Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen Hvalsø CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31."

Transkript

1 Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen Hvalsø CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr Stationsvej Herfølge - Telefon Fax

2 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 2 Bestyrelsens årsberetning 3 Bestyrelsens regnskabspåtegning 4 Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse 8 Akti ver 9 Passiver 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12-18

3 2 Virkso mh edsoplysninger Andelsselskabet: CVR-nr.: Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Vandværket etableret: Regnskabsår: juni januar december Bestyrelsen: Claus Petersen (formand) Gert Daugaard Jensen (næstformand) Jørgen Søgaard (kasserer) Ib Kristensen Per Frandsen Finn Nør Pedersen (suppleant) Johnny Sørensen (suppleant) Daglig bestyrer: Jesper Nørgaard Generalforsamlingsvalgte revisorer: Søren Toft Nielsen Per Dunk Pedersen (suppleant) Ekstern revisor: ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej Herfølge

4 3 Bestyrelsens årsberetning Hovedaktivitet. Vandværk, omfattet af den til enhver tid gældende vandforsyningslov Vandværket forsyner ultimo året forbrugere. m.fl. Usædvanlige forhold /usikkerhed ved indregning eller måling. Der har ingen usædvanlige forhold været i regnskabsåret, eller usikkerheder været ved indregning eller måling. Økonomisk udvikling. Regnskabet udviser et underskud på - kr , hvilket er et dårligere resultat end forventet, idet budgettet udviste et overskud på kr Afvigelsen skyldes at de direkte omkostninger er steget i forhold til budgettet. Balancen udviser en aktivmasse på kr , og en egenkapital på kr Vandspildet steg i 20 IOtil 12,8 %, hvor det i 2009 var på 9,8 %. Der er i årets løb tilført kr til vandværkets likviditetsberedskab,jf. side 11. Årets tilslutningsbidrag har udgjort kr , som er ført direkte på egenkapitalen. Hændelser efter regnskabsårets afslutning. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt. Hvalsø Vandværk blev pr. 1.januar omdannet til Andelsselskab (A.M.B.A.). Forventet udvikling. For det kommende år forventes fortsat en stabil aktivitet på kemeområdet vandforsyning. ResuItatanvendelse. Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgøreisen.

5 4 Bestyrelsens regnskabspåtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet og pengestrømmene. Ingen af andelsselskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke andelsselskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Hvalsø, den 18. februar ~~~ Claus Petersen (formand) Per Frandsen Den generalforsamlingsvalgte revisor's påtegning Jeg har revideret årsregnskab et for 2010 for Hvalsø Vandværk A.M.B.A. i henhold til vedtægternes 12. Bilag gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen, og likvid beholdning's tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger. Hvalsø, den 18. februar 2011.

6 5 Den uafhængige revisors erklæring. Til andelshaverne i Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Vi har udført review afårsregnskabet for Hvalsø Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar december Arsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven. Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1.januar december 20 l O i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Herfølge, den 18. februar ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab --~~~ Karsten Christensen registreret revisor,;

7 6 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Hvalsø Vandværk A.M.B.A. for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnkabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, suppleret med bestyrelsens beretning og pengestrømsopgørelse. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen. Indtægtskriterium Som selskabets indtægtskriterium, til afspejling af årets aktivitet, er anvendt faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne opkrævninger til forbrugerne, og øvrige fakturerbare solgte ydelser/leverancer. Tilslutningsindskud (anlægsbidrag) fra nye forbrugere posteres direkte på egenkapitalen udenom resultatopgørelsen. Periodisering Der er taget hensyn til indtægter og udgifter vedrørende regnskabsåret uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til erhvervelse af indtægterne, er medtaget i det år, hvori indtægterne er medtaget. Driftsomkostninger Driftsomkostninger omfatter de omkostninger som er nødvendige til driften af værket. Andre eksterne omkostninger Omfatter omkostninger til administration Endvidere varebilens drift. og øvrige omkostninger samt bestyrelsesvederlag. Af- og nedskrivninger Der er beregnet driftsøkonomiske af- og nedskrivninger efter retningslinierne anført under anlægsaktiver. Balancen. med fradrag af akkumulerede afskriv- Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum mnger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

8 7 Anvendt regnskabspraksis Anlægsaktiver Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugsperiode således: Bygninger Anlæg Vandledninger Vandmålere Ledningsregistreringssystem (ED B) KontorinventarlED BIDriftsmateriel Varebilen 25 år år. 20 år. 8 år. 5 år år. 10 år. Enkeltstående aktiver under kr omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger". Enkeltstående målerudskiftninger omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Driftsomkostninger". Ved salg eller udrangering af anlægsaktiver udgifts/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resulttatopgørelsen under posten "Afskrivninger". Tilgodehavender og gældsforpligtelser Tilgodehavender og gældsforpligtelser måles til pålydende værdi. Der er for tilgodehavedernes vedkommende foretaget behørig tabshensættelse efter vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser andelsselskabets penge strømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket likviditeten og bankbeholdninger ved årets begyndelse og slutning.

9 Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Overført til næste år

10 kr O tkr l O Bygninger og grund Note Aktiver Tilgodehavender O O Moms

11

12 11 Pengestrømsopgørelse kr. tkr. Årets resultat Afskrivninger tilbageført Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer Indbetalte tilslutningsbidrag Pengestrømme fra finansiering Årets likviditetsvirkning Indestående i pengeinstitut primo Indestående i pengeinstitut ultimo Årets likviditetsvirkning

13 tkr. Arsrapport tkr O lo O Reparationer Fast Gage Annoncer afgift til daglig og og reklame vandværksbestyrer vedligeholdelse, ledninger

14 tkr. 19Årsrapport tkr O O Kontorartikler Brændstof Forsikringer

15 Årsrapport kr tkr Kostpris Renteindtægt, BygningerprimoSpar Nord (renteaftale)

16 kr. tkr O Kostpris primo

17 kr. O tkr O Kostpris primo

18 kr tkr O Overført Skyldig Danske Primo (år Bank, primo fra 1975 tidligere erhvervskonto ) år

19 18 Noter Note 21, momsspecifikation Gæld/tilgodehavende primo kr. tkr Udgående afgift: Indberettet Korrektion 31. december 20 l O O Indgående afgift: Indberettet Korrektion 31. december 2009 Korrektion 31. december 20 l O O O Energiafgifter: Indberettet Korrektion 31. december 2009 Korrektion 31. december 20 l O OO Betalt afgift Tilgodehavende/gæld ultimo Note 22, pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i andelsselskabets aktiver. Andelsselskabet har ikke afgivet kaution eller anden forpligtelse overfor trediepart. Der foreliger i øvrigt ingen eventualforpligtelser, forsyningspligt. udover den i vandforsyningslovens

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere