FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning"

Transkript

1 FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig, før man sender en ansøgning af sted til en offentlig pulje eller privat fond. Fundraising er et stort emne, men denne værktøjskasse vil udelukkende forholde sig til, hvordan man skriver en god ansøgning, der virker hos donor. Hvad er fundraising? Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe et økonomisk grundlag for sine aktiviteter og projekter i frivilliggruppen/foreningen. Fundraising kan opdeles i følgende fire typer: 1. Ansøgning til offentlige puljer og private fonde Den mest almindelige form for finansiering af frivilliggrupper og foreninger. Der skrives en ansøgning til offentlige pulje, hvor der ofte følger et ansøgningsskema med, f.eks. 18-midler eller puljer i Integrationsministeriet. Der kan også skrives en ansøgning til private fonde, hvor fundatset skal være relevant for det frivillige integrationsområde. 2. Sponsorater og naturalie-sponsorater Man kan søge økonomiske donationer og sponsorater fra private virksomheder. Ofte vil virksomheden give penge til den gode sag uden at følger krav med. Andre gange ser virksomheden, at man har deres logo og nævner deres navn i materialer, pressen m.v. 3. Medlemsbidrag Ofte har foreninger betalende medlemmer, som kan giver økonomisk støtte til foreningens aktiviteter og drift. Andre gange kan foreninger have en række økonomiske støttemedlemmer, som blot giver økonomiske bidrag til frivilliggruppen eller foreningen. Det kan både være enkeltpersoner eller organisationer/virksomheder, som kan blive økonomiske støttemedlemmer. 4. Indtægtsgivende aktiviteter Mange frivilliggrupper og foreninger kan sælge varer/produkter, som giver penge til gruppens aktiviteter. Det kan være kaffe og kage til et arrangement eller det kan være, at der arrangeres et musikarrangement, hvor overskuddet går til frivilliggruppens eller foreningens aktiviteter. Generelt er det vigtigt, at man søger at sprede det økonomiske grundlag over flere kilder, så der er flere måder at finansiere aktiviteterne på og samtidig giver en vis økonomisk stabilitet, hvis en enkelt af kilderne skulle falde bort. Det kan derfor være en god ide at lave en fundraisingplan, hvor man planlægger årets fundraisingaktiviteter, hvilke aktiviteter der er behov for at rejse midler til, afklarer hvem der har ansvaret for at fundraise, og dermed planlægger gruppens/foreningens fremtidige udvikling. 1

2 Forberedelse til en ansøgning Når en frivilliggruppe fundraiser, gør den samtidigt omgivelserne opmærksom på dens eksistens. Ofte ved donorer ikke at gruppen eksisterer, hvilket formål og hvilke aktiviteter den har. En god beskrivelse af formål, daglige virke og målgruppe er derfor vigtig information og synliggørelse af frivilliggruppen. Det samme gør sig gældende når gruppen beskriver det nye projekt, den søger midler til. Når projektet er nyttigt, spændende og aktuelt, spredes viden om projektet, skaber interesse og i sidste ende måske giver midler fra virksomheder. Når en ansøgning er grundigt gennemarbejdet, gennemskuelig og med realistiske mål, så virker det altid troværdigt på donor og giver indtryk af, at pengene bliver givet godt ud! Det er derfor en god ide, at man i frivilliggruppen stiller sig selv følgende spørgsmål: 1. Hvorfor vil I søge økonomiske midler? Overvej hvorfor det er vigtigt, at der søges økonomiske midler til disse aktiviteter. Det er vigtigt at få frem, at frivilligt arbejde ikke er gratis. 2. Hvad vil I gøre? Overvej nøje, hvilke aktiviteter I vil afholde, hvis I får økonomiske midler, hvorfor det netop de aktiviteter er relevante for målgruppen. 3. Hvordan ved I, at der er behov for det? Stil jer selv spørgsmålet om I ved, at der er et behov for jeres aktiviteter eller om det er noget I tror. Det er en god ide at høre forskellige interessenter som f.eks. målgruppen, samarbejdspartnere (boligrådgivere, kommunale integrationskonsulenter m.v.) foreninger og organisationer, eksperter m.v. indenfor området. 4. Hvordan kan I vise, at der er behov? Det virker overbevisende i en ansøgning, hvis man kort kan vise og dokumentere behovet for disse aktiviteter. Der er mange måder at vise behov. Det kan være statistikker, tidligere erfaringer med lignende arbejde, udtalelser fra målgruppen og andre interessenter og lignende dokumentation. 5. Hvem skriver I til? Sæt jer ind i, hvem donor er. Find ud af hvilke typer projekter de tidligere har støttet. Er der et særligt fokus på et bestemt tema eller målgruppe, skal projektet passe ind i forhold til dette. Se på donors materialer og hjemmesider og anvend deres formuleringer i jeres projekt. 6. Hvad vil I bruge pengene til? Hvis I får pengene, skal I vide, hvordan I konkret vil bruge dem. Der skal opstilles et budget, der viser til hvilke aktiviteter pengene skal bruges til og hvem der har ansvaret for dette samt den endelige regnskabsopgørelse. 7. Hvordan vil deltagerne få gavn af projektet? Beskriv hvordan deltagerne får gavn af netop jeres projekt og aktiviteter. Beskriv hvordan deltagerne vil deltage i aktiviteterne, og hvad deres oplevelse af projektet vil være. På den måde viser I, at I har gennemtænkt relevansen af aktiviteterne i forhold til målgruppen. 8. Hvordan ved I, at projektet har været en succes? Opstil jeres egne, realistiske succeskriterier for projektet. Hvor mange deltagere er absolut minimum for, at projektet kan kaldes en succes, og hvad skal deltagerne have fået ud af at have deltaget i projektet. 2

3 Gode råd når en ansøgning skal skrives 1. Brug navnet Dansk Flygtningehjælp Det er en fordel at nævne Dansk Flygtningehjælps logo, da donor ofte kender navnet på organisationen og vil derfor forbinde Dansk Flygtningehjælps troværdighed med jeres projekt. 2. Gør aktiviteter til et projekt Donorer vil typisk have noget for pengene, og det kan derfor være en fordel at betragte aktiviteterne som et projekt med en startdato og en slutdato. På den måde er det muligt at beskrive konkrete hvilke aktiviteter, der vil blive gennemført i projektperioden og hvordan resultater relaterer sig til projektets overordnede formål. 3. Lav en kort projektbeskrivelse Det er altid en god ide at lave en projektbeskrivelse med formål, mål, delmål og metode, samt en tidsramme som beskriver hvornår projektet starter og slutter, samt måden man vil evaluere/ vise resultatet på - om de beskrevne succeskriterier er opfyldt. Det virker altid professionelt når donor får en beskrevet metode til at måle om de penge/andre ressourcer de bidrager med, er brugt på den tilsigtede og aftalte måde. Beskriv desuden projektets bæredygtighed efter endt finansieringsperiode samt de afledte/nyskabende effekter projektet måtte have på det omliggende samfund. Vedlæg projektbeskrivelse som bilag til ansøgningen. 4. Skriv let forståeligt dansk Gør det let for donor at læse ansøgningen. Skriv let forståeligt, så I er sikre på, at donor forstår, hvad I mener og I undgår misforståelser på grund af indforståede fagtermer, vildledende forkortelser m.v. 5. Vær konkret Skriv kort og præcist med en konkret beskrivelse af, hvad der sker i løbet af projektet. Det skal være sammenhængende og uden modstridende oplysninger. Ansøgningen skal være dækkende, så donor ikke får indtrykket af, at relevante oplysninger ikke er med i ansøgningen. 6. Skab dialog med donor Kontakt modtageren pr telefon/personligt, om muligt gøre denne til medejer af projektet ved at fremsende et oplæg/eksemplar til forgodkendelse, som I beder modtageren kommentere, evt. pr. telefon eller . Når I har fået støtte, er det vigtigt at fastholde dialogen med donor, hvor I fortæller om løbende resultater i projektet. Hvis I er i tæt dialog med donor og viser resultater, er der større sandsynlighed for, at donor vil støtte jeres frivilliggruppe/forening igen. 7. Skab opmærksomhed Det er vigtigt at være synlig og gøre opmærksom på sig selv og projektet, så andre har kendskab til projektet, ikke mindst donorer, lokalpolitikere, virksomheder m.v. Når der tales eget om et projekt, hvor aktiviteter og resultater er tydelige, er der større muligheder for at tiltrække økonomisk støtte og samarbejdspartnere. 8. Husk også virksomhederne Ofte er virksomheder ikke klar over at de kan bidrage til jeres projekter, fordi de har ikke haft viden og mulighed for at støtte initiativerne. Flere virksomheder ønsker at støtte godgørende projekter, som kan give virksomhederne et samfundsengageret ansigt udadtil og som er godt for virksomhedens image. 3

4 Sådan skrives en ansøgning Det følgende giver nogle gode råd til, hvordan I skriver en ansøgning. I kan finde et eksempel på en ansøgning, der viser hvordan man kan skrive en ansøgning til henholdsvis en til en privat fond og 18-midler (kommunal støtte). En ansøgning skal indeholde følgende: 1. Projekttitel 2. Foreningen/frivilliggruppens navn 3. Korrekt navn og adresse på modtager 4. Indledning 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål 6. Projektets formål 7. Hvordan projektet realiseres 8. Budget 9. Samlet pris og hvad der søges om. 10. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder 11. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet 12. Vedlagte bilag 1. Projekttitel Her skal være en overskrift, som i kort form beskriver, hvad ansøgningen handler om. Man kan vælge et symbolsk, poetisk navn for projektet eller en lidt tør beskrivelse af projektets indhold. Vælg en kort og nemt udtalt titel både for jeres egen skyld, og for den potentielle donors og andres skyld. 2. Foreningen/frivilliggruppens navn Det skal være let for modtager af ansøgningen at kontakte ansøger enten telefonisk, eller pr. brev. Skriv derfor disse oplysninger øverst i brevet, medmindre frivilliggruppen/foreningen har et specielt brevpapir. 3. Korrekt navn og adresse på modtager Vær sikker på, hvem der skal modtage jeres ansøgning. Det er ærgerligt, hvis ansøgningen ikke kommer frem pga. forkert adresse. Derudover sender I et dårligt signal, hvis I ikke har undersøgt, hvem der skal modtage jeres ansøgning. 4. Indledning Indledningen fungerer som en appetitvækker og som et kort resume af hele ansøgningen, der beskriver hvad ansøgningen handler om. Her skal nævnes problemet/behovet, som I ønske at være med til at løse, projekttitel, målgruppen, frivilliggruppens navn og projektets aktiviteter i overskriftsform. 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål Donor skal vide hvem I er og hvilket formål I arbejder for. I bør ikke tage det for givet, at modtageren af ansøgningen kender jeres frivilliggruppe/forening, og ved hvad I arbejder med. Hvis frivilliggruppen/foreningen har så mange aktiviteter, så nævn kun de aktiviteter, der er relevante for ansøgningen. 6. Projektets formål 4

5 Beskriv kort formålet med projektet og hvilke aktiviteter I vil afholde. Undlad generaliseringer. Vær konkret i beskrivelsen. Hvis I har en projektbeskrivelse, så send den med som bilag. Tænk på, at det I skriver, skal give modtageren klare billeder af, hvad det er I vil. I skal ikke nøjes med at henvise til en vedlagt projektbeskrivelse. Den første sortering af ansøgninger foregår på baggrund af selve ansøgningen, så derfor skal I gøre jer umage med at beskrive projektet uden at skrive en roman. 7. Hvordan projektet realiseres Skriv kort og konkret hvordan har planlagt, at aktiviteterne skal finde sted. Her kan I beskrive milesten for aktiviteterne, så I viser, at I har gennemtænkt projektet hvordan pengene skal bruges. Vedlæg f.eks. en tidsplan for projektet som bilag. Beskriv hvor mange frivillige, der vil deltage i projektet. 8. Budget I skal altid udarbejde et budget. Modtager af ansøgningen skal kunne orientere sig i, hvilke udgifter projektet indebærer, og hvordan I vil anvende midlerne. Det kan være en god ide at opdele budgettet - f.eks.: PR-materiale (f.eks. foldere og plakater) Anskaffelser (f.eks. It-udstyr, redskaber, møbler m.m.), Drift (f.eks. husleje, bygninger, aktivitetsmidler m.m.) og Løn. Nævn altid hvad I selv bidrager med, evt. penge fra egen kasse, faciliteter eller udstyr som kommune, private eller evt. andre organisationer har stillet til rådighed for projektet. 9. Samlet pris og hvad der søges om. Almindeligvis søges der et sted for hvert projekt. I kan også dele projektets omkostninger ud på flere ansøgninger. Det vil så være nødvendigt at angive hvilket beløb, der søges i den enkelte ansøgning. Undersøg den pågældende fonds beløbsramme og søg om et realistisk beløb. 10. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder. Vær troværdig, fortæl i ansøgningen om I har søgt eller modtaget støtte fra anden side. Det kan være en fordel at oplyse, hvis man har fået penge fra andre kilder. Nogle fonde sammenligner sig med andre, så det at have modtaget støtte fra en fond kan virke som en "blåstempling" af ens projekt i forhold til andre fonde. 11. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet. Det er vigtigt at den person, der underskriver ansøgningen, kender projektet godt, og kan svare på de spørgsmål, som eventuelt kan blive stillet når ansøgningen behandles. Husk derfor at anføre, hvem der er kontaktperson for projektet, og hvordan man kan kontakte vedkommende for spørgsmål. 12. Vedlagte bilag Send kun relevante bilag med ansøgningen, og husk at henvise til hvert enkelt i ansøgningen. Det gør det mere overskueligt for læseren, hvis I nummererer bilagene. Fundraisingplan Hvorfor en fundraisingplan? Mange frivilliggrupper ønsker at iværksætte nye og flere aktiviteter. Ofte er dette et resultat af, at man ser behov blandt flygtningene og indvandrerne, og der er brug for nye eller flere aktiviteter end det eksisterende tilbud. 5

6 Andre gange er der behov for at skaffe penge til frivilliggruppens aktiviteter, fordi kommunen ikke længere vil give det samme niveau af penge eller de simpelthen giver pengene til andre formål. Der er mange måde at skaffe penge på. Det er desto vigtigere, at man har en plan for, hvordan man gå til værks. Når en frivilliggruppe skal rejse penge til sine aktiviteter, er det derfor en god ide at have en plan for, hvordan man vil gøre det, hvem der har ansvaret for at det bliver gjort, og hvordan man følger. Hvorfor planlægning? Planlægning gør frivilliggruppen/foreningen mere fleksibel Planlægning hjælper os med at foregribe begivenhedernes gang snarere end at reagere, når det er for sent. Svære økonomiske situationer er nemmere at håndtere, når man er proaktiv snarere end reaktiv. Planlægning kan gøre frivilliggruppen i stand til at styre sin egen økonomiske udvikling. Planlægning får frivilliggruppen til at fokusere Planlægning er med til at binde en frivilliggruppe sammen. Planlægning giver klarhed over formålet med gruppens aktiviteter og sammenhold blandt frivillige, når man ved, hvilken retning man skal arbejde hen imod. Planlægning signalerer økonomisk bæredygtighed Planlægning giver donorer og andre indtryk af, at frivilliggruppen har gennemtænkt sine aktiviteter og har styr på finansiering af disse. Planlægning signalerer økonomisk bæredygtighed og høj kvalitet. Enhver donor vil være mere tilbøjelig til at støtte den gruppe, der har planlagt sine aktiviteter og hvordan disse skal finansieres, snarere end den gruppe der ikke hvor man vil hen med sine aktiviteter. Hvordan planlægning? Når man skal lave en fundraisingplan, skal det ske i samspil med den strategiske planlægning for frivilliggruppen, dvs. at man ved hvor man gerne vil bevæge gruppen hen i fremtiden. Man skal derfor spørge sig selv, hvilke aktiviteter vil vi gerne have og dernæst hvordan skal vi sikre finansiering af disse aktiviteter. Man bør derfor som det første overveje følgende: Hvilke aktiviteter har vi nu? Hvilke aktiviteter vil vi gerne have i fremtiden? Hvordan er de eksisterende aktiviteter finansieret på nuværende tidspunkt? Hvilke finansieringskilder kan vi regne med/ikke regne med? Er der andre relevante finansieringskilder? Tip! Når disse spørgsmål diskuteres og besvares, er det vigtigt, at hele koordinationsgruppen deltager. 6

7 Trin 1. Lav en liste over nuværende aktiviteter Opstil et budget over de nuværende aktiviteters finansiering f.eks. hvor mange penge kommer fra de kommunale 18-midler til lektiehjælpsaktiviteten. Lav en liste over mulige finansieringskilder til disse aktiviteter Trin 2 Trin 3 Lav en liste over fremtidige aktiviteter, som I ønsker, at frivilliggruppen skal arbejde med Lav en liste over mulige finansieringskilder til disse nye aktiviteter Lav en samlet liste over nuværende og fremtidige aktiviteter Lav en samlet liste over udgifter til disse aktiviteter Lav en samlet liste over mulige indtægter i fremtiden til disse aktiviteter Tip! Gør aktiviteterne til projekter med en startdato og en slutdato. Så er det nemmere at planlægge og evaluere aktiviteten, så man kan lære, hvad der skal ændres. Når jeres behov for finansiering er klarlagt, skal der udpeges en person eller to med ansvar for at lave en beskrivelse af foreningens aktiviteter, formålet med aktiviteterne (projekterne) og finansiering. Formålsbeskrivelsen skal bruges til at afsøge finansieringsmuligheder, herunder private fonde og offentlige puljer. Planlæg Udarbejd en kalender over fundraisingaktiviteter dvs. hvornår ansøgning skal laves, sendes og følges op på. Lav den, så den f.eks. gælder 1-2 år. Skriv de tidspunkter, hvor der er ansøgningsfrist til de enkelte puljer og fonde. Skriv andre fundraisingaktiviteter som f.eks. loppemarked, koncert. Skriv møder for hvornår hele koordinationsgruppen skal drøfte fundraising. Arkiv Lav et arkiv over de puljer, fonde og andre steder (f.eks. sponsorstøtte fra banker), hvor I søger midler. Det kan være et Excel-ark, der beskriver fundraisingaktiviteter og som let kan sendes til hele koordinationsgruppen. Skriv hvilken respons I får på jeres ansøgninger Lær af erfaringerne, både succes og fiasko har værdi for læringen Modtager I støtte, skal der noteres hvordan der er fulgt med takkebrev og andet overfor donor. Tip! Når man skal rekruttere frivillige, kan det være en god ide at søge specifikt efter frivillige, der ønsker at lave fundraising, enten frivillige med forstand på emnet eller frivillige, der ønsker at lære mere om det. Fundraising er en god og konkret opgave for en ny frivillig. 7

8 Eksempel på en ansøgning 1. Projekttitel Projekt Buddy 2. Foreningen/frivilliggruppens navn Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy 3. Korrekt navn og adresse på modtager C.B. Kerger Fonden Grønnevej 256, 2830 Virum Att.: Dir. Anders Andersen 4. Indledning Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk har ofte svært ved at gennemføre deres ungdomsuddannelse og på landsplan er der et frafald på 60%. De unge har brug for faglig støtte til lektierne og opbakning fra andre unge, som selv har gennemført uddannelsen og ved, hvad der fagligt kræves for at komme igennem uddannelsen. Der skal derfor gøres en indsats i forhold til disse unge. I projekt Buddy vil unge år, der selv har været igennem en ungdomsuddannelse frivilligt støtte unge med anden etnisk baggrund end dansk med aktiviteterne lektiehjælp, personlig uddannelsesvejledning og sociale aktiviteter. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy søger derfor kr. 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy er en frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp, som primært arbejder med lektiehjælp for etniske minoritetsbørn og aktiviteter for kvinder med indvandrerbaggrund, herunder cykelkurser og sociale arrangementer. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy består af 6 frivillige, der hver uge har lektiehjælp for børn og cykelkurser for kvinder i frivilliggruppens lokaler. Hver anden måned afholdes sociale arrangementer, hvor flygtninge-/indvandrerfamilierne medbringer mad fra deres hjemland. 6. Projektets formål Projektet har til formål at bidrage til at sikre, at flere etniske minoritetsunge får mulighederne for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse unge vil få frivilligbaseret støtte fra andre unge, der selv har gennemført en lignende uddannelse. Projektets deltagere vil i kontakt med frivillige med lignende erfaringer få øget fokus på egne ressourcer som studerende, få redskaber til studiedisciplin, og derved få øget tillid til sig selv og tiltro til, at det kan lade sig gøre at gennemføre en ungdomsuddannelse samt få indblik i karrieremuligheder. 7. Projektets aktiviteter Projektet er et et-årigt projekt. Projektets deltagere vil være studerende med anden etnisk baggrund end dansk, der ønsker en frivillig buddy eller mentor, der mødes en 8

9 gang om måneden for at støtte og vejlede om god studiedisciplin, give studiefaglig støtte og lektiehjælp samt generelt give sparring og støtte i forhold til studielivet. De frivillige vil mødes samlet to gange i løbet af projektperioden, hvor der vil være oplæg fra en ekstern konsulent, der vil give input til de frivillige om det at være en frivillig buddy eller mentor for en ung person. 8. Hvordan projektet realiseres Projektet realiseres ved, at Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy er ansvarlige på projektet og vil fungere som kontaktpersoner for de unge og de frivillige. Rekruttering af de unge vil ske på ungdomsuddannelser i samarbejde med vejledere, folkeskoler m.fl. og de frivillige vil blive rekrutteret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og gennem generel rekruttering af frivillige via annoncer og netværk. Frivilliggruppen arrangerer to lokale netværksmøder for de frivillige. Her hyres ekstern konsulent mod honorar til at holde motiverende oplæg for de unge frivillige om at være frivillig buddy eller mentor for en ung person. Projektforløb: 1. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy finder unge studerende 2. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy rekrutterer frivillige 3. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy matcher unge og frivillige 4. De unge studerende mødes med frivillige buddier engang om måneden 5. Frivillige mødes to gange til at udveksle erfaringer og får input fra ekstern konsulent. 6. Projektet evalueres Frivilliggruppen vil forankre projektets aktiviteter i frivilliggruppen efter projektets ophør, hvor der vil blive søgt kommunale 18-midler. 9. Budget Materialer (foldere, plakater mm.) Annoncering (rekruttering) Netværksmøder for frivillige Telefonudgifter Forplejning, I alt* 1000 kr kr kr. 500 kr. 500 kr kr. *Indtægter/medfinansiering består i, at Dansk Flygtningehjælp betaler for forsikring og transportudgifter for alle frivillige. 10. Samlet pris og hvad der søges om. 9

10 kr. 11. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder Der søges ikke midler andre steder men Dansk Flygtningehjælp betaler for transport og forsikring af frivillige i projektet. 12. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet Ungdomsuddannelsesvejleder Ole Olesen på Thy Tekniske Skole anbefaler et projekt som dette, da han mener der er et stort behov for initiativer, der kan være med til at fastholde etniske minoritetsunge i ungdomsuddannelsen. Se bilag 2. Ole Olesen træffes på tlf.: Vedlagte bilag Bilag 1. Projektbeskrivelse inkl. budget Bilag 2. Anbefaling fra UU-vejleder Ole Olesen, Thy Bilag 3. Beskrivelse af Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy Tekniske Skole 10

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi)

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe

Læs mere

Værktøjskasse. Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger. Indhold 1. Strategisk planlægning. 2. Handlingsplan. 3.

Værktøjskasse. Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger. Indhold 1. Strategisk planlægning. 2. Handlingsplan. 3. Værktøjskasse Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger Indhold 1. Strategisk planlægning 2. Handlingsplan 3. Foreningsledelse 4. Projektstyring 5. Fundraising 6. Monitorering og evaluering 7.

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Fundraising - hvordan?

Fundraising - hvordan? Fundraising - hvordan? Indhold Hvad er fundraising? Fundraising i et bredere perspektiv Planlæg foreningens fundraising Hvem skal planlægge og gennemføre fundraisingen? Planlæg årets fundraisinguafhængighedsplan

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift)

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Velkommen til fonde og sponsorater Tim Boye Jensen & Anja Nordstrøm Klett fra Fundraisingafdelingen i Hjerteforeningen Byd/bryd endelig ind med

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

ØKONOMISK STØTTE OG PRAKTISK HJÆLP

ØKONOMISK STØTTE OG PRAKTISK HJÆLP ØKONOMISK STØTTE OG PRAKTISK HJÆLP - en pjece til etniske minoritetsforeninger CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Center for frivilligt socialt arbejde har til formål at støtte og udvikle den frivillige

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere