Del 2. Ydelseskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Ydelseskatalog"

Transkript

1 Del 2 Ydelseskatalog

2 Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER VISITATION MATCHNING IVÆRKSÆTTELSE TILSYN HJEMGIVELSE/OPHØR AF FORANSSTALTNING

3 Ydelseskatalog Det er hensigten med partnerskabsudbudet, at der i stor udstrækning skal være frie rammer for den konkrete opgaveløsning og metodevalg. Samtidig skal Hillerød Kommune nødvendigvis afgrænse og præcisere opgaven og de delelementer, som er kernen i den udbudte opgaveløsning. Følgende 6 delopgaver er kernen i den opgave, Hillerød Kommune ønsker at løse i partnerskab med en privat leverandør. Model over den samlede partnerskabs-opgave (6 delopgaver) Tilvejebringe af anbringelsessteder Visitation Matchning Iværksættelse Tilsyn med anbragte børn og unge Hjemgivelse/ophør af hjælpe-foranstaltning De 6 delopgaver er i det følgende beskrevet ud fra følgende disposition Delopgave kort definition Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Lovgrundlag 3

4 2.1 Tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder 2.1) Tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder Delopgave Den kommende partner skal tilvejebringe og undersøge følgende typer anbringelsessteder: Familiepleje til småbørn og større børn af kortere og længere varighed Opholdssteder af længere varighed med/uden intern skole/beskæftigelse Plejefamilier egnede til aflastning, deltidsanbringelse, ferie mv. Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Plejefamilier skal være godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune. Godkendelsen skal basere sig på en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer. Partneropgaven er at foretage en undersøgelse af familien, hvori indgår følgende parametre: Kvalifikationer i arbejdet med udsatte børn og unge - herunder tidligere erhvervsrelaterede erfaringer Familiemæssig situation - herunder uddannelses- og arbejdsmæssige forhold Beskæftigelses- og økonomiske forhold - herunder omfanget af udearbejde Boligforhold - og nære omgivelser Egne børns alder, køn, trivsel, udvikling Familiens øvrige netværk, slægt, nærmiljø, skole og fritidsmuligheder Oplysninger om indtægtsforhold og straffeattest Helbredsoplysinger Partneren skal på baggrund af undersøgelsen: Udarbejde en afsluttende rapport med vurdering Fremsende rapport til endelig godkendelse i stedlige kommune Hillerød Kommune vurderer den fremsendte rapport og meddeler skriftligt godkendelse eller afslag (myndighedsopgave), såfremt plejefamilien bor i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune skal herefter følge udviklingen i plejefamilien og påse, at plejefamilien overholder de retningslinjer, der fremgår af godkendelsen. Ændrede forhold i plejefamilien kan medføre fornyet 4

5 undersøgelse og vurdering, hvilket foretages inden fornyet anbringelse af et barn/ ung. Den kommende partner indgår i opgaven med den løbende opfølgning herunder kvalificering /uddannelse af den godkendte plejefamilie. Denne opgave tilrettelægges ud fra en vurdering af den konkrete plejefamilies kvalifikationer og kompetencer. Opholdsteder godkendes af amtskommunen. Den kommende partners rolle vil være at undersøge relevante opholdssteders generelle egnethed i forhold til Hillerød Kommunes behov. Partneren indgår i opgaven med den løbende opfølgning herunder kompetenceudvikling af opholdsstedets medarbejdere. Lovgrundlag SEL 49 stk , samt Socialministeriets vejledning nr. 4 af 16. januar p Undersøgelsen af egnetheden er en myndighedsopgave, der kan uddelegeres. Afgørelse om godkendelse eller ej kan ikke uddelegeres. Opgavens omfang Tilvejebringelse af 5 nye anbringelsessteder pr. år, inkl. slægtsanbringelser. - Der påregnes 3-4 besøg, heri indgår kendskab til nærmiljø mm., når en ny plejefamilie skal vurderes. - Indhentning af dokumentation samt rapportskrivning. - Løbende opfølgning og efteruddannelse af stederne, såvel plejefamilier som opholdssteder. Tilvejebringelse af 10 nye aflastningstilbud pr. år, hvoraf nogle angiveligt vil være i allerede kendte familieplejer. Opgaverne forventes at være de samme som ovenfor, men mindre i omfang. 5

6 2.2 Visitation Delopgaven 2.2) Visitation Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven I visitationen træffes beslutning om, hvorvidt et barn/en ung skal tilbydes et aflastningsophold, henvises til andre forebyggende foranstaltninger, der ikke indebærer døgnophold uden for eget hjem eller anbringes uden for eget hjem. Det er Hillerød Kommune der træffer denne afgørelse. Kort beskrivelse af visitation og visitationsudvalg: Visitationsudvalget for børn og unge anvendes: - til drøftelse af 38-undersøgelsen og barnet/den unges og familiens vanskeligheder - til afgørelser. Visitationsudvalget er tværfagligt sammensat og består af 6 personer: psykologer, skoleleder, sundhedsplejerske og socialrådgiver med ledelsesansvar. Afdelingschefen er formand og har kompetencen til at træffe afgørelse. Udover udvalgets faste deltagere, deltager familierådgiveren samt psykolog og/eller repræsentant for det særlige dag- eller undervisningstilbud, som barnet aktuelt er i eller skal visiteres til. Afgørelsen træffes på baggrund af de oplysninger, der dels foreligger i det skriftligt udarbejdede materiale ( 38 undersøgelse, visitationsskema, rapporter), dels fremgår af de mundtlige supplerende oplysninger, der gives under mødet. Der skal også foreligge en handleplan udarbejdet af familierådgiveren. Denne udgør kommunens efterfølgende arbejdsbeskrivelse for opgaven. Det er familierådgiveren og psykologen, der udarbejder det skriftlige materiale suppleret af andet foreliggende skriftligt materiale, dvs. undersøgelsesrapporter, beskrivelse af behandlingsforløb, udtalelser fra skole og/eller daginstitution, fra hospital eller fra særlige dagtilbud, heldagsskole mv. Undersøgelse, handleplansudarbejdelse, samt afgørelse om foranstaltning er en myndighedsopgav. Den kommende partners opgave: Det vil være relevant at inddrage partneres (konkret kurator / familieplejekonsulent) i visitationsdrøftelsen, når det påtænkes af træffe beslutning om anbringelse af barnet uden for eget hjem. Partneren har ingen beslutningskompetence i visitationsudvalget, men kan deltage i drøftelsen ud fra sin særlige erfaring og ekspertise.. Aktiviteter for den kommende partner vil være: Forberede deltagelse i visitationsmødet læse sagsakter Deltage i visitationsmødet 6

7 Lovgrundlag Opgavens omfang Koordinere med familierådgiver /psykolog SEL 40 stk. 2 - "kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. " ( 40 stk. 2 nr. 5 og 11 indebærer døgnophold uden for eget hjem). Socialministeriets vejledning nr. 4 af Det matrielle kriterium uddybes i pp set i relation til de forstaltninger, der nævnes i 40 stk. 2. nr Beslutning om barnet/den unge skal tilbydes døgnophold træffes i visiationsudvalgets møde af formanden. (Beslutning om anbringelse af barnet uden samtykke fra forældrene iht. 42 træffes af Børne- og Ungeudvalget). Opgaven pr. ny anbringelses- og aflastningssag vil for den kommende partner bestå af: - Forberedelse, - Deltagelse i visitationsmødet - Koordinering med familierådgiver/psykolog Der forudsættes 5 anbringelsessager og 10 aflastningssager pr. år. 7

8 2.3 Matchning Delopgaven 2.3) Matchning Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven En helt central opgave i anbringelsessager er matchningen. Opgaven består i den konkrete matchning mellem anbringelsessted og barn/ung, dvs. at finde det rette konkrete anbringelsessted, der har de bedste betingelser for at tilgodese det enkelte barn/den unges særlige behov. I matchningen indgår især også en vurdering af, hvorvidt anbringelsesstedet er i stand til at samarbejde på en konstruktiv måde med barnet/den unges biologiske familie. Efter afgørelse om at barnet/den unge skal anbringes uden for hjemmet eller i aflastning, skal partneren i et samarbejde med familierådgiver og psykolog indgå i et tæt og integreret samarbejde, dvs.: Afholde koordineringsmøder med familierådgiver/psykolog - herunder orientering til barnet/den unge og forældrene om afgørelsen inden den iværksættes. Familierådgiveren fremsender 38 undersøgelsen samt yderligere relevant materiale til den kommende partner Samtale med forældrene om beslutning og inddragelse af deres ønsker, håb for fremtiden Samtale med barnet/den unge og inddragelse af dets forventninger og ønsker Afklare hvad det optimale konkrete anbringelsessted er ud fra de givne betingelser. Der kan evt. blive tale om flere muligheder. Afsøge markedet med henblik på at finde egnede anbringelsessteder Sammen med PPRs psykolog vurdere den stedlige undervisningstilbud til barnet/den unge Gennemgå handleplan og evt. justere denne i forhold til, hvad anbringelsesstedet kan tilbyde suppleret med det konkrete undervisninstilbud/-fritidsbeskæftigelse. Formidle information om barnet/den unge og familien til det pågældende anbringelsessted, samt foretage supplerende undersøgelse af om netop det konkrete barn/den unge vil være velplaceret det pågældende sted. Matchnings-besøg med forældre og barn/ung på anbringelsesstedet (evt. flere besøg) Det er Hillerød Kommune, der træffer beslutning om valget af anbringelsessted ud fra, hvad der giver de bedste betingelser for barnet og den unges trivsel og udvikling. Det skal opfylde de krav til personlig omsorg, der må stilles efter barnet/den unges alder og modenhed og foranstaltningens karakter i det enkelte tilfælde 8

9 Lovgrundlag Opgavens omfang herunder særlige hensyn til børn og unge fra etniske minoriteter. Ligeledes er det Hillerød Kommune, der træffer beslutning om, hvilket omkostningsniveau, der bliver gældende for den konkrete anbringelse. Jf. SEL 55 træffer kommunen afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 58 a eller 59 nævnte handleplan. Vejledningens p Se under aktiviteter. Der forudsættes 5 anbringelsessager og 10 aflastningssager pr. år. 9

10 2.4 Iværksættelse Delopgaven 2.4) Iværksættelse Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Det konkrete mest velegnede anbringelsessted er fundet. Tilbagemelding fra familiepleje/opholdsted er positiv og kurator/familierådgiver vurderer stedet passende i forhold til barnet/den unges behov. Den kommende partner foretager følgende opgaver: Underretter den stedlige kommune, hvis anbringelsesstedet ikke ligger i Hillerød Kommune Tage ri samarbejde med Hillerød Kommunes PPR-psykolog kontakt til stedlige skole/ppr for at sikre, at barnet/den unges skolemæssige behov kan tilgodeses. Muligheder for praktik, fritidsaktiviteter mv. vurderes. Hillerød Kommunes PPRpsykolog koordinerer med den stedlige kommunes PPR/skole og fremsender oplysninger om barnets aktuelle undervisningsmæssige status. Udarbejder kontrakt/aftale mellem anbringelsessted og Hillerød Kommune, herunder hvilke samarbejdsaftaler, der skal indgås mellem anbringelsessted og Hillerød Kommune dvs. hvilke opgaver anbringelsesstedet skal løse, arten og omfanget af, hvad kommunen skal løse, faglig støtte undervejs mm. Kontrakten indeholder aftaler om opsigelsesvarsel, vederlag, retningslinjer for tilsyn, retningslinjer om samarbejde med forældrene, mulighed for genforhandling og evt. nærmere præcisering af enkelte dele. Det er Hillerød Kommune, der fastlægger plejelønnens størrelse herunder tager stilling til, hvilke øvrige ydelser, der er forbundet med anbringelsen. Efter kontraktindgåelse er der følgende samarbejdsopgaver: Kurator og familierådgiver gennemgår handleplanen med barn/den unge og familie - herunder tydeliggør, hvorledes det fremtidige forløb skal foregå: barnet/den unges samvær og kontakt med forældrene, praktiske forhold mv. Kontaktbesøg med barn/ung og familie i anbringelsesstedet familierådgiver og/eller kurator deltager i mødet. Aftale om flytning - praktisk og konkret - farvel til skole/dagtilbud - goddag til anbringelsessted. De konkrete opgaver koordineres mellem familierådgiver og kurator. Planlægning og aftale om det fremtidige tilsyns- og opfølgningsarbejde. Lovgrundlag SEL 40 stk. 2 nr (tvangsanbringelser sker iht. SEL 42) Vejledningens p uddyber kommunens opgaver ved den konkrete anbringelse 10

11 Opgavens omfang Se under aktiviteter. Der forudsættes 5 anbringelsessager, og 10 aflastningssager pr. år. 11

12 2.5 Tilsyn Delopgave 2.5) Tilsyn med anbragte børn og unge i familieplejer og opholdssteder Delopgave Ved anbringelse af børn og unge skal familieplejen og opholdstedet (hvis under 4 børn) tilses af dels et generelt tilsyn og dels et specifikt, hvad angår det enkelte barn/ung. Nærværende delopgave omfatter det specifikke tilsyn iht. SEL 55, hvoraf det fremgår, at det er kommunen, der fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet. Som en del af tilsynsopgaven hører, at det i en række tilfælde om året være nødvendigt at revidere handleplanen og træffe afgørelse om at ændre anbringelsessted, behandling, skolegang mv. Det bemærkes, at det generelle tilsyn varetages hhv. af kommunen (familieplejer jf. delopgave 1) og af amtet (opholdssteder). Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Tilsynet med barnet eller den unge skal føres med regelmæssige mellemrum og der skal opretholdes personlig kontakt med barnet eller den unge og anbringelsesstedet. Tilsynet består dels af støtte (rådgivning, vejledning og supervision) og dels af kontrol. Tilsynet foretages såvel i form at et løbende tilsyn som fastlagte tilsyns- og støttebesøg hertil kommer akutte besøg efter konkrete behov i uventede situationer. I de følgende tilsynsfunktioner indgår både støtte (vejledning og rådgivning) og kontrol, som skal varetages af kommunen og kurator i et samarbejde. Der skal ske en tydelig arbejdsfordeling mellem kurator og familierådgiver, hvor Hillerød Kommune har en særlig kontrolmæssig forpligtelse navnlig hvad angår vurderingen af anbringelsesstedets kvalitet og mulighed for at indfri de mål, der fremgår af handleplanen. Hertil hører også en vurdering af, om barnets/ den ungs undervisningsmæssige behov bliver opfyldt. Både kurator og familierådgiveren skal have fortløbende har samtaler med barnet/den unge alene uden deltagelse af plejefamilien/opholdsstedets voksne.. I tilsynet og opfølgningen indgår også løbende samtaler med øvrige parter plejefamilien, de voksne i opholdsstedet, biologisk familie samt øvrige voksne med kendskab til barnets/den unges trivsel og udvikling. Kurator varetager det tætte samarbejde med anbringelsesstedet, herunder udarbejdelse af indsatsbeskrivelsen (behandlingsplan). 12

13 Funktionsområdet består af en række fokusområder, der har forskellig grad af støtte (rådgivning, vejledning, supervision) og kontrol: Barnets relationer til de voksne i anbringelsesstedet Barnets relationer til jævnaldrene i skole, daginstitution, fritid Barnets relationer til biologisk familie Barnets relationer til børnene i anbringelsesstedet De voksnes samspil med barnet De voksnes sampil internt i familien vedr. plejebarnet, herunder inddragelsen af egne børn Samarbejdet mellem barnets familie og plejefamilie/opholdssted Udover de fastlagte tilsyns- og støttebesøg kan det være nødvendigt med en intensivering af koordinationen mellem kurator og familierådgiver, herunder hyppigere besøg på anbringelsesstedet og deltagelse i fællessamtaler med forældrene/anbringelsessted. Revision af handleplan Senest 3 mdr. efter anbringelsen skal det vurderes, hvorvidt den udarbejdede handleplan skal justeres - og der skal herefter følges op med en revurdering med højst 6 måneders mellemrum. Denne vurdering skal ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet på anbringelsesstedet, i skole og fritid, samt samværet med biologiske forældre. Vurderingen skal omfatte såvel de dele af handleplanen, som retter sig mod barnet eller den unge, som de dele, der omhandler indsatsen over for familien under anbringelsen. Det er kommunens ansvar at sikre revision og løbende justering/ændring af handleplanen. Den kommende partner skal levere oplysninger til brug for revision af handleplanen, herunder kontrol og opfølgning af, hvorvidt handleplanens opgavepræcisering bliver opfyldt. Det er således partneren, der har ansvaret for udarbejdelse af rapport (indberetning) til Hillerød Kommune, som minimum ½ årligt. Denne rapport danner grundlag for revision af handleplanen Lovgrundlag Jf. SEL 55 "Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang, det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelse" - herunder påser, at den lagte plan for indsatsen følges op. 56: Kommunen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den 13

14 Opgavens omfang unge har fået ophold uden for hjemmet, vurdere, om den i 58 a eller 59 nævnte handleplan skal revideres, og skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Tilsynsopgaven omfatter tilsyn for 5 nye anbringelser samt 8 eksisterende sager (børn og unge i aktuelle anbringelser plejefamilier og opholdssteder). Tilsynsopgaven udøvet af kommende partner/kurator samt af kurator og familierådgiver i fællesskab vil være gennemsnitligt gange/besøg pr. anbragt barn/ung pr. år. Besøg omfatter: samtaler med barnet/den unge, samtaler med plejefamilien, opfølgende samtaler med biologisk familie og familierådgiver. Et tæt gensidigt kommittet samarbejde om 5 nye samt 8 eksisterende sager vil herudover indbære: Forberedelse/planlægning af tilsynsbesøg, justering af handleplan/behandleplan, opfølgning og koordination med involverede samarbejdsparter, administrative opgaver i forhold til ovennævnte opgaver, transporttid Den løbende opfølgning (jf. delopgave 1) i forhold til, hvorvidt en plejefamilie fortsat lever op til kriterier i godkendelsen indgår som en integreret del af denne opgave. Det antages, at revision af handleplanen, som indebærer en ændring af anbringelsesstedet vil svare til 3 4 sager pr. år.. Dette vil indebære intensivering af koordination kurator-familierådgiver, hyppigere besøg og deltagelse i fællessamtaler med henblik på en ændring i anbringelsessted. Herudover er der tilsynsopgaven for 10 aflastningstilbud, som svarer til et noget mindre omfang end ved anbringelsessagerne. 14

15 2.6 Hjemgivelse/ophør af foransstaltning Delopgave 2.6) Hjemgivelse/ophør af hjælpeforstaltning Delopgave Aktiviteter og processer indeholdt i opgaven Når formålet med anbringelsen er opfyldt, eller når anbringelsen ikke længere opfylder formålet under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, skal der igangsættes et udslusningsforløb, hjemgivelse, en videre foranstaltning eller en endelig udslusning. Det er Hillerød Kommune, der beslutter om anbringelsen skal bringes til ophør, og træffer afgørelse om hvilken udslusningsplan/efterværnsindsats, der skal tilrettelægges efter udslusningen. I forbindelse med hjemgivelse/ophør kan der være tale om at tilrettelægge og udføre følgende: Besøg i hjemmet/eget værelse Intensiverede week-end/ferieophold Evt. finde ny anbringelsessted Planlægning af støtte efter hjemgivelsen/udslusningen - til såvel forældrene som barnet /den unge Tilbud om opfølgende rådgivning og vejledning Tilvejebringelse af særligt dagtilbud Skoleplacering/alternativ dagbeskæftigelse/praktik mv. Evt. øvrige fritidsaktiviteter Evt. tilbud om tilknytning af fast kontaktperson Beslutningen om igangsætning af udslusningsplan/efterværn træffes af familierådgiveren, dette sker under forudsætning af, at barnet/den unge og forældrene er inddraget i afgørelsen. Udarbejdelsen af udslusningsforløbet sker i et tæt samarbejde mellem den kommende partner og Hillerød Kommune. Lovgrundlag Det er den løbende revision og opfølgning af handleplanen, der leder frem til at træffe beslutning om, at den iværksatte anbringelse skal bringes til ophør. Hvad enten der skal ske en hjemgivelse, en videre foranstaltning eller en endelig udslusning, er det vigtigt i god tid at indlede denne forberedelsesperiode. Dette forløb vil have en afgørende betydning for, hvorledes barnet/den unge på sigt opfatter anbringelsen som en del af sin historie. Afgørelsen om hjemtagelse/udskrivning vil være den sidste del af den løbende revision og opfølgning af planen. 46, stk. 1 (SEL) - hvoraf det fremgår, at en hjælpeforanstaltning skal ophøre, når der ikke længere er behov for den, eller når den ikke længere gør gavn. 46 stk. 3: Forud for en hjemgivelse skal kommunen såvidt muligt i samarbejde med forældremyndigheds indehaver og barnet eller den 15

16 Opgavens omfang unge i handleplanen angive den videre indsats i forbindelse med hjemgivelsen. I lighed med indslusningsfasen/iværksættelsen vil forberedelses- og udslusningsfasen indebære en intensiveret kontakt, tilsyn og opfølgning fra såvel den kommende partner som Hillerød Kommune. Der forventes at være ca. 2-4 sager pr. år med hjemgivelse/udslusning, som indebærer en intensiveret udslusningsperiode på 6 måneder. 16

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte.

Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte. I henhold til anbringeisesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere