FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning"

Transkript

1 FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig, før man sender en ansøgning af sted til en offentlig pulje eller privat fond. Fundraising er et stort emne, men denne værktøjskasse vil udelukkende forholde sig til, hvordan man skriver en god ansøgning, der virker hos donor. Hvad er fundraising? Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe et økonomisk grundlag for sine aktiviteter og projekter i frivilliggruppen/foreningen. Fundraising kan opdeles i følgende fire typer: 1. Ansøgning til offentlige puljer og private fonde Den mest almindelige form for finansiering af frivilliggrupper og foreninger. Der skrives en ansøgning til offentlige pulje, hvor der ofte følger et ansøgningsskema med, f.eks. 18-midler eller puljer i Integrationsministeriet. Der kan også skrives en ansøgning til private fonde, hvor fundatset skal være relevant for det frivillige integrationsområde. 2. Sponsorater og naturalie-sponsorater Man kan søge økonomiske donationer og sponsorater fra private virksomheder. Ofte vil virksomheden give penge til den gode sag uden at følger krav med. Andre gange ser virksomheden, at man har deres logo og nævner deres navn i materialer, pressen m.v. 3. Medlemsbidrag Ofte har foreninger betalende medlemmer, som kan giver økonomisk støtte til foreningens aktiviteter og drift. Andre gange kan foreninger have en række økonomiske støttemedlemmer, som blot giver økonomiske bidrag til frivilliggruppen eller foreningen. Det kan både være enkeltpersoner eller organisationer/virksomheder, som kan blive økonomiske støttemedlemmer. 4. Indtægtsgivende aktiviteter Mange frivilliggrupper og foreninger kan sælge varer/produkter, som giver penge til gruppens aktiviteter. Det kan være kaffe og kage til et arrangement eller det kan være, at der arrangeres et musikarrangement, hvor overskuddet går til frivilliggruppens eller foreningens aktiviteter. Generelt er det vigtigt, at man søger at sprede det økonomiske grundlag over flere kilder, så der er flere måder at finansiere aktiviteterne på og samtidig giver en vis økonomisk stabilitet, hvis en enkelt af kilderne skulle falde bort. Det kan derfor være en god ide at lave en fundraisingplan, hvor man planlægger årets fundraisingaktiviteter, hvilke aktiviteter der er behov for at rejse midler til, afklarer hvem der har ansvaret for at fundraise, og dermed planlægger gruppens/foreningens fremtidige udvikling. 1

2 Forberedelse til en ansøgning Når en frivilliggruppe fundraiser, gør den samtidigt omgivelserne opmærksom på dens eksistens. Ofte ved donorer ikke at gruppen eksisterer, hvilket formål og hvilke aktiviteter den har. En god beskrivelse af formål, daglige virke og målgruppe er derfor vigtig information og synliggørelse af frivilliggruppen. Det samme gør sig gældende når gruppen beskriver det nye projekt, den søger midler til. Når projektet er nyttigt, spændende og aktuelt, spredes viden om projektet, skaber interesse og i sidste ende måske giver midler fra virksomheder. Når en ansøgning er grundigt gennemarbejdet, gennemskuelig og med realistiske mål, så virker det altid troværdigt på donor og giver indtryk af, at pengene bliver givet godt ud! Det er derfor en god ide, at man i frivilliggruppen stiller sig selv følgende spørgsmål: 1. Hvorfor vil I søge økonomiske midler? Overvej hvorfor det er vigtigt, at der søges økonomiske midler til disse aktiviteter. Det er vigtigt at få frem, at frivilligt arbejde ikke er gratis. 2. Hvad vil I gøre? Overvej nøje, hvilke aktiviteter I vil afholde, hvis I får økonomiske midler, hvorfor det netop de aktiviteter er relevante for målgruppen. 3. Hvordan ved I, at der er behov for det? Stil jer selv spørgsmålet om I ved, at der er et behov for jeres aktiviteter eller om det er noget I tror. Det er en god ide at høre forskellige interessenter som f.eks. målgruppen, samarbejdspartnere (boligrådgivere, kommunale integrationskonsulenter m.v.) foreninger og organisationer, eksperter m.v. indenfor området. 4. Hvordan kan I vise, at der er behov? Det virker overbevisende i en ansøgning, hvis man kort kan vise og dokumentere behovet for disse aktiviteter. Der er mange måder at vise behov. Det kan være statistikker, tidligere erfaringer med lignende arbejde, udtalelser fra målgruppen og andre interessenter og lignende dokumentation. 5. Hvem skriver I til? Sæt jer ind i, hvem donor er. Find ud af hvilke typer projekter de tidligere har støttet. Er der et særligt fokus på et bestemt tema eller målgruppe, skal projektet passe ind i forhold til dette. Se på donors materialer og hjemmesider og anvend deres formuleringer i jeres projekt. 6. Hvad vil I bruge pengene til? Hvis I får pengene, skal I vide, hvordan I konkret vil bruge dem. Der skal opstilles et budget, der viser til hvilke aktiviteter pengene skal bruges til og hvem der har ansvaret for dette samt den endelige regnskabsopgørelse. 7. Hvordan vil deltagerne få gavn af projektet? Beskriv hvordan deltagerne får gavn af netop jeres projekt og aktiviteter. Beskriv hvordan deltagerne vil deltage i aktiviteterne, og hvad deres oplevelse af projektet vil være. På den måde viser I, at I har gennemtænkt relevansen af aktiviteterne i forhold til målgruppen. 8. Hvordan ved I, at projektet har været en succes? Opstil jeres egne, realistiske succeskriterier for projektet. Hvor mange deltagere er absolut minimum for, at projektet kan kaldes en succes, og hvad skal deltagerne have fået ud af at have deltaget i projektet. 2

3 Gode råd når en ansøgning skal skrives 1. Brug navnet Dansk Flygtningehjælp Det er en fordel at nævne Dansk Flygtningehjælps logo, da donor ofte kender navnet på organisationen og vil derfor forbinde Dansk Flygtningehjælps troværdighed med jeres projekt. 2. Gør aktiviteter til et projekt Donorer vil typisk have noget for pengene, og det kan derfor være en fordel at betragte aktiviteterne som et projekt med en startdato og en slutdato. På den måde er det muligt at beskrive konkrete hvilke aktiviteter, der vil blive gennemført i projektperioden og hvordan resultater relaterer sig til projektets overordnede formål. 3. Lav en kort projektbeskrivelse Det er altid en god ide at lave en projektbeskrivelse med formål, mål, delmål og metode, samt en tidsramme som beskriver hvornår projektet starter og slutter, samt måden man vil evaluere/ vise resultatet på - om de beskrevne succeskriterier er opfyldt. Det virker altid professionelt når donor får en beskrevet metode til at måle om de penge/andre ressourcer de bidrager med, er brugt på den tilsigtede og aftalte måde. Beskriv desuden projektets bæredygtighed efter endt finansieringsperiode samt de afledte/nyskabende effekter projektet måtte have på det omliggende samfund. Vedlæg projektbeskrivelse som bilag til ansøgningen. 4. Skriv let forståeligt dansk Gør det let for donor at læse ansøgningen. Skriv let forståeligt, så I er sikre på, at donor forstår, hvad I mener og I undgår misforståelser på grund af indforståede fagtermer, vildledende forkortelser m.v. 5. Vær konkret Skriv kort og præcist med en konkret beskrivelse af, hvad der sker i løbet af projektet. Det skal være sammenhængende og uden modstridende oplysninger. Ansøgningen skal være dækkende, så donor ikke får indtrykket af, at relevante oplysninger ikke er med i ansøgningen. 6. Skab dialog med donor Kontakt modtageren pr telefon/personligt, om muligt gøre denne til medejer af projektet ved at fremsende et oplæg/eksemplar til forgodkendelse, som I beder modtageren kommentere, evt. pr. telefon eller . Når I har fået støtte, er det vigtigt at fastholde dialogen med donor, hvor I fortæller om løbende resultater i projektet. Hvis I er i tæt dialog med donor og viser resultater, er der større sandsynlighed for, at donor vil støtte jeres frivilliggruppe/forening igen. 7. Skab opmærksomhed Det er vigtigt at være synlig og gøre opmærksom på sig selv og projektet, så andre har kendskab til projektet, ikke mindst donorer, lokalpolitikere, virksomheder m.v. Når der tales eget om et projekt, hvor aktiviteter og resultater er tydelige, er der større muligheder for at tiltrække økonomisk støtte og samarbejdspartnere. 8. Husk også virksomhederne Ofte er virksomheder ikke klar over at de kan bidrage til jeres projekter, fordi de har ikke haft viden og mulighed for at støtte initiativerne. Flere virksomheder ønsker at støtte godgørende projekter, som kan give virksomhederne et samfundsengageret ansigt udadtil og som er godt for virksomhedens image. 3

4 Sådan skrives en ansøgning Det følgende giver nogle gode råd til, hvordan I skriver en ansøgning. I kan finde et eksempel på en ansøgning, der viser hvordan man kan skrive en ansøgning til henholdsvis en til en privat fond og 18-midler (kommunal støtte). En ansøgning skal indeholde følgende: 1. Projekttitel 2. Foreningen/frivilliggruppens navn 3. Korrekt navn og adresse på modtager 4. Indledning 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål 6. Projektets formål 7. Hvordan projektet realiseres 8. Budget 9. Samlet pris og hvad der søges om. 10. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder 11. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet 12. Vedlagte bilag 1. Projekttitel Her skal være en overskrift, som i kort form beskriver, hvad ansøgningen handler om. Man kan vælge et symbolsk, poetisk navn for projektet eller en lidt tør beskrivelse af projektets indhold. Vælg en kort og nemt udtalt titel både for jeres egen skyld, og for den potentielle donors og andres skyld. 2. Foreningen/frivilliggruppens navn Det skal være let for modtager af ansøgningen at kontakte ansøger enten telefonisk, eller pr. brev. Skriv derfor disse oplysninger øverst i brevet, medmindre frivilliggruppen/foreningen har et specielt brevpapir. 3. Korrekt navn og adresse på modtager Vær sikker på, hvem der skal modtage jeres ansøgning. Det er ærgerligt, hvis ansøgningen ikke kommer frem pga. forkert adresse. Derudover sender I et dårligt signal, hvis I ikke har undersøgt, hvem der skal modtage jeres ansøgning. 4. Indledning Indledningen fungerer som en appetitvækker og som et kort resume af hele ansøgningen, der beskriver hvad ansøgningen handler om. Her skal nævnes problemet/behovet, som I ønske at være med til at løse, projekttitel, målgruppen, frivilliggruppens navn og projektets aktiviteter i overskriftsform. 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål Donor skal vide hvem I er og hvilket formål I arbejder for. I bør ikke tage det for givet, at modtageren af ansøgningen kender jeres frivilliggruppe/forening, og ved hvad I arbejder med. Hvis frivilliggruppen/foreningen har så mange aktiviteter, så nævn kun de aktiviteter, der er relevante for ansøgningen. 6. Projektets formål 4

5 Beskriv kort formålet med projektet og hvilke aktiviteter I vil afholde. Undlad generaliseringer. Vær konkret i beskrivelsen. Hvis I har en projektbeskrivelse, så send den med som bilag. Tænk på, at det I skriver, skal give modtageren klare billeder af, hvad det er I vil. I skal ikke nøjes med at henvise til en vedlagt projektbeskrivelse. Den første sortering af ansøgninger foregår på baggrund af selve ansøgningen, så derfor skal I gøre jer umage med at beskrive projektet uden at skrive en roman. 7. Hvordan projektet realiseres Skriv kort og konkret hvordan har planlagt, at aktiviteterne skal finde sted. Her kan I beskrive milesten for aktiviteterne, så I viser, at I har gennemtænkt projektet hvordan pengene skal bruges. Vedlæg f.eks. en tidsplan for projektet som bilag. Beskriv hvor mange frivillige, der vil deltage i projektet. 8. Budget I skal altid udarbejde et budget. Modtager af ansøgningen skal kunne orientere sig i, hvilke udgifter projektet indebærer, og hvordan I vil anvende midlerne. Det kan være en god ide at opdele budgettet - f.eks.: PR-materiale (f.eks. foldere og plakater) Anskaffelser (f.eks. It-udstyr, redskaber, møbler m.m.), Drift (f.eks. husleje, bygninger, aktivitetsmidler m.m.) og Løn. Nævn altid hvad I selv bidrager med, evt. penge fra egen kasse, faciliteter eller udstyr som kommune, private eller evt. andre organisationer har stillet til rådighed for projektet. 9. Samlet pris og hvad der søges om. Almindeligvis søges der et sted for hvert projekt. I kan også dele projektets omkostninger ud på flere ansøgninger. Det vil så være nødvendigt at angive hvilket beløb, der søges i den enkelte ansøgning. Undersøg den pågældende fonds beløbsramme og søg om et realistisk beløb. 10. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder. Vær troværdig, fortæl i ansøgningen om I har søgt eller modtaget støtte fra anden side. Det kan være en fordel at oplyse, hvis man har fået penge fra andre kilder. Nogle fonde sammenligner sig med andre, så det at have modtaget støtte fra en fond kan virke som en "blåstempling" af ens projekt i forhold til andre fonde. 11. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet. Det er vigtigt at den person, der underskriver ansøgningen, kender projektet godt, og kan svare på de spørgsmål, som eventuelt kan blive stillet når ansøgningen behandles. Husk derfor at anføre, hvem der er kontaktperson for projektet, og hvordan man kan kontakte vedkommende for spørgsmål. 12. Vedlagte bilag Send kun relevante bilag med ansøgningen, og husk at henvise til hvert enkelt i ansøgningen. Det gør det mere overskueligt for læseren, hvis I nummererer bilagene. Fundraisingplan Hvorfor en fundraisingplan? Mange frivilliggrupper ønsker at iværksætte nye og flere aktiviteter. Ofte er dette et resultat af, at man ser behov blandt flygtningene og indvandrerne, og der er brug for nye eller flere aktiviteter end det eksisterende tilbud. 5

6 Andre gange er der behov for at skaffe penge til frivilliggruppens aktiviteter, fordi kommunen ikke længere vil give det samme niveau af penge eller de simpelthen giver pengene til andre formål. Der er mange måde at skaffe penge på. Det er desto vigtigere, at man har en plan for, hvordan man gå til værks. Når en frivilliggruppe skal rejse penge til sine aktiviteter, er det derfor en god ide at have en plan for, hvordan man vil gøre det, hvem der har ansvaret for at det bliver gjort, og hvordan man følger. Hvorfor planlægning? Planlægning gør frivilliggruppen/foreningen mere fleksibel Planlægning hjælper os med at foregribe begivenhedernes gang snarere end at reagere, når det er for sent. Svære økonomiske situationer er nemmere at håndtere, når man er proaktiv snarere end reaktiv. Planlægning kan gøre frivilliggruppen i stand til at styre sin egen økonomiske udvikling. Planlægning får frivilliggruppen til at fokusere Planlægning er med til at binde en frivilliggruppe sammen. Planlægning giver klarhed over formålet med gruppens aktiviteter og sammenhold blandt frivillige, når man ved, hvilken retning man skal arbejde hen imod. Planlægning signalerer økonomisk bæredygtighed Planlægning giver donorer og andre indtryk af, at frivilliggruppen har gennemtænkt sine aktiviteter og har styr på finansiering af disse. Planlægning signalerer økonomisk bæredygtighed og høj kvalitet. Enhver donor vil være mere tilbøjelig til at støtte den gruppe, der har planlagt sine aktiviteter og hvordan disse skal finansieres, snarere end den gruppe der ikke hvor man vil hen med sine aktiviteter. Hvordan planlægning? Når man skal lave en fundraisingplan, skal det ske i samspil med den strategiske planlægning for frivilliggruppen, dvs. at man ved hvor man gerne vil bevæge gruppen hen i fremtiden. Man skal derfor spørge sig selv, hvilke aktiviteter vil vi gerne have og dernæst hvordan skal vi sikre finansiering af disse aktiviteter. Man bør derfor som det første overveje følgende: Hvilke aktiviteter har vi nu? Hvilke aktiviteter vil vi gerne have i fremtiden? Hvordan er de eksisterende aktiviteter finansieret på nuværende tidspunkt? Hvilke finansieringskilder kan vi regne med/ikke regne med? Er der andre relevante finansieringskilder? Tip! Når disse spørgsmål diskuteres og besvares, er det vigtigt, at hele koordinationsgruppen deltager. 6

7 Trin 1. Lav en liste over nuværende aktiviteter Opstil et budget over de nuværende aktiviteters finansiering f.eks. hvor mange penge kommer fra de kommunale 18-midler til lektiehjælpsaktiviteten. Lav en liste over mulige finansieringskilder til disse aktiviteter Trin 2 Trin 3 Lav en liste over fremtidige aktiviteter, som I ønsker, at frivilliggruppen skal arbejde med Lav en liste over mulige finansieringskilder til disse nye aktiviteter Lav en samlet liste over nuværende og fremtidige aktiviteter Lav en samlet liste over udgifter til disse aktiviteter Lav en samlet liste over mulige indtægter i fremtiden til disse aktiviteter Tip! Gør aktiviteterne til projekter med en startdato og en slutdato. Så er det nemmere at planlægge og evaluere aktiviteten, så man kan lære, hvad der skal ændres. Når jeres behov for finansiering er klarlagt, skal der udpeges en person eller to med ansvar for at lave en beskrivelse af foreningens aktiviteter, formålet med aktiviteterne (projekterne) og finansiering. Formålsbeskrivelsen skal bruges til at afsøge finansieringsmuligheder, herunder private fonde og offentlige puljer. Planlæg Udarbejd en kalender over fundraisingaktiviteter dvs. hvornår ansøgning skal laves, sendes og følges op på. Lav den, så den f.eks. gælder 1-2 år. Skriv de tidspunkter, hvor der er ansøgningsfrist til de enkelte puljer og fonde. Skriv andre fundraisingaktiviteter som f.eks. loppemarked, koncert. Skriv møder for hvornår hele koordinationsgruppen skal drøfte fundraising. Arkiv Lav et arkiv over de puljer, fonde og andre steder (f.eks. sponsorstøtte fra banker), hvor I søger midler. Det kan være et Excel-ark, der beskriver fundraisingaktiviteter og som let kan sendes til hele koordinationsgruppen. Skriv hvilken respons I får på jeres ansøgninger Lær af erfaringerne, både succes og fiasko har værdi for læringen Modtager I støtte, skal der noteres hvordan der er fulgt med takkebrev og andet overfor donor. Tip! Når man skal rekruttere frivillige, kan det være en god ide at søge specifikt efter frivillige, der ønsker at lave fundraising, enten frivillige med forstand på emnet eller frivillige, der ønsker at lære mere om det. Fundraising er en god og konkret opgave for en ny frivillig. 7

8 Eksempel på en ansøgning 1. Projekttitel Projekt Buddy 2. Foreningen/frivilliggruppens navn Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy 3. Korrekt navn og adresse på modtager C.B. Kerger Fonden Grønnevej 256, 2830 Virum Att.: Dir. Anders Andersen 4. Indledning Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk har ofte svært ved at gennemføre deres ungdomsuddannelse og på landsplan er der et frafald på 60%. De unge har brug for faglig støtte til lektierne og opbakning fra andre unge, som selv har gennemført uddannelsen og ved, hvad der fagligt kræves for at komme igennem uddannelsen. Der skal derfor gøres en indsats i forhold til disse unge. I projekt Buddy vil unge år, der selv har været igennem en ungdomsuddannelse frivilligt støtte unge med anden etnisk baggrund end dansk med aktiviteterne lektiehjælp, personlig uddannelsesvejledning og sociale aktiviteter. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy søger derfor kr. 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy er en frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp, som primært arbejder med lektiehjælp for etniske minoritetsbørn og aktiviteter for kvinder med indvandrerbaggrund, herunder cykelkurser og sociale arrangementer. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy består af 6 frivillige, der hver uge har lektiehjælp for børn og cykelkurser for kvinder i frivilliggruppens lokaler. Hver anden måned afholdes sociale arrangementer, hvor flygtninge-/indvandrerfamilierne medbringer mad fra deres hjemland. 6. Projektets formål Projektet har til formål at bidrage til at sikre, at flere etniske minoritetsunge får mulighederne for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse unge vil få frivilligbaseret støtte fra andre unge, der selv har gennemført en lignende uddannelse. Projektets deltagere vil i kontakt med frivillige med lignende erfaringer få øget fokus på egne ressourcer som studerende, få redskaber til studiedisciplin, og derved få øget tillid til sig selv og tiltro til, at det kan lade sig gøre at gennemføre en ungdomsuddannelse samt få indblik i karrieremuligheder. 7. Projektets aktiviteter Projektet er et et-årigt projekt. Projektets deltagere vil være studerende med anden etnisk baggrund end dansk, der ønsker en frivillig buddy eller mentor, der mødes en 8

9 gang om måneden for at støtte og vejlede om god studiedisciplin, give studiefaglig støtte og lektiehjælp samt generelt give sparring og støtte i forhold til studielivet. De frivillige vil mødes samlet to gange i løbet af projektperioden, hvor der vil være oplæg fra en ekstern konsulent, der vil give input til de frivillige om det at være en frivillig buddy eller mentor for en ung person. 8. Hvordan projektet realiseres Projektet realiseres ved, at Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy er ansvarlige på projektet og vil fungere som kontaktpersoner for de unge og de frivillige. Rekruttering af de unge vil ske på ungdomsuddannelser i samarbejde med vejledere, folkeskoler m.fl. og de frivillige vil blive rekrutteret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og gennem generel rekruttering af frivillige via annoncer og netværk. Frivilliggruppen arrangerer to lokale netværksmøder for de frivillige. Her hyres ekstern konsulent mod honorar til at holde motiverende oplæg for de unge frivillige om at være frivillig buddy eller mentor for en ung person. Projektforløb: 1. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy finder unge studerende 2. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy rekrutterer frivillige 3. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy matcher unge og frivillige 4. De unge studerende mødes med frivillige buddier engang om måneden 5. Frivillige mødes to gange til at udveksle erfaringer og får input fra ekstern konsulent. 6. Projektet evalueres Frivilliggruppen vil forankre projektets aktiviteter i frivilliggruppen efter projektets ophør, hvor der vil blive søgt kommunale 18-midler. 9. Budget Materialer (foldere, plakater mm.) Annoncering (rekruttering) Netværksmøder for frivillige Telefonudgifter Forplejning, I alt* 1000 kr kr kr. 500 kr. 500 kr kr. *Indtægter/medfinansiering består i, at Dansk Flygtningehjælp betaler for forsikring og transportudgifter for alle frivillige. 10. Samlet pris og hvad der søges om. 9

10 kr. 11. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder Der søges ikke midler andre steder men Dansk Flygtningehjælp betaler for transport og forsikring af frivillige i projektet. 12. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet Ungdomsuddannelsesvejleder Ole Olesen på Thy Tekniske Skole anbefaler et projekt som dette, da han mener der er et stort behov for initiativer, der kan være med til at fastholde etniske minoritetsunge i ungdomsuddannelsen. Se bilag 2. Ole Olesen træffes på tlf.: Vedlagte bilag Bilag 1. Projektbeskrivelse inkl. budget Bilag 2. Anbefaling fra UU-vejleder Ole Olesen, Thy Bilag 3. Beskrivelse af Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy Tekniske Skole 10

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere