Det er bedre at have lidt med ro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er bedre at have lidt med ro"

Transkript

1

2 Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene ikke rigtigt kan tage sig sammen til at falde til jorden efter at have opfyldt årets mission. Det er som om, dette efterår på mange fronter er lidt ude af trit med forventningerne også på andre områder end det vejrmæssige. I den store verden har der været en tendens til stigende ufred, og af en eller anden grund bliver det endnu mere synligt, når det i tilfælde som eksempelvis Ukraines interne uroligheder kommer tættere på vores egen baghave. International beskatning (eller mulig, lovlig minimering af skatten) er igen i vælten som følge af, at man tilsyneladende har kunnet indgå individuelle aftaler med Luxembourg med den konsekvens, at man hvis den internationale koncernopbygning bliver snørklet nok kan nedbringe skatten ganske betydeligt. Nationalt har kommissionen vedrørende statsministerens ægtefælles skatteforhold også givet nogle efterdønninger (det gør stormvejr for det meste). Der kom ikke så meget nyt frem efter afholdelse af et tocifret millionbeløb til omkostninger, men en skattedirektør fik alligevel et andet arbejde i etaten, lige som en departementschef ikke længere er i Skatteministeriet. SKAT har i det hele taget været i vælten med beskyldninger om grove metoder, og uanset om der er hold i påstandene, er det uheldigt, at der overhovedet kan være grobund for bare en mistanke herom. På fondsbørsen gik det rent galt her i november med konkursen i OW Bunker kort efter børsintroduktionen igen står långivere og investorer i den grad med taberkortene på hånden, og der er udsigt til mange års retssager og tovtrækkerier. Har vi hørt historien før, om end i knap så hurtigt tempo? Analytikere prøver at pippe lidt om risikoen for aktiebobler og kommende boligbobler (i hvert tilfælde uden for udkantsdanmark), og vi bemærker det uden i øvrigt at gøre mere ved det. Kommer der bobler igen? Utvivlsomt men læs ordsproget igen Lad os nu tage den med ro og få genopbygget tilliden til verden, til systemerne, til hinanden i det hele taget prøve at finde lidt fl ere positive overskrifter end dem, som pressen dag efter dag fylder os med. Idet langt de fl este antageligvis hellere vil se på en langhåret græsplæne end stå i sne til knæene og skovle fortovet fri hver eneste morgen før solopgang, synes det citerede ordsprog at være på sin plads God jul og godt nytår til alle vores læsere! Tak for i år, og lad julefreden sænke sig uanset naturens luner.... end meget med uro!

3 Ansættelsesret aktuelle nyheder Rasmus Nørgaard Bek, advokat Side 3 I nærværende artikel ser vi nærmere på nogle nyere afgørelser inden for det ansættelsesretlige område. Vi omtaler endvidere meget summarisk et par nyskabelser som forventes at komme til at påvirke lovgivningen inden for dette område i nær fremtid. Illoyale ytringer på Facebook eller udøvelse af foreningsfrihed? Medarbejderen indbragte herefter sagen for Afskedigelsesnævnet. Opmanden fandt ikke, at medarbejderen havde godtgjort, at den reelle afskedigelsesgrund var medarbejderens medlemskab af 3F. Opmanden fandt, at det derimod var medarbejderens udtalelser i januar måned, som havde begrundet afskedigelsen. Der var således ikke tale om en overtrædelse af foreningsfrihedsloven. En medarbejder på en sushi-restaurant ytrede sig negativt om sin arbejdsgiver på Facebook og blev afskediget. Ytringerne skete i forbindelse med en konfl ikt på arbejdspladsen om indgåelse af overenskomst. Sagen En medarbejder blev afskediget i januar 2014 på grund af groft illoyale adfærd over for sin arbejdsgiver (en sushirestaurant). I december 2013 blev arbejdsgiveren opmærksom på, at medarbejderen i juni 2013 havde sendt en sms til alle de ansatte kokke, hvor det blandt andet var anført: We all get paid too little and Letz Sushi abuses us because they can. Medarbejderen havde endvidere deltaget på Facebooksiden Letz Sushi Letz NOT Sushi med fl ere kritiserende indlæg. Derudover sendte medarbejderen en mail til alle nye medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af en anden sushi-kæde, hvor han kritiserede arbejdsgiveren. Opmanden kom imidlertid frem til, at afskedigelsen af medarbejderen i januar var usaglig, fordi der ikke forinden var givet en advarsel til medarbejderen. Udtalelserne i januar på de sociale medier var ifølge opmanden en impulsiv og frustreret reaktion på, at overenskomstforhandlingerne brød sammen, hvilket ikke i sig selv kunne udgøre en saglig grund til at afskedige medarbejderen. Opmanden tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr. henset til hans medansvar, korte anciennitet og det, at han alene var deltidsansat. Kommentar Afgørelsen fastslår, at negative ytringer om arbejdsgiveren på sociale medier oftest alene berettiger til en advarsel og ikke i første omgang en afskedigelse eller bortvisning. I lignende afgørelser er der lagt vægt på, at ytringer på sociale medier ofte nærmer sig samtaleformen og ofte er impulsive, samt om ytringerne er spredt til uvedkommende til skade for arbejdsgiveren. I forbindelse med et sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst midt i januar 2014 omtalte medarbejderen såvel arbejdsgiveren som dens indehaver negativt på Facebook og anførte blandt andet: Vi blev snydt. Vores arbejdsgiver er løbet fra alle aftaler i 11. time Gør jer klar til aktion!. Herefter blev medarbejderen afskediget med henvisning til, at medarbejderen var gået for vidt og havde udtalt sig faktuelt ukorrekt i mails og sms er samt på Facebook. Det er i denne afgørelse dog værd at bemærke, at medarbejderen får tilkendt en relativt lav godtgørelse for sit medansvar i sagen. Derudover er det væsentligt at bemærke, at medarbejderen ikke fi k medhold i sin påstand om, at afskedigelsen var begrundet i den igangværende arbejdskonfl ikt på arbejdspladsen og derfor ikke var i strid med foreningsfrihedsloven. Fortsættes på næste side

4 Fortsat fra forrige side Side 4 Husk klar frist for lægeerklæring To nyere domme fra Østre Landsret understreger betydningen af at fastsætte en klar frist for lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren ønsker at bortvise medarbejderen. Bortvisning i orden Dommen angik en fritidspædagog, der sygemeldte sig på grund af mavesmerter og kvalme. Efter 4 ugers sygemelding og fl ere forgæves forsøg fra arbejdsgiveren på at få medarbejderen til at medvirke til en såkaldt mulighedserklæring indkaldte arbejdsgiveren medarbejderen til en tjenstlig samtale. I samme forbindelse sendte arbejdsgiveren et brev til medarbejderen med en klar frist for at sende mulighedserklæringen senest dagen før mødet ellers ville det medføre bortvisning. Erklæringen blev først modtaget af arbejdsgiveren et par dage senere. Arbejdsgiveren bortviste medarbejderen, hvilket landsretten fandt berettiget blandt andet med henvisning til, at fristen var klar, og der ikke var undskyldelige omstændigheder. Bortvisning ikke i orden I den anden dom afsagt af Østre Landsret havde arbejdsgiveren under en telefonsamtale med en sygemeldt medarbejder henvist til en bestemmelse i medarbejderens ansættelseskontrakt om, at der skulle leveres en lægeerklæring, hvis sygdommen varede ud over 4 dage. Arbejdsgiveren fulgte imidlertid ikke op over for medarbejderen, og først 1 måned senere sendte medarbejderen en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at medarbejderen havde været og fortsat var syg. Forinden havde arbejdsgiveren tilbageholdt lønnen til medarbejderen. Idet arbejdsgiveren trods lægeerklæringen ikke ville udbetale lønnen, hævede medarbejderen ansættelsesforholdet. Efterfølgende hævede også arbejdsgiveren ansættelsesforholdet. Landsretten dømte arbejdsgiveren til at udbetale lønnen. Kommentarer Dommene understreger, at arbejdsgivere kan være berettiget til at bortvise medarbejdere, der ikke medvirker til at aflevere en lægeerklæring, herunder en mulighedserklæring, men at det kræver, at arbejdsgiveren har givet medarbejderen en klar frist, og at der ikke i øvrigt foreligger undskyldelige omstændigheder. Ny lovgivning om ansættelsesklausuler på vej Reglerne om konkurrence-, kunde- og jobklausuler i blandt andet funktionærloven må forventes at undergå markante ændringer. En ny lov om ansættelsesklausuler forventes

5 vedtaget og gennemført i starten af 2015 og der er væsentlige nyskabelser, som formentlig vil betyde nye restriktioner for brugen af sådanne klausuler. Arbejdsgivere vil under alle omstændigheder skulle opdatere deres standarder, således at fremtidige ansættelseskontrakter lever op til de nye regler. De nye regler Der lægges op til, at arbejdsgivere fremover kun skal kunne binde sine medarbejdere med en klausul i op til 12 måneder efter medarbejderens fratrædelse, og at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler skal gælde for alle lønmodtagere og dermed ikke kun for funktionærer som hidtil. Det forventes, at kompensationsreglerne ændres, så det bliver lidt billigere end efter de nugældende regler, hvis man aftaler en klausulperiode på op til 6 måneder, hvorimod det bliver lidt dyrere end i dag, hvis man aftaler en klausulperiode på op til 12 måneder. Nyt direktiv om forretningshemmeligheder på vej EU-Kommissionen fremsatte sidste år et forslag til direktiv om beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder. Direktivforslaget Det nye direktivforslag indeholder en række nyskabelser i forhold til de regler, der i dag gælder om beskyttelse af virksomheders fortrolige oplysninger. Side 5 En helt central ændring bliver formentlig, at arbejdsgivers modregningsadgang vil blive fjernet, hvilket vil medføre, at arbejdsgiver vil skulle betale kompensation i hele klausulperioden, uanset om medarbejderen oppebærer løn fra anden beskæftigelse. Det forventes tillige, at brugen af de såkaldte jobklausuler helt forbydes. Dog vil der fortsat være mulighed for at benytte jobklausuler i begrænset omfang i forbindelse med blandt andet virksomhedsoverdragelser. Helt konkret indeholder direktivet blandt andet: En relativt konkret og bred defi nition af forretningshemmeligheder. Et relativt konkret og detaljeret beskrevet forbud mod erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Forskellige retsmidler til at hindre misbrug af forretningshemmeligheder, herunder nogle nye muligheder for erstatning og pålæg af bøder med videre. Ændringerne forventes alene at få virkning for fremtidige klausuler. Vælges den overgangsmodel, at gamle klausuler, der ikke bliver opdateret inden 12 måneder, bliver ugyldige, kan der blive behov for at foretage opdatering af alle eksisterende konkurrence-, kunde- og jobklausuler. Det må forventes, at direktivet vil blive vedtaget, og at det vil styrke beskyttelsen af virksomhedernes fortrolige oplysninger og knowhow.

6 Virksomhedsordnin - det kan blive dyrt ikke at være opmærksom på de ændrede regler Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent De lovændringer, der i løbet af sommeren blev foretaget i virksomhedsskatteordningen, har fjernet muligheden for, at selvstændige erhvervsdrivende kan anvende midler, der kun er beskattet med virksomhedsskat, til finansiering af privatforbrug og afvikling af privat gæld. Lovændringen medfører, at der ikke kan spares op i virksomhedsordningen til lav skat, 24,5 % (2014), hvis man har negativ indskudskonto, og hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen overstiger et beløb på kr. Lovændringen betyder endvidere, at fremtidig sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld medfører merbeskatning, og at eksisterende sikkerhedsstillelse skal være afviklet inden udgangen af indkomståret 2017, hvis man fortsat ønsker mulighed for at spare op i virksomhedsordningen til den lave virksomhedsskat på 24,5 % (2014). Endelig forøges rentekorrektionssatsen med 3 %, således at denne sats til enhver tid er 3 % højere end kapitalafkastsatsen. Som det fremgår af ovenstående, er det udelukkende virksomhedsindkomst optjent fra og med den 11. juni 2014, der ikke kan spares op, hvis grænsen på de kr. er passeret. Virksomhedsindkomsten frem til den 10. juni 2014 kan godt opspares, og det vil således være nødvendigt at opdele indkomsten for indkomståret i to perioder. Sikkerhedsstillelse Hvis en selvstændig erhvervsdrivende efter den 10. juni 2014 stiller aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld, anses det laveste beløb af gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført fra virksomhedens økonomi til privatøkonomien. Gældens størrelse fastlægges som gældens kursværdi, og sikkerhedsstillelsens størrelse fastlægges som aktivernes handelsværdi. Fastsættelse af gældens eller sikkerhedsstillelsens størrelse sker på det tidspunkt, hvor aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Negativ indskudskonto Fra og med den 11. juni 2014 er der ingen mulighed for at foretage opsparing af overskud, hvis den negative værdi af indskudskontoen med tillæg af eventuel sikkerhedsstillelse er over kr. Udgør den negative indskudskonto med tillæg af eventuel sikkerhedsstillelse et lavere beløb end kr., vil der fortsat være mulighed for at spare op i virksomhedsordningen til den lave virksomhedsskat. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse ikke må forøges efter den 11. juni 2014, idet man derved mister muligheden for at spare op. Beløbet, der anses for overført til privatøkonomien, anses for at være overført uden for den almindelige hæverækkefølge. Da lovforslaget oprindeligt blev fremsat den 11. juni 2014, var det udelukkende nævnt, at sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 ikke måtte forøges, og der kan således være skattepligtige, der i perioden fra den 11. juni 2014 og til dato har foretaget nogle uheldige dispositioner. Hvis den private gæld er forøget efter den 11. juni 2014, er det vigtigt at kontakte sin revisor, idet der er forskellige muligheder for at undgå merbeskatningen. Det skal bemærkes, at bankernes almindelige modregningsadgang kan medføre, at man er omfattet af reglerne, hvis man har opnået kreditten i privatregi som følge af positivt indestående i virksomhedsordningen.

7 gen Side 9 Sikkerhedsstillelse 3 undtagelser, der ikke medfører beskatning og give mulighed for, at den skattepligtige kan skifte pengeinstitut med henblik på at opnå forbedrede vilkår. 1. Sædvanlig forretningsmæssig disposition Når den skattepligtige stiller aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, og når det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, foreligger der en undtagelse. For at der kan være tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen. Det kan eksempelvis godkendes, at der stilles sikkerhed over for en leverandørs pengeinstitut, så leverandøren får stillet den nødvendige kapital til rådighed til at udføre ordren. Der vil dog i alle situationer skulle foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det kan i tvivlstilfælde anbefales at søge bindende svar hos SKAT, så man undgår en utilsigtet merskat i tilfælde af, at SKAT ikke er enig i, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 2. Blandet benyttet ejendom Denne undtagelse vedrører tilfældet, når aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme. Bestemmelsen giver mulighed for, at den skattepligtige kan stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme. Gælden, som aktiverne i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for, må ikke overstige ejendomsværdien, eventuelt med tillæg af forbedringer, der er foretaget efter den seneste vurdering. Alternativt kan den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren, anvendes. 3. Sikkerhedsstillelse forud for den 11. juni 2014 Den tredje undtagelsesbestemmelse skal medvirke til at smidiggøre afviklingen af eksisterende sikkerhedsstillelser Fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017 kan den skattepligtige stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, uden at der anses at være overført beløb til den skattepligtige fra virksomhedsordningen. Det er dog en forudsætning, at sikkerhedsstillelsen fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017 ikke overstiger værdien af den sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni Er sikkerhedsstillelsen ikke afviklet inden udgangen af 2017, vil der i indkomståret 2018 ske genbeskatning af det overskud, der er opsparet for perioden 11. juni 2014 til 31. december Muligheder for omgørelse Der er mulighed for at omgøre valg af dispositioner i virksomhedsordningen, hvis der er en negativ saldo på indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret 2014, eller hvis der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen den 11. juni Muligheden for omgørelse gælder kun, hvis det ikke er muligt at opspare efter virksomhedsskattelovens 10, stk. 2 som følge af, at den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse overstiger kr. Følgende dispositioner kan omgøres: Overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen Hensat til senere hævning kan (overføres) til indskudskontoen Omgørelse af valg af dispositioner skal meddeles SKAT senest den 31. marts 2015.

8 Moms ved - udfordrin Jens Staugaard, Senior VAT Manager Reglerne om moms vedrørende fast ejendom skaber i praksis en del udfordringer og overraskelser. Idet fast ejendom normalt involverer væsentlige beløb, vil en korrekt momsmæssig håndtering af transaktioner i forbindelse med fast ejendom være af afgørende betydning. I denne artikel omtales et par af de forhold, man skal være opmærksom på, hvis man som lejer fraflytter lejede lokaler. Momsreguleringsforpligtigelse Når en momspligtig virksomhed gennemfører reparationsog vedligeholdelsesarbejder eller ombygger eller moderniserer lejede lokaler, betragtes det som et investeringsgode i momslovens forstand. Det betyder, at lejer kan fradrage momsen på de afholdte omkostninger efter de gældende fradragsbestemmelser. Virksomheden skal imidlertid være opmærksom på, at der skal ske en regulering af den fradragsberettigede moms, hvis der sker ændring i anvendelsen af investeringsgodet efter anskaffelsen/ibrugtagningen. Reguleringsperioden for reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom er 5 år, mens reguleringsperioden for ombygning af fast ejendom er fastsat til 10 år. Der skal således kun foretages momsmæssig regulering for ændringer, som indtræffer inden for de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen eller ibrugtagningen, når der er tale om reparations- og vedligeholdelsesarbejder, og inden for de første 10 år, når der er tale om ombygning og modernisering. Ifølge momslovens regler om regulering af investeringsgoder vil et salg af fast ejendom medføre, at salget sidestilles med overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Det betyder som udgangspunkt, at der skal ske en regulering af den moms, som påhviler investeringsgodet. Regulering af købsmomsen sikrer, at fradragsretten i stedet for kun at afspejle godets brug på anskaffelsestidspunktet tilpasses eventuelle ændringer i brugen inden for reguleringsperioden. Regulering ved salg/overdragelse kan imidlertid undlades, hvis køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

9 fraflytning af lejemål ger og overraskelser Side 9 Vederlagsfri afståelse af et lejet lokale til udlejer anses tillige for at være en ændring i anvendelsen, hvilket kan føre til, at der skal ske en tilbagebetaling af den fradragsberettigede moms, som påhviler investeringsgodet. I 2008 fandt Landsskatteretten således, at en momspligtig virksomhed, der i forbindelse med virksomhedsophør fraflyttede lejede lokaler uden samtidig at overdrage indretningsudgifter og reguleringsforpligtigelse herpå, var pligtig til at efterregulere momsen. I et nyligt offentliggjort bindende svar udtalte Skatterådet også, at vederlagsfri afståelse af lejede lokaler sidestilles med et skift i anvendelse med momsregulering til følge. Dog kan reguleringen undlades, hvis lejer overdrager reguleringsforpligtelsen til udlejer. Skatterådet fastslår samtidig, at der ikke nødvendigvis skal betales et beløb fra udlejer til lejer for, at overdragelsen af indretningsudgiften kan ske. Det kan også ske i de situationer, hvor lejer i forbindelse med overdragelsen bliver friholdt for at tilbageføre de lejede lokaler til deres oprindelige stand, og hvor denne undladelse kan gøres op i penge. kun var lejer, der kunne afstå sin eksklusive brugsrettighed til lejemålet til en fremtidig lejer. Modtager en lejer derimod en godtgørelse fra udlejer for at fraflytte et lejemål, skal der betales moms af dette afståelsesvederlag, hvis lejebetalingen for lokalerne er tillagt moms. Det har Skatterådet for nylig udtalt i en sag, hvor udlejer var frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og hvor lejer modtog et afståelsesvederlag (nøglepenge) for at tilbagelevere den faste ejendom til den umiddelbare ejer. I Skatterådets bedømmelse blev det tillagt vægt, at det betalte vederlag udspringer af samme retsforhold som den indgåede lejeaftale. Står man som lejer i en situation, hvor man skal afstå/opsige og fraflytte et lejemål, er det altså relevant at få klarlagt, hvilke konsekvenser dette har eller kan få, hvis man glemmer at tage højde for momsen. Afståelse af lejerettigheder Har en lejer en afståelsesret, betyder det, at lejeren har en ret til at overdrage lejemålet til en ny lejer, som så indtræder i den tidligere lejers sted. Opkræver den tidligere lejer en betaling herfor, sidestilles dette pengebeløb med vederlag for afståelse. Spørgsmålet i denne sammenhæng er, hvorvidt den betaling, der sker mellem den tidligere lejer og den nye lejer, er omfattet af momspligten, eller om den er fritaget for moms. Netop denne situation blev forelagt Landsretten tilbage i 2006, hvor Landsretten kom frem til, at det vederlag, som en lejer modtager fra en fremtidig lejer, for at denne kan indtræde i lejemålet, er fritaget for moms, idet transaktionen er omfattet af begrebet udlejning og bortforpagtning af fast ejendom. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at det

10 Mini-One-Stop-Shop Side 10 Aage Brink Thomsen, statsaut. revisor Den 1. januar 2015 træder de nye momsregler om elektronisk leverede ydelser til privatpersoner i kraft. De nye regler betyder, at moms på elektronisk leverede ydelser til privatpersoner og andre, der ikke er momsregistrerede, skal betales i forbrugslandet og ikke som nu i det land, hvorfra ydelsen bliver leveret. Hidtil har Luxembourg haft en konkurrencemæssig fordel på grund af en lav momssats, men de nye regler vil gøre op med sådanne fordele. Skal leverandører af disse ydelser så momsregistreres i alle de lande, hvor de har kunder? Nej der er heldigvis blevet etableret et system, hvor virksomheder, der leverer ydelserne, kan tilmelde sig MOSS Mini-One-Stop-Shop. Denne ordning gør, at leverandøren kan nøjes med at angive og betale momsen i hjemlandet eksempelvis Danmark eller i et land, hvor leverandøren har etableret fast driftssted. Reglerne har givet os nogle nye begreber, som vi introducerer i denne artikel. Hvem er omfattet af MOSS? Leverandører, der har etableret hjemsted for deres virksomhed i EU og ikke-eu-virksomheder, der har et fast forretningssted i EU, skal registreres i MOSS. Hvad forstås der ved Forbrugslandet? Forbrugslandet er det land, hvor forbrugeren har bopæl eller har taget ophold. Dette land er afgørende for, hvilket lands momssats, der skal anvendes ved salget, og har betydning for udformningen af den faktura, der skal udstedes til forbrugeren. Mange forbrugere køber deres ydelser via en mobilapplikation. Man er derfor nødt til at spørge, hvor de bor, for at kunne fakturere dem med det rigtige lands momssats og med en korrekt faktura. Hvad er Identifikationsmedlemslandet? Identifikationsmedlemslandet er det land, hvori leverandøren hører hjemme eller har etableret et fast driftssted. Tilmeldingen til MOSS skal ske senest den tiende dag i måneden efter, at første leverance er foretaget. Har leverandøren etableret sig i flere medlemslande, er identifikationsmedlemslandet det land, der er angivet ved tilmelding og registreringen gælder for dette kalender år og de 2 efterfølgende år. Afmelding skal ske senest den tiende dag i måneden efter ophør af aktiviteten, og virksomheden er herefter udelukket fra at anvende ordningen i de efterfølgende to kvartaler fra ophørsdagen. De omfattede ydelser Følgende ydelser er omfattet af registreringspligten (listen er ikke udtømmende): Elektronisk leverede ydelser Levering og hosting af websteder Fjernvedligeholdelse af software og hardware Levering og ajourføring af software Levering af billeder, tekster, information At stille databaser til rådighed Levering af film, musik, spil, herunder spil om penge Levering af fjernundervisning Datingsites Teleydelser Telefoniydelser både fastnet og mobil Videotelefoni Telefonsvarer Personsøger Fax Telefonkort Adgang til internettet

11 MOSS Side 7 Radio- og tv-tjenester Radio- og tv-programmer, der leveres via internettet Angivelse af One-Stop-moms sker elektronisk til SKAT hvert kvartal via det nye One-Stop-momssystem, og momsen skal betales senest den 20. i den efterfølgende måned. Angivelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken momssats der er anvendt ved salget, og hvor forbrugeren har bopæl. Regnskabsbestemmelse Leverandøren skal udarbejde et regnskab, som de enkelte lande, der er sket levering i, kan se og anvende til at fastslå, om momsangivelsen er korrekt. Regnskabet skal indeholde oplysninger om forbrugsland, momssats og købstidspunkt. Regnskabet skal opbevares i 10 år, og det skal udleveres elektronisk på anmodning fra skattemyndigheden i forbrugsmedlemslandet. Når elektronisk leverede ydelser bliver faktureret, skal fakturaen udarbejdes efter de fakturakrav, der er gældende i forbrugslandet med den momssats, der er gældende i forbrugslandet. Hvis fakturaen genereres automatisk i en onlineshop, skal systemet kunne håndtere dette, selv om forbrugeren befinder sig uden for sit hjemland på købstidspunktet. Hvis forbrugeren er i Tyskland på købstidspunktet og anvender en tysk IP-adresse, men bor i Frankrig og forbruger ydelsen der, skal der udstedes en faktura, der lever op til franske krav med fransk moms. Det er formentlig her, de fleste virksomheder støder på udfordringer med de nye regler.

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Esbjerg Aarhus Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Vejen Vejle Aarhus Nejstgaard & Vetlov Allerød Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup Redmark Aalborg Aarhus København Aars RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul! Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Layout: Malene Fisker. Fotos: Jette Schøler - Broholm Slot, Hvedholm Slot og godset Brahe-Trolleborg. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 18. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Sociale medier. v/morten Langer

Sociale medier. v/morten Langer Sociale medier v/morten Langer Sociale medier Er kommet for at blive De nye generationer på arbejdsmarkedet er (endnu) mere online og fremfor alt vokset op med det Kan anvendes til netværk og markedsføring

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere