Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016"

Transkript

1 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato:

2 1. Indledning Affaldsdata Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser Resultater af udvaskningstests Afviste læs Opfyldningstakt og forventet restkapacitet Opfyldningstakt Restkapacitet Perkolatkvalitet og kvantitet Perkolatkvalitet Perkolatkvantitet Recirkuleret perkolat Bortledt perkolat Meteorologiske data Meteorologiske data Grundvandskontrol Grundvandsanalyser Overfladevandskontrol Overfladevandsanalyser Afstrømmende overfladevand Støj Støjbelastning Deponigas Gasmonitering El-/varmeproduktion Klager, gener og nødsituationer Klager Gener Nødsituationer Afvigelser Topografi Topografi Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse Konklusion Referencer Bilag

3 1. Indledning Årsrapporten indeholder kontrol- og overvågningsresultater samt sammenfatning af relevante moniteringsdata i henhold til miljøgodkendelser for Forlev Miljøanlæg. Årsrapporten sendes til Miljøministeriet som godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed senest 1. april det efterfølgende år. Årsrapporten er i år - ligesom sidste år - opbygget over den skabelon, som findes i ERISDA, som er et elektronisk registreringssystem for deponeringsanlæg for registrering af driftsdata og afrapportering i henhold til krav i deponeringsbekendtgørelsen. AffaldPlus begyndte at bruge ERISDA som registreringsprogram i 2010 og fuldt ud i Derfor findes ældre driftsdata kun i begrænset omfang i ERISDA og i denne årsrapport. Alle analyseresultater og hændeler (afvigelser) fra og fremefter registreres i ERISDA, hvor til også tilsynsmyndigheden har adgang. Ejer af anlægget: AffaldPlus CVR: Kontakt: Bente Munk Anlægget er beliggende på nedenstående adresse: Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev 3

4 Tlf: P.nr: A beviser B beviser Før I alt 3 2 Medarbejderene på Forlev Miljøanlæg har alle deponiuddannelsen fordelt på tre A- og to B-beviser. Miljøgodkendelser Forlev Miljøanlæg er reguleret af følgende miljøgodkendelser: * Revideret miljøgodkendelse af december 2009 * Påbud om ændring af positivliste af 14. maj 2012 * Ændring af positivliste af 24. september 2012 * Ændring af støjvilkår af 18. januar 2013 (Slagelse kommune) påklaget af nabo *Natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 22. maj 2013 *Ændring af positivliste af 18. september 2013 *Ændring af positivliste af 28. november 2013 *Påbud om undersøgelse af grundvandsforurening ved Forlev Miljøanlæg af 19. februar 2015 *Sorterplads på etape oktober

5 5

6 2. Affaldsdata 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser Der er modtaget følgende affaldsmængder til deponering i 2016: Totalt modtaget til deponi tons, heraf tons til forbehandling,blandet affald tons, asbest tons og PCB-holdigt affald 86 tons. Der er i 2016 frasorteret 422 tons brændbart affald til forbrænding og 44 tons jern til genanvendelse fra modtaget deponiaffald til forbehandling. Den deponerede mængde for 2016 bliver derfor tons. I 2015 var den deponerede mængde tons. Der er ikke modtaget jord til afdækningsopgaver på deponiet i På mellemlageret for brændbart affald er der i alt hånderet tons forbrændingsegnet affald. Lageret er pr opgjort til tons brændbart affald. Lageret af brændbart affald/træ er beliggende på henholdsvis sorterplads og det brændbare lager. Der modtages både asbestholdigt og PCB-holdigt affald på Forlev Miljøanlæg, i bilag vises de aktive PCB og asbestdepoter. Der ud over vises historiske depoter for asbest. Der er udført stikprøvekontrol af det modtagene deponiaffald hver måned. Resultatet heraf viser, at 6 ud af 12 læs indeholdt brændbart affald i mindre mængder (mellem 0-5 %). Desuden indeholdt ét læs 1 % genanvendeligt affald i form af jern og metal. Endelig indeholdt 2 læs 1 % elektronik. Ud over stikprøvekontrollen udføres kontrol af alle deponilæs ved brug af tablet/microting. Denne modtagekontrol kontrollerer udover sorteringen også korrekt EAK-kode og at affaldet har en affaldsdeklaration. Modtagekontrollen har i 2016 samlet for begge deponier (Faxe og Forlev miljøanlæg) vist, at der er kontrolleret i alt læs, hvoraf der var fejlsorteringer i 156. Det drejede sig hovedsageligt om mindre mængder brændbart affald (1-11 % brændbart i deponiaffald). Brændbart affald frasorteres til forbrænding. Samtidig viser kontrollen, at 87 % af læssene overholdt krav i anlæggets sorteringsvejledning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 6

7 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Resultater af udvaskningstests 2.3. Afviste læs Der er ikke afvist nogen læs i

8 3. Opfyldningstakt og forventet restkapacitet 3.1. Opfyldningstakt På Forlev Miljøanlæg er enhed i drift. Enhed er etableret i 2013 og indrettet med fast belægning og anvendes til bl.a. sorteringsplads for deponiaffald. Resten af deponiet er færdigopfyldt og delvist slutafdækket Restkapacitet Den samlede etablerede restkapacitet på den aktive enhed udgør m3 svarende til cirka 16 år med nuværende tilførsel af affald og en indbygningsfaktor på en. På den etablerede enhed 4.2.2, som bl.a. anvendes til sortering af deponiaffald, er der derudover en restkapacitet på m3 svarende til cirka 30 år med nuværende tilførsel af affald og en indbygningsfaktor på en. Det vil sige at der er kapacitet til cirka 46 år med nuværende forudsætninger og antagelser. Ovenstående er baseret på opmålinger af landinspektør den 27. august 2013 og fratrukket de indkomne mængder frem til 31. december

9 4. Perkolatkvalitet og kvantitet 4.1. Perkolatkvalitet 9

10 Enhed 1 - GC-FID Enhed 1 - kulbrinter 10

11 Enhed 1 - makrostoffer Enhed 1 - mikrostoffer 11

12 Enhed 1 - tungmetaller Enhed 2 (4.2.1) - GC-FID 12

13 Enhed 2 (4.2.1) - kulbrinter Enhed 2 (4.2.1) - makrostoffer 13

14 Enhed 2 (4.2.1) - míkrostoffer Enhed 2 (4.2.1) - tungmetaller 14

15 Enhed 2 (4.2.2) - GC-FID Enhed 2 (4.2.2) - kulbrinter 15

16 Enhed 2 (4.2.2) - makrostoffer Enhed 2 (4.2.2) - mikrostoffer 16

17 Enhed 2 (4.2.2) - tungmetaller GENERELT På de forgående sider vises tidsserier for perkolatanalyser. For alle tre enheder - henholdsvis enhed 1 (afsluttet enhed), enhed (deponering) og enhed (sortering) - gælder, at analyseresultaterne for overskuelighedens skyld opdelt i fem grafer for henholdsvis GC-FID, kulbrinter, makrostoffer, mikrostoffer og tungmetaller. Analysedata findes desuden i skemaform i bilaget. Resultater af måling af parametrene klarhed, lugt og farve er ikke medtaget i årsrapporten. PERKOLAT ENHED 1 (afsluttede celler) Som det ses på graferne for de aromatiske kulbrinter, sker der med analysen i juni 2014 en moderat stigning, som med analysen i oktober 2014 falder til under et mikrogram/liter. I april 2015 viser analysen en markant stigning i specielt xylenerne. Denne stigning forsætter i analysen fra juli 2015 hvor summen af xylener er 41 mikrogram/liter og BTEX er 47 mikrogram/liter. Analyserne for oktober 2015 viser faldende værdier, xylener til 33 mikrogram/liter og 38 mikrogram/liter for BTEX. Analyserne for januar 2016 ligger forholdsvis lavt med stigende tendens gennem 2016 og fald ved analyse i januar

18 Årsagen til udsvingene kendes ikke. Der ses også svingninger i indholdet af kulbrinter.her er det de lette forbindelser C6 C10 (benzin, naphtha) og C10 C25 (dieselolier) som markerer sig med udsving i værdierne og stigende tendens gennem Makrostofferne ammoniak+ammonium-n viser et tilsvarende svingende indhold, mens de resterende makrostoffer og mikrostofferne - med undtagelse af indholdet af jern - er relativt stabile. For tungmetallerne ses ikke væsentlige udsving i perioden. PERKOLAT ENHED (deponering). Tidsserie for enhed som er i drift ses på side Heraf ses, at analyseresultater for kulbrinter og CG-FID har vist et lavt niveau i Tilsvarende gælder for makrostofferne i 2. halvdel af Mikrostoffer viser varierende indhold især for nitrat, som topper ultimo 2016 med fald igen i starten af Analyser af indholdet af tungmetaller viser stigning i indholdet af zink. PERKOLAT ENHED (sortering) Tidsserie for enhed ses på side Enheden er etableret i Den er indrettet med henblik på modtagelse af blandet affald til deponering på sigt. I mellemtiden bruges enheden til sorteringsplads mm. Der for er der på pladsen etableret yderligere beskyttelseslag og fast belægning. Analyseresultater for enhed viser i 2016 generelt lave værdier for de målte parametre Perkolatkvantitet Der er i 2016 afledt i alt m3 perkolat fra pladsen mod m3 året før. Der er afledt m3 fra pumpestation 4.1 som er pumpebrønd for cellerne 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og

19 Der er afledt m3 fra pumpestation 4.2 som er pumpebrønd for cellerne og Den samlede nedbørsmængde på Forlev Miljøanlæg var i mm, Det giver en teoretisk perkolatmængde på m3. Den faktiske perkolatdannelse er målt til m3. Det svarer til 38 % af nedbøren. I 2015 var den tilsvarende beregning at 35 % af nedbøren blev "genfundet" som perkolat. Nedbørsmængden er registreret på miljøanlæggets vejrstation. Ved at beregne den teoretiske perkolatmængde ud fra COWI-model og data fra DMI (figur 4) fås en beregnet perkolatproduktion på m3 og at 33 % heraf "genfindes" som perkolat. COWI har i miljørisikovurdering for Forlev Miljøanlæg tidligere anført, at en perkolatdannelse på % af nedbøren er normalt for afsluttede affaldsdeponier. En perkolatproduktion på henholdsvis 38 % og 33 % på Forlev Miljøanlæg, hvor store dele er slutafdækkede synes derfor rimeligt 4.3. Recirkuleret perkolat Der recirkuleres ikke perkolat på Forlev Miljøanlæg 4.4. Bortledt perkolat Alt perkolat pumpes til rensning på Slagelse kommunes renseanlæg via trykledning. 19

20 5. Meteorologiske data 5.1. Meteorologiske data Nedbør: Temperatur: Luftfugtighed: 2016: 550,00 9,25 82,58 Temperatur, luftfugtighed (%) og nedbør (mm) De meteorlogiske data, bruges til at lave en teoretisk beregning af, hvor meget perkolat, der bør opsamles fra deponiet. Nedbørsmængder og den potentielle fordampning indgår i beregningen. Det skal siges, at der er en forholdsvis stor usikkerhed i vandbalanceberegninger. Vandbalanceberegningen for 2016 er vedhæftet som bilag. 20

21 6. Grundvandskontrol 6.1. Grundvandsanalyser 21

22 Pejlinger - øvre grundvand Pejlinger - nedre grundvand 22

23 Boring R1 - nord (øvre) - GC-FID Boring R1 - nord(øvre) - kulbrinter 23

24 Boring R1 - nord (øvre) - makrostoffer Boring R1 - nord (øvre) - mikrostoffer 24

25 Boring R10 - GC-FID Boring R10 - kulbrinter 25

26 Boring R10 - makrostoffer Boring R10 - mikrostoffer 26

27 Boring R1 - syd (nedre) - GC-FID Boring R1 - syd (nedre) - kulbrinter 27

28 Boring R1 - syd (nedre) - makrostoffer Boring R1 - syd (nedre) - mikrostoffer 28

29 Boring K5 - GC-FID Boring K5 - kulbrinter 29

30 Boring K5 - makrostoffer Boring K5 - mikrostoffer 30

31 Boring K6 - GC-FID Boring K6 - kulbrinter 31

32 Boring K6 - makrostoffer (under klor) Boring K6 - mikrostoffer 32

33 Boring (gl. vandværk) - GC-FID Boring kulbrinter 33

34 Boring makrostoffer Boring mikrostoffer 34

35 Boring K7 - GC-FID Boring K7 - kulbrinter 35

36 Boring K7 - makrostoffer Boring K7 - mikrostoffer 36

37 Boring K8 - GC-FID Boring K8 - kulbrinter 37

38 Boring K8 - makrostoffer Boring K8 - mikrostoffer 38

39 Boring R3 - GC-FID Boring R3 - kulbrinter 39

40 Boring R3 - makrostoffer Boring R3 - mikrostoffer 40

41 Boring R11 - CG-FID Boringen etableret juli 2015 Boring R11 - kulbrinter Boringen etableret juli

42 Boring R11 - makrostoffer Boringen etableret juli 2015 Boring R11 - mikrostoffer Boringen etableret juli

43 Boring R12 - GC-FID Boringen etableret juli 2015 Boring R12 - kulbrinter Boringen etableret juli

44 Boring R12 - makrostoffer Boringen etableret juli 2015 Boring R12 - mikrostoffer Boringen etableret juli

45 Boring R13. GC-FID Boringen etableret juli 2015 Boring R13 - kulbrinter Boringen etableret juli

46 Boring R13 - makrostoffer Boringen etableret juli 2015 Boring R13 - mikrostoffer Boringen etableret juli

47 Boring R14 - CG-FID Boringen etableret juli 2015 Boring R14 - kulbrinter Boringen etableret juli

48 Boring R14 - makrostoffer Boringen etableret juli 2015 Boring R14 - mikrostoffer Boringen etableret juli

49 Boring R15 - CG-FID Boringen etableret juli 2015 Boring R15 - kulbrinter Boringen etableret juli

50 Boring R15 - makrostoffer Boringen etableret juli 2015 Boring R15 - mikrostoffer Boringen etableret juli

51 Boringerne K5, K6, R1 (øvre) og R10 - klorid Boring R1 og R10 - klorid 51

52 Boring R1 og R10 - ammonium og NVOC Boring R11 - boring R15 - kloridindhold GENERELT Da det er relevant at følge grundvandsudviklingen over en længere tidsfølge dækker alle grafer for grundvand perioden

53 For grundvandsboringerne R1 og R10 er tidsserierne for udvalgte parametre (klorid, NVOC og ammonium) medtaget fra 2005 og for boringerne K5, K6, R1 (øvre) og R10 er der medtaget en tidsserie fra Analysedata for 2016 findes desuden i skemaform i bilaget. Placering af boringerne omkring Forlev Miljøanlæg fremgår af ovenstående kort. For alle grundvandsboringerne gælder, at analyseresultaterne for overskuelighedens skyld opdelt i 4 grafer for henholdsvis GC-FID, kulbrinter, makrostoffer og mikrostoffer. PEJLINGER Der foretages pejling i boringerne før hver prøvetagning - se ovenstående grafer side 23. Pejlingerne i det øvre grundvandsmagasin er forholdvis stabile, mens de varierer en del i det nedre magasin. ANALYSERESULTATER Der er i alt 14 kontrolboringer omkring Forlev Miljøanlæg - se side Heraf er én - boring R1 - filtersat i såvel det primære som det sekundære grundvand. Der er i 2016 udtaget 4 grundvandsprøver i hver af boringerne. Generelt ses der ingen større udsving i de målte analyseparametre for grundvandsboringerne i perioden I boring K6 ses side 52 at indholdet af klorid gennem de senere år har stabiliseret sig på et relativt lavt niveau efter de forhøjede værdier i perioden Der har været fokus på det stigende indhold af klorid i boring R1 (øvre) og R10 - se grafen siderne 52 og 53. For begge boringer gælder, at der er set en signifikant stigning for år tilbage i hhv for R10 og 1999 for R1. Efterfølgende har klorid-indholdet og indholdet af NVOC - stabiliseret sig på et højere niveau. 53

54 Analyseresultaterne i de nye boringer R11, R12, R13, R14 og R15 som blev etableret i 2015 viser ikke store udsving i indholdet af de forskellige parametre - kun indholdet af calcium varierer. Tidsserie for kloridindholdet i de 5 boringer ses på side 53. Desuden henvises til den af COWI udarbejdede miljørisikovurdering af grundvand og recipient for Forlev Miljøanlæg, som blev sendt til Miljøstyrelsen januar

55 7. Overfladevandskontrol 7.1. Overfladevandsanalyser 7.2. Afstrømmende overfladevand Afstrømmende overfladevand opsamles i et membranbelagt tæt bassin og bruges til støvbekæmpelse mm. Der analyseres ikke på overfladevand. 55

56 8. Støj 8.1. Støjbelastning I støjrapport Forlev Miljøanlæg Miljømåling ekstern støj, 2013-II påvises at støjvilkårene for Forlev Miljøanlæg overholdes i senarier med 60 biler på vægten dagligt hvilket svarer til 120 vejninger. Senere beregninger viser at denne trafik på vægten kan øges med 88 procent uden at overskride vilkårene for støj. Trafikken på vægten har som gennemsnit over hele 2016 været 24 vejninger dagligt. Månedsgennemsnittet har været på 509 vejninger, i august måned 2016 var der vejninger, hvilket er et gennemsnit på 54 vejninger om dagen. Den 29. august var der 68 vejninger på vægten som det højeste i At der er så mange vejninger i august måned 2016 skyldes, at Slagelse Forbrændingsanlæg er lukket for det årlige eftersyn. I en periode på fire uger køres dagrenovationen til Forlev Miljøanlæg, hvor den samme dag omlastes og køres til Næstved Forbrændingsanlæg. Forlev Miljøanlæg har den 22. december 2015 indsendt en revideret støjrapport til Miljøsyrelsen. 56

57 9. Deponigas 9.1. Gasmonitering Moniteringen for emission af gas fra celle 4.1 og fra markerne vest for Forlev Miljøanlæg er foretaget hvert kvartal. Der er 23 målepunkter på celle 4.1 og 24 målepunkter ved celle 3.4 og uden for på markerne Med undtagelse af to målinger i januar 2016 er der i 2016 ikke på noget tidspunkt eller målepunkt påvist emission af metan. Ilt ligger stort set alle over 20 procent, brint ligger med få undtagelser under 10 ppm og svovlbrinte ligger med to undtagelser omkring 1-2 ppm. Det kan derfor konkluderes at afværgeforanstaltningerne i forhold til gasemission uden for anlægget fungerer som ønsket. Der er i 2016 lavet analyser på alle gasbrønde med seks måneders mellemrum. Der er målt for metan, kuldioxid, ilt, svovlbrinte og brint. Resultaterne ligger som bilag.fejl! Henvisningskilde ikke fundet.fejl! Henvisningskilde ikke fundet.fejl! Henvisningskilde ikke fundet El-/varmeproduktion Gasmotoren på Forlev Miljøanlæg har i 2016 produceret kwh, hvilket er en lille nedgang i forhold til året før. 57

58 10. Klager, gener og nødsituationer Klager Der ikke registreret nogen klager i Gener Der ikke registreret nogen gener i Nødsituationer Der har ingen nødsituationer været i Afvigelser Miljøstyrelsen indskærpede i juni 2016 overholdelse af mængdevilkår for træ på enhed Kravet blev efterkommet indenfor den fastsatte tidsfrist. AFSLUTTET. 58

59 11. Topografi Topografi Det meste af Forlev Miljøanlæg er opfyldt og det slutafdækkede areal udgør m2 af pladsens samlede areal på m2. Der er ingen tegn på sætninger i affaldet på den slutafdækkede del af Forlev Miljøanlæg. Der deponeres blandet affald på den aktive celle som har et areal på m2. Celle er etableret som deponeringscelle for blandet affald, og oven på dette er etableret en befæstet plads som forventes anvendt til sortering af affald og omlastning af forskellige typer affald. Pladsen har et areal på m. 59

60 12. Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse År: Etape: Beløb: Grundbeløb: Status: Konklusion: 2016 Etape kr. 98 kr./ton Der er i 2016 modtaget i alt tons affald til deponering på etape Der er ikke afholdt omkostninger til hverken nedlukning eller efterbehandling i På Forlev Miljøanlæg skal der stilles sikkerhed for omkostninger til nedlukning og efterbehandling for enhed AffaldPlus opfylder forpligtelsen til sikkerhedsstillelse ved at henvise til selskabets vedtægter, hvor interessentkommunerne hæfter for selskabets gæld og forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen har herved samme høje beskyttelse som øvrige kreditorer. AffaldPlus har i januar 2010 foreslået tilsynsmyndigheden, at selskabets deponier stiller sikkerhed i form af obligationer i lukket depot. Der afventes udspil fra Miljøstyrelsen på dette punkt. Da enhed er i drift er ikke afholdt omkostninger til hverken nedlukning eller efterbehandling. Der er pr stillet en sikkerhed på i alt kr. på Forlev Miljøanlæg. Såvel grundbeløb som akkumuleret sikkerhedsstillelse indeksregulere. 60

61 13. Konklusion Det vurderes, at den største forureningsrisiko fra Forlev Miljøanlæg er udsivning af perkolat til grundvandet og emission af metan fra deponeret organisk affald. Miljøpåvirkningen fra metan er begrænset, idet gassen indvindes fra de enheder, hvor der er deponeret organisk materiale. Gassen opsamles og nyttiggøres til energiproduktion i pladsens gasmotoranlæg. Der dannes en del perkolat på deponiet. Mængden afhænger af flere vejrmæssige parametre som nedbør og fordampning mm. En stor del af Forlev Miljøanlæg er slutafdækket og der er områder med fast belægning, hvorfra overfladevand ledes til et tæt opsamlingsbassin. Begge dele er med til at reducere mængden af perkolat. Grundvandsmoniteringen omkring deponiet viser, at der i to boringer nord og nordvest (R10 og R1 øvre) er forhøjet indhold af klorid. AffaldPlus har i januar 2016 fremsendt miljørisikovurdering til Miljøstyrelsen. Perkolatsystemet under den gamle del (celler etableret før 2001) hænger sammen. Her konstateredes det i 2013 at en ledning var proppet til. Det har medført en ophobning af perkolat på en del af deponiet. Problemet mht. afpropning blev i december 2014 løst og ledningssystemet fungerer nu efter hensigten. Mængden af bortledt perkolat lå i 2016 på ca m3 mod tidligere års cirka til m3. Det har siden 1997 været forbudt at deponere dagrenovation og andet forbrændingsegnet affald i Danmark. Forlev Miljøanlæg har tilbage fra deponiets start i 1978 deponeret brændbart affald og dagrenovation. Disse affaldstyper er metan producerende og derfor har AffaldPlus etableret en gasmotor på anlægget, hvor opsamlet metan omdannes el, som afsættes til det lokale el-net. Miljøanlægget modtager deponeringsegnet affald herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt bygningsaffald (under 50mg/kg.TS) og deponiaffald til forbehandling (sortering). Desuden modtages brændbart affald til mellemlagring og træ til genanvendelse. Affaldsmængderne, der deponeres på Forlev Miljøanlæg, er faldet gennem de senere år, fra tons i 2011 til tons i 2016.Også i 2016 blev der sorteret på det modtagne affald. Derved skal det sikres, at brændbart affald og genanvendeligt affald ikke deponeres på miljøanlægget. Anlæggets modtagekontrol viser, at over 87 % af læssene med deponiaffald er sorteret i henhold til anlæggets sorteringsvejledning. De fundne fejl er hyppigst mindre mængder af brændbart affald og enkelte læs med små mængder af elektronikaffald. 61

62 Der har været én afvigelse i Miljøstyrelsen stillede i juni 2016 krav om overholdelse af mængdevilkår for oplag af træ. Kravet blev efterkommet indenfor tidsfristen. 62

63 14. Referencer Miljørisikovurdering af grundvand og recipient for Forlev Miljøanlæg, COWI, December

64 15. Bilag Enhed 1 - CG-FID Dato Prøveudtagningssted Parameter Resultat Enhed Bemærkning Analyseattribut Perkolatbrønd Naphtalen 2,0000 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd Benzen 0,4900 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd Toluen 0,1800 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd O-xylen 0,4800 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd M+P-xylen 1,2000 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd Ethylbenzen 0,3300 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd Xylen 2,0000 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd BTEX (sum) 2,7000 µg/l 2011 afsluttede celler Perkolatbrønd Benzen 0,0620 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd Benzen 0,4300 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd Toluen 0,0320 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd Toluen 0,1800 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd O-xylen 0,1200 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd O-xylen 0,3800 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd M+P-xylen 0,1000 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd M+P-xylen 1,1000 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd Xylen 0,2200 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd Xylen 2,1000 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd BTEX (sum) 2,7000 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd BTEX (sum) 2,7000 µg/l 2012 afsluttede celler Perkolatbrønd Benzen 0,5300 µg/l 2013 afsluttede celler Perkolatbrønd Toluen 0,1600 µg/l 2013 afsluttede celler Perkolatbrønd afsluttede celler O-xylen 0,3900 µg/l 64

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2015

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2015 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2015 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 31-03-2016 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater af udvaskningstests...6

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2015

Fladså losseplads - Årsrapport 2015 Fladså losseplads - Årsrapport 5 Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 2-6 1. Indledning... 2. Affaldsdata... 4 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 24-02-2015 1. Indledning... 4 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2013

Fladså losseplads - Årsrapport 2013 Fladså losseplads - Årsrapport Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 27-02-2014 Indledning... 3 Affaldsdata... 4 Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 Resultater af udvaskningstests... 4

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33045859 Virksomhedstype

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Kopi af Beregning af sikkerhedsstillelse_deponiet_vejlbyvej 40_COWI_26112009.xls Grundlag og forudsætninger 07-12-2009 Til beregning af sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Februar 2014 07.02.G02/2011-004 /bem NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG ÅRSRAPPORT 2013 Næstved Komposteringsanlæg Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND FOR ÅRSRAPPORTEN 3 AFFALDSMÆNGDER 3 OVERFLADEVAND

Læs mere

Memo. Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse. Klaus Andersen - Kolding Havn. Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2

Memo. Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse. Klaus Andersen - Kolding Havn. Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2 Memo Titel Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse Dato 28. februar 2011 23. marts 2011 (Rev. 01) Til Klaus Andersen - Kolding Havn COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Sendt som digital post til CVR 33045859. Kopi sendt til Paul Rygaard, pr@arwos.dk. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser BEK nr. 1049 af 28/08/2013 Bilag 1 Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser 1 Oplysninger om deponeringsanlæggets

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00894 Ref. Nijol/Suand Dato: 26.02.2015 Miljøtilsyn på Skibstrup Affaldscenter den 09. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00657 Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse KMC Syd CVR nummer 64942212 Virksomhedstype

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00093 Ref. INLTH/NIEHA Dato: 24. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Rom CVR nummer 14760504

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Vejebod på Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Miljøgodkendelse 2 4. Deponi III, Matr.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Energistyrelsen.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg Miljøstyrelsen Att. Camilla Mathiesen Strandgade 29 1401 København K Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg Indledende bemærkninger KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring,

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

2. Egedal Kommune skal 2 gange årligt foretage analyse af perkolat fra de nedenstående 6 brønde kaldet 0 til 5.

2. Egedal Kommune skal 2 gange årligt foretage analyse af perkolat fra de nedenstående 6 brønde kaldet 0 til 5. Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Sendt som digital post til CVR-nr. 29188386. Kopi til: Mads Ærtebjerg Nielsen (mads.aertebjerg@egekom.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01510 Ref. loped

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald I/S Skovsted Losseplads Aarhus Kanstrupvej 3 J.nr. MST-1272-00105 Hillerslev Ref. inlth/nijol 7700 Thisted Dato 9. maj 2012 Kun sendt pr. mail til: sl@thisted.dk Med kopi til Søren Funder Larsen sfl@thisted.dk

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 29. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2011 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1.

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S Bogensevej 89 5500 Middelfart Att: Morten Bang-Møller Virksomheder J.nr. MST-1272-01239 Ref. chccl/jemma Den 17. december 2014 Sendt med digital post til CVR:33540558

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lystrupvejens Losseplads Lystrupvej

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste.

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste. AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendt elektronisk til: genbrug@avoe.dk Att: Tore Vedelsdal (tv@avoe.dk) og Lisbeth Hultfeldt (lch@avoe.dk) Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00141 Ref.

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 213 (data fra 212) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01707 Ref. LOPED / BEVCH Dato: 30. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Deponering Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 215-16 EFK Alm.del Bilag 126 Offentligt BEATE Benchmarking af affaldssektoren 215 (data fra 214) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Vejeboden Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1. Kontrol

Læs mere

MONITERING AF GRUNDVAND OG PERKOLAT

MONITERING AF GRUNDVAND OG PERKOLAT MARTS RENO DJURS I/S MONITERING AF GRUNDVAND OG PERKOLAT TEKNISK BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF + FAX + WWW cowi.dk MARTS RENO DJURS I/S MONITERING AF GRUNDVAND

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2013 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED MARTS 2014

DRIFTSRAPPORT 2013 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED MARTS 2014 DRIFTSRAPPORT 2013 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED MARTS 2014 Driftsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisation... 3 2.1 Hovedaktiviteter... 4 2.2 Sikkerhedsstillelse...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25852532 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse RGS 90 A/S Rærup CVR nummer 15084790 Virksomhedstype

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier

Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier Peter Kjeldsen og Charlotte Scheutz Lossepladser State of the Art Møde i ATV Jord og Grundvand, 10. september 2014 Introduktion Danske lossepladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. MAJLI/DIBIV Dato: 22. juli 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. MAJLI/DIBIV Dato: 22. juli 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00921 Ref. MAJLI/DIBIV Dato: 22. juli 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Faxe Miljøanlæg Virksomhedens adresse Præstøvej 105, 4640 Faxe

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET 69 Overordnet indretning af anlægget BILAG 2 BEREDSKABSPLAN 70 Den lokale Beredskabsplan for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø 21-12-2009 1 Beredskabsplan Odense

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (træder

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00123 Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Havbundssedimentdepot Rønland 673-9 Virksomhedens adresse

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03 Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR nr. 29189668) Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01213

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01690 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 14.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15807830 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere