RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING"

Transkript

1 Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

2 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Revision 3 Dato , rev Udarbejdet af AD Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse JEHL Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Islev erhvervsområde i Rødovre Kommune Ref RKF Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE INDHOLD 1. Indledning og resume Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 2 2. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 5 3. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for RKF Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Variation i anlægsinvesteringer Selskabsøkonomi for HMN Brugerforhold Nye kunder Lokalsamfundet Rødovre Sammenligning af priser det første år efter tilslutning Sammenligning med RKF s 2015-priser Sammenligning med RKF s 2020-priser 14

4 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE FIGURFORTEGNELSE Figur 1-1 Bebyggelse og varmebehov 1 Figur 1-2 Kundestørrelser 2 Figur 2-1 Kapacitetsforhold 4 Figur 3-1 Samfundsøkonomi 7 Figur 3-2 Selskabsøkonomi, nutidsværdi 8 Figur 3-3 Selskabsøkonomi, betalinger i lb. priser 8 Figur 3-4 Selskabsøkonomi, investeringer og akkumuleret overskud 9 Figur 3-5 Selskabsøkonomi, overskud på kontoen for udbygningstillæg 9 Figur 4-1 Brugerøkonomi første år med fjernvarme 2015 priser 12 Figur 4-2 Brugerøkonomi første år indiv. forsyning og sammenligning i Figur 4-3 Brugerøkonomi første år med fjernvarme 2020 priser 14 Figur 4-4 Brugerøkonomi første år indiv. forsyning og sammenligning i BILAG Bilag 1 Forsyningsområdet Bilag 2 fjernvarmetrace på private matrikler Bilag 3 Beregninger, Resume og eksternt bilag Bilag 4 Forudsætninger Bilag 5 HMN s beregning af kompensation, eksternt bilag

5 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE INDLEDNING OG RESUME 1.1 Formål Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, RKF, anmoder hermed Rødovre Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til RKFs udbygningsplan og varmeplan for Rødovre Kommune udarbejdet med henblik på at fjernvarmeforsyne Islev erhvervsområde, som i RKF's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. Projektforslaget er forberedt til, at der evt. senere kan udarbejdes et projektforslag for Islev villaområde umiddelbart øst for erhvervsområdet. Projektforslaget af 12. september 2014 har været i høring. Denne revision af 8. juli 2015 inddrager høringssvar og opdaterer beregningerne i forhold til de beregningsforudsætninger og priser, der er gældende juli Desuden er inddraget erfaringer fra det foregående projektforslag for udbygning omkring Valhøjs Alle med hensyn til tilslutning og anlægsinvesteringer. 1.2 Plangrundlag Området, der er omfattet af projektforslaget, er i Rødovre Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. 1.3 Organisation RKF er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området og for at udbygge sekundærsiden af VEKS s veksler på Madumvej. Desuden etablerer RKF kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. RKF vil desuden i samarbejde med VEKS tilvejebringe en begrænset lokal spidslastkapacitet i området som led i opbygningen af forsyningen. VEKS vil være ansvarlig for at udbygge primærsiden af vekslerstationen samt at udbygge med ekstra spidslast i det sammenhængende fjernvarmesystem i takt med, at der tilsluttes flere kunder i projektforslagets område. 1.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområdet Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser som er vist på bilag 1. Rødovre Kommune Antal BBR areal Varmebehov Islev erhvervsområde kunder m2 MWh kwh/m2 Islev erhvervsområde I alt Figur 1-1 Bebyggelse og varmebehov

6 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 2-17 Antallet af kundeinstallationer og det forventede varmebehov er baseret på BBR registret og på HMN s opgørelse over salg af naturgas de seneste 3 år til hver kundeinstallation. HMN s opgørelse, der danner grundlag for beregning af kompensation, er vedlagt som et eksternt bilag 4. Det er anslået, at der skal etableres ca. 160 kundeinstallationer, idet der er flere ejendomme, som har flere individuelle naturgaskedler eller oliekedler, der hver især skal udskiftes med fjernvarme. Det forventes dog, at antallet af stiktilslutninger kan reduceres lidt, da der med fordel kan etableres interne rørledninger i stedet for flere fjernvarmestik. Det er antaget at kunder, der ikke har naturgas og i stedet har oliefyr iht. BBR registret, har samme specifikke gennemsnitsforbrug i kwh/m 2 som kunder med naturgas. Derved viser opgørelsen, at ca. 85 % af det potentielle varmebehov i området i dag forsynes med naturgas. Der ventes at ske en vis byudvikling og fortætning i området bl.a. som følge af den kommende letbane. Da der ikke er konkrete planer, ses bort fra fortætningen. Til gengæld regnes med uændret varmebehov i hele perioden som basisforudsætning Akkumuleret forbrug i MWh for 161 kunder MWh Figur 1-2 Kundestørrelser Det fremgår af kundelisten, at de største kunder, som har størst fordel af at konvertere til fjernvarme uanset restlevetiden af naturgasinstallationen, tilsammen aftager størstedelen af varmebehovet. Eksempelvis aftager de 55 største kunder tilsammen 75 % af varmebehovet. Alle disse 55 kunder vil have en fordel i at skifte til fjernvarme, selv om der netop er installeret en ny kondenserende gaskedel. De mindste kunder vil derimod kun have en få en fordel ved fjernvarme, når naturgaskedlen skal udskiftes, (se afsnit om brugerøkonomi) Arealafståelse og servitut Det tilstræbes, at distributionsledninger placeres i offentligt vejareal. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at enkelte distributionsledninger efter forhandling med grundejerne placeres på private matrikler. 1.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE ANLÆGSBESKRIVELSE 2.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist det område, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører RKF, i det tilgrænsende område, herunder de bebyggelser og ledninger, som forsyner dele af området Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til 21 GWh, og det påregnes, at hele området skal forsynes fra veksleren ved Madumvej. RKF kan teoretisk set kun forsyne op til ca. 80 % af den nødvendige kapacitet fra RKF's eksisterende fjernvarmenet fra veksleren ved Madumvej til kunder i området. Der er imidlertid en vis usikkerhed ved forudsætningerne i de kommende 20 år, herunder: Kundernes returtemperatur i dag Kundernes energirenovering, som sænker varmebehov og returtemperatur ved maksimal kapacitet Udskiftning af ældre bygninger med ny bebyggelse, som har lavere returtemperatur Kundernes samtidighed og dermed den faktiske benyttelsestid for kapaciteten til nettet Kommende projektforslag, som kan bidrage med kapacitet, eksempelvis villeområdet øst for projektforslagets område Evt. behov for renovering af hovedledning, som i givet fald kan opdimensioneres. Derfor baseres projektforslagets udbygningsstrategi på, at de eksisterende anlæg skal udnyttes mest muligt og med en fleksibel løsning, der kan tage højde for usikkerhederne. Heri indgår: at udbygningen kan starte fra de eksisterende ledninger i området og udnytte deres restkapacitet at vekslerstationen kun forstærkes i begrænset omfang med flere vekslerplader at der etableres en mindre midlertidig spidslastkapacitet på ca. 2 MW i en eksisterende bygning den sydlige del af nettet samt ekstra trykholdningskapacitet at der etableres tilslutningsmuligheder for en oliefyret mobilcentral på ca. 2 MW i den sydlige del af nettet at en delstrækning på 250 m af den eksisterende hovedledning fra Slotsherrensvej til afgreningen forstærkes ved at etablere et tredje rør med dobbelt kapacitet (nyt rør bruges som fremløb medens de to eksisterende benyttes til returledning) hvorved kapaciteten fordobles. Forstærkningen etableres først, når tilslutningen er så stor, at der er behov for spidslastkapacitet i området, og den etablerede kapacitet kan forsyne området, medens det tredje rør tilsluttes. Den valgte løsning har den fordel: at den er fleksibel at forhåndsinvesteringerne begrænses at man kan følge udviklingen i varmebehovet og afkølingen samt planerne for at forsyne tilgrænsende områder Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som RKF's øvrige kunder.

8 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Tekniske specifikationer Dimensionering RKF påregner, at kundeinstallationerne har en samlet kapacitet på ca. 12 MW svarende til en gennemsnitlig benyttelsestid på timer. Ved 90 % tilslutning er kapaciteten 11 MW. Antages en samtidighed svarende til en benyttelsestid på timer, som er normal praksis i VEKS s forsyningsområde, fås et ekstra kapacitetsbehov på 7 MW til nettet. Islev erhvervsområde Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder i slutåret Distrikt I alt kunder i slutår Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Islev erhvervsområde % ,6 7,3 3,8 I alt ,6 7,3 3,8 Figur 2-1 Kapacitetsforhold Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: September 2014 November 2014 November 2014 Juli 2015 August 2015 September 2015 Projektforslag sendes til Rødovre Kommune Projektforslag behandles politisk før høring Projektforslag sendes i høring Revideret projektforslag Projektforslag behandles politisk for godkendelse Projektstart (tidligste) Projektet etableres i 2 etaper: Etape 1, Etape 2, Vekslerstationen udvides, og der udbygges fra de eksisterende ledninger og suppleres om nødvendigt i med en mobilkedel Hovedledningen forstærkes med et tredje rør på en delstrækning Udbygningen med hovedledningen vil blive tilpasset behovet Anlægsudgifter Anlægsudgifterne for hele projektforslaget med 100% tilslutning er i prisniveau 1. januar 2014 og ekskl. moms anslået til følgende: Fjernvarmeledninger og stik, der etableres af RKF Kundeinstallationer, der etableres af RKF Kundeinstallationer, der etableres af små kunder RKF udvider sekundærsiden af Madumveksleren RKF investerer i forstærkning af net VEKS udvider primærsiden af Madumveksleren VEKS etablerer spidslastkapacitet et sted i VEKS område I alt 42 mio.kr 10 mio.kr 0 mio.kr 3 mio.kr 2 mio.kr 2 mio.kr 5 mio.kr 64 mio.kr. Budget for leje af mobilcentral inkluderes i driftsbudgettet.

9 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Finansiering RKF RKF finansierer nyt fjernvarmenet RKF finansierer forstærkning af net RKF finansierer kundeinstallationer over 50 MWh RKF finansierer sekundærsiden af Madumveksleren RKF får tilslutningsbidrag fra små kunder RKF får bidrag fra VEKS til udbygning I alt anlægsudgifter VEKS VEKS finansierer udvidelse af Madumveksleren VEKS finansierer spidslast i VEKS område VEKS bidrager til RKF s udbygning I alt Kunder Små kunder finansierer egne understationer Små kunder yder tilslutningsbidrag til RKF I alt I alt finansiering af anlægsudgifter Dertil kommer, at RKF finansierer afpropning og kompensation til HMN Samlet finansiering 42 mio.kr. 2 mio.kr. 9 mio.kr. 3 mio.kr. -2 mio.kr. -1 mio.kr. 53 mio.kr. 2 mio.kr. 5 mio.kr. 1 mio.kr. 8 mio.kr. 1 mio.kr. 2 mio.kr. 3 mio.kr 64 mio.kr. 1 mio.kr. 65 mio.kr.

10 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE VURDERING AF PROJEKTET Siden varmeplanen for Rødovre Kommune blev udarbejdet er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. RKF's kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i RKF s forsyningsledninger. Klima- og Energiministeren har i brev af 27. januar 2009 henstillet til kommunerne om at arbejde med varmeplanlægning og omstille fra større naturgasfyrede varmecentraler til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Den seneste energiaftale af 22. marts 2012, som leder frem mod, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden 2050 gør ydermere projektet meget aktuelt. Energistyrelsens analyser som opfølgning på energiaftalen bekræfter ydermere, at der er et stort potentiale for at udbygge fjernvarmen i områder som det aktuelle Projektet er foranlediget af, at RKF og Rødovre Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Området i projektforslaget er det sidste af de områder, som blev fundet egnet til fjernvarme i Rødovre Kommunes Varmeplan, Varmeplan Rødovre 2010, og RKF's udbygningsplan. Projektforslaget inkluderer ikke villaområder, som først vil være fordelagtige for fjernvarme, når beregningsforudsætningerne er justeret lidt for at fremme overgangen til vedvarende energi. 3.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra RKF på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog udbygningstillæg i tariffen. 3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af december Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg forudsættes, at RKF etablerer understationer for alle kunder samtidig med, at der etableres stikledninger og, at der kun gennemføres udbygning med distributionsledninger, når der er opnået en tilfredsstillende tilslutning. I området vil mange naturgasinstallationer med fordel kunne udskiftes, hvis der kan opnås kondenserende drift, og det vil være fordelagtigt at skifte fra oliefyr til naturgas. Derfor antages som reference til fjernvarmen, at kedlerne alternativt ville blive udskiftet til kondenserende naturgaskedler jævnt over en periode på 20 år og, at virkningsgraden i gennemsnit vil stige fra 85 % til 95 %, dels fordi kedlerne udskiftes, dels fordi returtemperaturen sænkes, så der gradvist vil kunne opnås kondensering.

11 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 7-17 Der regnes med RKF s erfaringspriser for udbygning i tidligere projektforslag. På den baggrund er anlægsoverslaget ikke pristalsreguleret. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for en komplet udskiftning og modernisering af naturgasinstallationen, som er sammenlignelig med den tilsvarende installation af en ny fjernvarmeinstallation. Med disse forudsætninger er den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet beregnet til 20 mio. kr. som nutidsværdi i år 2015 i prisniveau 1. januar 2015, og den interne forrentning er 7 %, hvilket er mere end kravet om 4 % intern forrentning. Januar 2015 med nye beregningsforudsætninger og korrektion fra VEKS Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Diskonteringsrente 4% Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 7% Figur 3-1 Samfundsøkonomi I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Således forbedrer CO 2 reduktionen projektet med ca. 6 mio.kr medens skadesomkostningerne ved de to alternativer begge udgør omtrent 1 mio.kr. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca tons/år. 3.3 Selskabsøkonomi for RKF Den selskabsøkonomiske analyse er baseret på RKF's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder i de første 5 år. Siden projektforslaget blev udarbejdet er der sket ændringer i de selskabsøkonomiske priser hos både HMN, VEKS og RKF, som er indarbejdet i denne reviderede version af projektforslaget.

12 mio.kr. lb. priser mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 8-17 Der er således regnet med VEKS's reviderede budget fra maj 2015 og med RKF s opdaterede langtidsbudget pr. juni 2015 i selskabsøkonomien for RKF. Der er således taget hensyn til, at RKF s variable pris er lidt lavere end normalt i de førstkommende år og først når et stabilt niveau i faste priser i forhold til VEKS puljepris i RKF afholder alle tilslutningsomkostninger og tilbyder gratis tilslutning for kunder af kategori 2. Til gengæld opkræver RKF et udbygningstillæg for kunder i kategori 2 i en periode op til 18 år fra tilslutning. Projektets selskabsøkonomiske gevinst for RKF i form af nutidsværdi med en diskonteringsrente på 2 % og intern forrentning er med de nye priser anslået til følgende: Nutidsværdi 20 mio.kr Intern forrentning 6,3 % Nedenfor ses den akkumulerede udvikling for den selskabsøkonomiske nutidsværdigevinst Selskabsøkonomisk nuværdigevinst Figur 3-2 Selskabsøkonomi, nutidsværdi I tabellen nedenfor ses de faktiske betalinger i løbende priser RKF's løbende betalinger Salg af varme Netto tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift Figur 3-3 Selskabsøkonomi, betalinger i lb. priser

13 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 9-17 I figuren nedenfor ses investeringerne i løbende priser og udviklingen i det akkumulerede overskud/underskud. Det ses, at der er et akkumuleret overskud på 12 mio.kr i 2035 i løbende priser. Når der er overskud/underskud, skal det dog år for år føres tilbage til de tilsluttede kunder, dvs. både de eksisterende og de nye kunder Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 3-4 Selskabsøkonomi, investeringer og akkumuleret overskud Der er overskud på driftsregnskabet allerede første år, idet VEKS bidrag er indtægtsført det første år. I figuren nedenfor ses udviklingen i saldoen for det udlæg, der er givet med gratis tilslutning og betales tilbage af udbygningstillægget. Det vises dels for kundeinstallationen alene, dels med både kundeinstallation og gratis tilslutning Saldo udbyg tarif for kundeinst og rabat Saldo udbyg tarif for kundeinst Figur 3-5 Selskabsøkonomi, overskud på kontoen for udbygningstillæg Det ses, at det anslåede udbygningstillæg er på den sikre side, da det er betalt tilbage inden for projektperioden. Udbygningstillægget bidrager dog også til, at den nye kundegruppe ikke belaster økonomien på lang sigt for de eksisterende kunder.

14 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med 0,5 % om året, svarende til 10 % i 2034, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 3,5 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 3,1 mio.kr Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne på fjernvarmeinstallationer og brugerinstallationer. Hvis investeringerne i fjernvarmenettet stiger med 10 % falder den samfundsøkonomiske gevinst med 3,5 mio. kr. og den selskabsøkonomiske falder med 2,9 mio.kr. 3.5 Selskabsøkonomi for HMN HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme i forhold til de tabte indtægter fra distributionsafgift. I henhold til projektbekendtgørelsen af 374 af 15. april 2013, 8 stk. 2-5 er det imidlertid nu fastlagt, at fjernvarmeselskabet skal betale kompensation, hvis naturgasnetselskabet ønsker at modtage kompensation. Aktuelt har HMN meddelt, at man gerne vil modtage kompensation iht. bekendtgørelsen. Kompensationen, som kun vedrører den eksisterende bebyggelse, er beregnet af HMN til 0,5 mio.kr for alle naturgaskunder, og den vil derfor ikke forrykke projektets selskabsøkonomi for RKF væsentligt. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem principielt hos kunderne. Beløbet udgør ca kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,6 mio.kr. Beløbet for afkobling, som principielt indgår i samfundsøkonomien, afregnes af RKF med HMN på kundernes vegne, efterhånden som de tilsluttes. Med den forudsatte tilslutningstakt og tilslutningsgrad svarer de samlede betalinger til afpropning og kompensation til en nutidsværdi på 0,9 mio.kr.

15 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE BRUGERFORHOLD 4.1 Nye kunder Der er regnet med RKF's fjernvarmetarif pr Prisen forudsættes reguleret med en langsigtet prognose, som svarer til prognosen for VEKS s puljepris, jf. afsnit om selskabsøkonomi. Med hensyn til den alternative naturgaspris er regnet med HMN s pris pr. januar 2015, og det er antaget, at den stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris. RKF yder en udbygningsrabat til kunder i udbygningsområdet som medfører: Gratis tilslutning uden tilslutningsafgift for alle kunder af type 2 over 50 MWh/år. Kunder af type 1 (under 50 MWh/år) skal selv betale kundeinstallation og evt. stikledning over 15 meter. Kunder af type 2 får installeret kundeinstallation gratis Kunder af type 2 betaler et udbygningstillæg som tillæg til den normale tarif i en periode på 18 år. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nutidsværdi af samtlige omkostninger i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nutidsværdigevinsten er med 2% i diskonteringsrente anslået til 2 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 18 år. For kunderne i gennemsnit er besparelsen 15 % det første år. 4.2 Lokalsamfundet Rødovre Den samlede nutidsværdigevinst for RKF's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 22 mio.kr (20 mio.kr for RKF og 2 mio.kr for de nye kunder) Der er således en rimelig stor langsigtet fordel for RKF og gruppen af nye kunder. 4.3 Sammenligning af priser det første år efter tilslutning I tabellerne nedenfor sammenlignes de samlede udgifter til opvarmning med hhv. fjernvarme og naturgas for eksisterende bebyggelse. Sammenligningen sker for to forskellige tilfælde 1. Ny fjernvarme sammenlignes med en ny individuel naturgasinstallation 2. Ny fjernvarme sammenlignes med en netop allerede installeret individuel installation, dvs. uden at der er indregnet kapitalomkostninger til det individuelle anlæg. Da RKF s tarif er laver i de førstkommende år end i årene efter 2020, vises sammenligningen både for 2015-priser og for 2020-priser. Der regnes med samme naturgaspris i de to tilfælde.

16 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Sammenligning med RKF s 2015-priser Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2015 ekskl. moms Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2015 ekskl. moms Enhed Eksisterende bebyggelse RKF Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Fjernvarmen sammenlignes med ny ny ny kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh ,1 Returtemperatur oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledningsbidrag pr. m over 15 m 1.200,00 kr kr Tilslutning kr Kampagnerabat på tilslutning kr Tilslutningsomkostninger til fjernvarme i alt kr Afprobningsomkostninger Betales af RKF til HMN kr Kundeinstallation kr Kundeinstallation kr Kampagnerabat på kundeinstallation kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering af kap. udg., 4% i 25 år 6,4% kr Fjernvarmeudgifter Midlertidigt udbygningstillæg for nye områder type 2 Midl. Udbyg.tillæg op til kr./mwh kr Midl. Udbyg.tillæg op til yderligere kr./mwh kr Midl. Udbyg.tillæg over kr./mwh kr Midl. Udbygtillæg nye områder kr Fast bidrag kundetype 2 over 50 MWh Fastbidrag MWh 189,00 kr./mwh kr Fastbidrag MWh 170,00 kr./mwh kr Fast bidrag kundetype 1 under 50 MWh Fastbidrag 27,00 kr./m2/år kr Administration alle kunder 2.200,00 kr/stk/år kr Fast afgift alle kunder kr Fast afgift i alt inkl udbygningstillæg kr Forbrugsafgift uden rabat 286,00 kr./mwh kr Betaling for returtemperatur over 47 2,00 kr/mwh/grc kr Refusion for returtemperatur under 47 2,00 kr/mwh/grc kr Årlig variabel afgift i alt alle kunder kr Årlig fjernvarmeudgift eksisterende kunder kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit eksisterende kunder kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstillæg kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit inkl. udbygningstillæg kr./mwh Heraf udbygningstillæg kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt nye kunder uden udbygningstillæg kr Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygningstillæg kr Gennemsnitsomkostning inkl. udbygningstillæg kr./mwh Figur 4-1 Brugerøkonomi første år med fjernvarme 2015 priser

17 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Individuel forsyning Enhed eksempler Stor kunde Mdr. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra ny ny ny kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe kr. Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP Årlige elforbrug til varmepumpe MWh Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af investering, 4% i 15 år 9,0% kr Naturgaspris (HMN), januar 2015, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Abonnementsbidrag 300,00 kr/inst kr pris m3 5,77 kr/m3 kr pris m3 5,74 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 5,80 5,84 5,77 Eludgifter kr/mwh kr. Drift af brugerinstallation Fast udgift, service aftale og fast D&V kr./inst. kr Variabel udgift, gas, inkl. el til produktion 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP og solvarme 35 kr/mwh kr. Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Alternativ ny gaskedel, inkl. udbyg.tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Alternativ ny gaskedel, inkl. udbyg.tillæg % 17% 15% 5% Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Nyinstalleret gaskedel inkl. udbyg.tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Nyinstalleret gaskedel inkl. udbyg.tillæg % 4% -3% -18% Figur 4-2 Brugerøkonomi første år indiv. forsyning og sammenligning i 2015 Det ses af sammenligningen: At det er fordelagtigt med omkring 17 % besparelser at skifte til fjernvarme for de større kunder selv om de skal betale udbygningstillæg, medens besparelsen er mindre for mindre kunder. At fjernvarmen er fordelagtig for de større kunder uanset, at de skal betale udbygningstillæg og uanset de netop har installeret en ny kondenserende kedel, som har en virkningsgrad på 95 % Netop den sidste sammenligning er vigtig for projektet, da det øger sandsynligheden for, at størstedelen af de større kunder vil tilslutte sig i takt med at det bliver muligt, uanset tilstanden af det eksisterende kedelanlæg.

18 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Sammenligning med RKF s 2020-priser Brugerøkonomi i 2020 år, prisniveau 2015 ekskl. moms Brugerøkonomi i 2020 år, prisniveau 2015 ekskl. moms Enhed Eksisterende bebyggelse RKF Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Fjernvarmen sammenlignes med ny ny ny kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh ,1 Returtemperatur oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledningsbidrag pr. m over 15 m 1.200,00 kr kr Tilslutning kr Kampagnerabat på tilslutning kr Tilslutningsomkostninger til fjernvarme i alt kr Afprobningsomkostninger Betales af RKF til HMN kr Kundeinstallation kr Kundeinstallation kr Kampagnerabat på kundeinstallation kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering af kap. udg., 4% i 25 år 6,4% kr Fjernvarmeudgifter Midlertidigt udbygningstillæg for nye områder type 2 Midl. Udbyg.tillæg op til kr./mwh kr Midl. Udbyg.tillæg op til yderligere kr./mwh kr Midl. Udbyg.tillæg over kr./mwh kr Midl. Udbygtillæg nye områder kr Fast bidrag kundetype 2 over 50 MWh Fastbidrag MWh 181,82 kr./mwh kr Fastbidrag MWh 163,54 kr./mwh kr Fast bidrag kundetype 1 under 50 MWh Fastbidrag 25,45 kr./m2/år kr Administration alle kunder 2.181,82 kr/stk/år kr Fast afgift alle kunder kr Fast afgift i alt inkl udbygningstillæg kr Forbrugsafgift uden rabat 364,55 kr./mwh kr Betaling for returtemperatur over 47 2,00 kr/mwh/grc kr Refusion for returtemperatur under 47 2,00 kr/mwh/grc kr Årlig variabel afgift i alt alle kunder kr Årlig fjernvarmeudgift eksisterende kunder kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit eksisterende kunder kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstillæg kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit inkl. udbygningstillæg kr./mwh Heraf udbygningstillæg kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt nye kunder uden udbygningstillæg kr Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygningstillæg kr Gennemsnitsomkostning inkl. udbygningstillæg kr./mwh Figur 4-3 Brugerøkonomi første år med fjernvarme 2020 priser

19 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE Individuel forsyning Enhed eksempler Stor kunde Mdr. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra ny ny ny kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe kr. Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP Årlige elforbrug til varmepumpe MWh Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af investering, 4% i 15 år 9,0% kr Naturgaspris (HMN), januar 2015, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Abonnementsbidrag 300,00 kr/inst kr pris m3 5,77 kr/m3 kr pris m3 5,74 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 5,80 5,84 5,77 Eludgifter kr/mwh kr. Drift af brugerinstallation Fast udgift, service aftale og fast D&V kr./inst. kr Variabel udgift, gas, inkl. el til produktion 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP og solvarme 35 kr/mwh kr. Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Alternativ ny gaskedel, inkl. udbyg.tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Alternativ ny gaskedel, inkl. udbyg.tillæg % 8% 7% -2% Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Nyinstalleret gaskedel inkl. udbyg.tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Nyinstalleret gaskedel inkl. udbyg.tillæg % -6% -13% -28% Figur 4-4 Brugerøkonomi første år indiv. forsyning og sammenligning i 2020 Det ses, at det fortsat er fordelagtigt for større kunder at skifte til fjernvarme.

20 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET Projektforslaget omfatter kun det blå område, ikke villarådet (rødt) og ledningen gennem området. Denne ledning kan evt. omfattes af et projektforslag for villaområdet på længere sigt.

21 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE BILAG 2 FJERNVARMETRACE PÅ PRIVATE MATRIKLER Det påregnes, at distributionsledninger som udgangspunkt etableres i offentlige veje. Derfor bliver der ikke behov for at sende projektforslaget i høring til ejendomsejere, hvor der skal nedlægges en servitut for anlæg af fjernvarmeledninger. Det udelukker dog ikke, at RKF ved forhandling kan aftale med kommende kunder, at der etableres en distributionsledning med servitut på grunden.

22 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 1-5 BILAG 3 BEREGNINGER, RESUME OG EKSTERNT BILAG Projektforslag for fjernvarme til Islev Rev

23 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 2-5 Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelser MWh Nye kunder tilsluttet pr område ved fuld udbygning 1 Islev erhvervsområde 1 MWh Islev villaområde 0 MWh 0 0 Varmebehov der indgår i konvertering MWh Med Nye kunder tilsluttet i Islev erhvervsområde MWh Islev villaområde MWh 0 0 Kundegrundlag 2020 MWh Forsyningsdata Nettab i fjernvarmenet % 7% Kapacitetsbehov for spidslast an net MW 8 Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i små stikledninger og byudvikling ved maks udbygning 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Islev villaområde 1000 kr 0 I alt ved maksimal udbygning Tilslutningsafgift og byggemodning minus tilskud til brugerinstallation 1 Islev erhvervsområde 1000 kr 0 0 Islev villaområde 1000 kr 0 I alt 0 Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Islev villaområde og transmissionsled.1000 kr 0 I alt 1000 kr Investeringer i øvrigt, RKF Med 1 Sekundærside af veksler kr Forstærkning med 3. rør i kr Leje af mobilcentral inkl. i fast D&V kr 0 Øvrige investeringer, RKF 1000 kr Investeringer i øvrigt, VEKS 1 VEKS udvider veksler kr VEKS etablerer marginal spidslast kr Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr VEKS investeringerne i veksler og transmission kr/tj VEKS bidrag til RKF med 50% deling af DB 1000 kr 876 Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, realiseret med aktuel udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Øvrige investerigner, RKF 1000 kr Øvrige investeringer VEKS 1000 kr Investering i fjernvarme i alt, med forventet tilslutningsgrad 1000 kr Med Investering i brugerinstallationer 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Islev villaområde 1000 kr 0 Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i lokalnet 1000 kr 0 Investering i alt i fjernvarme, maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme, realiseret 1000 kr Investering i afpropning af gasstik, maksimal 1000 kr 483 Tilslutningsafgift fra investeringsbidrag og stikledningsbidrag 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Islev villaområde 1000 kr 0 Tilslutningsafgifter i alt, maksimal 1000 kr Tilslutningsafgifter i alt, realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Islev villaområde 1000 kr 0 Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Projektforslag for fjernvarme til Islev Rev

24 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 3-5 Januar 2015 med nye beregningsforudsætninger og korrektion fra VEKS Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Diskonteringsrente 4% Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 7% Kompensation til HMN Afkoblingsgebyr til HMN, i alt maksimal tilslutning 1000 kr 483 Kompensation til HMN i alt, maksimal tilslutning 1000 kr 500 Afkoblingsgebyr og kompensation i alt i nutidsværdi af tilsluttetede kunder 1000 kr 890 Selskabsøkonomisk vurdering for Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Fast afgift til VEKS (5 års fritagelse) kr/mwh 100 pris i 2015 Varme fra VEKS 100% kr/mwh 329 pris i 2015 Standard benyttelsestid ved beregning kundeinstallationer i middel h Diskonteringsrente (real rente) % 2% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 6,3% Afskrivning og finansiering projektøkonomi Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Samlet langtidsgæld og restafskrivning i slutår 1000 kr Samlet korttidsgæld og akkumuleret underdækning i slutår 1000 kr Samlet gæld efter 20 år 1000 kr Mellemregningskonto for udbygningstillæg Udbygningstillæggets løbetid år 18 Gennemsnitsindtægt for udbygningstillæg for alle kunder kr/mwh 46 Nominel rente på banklån til mellemregningskonto % 4% Samlet udlæg på konto (gæld) i kr Samlet brugerøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 2% 2% Realprisstigning til slutåret, gaspris følger ENS pris ja prisindeks 116% 110% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse for kunder inkl. udbygningstillæg i 2015 % 15% Samlet gevinst for Rødovre Kommunale Forsyning, RKF og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr Forudsætninger, resume Fjernvarmetarif, 2015 og 2020 iht. langtidsbudget, ekskl moms Kundetype 1 med behov mindre end 50 MWh/år Kundetype 2 med behov større end 50 MWh/år Fjernvarme Udbygningstillæg, kun for nye kunder af type 2 Faste 2015-priser Udbygningstillæg første trin op til 50 MWh 50 kr/mwh 107,00 97,27 Udbygningstillæg yderligere fra 50 op til 500 MWh 500 kr/mwh 31,00 28,18 Udbygningstillæg yderligere aftag over 500 MWh 500 kr/mwh 21,00 19,09 Tilslutningsbidrag Rabat ved tilslutning Uden rabat Med rabat Kundetype 1, Tilslutningsbidrag tilslutningsbidrag med rabat 51% kr/stk Kundetype 1, Stikledning over pr. meter 15 mover 15 m 0% kr/m Kundetype 2, Tilslutnignsbidrag tilslutningsbidrag med rabat 100% kr/stk Administrationsbidrag Faste 2015-priser Kundetype 1 og 2, Administrationsbidrag kr/stk/år 2.200, ,82 Fastbidrag Faste 2015-priser Kundetype 1 Fastbidrag kr/m2/år 27,00 25,45 Kundeype 2 Fastbidrag MWh 1,000 kr/mwh 189,00 181,82 Kundeype 2 Fastbidrag MWh 0,899 kr/mwh 170,00 163,54 Kundeype 2 Fastbidrag MWh 0,799 kr/mwh 151,00 145,26 Kundeype 2 Fastbidrag MWh 0,651 kr/mwh 123,00 118,33 Kundetype 1 og 2, variabelt bidrag og afkølingstarif Faste 2015-priser Variabel varmepris kr/mwh 286,00 364,55 Afkølingstarif kr/mwh/oc 2,00 2,36 Neutral returtemperatur C Variabel varmepris + afkølingsstraf kr/mwh 286,00 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 552,14 Projektforslag for fjernvarme til Islev Rev

25 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 4-5 BILAG 4 FORUDSÆTNINGER Der er regnet med nedenstående enhedspriser for ledningsnet. Anlægsoverslag for fjernvarmenet Dimension Net inkl. store stik Stik små kunder Middel pris ink. 25% Net Stik I alt m m kr/m kr kr kr DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN I alt ledn Korrektion for beliggenhed Distributionsnet i alt Det samlede anlægsoverslag er anslået til 43 mio.kr. Det påregnes dog, at størstedelen af de mindste ledninger og stik til små kunder først skal etableres på længere sigt, da fjernvarmen ikke er konkurrencedygtig for de små kunder. Projektforslag for fjernvarme til Islev Rev

26 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE 5-5 BILAG 5 HMN S BEREGNING AF KOMPENSATION, EKSTERNT BILAG Projektforslag for fjernvarme til Islev Rev

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE Til BIOFOS Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere