FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning"

Transkript

1 FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig, før man sender en ansøgning af sted til en offentlig pulje eller privat fond. Fundraising er et stort emne, men denne værktøjskasse vil udelukkende forholde sig til, hvordan man skriver en god ansøgning, der virker hos donor. Hvad er fundraising? Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe et økonomisk grundlag for sine aktiviteter og projekter i frivilliggruppen/foreningen. Fundraising kan opdeles i følgende fire typer: 1. Ansøgning til offentlige puljer og private fonde Den mest almindelige form for finansiering af frivilliggrupper og foreninger. Der skrives en ansøgning til offentlige pulje, hvor der ofte følger et ansøgningsskema med, f.eks. 18-midler eller puljer i Integrationsministeriet. Der kan også skrives en ansøgning til private fonde, hvor fundatset skal være relevant for det frivillige integrationsområde. 2. Sponsorater og naturalie-sponsorater Man kan søge økonomiske donationer og sponsorater fra private virksomheder. Ofte vil virksomheden give penge til den gode sag uden at følger krav med. Andre gange ser virksomheden, at man har deres logo og nævner deres navn i materialer, pressen m.v. 3. Medlemsbidrag Ofte har foreninger betalende medlemmer, som kan giver økonomisk støtte til foreningens aktiviteter og drift. Andre gange kan foreninger have en række økonomiske støttemedlemmer, som blot giver økonomiske bidrag til frivilliggruppen eller foreningen. Det kan både være enkeltpersoner eller organisationer/virksomheder, som kan blive økonomiske støttemedlemmer. 4. Indtægtsgivende aktiviteter Mange frivilliggrupper og foreninger kan sælge varer/produkter, som giver penge til gruppens aktiviteter. Det kan være kaffe og kage til et arrangement eller det kan være, at der arrangeres et musikarrangement, hvor overskuddet går til frivilliggruppens eller foreningens aktiviteter. Generelt er det vigtigt, at man søger at sprede det økonomiske grundlag over flere kilder, så der er flere måder at finansiere aktiviteterne på og samtidig giver en vis økonomisk stabilitet, hvis en enkelt af kilderne skulle falde bort. Det kan derfor være en god ide at lave en fundraisingplan, hvor man planlægger årets fundraisingaktiviteter, hvilke aktiviteter der er behov for at rejse midler til, afklarer hvem der har ansvaret for at fundraise, og dermed planlægger gruppens/foreningens fremtidige udvikling. 1

2 Forberedelse til en ansøgning Når en frivilliggruppe fundraiser, gør den samtidigt omgivelserne opmærksom på dens eksistens. Ofte ved donorer ikke at gruppen eksisterer, hvilket formål og hvilke aktiviteter den har. En god beskrivelse af formål, daglige virke og målgruppe er derfor vigtig information og synliggørelse af frivilliggruppen. Det samme gør sig gældende når gruppen beskriver det nye projekt, den søger midler til. Når projektet er nyttigt, spændende og aktuelt, spredes viden om projektet, skaber interesse og i sidste ende måske giver midler fra virksomheder. Når en ansøgning er grundigt gennemarbejdet, gennemskuelig og med realistiske mål, så virker det altid troværdigt på donor og giver indtryk af, at pengene bliver givet godt ud! Det er derfor en god ide, at man i frivilliggruppen stiller sig selv følgende spørgsmål: 1. Hvorfor vil I søge økonomiske midler? Overvej hvorfor det er vigtigt, at der søges økonomiske midler til disse aktiviteter. Det er vigtigt at få frem, at frivilligt arbejde ikke er gratis. 2. Hvad vil I gøre? Overvej nøje, hvilke aktiviteter I vil afholde, hvis I får økonomiske midler, hvorfor det netop de aktiviteter er relevante for målgruppen. 3. Hvordan ved I, at der er behov for det? Stil jer selv spørgsmålet om I ved, at der er et behov for jeres aktiviteter eller om det er noget I tror. Det er en god ide at høre forskellige interessenter som f.eks. målgruppen, samarbejdspartnere (boligrådgivere, kommunale integrationskonsulenter m.v.) foreninger og organisationer, eksperter m.v. indenfor området. 4. Hvordan kan I vise, at der er behov? Det virker overbevisende i en ansøgning, hvis man kort kan vise og dokumentere behovet for disse aktiviteter. Der er mange måder at vise behov. Det kan være statistikker, tidligere erfaringer med lignende arbejde, udtalelser fra målgruppen og andre interessenter og lignende dokumentation. 5. Hvem skriver I til? Sæt jer ind i, hvem donor er. Find ud af hvilke typer projekter de tidligere har støttet. Er der et særligt fokus på et bestemt tema eller målgruppe, skal projektet passe ind i forhold til dette. Se på donors materialer og hjemmesider og anvend deres formuleringer i jeres projekt. 6. Hvad vil I bruge pengene til? Hvis I får pengene, skal I vide, hvordan I konkret vil bruge dem. Der skal opstilles et budget, der viser til hvilke aktiviteter pengene skal bruges til og hvem der har ansvaret for dette samt den endelige regnskabsopgørelse. 7. Hvordan vil deltagerne få gavn af projektet? Beskriv hvordan deltagerne får gavn af netop jeres projekt og aktiviteter. Beskriv hvordan deltagerne vil deltage i aktiviteterne, og hvad deres oplevelse af projektet vil være. På den måde viser I, at I har gennemtænkt relevansen af aktiviteterne i forhold til målgruppen. 8. Hvordan ved I, at projektet har været en succes? Opstil jeres egne, realistiske succeskriterier for projektet. Hvor mange deltagere er absolut minimum for, at projektet kan kaldes en succes, og hvad skal deltagerne have fået ud af at have deltaget i projektet. 2

3 Gode råd når en ansøgning skal skrives 1. Brug navnet Dansk Flygtningehjælp Det er en fordel at nævne Dansk Flygtningehjælps logo, da donor ofte kender navnet på organisationen og vil derfor forbinde Dansk Flygtningehjælps troværdighed med jeres projekt. 2. Gør aktiviteter til et projekt Donorer vil typisk have noget for pengene, og det kan derfor være en fordel at betragte aktiviteterne som et projekt med en startdato og en slutdato. På den måde er det muligt at beskrive konkrete hvilke aktiviteter, der vil blive gennemført i projektperioden og hvordan resultater relaterer sig til projektets overordnede formål. 3. Lav en kort projektbeskrivelse Det er altid en god ide at lave en projektbeskrivelse med formål, mål, delmål og metode, samt en tidsramme som beskriver hvornår projektet starter og slutter, samt måden man vil evaluere/ vise resultatet på - om de beskrevne succeskriterier er opfyldt. Det virker altid professionelt når donor får en beskrevet metode til at måle om de penge/andre ressourcer de bidrager med, er brugt på den tilsigtede og aftalte måde. Beskriv desuden projektets bæredygtighed efter endt finansieringsperiode samt de afledte/nyskabende effekter projektet måtte have på det omliggende samfund. Vedlæg projektbeskrivelse som bilag til ansøgningen. 4. Skriv let forståeligt dansk Gør det let for donor at læse ansøgningen. Skriv let forståeligt, så I er sikre på, at donor forstår, hvad I mener og I undgår misforståelser på grund af indforståede fagtermer, vildledende forkortelser m.v. 5. Vær konkret Skriv kort og præcist med en konkret beskrivelse af, hvad der sker i løbet af projektet. Det skal være sammenhængende og uden modstridende oplysninger. Ansøgningen skal være dækkende, så donor ikke får indtrykket af, at relevante oplysninger ikke er med i ansøgningen. 6. Skab dialog med donor Kontakt modtageren pr telefon/personligt, om muligt gøre denne til medejer af projektet ved at fremsende et oplæg/eksemplar til forgodkendelse, som I beder modtageren kommentere, evt. pr. telefon eller . Når I har fået støtte, er det vigtigt at fastholde dialogen med donor, hvor I fortæller om løbende resultater i projektet. Hvis I er i tæt dialog med donor og viser resultater, er der større sandsynlighed for, at donor vil støtte jeres frivilliggruppe/forening igen. 7. Skab opmærksomhed Det er vigtigt at være synlig og gøre opmærksom på sig selv og projektet, så andre har kendskab til projektet, ikke mindst donorer, lokalpolitikere, virksomheder m.v. Når der tales eget om et projekt, hvor aktiviteter og resultater er tydelige, er der større muligheder for at tiltrække økonomisk støtte og samarbejdspartnere. 8. Husk også virksomhederne Ofte er virksomheder ikke klar over at de kan bidrage til jeres projekter, fordi de har ikke haft viden og mulighed for at støtte initiativerne. Flere virksomheder ønsker at støtte godgørende projekter, som kan give virksomhederne et samfundsengageret ansigt udadtil og som er godt for virksomhedens image. 3

4 Sådan skrives en ansøgning Det følgende giver nogle gode råd til, hvordan I skriver en ansøgning. I kan finde et eksempel på en ansøgning, der viser hvordan man kan skrive en ansøgning til henholdsvis en til en privat fond og 18-midler (kommunal støtte). En ansøgning skal indeholde følgende: 1. Projekttitel 2. Foreningen/frivilliggruppens navn 3. Korrekt navn og adresse på modtager 4. Indledning 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål 6. Projektets formål 7. Hvordan projektet realiseres 8. Budget 9. Samlet pris og hvad der søges om. 10. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder 11. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet 12. Vedlagte bilag 1. Projekttitel Her skal være en overskrift, som i kort form beskriver, hvad ansøgningen handler om. Man kan vælge et symbolsk, poetisk navn for projektet eller en lidt tør beskrivelse af projektets indhold. Vælg en kort og nemt udtalt titel både for jeres egen skyld, og for den potentielle donors og andres skyld. 2. Foreningen/frivilliggruppens navn Det skal være let for modtager af ansøgningen at kontakte ansøger enten telefonisk, eller pr. brev. Skriv derfor disse oplysninger øverst i brevet, medmindre frivilliggruppen/foreningen har et specielt brevpapir. 3. Korrekt navn og adresse på modtager Vær sikker på, hvem der skal modtage jeres ansøgning. Det er ærgerligt, hvis ansøgningen ikke kommer frem pga. forkert adresse. Derudover sender I et dårligt signal, hvis I ikke har undersøgt, hvem der skal modtage jeres ansøgning. 4. Indledning Indledningen fungerer som en appetitvækker og som et kort resume af hele ansøgningen, der beskriver hvad ansøgningen handler om. Her skal nævnes problemet/behovet, som I ønske at være med til at løse, projekttitel, målgruppen, frivilliggruppens navn og projektets aktiviteter i overskriftsform. 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål Donor skal vide hvem I er og hvilket formål I arbejder for. I bør ikke tage det for givet, at modtageren af ansøgningen kender jeres frivilliggruppe/forening, og ved hvad I arbejder med. Hvis frivilliggruppen/foreningen har så mange aktiviteter, så nævn kun de aktiviteter, der er relevante for ansøgningen. 6. Projektets formål 4

5 Beskriv kort formålet med projektet og hvilke aktiviteter I vil afholde. Undlad generaliseringer. Vær konkret i beskrivelsen. Hvis I har en projektbeskrivelse, så send den med som bilag. Tænk på, at det I skriver, skal give modtageren klare billeder af, hvad det er I vil. I skal ikke nøjes med at henvise til en vedlagt projektbeskrivelse. Den første sortering af ansøgninger foregår på baggrund af selve ansøgningen, så derfor skal I gøre jer umage med at beskrive projektet uden at skrive en roman. 7. Hvordan projektet realiseres Skriv kort og konkret hvordan har planlagt, at aktiviteterne skal finde sted. Her kan I beskrive milesten for aktiviteterne, så I viser, at I har gennemtænkt projektet hvordan pengene skal bruges. Vedlæg f.eks. en tidsplan for projektet som bilag. Beskriv hvor mange frivillige, der vil deltage i projektet. 8. Budget I skal altid udarbejde et budget. Modtager af ansøgningen skal kunne orientere sig i, hvilke udgifter projektet indebærer, og hvordan I vil anvende midlerne. Det kan være en god ide at opdele budgettet - f.eks.: PR-materiale (f.eks. foldere og plakater) Anskaffelser (f.eks. It-udstyr, redskaber, møbler m.m.), Drift (f.eks. husleje, bygninger, aktivitetsmidler m.m.) og Løn. Nævn altid hvad I selv bidrager med, evt. penge fra egen kasse, faciliteter eller udstyr som kommune, private eller evt. andre organisationer har stillet til rådighed for projektet. 9. Samlet pris og hvad der søges om. Almindeligvis søges der et sted for hvert projekt. I kan også dele projektets omkostninger ud på flere ansøgninger. Det vil så være nødvendigt at angive hvilket beløb, der søges i den enkelte ansøgning. Undersøg den pågældende fonds beløbsramme og søg om et realistisk beløb. 10. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder. Vær troværdig, fortæl i ansøgningen om I har søgt eller modtaget støtte fra anden side. Det kan være en fordel at oplyse, hvis man har fået penge fra andre kilder. Nogle fonde sammenligner sig med andre, så det at have modtaget støtte fra en fond kan virke som en "blåstempling" af ens projekt i forhold til andre fonde. 11. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet. Det er vigtigt at den person, der underskriver ansøgningen, kender projektet godt, og kan svare på de spørgsmål, som eventuelt kan blive stillet når ansøgningen behandles. Husk derfor at anføre, hvem der er kontaktperson for projektet, og hvordan man kan kontakte vedkommende for spørgsmål. 12. Vedlagte bilag Send kun relevante bilag med ansøgningen, og husk at henvise til hvert enkelt i ansøgningen. Det gør det mere overskueligt for læseren, hvis I nummererer bilagene. Fundraisingplan Hvorfor en fundraisingplan? Mange frivilliggrupper ønsker at iværksætte nye og flere aktiviteter. Ofte er dette et resultat af, at man ser behov blandt flygtningene og indvandrerne, og der er brug for nye eller flere aktiviteter end det eksisterende tilbud. 5

6 Andre gange er der behov for at skaffe penge til frivilliggruppens aktiviteter, fordi kommunen ikke længere vil give det samme niveau af penge eller de simpelthen giver pengene til andre formål. Der er mange måde at skaffe penge på. Det er desto vigtigere, at man har en plan for, hvordan man gå til værks. Når en frivilliggruppe skal rejse penge til sine aktiviteter, er det derfor en god ide at have en plan for, hvordan man vil gøre det, hvem der har ansvaret for at det bliver gjort, og hvordan man følger. Hvorfor planlægning? Planlægning gør frivilliggruppen/foreningen mere fleksibel Planlægning hjælper os med at foregribe begivenhedernes gang snarere end at reagere, når det er for sent. Svære økonomiske situationer er nemmere at håndtere, når man er proaktiv snarere end reaktiv. Planlægning kan gøre frivilliggruppen i stand til at styre sin egen økonomiske udvikling. Planlægning får frivilliggruppen til at fokusere Planlægning er med til at binde en frivilliggruppe sammen. Planlægning giver klarhed over formålet med gruppens aktiviteter og sammenhold blandt frivillige, når man ved, hvilken retning man skal arbejde hen imod. Planlægning signalerer økonomisk bæredygtighed Planlægning giver donorer og andre indtryk af, at frivilliggruppen har gennemtænkt sine aktiviteter og har styr på finansiering af disse. Planlægning signalerer økonomisk bæredygtighed og høj kvalitet. Enhver donor vil være mere tilbøjelig til at støtte den gruppe, der har planlagt sine aktiviteter og hvordan disse skal finansieres, snarere end den gruppe der ikke hvor man vil hen med sine aktiviteter. Hvordan planlægning? Når man skal lave en fundraisingplan, skal det ske i samspil med den strategiske planlægning for frivilliggruppen, dvs. at man ved hvor man gerne vil bevæge gruppen hen i fremtiden. Man skal derfor spørge sig selv, hvilke aktiviteter vil vi gerne have og dernæst hvordan skal vi sikre finansiering af disse aktiviteter. Man bør derfor som det første overveje følgende: Hvilke aktiviteter har vi nu? Hvilke aktiviteter vil vi gerne have i fremtiden? Hvordan er de eksisterende aktiviteter finansieret på nuværende tidspunkt? Hvilke finansieringskilder kan vi regne med/ikke regne med? Er der andre relevante finansieringskilder? Tip! Når disse spørgsmål diskuteres og besvares, er det vigtigt, at hele koordinationsgruppen deltager. 6

7 Trin 1. Lav en liste over nuværende aktiviteter Opstil et budget over de nuværende aktiviteters finansiering f.eks. hvor mange penge kommer fra de kommunale 18-midler til lektiehjælpsaktiviteten. Lav en liste over mulige finansieringskilder til disse aktiviteter Trin 2 Trin 3 Lav en liste over fremtidige aktiviteter, som I ønsker, at frivilliggruppen skal arbejde med Lav en liste over mulige finansieringskilder til disse nye aktiviteter Lav en samlet liste over nuværende og fremtidige aktiviteter Lav en samlet liste over udgifter til disse aktiviteter Lav en samlet liste over mulige indtægter i fremtiden til disse aktiviteter Tip! Gør aktiviteterne til projekter med en startdato og en slutdato. Så er det nemmere at planlægge og evaluere aktiviteten, så man kan lære, hvad der skal ændres. Når jeres behov for finansiering er klarlagt, skal der udpeges en person eller to med ansvar for at lave en beskrivelse af foreningens aktiviteter, formålet med aktiviteterne (projekterne) og finansiering. Formålsbeskrivelsen skal bruges til at afsøge finansieringsmuligheder, herunder private fonde og offentlige puljer. Planlæg Udarbejd en kalender over fundraisingaktiviteter dvs. hvornår ansøgning skal laves, sendes og følges op på. Lav den, så den f.eks. gælder 1-2 år. Skriv de tidspunkter, hvor der er ansøgningsfrist til de enkelte puljer og fonde. Skriv andre fundraisingaktiviteter som f.eks. loppemarked, koncert. Skriv møder for hvornår hele koordinationsgruppen skal drøfte fundraising. Arkiv Lav et arkiv over de puljer, fonde og andre steder (f.eks. sponsorstøtte fra banker), hvor I søger midler. Det kan være et Excel-ark, der beskriver fundraisingaktiviteter og som let kan sendes til hele koordinationsgruppen. Skriv hvilken respons I får på jeres ansøgninger Lær af erfaringerne, både succes og fiasko har værdi for læringen Modtager I støtte, skal der noteres hvordan der er fulgt med takkebrev og andet overfor donor. Tip! Når man skal rekruttere frivillige, kan det være en god ide at søge specifikt efter frivillige, der ønsker at lave fundraising, enten frivillige med forstand på emnet eller frivillige, der ønsker at lære mere om det. Fundraising er en god og konkret opgave for en ny frivillig. 7

8 Eksempel på en ansøgning 1. Projekttitel Projekt Buddy 2. Foreningen/frivilliggruppens navn Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy 3. Korrekt navn og adresse på modtager C.B. Kerger Fonden Grønnevej 256, 2830 Virum Att.: Dir. Anders Andersen 4. Indledning Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk har ofte svært ved at gennemføre deres ungdomsuddannelse og på landsplan er der et frafald på 60%. De unge har brug for faglig støtte til lektierne og opbakning fra andre unge, som selv har gennemført uddannelsen og ved, hvad der fagligt kræves for at komme igennem uddannelsen. Der skal derfor gøres en indsats i forhold til disse unge. I projekt Buddy vil unge år, der selv har været igennem en ungdomsuddannelse frivilligt støtte unge med anden etnisk baggrund end dansk med aktiviteterne lektiehjælp, personlig uddannelsesvejledning og sociale aktiviteter. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy søger derfor kr. 5. Kort beskrivelse af frivilliggruppen/foreningens formål Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy er en frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp, som primært arbejder med lektiehjælp for etniske minoritetsbørn og aktiviteter for kvinder med indvandrerbaggrund, herunder cykelkurser og sociale arrangementer. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy består af 6 frivillige, der hver uge har lektiehjælp for børn og cykelkurser for kvinder i frivilliggruppens lokaler. Hver anden måned afholdes sociale arrangementer, hvor flygtninge-/indvandrerfamilierne medbringer mad fra deres hjemland. 6. Projektets formål Projektet har til formål at bidrage til at sikre, at flere etniske minoritetsunge får mulighederne for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse unge vil få frivilligbaseret støtte fra andre unge, der selv har gennemført en lignende uddannelse. Projektets deltagere vil i kontakt med frivillige med lignende erfaringer få øget fokus på egne ressourcer som studerende, få redskaber til studiedisciplin, og derved få øget tillid til sig selv og tiltro til, at det kan lade sig gøre at gennemføre en ungdomsuddannelse samt få indblik i karrieremuligheder. 7. Projektets aktiviteter Projektet er et et-årigt projekt. Projektets deltagere vil være studerende med anden etnisk baggrund end dansk, der ønsker en frivillig buddy eller mentor, der mødes en 8

9 gang om måneden for at støtte og vejlede om god studiedisciplin, give studiefaglig støtte og lektiehjælp samt generelt give sparring og støtte i forhold til studielivet. De frivillige vil mødes samlet to gange i løbet af projektperioden, hvor der vil være oplæg fra en ekstern konsulent, der vil give input til de frivillige om det at være en frivillig buddy eller mentor for en ung person. 8. Hvordan projektet realiseres Projektet realiseres ved, at Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy er ansvarlige på projektet og vil fungere som kontaktpersoner for de unge og de frivillige. Rekruttering af de unge vil ske på ungdomsuddannelser i samarbejde med vejledere, folkeskoler m.fl. og de frivillige vil blive rekrutteret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og gennem generel rekruttering af frivillige via annoncer og netværk. Frivilliggruppen arrangerer to lokale netværksmøder for de frivillige. Her hyres ekstern konsulent mod honorar til at holde motiverende oplæg for de unge frivillige om at være frivillig buddy eller mentor for en ung person. Projektforløb: 1. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy finder unge studerende 2. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy rekrutterer frivillige 3. Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy matcher unge og frivillige 4. De unge studerende mødes med frivillige buddier engang om måneden 5. Frivillige mødes to gange til at udveksle erfaringer og får input fra ekstern konsulent. 6. Projektet evalueres Frivilliggruppen vil forankre projektets aktiviteter i frivilliggruppen efter projektets ophør, hvor der vil blive søgt kommunale 18-midler. 9. Budget Materialer (foldere, plakater mm.) Annoncering (rekruttering) Netværksmøder for frivillige Telefonudgifter Forplejning, I alt* 1000 kr kr kr. 500 kr. 500 kr kr. *Indtægter/medfinansiering består i, at Dansk Flygtningehjælp betaler for forsikring og transportudgifter for alle frivillige. 10. Samlet pris og hvad der søges om. 9

10 kr. 11. Indtægter og støtte som I modtager fra andre kilder Der søges ikke midler andre steder men Dansk Flygtningehjælp betaler for transport og forsikring af frivillige i projektet. 12. Kontaktperson der kan udtale sig om projektet Ungdomsuddannelsesvejleder Ole Olesen på Thy Tekniske Skole anbefaler et projekt som dette, da han mener der er et stort behov for initiativer, der kan være med til at fastholde etniske minoritetsunge i ungdomsuddannelsen. Se bilag 2. Ole Olesen træffes på tlf.: Vedlagte bilag Bilag 1. Projektbeskrivelse inkl. budget Bilag 2. Anbefaling fra UU-vejleder Ole Olesen, Thy Bilag 3. Beskrivelse af Frivillige i Flygtningehjælpen, Thy Tekniske Skole 10

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi)

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde.

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Fundraisingteam Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Hvorfor har KLF et fundraising-team i mit netværksområde? Alting koster

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere