Del 2. Ydelseskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Ydelseskatalog"

Transkript

1 Del 2 Ydelseskatalog

2 Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER VISITATION MATCHNING IVÆRKSÆTTELSE TILSYN HJEMGIVELSE/OPHØR AF FORANSSTALTNING

3 Ydelseskatalog Det er hensigten med partnerskabsudbudet, at der i stor udstrækning skal være frie rammer for den konkrete opgaveløsning og metodevalg. Samtidig skal Hillerød Kommune nødvendigvis afgrænse og præcisere opgaven og de delelementer, som er kernen i den udbudte opgaveløsning. Følgende 6 delopgaver er kernen i den opgave, Hillerød Kommune ønsker at løse i partnerskab med en privat leverandør. Model over den samlede partnerskabs-opgave (6 delopgaver) Tilvejebringe af anbringelsessteder Visitation Matchning Iværksættelse Tilsyn med anbragte børn og unge Hjemgivelse/ophør af hjælpe-foranstaltning De 6 delopgaver er i det følgende beskrevet ud fra følgende disposition Delopgave kort definition Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Lovgrundlag 3

4 2.1 Tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder 2.1) Tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder Delopgave Den kommende partner skal tilvejebringe og undersøge følgende typer anbringelsessteder: Familiepleje til småbørn og større børn af kortere og længere varighed Opholdssteder af længere varighed med/uden intern skole/beskæftigelse Plejefamilier egnede til aflastning, deltidsanbringelse, ferie mv. Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Plejefamilier skal være godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune. Godkendelsen skal basere sig på en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer. Partneropgaven er at foretage en undersøgelse af familien, hvori indgår følgende parametre: Kvalifikationer i arbejdet med udsatte børn og unge - herunder tidligere erhvervsrelaterede erfaringer Familiemæssig situation - herunder uddannelses- og arbejdsmæssige forhold Beskæftigelses- og økonomiske forhold - herunder omfanget af udearbejde Boligforhold - og nære omgivelser Egne børns alder, køn, trivsel, udvikling Familiens øvrige netværk, slægt, nærmiljø, skole og fritidsmuligheder Oplysninger om indtægtsforhold og straffeattest Helbredsoplysinger Partneren skal på baggrund af undersøgelsen: Udarbejde en afsluttende rapport med vurdering Fremsende rapport til endelig godkendelse i stedlige kommune Hillerød Kommune vurderer den fremsendte rapport og meddeler skriftligt godkendelse eller afslag (myndighedsopgave), såfremt plejefamilien bor i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune skal herefter følge udviklingen i plejefamilien og påse, at plejefamilien overholder de retningslinjer, der fremgår af godkendelsen. Ændrede forhold i plejefamilien kan medføre fornyet 4

5 undersøgelse og vurdering, hvilket foretages inden fornyet anbringelse af et barn/ ung. Den kommende partner indgår i opgaven med den løbende opfølgning herunder kvalificering /uddannelse af den godkendte plejefamilie. Denne opgave tilrettelægges ud fra en vurdering af den konkrete plejefamilies kvalifikationer og kompetencer. Opholdsteder godkendes af amtskommunen. Den kommende partners rolle vil være at undersøge relevante opholdssteders generelle egnethed i forhold til Hillerød Kommunes behov. Partneren indgår i opgaven med den løbende opfølgning herunder kompetenceudvikling af opholdsstedets medarbejdere. Lovgrundlag SEL 49 stk , samt Socialministeriets vejledning nr. 4 af 16. januar p Undersøgelsen af egnetheden er en myndighedsopgave, der kan uddelegeres. Afgørelse om godkendelse eller ej kan ikke uddelegeres. Opgavens omfang Tilvejebringelse af 5 nye anbringelsessteder pr. år, inkl. slægtsanbringelser. - Der påregnes 3-4 besøg, heri indgår kendskab til nærmiljø mm., når en ny plejefamilie skal vurderes. - Indhentning af dokumentation samt rapportskrivning. - Løbende opfølgning og efteruddannelse af stederne, såvel plejefamilier som opholdssteder. Tilvejebringelse af 10 nye aflastningstilbud pr. år, hvoraf nogle angiveligt vil være i allerede kendte familieplejer. Opgaverne forventes at være de samme som ovenfor, men mindre i omfang. 5

6 2.2 Visitation Delopgaven 2.2) Visitation Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven I visitationen træffes beslutning om, hvorvidt et barn/en ung skal tilbydes et aflastningsophold, henvises til andre forebyggende foranstaltninger, der ikke indebærer døgnophold uden for eget hjem eller anbringes uden for eget hjem. Det er Hillerød Kommune der træffer denne afgørelse. Kort beskrivelse af visitation og visitationsudvalg: Visitationsudvalget for børn og unge anvendes: - til drøftelse af 38-undersøgelsen og barnet/den unges og familiens vanskeligheder - til afgørelser. Visitationsudvalget er tværfagligt sammensat og består af 6 personer: psykologer, skoleleder, sundhedsplejerske og socialrådgiver med ledelsesansvar. Afdelingschefen er formand og har kompetencen til at træffe afgørelse. Udover udvalgets faste deltagere, deltager familierådgiveren samt psykolog og/eller repræsentant for det særlige dag- eller undervisningstilbud, som barnet aktuelt er i eller skal visiteres til. Afgørelsen træffes på baggrund af de oplysninger, der dels foreligger i det skriftligt udarbejdede materiale ( 38 undersøgelse, visitationsskema, rapporter), dels fremgår af de mundtlige supplerende oplysninger, der gives under mødet. Der skal også foreligge en handleplan udarbejdet af familierådgiveren. Denne udgør kommunens efterfølgende arbejdsbeskrivelse for opgaven. Det er familierådgiveren og psykologen, der udarbejder det skriftlige materiale suppleret af andet foreliggende skriftligt materiale, dvs. undersøgelsesrapporter, beskrivelse af behandlingsforløb, udtalelser fra skole og/eller daginstitution, fra hospital eller fra særlige dagtilbud, heldagsskole mv. Undersøgelse, handleplansudarbejdelse, samt afgørelse om foranstaltning er en myndighedsopgav. Den kommende partners opgave: Det vil være relevant at inddrage partneres (konkret kurator / familieplejekonsulent) i visitationsdrøftelsen, når det påtænkes af træffe beslutning om anbringelse af barnet uden for eget hjem. Partneren har ingen beslutningskompetence i visitationsudvalget, men kan deltage i drøftelsen ud fra sin særlige erfaring og ekspertise.. Aktiviteter for den kommende partner vil være: Forberede deltagelse i visitationsmødet læse sagsakter Deltage i visitationsmødet 6

7 Lovgrundlag Opgavens omfang Koordinere med familierådgiver /psykolog SEL 40 stk. 2 - "kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. " ( 40 stk. 2 nr. 5 og 11 indebærer døgnophold uden for eget hjem). Socialministeriets vejledning nr. 4 af Det matrielle kriterium uddybes i pp set i relation til de forstaltninger, der nævnes i 40 stk. 2. nr Beslutning om barnet/den unge skal tilbydes døgnophold træffes i visiationsudvalgets møde af formanden. (Beslutning om anbringelse af barnet uden samtykke fra forældrene iht. 42 træffes af Børne- og Ungeudvalget). Opgaven pr. ny anbringelses- og aflastningssag vil for den kommende partner bestå af: - Forberedelse, - Deltagelse i visitationsmødet - Koordinering med familierådgiver/psykolog Der forudsættes 5 anbringelsessager og 10 aflastningssager pr. år. 7

8 2.3 Matchning Delopgaven 2.3) Matchning Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven En helt central opgave i anbringelsessager er matchningen. Opgaven består i den konkrete matchning mellem anbringelsessted og barn/ung, dvs. at finde det rette konkrete anbringelsessted, der har de bedste betingelser for at tilgodese det enkelte barn/den unges særlige behov. I matchningen indgår især også en vurdering af, hvorvidt anbringelsesstedet er i stand til at samarbejde på en konstruktiv måde med barnet/den unges biologiske familie. Efter afgørelse om at barnet/den unge skal anbringes uden for hjemmet eller i aflastning, skal partneren i et samarbejde med familierådgiver og psykolog indgå i et tæt og integreret samarbejde, dvs.: Afholde koordineringsmøder med familierådgiver/psykolog - herunder orientering til barnet/den unge og forældrene om afgørelsen inden den iværksættes. Familierådgiveren fremsender 38 undersøgelsen samt yderligere relevant materiale til den kommende partner Samtale med forældrene om beslutning og inddragelse af deres ønsker, håb for fremtiden Samtale med barnet/den unge og inddragelse af dets forventninger og ønsker Afklare hvad det optimale konkrete anbringelsessted er ud fra de givne betingelser. Der kan evt. blive tale om flere muligheder. Afsøge markedet med henblik på at finde egnede anbringelsessteder Sammen med PPRs psykolog vurdere den stedlige undervisningstilbud til barnet/den unge Gennemgå handleplan og evt. justere denne i forhold til, hvad anbringelsesstedet kan tilbyde suppleret med det konkrete undervisninstilbud/-fritidsbeskæftigelse. Formidle information om barnet/den unge og familien til det pågældende anbringelsessted, samt foretage supplerende undersøgelse af om netop det konkrete barn/den unge vil være velplaceret det pågældende sted. Matchnings-besøg med forældre og barn/ung på anbringelsesstedet (evt. flere besøg) Det er Hillerød Kommune, der træffer beslutning om valget af anbringelsessted ud fra, hvad der giver de bedste betingelser for barnet og den unges trivsel og udvikling. Det skal opfylde de krav til personlig omsorg, der må stilles efter barnet/den unges alder og modenhed og foranstaltningens karakter i det enkelte tilfælde 8

9 Lovgrundlag Opgavens omfang herunder særlige hensyn til børn og unge fra etniske minoriteter. Ligeledes er det Hillerød Kommune, der træffer beslutning om, hvilket omkostningsniveau, der bliver gældende for den konkrete anbringelse. Jf. SEL 55 træffer kommunen afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 58 a eller 59 nævnte handleplan. Vejledningens p Se under aktiviteter. Der forudsættes 5 anbringelsessager og 10 aflastningssager pr. år. 9

10 2.4 Iværksættelse Delopgaven 2.4) Iværksættelse Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Det konkrete mest velegnede anbringelsessted er fundet. Tilbagemelding fra familiepleje/opholdsted er positiv og kurator/familierådgiver vurderer stedet passende i forhold til barnet/den unges behov. Den kommende partner foretager følgende opgaver: Underretter den stedlige kommune, hvis anbringelsesstedet ikke ligger i Hillerød Kommune Tage ri samarbejde med Hillerød Kommunes PPR-psykolog kontakt til stedlige skole/ppr for at sikre, at barnet/den unges skolemæssige behov kan tilgodeses. Muligheder for praktik, fritidsaktiviteter mv. vurderes. Hillerød Kommunes PPRpsykolog koordinerer med den stedlige kommunes PPR/skole og fremsender oplysninger om barnets aktuelle undervisningsmæssige status. Udarbejder kontrakt/aftale mellem anbringelsessted og Hillerød Kommune, herunder hvilke samarbejdsaftaler, der skal indgås mellem anbringelsessted og Hillerød Kommune dvs. hvilke opgaver anbringelsesstedet skal løse, arten og omfanget af, hvad kommunen skal løse, faglig støtte undervejs mm. Kontrakten indeholder aftaler om opsigelsesvarsel, vederlag, retningslinjer for tilsyn, retningslinjer om samarbejde med forældrene, mulighed for genforhandling og evt. nærmere præcisering af enkelte dele. Det er Hillerød Kommune, der fastlægger plejelønnens størrelse herunder tager stilling til, hvilke øvrige ydelser, der er forbundet med anbringelsen. Efter kontraktindgåelse er der følgende samarbejdsopgaver: Kurator og familierådgiver gennemgår handleplanen med barn/den unge og familie - herunder tydeliggør, hvorledes det fremtidige forløb skal foregå: barnet/den unges samvær og kontakt med forældrene, praktiske forhold mv. Kontaktbesøg med barn/ung og familie i anbringelsesstedet familierådgiver og/eller kurator deltager i mødet. Aftale om flytning - praktisk og konkret - farvel til skole/dagtilbud - goddag til anbringelsessted. De konkrete opgaver koordineres mellem familierådgiver og kurator. Planlægning og aftale om det fremtidige tilsyns- og opfølgningsarbejde. Lovgrundlag SEL 40 stk. 2 nr (tvangsanbringelser sker iht. SEL 42) Vejledningens p uddyber kommunens opgaver ved den konkrete anbringelse 10

11 Opgavens omfang Se under aktiviteter. Der forudsættes 5 anbringelsessager, og 10 aflastningssager pr. år. 11

12 2.5 Tilsyn Delopgave 2.5) Tilsyn med anbragte børn og unge i familieplejer og opholdssteder Delopgave Ved anbringelse af børn og unge skal familieplejen og opholdstedet (hvis under 4 børn) tilses af dels et generelt tilsyn og dels et specifikt, hvad angår det enkelte barn/ung. Nærværende delopgave omfatter det specifikke tilsyn iht. SEL 55, hvoraf det fremgår, at det er kommunen, der fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet. Som en del af tilsynsopgaven hører, at det i en række tilfælde om året være nødvendigt at revidere handleplanen og træffe afgørelse om at ændre anbringelsessted, behandling, skolegang mv. Det bemærkes, at det generelle tilsyn varetages hhv. af kommunen (familieplejer jf. delopgave 1) og af amtet (opholdssteder). Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Tilsynet med barnet eller den unge skal føres med regelmæssige mellemrum og der skal opretholdes personlig kontakt med barnet eller den unge og anbringelsesstedet. Tilsynet består dels af støtte (rådgivning, vejledning og supervision) og dels af kontrol. Tilsynet foretages såvel i form at et løbende tilsyn som fastlagte tilsyns- og støttebesøg hertil kommer akutte besøg efter konkrete behov i uventede situationer. I de følgende tilsynsfunktioner indgår både støtte (vejledning og rådgivning) og kontrol, som skal varetages af kommunen og kurator i et samarbejde. Der skal ske en tydelig arbejdsfordeling mellem kurator og familierådgiver, hvor Hillerød Kommune har en særlig kontrolmæssig forpligtelse navnlig hvad angår vurderingen af anbringelsesstedets kvalitet og mulighed for at indfri de mål, der fremgår af handleplanen. Hertil hører også en vurdering af, om barnets/ den ungs undervisningsmæssige behov bliver opfyldt. Både kurator og familierådgiveren skal have fortløbende har samtaler med barnet/den unge alene uden deltagelse af plejefamilien/opholdsstedets voksne.. I tilsynet og opfølgningen indgår også løbende samtaler med øvrige parter plejefamilien, de voksne i opholdsstedet, biologisk familie samt øvrige voksne med kendskab til barnets/den unges trivsel og udvikling. Kurator varetager det tætte samarbejde med anbringelsesstedet, herunder udarbejdelse af indsatsbeskrivelsen (behandlingsplan). 12

13 Funktionsområdet består af en række fokusområder, der har forskellig grad af støtte (rådgivning, vejledning, supervision) og kontrol: Barnets relationer til de voksne i anbringelsesstedet Barnets relationer til jævnaldrene i skole, daginstitution, fritid Barnets relationer til biologisk familie Barnets relationer til børnene i anbringelsesstedet De voksnes samspil med barnet De voksnes sampil internt i familien vedr. plejebarnet, herunder inddragelsen af egne børn Samarbejdet mellem barnets familie og plejefamilie/opholdssted Udover de fastlagte tilsyns- og støttebesøg kan det være nødvendigt med en intensivering af koordinationen mellem kurator og familierådgiver, herunder hyppigere besøg på anbringelsesstedet og deltagelse i fællessamtaler med forældrene/anbringelsessted. Revision af handleplan Senest 3 mdr. efter anbringelsen skal det vurderes, hvorvidt den udarbejdede handleplan skal justeres - og der skal herefter følges op med en revurdering med højst 6 måneders mellemrum. Denne vurdering skal ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet på anbringelsesstedet, i skole og fritid, samt samværet med biologiske forældre. Vurderingen skal omfatte såvel de dele af handleplanen, som retter sig mod barnet eller den unge, som de dele, der omhandler indsatsen over for familien under anbringelsen. Det er kommunens ansvar at sikre revision og løbende justering/ændring af handleplanen. Den kommende partner skal levere oplysninger til brug for revision af handleplanen, herunder kontrol og opfølgning af, hvorvidt handleplanens opgavepræcisering bliver opfyldt. Det er således partneren, der har ansvaret for udarbejdelse af rapport (indberetning) til Hillerød Kommune, som minimum ½ årligt. Denne rapport danner grundlag for revision af handleplanen Lovgrundlag Jf. SEL 55 "Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang, det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelse" - herunder påser, at den lagte plan for indsatsen følges op. 56: Kommunen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den 13

14 Opgavens omfang unge har fået ophold uden for hjemmet, vurdere, om den i 58 a eller 59 nævnte handleplan skal revideres, og skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Tilsynsopgaven omfatter tilsyn for 5 nye anbringelser samt 8 eksisterende sager (børn og unge i aktuelle anbringelser plejefamilier og opholdssteder). Tilsynsopgaven udøvet af kommende partner/kurator samt af kurator og familierådgiver i fællesskab vil være gennemsnitligt gange/besøg pr. anbragt barn/ung pr. år. Besøg omfatter: samtaler med barnet/den unge, samtaler med plejefamilien, opfølgende samtaler med biologisk familie og familierådgiver. Et tæt gensidigt kommittet samarbejde om 5 nye samt 8 eksisterende sager vil herudover indbære: Forberedelse/planlægning af tilsynsbesøg, justering af handleplan/behandleplan, opfølgning og koordination med involverede samarbejdsparter, administrative opgaver i forhold til ovennævnte opgaver, transporttid Den løbende opfølgning (jf. delopgave 1) i forhold til, hvorvidt en plejefamilie fortsat lever op til kriterier i godkendelsen indgår som en integreret del af denne opgave. Det antages, at revision af handleplanen, som indebærer en ændring af anbringelsesstedet vil svare til 3 4 sager pr. år.. Dette vil indebære intensivering af koordination kurator-familierådgiver, hyppigere besøg og deltagelse i fællessamtaler med henblik på en ændring i anbringelsessted. Herudover er der tilsynsopgaven for 10 aflastningstilbud, som svarer til et noget mindre omfang end ved anbringelsessagerne. 14

15 2.6 Hjemgivelse/ophør af foransstaltning Delopgave 2.6) Hjemgivelse/ophør af hjælpeforstaltning Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Når formålet med anbringelsen er opfyldt, eller når anbringelsen ikke længere opfylder formålet under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, skal der igangsættes et udslusningsforløb, hjemgivelse, en videre foranstaltning eller en endelig udslusning. Det er Hillerød Kommune, der beslutter om anbringelsen skal bringes til ophør, og træffer afgørelse om hvilken udslusningsplan/efterværnsindsats, der skal tilrettelægges efter udslusningen. I forbindelse med hjemgivelse/ophør kan der være tale om at tilrettelægge og udføre følgende: Besøg i hjemmet/eget værelse Intensiverede week-end/ferieophold Evt. finde ny anbringelsessted Planlægning af støtte efter hjemgivelsen/udslusningen - til såvel forældrene som barnet /den unge Tilbud om opfølgende rådgivning og vejledning Tilvejebringelse af særligt dagtilbud Skoleplacering/alternativ dagbeskæftigelse/praktik mv. Evt. øvrige fritidsaktiviteter Evt. tilbud om tilknytning af fast kontaktperson Beslutningen om igangsætning af udslusningsplan/efterværn træffes af familierådgiveren, dette sker under forudsætning af, at barnet/den unge og forældrene er inddraget i afgørelsen. Udarbejdelsen af udslusningsforløbet sker i et tæt samarbejde mellem den kommende partner og Hillerød Kommune. Lovgrundlag Det er den løbende revision og opfølgning af handleplanen, der leder frem til at træffe beslutning om, at den iværksatte anbringelse skal bringes til ophør. Hvad enten der skal ske en hjemgivelse, en videre foranstaltning eller en endelig udslusning, er det vigtigt i god tid at indlede denne forberedelsesperiode. Dette forløb vil have en afgørende betydning for, hvorledes barnet/den unge på sigt opfatter anbringelsen som en del af sin historie. Afgørelsen om hjemtagelse/udskrivning vil være den sidste del af den løbende revision og opfølgning af planen. 46, stk. 1 (SEL) - hvoraf det fremgår, at en hjælpeforanstaltning skal ophøre, når der ikke længere er behov for den, eller når den ikke længere gør gavn. 46 stk. 3: Forud for en hjemgivelse skal kommunen såvidt muligt i samarbejde med forældremyndigheds indehaver og barnet eller den 15

16 Opgavens omfang unge i handleplanen angive den videre indsats i forbindelse med hjemgivelsen. I lighed med indslusningsfasen/iværksættelsen vil forberedelses- og udslusningsfasen indebære en intensiveret kontakt, tilsyn og opfølgning fra såvel den kommende partner som Hillerød Kommune. Der forventes at være ca. 2-4 sager pr. år med hjemgivelse/udslusning, som indebærer en intensiveret udslusningsperiode på 6 måneder. 16

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 2: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet medd kommuner september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser Ydelseskatalog 2013 Akutanbringelser Back up til sikkerhedsplaner Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familien udvikling Hjælp til familien

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Børnerådets forslag til styrkelse af anbragte børn og unges klageadgang

Børnerådets forslag til styrkelse af anbragte børn og unges klageadgang 13. oktober 2003 Børnerådets forslag til styrkelse af anbragte børn og unges klageadgang 1. Baggrund At kunne klage når ens rettigheder bliver krænket er en menneskeret også når menneskene er børn. Mangel

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 Udelades. Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2014 Servicelovens regler om børn og unge 16. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2014 16. udgave, 1. oplag, 2013 Frydenlund

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere