Digitaliseringsstrategi Skole-it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Skole-it Vedtaget december 2010 Dok

2 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni Der har været bred involvering fra Frederikshavn Kommune. KMD har bistået Frederikshavn kommune i dette arbejde. I afsnit 5 findes en beskrivelse af den gennemførte proces og den model, der ligger til grund for processen. Målgruppen for dette strategidokument er de personer, der arbejder med skoleområdet. Det vil bl.a. sige lærer, skoleledere, pædagoger, pædagogiske it-vejledere, teknisk it-ansvarlige og it-afdelingen. Når vi senere anvender termen vi tænkes der her på målgruppen. Termen vi anvendes for målgruppen. I dokumentet anvendes begrebet skole som et fælles begreb for både skole og den fritidsdel, der hører til skolerne. Digitaliseringsstrategien består af fire dele: Vision, som er den overordnede vision for digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 5. Pejlemærker, som er en uddybning af visionen i mere konkrete pejlemærker (delvisioner). Pejlemærkerne er de punkter, som vi sigter efter. Pejlemærker beskrives nærmere i afsnit 3, side 7. Målsætninger, som er de konkrete målbare mål, som vi måler strategien på og beskrives i sammenhæng med pejlemærkerne. Handlingsplan, som indeholder de initiativer, der er fremkommet i strategiforløbet. Handlingsplanen indeholder de konkrete initiativer, som skal gennemføres på kort og langt sigt. Udgangspunktet for handlingsplanen har været en prioritering af initiativer. Prioriteringen er foretaget med udgangspunkt i business cases, der er udarbejdet for de initiativer, der forventes gennemført indenfor strategiens første år. Handlingsplanen beskrives i afsnit 4, side 13. Sammenhængen mellem de fire dele kan illustreres på følgende måde: Rød tråd Vision Pejlemærker Målsætninger Handlingsplan (initiativer) Overordnet Flere års holdbarhed Konkret Kortere levetid Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 2 af 16

3 Vision og pejlemærker er det overordnede, der skal virke i de fire år, strategien dækker, mens målsætninger og handlingsplan er elementer, der løbende udvikles og ændres i takt med udviklingen. Via 6 fokusområder skabes sammenhængen fra vision, via pejlemærker og målsætninger, til konkrete initiativer i handlingsplanen. Disse fokusområder er: Kompetencer, som sætter fokus på personale og ledelsens kompetenceudvikling og videndeling indenfor skole-it, samt kendskab til den sociale netværksverden, som børnene befinder sig i. Teknik og drift, som har fundamental betydning for anvendelse af it i undervisningen. Fokusområdet skal sikre at it-infrastrukturen er fleksibel og tilgængelig, at driften er stabil og velfungerende og den nødvendige service stilles til rådighed. Digitale læremidler, som sætter fokus på at etablere de digitale værktøjskasser og sikre, at de indeholder de fornødne digitale læremidler samt at de er åbne og dynamiske og har en høj tilgængelighed. Kultur, som skal sætte gang i en forandring af den måde, vi arbejder med skoleit. Ledelse og styring, hvor fokus er på at sikre, at vi har den nødvendige styring til at skabe succes med skole-it, så digitaliseringsstrategien kan realiseres. Kommunikation, som har fokus på, at vi anvender de digitale medier til skriftlig kommunikation, og vores borgere ved, hvilken information, vi kommunikerer digitalt. Frederikshavn Kommunes digitaliseringsstrategi for skoleområdet er gældende for perioden Strategien revideres mindst en gang om året, så vi sikrer sammenhæng med de forandringer, der sker i vores omverden. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 3 af 16

4 Figuren nedenfor giver et overblik over digitaliseringsstrategien: Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 4 af 16

5 2. Vision I Frederikshavn Kommune har vi fokus på den digitale borger. På skoleområde betyder det konkret, at vi via it sikrer et højere fagligt udbytte for vores elever. Den digitale skole er derfor et prioriteret mål i den samlede kommunale indsats. It er blevet afgørende for skolerne, da Undervisningsministeriets fælles mål og et voksende ydre pres stiller krav om øget anvendelse af it i undervisningen. Derfor skal it drives mere professionelt, og elevernes kompetence i anvendelsen af it skal forbedres. I den digitale skole er it et middel til at nå målet om den digitale skole. It er derfor ikke et mål i sig selv, men medvirker til, at give den enkelte elev et optimalt udbytte af undervisningen. Visionen har fokus på at øge elevernes kompetencer ved anvendelsen af it. Det gør vi ved at fokusere på de rammer, der stilles op for skole-it, herunder kompetencer, teknik og drift, digitale læremidler, kultur, ledelse og styring samt kommunikation. Vision Den digitale skole er en realitet i 2014 og alle er engageret i den. Den digitale skole er kendetegnet ved: Digitale klasser, hvor alle vores opgaver og materialer (fagbøger og undervisningsmaterialer) findes i digitalt format, opgaveafleveringer foregår via nettet og alle evalueringer og undervisningsplanlægning ligger tilgængeligt på nettet, så eleverne kan orientere sig uanset tid og rum. At vores skriftlige information og kommunikation foregår via nettet dvs. mellem lærere og (ældre) elever, mellem lærerne, mellem lærere og ledelse og omvendt og mellem skole og hjem. At skolebiblioteket er udvidet til et sted: o o o o o Hvor vi kan søge viden og inspiration i - og om digitale læremidler. Hvor lærerne har nem adgang til at få vejledning i anvendelse af digitale læremidler, herunder også mulighed for drøftelse af didaktiske overvejelser i forbindelse med disse (individuel pædagogisk IT-vejledning). Hvor man kan få vejleding i at søge og finde relevante materialer. Hvor man kan få at vide, hvem der ved noget (kontaktformidling). Hvor der findes pædagogiske IT- og undervisningsvejledere, der er professionelle, og derfor specialiserede indenfor bestemte områder, som de konstant videreudvikler sig indenfor. At vores undervisning ledes af lærere, der har det fulde ansvar for undervisningen herunder også om IT- og medier. Lærerne har et indtryk af egne digitale kompetencer og de ved, hvem de til enhver tid kan trække på, når de skal søge viden og få vejledning, hvis egne digitale kompetencer ikke slår til. En skoleledelse, der indgår i tæt samarbejde med IT- og undervisningsvejlederne. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 5 af 16

6 Et fritidstilbud, hvor it kan anvendes efter behov til både leg, læring og lektiehjælp. At vi har en fælles platform til kommunikation og vores infrastruktur er opbygget, så den danner grundlaget for en fleksibel undervisning. At alle er engageret i den digitale skole, fordi vi har kompetencerne til at anvende de digitale værktøjskasser, og fordi de digitale værktøjskasser er lette at anvende. At alle er med i den digitale skole. Den digitale skole omfatter både det samarbejde, der er mellem elever, mellem elever og lærere, mellem lærere og forældre, mellem personalet og eleverne og det samarbejde, der er i og med fritidsdelen. Den digitale skole sætter klare rammer for anvendelsen af skole-it. Skole-it forstår vi som: Alt digitalt udstyr der anvendes i skolen, uanset hvem der ejer det. Alle digitale læremidler som anvendes uanset hvor de er. Anvendelsen af digitalt udstyr og digitale læremidler. De kompetencer, der er nødvendige for anvendelsen. De digitale værktøjskasser indeholder forskellige former for udstyr (eksempelvis pc er, Ipads, mobiltelefoner, Ipod s osv.) og digitale læremidler (programmer uanset om de findes på internettet eller på en server hos kommune). Eksempelvis kan en elev have en digital værktøjskasse i form af sin egen pc, som eleven medbringer til undervisningen. Herfra kan eleven tilgå de digitale læremidler, som læreren anvender i undervisningen. En anden digital værktøjskasse kan være lærerens pc, hvor denne har tilgang til de nødvendige digitale læremidler, som læreren anvender i alt sin undervisning. De digitale værktøjskasser er åbne og dynamiske. Det betyder bl.a. at de kan kommunikerer med hinanden og med de interaktive tavler der findes på skolerne. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 6 af 16

7 3. Pejlemærker og målsætninger Visionen for digitalisering af skole-it i Frederikshavn Kommune i perioden kan udmøntes i nedenstående pejlemærker, for hvert af de seks fokusområder. For hvert fokusområde er der ligeledes formuleret et antal målsætninger, som skal være med til at sikre, at vi bevæger os i retning af at realisere vision og pejlemærker. 3.1 Kompetencer Vi har kompetencerne til at være en del af den digitale skole Det betyder, at vi evner at bruge de digitale værktøjskasser som en integreret del af undervisningen. Det er vigtigt, fordi vores it-kompetencer er en grundlæggende forudsætning for den digitale skole. Vi deler viden lokalt, kommunalt og nationalt Det betyder, at vi prioriterer at dele viden, og vi har strukturer, miljøer og kompetencer, der giver rum til videndeling. Det er vigtigt, fordi videndeling er med til at øge vores digitale kompetencer og selvlæring. Vi har kompetencerne til at vælge de digitale læremidler som giver bedst læring Det betyder, at lærerne er i stand til aktivt at vælge det læremiddel, der er bedst, uanset om det er analogt eller digitalt. Det er vigtigt, fordi det er en kompleks opgave at vælge de rette læremidler. Vi deler it-kompetencer på tværs af skolerne Det betyder, at vi hjælper hinanden med viden om it-anvendelsen, uanset hvilken skole vi er ansat på. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at udnytte skolernes samlede kompetencer optimalt, og fordi alle skoler ikke kan have alle relevante digitale kompetencer. Målsætninger Der er klare retningslinier for deling af it-kompetencer medio Der findes en kompetenceplan for skole-it ultimo Kompetenceplanen skal bl.a. sikre, at lærerne har adgang til den nødvendige viden om it. Der er gennemført et forskningsprojekt vedr. videndeling mellem lærere Projektets primære formål skal være at skabe operationelle resultater, som kan anvendes i den digitale skole. Der skal være et kraftcenter for den digitale kompetenceudvikling. Samarbejdet mellem PUC (Pædagogisk udviklingscenter) og undervisningsvejledere er define- Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 7 af 16

8 ret med udgangen af Dette kan eksempelvis være i form af et virtuelt forum. 3.2 Teknik og drift Vores it fungerer, er tilgængelig og har en høj driftsstabilitet. Det betyder, at vi kan tilgå den digitale værktøjskasse principielt 24 timer i døgnet 365 dage om året. Det er vigtigt, fordi velfungerende it er udgangspunktet for, at skole-it anvendes og dermed en væsentlig forudsætning for realiseringen af den digitale skole. It-ydelser begrundes i pædagogik. Det betyder, at de it-ydelser, der stilles til rådighed for eleverne altid vælges med et pædagogisk udgangspunkt. Det er vigtigt, fordi eleven i sit arbejde skal kunne opleve sammenhæng mellem undervisning og valg af it-læremiddel. De fysiske rammer er tilpasset den digitale skole. Det betyder, at vi tilgodeser anvendelsen af it i skolernes indretning. Det er vigtigt, fordi strømforsyning, trådløse dækning, pc-skabe mv. er et nødvendigt udgangspunkt for den digitale skole. Alle kan medbringe eget udstyr. Det betyder, at vi har opstillet rammer for, hvilket udstyr eleverne kan anvende på kommunens it-infrastruktur, og lærerne har kompetencerne til at inddrage elevernes eget udstyr i undervisningen. Det er vigtigt, fordi det er lettere for eleverne at bruge det samme udstyr i skolen og hjemme. Målsætninger En fleksibel it-arkitektur for skole-it er defineret inden udgangen af Indretning af skolerne foregår i sammenhæng med bygningsatlasset 1. Der er udarbejdet en plan for skolernes indretning til den digitale skole inden udgangen af Implementering af it-indretningen er gennemført senest i Der er fastlagt et sikkerhedsniveau specifikt for skolerne inden udgangen af Alle kan medbringe eget udstyr medio Fra eget udstyr har de tilgang til de samme programmer og it-services, som fra kommunens udstyr. 1 Bygningsatlasset er en plan for renovering af skolerne i Frederikshavn Kommune. Planen er under udarbejdelse. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 8 af 16

9 Allé har én systemindgang til alle systemer ved udgangen af Der er fælles interaktive medier i alle klasselokaler inden udgangen af Digitale læremidler Alle elever og lærere har tilgang til digitale værktøjer, hvor som helst og når som helst. Det betyder, at it er mobilt, dvs. at vi har mulighed for tilgang til internettet og de digitale værktøjer, som anvendes i undervisningen på skolen, men også når vi bevæger os uden for skolen. Det er vigtigt, fordi de digitale læremidler skal kunne anvendes overalt, hvor der er behov for dem. Undervisningen bygger naturligt på de digitale værktøjskasser. Det betyder, at vi har skabt et miljø for it, hvor it indgår på lige fod med de traditionelle læremidler som eksempelvis bogen. Det er vigtigt, fordi det giver den bedste anvendelse af it og er med til at bidrage til øget læring. Vores digitale værktøjskasser er fleksible og har sammenhæng med andre læremidler. Det betyder, at vores digitale værktøjskasser har sammenhæng med hinanden og med de analoge læremidler. Det er vigtigt, fordi lærerne skal have en høj grad af fleksibilitet, når de skal sammensætte undervisningsforløb. Vi tilpasser undervisningsformen de muligheder, som den digitale værktøjskasse giver, mhp. den bedste læring. Det betyder, at vi tilrettelægger undervisningen både med form og indhold, så undervisningen tilpasses de muligheder skole-it giver. Det er vigtigt, fordi det skal være lettere at inddrage it naturligt i undervisningen. Målsætninger De første digitale værktøjskasser er defineret ultimo Lærerne ved, hvordan de kan vælge digitale læremidler fra udgangen af Alle har mulighed for at tilgå de digitale værktøjskasser lokalt og globalt fra De digitale værktøjskasser er tilpasset behovet for leg, læring og lektiehjælp, samt andre behov i fritidsdelen fra Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 9 af 16

10 3.4 Kultur Vi hjælper hinanden i anvendelsen af it. Det betyder, at vi udfordrer og støtter hinanden, så vi sammen sikrer, at it anvendes optimalt i undervisningen. Det er vigtigt, fordi det skaber en større fælles indsigt i skole-it, og fordi øget indsigt giver øget anvendelse. Vi forholder os til den digitale sociale netværksverden, som eleverne er en del af. Det betyder, at vi sætter os ind i den måde, eleverne naturligt anvender it på, og at vi møder eleverne, hvor de er. Det er vigtigt, fordi viden om elevernes verden og liv forbedrer vores muligheder for at skabe mere motiverende undervisning. Eleverne inddrages i udviklingen af it-anvendelsen. Det betyder, at vi har defineret områder, hvor eleverne kan bidrage til udviklingen og gennemførelsen af undervisningen, eksempelvis via elevrådene. Det er vigtigt, fordi det bidrager til læring både for de elever, der deltager i udviklingen, såvel som for de elever, der senere skal anvende den udviklede it. Ledelsen 2 går foran. Det betyder, at skoleledelsen aktivt støtter inddragelsen af it i undervisningen. Det er vigtigt, fordi ledelsesfokus er afgørende for om skole-it bliver prioriteret. Målsætninger: Ledelsen har den digitale viden, som der er behov for i lederjobbet. Ledelsen har ligeledes let tilgang til digital viden inden udgangen af Skolerne har udarbejdet planer for, hvordan eleverne realitetsinddrages i udviklingen af it-anvendelsen inden udgangen af Skolerne har tilpasset kulturen til den digitale skole ved udgangen af Ledelsen defineres i denne sammenhæng som skoleledelserne og den ledelse, der findes af det samlede skoleområde. Skoleledelsen er den gruppe af personer,der leder en skole. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 10 af 16

11 3.5 Ledelse og styring Økonomi og ambitionsniveau afstemmes. Det betyder, at vi skaber sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer. Det er vigtigt fordi, ambitionerne i strategien skal matche de afsatte midler, for at vi kan realisere den digitale skole. Serviceniveauet for it er forventningsafstemt med skolerne. Det betyder, at de it-services 3, som skolerne tilbydes af it-afdelingen, er beskrevet og forventningsafstemt med skolerne. Det er vigtigt, fordi forventningsafstemningen øger tilfredsheden med de it-services, der tilbydes. Vi har klare rammer for styring og ledelse af skole-it. Det betyder, at det er klart, hvem der træffer beslutning om hvad, i relation til skoleit. Det er vigtigt for at opnå en effektiv it-styring på tværs af skolerne. Vi evaluerer og følger op på anvendelsen af skole-it. Det betyder, at vi har fastsat de mål, vi vil følge op på i vores initiativer, og vi evaluerer løbende på, om vi når målene. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at anvende vores investeringer og ressourcer, hvor det giver optimal effekt, og fordi vi gerne vil lære af vores erfaringer. Målsætninger Ydelseskatalog er beskrevet og forventningsafstemt i december Der findes klare rammer for ansvar og beslutningskompetencer/-processer i relation til skole-it ultimo Der er opstillet mål for opfølgning på skole-it projekter inden udgangen af Budgetterne for skole-it er tilpasset skole-it strategien. Dette implementeres fra skoleåret Alle skole-it-projekter har fælles styring og evalueres systematisk startende i It-services er de driftsservices, som skolerne kan få på skole it. Eks. i hvilke tidsrum kan man ringe og få hjælp til hvad? Hvor hurtigt kan et problem løses? Hvor lang tid tager det fra udstyr er sendt til reparation, til det er returneret osv. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 11 af 16

12 3.6 Kommunikation Vi har en fælles kommunikationsstrategi. Det betyder, at vi sikrer, at borgerne ved fra hvilke kanaler, de kan forvente kommunikation. Det er vigtigt fordi, vores borgere skal vide, hvordan vi kommunikerer. Vi sikrer sammenhæng med udviklingen af den kommunale digitale borgerkommunikation. Det betyder, at vi koordinerer vores kommunikationsindsats med kommunens digitaliseringsstrategi. Det er vigtigt fordi, vi skal leve op til målsætningerne i kommunernes fælles projekt e2012, hvor en målsætning er, at borgerne skal have mulighed for at kommunikere digitalt med kommunen. Vi har en fælles platform for digital kommunikation. Det betyder, at vi anvender de samme værktøjer til den samme type af kommunikation. Det er vigtigt for at skabe en effektiv kommunikation. Skriftlig information og kommunikation foregår digitalt. Det betyder at elever, lærere, personale, ledelse og forældre kommunikerer digitalt. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at effektivisere vores skriftlige kommunikation. Målsætninger Kommunikationsstrategien er udarbejdet og implementeret (2012). Vi har fastsat rammer for, hvilke digitale værktøjer, vi anvender til hvilken kommunikation (2012) Vi har øget anvendelse af den digitale kommunikation (2013). Der er fastlagt en kanalstrategi for skolernes kommunikation med omverdenen (2011). Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 12 af 16

13 4. Handlingsplan Ovenstående tidsplan viser de de projekter, som er grundlaget for strategien, herunder realisering af målsætninger. Projektene beskrives kort på næste side. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 13 af 16

14 Projekter, der iværksættes i 2010: Programstyring 4 : Fastlæggelse af ramme og principper for implementering af digitaliseringsstrategi for skole-it. Herunder beskrivelse af, hvem og hvordan programmet ledes, hvordan der rapporteres fra programmet og projekter i programmet og hvordan projekter implementeres. Ydelseskatalog: Forventningsafstemning mellem skoleafdelingen og IT afdelingen vedr. den service som it-afdelingen skal levere til skoleområdet.ydelseskataloget revideres efter behov dog minimum en gang om året. Projekter, der iværksættes i 2011: Analyser/forarbejde: Der iværksættes analyser med ekstern kompetenceinddragelse med henblik på at tilvejebringe den viden, der er nødvendig for at planlægge det videre forløb for områderne kompetenceudvikling, videndeling og kulturforandrring på på den ene side og de tekniske områder indenfor valg af digitale tavler, øvrige digitale medier og netværksopsætning og skole-it arkitektur. Kompetenceudvikling: Som grundlag for kompetenceudviklingen, skabes overblik over lærernes it-kompetenceniveau og platform til videndeling mellem lærerne etableres. Digitale læremidler: Udstyr til SFO er opstilles, så børnene i SFO en har mulighed for at tilgå samme digitale læremidler, som de har tilgang til i skolen. 5 Der opsættes pc er og printerne til lærerne. Kommunikationsstrategi: Der udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi med tilhørende kanalstrategi for skolevæsenet. Denne udmøntes efterfølgende i udarbejdelse af kommunikationsstrategier for de enkelte skoler. Projekter, der iværksættes i 2012: Ressurcevurdering og kompetenceplan: Gennemføres og fastlægges i 2012 forud for etablering af et videndelingscenter og kompetenceteams for hhv. ledere og medarbejdere. Videndelingsprojekt i øvrigt påbegyndes evt. indenfor virtuelle vidensrum 6. Renovering og vedligeholdelse af indretning og infrastruktur jf. de gennemførte analyser og planer gennemføres. Skoleit-sikkerhedsprojektet påbegyndes hvilke it-sikkerhedsniveau er nødvendigt på skoleområdet med brugen af trådløst netværk in mente. Cloud og portalimplementering værktøjer til udnyttelse af de digitale læremidler klargøres og iværksættes. En kommunikationsindgang i samarbejde med digital borgerkommunikation iværksættes en fælles kommunikationsindgang hos skolerne og kommunen. 4 Et program er en samling af projekter og initiativer, som har en indbyrdes sammenhæng. I denne sammenhæng kaldes handlingsplanen for implementering af digitaliseringsstrategi for skole-it et program. 5 Dette omfatter SFO er, som organisatorisk er tilknyttet skolerne. 6 Virtuelle vidensrum forstås her som mulighed for at skabe videndeling via digitale medier så videndeling frigøres for afhængigheden af fysiske møder. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 14 af 16

15 Projekter, der iværksættes i 2013 og 2014 Langt de fleste projekter iværksættes tidligt i strategiens tidsforløb og gennemføres i perioden frem til 2013 og Der vil i løbet af analyserne og evalueringen årligt af de tidlige projekter vise sig yderlige projekter, der kan/bør iværksættes i løbet af 2013 og Disse projekter vurderes løbende af styregruppe og programleder til iværksættelse indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler specifikt til projekters igangsættelse i 2013 og Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 15 af 16

16 5. Proces og procesmodel Der har været tale om en strategiproces med det formål at beskrive den overordnede vision, pejlemærker og målsætninger for digitaliseringen af skoleområdet. Desuden er der udarbejdet en handlingsplan, som indeholder initiativer med henblik på realisering af strategien. For hvert initiativ er der udarbejdet en business case for at kunne vurdere og prioritere initiativerne. Strategiens fokus er at øge elevernes kompetence i anvendelsen af it. Strategien dækker den samlede digitalisering for skoleområdet i Frederikshavn kommune, herunder den it: Der anvendes i elevsamarbejdet, herunder undervisningen og eksamen. Lærerne anvender til forberedelse og i det pædagogiske samarbejde med kolleger. Der anvendes i fritidsdelen. Der anvendes til forældresamarbejde. Der stilles til rådighed for elever, herunder muligheder for at elever selv kan medbringe it. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i den benchmarkundersøgelse af skoleområdet, som blev gennemført i efteråret I foråret 2010 er der gennemført en række workshops og seminarer med deltagelse af ledelsen/ledere og medarbejdere fra skoleområdet i Frederikshavn Kommune. Fokus for de gennemførte workshops og seminarer har været at skabe grundlaget for udvikling af digitaliseringsstrategien for skoleområdet. Dette er sket gennem inspiration fra eksterne oplægsholdere og gennem deltagernes mulighed for aktivt at diskutere og opstille forslag til indhold af strategien. Arbejdet med digitaliseringsstrategien er foregået efter følgende strategimodel: Hvor vil vi gerne hen? Hvordan kommer vi derhen? Vision Pejlemærker Eksterne rammer Skolestrategier Kommunens visionsgrundlag Kommunestrategi Bygnings atlas Hvor er vi nu? Fælles off. Digitaliseringsstrategi Statusbillede Initiativer Handlingsplan Fælles mål Økonomiaftaler med regeringen IT og telestyrelsen Kombit M.fl. Skole-it digitaliseringsstrategi Frederikshavn Kommune Side 16 af 16

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi Skovboskolen 1. Indledning s IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2. Målsætninger, som er de konkrete

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Den Digitale Døttreskole

Den Digitale Døttreskole Den Digitale Døttreskole Juni 2016 1 Status Den Digitale Døttreskole, Christianhavns Døttreskoles strategi for Pædagogisk IT, er opdateret i maj 2016 på baggrund af til dels afslutningen og evalueringen

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. IT-STRATEGI Skoleområdet

TÅRNBY KOMMUNE. IT-STRATEGI Skoleområdet TÅRNBY KOMMUNE IT-STRATEGI 2017-2020 Skoleområdet IT-strategi for Tårnby Kommunes skolevæsen, inkl. SFO, dækkende årene 2017 2020 Indledning Nærværende IT-strategi dækker det samlede skolevæsen i Tårnby

Læs mere

Oplæg til drøftelse af IT- strategi

Oplæg til drøftelse af IT- strategi IT-strategi. Hunderupskolen Januar 2013 Generelle anbefalinger: Det anbefales, at it-infrastrukturen tilgodeser, at: Elever og lærere kan logge på netværksforbindelser uden lange svartider, hvor som helst

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet i Billund Kommune

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet i Billund Kommune Digitaliseringsstrategi for skoleområdet i Billund Kommune 2017-2020 Dato: 23. maj 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Skolestaben Sagsbehandler: Kasper Ejgaard Jespersen Tlf. 79727683 kej@billund.dk Journalnr.:

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALISERINGSSTRATEGI 2 INDHOLD 4 INDLEDNING 5 Fokusområder i digitaliseringsstrategien 5 Visionen for digitaliseringsstrategien 6 UDVIKLING AF BØRN OG UNGES DIGITALE KOMPETENCER 6 Målene for udviklingen

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder Skolepolitik 2013-2017: Rejsen mod nye højder Folkeskolen er for alle. Det er ikke bare en konstatering, men en ambitiøs målsætning, som folkeskolerne i Nyborg Kommune hver eneste dag har til opgave at

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Indledning. Mål. Målgruppe

Indledning. Mål. Målgruppe 1 2 Indledning I henhold til Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er fire forudsætninger afgørende for, at børn og unge kan begå sig i en digital fremtid 1 : I en tidlig alder at blive

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne Punkt 5. Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne 2018-015332 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, efter anmodning fra Per Clausen, brugen af

Læs mere