Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser Dansk maj 2013"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Dansk maj Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse forretningsbetingelser er gældende for alle fremtidige sager, hvor Bird & Bird yder juridisk Rådgivning, medmindre andet aftales. 1.2 Yderligere information Bird & Bird Advokatpartnerselskab er registreret i Danmark under CVR-nr Advokaterne i Bird & Bird er autoriseret under Justitsministeriet og er underlagt retsplejelovens regler samt Advokatrådets etiske regelsæt og regler angående klientkon-ti. Advokatsamfundets etiske regler indeholder advokatbranchens krav til praktiserende advokater vedrørende professionelle standarder og forretningsetik. Se Advokatsamfundets hjemmeside, advokatsamfundet.dk Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, der omfat-ter Bird & Bird LLP og dets Associerede selskaber. Bird & Bird LLP er registreret i England og Wales under registreringsnummer OC340318, og har hovedkontor på 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. Bird & Bird LLP er autoriseret og reguleres af den engelske Solicitors Regulation Authority (SRA). De gældende regler kan ses på hjemmesiden sra.org.uk/handbook/ Oplysninger om Bird & Bird, vores kontorer, brug af betegnelsen 'partner', vores ansatte og deres kvalifikatio-ner, brug af , lovpligtig information samt klagepro-cedure kan ses på vores hjemmeside, twobirds.com, særligt under Legal Notices. 1.3 Definitioner De følgende ord og termer, som benyttes i disse forretningsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet følger af konteksten: Rådgivning omfatter vores serviceydelser og juridisk rådgivning. Associeret selskab er Bird & Bird LLP og selskaber associeret med Bird & Bird, som fremgår af vore hjem-meside og inkluderer ethvert selskab, som ejes af Bird & Bird. 'Bird & Bird' er Bird & Bird LLP og dets Associerede selskaber inklusive Bird & Bird P/S. 'Bird & Bird P/S' er Bird & Bird Advokatpartnerselskab. 'Bird & Bird Person' er partnere og/eller ansatte i Bird & Bird. 'Samarbejdsaftale' er ethvert brev eller fx en anerkendelsesskrivelse, som sendes til klienten ved begyndelse af arbejdet med en sag, og som kan suppleres eller ændres ved efterfølgende breve eller s, og som fastsætter de betingelser, der gælder for samarbejdet og levering af Rådgivning. 'Udlæg' er ethvert udlæg, udgift eller andre omkostninger, som vi har på klientens vegne, inklusive moms. 'Force majeure' er enhver situation uden for den berørte parts rimelige kontrol og inkluderer bl.a. nedbrud af it og kommunikationslinjer, strømsvigt, terror, strejke, usædvanlige vejrforhold, leverandørers manglende levering, faglige konflikter og mangel på personale pga. sygdom. 'Koncern' er en juridisk person og dennes associerede selskaber, moderselskaber samt datterselskaber til disse moderselskaber. 'Lovgivning' betyder, i enhver retskreds, (a) enhver lovgivning, underliggende lovregler og bekendtgørelser, (b) etiske regler, regelsæt, som gælder for advokater og jurister, inklusive Advokatrådets etiske regler og (c) enhver retskendelse, voldgiftskendelse eller anden kendelse fra en Myndighed. 'Sag' er en transaktion, tvist, sag eller anden instruktion eller forpligtelse, som klienten til enhver tid beder os om at rådgive om. 'Vores serviceydelser' er den Rådgivning eller de ydelser, vi til enhver tid måtte levere til klienten. 'Partner' er i forbindelse med Bird & Bird enhver medejer af Bird & Bird eller enhver medarbejder med tilsvarende status. 'Myndighed' er SRA, Advokatrådet, Advokatnævnet og andre advokatforeninger eller offentlige myndigheder eller råd i ethvert af de lande, som vi og vores kontorer og Associerede selskaber reguleres af. En henvisning til 'vi', 'os', 'vores', 'firmaet' eller lignende betyder det Associerede selskab, der yder Rådgivning i en sag eller påtager sig en forpligtelse over for klienten. 'Klienten' er den fysiske eller juridiske person, som vi accepterer at modtage instrukser fra.

2 2. Relevant lovgivning 2.1 Associerede selskaber Bird & Bird P/S rådgiver om dansk ret. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan vi indhente rådgivning fra et eller flere af vores Associerede selskaber. Ved at engagere os, gives der tilladelse hertil og til at dele information med disse Associerede selskaber. Sådanne ydelser er reguleret af den relevante lovgivning gældende for det Associerede selskab. Det relevante Associerede selskab er ansvarlig for egen rådgivning. 3. Vores Rådgivning 3.1 Anvendelse af vores Rådgivning Vores Rådgivning kan alene benyttes i forbindelse med den Sag, klienten har engageret os til. Vi er ikke ansvarlige for brugen af vores Rådgivning til andre formål eller i andre sammenhænge. Det bemærkes, at vores rolle alene er at yde Rådgivning i juridisk kontekst. 3.2 Vores Rådgivning er ikke til tredjeparter Klienten accepterer, at enhver Rådgivning vi leverer, udelukkende leveres til klienten. Denne Rådgivning, disse forretningsbetingelser og Samarbejdsaftalen (inklusive timesatser) må ikke forelægges tredjeparter (inklusive parter i en transaktion, forhandling eller retssager, hvori klienten er part), medmindre (a) vi giver skriftlig tilladelse hertil, (b) i de tilfælde, hvor det kræves ifølge lovgivningen eller (c) til klientens revisor og andre rådgivere eller myndigheder, som har behov eller krav på disse informationer. 4. Vores sagsbehandling 4.1 Arbejdsområde og information Vores ydelser afhænger af den information, vi modtager fra klienten. Det er vigtigt, at klienten i hver ny sag, i det omfang dette er muligt, rettidigt (a) leverer information og dokumenter, som er nødvendige for, at vi kan levere Rådgivningen, (b) informerer os om kravene og (c) informerer os om enhver efterfølgende ændring eller tilføjelser til denne information og krav. 4.2 Involvering af vores personale Større opgaver vil ofte blive udført af flere personer, idet vi altid tilstræber at sammensætte det bedste team til hver opgave. Personerne i teamet er udvalgt på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet, kravene til viden, såvel som hvor presserende opgaven er. Hver opgave tildeles en ansvarlig partner, som klienten kan kommunikere med gennem hele forløbet. Den ansvarlige partner kan være en anden person end klientens sædvanlige kontaktperson hos Bird & Bird. Den partner, som har hovedansvaret for at levere vores Rådgivning til klienten, vil efter eget skøn vælge de medarbejdere, som han vurderer, er nødvendig for at sikre en hensigtsmæssig håndtering af vores Rådgivning. 4.3 Tredjeparter Der kan være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt for os at benytte anden juridisk rådgiver på klientens vegne, f.eks. andre jurister, patentadvokater, varemærkeagenter eller udenlandske jurister uden for Bird & Bird. Vi benytter kun sådanne tredjeparter med klientens forudgående accept. Vi fører tilsyn med disse tredjeparters arbejde, men er ikke ansvarlige for det arbejde og rådgivning, de leverer. Klienten er ansvarlig for betaling af tredjeparts honorar og de omkostninger, vi har på klientens vegne. Vi er berettiget til at kræve betaling fra klienten, før vi foretager betaling af tredjepart. 4.4 Fortrolig kommunikation Når klienten modtager Rådgivning fra os, eller hvis vi handler på klientens vegne i en retssag, vil kommunikationen være fortrolig i begge tilfælde, idet vi dog efter retskendelse kan pålægges at fremlægge sådan kommunikation for domstolene. I de tilfælde hvor det er nødvendigt for os at kommunike-re med tredjeparter såsom klientens andre rådgivere, modparter, myndigheder m.fl., vil sådan kommunikation som udgangspunkt ikke være fortrolig. Ligeledes gælder det, at hvis klienten spreder fortrolige dokumenter enten internt eller eksternt, mistes eller frafaldes fortroligheden, og klienten bør eventuelt drøfte dette med os forinden. 5. Salær 5.1 Salær Hvis ikke andet er aftalt, baseres vores salær på forbrugt tid faktureret efter aftalte timetakster, som afhænger af anciennitet og ekspertise-niveau hos de personer, der behandler sagen samt sagens kompleksitet. Vores salær kan også afspejle sagens kompleksitet, sværhedsgrad, værdi eller vigtighed, dokumentation i sagen, og den specialviden, der skal involveres. Samarbejdsaftalen fastsætter de gældende timesatser for de personer, der skal arbejde med sagen eller alternativt salær, som er aftalt med klienten. Satserne justeres årligt (pt. med virkning fra 1. maj hvert år), og vi informerer klienten om nye gældende satser. Transporttid afregnes med 50 %. 5.2 Udgifter Ud over vores salær skal klienten betale udgifter, vi har haft på klientens vegne. Disse kan inkludere honorar til andre rådgivere, udenlandske advokater, andre rådgivere og sagkyndige, notarer, retsafgift, gebyrer, forsendelsesomkostninger, rejseomkostninger, fotokopier og ikke-juridisk arbejde, der varetages eller outsources af os. Transport afregnes i henhold til statens gældende takster eller efter regning. 5.3 Estimat over udgifter og timeforbrug Hvis klienten ønsker det, kan vi sende et estimat over vores salær. Estimatet baseres på vores kendskab til sagen på det givne tidspunkt og er derfor ikke bindende. Vi vil straks informere klienten, hvis det samlede salær forventes at overskride det estimerede salær. Når vi arbejder for forbrugere, vil vi altid sende skriftlig information om vores salær, før arbejdet med sagen begyndes inklusive information om, hvordan salæret udregnes, det forventede samlede salær (ikke bindende) samt et estimat over forventede udgifter. Medmindre andet er angivet i Samarbejdsaftalen, er et estimat ikke et tilbud om at vi vil udføre arbejdet inden for en bestemt tidsramme eller for et aftalt beløb. Medmindre vi indikerer andet, er ethvert estimat uden andre udgifter, som beskrevet ovenfor, eftersom vi ofte ikke kan estimere niveauet for sådanne udgifter, især ikke ved sagens begyndelse. 2

3 Vi har elektronisk tidsregistrering på alle sager og kan til enhver tid oplyse klienten om registreret tidsforbrug og udgifter til dato. 5.4 Moms Priser oplyses eksklusive moms, og vores salær og udgifter tillægges moms efter gældende momsregler. I visse tilfælde af Rådgivning til udenlandske klienter og/eller vedrørende forhold i udlandet tillægges ikke moms. 5.5 Depositum Før arbejdet med sagen begyndes, kan vi bede om et depositum for vores salær og/eller udgifter, såsom retsafgift, syn og skøn og andre udgifter. Det depositum, vi beder klienten om at betale, repræsenterer ikke et estimat over vores salær. Det totale salær og udgifter kan være større end det deponerede beløb. Vi kan efter vores skøn (a) opbevare sådanne beløb på vores konto, indtil sagen er afsluttet, og beløbet enten modregnes vores slutafregning eller returneres til klienten, eller (b) løbende modregne dette beløb i vores fakturaer. Når det deponerede beløb er opbrugt, kan vi opkræve betaling af endnu et depositum. Vi forbeholder os retten til at indstille arbejdet med sagen, hvis vi ikke modtager betaling af nyt depositum. Som en del af vores procedure, kan vi aftale en kredit med klienten i nogle sager. Hvis kreditten overskrides, kan vi indstille arbejdet med sagen. Den registrerede tid på sagen indtil denne dato vil blive faktureret. 5.6 Klientmidler og vores bankkonto Vores klientkonto er til rådighed med henblik på at modtage og opbevare beløb i forbindelse med en sag, som vi rådgiver i. Når vi oplyser klienten om vores bankoplysninger, er det fortrolige oplysninger. Vores klientkonto må ikke benyttes i stedet for en almindelig bankkonto. Klienten må kun benytte vores kontooplysninger til betalinger, som vi har bedt om eller er aftalt med os. Vi kan kræve at klienten oplyser, hvor beløbet er overført fra. Hvis beløbet ikke kommer fra klienten, forbeholder vi os retten til at bede om ID fra betaleren. Vi kan være forhindrede i at returnere eller behandle beløb, før sådanne forespørgsler er fuldført. Beløb, som vi modtager, men som ikke kan identificeres, returneres til afsenderen eller opbevares, mens afsenderen undersøges. Alle klientmidler, inklusive deposita, deponeres på klientkonti, i overensstemmelse med gældende lov og Advokatsamfundets retningslinjer. 5.7 Klientmidler og risiko Sædvanligvis vil vi indsætte klientmidler på klientkonti inden for samme jurisdiktion, som det Bird & Bird kontor, hvortil midlerne er indbetalt er beliggende. Vores tilbagebetalingsforpligtelse i forhold til klientmidler vil være opfyldt ved vores tilbagebetaling til klienten eller ved betaling til tredjepart på klientens begæring. pengeinstitut om at gennemføre den nødvendige overførsel, så snart dette er muligt. De ovenfor anførte bestemmelser er underlagt ufravigelig lovgivning og Advokatsamfundets regler. Andre særlige regler og begrænsninger kan finde anvendelse i forhold til klientmidler, som indbetales til Bird & Bird i andre jurisdiktioner end Danmark. Midler indsat på klientkonti er omfattet af den danske indskydergarantiordning. 5.8 Klientmidler - modregning og renter Beløb indsat på klientkonti oppebærer rente i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer. Bird & Bird kan i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos klienten i indestående på dennes klientkonto. Modregning kan dog ikke ske i beløb, som er øremærket til specifikke formål. 6. Fakturering 6.1 Betalingsbetingelser Vi fakturerer sædvanligvis månedsvis bagud. Såfremt vi aftaler en fravigelse af ovennævnte, vil dette fremgå af Samarbejdsaftalen. Vi forbeholder os retten til at indstille vores arbejde og/eller afbryde vores samarbejde, såfremt vores fakturaer ikke betales rettidigt. Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturaer til betaling 14 dage efter fremsendelse. Ved forsinket eller udebleven betaling forbeholder vi os ret til at opkræve morarenter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. Vores fakturaer skal betales i den valuta, i hvilken de er udstedt. 6.2 Fælles fakturering I tilfælde hvor vores Rådgivning ydes fra kontorer i flere lande, forbeholder vi os ret til at udstede en samlet fælles faktura eventuelt med angivelse af hvert kontors tilgodehavende eller udstede faktura fra hvert kontor. 6.3 Tredjeparts fakturering Uanset hvem der endeligt skal betale vores faktura, forbeholder vi os ret til at udstede fakturaen til klienten. Klienten vil under alle omstændigheder være ansvarlig for betaling af fakturaen. 6.4 Salærklage Klienten er berettiget til at indgive klage over vores salær til Advokatnævnet. For yderligere information, herunder klagefrister se advokatsamfundet.dk. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller forsinkelse i forbindelse med effektuering af betaling, hvis dette skyldes (a) fejl eller forstyrrelser i betalingssystemerne i et hvilket som helst land, (b) indførelse af en hvilken som helst form for valutakontrol eller lignende i et hvilket som helst land eller (c) et hvilket som helst forhold, som ligger uden for vores kontrol, som gør det ulovligt eller umuligt at gennemføre overførslen af klientmidler. I sådanne tilfælde og under hensyntagen til det ovenfor anførte, vil vi instruere vores 3

4 7. Interessekonflikt og fortrolighed 7.1 Interessekonflikt Ved modtagelse af nye Sager foretager vi et rutinemæssigt konflikttjek på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget fra klienten. For at undgå at der på et senere tidspunkt opstår en interessekonflikt, eller vi senere bliver bekendt med en sådan, opfordres klienten til at give os så fuldstændige oplysninger som muligt om sagen og eventuelle modparter ved fremsendelse af sagen, ligesom vi kan kræve yderligere oplysninger fra klienten om sagen og klientens forhold. På baggrund af oplysningerne fra klienten, vores egne oplysninger om eksisterende klientforhold samt de advokatetiske regler afgør vi, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt, og vi derfor må afvise at repræsentere en eller begge parter. Såfremt vi ikke kan repræsentere klienten, vil vi være behjælpelige med at henvise til anden advokat. Vi rådgiver en lang række virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt inden for en lang række brancher og inden for mange forskellige sagstyper. Vi forbeholder os ret til at rådgive eventuelle konkurrenter eller klienter, der generelt har modstridende interesser, medmindre andet er særskilt aftalt, forudsat der ikke er konkrete interessekonflikter. 7.2 Fortrolighed Vi er som advokatfirma underlagt regler om fortrolighed, og behandler således sagsrelaterede oplysninger fra klienten fortroligt. Vi videregiver alene fortrolige oplysninger efter instruks fra klienten eller såfremt vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning. Endvidere er Bird & Birds medarbejdere omfattet af relevant særlovgivning, herunder reglerne om brug og videregivelse af oplysninger i børsnoterede selskaber. Medmindre særlige sikkerhedsforhold er påkrævede, kan klientoplysninger og dokumenter deles internt af medarbejderne i Bird & Bird, ligesom oplysningerne kan behandles af Bird & Birds leverandører, herunder ekstern revision, myndigheder og vores forsikringsselskab i nødvendigt omfang. Disse medarbejdere og leverandører vil være underlagt samme fortrolighedsforpligtelse som beskrevet ovenfor. 7.3 Videregivelse af information til klienten Vær opmærksom på at vi kan være eller komme i besiddelse af information om klienten eller klientens Sager hos os, som vi jf. gældende lovgivning eller fortrolighedsforpligtelse over for tredjeparter ikke kan dele med eller videregive til klienten. I særlige tilfælde kan vi pålægge dig fortrolighed ved videregivelse af information, herunder information fra tredjepart. Klienten er alene berettiget til at anvende informationen til det formål, hvortil det er videregivet. Ved brud på fortrolighedsforpligtelsen er klienten forpligtet til at skadesløsholde os i enhver henseende. 7.4 Persondata m.v. Personhenførbare oplysninger behandles fortroligt. Som en del af vores procedurer i forbindelse med indsamling af data vedrørende klienter, kreditvurdering, revision af klienttilsvar, overholdelse af hvidvaskningsregler og risikohåndtering i vores advokatvirksomhed anvender vi tredjeparter til bl.a. databehandling, opdateringstjenester, ekstern revision og risikovurdering, som er underlagt fortrolighed jf. gældende lovgivning eller skriftlig aftale med os. Vi vil fra tid til anden behandle og lagre data, som vedrører klienten til brug for vores klienthåndtering og til markedsføringsformål, herunder ved at udføre konflikttjek, som medfører, at vi deler sådanne data med vores Associerede selskaber. Vores Associerede selskaber vil også gøre brug af sådanne data, i det omfang de medvirker til at levere Rådgivning til klienten. Vi vil også i visse tilfælde behandle og anvende klientens data med det formål at sende markedsføringsmateriale med post, fax, telefon eller til klienten. I det omfang vi i henhold til lovgivningen skal have klientens samtykke til dette, vil vi naturligvis indhente sådant samtykke forinden. Såfremt klienten ikke ønsker sådant materiale, skal klienten kontakte Bird & Bird P/S. I det omfang det er tilladt, accepterer klienten, at vi i visse tilfælde overvåger elektronisk kommunikation med et formål at sikre overholdelse af vores juridiske forpligtelser og interne politikker med det formål at supplere vores kontaktdatabase med oplysninger om afsendere og modtagere. Vi opbevarer klientrelateret information og materiale i papirform, i elektronisk form eller i en blanding af disse. Vi anvender et elektronisk dokumenthåndteringssystem til hovedparten af vores klientrelaterede information og materiale såvel som et videnshåndteringssystem, som vil være tilgængeligt for relevante medarbejdere i Bird & Bird. 8. Vores ansvar og ansvarsbegrænsning 8.1 Ansvar Bird & Bird P/S er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler såvel som Retsplejelovens og Advokatsamfundets regler med de begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser og vores Samarbejdsaftale. 8.2 Forholdsmæssigt ansvar I det omfang klienten anvender forskellige rådgivere, herunder os, i forbindelse med en sag, er der risiko for, at vi vil blive ramt af ansvarsbegrænsninger eller fraskrivelser, som klienten aftaler med de andre rådgivere, herunder hvis vi bliver gjort solidarisk ansvarlige. På den baggrund anerkender klienten, at vi ikke vil være ansvarlige for noget yderligere beløb eller beløb, som klienten kunne have opnået fra andre rådgivere eller tredjeparter i øvrigt, men som klienten ikke kan opnå erstattet eller godtgjort på baggrund af aftale om ansvarsbegrænsning, eller fordi klienten anses at have accepteret en ansvarsbegrænsning eller -fraskrivelse. 4

5 8.3 Beløbsbegrænsning Tilsvarende andre professionelle rådgivere, begrænser vi vores økonomiske ansvar. Vores øko-nomiske ansvar over for klienten i forhold til et hvilket som helst erstatningskrav er begrænset til et maksimalt beløb ( Ansvarsmaksimum ) som anført i den relevante Samarbejdsaftale, og hvis intet andet beløb er anført til maksimalt DKK (ti millioner danske kroner). 8.4 Ansvarsbegrænsning Det i pkt. 8.3 anførte Ansvarsmaksimum gælder vores samlede og totale ansvar over for klienten, uanset om dette måtte udspringe af flere forskellige Sager, flere forskellige ansvarspådragende forhold og/eller at flere forskellige medarbejdere, partnere eller kontorer i Bird & Bird er ansvarlige. Det i pkt. 8.3 anførte Ansvarsmaksimum er det maksimale beløb, vi kan tilpligtes at betale i erstatning, kompensation, omkostninger, renter m.v. Bird & Bird fraskriver sig ansvaret for indirekte tab og følgeskader, herunder mistet indtjening, avance eller driftstab. Bird & Bird er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for klienters eventuelle tab, der kan gøres gældende over for en tredjepart, uanset om Bird & Bird har henvist klienten til denne. Desuden hæfter vi ikke for fejl, som bliver begået af underleverandører, herunder rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overleveret opgaven til. Dette gør sig også gældende, selvom fakturering sker via Bird & Bird. 8.5 Krav mod medarbejdere og partnere uden for Danmark Udover ansvarsbegrænsningerne i disse forretningsbetingelser kan der gælde særlige begrænsninger for medarbejdere, partnere og Associerede selskaber uden for Danmark. 9. Hvidvaskningsregler 9.1 Generelt I Danmark og andre jurisdiktioner, I hvilke vi arbejder, gælder der forskellige regler, der skal forhindre hvidvaskning. Disse regler kan medføre at vi ikke kan levere Rådgivning til klienten, hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger eller hvis vi har mistanke om hvidvask af midler, ligesom vi kan være forpligtet til at videregive informationer om klienten og klientens Sag til relevante myndigheder. Henvisning til regler om hvidvask omfatter tillige anti-terrorlovgivning og regler om internationale sanktioner, embargoer og lignende. 9.2 Identitetsoplysninger Vi er i henhold til gældende lovgivning i visse tilfælde forpligtet til at sikre identiteten på vores klienter, herunder ledelsesstrukturen og bagvedliggende ejerstruktur m.v. Vi forbeholder os i øvrigt ret til på et hvilket som helst tidspunkt via tredjeparter, herunder offentlige registre, at foretage baggrundstjek og bekræf-telse af identiteten på vores klienter, herunder ejere, medarbejdere m.v., disses økonomiske forhold samt betalingstransaktioner. Hvor vi på klientens vegne engagerer andre rådgivere, er vi berettiget til at videregive ovenstående informationer, medmindre vi direkte af klienten er blevet pålagt ikke at gøre dette. 9.3 Mistanke om hvidvask Vi kan i henhold til gældende Lovgivning være forpligtet til at videregive oplysninger som nævnt i nærværende pkt. 9 til relevante myndigheder, herunder udenlandske, hvis vi har mistanke om hvidvask, uanset om klienten er under mistanke eller ej, og uden at oplyse klienten herom. Vi kan endvidere blive pålagt at tilbageholde midler eller dokumenter tilhørende klienten. Vi kan ikke gøres ansvarlige for ovennævnte, i det omfang vi har handlet i god tro om varetagelse af berettigede interesser. 10. Ophør, overførsel og tredjeparter 10.1 Ophør af samarbejdet Klienten kan til enhver tid bringe vores samarbejde til ophør, såfremt klienten ikke længere måtte ønske vores Rådgivning. Vi er ligeledes berettiget til med et rimeligt varsel at stoppe vores samarbejde om igangværende sager jf. dog de advokatetiske regler. Vi vil underrette klienten om dette, medmindre dette vil være i strid med lovgivningen, for eksempel i de i pkt. 9 anførte situationer. Vores samarbejde i forbindelse med en given Sag skal anses som ophørt, når opgaven i al væsentlighed er udført, uanset administrative opgaver fortsat måtte skulle løses, vores slutfaktura ikke er blevet udstedt eller betalt eller Sagen fortsat er anført som åben i vores systemer. I det omfang disse forretningsbetingelser finder anvendelse, vil de og vores samarbejdsaftale fortsat finde anvendelse på alle forhold, som opstår som følge af vores ydelser i relation til Sagen Betaling af salær og tilbageholdsret ved ophør Når vores samarbejde ophører, skal klienten betale vores udestående salærer og udlæg, uanset om disse på ophørstidspunktet er faktureret. Hvis klienten, uanset årsag, måtte undlade at betale vores forfaldne udestående, anerkender klienten, at vi kan være berettiget til at udøve tilbageholdsret i visse af klientens dokumenter og klientens ejendom og ikke er forpligtede til at udlevere sådanne, førend hele vores udestående er betalt Virksomhedsoverdragelse Advokatfirmaet BvHD s virksomhed, aktiver og forpligtelser blev overført til Bird & Bird P/S den 1. maj Overdragelse Forpligtelser og rettigheder under vores samarbejde kan ikke overdrages til tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke. I visse tilfælde kan vi ikke yde Rådgivning, førend sådanne oplysninger er modtaget, og undersøgelser er gennemført med tilfredsstillende resultat. 5

6 11. Lovvalg og tvistløsning 11.1 Lovvalg Disse forretningsbetingelser, vores Samarbejdsaftale og vores Rådgivning til klienten og ethvert krav eller tvist, der måtte opstå på baggrund heraf, skal behandles under anvendelse af dansk ret, medmindre Rådgivningen er ydet af et Associeret selskab, jf. pkt Ansvarsforsikring Vi har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker juridisk Rådgivning, uanset hvor det er ydet. Partnere og medarbejdere, som ikke er advokater, er også dækket af ansvarsforsikringen. Vores forsikringsselskab er: AIG Europe Ltd., Kalvebod Brygge 45, 1560 Copenhagen V, Denmark, CVR nr Yderligere information om vores ansvarsforsikring kan findes på vores hjemmeside twobirds.com under Legal Notices Kvalitet og vores klageprocedure Bird & Bird søger altid at levere vores ydelser i bedste kvalitet. Dette gør vi bl.a. ved at vedligeholde og udvikle vores interne kvalitetskontrol gennem guidelines, tjeklister m.v. Hvis vores ydelser ikke lever op til klientens forventninger, beder vi klienten orientere os. Vi har en skriftlige klageprocedure, som udleveres på anmodning. Yderliere oplysninger om denne kan findes på vores hjemmeside twobirds.com under Legal Notices. Udover at klage til os, er klienten berettiget til at rette sådan klage til Advokatnævnet. twobirds.com Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et registreret selskab under CVR-nr Bird & Bird er et internationalt advokatrma bestående af Bird & Bird LLP med lialer og associerede selskaber, hvilket inkluderer Bird & Bird Advokatpartnerselskab. 6

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet.

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet. FORRETNINGSBETINGELSER Smith Knudsen Advokatfirma Smith Knudsen er et advokataktieselskab jfr. Retsplejelovens 124 (Smith Knudsen Advokataktieselskab CVR nr. 26773709), der ejes af advokaterne Kristian

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Forretningsbetingelser. INSPICOS A/S Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm, Danmark CVR. 27058922. Gyldig pr. d. 15. juni 2012

Forretningsbetingelser. INSPICOS A/S Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm, Danmark CVR. 27058922. Gyldig pr. d. 15. juni 2012 Forretningsbetingelser INSPICOS A/S Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm, Danmark CVR. 27058922 Gyldig pr. d. 15. juni 2012 1. Indledning 1.1. Inspicos A/S ("Inspicos") er et patentrådgiverfirma, der drives af

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere