Del 2. Ydelseskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Ydelseskatalog"

Transkript

1 Del 2 Ydelseskatalog

2 Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER VISITATION MATCHNING IVÆRKSÆTTELSE TILSYN HJEMGIVELSE/OPHØR AF FORANSSTALTNING

3 Ydelseskatalog Det er hensigten med partnerskabsudbudet, at der i stor udstrækning skal være frie rammer for den konkrete opgaveløsning og metodevalg. Samtidig skal Hillerød Kommune nødvendigvis afgrænse og præcisere opgaven og de delelementer, som er kernen i den udbudte opgaveløsning. Følgende 6 delopgaver er kernen i den opgave, Hillerød Kommune ønsker at løse i partnerskab med en privat leverandør. Model over den samlede partnerskabs-opgave (6 delopgaver) Tilvejebringe af anbringelsessteder Visitation Matchning Iværksættelse Tilsyn med anbragte børn og unge Hjemgivelse/ophør af hjælpe-foranstaltning De 6 delopgaver er i det følgende beskrevet ud fra følgende disposition Delopgave kort definition Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Lovgrundlag 3

4 2.1 Tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder 2.1) Tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder Delopgave Den kommende partner skal tilvejebringe og undersøge følgende typer anbringelsessteder: Familiepleje til småbørn og større børn af kortere og længere varighed Opholdssteder af længere varighed med/uden intern skole/beskæftigelse Plejefamilier egnede til aflastning, deltidsanbringelse, ferie mv. Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Plejefamilier skal være godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune. Godkendelsen skal basere sig på en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer. Partneropgaven er at foretage en undersøgelse af familien, hvori indgår følgende parametre: Kvalifikationer i arbejdet med udsatte børn og unge - herunder tidligere erhvervsrelaterede erfaringer Familiemæssig situation - herunder uddannelses- og arbejdsmæssige forhold Beskæftigelses- og økonomiske forhold - herunder omfanget af udearbejde Boligforhold - og nære omgivelser Egne børns alder, køn, trivsel, udvikling Familiens øvrige netværk, slægt, nærmiljø, skole og fritidsmuligheder Oplysninger om indtægtsforhold og straffeattest Helbredsoplysinger Partneren skal på baggrund af undersøgelsen: Udarbejde en afsluttende rapport med vurdering Fremsende rapport til endelig godkendelse i stedlige kommune Hillerød Kommune vurderer den fremsendte rapport og meddeler skriftligt godkendelse eller afslag (myndighedsopgave), såfremt plejefamilien bor i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune skal herefter følge udviklingen i plejefamilien og påse, at plejefamilien overholder de retningslinjer, der fremgår af godkendelsen. Ændrede forhold i plejefamilien kan medføre fornyet 4

5 undersøgelse og vurdering, hvilket foretages inden fornyet anbringelse af et barn/ ung. Den kommende partner indgår i opgaven med den løbende opfølgning herunder kvalificering /uddannelse af den godkendte plejefamilie. Denne opgave tilrettelægges ud fra en vurdering af den konkrete plejefamilies kvalifikationer og kompetencer. Opholdsteder godkendes af amtskommunen. Den kommende partners rolle vil være at undersøge relevante opholdssteders generelle egnethed i forhold til Hillerød Kommunes behov. Partneren indgår i opgaven med den løbende opfølgning herunder kompetenceudvikling af opholdsstedets medarbejdere. Lovgrundlag SEL 49 stk , samt Socialministeriets vejledning nr. 4 af 16. januar p Undersøgelsen af egnetheden er en myndighedsopgave, der kan uddelegeres. Afgørelse om godkendelse eller ej kan ikke uddelegeres. Opgavens omfang Tilvejebringelse af 5 nye anbringelsessteder pr. år, inkl. slægtsanbringelser. - Der påregnes 3-4 besøg, heri indgår kendskab til nærmiljø mm., når en ny plejefamilie skal vurderes. - Indhentning af dokumentation samt rapportskrivning. - Løbende opfølgning og efteruddannelse af stederne, såvel plejefamilier som opholdssteder. Tilvejebringelse af 10 nye aflastningstilbud pr. år, hvoraf nogle angiveligt vil være i allerede kendte familieplejer. Opgaverne forventes at være de samme som ovenfor, men mindre i omfang. 5

6 2.2 Visitation Delopgaven 2.2) Visitation Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven I visitationen træffes beslutning om, hvorvidt et barn/en ung skal tilbydes et aflastningsophold, henvises til andre forebyggende foranstaltninger, der ikke indebærer døgnophold uden for eget hjem eller anbringes uden for eget hjem. Det er Hillerød Kommune der træffer denne afgørelse. Kort beskrivelse af visitation og visitationsudvalg: Visitationsudvalget for børn og unge anvendes: - til drøftelse af 38-undersøgelsen og barnet/den unges og familiens vanskeligheder - til afgørelser. Visitationsudvalget er tværfagligt sammensat og består af 6 personer: psykologer, skoleleder, sundhedsplejerske og socialrådgiver med ledelsesansvar. Afdelingschefen er formand og har kompetencen til at træffe afgørelse. Udover udvalgets faste deltagere, deltager familierådgiveren samt psykolog og/eller repræsentant for det særlige dag- eller undervisningstilbud, som barnet aktuelt er i eller skal visiteres til. Afgørelsen træffes på baggrund af de oplysninger, der dels foreligger i det skriftligt udarbejdede materiale ( 38 undersøgelse, visitationsskema, rapporter), dels fremgår af de mundtlige supplerende oplysninger, der gives under mødet. Der skal også foreligge en handleplan udarbejdet af familierådgiveren. Denne udgør kommunens efterfølgende arbejdsbeskrivelse for opgaven. Det er familierådgiveren og psykologen, der udarbejder det skriftlige materiale suppleret af andet foreliggende skriftligt materiale, dvs. undersøgelsesrapporter, beskrivelse af behandlingsforløb, udtalelser fra skole og/eller daginstitution, fra hospital eller fra særlige dagtilbud, heldagsskole mv. Undersøgelse, handleplansudarbejdelse, samt afgørelse om foranstaltning er en myndighedsopgav. Den kommende partners opgave: Det vil være relevant at inddrage partneres (konkret kurator / familieplejekonsulent) i visitationsdrøftelsen, når det påtænkes af træffe beslutning om anbringelse af barnet uden for eget hjem. Partneren har ingen beslutningskompetence i visitationsudvalget, men kan deltage i drøftelsen ud fra sin særlige erfaring og ekspertise.. Aktiviteter for den kommende partner vil være: Forberede deltagelse i visitationsmødet læse sagsakter Deltage i visitationsmødet 6

7 Lovgrundlag Opgavens omfang Koordinere med familierådgiver /psykolog SEL 40 stk. 2 - "kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. " ( 40 stk. 2 nr. 5 og 11 indebærer døgnophold uden for eget hjem). Socialministeriets vejledning nr. 4 af Det matrielle kriterium uddybes i pp set i relation til de forstaltninger, der nævnes i 40 stk. 2. nr Beslutning om barnet/den unge skal tilbydes døgnophold træffes i visiationsudvalgets møde af formanden. (Beslutning om anbringelse af barnet uden samtykke fra forældrene iht. 42 træffes af Børne- og Ungeudvalget). Opgaven pr. ny anbringelses- og aflastningssag vil for den kommende partner bestå af: - Forberedelse, - Deltagelse i visitationsmødet - Koordinering med familierådgiver/psykolog Der forudsættes 5 anbringelsessager og 10 aflastningssager pr. år. 7

8 2.3 Matchning Delopgaven 2.3) Matchning Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven En helt central opgave i anbringelsessager er matchningen. Opgaven består i den konkrete matchning mellem anbringelsessted og barn/ung, dvs. at finde det rette konkrete anbringelsessted, der har de bedste betingelser for at tilgodese det enkelte barn/den unges særlige behov. I matchningen indgår især også en vurdering af, hvorvidt anbringelsesstedet er i stand til at samarbejde på en konstruktiv måde med barnet/den unges biologiske familie. Efter afgørelse om at barnet/den unge skal anbringes uden for hjemmet eller i aflastning, skal partneren i et samarbejde med familierådgiver og psykolog indgå i et tæt og integreret samarbejde, dvs.: Afholde koordineringsmøder med familierådgiver/psykolog - herunder orientering til barnet/den unge og forældrene om afgørelsen inden den iværksættes. Familierådgiveren fremsender 38 undersøgelsen samt yderligere relevant materiale til den kommende partner Samtale med forældrene om beslutning og inddragelse af deres ønsker, håb for fremtiden Samtale med barnet/den unge og inddragelse af dets forventninger og ønsker Afklare hvad det optimale konkrete anbringelsessted er ud fra de givne betingelser. Der kan evt. blive tale om flere muligheder. Afsøge markedet med henblik på at finde egnede anbringelsessteder Sammen med PPRs psykolog vurdere den stedlige undervisningstilbud til barnet/den unge Gennemgå handleplan og evt. justere denne i forhold til, hvad anbringelsesstedet kan tilbyde suppleret med det konkrete undervisninstilbud/-fritidsbeskæftigelse. Formidle information om barnet/den unge og familien til det pågældende anbringelsessted, samt foretage supplerende undersøgelse af om netop det konkrete barn/den unge vil være velplaceret det pågældende sted. Matchnings-besøg med forældre og barn/ung på anbringelsesstedet (evt. flere besøg) Det er Hillerød Kommune, der træffer beslutning om valget af anbringelsessted ud fra, hvad der giver de bedste betingelser for barnet og den unges trivsel og udvikling. Det skal opfylde de krav til personlig omsorg, der må stilles efter barnet/den unges alder og modenhed og foranstaltningens karakter i det enkelte tilfælde 8

9 Lovgrundlag Opgavens omfang herunder særlige hensyn til børn og unge fra etniske minoriteter. Ligeledes er det Hillerød Kommune, der træffer beslutning om, hvilket omkostningsniveau, der bliver gældende for den konkrete anbringelse. Jf. SEL 55 træffer kommunen afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 58 a eller 59 nævnte handleplan. Vejledningens p Se under aktiviteter. Der forudsættes 5 anbringelsessager og 10 aflastningssager pr. år. 9

10 2.4 Iværksættelse Delopgaven 2.4) Iværksættelse Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Det konkrete mest velegnede anbringelsessted er fundet. Tilbagemelding fra familiepleje/opholdsted er positiv og kurator/familierådgiver vurderer stedet passende i forhold til barnet/den unges behov. Den kommende partner foretager følgende opgaver: Underretter den stedlige kommune, hvis anbringelsesstedet ikke ligger i Hillerød Kommune Tage ri samarbejde med Hillerød Kommunes PPR-psykolog kontakt til stedlige skole/ppr for at sikre, at barnet/den unges skolemæssige behov kan tilgodeses. Muligheder for praktik, fritidsaktiviteter mv. vurderes. Hillerød Kommunes PPRpsykolog koordinerer med den stedlige kommunes PPR/skole og fremsender oplysninger om barnets aktuelle undervisningsmæssige status. Udarbejder kontrakt/aftale mellem anbringelsessted og Hillerød Kommune, herunder hvilke samarbejdsaftaler, der skal indgås mellem anbringelsessted og Hillerød Kommune dvs. hvilke opgaver anbringelsesstedet skal løse, arten og omfanget af, hvad kommunen skal løse, faglig støtte undervejs mm. Kontrakten indeholder aftaler om opsigelsesvarsel, vederlag, retningslinjer for tilsyn, retningslinjer om samarbejde med forældrene, mulighed for genforhandling og evt. nærmere præcisering af enkelte dele. Det er Hillerød Kommune, der fastlægger plejelønnens størrelse herunder tager stilling til, hvilke øvrige ydelser, der er forbundet med anbringelsen. Efter kontraktindgåelse er der følgende samarbejdsopgaver: Kurator og familierådgiver gennemgår handleplanen med barn/den unge og familie - herunder tydeliggør, hvorledes det fremtidige forløb skal foregå: barnet/den unges samvær og kontakt med forældrene, praktiske forhold mv. Kontaktbesøg med barn/ung og familie i anbringelsesstedet familierådgiver og/eller kurator deltager i mødet. Aftale om flytning - praktisk og konkret - farvel til skole/dagtilbud - goddag til anbringelsessted. De konkrete opgaver koordineres mellem familierådgiver og kurator. Planlægning og aftale om det fremtidige tilsyns- og opfølgningsarbejde. Lovgrundlag SEL 40 stk. 2 nr (tvangsanbringelser sker iht. SEL 42) Vejledningens p uddyber kommunens opgaver ved den konkrete anbringelse 10

11 Opgavens omfang Se under aktiviteter. Der forudsættes 5 anbringelsessager, og 10 aflastningssager pr. år. 11

12 2.5 Tilsyn Delopgave 2.5) Tilsyn med anbragte børn og unge i familieplejer og opholdssteder Delopgave Ved anbringelse af børn og unge skal familieplejen og opholdstedet (hvis under 4 børn) tilses af dels et generelt tilsyn og dels et specifikt, hvad angår det enkelte barn/ung. Nærværende delopgave omfatter det specifikke tilsyn iht. SEL 55, hvoraf det fremgår, at det er kommunen, der fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet. Som en del af tilsynsopgaven hører, at det i en række tilfælde om året være nødvendigt at revidere handleplanen og træffe afgørelse om at ændre anbringelsessted, behandling, skolegang mv. Det bemærkes, at det generelle tilsyn varetages hhv. af kommunen (familieplejer jf. delopgave 1) og af amtet (opholdssteder). Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Tilsynet med barnet eller den unge skal føres med regelmæssige mellemrum og der skal opretholdes personlig kontakt med barnet eller den unge og anbringelsesstedet. Tilsynet består dels af støtte (rådgivning, vejledning og supervision) og dels af kontrol. Tilsynet foretages såvel i form at et løbende tilsyn som fastlagte tilsyns- og støttebesøg hertil kommer akutte besøg efter konkrete behov i uventede situationer. I de følgende tilsynsfunktioner indgår både støtte (vejledning og rådgivning) og kontrol, som skal varetages af kommunen og kurator i et samarbejde. Der skal ske en tydelig arbejdsfordeling mellem kurator og familierådgiver, hvor Hillerød Kommune har en særlig kontrolmæssig forpligtelse navnlig hvad angår vurderingen af anbringelsesstedets kvalitet og mulighed for at indfri de mål, der fremgår af handleplanen. Hertil hører også en vurdering af, om barnets/ den ungs undervisningsmæssige behov bliver opfyldt. Både kurator og familierådgiveren skal have fortløbende har samtaler med barnet/den unge alene uden deltagelse af plejefamilien/opholdsstedets voksne.. I tilsynet og opfølgningen indgår også løbende samtaler med øvrige parter plejefamilien, de voksne i opholdsstedet, biologisk familie samt øvrige voksne med kendskab til barnets/den unges trivsel og udvikling. Kurator varetager det tætte samarbejde med anbringelsesstedet, herunder udarbejdelse af indsatsbeskrivelsen (behandlingsplan). 12

13 Funktionsområdet består af en række fokusområder, der har forskellig grad af støtte (rådgivning, vejledning, supervision) og kontrol: Barnets relationer til de voksne i anbringelsesstedet Barnets relationer til jævnaldrene i skole, daginstitution, fritid Barnets relationer til biologisk familie Barnets relationer til børnene i anbringelsesstedet De voksnes samspil med barnet De voksnes sampil internt i familien vedr. plejebarnet, herunder inddragelsen af egne børn Samarbejdet mellem barnets familie og plejefamilie/opholdssted Udover de fastlagte tilsyns- og støttebesøg kan det være nødvendigt med en intensivering af koordinationen mellem kurator og familierådgiver, herunder hyppigere besøg på anbringelsesstedet og deltagelse i fællessamtaler med forældrene/anbringelsessted. Revision af handleplan Senest 3 mdr. efter anbringelsen skal det vurderes, hvorvidt den udarbejdede handleplan skal justeres - og der skal herefter følges op med en revurdering med højst 6 måneders mellemrum. Denne vurdering skal ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet på anbringelsesstedet, i skole og fritid, samt samværet med biologiske forældre. Vurderingen skal omfatte såvel de dele af handleplanen, som retter sig mod barnet eller den unge, som de dele, der omhandler indsatsen over for familien under anbringelsen. Det er kommunens ansvar at sikre revision og løbende justering/ændring af handleplanen. Den kommende partner skal levere oplysninger til brug for revision af handleplanen, herunder kontrol og opfølgning af, hvorvidt handleplanens opgavepræcisering bliver opfyldt. Det er således partneren, der har ansvaret for udarbejdelse af rapport (indberetning) til Hillerød Kommune, som minimum ½ årligt. Denne rapport danner grundlag for revision af handleplanen Lovgrundlag Jf. SEL 55 "Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang, det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelse" - herunder påser, at den lagte plan for indsatsen følges op. 56: Kommunen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den 13

14 Opgavens omfang unge har fået ophold uden for hjemmet, vurdere, om den i 58 a eller 59 nævnte handleplan skal revideres, og skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Tilsynsopgaven omfatter tilsyn for 5 nye anbringelser samt 8 eksisterende sager (børn og unge i aktuelle anbringelser plejefamilier og opholdssteder). Tilsynsopgaven udøvet af kommende partner/kurator samt af kurator og familierådgiver i fællesskab vil være gennemsnitligt gange/besøg pr. anbragt barn/ung pr. år. Besøg omfatter: samtaler med barnet/den unge, samtaler med plejefamilien, opfølgende samtaler med biologisk familie og familierådgiver. Et tæt gensidigt kommittet samarbejde om 5 nye samt 8 eksisterende sager vil herudover indbære: Forberedelse/planlægning af tilsynsbesøg, justering af handleplan/behandleplan, opfølgning og koordination med involverede samarbejdsparter, administrative opgaver i forhold til ovennævnte opgaver, transporttid Den løbende opfølgning (jf. delopgave 1) i forhold til, hvorvidt en plejefamilie fortsat lever op til kriterier i godkendelsen indgår som en integreret del af denne opgave. Det antages, at revision af handleplanen, som indebærer en ændring af anbringelsesstedet vil svare til 3 4 sager pr. år.. Dette vil indebære intensivering af koordination kurator-familierådgiver, hyppigere besøg og deltagelse i fællessamtaler med henblik på en ændring i anbringelsessted. Herudover er der tilsynsopgaven for 10 aflastningstilbud, som svarer til et noget mindre omfang end ved anbringelsessagerne. 14

15 2.6 Hjemgivelse/ophør af foransstaltning Delopgave 2.6) Hjemgivelse/ophør af hjælpeforstaltning Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Når formålet med anbringelsen er opfyldt, eller når anbringelsen ikke længere opfylder formålet under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, skal der igangsættes et udslusningsforløb, hjemgivelse, en videre foranstaltning eller en endelig udslusning. Det er Hillerød Kommune, der beslutter om anbringelsen skal bringes til ophør, og træffer afgørelse om hvilken udslusningsplan/efterværnsindsats, der skal tilrettelægges efter udslusningen. I forbindelse med hjemgivelse/ophør kan der være tale om at tilrettelægge og udføre følgende: Besøg i hjemmet/eget værelse Intensiverede week-end/ferieophold Evt. finde ny anbringelsessted Planlægning af støtte efter hjemgivelsen/udslusningen - til såvel forældrene som barnet /den unge Tilbud om opfølgende rådgivning og vejledning Tilvejebringelse af særligt dagtilbud Skoleplacering/alternativ dagbeskæftigelse/praktik mv. Evt. øvrige fritidsaktiviteter Evt. tilbud om tilknytning af fast kontaktperson Beslutningen om igangsætning af udslusningsplan/efterværn træffes af familierådgiveren, dette sker under forudsætning af, at barnet/den unge og forældrene er inddraget i afgørelsen. Udarbejdelsen af udslusningsforløbet sker i et tæt samarbejde mellem den kommende partner og Hillerød Kommune. Lovgrundlag Det er den løbende revision og opfølgning af handleplanen, der leder frem til at træffe beslutning om, at den iværksatte anbringelse skal bringes til ophør. Hvad enten der skal ske en hjemgivelse, en videre foranstaltning eller en endelig udslusning, er det vigtigt i god tid at indlede denne forberedelsesperiode. Dette forløb vil have en afgørende betydning for, hvorledes barnet/den unge på sigt opfatter anbringelsen som en del af sin historie. Afgørelsen om hjemtagelse/udskrivning vil være den sidste del af den løbende revision og opfølgning af planen. 46, stk. 1 (SEL) - hvoraf det fremgår, at en hjælpeforanstaltning skal ophøre, når der ikke længere er behov for den, eller når den ikke længere gør gavn. 46 stk. 3: Forud for en hjemgivelse skal kommunen såvidt muligt i samarbejde med forældremyndigheds indehaver og barnet eller den 15

16 Opgavens omfang unge i handleplanen angive den videre indsats i forbindelse med hjemgivelsen. I lighed med indslusningsfasen/iværksættelsen vil forberedelses- og udslusningsfasen indebære en intensiveret kontakt, tilsyn og opfølgning fra såvel den kommende partner som Hillerød Kommune. Der forventes at være ca. 2-4 sager pr. år med hjemgivelse/udslusning, som indebærer en intensiveret udslusningsperiode på 6 måneder. 16

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning. Aftalen har sit naturlige afsæt i Ringkøbing Skjern

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Opdateret 11. juli 2011 Anbringelsesstatistik 2011 Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Ny registrering Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Kontakt os Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Leder Linette Westergaard Jørgensen LWJ@Familieplejen-Bornholm.dk

Læs mere

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e)

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e) Godkendelse- og Tilsynsafsnittet Anna Kristine Vad 72577095, Jeanette Pedersen 72577965, Tenna Vad 72577114, Bente Melchiorsen 72577115 og Helle Janum 72577107. Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Værd at vide Socialpædagogernes familieplejehåndbog er primært skrevet til familieplejere. Både de, der står overfor at skrive kontrakt om deres første plejebarn,

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kompetenceplan for børn og unge

Kompetenceplan for børn og unge plan for børn og unge 11(Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien) Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Rådgiver - ved bevilling

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Orientering om ændring af lov om social service Pligt til at tilbyde handleplaner og etablering af kommunale døgntilbud.

Orientering om ændring af lov om social service Pligt til at tilbyde handleplaner og etablering af kommunale døgntilbud. Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Dato: 27. april 2004 Bkr/ J.nr. 216-510 Orientering om ændring af lov om social

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere