S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a."

Transkript

1 S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr Solrød Center Nordøst Sag J.nr Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol SORK Dato Godk. KLF

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Lovgrundlag for projektforslaget Forhold til anden lovgivning Forsyningsforhold Kommune-, lokalplaner mv Forsyningsområde og varmebehov 3 5. Tidsplan og udbygningstakt 3 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Ved fjernvarmeforsyning Ved alternativ varmeforsyning 4 7. Arealafståelser og servitutpålæg 4 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 4 9. Økonomiske vurderinger Samfundsøkonomi og miljøforhold Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger Konklusion Bilag 8

3 1. Indledning Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed kommunalbestyrelsen i Solrød Kommune om at godkende fjernvarmeprojekt for det planlagte nybyggeri iht. lokalplan nr Solrød Center Nordøst. Baggrunden er, at Solrød Byråd den 24. februar 2014 vedtog ovennævnte lokalplan for Solrød Center Nordøst endeligt. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (nr af 14. dec. 2011). For at kommunalbestyrelsen kan godkende et projektforslag, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Hvis projektforslaget godkendes, fastlægges områdeafgrænsningen således, at de omfattede ejendomme i lokalplanen defineres som fjernvarmeområde i den kommunale planlægning ligesom Solrød Centers øvrige bygninger. Ændringen af områdeafgrænsningen søges på baggrund af Projektbekendtgørelsens 8. Områdeafgrænsningen, det planlagte nybyggeri samt et forslag til fjernvarmeforsyningsledning er vist i bilag 1. Projektforslaget vedrører ikke eksisterende bygninger beliggende på lokalplanens område, idet de rives ned. Solrød Fjernvarme anmoder ikke om tinglysning af tilslutningspligt til fjernvarme. Hvis der ikke etableres fjernvarme, skal området i stedet have anden varmeforsyning. Som alternativer er der vurderet naturgas eller luftvand-varmepumpe. 2. Ansvarlige for projektet Solrød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Solrød Fjernvarme er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

4 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Lovgrundlag for projektforslaget Et projektforslag skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 3.2 Forhold til anden lovgivning Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. I det konkrete projekt vurderes der ikke at være anden lovgivning af væsentlighed for projektforslagets vedtagelse. 3.3 Forsyningsforhold Til fjernvarmeforsyningen antages en ny ca. 135 m lang DN50 forsyningsledning udlagt fra den eksisterende hovedledning, der løber langs Huginsvejs indkørsel til Solrød Center Øst fra Solrød Byvej. Forsyningsledningen lægges mod øst ad Hugisvej uden om det eksisterende parkeringsområde og centerbebyggelse hen til det planlagte nybyggeri iht. lokalplanen. Forsyningsledningen antages at løbe frem til en fælles vekslerstation for hele nybyggeriet, idet vekslerstationen antages integreret i den vestlige del af P-kælderen i forbindelse med pulterrum og anden teknik, der anlægges under byggeriet. Herfra fordeles varme internt til rumopvarmning og varmt brugsvand til de enkelte boligog erhvervsenheder. 3.4 Kommune-, lokalplaner mv. Projektforslagets område er identisk med området for lokalplan nr , dvs. beliggende i Solrød Centers nordøstlige hjørne. Området er afgrænset af Solrød Byvej mod nord, af Solrød Strandvej mod øst og af det øvrige Solrød Center mod syd og vest. Området omfatter matr.nr.: 18bl, 18zk, 18zl, 48as, 48br, 48y, 53co samt dele af 18yf, 81f og 7000by, alle af Solrød By, Solrød. Med vedtagelse af lokalplanen forventes en ny matrikulering. I Solrød Kommuneplan tilhører dette område rammeområdet 301 A, der er et af de såkaldte centerområder udlagt til centerformål, offentlige formål, kulturelle formål og boliger. De eksisterende mindre bygninger i området fjernes, og der opføres en centerbebyggelse, der iht. lokalplan nr og nærmere informationer fra Solrød Kommune skal rumme en dagligvarebutik i stueplan samt 24 etageboliger. Boligbebyggelsen udformes som 3 punkthuse (blokke), hvoraf to opføres i 5 etager, og en i delvist 4 hhv. 3 etager. J.nr

5 4. Forsyningsområde og varmebehov Som vist i tabel 1 er der i lokalplanområdet planlagt at opføre en dagligvarebutik i stueplan samt 24 etageboliger tilsammen med et estimeret årligt nettovarmebehov på 160 MWh ved fuld udbygning. Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Bygning Etager Antal Bruttoetageareal Nettovarmebehov lejlig- Bolig Butik Sum Bolig Butik Sum heder m2 m2 m2 MWh MWh MWh Blok Blok Blok 3A Blok 3B Stueplan Sum Til projektforslagets beregninger antages, at byggeriet opføres efter gældende bygningsreglement 2010 (BR10). Ud fra energirammeberegninger antages det specifikke årsvarmebehov for dette byggeri at andrage 40 kwh/m2 for boligerne og 37 kwh/m2 for butiksarealet. Det bemærkes, at målinger har vist, at mange nye boliger i praksis har et markant højere varmeforbrug end forventet ud fra energirammen. I projektforslaget er der ikke indregnet et muligt overforbrug, men det vurderes at være til gunst for fjernvarmeløsningen - både ved en samfunds- og selskabsøkonomisk sammenligning. 5. Tidsplan og udbygningstakt Ved fjernvarmeløsningen antages anlægsarbejder til forsyningsledningen påbegyndt medio/ultimo 2014 i forbindelse med områdets byggemodning. Det samlede nybyggeri antages ibrugtaget primo Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 6.1 Ved fjernvarmeforsyning Anlægsoverslaget for den ca. 135 m lang DN50 forsyningsledning i delvist befæstet parkeringsområde mv. er vurderet til ca kr. ekskl. moms. Den endelige ledningsføring må tilpasses de endelige bygningsplaner. Som ledningstype antages her twinrør serie 3. Ved de økonomiske analyser indregnes endvidere omkostningerne for kundens varmeanlæg med varmtvandsbeholder. Ved fjernvarme vurderes et fælles kunde- J.nr

6 anlæg på 100 kw at koste kr. ekskl. moms. Der indgår vejrkompensator i udgiften til kundeanlæg. Iht. principaftale med VEKS, afsættes i samfundsøkonomien kr. ekskl. moms til spids- og reservelastkapacitet for det overordnede transmissionssystem. Lokalt i distributionsnettet har Solrød Fjernvarme den nødvendige fjernvarmekapacitet til rådighed til at forsyne nybyggeriet. 6.2 Ved alternativ varmeforsyning Til sammenligning med fjernvarme antages enten en fælles naturgaskedelanlæg eller et fælles varmepumpeanlæg (luftvand). Anlæg af en naturgaskedel med skorsten over tag i stedet for fjernvarmeveksler vurderes overslagsmæssigt til kr. ekskl. moms. Hertil kommer M/R-skab og knap 100 m ny gasstikledning fra Solrød Strandvej til i alt ca kr. ekskl. moms. I tilfælde af varmeforsyning ved brug af et varmepumpeanlæg i stedet for fjernvarmeveksler vurderes det at koste omkring kr. ekskl. moms. Hertil kommer en evt. meromkostning til ekstra el-kapacitet, da det p.t. er ukendt, om der med en standardinstallation stilles nok ampere til rådighed. Hvad angår varmepumpeeffektivitet, kan der tages udgangspunkt i Bygningsreglementets mindstekrav til normeffektfaktor eller COP, der afhænger af anlægsstørrelse, og om anlægget forsyner gulvvarme eller radiatorvarme. Da det p.t. ikke vides, om de enkelte bygninger anlægges med gulvvarme eller radiatorer, antages der COP= 3,0 som årsgennemsnit. 7. Arealafståelser og servitutpålæg Fjernvarmeforsyningsledningens lægges overvejende ved kommunalt ejede parkeringsarealer tilknyttet Solrød Center. Der vurderes ikke behov for at sikre ledningen ved tinglyst servitutpålæg. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes der ikke brug af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, og ekspropriation vil ikke blive anvendt. 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber HMN Naturgas er orienteret om fjernvarmeplanerne og har bidraget med oplysninger om naturgasledninger i området. Andre forsyningsselskaber er ikke inddraget eller orienteret, da godkendelse af projektforslaget ikke indebærer, at andre forsyningsselskaber vil blive berørt. J.nr

7 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra okt Kalkulationsrenten er sat til 4 %, investeringerne antages gennemført i 2014 og tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetider: o o o o Nye fjernvarmeledninger: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Naturgaskedelanlæg: 20 år. Varmepumpeanlæg: 15 år. Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I bilag 2 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 2 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år vil være % lavere i nutidsværdi end ved de andre løsninger. Tabel 2 Samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmeprojekt og alternative løsninger (naturgas eller varmepumpe) Samfundsøkonomisk nuværdi Fjern- Natur- Varme prisniveau, 20 år, 4% varme gas pumpe Enhed i 1000 kr. Anlægsomkostninger Produktion og miljø Kundeanlæg Omkostninger i alt Selskabsøkonomisk vurdering I bilag 3 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser for Solrød Fjernvarme. Uddrag med nøgletal er vist i tabel 3. J.nr

8 Tabel 3 Nøgletal for projektets selskabsøkonomi i faste priser, prisniveau 2014 Selskabsøkonomi Ved start Efter Efter Efter Enhed i 1000 kr. ekskl. moms 0 år 5 år 8 år 10 år Investeringer -340 Tilslutningsbidrag 0 Løbende indtægter Løbende udgifter Akkumuleret overskud Som resultatet viser, er projektets selskabsøkonomi god med overskud allerede inden 8 år. Ved tilslutningen antages der ikke betalt tilslutningsbidrag, der består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag: I overensstemmelse med andet byggeri, der tilsluttes fra eksisterende gadenet, forventes der ikke betalt investeringsbidrag. Der ses endvidere bort fra evt. stikledningsbidrag for den del af forsyningsledningen, der lægges inden for grundgrænsen til en ny-udstykning. En række andre fjernvarmeselskaber har en særlig tarifrabat for nybyggeri, specielt for lavenergihuse. Det kan begrundes i, at det lave varmebehov belaster fjernvarmesystemet markant mindre, end hvad kendes fra ældre bygninger, og rabatten kan virke som et incitament til at sikre et højt tilslutningsniveau. I overensstemmelse hermed har Solrød Fjernvarme en lavenergitakst, der benævnes Vedligeholdelsesafgift, som den faste afgift for nybyggeri. Iht. Solrød Fjernvarme tarifblad er den sat til kr. ekskl. moms pr. bolig- og erhvervsenhed. 9.3 Brugerøkonomiske sammenligninger Brugerøkonomien er opstillet i bilag 4 og summeret i tabel 4 nedenfor. Tabel 4 Sammenligning af brugerøkonomi, prisniveau 2014 Brugerøkonomi Fjern- Natur- Varme- Enhed i kr. inkl. moms varme gas pumpe Kapitaludgifter Faste udgifter Forbrugsafgifter Drift og vedligehold Årlige udgifter i alt Det ses af tabellen, at naturgas med de nuværende tariffer vil være billigst for brugerne. En række uafklarede forhold vil dog kunne ændre på økonomien: o Fjernvarmeløsningen har mulighed for besparelser ved at kunne udnytte (købe) overskudsvarmekapacitet fra dagligvarebutikkens køleanlæg. Solrød Fjernvarme vil vurdere disse muligheder nærmere ud fra erfaringer fra tilsvarende projekt hos nabo-fjernvarmeselskab. J.nr

9 o o Røggassen fra gaskedelanlæggets skorsten skal afledes over de nye 5 etagers punkthuse såvel som nabobygningerne til Solrød Center. Det vil kræve en nærmere teknisk vurdering og kan betyder meromkostninger. Ved en varmepumpe løsning kan elforsyningen være utilstrækkelig afhængig af, hvad elværket stiller til rådighed som standardinstallation. Typiske vil marginalomkostningerne ligge på ca kr. pr. kw el ekstra kapacitet. 10. Konklusion Begrundet i samfundsøkonomien anbefales Solrød Kommune at vedtage dette projektforslag, der indebærer, at området omfattet af lokalplan skal fjernvarmeforsynes. Det vil være i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Selskabsøkonomisk er projektet robust for Solrød Fjernvarme, idet anlægsudgifterne vil være tilbagebetalt inden for 8 år. Med den aktuelle tarifering vil brugerøkonomien ved fjernvarme ikke umiddelbart være gunstig set i forhold til en naturgasløsning, og en varmepumpeløsning vil være dyrest grundet høje anlægsomkostninger. Fjernvarmeløsningen har dog mulighed for besparelser ved at kunne udnytte (købe) overskudsvarmekapacitet fra dagligvarebutikkens køleanlæg, hvilket vil kunne ændre på økonomien til gunst for fjernvarmeløsningen. Denne besparelse er dog ikke p.t. ikke mulig at vurdere nærmere. Valg af fjernvarme vil endvidere være i tråd med de ambitiøse klimamål, som Solrød Kommune har udstukket på grundlag af kommunens varme- og klimaplan. Dertil kan nævnes, at bygherre har udtrykt interesse for fjernvarme, således at varmeforsyningen bliver den samme som til Solrød Centers øvrige bygninger. J.nr

10 11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Kort med ledningsnet og områdeafgrænsning Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger J.nr

11 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Center NØ Bilag 1 Rambøll Projekt /2014 Projektforslag Solrød Center Nordøst Forslag til tracé for 135 m lang DN50 forsyningsledning Nybyggeri og lokalplanområde som vist i kortbilag 3 i Lokalplan nr Solrød Center Nordøst

12 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Projektforslag Solrød Center Nordøst Projektforslag Solrød Center NØ 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: CTR-VEKS ab system 26 Fjernvarme ab VEKS kr./mwh ,6 124,4 125,2 125,5 128,1 129,8 130,3 132,9 135,4 135,1 137,7 140,2 142,4 144,6 147,0 157,2 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Alternativ 1: Gasfyr 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,5 349,4 352,9 357,1 364,6 370,7 375,8 381,0 386,2 391,4 396,5 401,2 405,8 410,5 415,1 434,1 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Alternativ 2: Luftvandvarmepumpe COP= 3,0 37 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 220,9 212,3 220,7 214,5 221,8 226,4 206,6 217,8 228,3 196,8 207,2 221,9 229,9 238,9 284,8 38 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 39 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 46 Forsyningsledning kr Kundeanlæg kr Andet (Reservelast) kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,2 21,2 21,3 21,3 21,8 22,1 22,1 22,6 23,0 23,0 23,4 23,8 24,2 24,6 25,0 26,7 53 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2, Samfundsøkonomiske omk kr Alternativ 1: Gasfyr Investeringer levetid, år 60 Forsyningsledning kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr ,3 55,9 56,5 57,1 58,3 59,3 60,1 61,0 61,8 62,6 63,4 64,2 64,9 65,7 66,4 69,5 67 Kundeanlæg 1000 kr ,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, Samfundsøkonomiske omk kr Bilag 2 SolFj Beregninger - Projektforslag Solrød Center NØ v2.xlsx Side 1/2

13 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Center NØ 3 Projektforslag Solrød Center Nordøst 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum Alternativ 2: Luftvandvarmepumpe Investeringer levetid, år 74 Forsyningsledning kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr ,7 35,3 34,0 35,3 34,3 35,5 36,2 33,1 34,8 36,5 31,5 33,2 35,5 36,8 38,2 45,6 81 Kundeanlæg 1000 kr ,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til naturgasløsningen Investeringer 88 Forsyningsledning 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet (Reservelast) 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 94 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 14% 6% 8% 9% 10% 10% 11% 14% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 2 SolFj Beregninger - Projektforslag Solrød Center NØ v2.xlsx Side 2/2

14 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Center NØ Bilag 3 Selskabsøkonomisk analyse Projektforslag Solrød Center Nordøst Faste priser 2014 excl. moms Enhed Leverancer Årligt antal stikledninger Antal forbrugerenheder Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Vedligeholdelsesafgift kr./enhed Kundetarif: Variabel pris kr./mwh Administration kr./kunde Drift og vedligehold kr./mwh Købspris VEKS fast kr./mwh Købspris VEKS variabel kr./mwh Cash flow 1 Stikledningsbidrag 1000 kr. 0 Investeringsbidrag 1000 kr. 0 Byggemodningsbidrag 1000 kr. 0 Hoved- og gadenet 1000 kr. 0 Anlæg stikledninger 1000 kr Tilskud VEKS 1000 kr. 0 Vedligeholdelsesafgift 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb VEKS fast 1000 kr Varmekøb VEKS variabel 1000 kr Energisparepoint 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt resultat 1000 kr Akkumuleret resultat 1000 kr

15 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Center NØ Bilag 4 Brugerøkonomi Projektforslag Solrød Center Nordøst Varmeudgifter 1. år Varmebehov MWh/år 160 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./enhed 25 enheder Målerleje 937,50 kr./år 938 Variabel pris 643,75 kr./mwh 160,0 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter 0 Anlæg fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 5,0% 25 år Service og drift Samlede udgifter 1. år **) Kondenserende gasfyr Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Naturgas 8,3 kr./m m Serviceaftale og drift kr./år Anlæg gaskedelanlæg mv kr Investering stik kr Årlige kapitaludgifter *) 5,0% 20 år Samlede udgifter 1. år Varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Anlæg varmepumpe ***) kr Årlige kapitaludgifter *) 5,0% 15 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid **) For fjernvarme vil der være et besparelsespotentiale ved at udnytte varme fra dagligvarebutikkens køleanlæg ***) For varmepumpe kan der komme en ekstraomkostng for ekstra amperebehov

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret)

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Teknisk Forvaltning Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Sag 1100012213 J.nr. HTF_PF_HedehusV Udarb. KLF Udg. 0a Kontrol KEH Dato 29-08-2014

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Sag 11666019 J.nr. Udarb. KLF Udg. 6 Kontrol SORK Dato 22-11-2012 Godk. KLF Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a. Udarbejdet af Plan & Projekt A/S Februar 2017 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

Egedal Kommune Stenløse Syd Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral

Egedal Kommune Stenløse Syd Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral Januar 2013 Egedal Kommune Stenløse Syd Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral Algade 43 4000 Roskilde Telefon: 46 32 04 70 Fax: 46 32 04 77 Januar 2013 Egedal Kommune

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr. 200701 April 2007 200701Projektforslag forside.doc/16042007/mr 0 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 1

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere