Kravspecifikation til Digitalisering på Handicap og Udsatte Voksne området - Anvendelsesvejledning til kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation til Digitalisering på Handicap og Udsatte Voksne området - Anvendelsesvejledning til kommuner"

Transkript

1 Kravspecifikation til Digitalisering på Handicap og Udsatte Voksne området - Anvendelsesvejledning til kommuner Version af den 19/5-2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Om projektet og proces for udarbejdelse af kravspecifikationen Kravspecifikationens anvendelsesområde og systematik Kravspecifikationens bestanddele... 6 Socialministeriet og KL 2

3 1. Introduktion Denne kravspecifikation indenfor Handicap og Udsatte Voksne området er udarbejdet af Socialministeriet og KL efter inddragelse og høring af en række relevante aktører i markedet. En nærmere beskrivelse af processen omkring udarbejdelse af kravspecifikationen fremgår af afsnit 2. Kravspecifikationen stilles gratis til rådighed for kommunerne som et værktøj til beskrivelse af de funktionelle dele af en it-løsning til understøttelse af sagsbehandling af Handicappede og Udsatte Voksne. Kravspecifikationens anvendelsesområde og systematik er nærmere beskrevet i afsnit 3 og kravspecifikationens bestanddele er nærmere beskrevet i afsnit 4. Kravspecifikationen er tænkt som et værktøj til beskrivelse af de funktionelle dele af et it-system til understøttelse af sagsbehandling af Handicappede og Udsatte Voksne. En anskaffelse af systemet - fx ved et EU-udbud - kræver en række yderligere forberedende skridt. Der skal således altid laves en konkret analyse af egne forretningsmæssige behov, samt hvilken it-mæssig arkitektur mv. systemet skal integreres i, inden kravspecifikationen inddrages som teknisk beskrivelse af den ønskede ydelse. Kravspecifikationen skal endvidere altid tilpasses egne ønsker og behov gennem tilføjelse af relevante krav og sletning af ikke relevante krav, fx fordi en funktionalitet allerede er indkøbt, eller af en anden årsag er irrelevant. Desuden skal kravspecifikationen suppleres af en grundig beskrivelse af kommunens it-miljø, herunder driftsmiljø og snitflader til integration. Kravspecifikationen indeholder forslag til en lang række krav, der er tæt relateret til lovgivning, øvrige myndigheders forretningsområder (fx integrationskrav), udredningsmetoden, konkrete standarder samt en række øvrige områder, der må forventes at udvikle sig over tid. Denne version af kravspecifikationen er publiceret den 19. maj 2011, med udgangspunkt i de forhold, der var gældende pr. den 19. maj (med mindre andet er angivet), og brugerne af kravspecifikationen bør til enhver tid sikre, at den omfattede information er aktuel. Der er indsat yderligere vejledning i selve kravspecifikationen, og der henvises til det heri anførte omkring anvendelsen af kravene. Kravspecifikationen er ikke fastlåst i en bestemt udbudsstruktur, idet strategi omkring konkurrenceudsættelse kan være forskellig. Der er således mulighed for selv at vælge, hvordan kravspecifikationen skal inddrages i et udbud herunder, om der skal etableres en struktur med krav, som tilbudsgiver kan tage forbehold over for og mindstekrav, som tilbudsgiver ikke kan tage forbehold over for. Inden kravspecifikationen inddrages i udbudsmaterialet, bør kommunen forholde sig til, om dele af kravspecifikationen skal være krav, som en tilbudsgiver ikke kan fravige. Sådanne krav benævnes ofte mindstekrav. En konsekvens af at gøre et krav til et mindstekrav er, at tilbudsgiverne i deres tilbud ikke kan tage forbehold overfor kravet. Kommunen bør derfor forholde sig til, om det er hele kravet eller kun en del af kravet, der bør være et mindstekrav. Mindstekrav kan også anføres i et særskilt dokument, som vedlægges udbudsmaterialet. Det særskilte dokument skal i givet fald entydigt identificere, hvilke krav tilbudsgiver ikke kan fravige i sit tilbud (mindstekrav). For tiden overvejer projektet, om der skal laves en opdateret version af kravspecifikationen, der indeholder en supplerende beskrivelse af en udbudsstruktur, som kravspecifikationen kan indgå i. I et EU-udbud skal der gennemføres en evaluering af de modtagne tilbud, baseret på tilbudsgivernes tilbud, herunder opfyldelsen af kravspecifikationen. Forud for anvendelsen af kravspecifikationen i et Socialministeriet og KL 3

4 udbud, skal der derfor laves en vurdering af, hvilke dele af kravspecifikationen, som konkret ønskes tillagt særlig vægt. I den forbindelse skal der være fokus på, at det er et udbudsretligt krav, at prioriteringer er gennemsigtigt beskrevet i udbudsmaterialet, fx i form af tydelige tildelingskriterier. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbud på 2. Om projektet og proces for udarbejdelse af kravspecifikationen Projektet er beskrevet i kravspecifikationens Afsnit A1 (Baggrund og Vision). Der kan desuden hentes information om projektet på og Kravspecifikationen er udarbejdet i perioden fra den 1. november 2010 til den 19. maj I udarbejdelsesprocessen har projektet særligt taget udgangspunkt i følgende arbejde: - Voksenudredningsmetoden, idet systemet netop har til hensigt at understøtte denne, og metoden specificerer de grundlæggende sagsgange på området, samt databehov. Metoden er bedst beskrevet i Metodehåndbogen, der er vedlagt som bilag til kravspecifikationen (jf. underbilag C). - Forprojektets leverance 3 Oplæg om samlet it-arkitektur, hvor den grundlæggende funktionalitet blev beskrevet i samarbejde med en række kommuner. - Datastandardisering på Udsatte Børn og Voksne-området, for at sikre en sammenhæng mellem de to sociale områder i forhold til datastruktur. - Grundlæggende krav til funktionalitet på udsatte børn og unge området (DUBU- projektet) med henblik på genbrug, hvor det er relevant. - Professor Søren Lauesens Vejledning i kravskabelon SL-07 med henblik på at skabe en kravspecifikation, der er tilstrækkelig åbent overfor forskellige tekniske løsninger på kommunernes behov. Kravspecifikationen er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af: - Socialministeriet: Overordnet projektledelse og koordinering. - Deloitte: It-kompetence, herunder det overordnede redaktøransvar for kravspecifikationen (herunder sikre at den lever op til den ønskede kvalitet og er konsistent). - Deloitte: Forretningskompetence, herunder sikring af samspil mellem kravspecifikation og Voksenudredningsmetode. - KOMBIT: It-kompetence, herunder sikring af genbrug fra arbejde på udsatte børn og ungeområdet, hvor det er relevant. Arbejdet med kravspecifikationen er sket med inddragelse af DHUV-projektets kommuner samt en række øvrige aktører. Inddragelsen er sket i flere spor: - I udformningen af dele, der vedrører de konkrete forretningsmæssige opgaver, systemet skal understøtte, har projektet anvendt medarbejdere fra Gentofte og Århus Kommune. Herudover er indholdet blevet valideret på en workshop med bredere deltagelse fra kommunerne og det har været fremsendt til det kommunale netværk. Derudover har de relevante afsnit været til Socialministeriet og KL 4

5 gennemsyn i fagkontorer i KL og Socialministeriet. Fokus i dette arbejde har særligt været på afsnit C vedrørende Arbejdsopgaver systemet skal understøtte. - I udformningen af de afsnit, der har med økonomistyring o.l. at gøre, har projektet inddraget økonomimedarbejdere og ledere med økonomiansvar fra projektkommunerne, KL, samt KL s økonomistyringsnetværk bestående af en bredere kreds af kommunale økonomichefer. Fokus i dette arbejde har også været afsnit C Arbejdsopgaver systemet skal understøtte. - I udformningen af afsnit med øvrige krav har projektet trukket på it-chefer og konsulenter fra Frederiksberg, Gentofte og Roskilde Kommuner. - I udformning af krav vedrørende tilgængelighed har projektet trukket på IT- og Telestyrelsen samt Danske Handicaporganisationer. Projektet har involveret it-leverandører i projektet. Dette er i første omgang sket ved at invitere til et informations møde i november Invitationen blev blandt andet formidlet gennem organisationen IT-branchen. Projektet har efterfølgende modtaget kommentarer til kravspecifikationen fra en del interesserede it-leverandører, som også er indgået i arbejdet med specifikationen. Søren Lauesen har vejledt projektet i den konkrete anvendelse af SL-07, men det er projektet, der er ansvarlig for den endelige udformning af kravspecifikationen. 3. Kravspecifikationens anvendelsesområde og systematik Det omfattede materiale er målrettet kommuner, herunder kommunefællesskaber, der ønsker at gennemføre et udbud med henblik på anskaffelsen af et DHUV-system. Materialet kan ligeledes anvendes i forbindelse med udvidelse af eksisterende løsninger, eksempelvis som en del af en leveranceaftale, hvor relevante dele af materialet kan genanvendes. Materialet skal ikke ses som et fuldstændigt udbudsmateriale. Ønskes et komplet udbudsmateriale, kan materialet efter en lokal bearbejdning indgå som en del af udbudsmaterialet. Sammenlignes kravspecifikationen med et udbudsmateriale baseret på kontraktstrukturen i K021, så vil kravspecifikationen primært være et bidrag til beskrivelse af indhold svarende til bilag 3 (leverancebeskrivelse) i K02. Tilsvarende er der enkelte driftsrelaterede krav i afsnit H (sikkerhed), hvilket dog er begrænset. Kommuner, der ønsker at anskaffe et DHUV-system gennem anvendelsen af kravspecifikationen, skal altså udarbejde alle øvrige elementer i et udbudsmateriale. Præcis hvilke elementer det er, afhænger af kommunens strategi for konkurrenceudsættelse og det foretrukne tildelingsmæssige koncept, som det også anføres indledningsvist. Som anført i introduktionen kræver en anvendelse desuden altid, at specifikationen tilpasses, udbygges og opdateres til den konkrete sammenhæng, den skal indgå i. Der er ikke nogen øvre grænser for, hvad der kan ændres i kravspecifikationen. Kravspecifikationen stilles til gratis rådighed som et værktøj til beskrivelse af de funktionelle dele af en it-løsning for de kommuner, der vil anvende den. Det er kommunens ansvar at sikre, at kravspecifikationen til enhver tid indeholder de elementer, som ønskes understøttet af leverandørens leverance, og som er vigtige for kommunen. Hertil kommer, at det er kommunen, der vil være kontraktholder, og dermed skal administrere den kontrakt, som indgås med en eventuel leverandør på området. 1 K02 er en standardkontrakt for længerevarende it-projekter, som er udviklet af Dansk IT, IT-Branchen og ITog Telestyrelsen. Socialministeriet og KL 5

6 I denne vejledning er der i afsnit 4 beskrevet en række ikke udtømmende opmærksomhedspunkter i relation til de enkelte afsnit og underbilag. Der gøres tilsvarende opmærksom på, at der løbende i materialet er indsat tekst i rød og kursiv, som er decideret vejledningstekst, der skal slettes eller på anden måde redigeres inden materialet videregives til en eventuel leverandør. Kravspecifikationen tager udgangspunkt i systematikken fra Søren Lauesens SL-072. Der kan læses mere om SL-07 systematikken i Søren Lauesens Vejledning i kravskabelon SL-07 samt i afsnit A.1 (Baggrund og vision) og A.2 (Vejledning til leverandør). De vil derfor ikke blive gennemgået yderligere her. Kommuner, der anvender kravspecifikationen skal anføre, at Dette dokument er baseret på Kravskabelon SL-07. Skabelonen ( Soren Lauesen, 2011) kan frit anvendes i et dokument når blot denne copyright-erklæring står i dokumentet. 4. Kravspecifikationens bestanddele I det efterfølgende gennemgås kravspecifikationens forskellige dele, ligesom en række opmærksomhedspunkter i relation til de enkelte afsnit og underbilag, som dog ikke er udtømmende, beskrives. Afsnit A: Baggrund og vejledning til leverandøren A1. Baggrund og vision Afsnittet beskriver baggrunden for projektet, herunder målsætninger og den overordnede vision. Kommunen kan tilpasse og udbygge dette afsnit med lokal baggrund og vision. A2. Vejledning til leverandør Afsnittet beskriver kravspecifikationens opbygning, herunder systematikken, således at potentielle leverandører har mulighed for at forstå kravspecifikationen. Brugeren af materialet skal sikre, at den leverandørvente vejledning følger det vejledningsparadigme, som gør sig gældende i den valgte udbudsstruktur og udbudsmaterialet. Sædvanligvis vil vejledningen ligeledes adressere, hvordan tilbudsgivere forventes at besvare kravspecifikationen som led i tilbudsafgivelsen. Denne del er ikke medtaget i kravspecifikationen, idet måden, hvorpå tilbudsgiver forventes at besvare, afhænger af den valgte udbudsstruktur og struktur for tilbudsevaluering, som det også nævnes indledningsvist. Afsnit B: Overordnede behov B1. Forretningsmæssige mål I afsnittet anføres de grundlæggende målsætninger med projektet. Målene er alene indsat som orientering til leverandøren, og er altså ikke krav, som leverandøren umiddelbart bør være kontraktuelt forpligtet til at sikre indfrielsen af. Såfremt brugeren af materialet har andre eller supplerende målsætning, så anføres disse. B2. Tidligt bevis for gennemførlighed I afsnittet beskrives en række eksempelkrav til tidligt bevis for gennemførlighed, eller proof of concept, som krav til den tidlige bevisførelse også ofte benævnes. 2 Afsnit A (Vejledning til leverandør) til og med Afsnit I (Brugervenlighed of design). Socialministeriet og KL 6

7 Det skal understreges, at krav til det tidlige bevis ofte vil være beskrevet som et testbilag, eksempelvis bilag 14 (Prøver) i K02, og ikke nødvendigvis i et bilag 3. Det indsatte tekst skal derfor alene ses som inspiration, som kan anvendes ved udarbejdelse af krav til gennemførlighed, eksempelvis i forbindelse udarbejdelsen af et testbilag, eller andre bilag (afhængig af den valgte udbudsstruktur), som typisk vil indeholde krav til prøver. Typisk vil det ikke alene være krav til et tidligt bevis for gennemførlighed, kommunen vil anføre, men også krav til gennemførelse af fx funktions- og overtagelsesprøver. Ofte vil gennemførelsen af prøver være relateret til milepæle, som er bodsbelagte, eller hvor der er mulighed for kontrakthævning. Afsnit C: Arbejdsopgaver systemet skal understøtte I afsnittet beskrives de arbejdsopgaver, som systemet skal understøtte. I afsnittet anvendes opgavesystematikken, som er introduceret i afsnit A. I beskrivelsen af arbejdsopgaverne er der taget udgangspunkt i, at det på bedst mulig vis er forsøgt at give leverandøren en god indføring i, hvilke arbejdsopgaver, der ønskes understøttet. Der er, for ikke decideret at anføre de samme krav flere gange, tilføjet en række centrale krav i afsnit E (fx til print, adviser m.v.), som er relevant for mange delopgaver i afsnit C. I afsnit C gives der beskrivelser af data, der indsamles i opgaverne gennem referencer til underbilag D (Redskaber). Følgende opgaver beskrives: - Modtag henvendelse. Dette vedrører delopgaver inden en sag startes op. - Behandl sag: Dette vedrører de delopgaver, der er direkte knyttet til sagsbehandlingen og som Voksenudredningsmetoden direkte understøtter. Dette er den største og vigtigste opgave, og den er derfor brudt ned i en række adskilte tabeller. Metodehåndbogen (jf. underbilag C) er en vigtig kilde til at forstå opgaven, og der refereres løbende til den. - Planlægning: Denne opgave vedrører sagsbehandlerens og lederens mulighed for at skabe overblik i den enkelte sag og på tværs af sagerne i forhold til den daglige prioritering, planlægning og fordeling af sager. Desuden er der også krav til journalark. - Indberetning til Ankestyrelse og Danmarks Statistik: Denne opgave vedrører muligheden for at kunne opsamle og videresende data i sagsbehandlingen, så det ikke skal foregå manuelt. Denne opgave spiller tæt sammen med afsnittet F (Integrationer). Dette er et af de områder, der indholdsmæssigt kan ændre sig over tid, men KL og Socialministeriet arbejder for at sikre løbende koordination mellem begreberne i metoden og statslige indberetningskrav. - Klagesager: Dette er i princippet blot en variant af sagsbehandling der trækker på en række generelle krav i afsnit E, men der lægges vægt på, at kommunerne kan opsamle ledelsesinformation mht. udfaldet af sagerne. - Økonomisk fremskrivning og sammenhold af forventet og faktisk forbrug: Dette vedrører forskellige opgaver knyttet til økonomistyring på området. Kommunen skal være særligt opmærksom på, at relevansen og udformningen kan være afhængig af, hvilke økonomisystemer kommunen har i forvejen, og at dele af opgaven er afhængig af, at der etableres integrationer. - Beregning af statsrefusion: Dette vedrører muligheden for at beregne statsrefusion på baggrund af kommunens udgifter til såkaldte særligt dyre enkeltsager. For mange kommuner vil det formodentligt være hensigtsmæssigt at foretage beregningen i økonomisystemet. I så fald udtages denne del. Socialministeriet og KL 7

8 - Igangsæt løbende betalinger: Dette vedrører muligheden for at flytte informationer om bevillinger til økonomisystemer med henblik på at sikre betalinger. Denne opgave er særligt afhængig af en integration, jfr. afsnit F (Integrationer) i kravspecifikationen. - Registrer magtanvendelse: Denne opgave vedrører kommunens mulighed for at behandle registreringer og indberetninger af magtanvendelse. - Borger ser sag: Dette vedrører borgerens mulighed for at få adgang til nøgleoplysninger på egen sag. Denne er alene relevant, hvis kommunen ikke bruger ESDH-systemet eller andet system som borgerens indgang til sin sag. - Behandl begæring om aktindsigt: Dette er ligesom klagesager også en variant af sagsbehandling, der trækker på en række generelle krav i afsnit E (Andre funktionelle krav). - Afslut sag: Denne opgave sikrer at de forskellige former for sagsbehandling kan afsluttes. Afsnit D: Data systemet skal anvende I afsnittet præsenteres datamodellen, som er baseret på den datamodel, der anvendes i DUBU. Datamodellen er illustreret i selve afsnittet, men detaljerne, eksempelvis attributbeskrivelser, fremgår af underbilag J (Datamodelbeskrivelse). Datamodellen er vedlagt som en eksemplificering på de data, der skal danne grundlaget i systemet. Da datamodellen sikkert vil ændre sig, er det valgt at tydeliggøre overfor leverandøren, at det er eksempler på data. I øvrigt henvises der til underbilag D (Redskaber), hvor samtlige felter i redskaberne er præsenteret, og det formodes, at det i praksis vil være underbilag D, der er giver leverandøren den bedste forståelse for dataindsamlingsbehovet, mens afsnit D, datamodellen, tydeliggør relationerne mellem datamodellens bestanddele. Datamodellen er beskrevet i UML, og det kræver kendskab til UML, hvis den skal læses og forstås korrekt. Der findes en del litteratur på områder, herunder bl.a. UML specifikationen publiceret af OMG 3. Afsnit E: Andre funktionelle krav Afsnit E indeholder en række funktionelle krav, som ikke adresseres via de øvrige afsnit. Som tidligere anført, er flere krav i afsnittet relevante for flere opgaver i afsnit C, herunder eksempelvis krav til breve, print, informationspakker, m.v.. Afsnittet består af følgende underafsnit: - E1. Komplekse beregninger og regler: Beskrivelse af beregningsregler. - E2. Udskrifter og rapporter: Krav til både faste- og ad-hoc rapporter. Der er en opsplitning i afsnittet, således at der først er en række generelle krav, som er gældende for både ad-hoc- og faste rapporter, og derefter en række specifikke krav målrettet hhv. faste- og ad-hoc rapporter. - E3. Udbygning af systemet: Her stilles krav til, på hvilke områder systemet skal kunne udbygges gennem konfiguration, som kunden selv kan udføre. - E4. Tværgående funktionelle krav: Her beskrives de tværgående krav til opgaverne, der er beskrevet i afsnit C. Typisk er det krav til funktionalitet, som kan bruges i mange opgaver jf. afsnit C. Særligt fremhæves afsnit E4.3, hvor der er indskrevet to løsningsscenarier i forhold til sags- og dokumentområdet, herunder integration til det lokale ESDH-system. Her skal kom- 3 Socialministeriet og KL 8

9 munen vælge, hvilke af de to (hvis ikke et tredje) løsningsscenarie kommunen ønsker at kravstille. De to løsningsscenarier der er indskrevet er hhv. et scenarie hvor alle sager og dokumenter registreres i systemet, og herefter manuelt kan overføres og indlæses til det lokale ESDH system (kaldet det interne arkiv ), og et scenarie, hvor alle sager og dokumenter overføres til det lokale ESDH-system gennem integration (kaldet eksternt sags- og dokumentarkiv ). Såfremt der, fx i relation til eksisterende systemer på området, er behov for konvertering, så bør disse krav ligeledes formuleres i afsnittet. Afsnit F: Systemets integration med eksterne systemer I integrationsafsnittet beskrives krav til hvilke integration, der skal etableres. I afsnittet beskrives indledningsvist en række generelle integrationskrav, hvorefter de systemspecifikke integrationskrav stilles. Generelt skal kommunen være opmærksom på, at det altid bør være de til en hver tid gældende udvekslingsformater, der bør danne grundlag for kravstillelsen. Det er derfor vigtigt at kontrollere rigtigheden af integrationsbeskrivelsen, inden kravspecifikationen anvendes i et konkret udbud. Desuden forudsætter integrationsbeskrivelserne i kravspecifikationen, at snitfladerne til integrationen er kendte standarder, hvilket indebærer, at der ikke må være foretaget lokale omgåelser, ændringer eller tilføjelser hertil. Ofte er dette imidlertid tilfældet. Integrationsbeskrivelserne skal derfor altid uddybes med en entydig beskrivelse af netop det it-miljø, herunder de omgåelser, ændringer eller tilføjelser, der måtte være foretaget i miljøet, som det ønskede system skal integreres i. Tilsvarende skal kommunen være opmærksom på at kræve, hvis det er relevant, at eventuel etablering af VPN og øvrige kommunikationsinfrastrukturelementer ligeledes skal etableres. Kommunen bør herudover særligt være opmærksom på følgende underafsnit: F5 Integration til det lokale ESDH system: Denne integration skal kun skabes, såfremt løsningsscenariet eksternt sags- og dokumentarkiv (jf. afsnit E) ønskes. F6. Integration til økonomisystem: Da der anvendes en række forskellige økonomisystemer, skal det beskrives hvilket økonomisystem, der ønskes integreret til, ligesom en eventuel snitfladebeskrivelse kan vedlægges i et underbilag. F7. Eksternt blanketsystem: Kommunen skal angive navnet på det blanketsystem, der skal integreres til samt vedlægge en snitfladebeskrivelse i et underbilag. Som eksempel på løsning er der valgt at lave en integration til OIB s blanketdel, da denne løsning repræsenterer et standardiseret eksempel på, hvordan integrationen til standardiserede blanketter kan foretages. F9. Dokumentboks og F10. NemSMS: Såfremt kommunen anvender et outputmanagementsystem til håndtering af kommunikationskanaler med borgere, herunder eksempelvis integration til dokumentboks og NemSMS, så bør integrationen formentlig etableres til outputmanagementsystemet, og altså ikke direkte til Dokumentboks og NemSMS, som det kravstilles i de omfattede afsnit. Afsnit G: Teknisk it-arkitektur Afsnittet, som er baseret på SL-07, består ikke af det indhold, der ofte kendetegnes ved teknisk itarkitektur, idet projektet har fokuseret på de overvejende funktionelle dele af SL-07. Socialministeriet og KL 9

10 Afsnittet består af to dele, der henholdsvis 1) beskriver kundens hardware og software og 2) leverandørens krav til software og hardware. Afsnittet er indsat til inspiration, og det må forventes, at det skal tilpasses i væsentligt omfang. I afsnittets første del (G1) kan det anføres, hvilken hardware og software, der anvendes på udbudstidspunktet. Ofte vil disse informationer blive beskrevet i en situationsbeskrivelse, som ofte vil være et underbilag. SL-07 giver dog mulighed for, at det anføres i selve kravspecifikationen. I afsnittets anden del (G2) kan leverandøren anføre eventuelle krav til kundens hardware og software, hvis det ønskes, at leverandøren skal have mulighed for at påvirke dette. Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at give leverandøren mulighed for at diktere, hvilket hardware og software kunden skal anskaffe. Afsnit H: Sikkerhed Sikkerhedsafsnittet beskriver de krav, der stilles til leverandøren involveret i udvikling af systemet. Som rammeværk for it-sikkerhedsstyring benyttes ISO Sikkerhedsområder og temaer er defineret med udgangspunkt i OWASPs (Open Web Application Security Project) standard for sikkerhedskrav i udviklingskontrakter. Af samme årsag, så afviger overskriftsstrukturen en smule fra SL-07 standarden. Det skal bemærkes, at sikkerhedsafsnittet er udarbejdet med udgangspunkt i, at kommunen anvender en central løsning til bruger-/rollestyring, som understøtter hele (eller dele af) kommunens systemporteføjle. Såfremt kommunen ønsker, at systemet skal anskaffes som en løsning, hvor bruger- /rollestyringen ikke kan håndteres centralt, så skal dette præciseres i kravspecifikationen. Afsnit I: Brugervenlighed, tilgængelighed og design I1. Effektivitet i dagligt brug Afsnittet indeholder en række eksempelkrav til brugervenlighed og design. Afsnittet er indsat til inspiration, og det må forventes, at det skal tilpasses i væsentligt omfang. Det skal bemærkes, at de listede usability-krav ofte gøres til en del af anskaffelsesforløbets prøver, eksempelvis funktionsprøver eller overtagelsesprøven. Ønskes dette, så bør kravene listes dér hvor beståelseskriterierne, eller kravene, forbundet med prøvernes gennemførelse anføres, hvilket formentlig er i et test- eller prøvebilag, og ikke typisk i kravspecifikationen. I2. Tilgængelighed I afsnittet beskrives en række tilgængelighedskrav, som er udarbejdet med udgangspunkt IT- og Telestyrelsens (ITST) udbudsværktøjskasse. ITST har bistået med udvælgelsen af de relevante krav. Som det fremgår, så er de enkelte krav suppleret med en kildehenvisninger til de kilder, der anvendes som grundlag for udbudsværktøjskassen. Underbilag A: Beregninger I underbilaget henvises til beregningsregler for de enkelte og typer af beregninger. Underbilaget er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivninger og blanketter per 11. januar 2011, og skal alene opfattes som en vejledende og dermed ikke udtømmende liste. Det bør naturligvis sikres, at underbilaget indeholder aktuel information. Underbilag B: Løsningsbeskrivelse Underbilaget er oprettet, så kommunerne kan give tilbudsgiver mulighed for at skrive sin eventuelt mere uddybende løsningsbeskrivelse, som led i sin tilbudsgivning. Om dette underbilag ønskes anvendt afhænger af den valgte udbudsstruktur, som det er anført indledningsvist. Anvendes underbilaget, vil det typisk hensigtsmæssig, at opdele løsningsbeskrivelsen i nogle hovedoverskrifter, for på den Socialministeriet og KL 10

11 måde at sikre, at tilbudsgiver beskriver sin løsning i en struktur, som gør den sammenlignelig med øvrige tilbudsgiveres løsninger. Underbilag C: Metodehåndbog I underbilag er metodehåndbogen, som introducerer voksenudredningsmetoden og de tilhørende redskaber, beskrevet. Metodehåndbogen er en vigtig kilde til at forstå opgaverne, og der refereres løbende til den fra afsnit C. Underbilag D: Redskaber Underbilaget giver eksempler på data, som skal registreres i systemet ved at referere fra kravspecifikationen til konkrete felter i underbilaget. Underbilaget er opbygget af dels redskaber fra udredningsmetoden, og dels en række feltoversigter. Underbilag D er det opdaterede datagrundlag, som knytter relationen til de funktionelle krav gennem referencer fra de funktionelle krav. Afsnit D, der indeholder datamodellen, har til formål at beskrive sammenhængen mellem datamodellens klasser, herunder at tydeliggøre hvilke klasser der er defineret eksternt Underbilag E: Lovgivningsmatrice I underbilaget præsenteres en ikke udtømmende liste over lovgivningsfastsatte aktiviteter, samt en mere overordnet matrice for hvilken lovgivning, der kan være særligt relevant i forhold til måden forskellige aktiviteter og faser gennemføres på. Underbilaget er derfor ment som en vejledning til tilbudsgiver i lovgivningsgrundlaget. Underbilaget er udarbejdet med afsæt i gældende lovgivninger og blanketter pr. den 11. januar 2011, og er alene vejledende. I bilaget refereres til centrale lovgivninger vedrørende offentlig forvaltningsvirksomhed, samt sektorspecifik lovgivning. I boksen til højre fremgår de forkortelser der benyttes i den forbindelse. Underbilag F: Struktureret data Underbilaget er udarbejdet som inspiration til muligheder for opsamling af ledelses- og styringsinformation på området. Underbilaget kan således bruges som udgangspunkt til at definere krav til faste rapporter jf. rapportkravene i afsnit F (Andre funktionelle krav), men det må påregnes, at bilaget skal konkretiseres. Underbilag G: Stemplinger i journalark Underbilag er udarbejdet som inspiration til hvilke hændelser og aktiviteter, der kan medføre stemplinger i journalarket. Det er vigtigt at sikre, at systemet, ved krav om en stempling i forbindelse med en hændelse, rent faktisk har det inddata, der er nødvendigt for, at systemet kan registrere hændelsen og dermed udfører stemplingen. Listen omfattet af underbilaget er ikke udtømmende, og viderebearbejdelse er derfor nødvendig. Underbilag H: Ordliste Underbilaget definerer de særlige ord, som anvendes i kravspecifikation, og som ikke er omfattet af begrebsarbejdet jf. underbilag C (Metodehåndbog). Underbilag I: KL blanketter Underbilag indeholder et udkast til OIB blanketter, som der kan tages udgangspunkt i ved ønske (jf. blanketkravet i afsnit E4) om anvendelse af konkrete blanketter. Socialministeriet og KL 11

12 Underbilag J: Databeskrivelser Underbilaget beskriver de enkelte pakker, klasser og attributter omfattet af datamodellen i bilag D (Data systemet skal anvende.) Underbilag K: DUBU datamodel Underbilaget indeholder DUBU datamodellen, som der refereres til fra underbilag J (Datamodelbeskrivelse) fsva. de elementer i DHUV-datamodellen, der er nedarvet fra DUBU. Socialministeriet og KL 12

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD Maj 2016 DUBU og strategi for genudbud DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.

Læs mere

Underbilag E: Lovgivningsmatrice

Underbilag E: Lovgivningsmatrice Underbilag E: Lovgivningsmatrice Version af den 19/5-2011 2 I det følgende fremstilles en ikke udtømmende liste overlovgivningsfastsatte aktiviteter, samt en mere overordnet matrice for hvilken lovgivning

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

SPØRGSMÅL. Kommune bedes uddybe og konkretisere dette krav.

SPØRGSMÅL. Kommune bedes uddybe og konkretisere dette krav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 21.10.2010 modtaget 38 spørgsmål fra en Tilbudsgiver i forbindelse med EU-udbud nr. 2010/S 191-292130.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube 2016 Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu.dk/people/slauesen 2. Hvad skal kravspecifikationen bruges til? Interessenter

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik Informationsmøde marts 2013 1 Velkomst og introduktion Indberetningskrav og begrebsapparat 14.00: Pause System-til-system løsning Webbaseret

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Spørgsmål og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence

Spørgsmål og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence l og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence Spørl til udbudsmaterialet Spør Reference Spørl Svar 01 Udbudsbetingelserne Projektledelse Fra udbudsbrevet: Der bliver

Læs mere

Kommunal høring af kravmateriale for Kommunerne Ydelsessystem. Kære høringskoordinator (projektleder)

Kommunal høring af kravmateriale for Kommunerne Ydelsessystem. Kære høringskoordinator (projektleder) Kommunal høring af materiale for Kommunerne Ydelsessystem Kære høringskoordinator (projektleder) I dette notat skitserer vi det arbejde, du er blevet udpeget som ansvarlig for at koordinere i forbindelse

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud spørgs mål ID Vedr. Spørgsmål Svar 1 Bilag 1 Der synes at være nogen inkonsistens i bilag 1 og tilhørende underbilag, hvorfor Udbyder bedes præcisere udbudsmaterialet

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere