrugslandet med den momssats, der er gældende i forbrugslandet. Hvis fakturaen genereres automatisk i en onlineshop, skal systemet kunne håndtere dette, selv om forbrugeren befinder sig uden for sit hjemland på købstidspunktet. Hvis forbrugeren er i Tyskland på købstidspunktet og anvender en tysk IP-adresse, men bor i Frankrig og forbruger ydelsen der, skal der udstedes en faktura, der lever op til franske krav med fransk moms. Det er formentlig her, de fleste virksomheder støder på udfordringer med de nye regler.

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Esbjerg Aarhus Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Vejen Vejle Aarhus Nejstgaard & Vetlov Allerød Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup Redmark Aalborg Aarhus København Aars RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul! Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Layout: Malene Fisker. Fotos: Jette Schøler - Broholm Slot, Hvedholm Slot og godset Brahe-Trolleborg. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 18. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Udvidet gennemgang i stedet for revision...

Udvidet gennemgang i stedet for revision... vedrørende Udvidet gennemgang i stedet for revision...... kan det være relevant i mit tilfælde? En kort omtale af de nye regler om mulighed for udvidet gennemgang i stedet for revision i kapitalselskaber

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 19. og 25. juni 2014 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 19. og 25. juni 2014 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20140194 3F for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Letz Sushi ApS Sagen blev mundtligt forhandlet den 19. og 25. juni 2014 med højesteretsdommer Lene Pagter

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 2013/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 31. marts 2016

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 31. marts 2016 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 31. marts 2016 Forslag til lov (L 123) om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 46/

TimeTax NYHEDSBREV 46/ Kontante betalinger over 10.000 kr. Side 1 Fakta - info Afgørelser skat - skatterådet Afgørelser moms - skatterådet Side 2 Side 3 Side 4 Afgørelser - landsretterne Side 4 Afgørelser - landsskatteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2015

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2015 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2015 Personlig sikkerhedsstillell lse... side 46 4-6 Anmeldelse til Datatilsynet... side 7 Fremleje af bolig - skattefrit?... side 8-9 Moms ved salgsfremmende foranstal tninger

Læs mere