Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads"

Transkript

1 Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen / ATO 5. DMU forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, herunder kontingent 9. Valg af: 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) 2 suppleanter (1år) 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt

2 Side nr.: 2 (7) 1. Registrering af stemmeberettigede: Stemmer Alssund Flyveklub - Bornholm Flyveklub 1 DMU Ringsted 2 Ejstrupholm Flyveklub 1 Fyns Flyveklub 2 Herning Motorflyveklub 2 Horsens Flyveklub 2 Lolland-Falster Motorflyveklub 3 Midtjysk Flyveklub 2 Nordvestsjællands Flyveklub 1 Randers Flyveklub 4 Roskilde Flyveklub 8 Sindal Flyveklub 1 Skive Motorflyveklub 1 Sæby Flyveklub 1 Thisted Flyveklub 1 Vamdrup Flyveklub 1 Viborg Flyveklub 2 I alt 35 stemmer repræsenterende 17 klubber af 40 klubber mulige. Det maksimale mulige antal stemmer var 57. Der var 61,4 % stemmer tilstede. Flyvepladschef, Steffen Fog Sørensen bød velkommen. Viborg Flyveplads har 50 års jubilæum næste år, der er tre klubber hjemmehørende på pladsen. DMU s formand, Knud Nielsen bød også velkommen til alle deltagere og en særlig velkomst til foredragsholder, Dieter Betz. Knud Nielsen takkede Viborg Flyveplads og Viborg Flyveklub for at stille deres faciliteter til rådighed og være behjælpelig med arrangementet. Knud Nielsen nævnte at det er 13. gang han afgiver årsberetning. 2. Valg af dirigent Rene Byrholt blev valgt som dirigent og konstaterede at repræsentantskabet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 3. Årsberetning v/knud Nielsen: Medlemsstatus Medlemstal ved årsskiftet var Vi har haft en medlemsnedgang da Politiets Flyveklub, Flyveklubben 9560 og Beldringe Flyveklub er blevet opløst. Læsø flyveklub er udmeldt pga. restan-

3 Side nr.: 3 (7) ce. Klubberne bør opfordre sine medlemmer til at logge ind og tjekke kontaktoplysningerne, da vi modtager en del breve retur ved udsendelse af medlemkort. Økonomien er sund, tidligere kasserer, Kim Jensen måtte opgive kassererjobbet i begyndelsen af 2014 pga. et stort arbejdspres. Bestyrelsesmedlem, Ivan Svendsen har ydet en meget stor indsats for at få regnskabet a jourført. Knud Nielsen varetager kassereropgaverne indtil der er fundet en ny kasserer. Flyforsikring DMU s aftale med Sirius er udvidet til også at opfatte forsikring af helikoptere og der kan være en betragtelig del penge at spare som DMU medlem. Sirius har ikke tidligere forsikret fly på udenlandsk register, det er nu muligt. Kravet er at flyet skal være registeret i Danmark og fly ejeren bosat i Danmark. Forsikringsmæglerne i Roskilde laver sammenligninger med Sirius og de sammenligninger vi ser er direkte forkerte. Der kan læses mere herom på QBE ophører med at forsikre fly i DK. Man skal være opmærksom på at man har ret til få udbetalt sin bonus ved ophør af forsikringen. Shell Aviation Vi har desværre oplevet lange ekspeditionstider de seneste måneder, men er pt. i dialog med Shell herom Fly vedligehold Der er indgået en aftale med Vamdrup Air Service om at de giver 10 % rabat til DMU medlemmer på flyvedligeholdelse, eksklusiv reservedele. Aftalen forventes underskrevet i løbet af april. DMUtur Turen går til Warszawa. Mere information herom under Eventuelt. Trafikstyrelsen Der er kommet mange nye ansigter i Trafikstyrelsen. Ole Lynggaard er fratrådt og Christian Thorhauge er et frisk pust. Vi oplever fortsat at der bliver lyttet til os og generelt fungerer samarbejdet rigtig godt. Vi har rejst et spørgsmål til Trafikstyrelsen om hvorvidt en medical kan anvendes ved fornyelse af kørekort, da vi finder det helt oplagt. Trafikstyrelsen henviste til Justitsministeriet. Foranlediget af DMU, har KDA skrevet til Justitsministeriet og afventer pt. svar.

4 Side nr.: 4 (7) DMU kontrollantordning Prøvegebyret er pr. 1/1-14 hævet fra 300 kr. til 800 kr. pga. stigende omkostninger til fornyelse af examiner rettigheden hvert 3. år (ca kr/examiner) og nye krav til forsikring. Stigningen dækker de faktiske omkostninger. ATO Vores ATO blev godkendt i december som nummer 2 ATO i Danmark. Norge har vist interesse for vores ATO og vi har tilbudt dem at gøre brug af vores materiale mod betaling. Årsgebyrer Alle årsgebyrer faldt bort i juli. Sagen om at industrien blev pålagt en passagererafgift til aflø s- ning af årsgebyrer blev bl.a. bragt op af DMU på et gebyrudvalgsmøde i Trafikstyrelsen for ca. 5 år siden. FLYV FLYV redaktør, Rune Balle har løftet opgaven med genudgivelse af FLYV rigtig flot, det har ikke været nogen let opgave og økonomien er meget stram. Flyveklubberne/medlemmerne blev opfordret til at støtte op om FLYV, som kan bestilles på EPFU I marts blev der afholdt generalforsamling i EPFU i Warszawa. Der er kommet en god aktivitet i EPFU og EPFU s formand Rene Meier, som også er ansat i EAS som programme mananger, gør det rigtig godt. Kommentarer til årsberetningen: Henning Romme, DMU bestyrelsesmedlem orienterede om at det er 3 år siden DMU s kontrollantordning startede. På de tre år er der udført ca. 150 prøver, som har givet en samlet tilgang på ca. 135 medlemmer. Sprogtest ligger i KDA, men udføres af bl.a. DMU sprogassessorer. Pr. den 7/4-14 er der afholdt 1610 sprogtest, fordelt på ca medlemmer. Medlemmerne har samlet sparet ca. 1,5 mill kr. Poul Vedersø, Roskilde Flyveklub langt de fleste af Politiets Flyveklubs medlemmer er optaget i Roskilde Flyveklub. Den 6/3-14 er vi oppe på i alt 244 DMU medlemmer. Årsberetningen blev godkendt. 4. Kontrollantordningen / ATO v/henning Romme Kontrollant erhvervet et givet frit, det betyder at alle dem der opfylder kravene kan blive kontrollanter (examiners). Vores 4 kontrollanter har tilkendegivet at de gerne vil fortsætte med det frivillige kontrollantarbejde i DMU regi. Prøvegebyret på 800 kr. dækker udelukkende de faktiske omkostninger.

5 Side nr.: 5 (7) ATO DMU`s ATO materiale stilles til rådighed for klubberne tilknyttet DMU. Materialet kan fungere som en skabelon, der kan tilrettes således at klubben kan ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse af egen ATO. For de større flyveklubber er det mest hensigtsmæssig at få godkendt sin egen ATO. De mindre flyveklubber vil kunne komme ind under DMU, men så vidt muligt vil vi gerne at klubberne selv ansøger Trafikstyrelsen om en godkendelse. Ansøgningsformularen fylder 16 sider i dag, imod 1-2 sider da man i sin tid indsendte anmeldelse om Registered Facility. DMU s sekretariat kan kontaktes ved ønske om udlevering af materialet. Knud Nielsen supplerede med at han vurderer at ATO godkendelsen har kostet ca. 1 ½ måned af Merete Strandbergs arbejdstid og dertil rejseomkostninger til Henning Romme og sagsbehandlingen hos Trafikstyrelsen. Dino Demirovic, Midtjysk Flyveklub har DMU overvejet at tage en route IFR under ATO en? Henning Romme, DMU bestyrelsesmedlem - vi mener ikke at DMU har kapaciteten til at løfte den opgave. Henrik Værø, Roskilde Flyveklub - EASA har bekræftet at man godt kan udføre I-skoling uden der bliver krav om en kompleks ATO. Jacob Pedersen, DMU bestyrelsesmedlem og AOPA formand jeg har diskuteret det med Ole Lynggaard, som siger at Trafikstyrelsens tolkning er, at rettigheder der knytter sig til privat certfikater hører ind under non-kompleks ATO. Henning Romme udtrykte at det har været en spændende proces. DMU s ATO består af 3 manualer, hvor den første manual er udarbejdet i samarbejde KDA og de øvrige unioner og de 2 øvrige manualer har DMU selv udarbejdet, i samråd med instruktør Henning Andersen og Brian Pastoft. Samlet udgør manualerne ca. 250 sider. Knud Andersen, Sindal Flyveklub udtrykte et stort tak for udførelse af det store arbejde. 5. DMU forsikring Jf. pkt Regnskab Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

6 Side nr.: 6 (7) 7. Indkomne forslag Forslag til vedtægtsændring fremsendt af DMU s Bestyrelse: Der tilføjes til DMU s vedtægter 11: Unionen tegnes af formanden. I økonomiske anliggender, udstedelse af fuldmagter og prokura tegnes unionen af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Knud Nielsen, DMU s formand redegjorde for at bankerne har skærpet reglerne og når et nyt bestyrelsesmedlem i DMU skal have adgang til DMU s konti, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrive. Det vil være mere fleksibelt, hvis man kan acceptere at det er formanden i forening med et bestyrelsesmedlem som underskriver. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 8. Budget, kontingent Kontingentsatsen for 2013/14 fastholdes. Budgettet blev godkendt uden kommentarer. 9. Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Ivan Svendsen (genopstiller) Paul Harrison (genopstiller) Henrik Christiansen (genopstiller) Ovenstående bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Tidligere suppleant, Jacob Pedersen er indtrådt som bestyrelsesmedlem i forbindelse med Kim Jensens fratræden før tid. Valg af 2 suppleanter: Rasmus Nielsen blev genvalgt og Henrik Værø, Roskilde Flyveklub blev valgt. Valg af revisorer: Partner Revision og Ejgil Jespersen blev genvalgt som revisorer. 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde Dato og sted fastsættes af DMU s bestyrelse. Midtjysk, Roskilde og Bornholms Flyveklub tilbød at danne rammer om næste års repræsentantskabsmøde.

7 Side nr.: 7 (7) 11. Eventuelt DMUtur Louis Rovs Hansen, Sæby Flyveklub efterspurgte seneste detaljer om DMUturen og oplyste at Jeppesen er ophørt med at udgive trykte VFR flyvekort. Knud Pinholt, Randers Flyveklub og DMUtur planlægger informerede om at de gør meget for at eftertilmeldinger også kan komme med på turen, men det kræver ekstra arbejde med hotelreservation, planlægning af transport m.m. Plates og nærmere detaljer om turen bliver sendt til deltagerne snarest. Claus Brun, DMU Ringsted Flyveklub supplerede med at den polske AIP findes på nettet. Kontingent og indbetalingsfrist Paul Saunders, Roskilde Flyveklub har indsendt et spørgsmål vedr. kontingent og indbetalingsfrist. Knud Nielsen, DMU formand redegjorde for at der sendes lister ud den 1. november som klubberne skal gennemgå og med udgangspunkt i de gennemgåede lister, udsender DMU fakturaer i begyndelsen af det nye år. Randers Flyveklub og DMU drøfter problematikken indbyrdes, der var ikke andre klubber som udtrykte behov for at ændre denne praksis. Medlemsadministration Rex Andersen, Roskilde Flyveklub mente at DMU har etableret et ganske godt medlemsadministrationssystem i samarbejde med AOPA. Jeg var for nogen tid siden med til at opgive projektet med Melwin, som KDA købte. Rex Andersen spurgte til hvordan holdningen er til at udbygge DMU s system til et klubsystem. Jacob Pedersen, AOPA s formand nævnte at det kommer an på hvad den enkelte klubs behov er. Der er også generelle overvejelser om opkrævninger og økonomi, som er de mere langsigtede planer DMU s bestyrelse arbejder med. Det er allerede nu besluttet at de enkelte klubber får tildelt et login og den vej selv kan rekvirere medlemslister, opdatere og rette listerne senest pr. en given dato, forud for DMU s kontingentopkrævning. Knud Nielsen takkede Rene Byrholt for en fortræffelig ledelse af mødet. Han takkede for det store fremmøde og bød Velkommen til Henrik Værø som suppleant i DMU s bestyrelse. Rene Byrholt, dirigent Knud Nielsen, formand Referent: Merete Strandberg/

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere