Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser Dansk maj 2013"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Dansk maj Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse forretningsbetingelser er gældende for alle fremtidige sager, hvor Bird & Bird yder juridisk Rådgivning, medmindre andet aftales. 1.2 Yderligere information Bird & Bird Advokatpartnerselskab er registreret i Danmark under CVR-nr Advokaterne i Bird & Bird er autoriseret under Justitsministeriet og er underlagt retsplejelovens regler samt Advokatrådets etiske regelsæt og regler angående klientkon-ti. Advokatsamfundets etiske regler indeholder advokatbranchens krav til praktiserende advokater vedrørende professionelle standarder og forretningsetik. Se Advokatsamfundets hjemmeside, advokatsamfundet.dk Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, der omfat-ter Bird & Bird LLP og dets Associerede selskaber. Bird & Bird LLP er registreret i England og Wales under registreringsnummer OC340318, og har hovedkontor på 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. Bird & Bird LLP er autoriseret og reguleres af den engelske Solicitors Regulation Authority (SRA). De gældende regler kan ses på hjemmesiden sra.org.uk/handbook/ Oplysninger om Bird & Bird, vores kontorer, brug af betegnelsen 'partner', vores ansatte og deres kvalifikatio-ner, brug af , lovpligtig information samt klagepro-cedure kan ses på vores hjemmeside, twobirds.com, særligt under Legal Notices. 1.3 Definitioner De følgende ord og termer, som benyttes i disse forretningsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet følger af konteksten: Rådgivning omfatter vores serviceydelser og juridisk rådgivning. Associeret selskab er Bird & Bird LLP og selskaber associeret med Bird & Bird, som fremgår af vore hjem-meside og inkluderer ethvert selskab, som ejes af Bird & Bird. 'Bird & Bird' er Bird & Bird LLP og dets Associerede selskaber inklusive Bird & Bird P/S. 'Bird & Bird P/S' er Bird & Bird Advokatpartnerselskab. 'Bird & Bird Person' er partnere og/eller ansatte i Bird & Bird. 'Samarbejdsaftale' er ethvert brev eller fx en anerkendelsesskrivelse, som sendes til klienten ved begyndelse af arbejdet med en sag, og som kan suppleres eller ændres ved efterfølgende breve eller s, og som fastsætter de betingelser, der gælder for samarbejdet og levering af Rådgivning. 'Udlæg' er ethvert udlæg, udgift eller andre omkostninger, som vi har på klientens vegne, inklusive moms. 'Force majeure' er enhver situation uden for den berørte parts rimelige kontrol og inkluderer bl.a. nedbrud af it og kommunikationslinjer, strømsvigt, terror, strejke, usædvanlige vejrforhold, leverandørers manglende levering, faglige konflikter og mangel på personale pga. sygdom. 'Koncern' er en juridisk person og dennes associerede selskaber, moderselskaber samt datterselskaber til disse moderselskaber. 'Lovgivning' betyder, i enhver retskreds, (a) enhver lovgivning, underliggende lovregler og bekendtgørelser, (b) etiske regler, regelsæt, som gælder for advokater og jurister, inklusive Advokatrådets etiske regler og (c) enhver retskendelse, voldgiftskendelse eller anden kendelse fra en Myndighed. 'Sag' er en transaktion, tvist, sag eller anden instruktion eller forpligtelse, som klienten til enhver tid beder os om at rådgive om. 'Vores serviceydelser' er den Rådgivning eller de ydelser, vi til enhver tid måtte levere til klienten. 'Partner' er i forbindelse med Bird & Bird enhver medejer af Bird & Bird eller enhver medarbejder med tilsvarende status. 'Myndighed' er SRA, Advokatrådet, Advokatnævnet og andre advokatforeninger eller offentlige myndigheder eller råd i ethvert af de lande, som vi og vores kontorer og Associerede selskaber reguleres af. En henvisning til 'vi', 'os', 'vores', 'firmaet' eller lignende betyder det Associerede selskab, der yder Rådgivning i en sag eller påtager sig en forpligtelse over for klienten. 'Klienten' er den fysiske eller juridiske person, som vi accepterer at modtage instrukser fra.

2 2. Relevant lovgivning 2.1 Associerede selskaber Bird & Bird P/S rådgiver om dansk ret. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan vi indhente rådgivning fra et eller flere af vores Associerede selskaber. Ved at engagere os, gives der tilladelse hertil og til at dele information med disse Associerede selskaber. Sådanne ydelser er reguleret af den relevante lovgivning gældende for det Associerede selskab. Det relevante Associerede selskab er ansvarlig for egen rådgivning. 3. Vores Rådgivning 3.1 Anvendelse af vores Rådgivning Vores Rådgivning kan alene benyttes i forbindelse med den Sag, klienten har engageret os til. Vi er ikke ansvarlige for brugen af vores Rådgivning til andre formål eller i andre sammenhænge. Det bemærkes, at vores rolle alene er at yde Rådgivning i juridisk kontekst. 3.2 Vores Rådgivning er ikke til tredjeparter Klienten accepterer, at enhver Rådgivning vi leverer, udelukkende leveres til klienten. Denne Rådgivning, disse forretningsbetingelser og Samarbejdsaftalen (inklusive timesatser) må ikke forelægges tredjeparter (inklusive parter i en transaktion, forhandling eller retssager, hvori klienten er part), medmindre (a) vi giver skriftlig tilladelse hertil, (b) i de tilfælde, hvor det kræves ifølge lovgivningen eller (c) til klientens revisor og andre rådgivere eller myndigheder, som har behov eller krav på disse informationer. 4. Vores sagsbehandling 4.1 Arbejdsområde og information Vores ydelser afhænger af den information, vi modtager fra klienten. Det er vigtigt, at klienten i hver ny sag, i det omfang dette er muligt, rettidigt (a) leverer information og dokumenter, som er nødvendige for, at vi kan levere Rådgivningen, (b) informerer os om kravene og (c) informerer os om enhver efterfølgende ændring eller tilføjelser til denne information og krav. 4.2 Involvering af vores personale Større opgaver vil ofte blive udført af flere personer, idet vi altid tilstræber at sammensætte det bedste team til hver opgave. Personerne i teamet er udvalgt på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet, kravene til viden, såvel som hvor presserende opgaven er. Hver opgave tildeles en ansvarlig partner, som klienten kan kommunikere med gennem hele forløbet. Den ansvarlige partner kan være en anden person end klientens sædvanlige kontaktperson hos Bird & Bird. Den partner, som har hovedansvaret for at levere vores Rådgivning til klienten, vil efter eget skøn vælge de medarbejdere, som han vurderer, er nødvendig for at sikre en hensigtsmæssig håndtering af vores Rådgivning. 4.3 Tredjeparter Der kan være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt for os at benytte anden juridisk rådgiver på klientens vegne, f.eks. andre jurister, patentadvokater, varemærkeagenter eller udenlandske jurister uden for Bird & Bird. Vi benytter kun sådanne tredjeparter med klientens forudgående accept. Vi fører tilsyn med disse tredjeparters arbejde, men er ikke ansvarlige for det arbejde og rådgivning, de leverer. Klienten er ansvarlig for betaling af tredjeparts honorar og de omkostninger, vi har på klientens vegne. Vi er berettiget til at kræve betaling fra klienten, før vi foretager betaling af tredjepart. 4.4 Fortrolig kommunikation Når klienten modtager Rådgivning fra os, eller hvis vi handler på klientens vegne i en retssag, vil kommunikationen være fortrolig i begge tilfælde, idet vi dog efter retskendelse kan pålægges at fremlægge sådan kommunikation for domstolene. I de tilfælde hvor det er nødvendigt for os at kommunike-re med tredjeparter såsom klientens andre rådgivere, modparter, myndigheder m.fl., vil sådan kommunikation som udgangspunkt ikke være fortrolig. Ligeledes gælder det, at hvis klienten spreder fortrolige dokumenter enten internt eller eksternt, mistes eller frafaldes fortroligheden, og klienten bør eventuelt drøfte dette med os forinden. 5. Salær 5.1 Salær Hvis ikke andet er aftalt, baseres vores salær på forbrugt tid faktureret efter aftalte timetakster, som afhænger af anciennitet og ekspertise-niveau hos de personer, der behandler sagen samt sagens kompleksitet. Vores salær kan også afspejle sagens kompleksitet, sværhedsgrad, værdi eller vigtighed, dokumentation i sagen, og den specialviden, der skal involveres. Samarbejdsaftalen fastsætter de gældende timesatser for de personer, der skal arbejde med sagen eller alternativt salær, som er aftalt med klienten. Satserne justeres årligt (pt. med virkning fra 1. maj hvert år), og vi informerer klienten om nye gældende satser. Transporttid afregnes med 50 %. 5.2 Udgifter Ud over vores salær skal klienten betale udgifter, vi har haft på klientens vegne. Disse kan inkludere honorar til andre rådgivere, udenlandske advokater, andre rådgivere og sagkyndige, notarer, retsafgift, gebyrer, forsendelsesomkostninger, rejseomkostninger, fotokopier og ikke-juridisk arbejde, der varetages eller outsources af os. Transport afregnes i henhold til statens gældende takster eller efter regning. 5.3 Estimat over udgifter og timeforbrug Hvis klienten ønsker det, kan vi sende et estimat over vores salær. Estimatet baseres på vores kendskab til sagen på det givne tidspunkt og er derfor ikke bindende. Vi vil straks informere klienten, hvis det samlede salær forventes at overskride det estimerede salær. Når vi arbejder for forbrugere, vil vi altid sende skriftlig information om vores salær, før arbejdet med sagen begyndes inklusive information om, hvordan salæret udregnes, det forventede samlede salær (ikke bindende) samt et estimat over forventede udgifter. Medmindre andet er angivet i Samarbejdsaftalen, er et estimat ikke et tilbud om at vi vil udføre arbejdet inden for en bestemt tidsramme eller for et aftalt beløb. Medmindre vi indikerer andet, er ethvert estimat uden andre udgifter, som beskrevet ovenfor, eftersom vi ofte ikke kan estimere niveauet for sådanne udgifter, især ikke ved sagens begyndelse. 2

3 Vi har elektronisk tidsregistrering på alle sager og kan til enhver tid oplyse klienten om registreret tidsforbrug og udgifter til dato. 5.4 Moms Priser oplyses eksklusive moms, og vores salær og udgifter tillægges moms efter gældende momsregler. I visse tilfælde af Rådgivning til udenlandske klienter og/eller vedrørende forhold i udlandet tillægges ikke moms. 5.5 Depositum Før arbejdet med sagen begyndes, kan vi bede om et depositum for vores salær og/eller udgifter, såsom retsafgift, syn og skøn og andre udgifter. Det depositum, vi beder klienten om at betale, repræsenterer ikke et estimat over vores salær. Det totale salær og udgifter kan være større end det deponerede beløb. Vi kan efter vores skøn (a) opbevare sådanne beløb på vores konto, indtil sagen er afsluttet, og beløbet enten modregnes vores slutafregning eller returneres til klienten, eller (b) løbende modregne dette beløb i vores fakturaer. Når det deponerede beløb er opbrugt, kan vi opkræve betaling af endnu et depositum. Vi forbeholder os retten til at indstille arbejdet med sagen, hvis vi ikke modtager betaling af nyt depositum. Som en del af vores procedure, kan vi aftale en kredit med klienten i nogle sager. Hvis kreditten overskrides, kan vi indstille arbejdet med sagen. Den registrerede tid på sagen indtil denne dato vil blive faktureret. 5.6 Klientmidler og vores bankkonto Vores klientkonto er til rådighed med henblik på at modtage og opbevare beløb i forbindelse med en sag, som vi rådgiver i. Når vi oplyser klienten om vores bankoplysninger, er det fortrolige oplysninger. Vores klientkonto må ikke benyttes i stedet for en almindelig bankkonto. Klienten må kun benytte vores kontooplysninger til betalinger, som vi har bedt om eller er aftalt med os. Vi kan kræve at klienten oplyser, hvor beløbet er overført fra. Hvis beløbet ikke kommer fra klienten, forbeholder vi os retten til at bede om ID fra betaleren. Vi kan være forhindrede i at returnere eller behandle beløb, før sådanne forespørgsler er fuldført. Beløb, som vi modtager, men som ikke kan identificeres, returneres til afsenderen eller opbevares, mens afsenderen undersøges. Alle klientmidler, inklusive deposita, deponeres på klientkonti, i overensstemmelse med gældende lov og Advokatsamfundets retningslinjer. 5.7 Klientmidler og risiko Sædvanligvis vil vi indsætte klientmidler på klientkonti inden for samme jurisdiktion, som det Bird & Bird kontor, hvortil midlerne er indbetalt er beliggende. Vores tilbagebetalingsforpligtelse i forhold til klientmidler vil være opfyldt ved vores tilbagebetaling til klienten eller ved betaling til tredjepart på klientens begæring. pengeinstitut om at gennemføre den nødvendige overførsel, så snart dette er muligt. De ovenfor anførte bestemmelser er underlagt ufravigelig lovgivning og Advokatsamfundets regler. Andre særlige regler og begrænsninger kan finde anvendelse i forhold til klientmidler, som indbetales til Bird & Bird i andre jurisdiktioner end Danmark. Midler indsat på klientkonti er omfattet af den danske indskydergarantiordning. 5.8 Klientmidler - modregning og renter Beløb indsat på klientkonti oppebærer rente i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer. Bird & Bird kan i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos klienten i indestående på dennes klientkonto. Modregning kan dog ikke ske i beløb, som er øremærket til specifikke formål. 6. Fakturering 6.1 Betalingsbetingelser Vi fakturerer sædvanligvis månedsvis bagud. Såfremt vi aftaler en fravigelse af ovennævnte, vil dette fremgå af Samarbejdsaftalen. Vi forbeholder os retten til at indstille vores arbejde og/eller afbryde vores samarbejde, såfremt vores fakturaer ikke betales rettidigt. Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturaer til betaling 14 dage efter fremsendelse. Ved forsinket eller udebleven betaling forbeholder vi os ret til at opkræve morarenter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. Vores fakturaer skal betales i den valuta, i hvilken de er udstedt. 6.2 Fælles fakturering I tilfælde hvor vores Rådgivning ydes fra kontorer i flere lande, forbeholder vi os ret til at udstede en samlet fælles faktura eventuelt med angivelse af hvert kontors tilgodehavende eller udstede faktura fra hvert kontor. 6.3 Tredjeparts fakturering Uanset hvem der endeligt skal betale vores faktura, forbeholder vi os ret til at udstede fakturaen til klienten. Klienten vil under alle omstændigheder være ansvarlig for betaling af fakturaen. 6.4 Salærklage Klienten er berettiget til at indgive klage over vores salær til Advokatnævnet. For yderligere information, herunder klagefrister se advokatsamfundet.dk. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller forsinkelse i forbindelse med effektuering af betaling, hvis dette skyldes (a) fejl eller forstyrrelser i betalingssystemerne i et hvilket som helst land, (b) indførelse af en hvilken som helst form for valutakontrol eller lignende i et hvilket som helst land eller (c) et hvilket som helst forhold, som ligger uden for vores kontrol, som gør det ulovligt eller umuligt at gennemføre overførslen af klientmidler. I sådanne tilfælde og under hensyntagen til det ovenfor anførte, vil vi instruere vores 3

4 7. Interessekonflikt og fortrolighed 7.1 Interessekonflikt Ved modtagelse af nye Sager foretager vi et rutinemæssigt konflikttjek på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget fra klienten. For at undgå at der på et senere tidspunkt opstår en interessekonflikt, eller vi senere bliver bekendt med en sådan, opfordres klienten til at give os så fuldstændige oplysninger som muligt om sagen og eventuelle modparter ved fremsendelse af sagen, ligesom vi kan kræve yderligere oplysninger fra klienten om sagen og klientens forhold. På baggrund af oplysningerne fra klienten, vores egne oplysninger om eksisterende klientforhold samt de advokatetiske regler afgør vi, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt, og vi derfor må afvise at repræsentere en eller begge parter. Såfremt vi ikke kan repræsentere klienten, vil vi være behjælpelige med at henvise til anden advokat. Vi rådgiver en lang række virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt inden for en lang række brancher og inden for mange forskellige sagstyper. Vi forbeholder os ret til at rådgive eventuelle konkurrenter eller klienter, der generelt har modstridende interesser, medmindre andet er særskilt aftalt, forudsat der ikke er konkrete interessekonflikter. 7.2 Fortrolighed Vi er som advokatfirma underlagt regler om fortrolighed, og behandler således sagsrelaterede oplysninger fra klienten fortroligt. Vi videregiver alene fortrolige oplysninger efter instruks fra klienten eller såfremt vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning. Endvidere er Bird & Birds medarbejdere omfattet af relevant særlovgivning, herunder reglerne om brug og videregivelse af oplysninger i børsnoterede selskaber. Medmindre særlige sikkerhedsforhold er påkrævede, kan klientoplysninger og dokumenter deles internt af medarbejderne i Bird & Bird, ligesom oplysningerne kan behandles af Bird & Birds leverandører, herunder ekstern revision, myndigheder og vores forsikringsselskab i nødvendigt omfang. Disse medarbejdere og leverandører vil være underlagt samme fortrolighedsforpligtelse som beskrevet ovenfor. 7.3 Videregivelse af information til klienten Vær opmærksom på at vi kan være eller komme i besiddelse af information om klienten eller klientens Sager hos os, som vi jf. gældende lovgivning eller fortrolighedsforpligtelse over for tredjeparter ikke kan dele med eller videregive til klienten. I særlige tilfælde kan vi pålægge dig fortrolighed ved videregivelse af information, herunder information fra tredjepart. Klienten er alene berettiget til at anvende informationen til det formål, hvortil det er videregivet. Ved brud på fortrolighedsforpligtelsen er klienten forpligtet til at skadesløsholde os i enhver henseende. 7.4 Persondata m.v. Personhenførbare oplysninger behandles fortroligt. Som en del af vores procedurer i forbindelse med indsamling af data vedrørende klienter, kreditvurdering, revision af klienttilsvar, overholdelse af hvidvaskningsregler og risikohåndtering i vores advokatvirksomhed anvender vi tredjeparter til bl.a. databehandling, opdateringstjenester, ekstern revision og risikovurdering, som er underlagt fortrolighed jf. gældende lovgivning eller skriftlig aftale med os. Vi vil fra tid til anden behandle og lagre data, som vedrører klienten til brug for vores klienthåndtering og til markedsføringsformål, herunder ved at udføre konflikttjek, som medfører, at vi deler sådanne data med vores Associerede selskaber. Vores Associerede selskaber vil også gøre brug af sådanne data, i det omfang de medvirker til at levere Rådgivning til klienten. Vi vil også i visse tilfælde behandle og anvende klientens data med det formål at sende markedsføringsmateriale med post, fax, telefon eller til klienten. I det omfang vi i henhold til lovgivningen skal have klientens samtykke til dette, vil vi naturligvis indhente sådant samtykke forinden. Såfremt klienten ikke ønsker sådant materiale, skal klienten kontakte Bird & Bird P/S. I det omfang det er tilladt, accepterer klienten, at vi i visse tilfælde overvåger elektronisk kommunikation med et formål at sikre overholdelse af vores juridiske forpligtelser og interne politikker med det formål at supplere vores kontaktdatabase med oplysninger om afsendere og modtagere. Vi opbevarer klientrelateret information og materiale i papirform, i elektronisk form eller i en blanding af disse. Vi anvender et elektronisk dokumenthåndteringssystem til hovedparten af vores klientrelaterede information og materiale såvel som et videnshåndteringssystem, som vil være tilgængeligt for relevante medarbejdere i Bird & Bird. 8. Vores ansvar og ansvarsbegrænsning 8.1 Ansvar Bird & Bird P/S er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler såvel som Retsplejelovens og Advokatsamfundets regler med de begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser og vores Samarbejdsaftale. 8.2 Forholdsmæssigt ansvar I det omfang klienten anvender forskellige rådgivere, herunder os, i forbindelse med en sag, er der risiko for, at vi vil blive ramt af ansvarsbegrænsninger eller fraskrivelser, som klienten aftaler med de andre rådgivere, herunder hvis vi bliver gjort solidarisk ansvarlige. På den baggrund anerkender klienten, at vi ikke vil være ansvarlige for noget yderligere beløb eller beløb, som klienten kunne have opnået fra andre rådgivere eller tredjeparter i øvrigt, men som klienten ikke kan opnå erstattet eller godtgjort på baggrund af aftale om ansvarsbegrænsning, eller fordi klienten anses at have accepteret en ansvarsbegrænsning eller -fraskrivelse. 4

5 8.3 Beløbsbegrænsning Tilsvarende andre professionelle rådgivere, begrænser vi vores økonomiske ansvar. Vores øko-nomiske ansvar over for klienten i forhold til et hvilket som helst erstatningskrav er begrænset til et maksimalt beløb ( Ansvarsmaksimum ) som anført i den relevante Samarbejdsaftale, og hvis intet andet beløb er anført til maksimalt DKK (ti millioner danske kroner). 8.4 Ansvarsbegrænsning Det i pkt. 8.3 anførte Ansvarsmaksimum gælder vores samlede og totale ansvar over for klienten, uanset om dette måtte udspringe af flere forskellige Sager, flere forskellige ansvarspådragende forhold og/eller at flere forskellige medarbejdere, partnere eller kontorer i Bird & Bird er ansvarlige. Det i pkt. 8.3 anførte Ansvarsmaksimum er det maksimale beløb, vi kan tilpligtes at betale i erstatning, kompensation, omkostninger, renter m.v. Bird & Bird fraskriver sig ansvaret for indirekte tab og følgeskader, herunder mistet indtjening, avance eller driftstab. Bird & Bird er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for klienters eventuelle tab, der kan gøres gældende over for en tredjepart, uanset om Bird & Bird har henvist klienten til denne. Desuden hæfter vi ikke for fejl, som bliver begået af underleverandører, herunder rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overleveret opgaven til. Dette gør sig også gældende, selvom fakturering sker via Bird & Bird. 8.5 Krav mod medarbejdere og partnere uden for Danmark Udover ansvarsbegrænsningerne i disse forretningsbetingelser kan der gælde særlige begrænsninger for medarbejdere, partnere og Associerede selskaber uden for Danmark. 9. Hvidvaskningsregler 9.1 Generelt I Danmark og andre jurisdiktioner, I hvilke vi arbejder, gælder der forskellige regler, der skal forhindre hvidvaskning. Disse regler kan medføre at vi ikke kan levere Rådgivning til klienten, hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger eller hvis vi har mistanke om hvidvask af midler, ligesom vi kan være forpligtet til at videregive informationer om klienten og klientens Sag til relevante myndigheder. Henvisning til regler om hvidvask omfatter tillige anti-terrorlovgivning og regler om internationale sanktioner, embargoer og lignende. 9.2 Identitetsoplysninger Vi er i henhold til gældende lovgivning i visse tilfælde forpligtet til at sikre identiteten på vores klienter, herunder ledelsesstrukturen og bagvedliggende ejerstruktur m.v. Vi forbeholder os i øvrigt ret til på et hvilket som helst tidspunkt via tredjeparter, herunder offentlige registre, at foretage baggrundstjek og bekræf-telse af identiteten på vores klienter, herunder ejere, medarbejdere m.v., disses økonomiske forhold samt betalingstransaktioner. Hvor vi på klientens vegne engagerer andre rådgivere, er vi berettiget til at videregive ovenstående informationer, medmindre vi direkte af klienten er blevet pålagt ikke at gøre dette. 9.3 Mistanke om hvidvask Vi kan i henhold til gældende Lovgivning være forpligtet til at videregive oplysninger som nævnt i nærværende pkt. 9 til relevante myndigheder, herunder udenlandske, hvis vi har mistanke om hvidvask, uanset om klienten er under mistanke eller ej, og uden at oplyse klienten herom. Vi kan endvidere blive pålagt at tilbageholde midler eller dokumenter tilhørende klienten. Vi kan ikke gøres ansvarlige for ovennævnte, i det omfang vi har handlet i god tro om varetagelse af berettigede interesser. 10. Ophør, overførsel og tredjeparter 10.1 Ophør af samarbejdet Klienten kan til enhver tid bringe vores samarbejde til ophør, såfremt klienten ikke længere måtte ønske vores Rådgivning. Vi er ligeledes berettiget til med et rimeligt varsel at stoppe vores samarbejde om igangværende sager jf. dog de advokatetiske regler. Vi vil underrette klienten om dette, medmindre dette vil være i strid med lovgivningen, for eksempel i de i pkt. 9 anførte situationer. Vores samarbejde i forbindelse med en given Sag skal anses som ophørt, når opgaven i al væsentlighed er udført, uanset administrative opgaver fortsat måtte skulle løses, vores slutfaktura ikke er blevet udstedt eller betalt eller Sagen fortsat er anført som åben i vores systemer. I det omfang disse forretningsbetingelser finder anvendelse, vil de og vores samarbejdsaftale fortsat finde anvendelse på alle forhold, som opstår som følge af vores ydelser i relation til Sagen Betaling af salær og tilbageholdsret ved ophør Når vores samarbejde ophører, skal klienten betale vores udestående salærer og udlæg, uanset om disse på ophørstidspunktet er faktureret. Hvis klienten, uanset årsag, måtte undlade at betale vores forfaldne udestående, anerkender klienten, at vi kan være berettiget til at udøve tilbageholdsret i visse af klientens dokumenter og klientens ejendom og ikke er forpligtede til at udlevere sådanne, førend hele vores udestående er betalt Virksomhedsoverdragelse Advokatfirmaet BvHD s virksomhed, aktiver og forpligtelser blev overført til Bird & Bird P/S den 1. maj Overdragelse Forpligtelser og rettigheder under vores samarbejde kan ikke overdrages til tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke. I visse tilfælde kan vi ikke yde Rådgivning, førend sådanne oplysninger er modtaget, og undersøgelser er gennemført med tilfredsstillende resultat. 5

6 11. Lovvalg og tvistløsning 11.1 Lovvalg Disse forretningsbetingelser, vores Samarbejdsaftale og vores Rådgivning til klienten og ethvert krav eller tvist, der måtte opstå på baggrund heraf, skal behandles under anvendelse af dansk ret, medmindre Rådgivningen er ydet af et Associeret selskab, jf. pkt Ansvarsforsikring Vi har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker juridisk Rådgivning, uanset hvor det er ydet. Partnere og medarbejdere, som ikke er advokater, er også dækket af ansvarsforsikringen. Vores forsikringsselskab er: AIG Europe Ltd., Kalvebod Brygge 45, 1560 Copenhagen V, Denmark, CVR nr Yderligere information om vores ansvarsforsikring kan findes på vores hjemmeside twobirds.com under Legal Notices Kvalitet og vores klageprocedure Bird & Bird søger altid at levere vores ydelser i bedste kvalitet. Dette gør vi bl.a. ved at vedligeholde og udvikle vores interne kvalitetskontrol gennem guidelines, tjeklister m.v. Hvis vores ydelser ikke lever op til klientens forventninger, beder vi klienten orientere os. Vi har en skriftlige klageprocedure, som udleveres på anmodning. Yderliere oplysninger om denne kan findes på vores hjemmeside twobirds.com under Legal Notices. Udover at klage til os, er klienten berettiget til at rette sådan klage til Advokatnævnet. twobirds.com Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et registreret selskab under CVR-nr Bird & Bird er et internationalt advokatrma bestående af Bird & Bird LLP med lialer og associerede selskaber, hvilket inkluderer Bird & Bird Advokatpartnerselskab. 6

Bird & Bird & Vores Forretningsbetingelser

Bird & Bird & Vores Forretningsbetingelser Bird & Bird & Vores Forretningsbetingelser November 2015 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird P/S' levering af ydelser til Klienter, og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M.

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M. DENLAW Advokater Julian Jensen Advokat, LL.M. Østergade 55 1100 København K T: +45 33 13 15 11 M: +45 27 28 01 51 E: jj@denlaw.dk H: www.denlaw.dk CVR-nr.: 33443129 FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

1. Advokatopdragets omfang og indhold

1. Advokatopdragets omfang og indhold DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELS ER FOR DLA PIPER

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG 1. GENERELT 1.1. Medmindre andet konkret er aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver rådgivningsydelse (opdraget),

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Penta Advokater Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2016

Penta Advokater Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2016 Penta Advokater Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2016 1. Aftalen og Parterne 1.1. De i ordrebekræftelsen angivne vilkår, og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil, samt nærværende forretningsbetingelser,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en erhvervsklient beder Trade Institute Scandinavia (vi) om at

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet.

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet. FORRETNINGSBETINGELSER Smith Knudsen Advokatfirma Smith Knudsen er et advokataktieselskab jfr. Retsplejelovens 124 (Smith Knudsen Advokataktieselskab CVR nr. 26773709), der ejes af advokaterne Kristian

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere