Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt ansøgningsskema samt bilag. Ansøgningen bør maksimalt fylde 10 sider (eksklusiv partnerskabserklæringer). Bilag med uddybende projektbeskrivelse, korte CV er, detaljeret projektbudget, opdelt på de enkelte partnere, og evt. andre oplysninger, som ansøgerne måtte finde relevante at oplyse, bør ligeledes holde sig inden for andre 10 sider. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke partnere, der indgår, og hvem, der er leder af partnerskabet, og alle partnere skal underskrive ansøgningen. Det skal oplyses, hvem der er ansvarlig kontaktperson for partnerskabet. Partnerskabets navn Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker. Partnerskabet består af praktiserende læger, sundhedspleje, kommunale tandpleje, skoleområdet, Sundhedsstrategisk afsnit, Børn- og Unge Rådgivningen i Ballerup Kommune og 4 forskellige idrætsforeninger. Lederen af partnerskabets navn og adresse Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Kort beskrivelse af partnerskabets formål Det overordnede formål med partnerskabet er at øge fysisk inaktive børns fysiske aktivitetsniveau ved deltagelse i idrætsforeningers tilbud og herved fremme deres sundhedstilstand. Børn kan yderligere fremme deres mentale sundhed ved at indgå i sociale fællesskaber. Opsporing og rekruttering af børnene foregår i samarbejde med de forskellige fagpersoner omkring børnene som fx sundhedsplejen, kommunale tandpleje, praktiserende læger, pædagoger og idrætslærere. Indsatsen foregår i idrætsforeningerne som enten opretter tilbud eller på anden måde inkluderer målgruppen i eksisterende aktiviteter. Såfremt det vurderes relevant, kan barnet og familien sideløbende hermed deltage i kommunale sundhedstilbud som fx kostvejledning og familiesamtaler. Baggrunden for indsatsen er at flere undersøgelser peger på, at overvægt i barnealderen, 1

2 puberteten og ungdommen er en stor risikofaktor for overvægt i voksenalderen, hvilket indikerer, at det er vigtigt at igangsætte forebyggende tiltag allerede i barneårene. 1 Kort beskrivelse af partnerskabets samarbejdsmodel og rollefordeling i partnerskabet Ballerup Kommunes rolle: Der oprettes et sundhedsteam bestående af klinisk diætist, motionsvejleder, kommunallæge, psykolog og sundhedsplejerske i SundhedsHuset med følgende formål: At modtage henvisninger fra sundhedsfagligt personale samt lærere og pædagoger på børn, der vurderes at være i risiko for dårlig trivsel og overvægt eller have symptomer på dette med udgangspunkt i nedenstående indikatorer. At yde en opfølgende indsats over for de familier, der ikke møder op til de forebyggende børneundersøgelser eller i øvrigt har ringe kontakt til sundhedsvæsenet (se bilag 1). Herunder udarbejdelse af en handleplan for barnet og dets familie i forhold til ændring af vaner, hvor målet er en sundere livsstil. At vejlede barnet og familien om egnede tilbud i idrætsforeninger og evt. følge barnet til prøvetimer og deltage med barnet i aktiviteten. At hjælpe barn og familie videre til andre relevante kommunale tilbud, som kan understøtte barn og familie i at lykkes med handleplanen. Projektet har defineret nedenstående indikatorer til brug af opsporing og tidlig indsats for børn i risiko for eller med lav trivsel, overvægtsproblematikker og fysisk inaktivitet. Der kan ved tilstedeværelsen af en eller flere indikatorer henvises til sundhedsteamet. Lav score i motoriktest Lav score i konditest Barn der er fysisk inaktivt i fritiden Skæv vægtudvikling Højt sygefravær Gentagne udeblivelser fra undersøgelser hos sundhedsplejerske, kommunale tandlæge og/eller praktiserende læge. Idrætsforeningernes rolle: Idrætsforeningerne etablerer hold på begynderniveau eller tager på anden måde særligt hensyn for at inkludere fysisk inaktive, motorisk understimulerede og overvægtige børn på eksisterende hold. Idrætsforeningerne tilrettelægger i samarbejde med hinanden holdene for forskellige aldersgrupper, så der på tværs af foreningerne er mulighed for deltagelse af børn i alderen 6-18 år. Idrætsforeningerne byder selv ind med, hvad der er muligt for dem både mht. aldersgruppe, lokale, antal pladser og tidspunkt. Idrætsforeningerne har tilkendegivet, at de muligvis kan tilbyde hold for børn i målgruppen på 4 6 år og deres forældre. Følgende idrætsforeninger indgår i partnerskabet: Rosenlund Volleyballklub, kontaktperson Morten Løgager, ungdomsområdet Triton Svømmeklub, kontaktperson Dorthe Riget, formand Måløv Idrætsforening, kontaktperson Bent Knudsen, bestyrelsesmedlem 1 Jacobsen og Machado, s. 9,

3 Ballerup Atletikforening, Ulrich Engmark, bestyrelsesmedlem Praktiserende lægers rolle: Henviser børn til sundhedsteamet efter de beskrevne indikatorer i forbindelse med forebyggende børneundersøgelser og lignende. Registrerer udeblivelser fra forebyggende børneundersøgelser og tage kontakt til sundhedsteamet, som følger op på udeblivelsen og gør en indsats for at få barnet til lægen. Eksempel på forløb for henvist barn: 3

4 Minimumskrav til partnerskabsansøgningen 1. Beskriv, hvordan partnerskabet bidrager til at løfte et eller flere af de nationale mål Partnerskabet kan bidrage til at løfte fire af de nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (mål 1, 2, 6 og 7) ved overordnet at bidrage til at give børn nogle sunde vaner tidligt i livet og herved forebygge dårlig fysisk og mental sundhed på tværs af socialgrupper. Hvordan partnerskabet specifikt kan løfte de fire mål, er beskrevet i nedenstående. Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Partnerskabet kan bidrage til at mindske den sociale ulighed ved tidlig opsporing af fysisk inaktive børn, og børn med dårlig trivsel samt bidrage til en tidlig indsats, der ændrer disse børns vaner til en sundere livsstil. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker viser en sammenhæng mellem socialgrupper, forekomst af overvægt og fysiske aktivitetsniveau. Bl.a. er der næsten fire gange højere forekomst af overvægt blandt årige i den laveste socialgruppe over for den højeste socialgruppe. Ligeledes er socialt udsatte børn mindre fysisk aktive end øvrige børn, og færre deltager i de idrætsaktiviteter, som de gerne vil. 2 Øget kommunikation mellem sundhedsteamet i Ballerup kommunes SundhedsHus og skolerne i Ballerup Kommune, sundhedsplejen, den kommunale tandpleje samt almen praksis og idrætsforeninger, giver en større viden om de børn, der har indikatorer for dårlig mental og fysisk sundhed. Herunder fokuseres også på opsporing af børn, der udebliver fra en af de forebyggende undersøgelser hos enten sundhedsplejen, den kommunale tandpleje eller almen praksis. Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed Partnerskabet kan bidrage til at øge børns trivsel ved at samarbejde med flere faggrupper, som ser børnene i hverdagen og etablere en klar henvisningsguide, så både skolernes personale, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen og den almene praksis kan henvise børn, der har indikatorer for dårlig trivsel og mental sundhed. Sundhedsteamet kan i den forbindelse lave en handleplan for barnet og dets familie, hvor sundhedsteamets forskellige indsatser kan øge barnets trivsel. Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mental sundhed, er der blandt de årige én ud af fem, der har tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres daglige liv. Symptomer som tristhed, stress og indlæringsproblemer er tegn på dårlig mental sundhed. Oprettelse af hold for fysisk inaktive børn og børn med dårlig trivsel i idrætsforeninger, gør det muligt at integrere sårbare børn i fysiske aktiviteter, og forbedre ovenstående symptomer med et øget socialt samvær med andre børn, større livsglæde og bedre indlæring. Ligeledes kan sundhedsteamet supplere med en familieterapeutisk indsats for både barnet og dets familie. 3 Mål 6: Færre børn skal være overvægtige Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for overvægt, er det vigtigt at fokusere på målgruppen børn, fordi en stor del af overvægtige børn bærer overvægten med sig ind i voksenlivet. Sundhedsteamet har netop fokus på tidligt at opspore børn, der har indikatorer for udvikling af overvægtsproblematikker og tidligt udarbejde en handleplan, der kan bremse denne udvikling, før de bliver voksne. Sundhedsteamet har mulighed for både at vejlede barnet og dets familie i deltagelse i 2 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for Overvægt, Fysisk Aktivitet og Mental Sundhed. 3 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for Fysisk Aktivitet og Mental Sundhed. 4

5 prøvetimer og indmeldelse på begynderhold i partnerskabets idrætsforeninger samt rekruttere til indsatsen Lets Move for børn med overvægtsproblematikker. Derudover kan den kliniske diætist i sundhedsteamet vejlede i forhold til barnet og familiens kost. Desuden kan en familieterapeutisk indsats hjælpe forældre og børn med håndtering og bearbejdning af selvbebrejdelser og skyldfølelse fx ved forældresamtaler og børnegrupper. Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn og unge i alderen 5-17 år skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen, hvoraf aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Og mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kondition, muskelstyrke samt øge knoglestyrke og bevægelighed. Indførelse af konditest og motoriktest i skolerne kan sætte fokus på børns fysiske aktivitetsniveau og bevægelseskompetencer. Derudover kan disse test redskaber bruges til at opspore børn, som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens krav om børns fysiske aktivitetsniveau, og dermed kan henvises til sundhedsteamet. Idrætsforeningers oprettelse af begynderhold, som kan rumme fysisk inaktive, motorisk understimulerede og overvægtige børn, gør det herved muligt at flere børn finder glæde ved at være fysisk aktive. 2. Beskriv de konkrete initiativer i partnerskabet a. Der skal oplyses om sundhedsteamets funktion til alle relevante. Informationen skal være om hvordan, hvornår og hvem, der kan henvise. Fx ved udarbejdelse af en pjece, skoleintra, Ballerup Kommunes hjemmeside, SundhedsHusets hjemmeside og lokale medier. b. Aftale om at sundhedsteamet får besked af sundhedsplejen, kommunale tandpleje ved gentagne udeblivelser til de forebyggende undersøgelser. c. Udarbejdelse af en henvisningsprocedure for almen praksis til sundhedsteamet i omsorgssystemet KMD CARE 4 ud fra indikatorerne. d. Idrætsforeninger tilbyder fysiske aktiviteter og holdtræning for fysisk inaktive børn herunder også overvægtige og/eller motorisk understimulerede børn. Det er muligt for familien og det enkelte barn at få vejledning til deltagelse i prøvetimer i forskellige idrætsforeninger med henblik på indmeldelse i en idrætsforening. 3. Beskriv, hvordan partnerskabet adresserer ulighed i sundhed under det eller de mål, partnerskabet vil arbejde for at understøtte Social ulighed i sundhed i Ballerup Den sociale ulighed i sundhed kommer bl.a. til udtryk ved en gradvis ulighed i den brede befolkning kaldet den sociale gradient i sundhed. Det betyder, at udsatheden for sundhedsrisici og sygdom i befolkningen stiger gradvis i takt med, at den sociale position falder. Nogle af de faktorer, som har betydning for den sociale gradient i sundhed er uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet 5. Ballerup Kommune er en forstadskommune, som er blevet udbygget siden 60 erne med en 4 Omsorgssystemet KMD CARE benyttes i forvejen af Ballerup Kommune. Almen praksis henviser fx borgere til kommunen via systemet. 5 Sundhedsstyrelsens hjemmeside 5

6 deraf følgende karakteristisk boligmasse og infrastruktur. Næsten 60 % af boligmassen er opført som almennyttige boliger, hvilket præger befolkningssammensætningen og den sociale gradient. Dette understøttes af den regionale sundhedsprofil 6, hvor Ballerup Kommune er placeret i kommunesocialgruppe 3, hvor 4 er den laveste. Inddelingen er baseret på uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og indkomst. Børn hvis forældre er i arbejde eller under uddannelse har et mere aktivt fritidsliv, end børn hvis forældre er ramt af arbejdsløshed. 7 Indikatorer for social ulighed i sundhed blandt børn Forebyggende børneundersøgelser Der er social forskel i brugen af de forebyggende børneundersøgelser hos de praktiserende læger, idet børn af kortuddannede og arbejdsløse markant sjældnere kommer til børneundersøgelse hos egen læge. Der er derfor et stort potentiale for at forbedre både antallet af gennemførte ind- og udskolingsundersøgelser og sikre, at de forebyggende børneundersøgelser ikke kun bliver benyttet af familier med længere videregående uddannelser 8. Det antages, at den samme sociale forskel afspejles i gennemførte undersøgelser hos kommunal tandpleje og sundhedspleje. Tal fra den kommunale tandpleje i Ballerup i perioden viser, at der er 23,2 %, der ikke kommer til undersøgelse. Heraf er de 10,5 % udeblivelser (ca. 950 børn) og 12,6 % afbud. Ved de forebyggende børneundersøgelser er det muligt tidligt at opspore børn med overvægtproblematikker, motoriske udfordringer og dårlig trivsel og iværksætte en indsats 9. I partnerskabet tager sundhedsteamet kontakt til børn og familier, der udebliver eller fravælger de forebyggende undersøgelser hos praktiserende læge, sundhedspleje og kommunal tandpleje. Herved forsøges at mindske den sociale ulighed i sundhed. Trivsel Temarapporten om børn indskolingsundersøgt i 2012/13 Børns trivsel ved indskoling viser en lav skoletrivsel hos 12,3 % og en lav almen trivsel hos 6,3 % af børnene i Ballerup. Børn, der er fysisk inaktive har mere end fordoblet risiko for lav almen trivsel sammenlignet med andre børn. Dette understøttes af, at børn med motoriske problemer har forhøjet forekomst af lav almen trivsel og forhøjet forekomst af lav skoletrivsel. 10 I en anden undersøgelse ser det ud til, at børn, der trives dårligt i skolen går til færre eller ingen aktiviteter i fritiden i forhold til dem, der trives godt. 11 I ovennævnte temarapport tyder på, at lav almen trivsel og lav skoletrivsel følges ad med fysisk inaktivitet og motoriske problemer. Nærværende projekt vil bl.a. aktivt anvende resultaterne af sundhedsplejens motoriske screeninger på alle 0. klasser samt andre relevante fysiske tests for at give frontpersonalet en bedre mulighed for at opspore børn med lav almen skoletrivsel og lav trivsel. Idrætslærerne kan henvise til sundhedsteamet, som kan støtte barn og familie i livsstilsændringer og barnets deltagelse i foreningslivet. Fritid Den høje andel af almennyttige boliger i Ballerup kan måske være med til at forklare, at der er børn med enlige forældre i Ballerup, hvilket svarer til 21,4 % af totale antal 0 17 årige børn på Børn, der ikke bor med begge forældre har signifikant højere risiko for 6 Den regionale sundhedsprofil for region Hovedstaden 2013 fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed 7 Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. 8 Rådgivningspjecen fra sundhedsstyrelsen: "Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre?" Temarapport om børn indskolingsundersøgt i : Børns trivsel ved indskoling, Børns Sundhed. 11 Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. 12 Tal er baseret på opgørelse fra januar 2014 fra Danmarks statistik 6

7 både lav almen trivsel og lav skoletrivsel 13. Skilsmissebørn med ringe eller ingen kontakt til den ene forælder, deltager generelt i færre fritidsaktiviteter, og 40 % af skolebørnene fra klasse i Ballerup kommune går ikke til idræt i klub/forening. 14 I nærværende projekt vil det være muligt at opspore børn, som ikke går til organiseret idræt, og støtte dem i blive en del af en idrætsforening. 4. Angiv partnerskabsperiode ( ) og hvilke beløb, der søges om Se bilag kr kr kr kr. 5. Angiv budget, medfinansiering og ansøgt støttebeløb, DKK Partnernes medfinansiering/ressourcer kr. Evt. anden offentlig støtte til partnerskabet Evt. anden privat støtte til partnerskabet Ansøgt støttebeløb Samlet partnerskabsomkostninger kr kr. Eventuel uddybende forklaring i forhold til finansiering: [I bilag til ansøgningsskema opstilles for hver partner et estimeret timeforbrug med tilhørende timerater og honorarbudget. Endvidere opstilles et budget for øvrige omkostninger.] Krav til gennemførelsen 6. Beskriv partnerskabets hovedaktiviteter og tidsplan, herunder hvordan projektet tilrettelægges Hovedaktiviteter Se pkt. 2 Tidsplan Oktober 2014 marts 2015: - Planlægning af hold i idrætsforeninger - Etablering af sundhedsteam - Udarbejdelse af henvisningsprocedure for almen praksis, sundhedspleje, kommunal tandpleje og idrætslærere til sundhedsteam. - Udvikle arbejdsgang for udveksling af oplysninger om børn, der udebliver fra de forebyggende undersøgelser i kommunal tandpleje, sundhedspleje og almen praksis. Marts 2015 december Sundhedsteam tager kontakt til børn, der er udeblevet fra forebyggende børneundersøgelser mhp. på handleplan og indsats. - Henviste børn deltager på idrætsforeningernes hold. - Løbende inddragelse af nye partnere - Metodeudvikling i forhold til tværfagligt samarbejde - Metodeudvikling til inddragelse af børn og familier i målgruppen. 13 Temarapport om børn indskolingsundersøgt i : Børns trivsel ved indskoling, Børns Sundhed. 14 Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. 7

8 Januar december Sundhedsteam tager kontakt til børn, der er udeblevet fra forebyggende børneundersøgelser mhp. på handleplan og indsats. - Henviste børn deltager på idrætsforeningernes hold. - Opsamling på foreløbige erfaringer, samt justering af tilbud. Januar december Sundhedsteam tager kontakt til børn, der er udeblevet fra forebyggende børneundersøgelser mhp. på handleplan og indsats. - Henviste børn deltager på idrætsforeningernes hold. - Løbende justering og udvikling af indsatsen. - Kommunikation af erfaringerne til samtlige aktører - Evaluering Tilrettelæggelse Gennem hele projektperioden afholdes kvartalsmøder i partnerskabet, hvor indsatsen løbende udvikles og justeres efter behov. 7. Angiv overvejelser om partnerskabets fortsættelse efter udløbet af projektmidler Gennem projektet opbygges en viden og erfaring om målgruppen, som parterne fremadrettet kan drage nytte af i deres arbejde, hvilket kunne betyde følgende: Det er i højere grad muligt at inkludere fysisk inaktive børn, børn med overvægtsproblematikker og børn som er understimuleret motorisk på de eksisterende hold i foreningslivet. De praktiserende læger er fortrolige med henvisningsproceduren til sundhedsteamet og der er en god kommunikationen mellem sundhedsteam og praktiserende læge. Der er en bedre koordinering og samarbejde mellem kommune og almen praksis om opfølgning på barnet. Frontpersonalet på skolerne er mere opmærksomme på målgruppen og er fortrolige med henvisningsproceduren til sundhedsteamet. Samarbejdet mellem sundhedsteamet og skolerne er styrket og flere børn opspores tidligt. Der er udarbejdet opfølgningsprocedurer ved udeblivelser til forebyggende undersøgelser hos sundhedsplejen, tandplejen og praktiserende læge, så flere børn kommer til undersøgelserne. 8. Redegør for hvilken eksisterende viden partnerskabets initiativer lægger sig op ad Forebyggelsespakkerne (overvægt, mental sundhed, mad og måltider og fysisk aktivitet), De nationale mål for danskernes sundhed, Skolereformen 2014, Sundhedsstyrelsens vejledning til skolesundhedstjenesten Opsporing af overvægt og tidlig indsats Lokale politikker og retningslinjer for Ballerup kommune: Skole med vilje, Kvalitetsrapport 2013 for Ballerup Kommunes skoler, Sundhedspolitik, Børnepolitik, Sundhedsplan Lokale data: 8

9 Temarapport om børn indskolingsundersøgt i : Børns trivsel ved indskoling Rapporten: Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. Særlige boligområder og skoledistrikter udvalgt på baggrund af den sociale gradient (data fra Danmarks statistik) og data på udeblivelser fra kommunale tandpleje på de forskellige skoler. Erfaringer fra indsatser for børn med overvægt og deres familier i Ballerup kommune: Spis og rør dig glad i sundhedsplejen og Lets Move 2012/13, 2013/14 i sundhedsplejen og Sundhedshuset. Relevante erfaringer fra Erfaringer fra Spis og rør dig glad til nærværende projekt i forhold til metoden i familiesamtalerne ved sundhedsplejen: Metoden i familiesamtaler ved sundhedsplejen i forbindelse med overvægtsproblematikker er inspireret af du bestemmer metoden, som er udviklet af den svenske psykolog og adfærdsforsker, Elisabeth Arborelius i Metoden bygger på det enkelte menneskes frihed til selv at bestemme sine ønsker og mål. Familiesamtalen er en motiverende samtale. Metoden giver anledning til, at barnet og familien reflekterer over egen situation og mulighed for livsstilsændringer. Sundhedsplejersken støtter barnet og dets familie til at opstille egne mål og strategier i forhold til valg af livsstilsændringer. Relevante erfaringer fra Lets Move til nærværende projekt i forhold til, at der indgår en familieterapeut/behandler i sundhedsteamet: Årsagerne til overvægt er multifaktorielle og er ofte forankret i komplekse psyko-sociale problemstillinger. Disse bagomliggende problemstillinger kan i sig selv udgøre en barriere i nogle familier i forhold til at have de fornødne ressourcer og overskud til at støtte deres barn hensigtsmæssigt, og til at arbejde med livsstilsændringer i forhold til kost og motion på trods af familiens motivation. Der kan således være behov for at supplere familiesamtalerne med en familieterapeutisk indsats, hvor der kan tages udgangspunkt i hele familien, og hvor der kan arbejdes dybere med at klarlægge familiens ressourcer og handlemuligheder og styrke barnets og familiens selvværd og kompetencer. Den familieterapeutiske indsats kan dermed også være med til at skabe et øget potentiale i de berørte familier til at arbejde med de nødvendige livsstilsændringer i forhold til kost og motion og øge forældrenes overskud til at støtte deres barn. Flere af forældrene til børnene i Lets Move har efterspurgt hjælp til håndtering og bearbejdning af negative følelser som selvbebrejdelser, skyldfølelse og dårlig samvittighed, de har, fordi deres barn er blevet overvægtigt. En vigtig erfaring fra Lets Move er derfor, at det for nogle forældre kan være en betydningsfuld hjælp for barnet og familien, såfremt der er mulighed for forældresamtaler ved terapeut/psykolog. Erfaringer fra andre kommuner med indsatser for børn med overvægt: Eksempler på indsatser for børn med overvægt; Tip tab tynde i Ishøj, Tarzan i Rødovre, Klar-Parat Husum, Flik-Flak i Gladsaxe, 9. Redegør for, hvordan partnerskabets erfaringer kan bredes ud til andre aktører/arenaer Netværksgruppe for forebyggelse, klynge midt kommuner (Ballerup, Rødovre, Rudersdal, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Egedal og Furesø) Inddrage flere idrætsforeninger Formidle erfaringer og viden til DGI og DIF 9

10 Inddrage flere praktiserende læger. Internt i Ballerup Kommune er der etableret en tværfaglig koordinationsgruppe, som har fokus på børns trivsel herunder særligt overvægtsproblematikker. Gruppen består foreløbig af sundhedskonsulent, sundhedsplejerske, repræsentant fra skoleområdet, daginstitutionsområdet, samt familiebehandlingsområdet, motorikkonsulent, kommunallæge og kommunal tandlæge. Herudover arbejdes der på deltagelse af andre relevante afdelinger så som integrationsområdet og fritidsområdet. Nærværende projekt vil blive fulgt tæt af denne gruppe for at sikre en bred forankring i Ballerup Kommune og kobling til andre relevante tilbud. 10. Redegør for, hvordan partnerskabet evalueres Der evalueres ud fra følgende kvantitative data: Antal henvisninger fra almen praksis til sundhedsteam Antal henvisninger fra idrætslærere til sundhedsteam Data fra sundhedspleje og kommunal tandpleje om udeblivelser fra undersøgelser Temarapport om børn indskolingsundersøgt hvert år fra Børns Sundhed: Børns trivsel ved indskoling. Henviste børns deltagelse og fremmøde til idrætsforeningernes aktiviteter Der afholdes koordinerings- og statusmøde mellem parterne hver 3. mdr. med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling samt justering og udvikling af indsatsen. Succeskriterier gældende fra : 20 børn fra målgruppen er hvert år meldt ind i en af idrætsforeningerne. 30 børn fra målgruppen er hvert år været til mindst 3 prøvetimer på idrætsforeningernes hold 40 børn henvist til sundhedsteamet hvert år 10 % færre udeblivelser hvert år til forebyggende undersøgelser hos kommunale tandpleje 10 % færre udeblivelser hvert år til forebyggende undersøgelser hos sundhedsplejen. Underskrifter fra alle partnerskabets parter Tilsagn om partnerskab er vedlagt som bilag i form af mails fra: Rosenlund Volleyballklub, kontaktperson Morten Løgager, ungdomsområdet Triton Svømmeklub, kontaktperson Dorthe Riget, formand Måløv Idrætsforening, kontaktperson Bent Knudsen, bestyrelsesmedlem Ballerup Atletikforening, Ulrich Engmark, bestyrelsesmedlem Lægerne i Ringtoften, Jørgen Steen Andersen, Praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent Henrik Jessen, PLO - formand Ballerup Sundhedsplejen, Charlotte Harbou, leder Kommunal tandpleje, Bjarne Nørtov, leder Familiehuset, Ebbe Nordborg, leder Center for Børn- og Ungerådgivning, Ole Volkmar Rasmussen, centerchef 10

11 Lederen af partnerskabets kontaktoplysninger: Institution: Navn på kontaktperson: Adresse: Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune Tina Roikjer Køtter Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Kontaktpersons telefonnummer: , Kontaktpersons adresse: 11

12 Bilag Bilag 1: Tidslinje for forebyggende børneundersøgelser på sundhedsområdet 1. Graviditetsbesøg (sundhedsplejerske) 2. Barselsbesøg 3-5 dage (sundhedsplejerske) 3. Etableringsbesøg 7-10 dage (sundhedsplejerske) ugers besøg (sundhedsplejerske) 5. Forbyggende helbredsundersøgelse 5 uger (læge) 6. 2 måneders besøg (sundhedsplejerske) 7. Vaccine 3 måneder (læge) 8. 5 måneders besøg (sundhedsplejerske) 9. Forbyggende helbredsundersøgelse 5 måneder (læge) måneders besøg (sundhedsplejerske) 11. Forbyggende helbredsundersøgelse 12 måneder (læge) 12. Vaccine 15 måneder (læge) 13. Forbyggende helbredsundersøgelse 2 år (læge) 14. Kommunal tandpleje 2 år 15. Forbyggende helbredsundersøgelse 3 år (læge) 16. Kommunal tandpleje 3,5 år 17. Forbyggende helbredsundersøgelse 4 år (læge) 18. Forbyggende helbredsundersøgelse 5 år (læge) 19. Kommunal tandpleje 5 og 6 år 20. Indskolingsundersøgelse og samtale 6 år (sundhedsplejersken) 21. Kommunal tandpleje 7 år 22. Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser 7 år (sundhedsplejersken) 23. Kommunal tandpleje 8, 5 år 24. Kommunal tandpleje 10 år 25. Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser 10 år (sundhedsplejersken) 26. Kommunal tandpleje 11 år 27. Kommunal tandpleje 12 år 28. Vaccine 12 år (læge) 29. Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser 12 år (sundhedsplejersken) 30. Kommunal tandpleje 13,5 år 31. Kommunal tandpleje 15 år 32. Sundhedseksperimentarium for 9. klasser (sundhedsplejerske og lærer) 33. Udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale 15 år (sundhedsplejersken). 12

13 Revideret budget oktober 2014 Partnerskabet opsporing af og tidlig indsats for fysisk inaktive børn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker *Bruttotimeløn ud fra gældende overenskomst, estimeret til at være 400,- kr. for akademikere og 300,- kr. for prof. bachelor, samt 250 for instruktører Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2015 Beløb i hele kr. Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2016 Beløb i hele kr. Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2017 Beløb i hele kr. Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Samlet beløb i hele kr. Periode 1. okt. 31. dec Beløb i hele kr. Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektledelse og deltagelse Kommunikationsmaterialer Tilskud til henviste børns kontingent idrætsforeninger Løn til instruktører i idrætsforeninger** Frikøb af psykolog (7 timer pr. mdr.)* Administration og revision Frikøb af praktiserende læger (3 timer/mdr) Frikøb af kommunal tandpleje (3 timer/mdr)* Frikøb af sundhedspleje (7 timer/mdr)* Frikøb af klinisk diætist (7 timer/mdr) Evaluering I alt

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Børn og Unge i Bevægelse. Projektbeskrivelse

Børn og Unge i Bevægelse. Projektbeskrivelse Børn og Unge i Bevægelse Projektbeskrivelse 1 Indhold 1. Baggrund...3 2. Projektets mål...4 Formål...4 Mål...4 Succeskriterier...4 3. Indsatsen...5 Opsporing, rekruttering og henvisning...5 Tilbud til

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundshedsafdelingen,

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundshedsafdelingen, ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundhedsafdelingen, Rådhusgade 2

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundhedsafdelingen, Rådhusgade 2 ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune.

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af en analyse samt efterfølgende udvikling og målretning af aftenskolernes tilbud. Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar Forord Ruth Lauridsen, Socialudvalgsformand Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT

TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT VELKOMMEN TIL TEMADAGEN TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT Lene Dørfler og Karen Karlsson Eriksen Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for Forebyggelse i praksis skal bidrage til en

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 2 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Punkt 12. Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2017-012717 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr.

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr. UDBUDSMATERIALE Tilpasning af ICDP programmet med en sundhedsfaglig dimension i forbindelse med satspuljen vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici samt uddannelse af

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek

Ansøgning om tilskud til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek ANSØGNINGSSKEMA Ansøgning om tilskud til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek En ansøgning består af et udfyldt ansøgningsskema samt bilag. Ansøgningen bør maksimalt fylde 10 sider (eksklusiv partnerskabserklæringer).

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere