Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt ansøgningsskema samt bilag. Ansøgningen bør maksimalt fylde 10 sider (eksklusiv partnerskabserklæringer). Bilag med uddybende projektbeskrivelse, korte CV er, detaljeret projektbudget, opdelt på de enkelte partnere, og evt. andre oplysninger, som ansøgerne måtte finde relevante at oplyse, bør ligeledes holde sig inden for andre 10 sider. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke partnere, der indgår, og hvem, der er leder af partnerskabet, og alle partnere skal underskrive ansøgningen. Det skal oplyses, hvem der er ansvarlig kontaktperson for partnerskabet. Partnerskabets navn Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker. Partnerskabet består af praktiserende læger, sundhedspleje, kommunale tandpleje, skoleområdet, Sundhedsstrategisk afsnit, Børn- og Unge Rådgivningen i Ballerup Kommune og 4 forskellige idrætsforeninger. Lederen af partnerskabets navn og adresse Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Kort beskrivelse af partnerskabets formål Det overordnede formål med partnerskabet er at øge fysisk inaktive børns fysiske aktivitetsniveau ved deltagelse i idrætsforeningers tilbud og herved fremme deres sundhedstilstand. Børn kan yderligere fremme deres mentale sundhed ved at indgå i sociale fællesskaber. Opsporing og rekruttering af børnene foregår i samarbejde med de forskellige fagpersoner omkring børnene som fx sundhedsplejen, kommunale tandpleje, praktiserende læger, pædagoger og idrætslærere. Indsatsen foregår i idrætsforeningerne som enten opretter tilbud eller på anden måde inkluderer målgruppen i eksisterende aktiviteter. Såfremt det vurderes relevant, kan barnet og familien sideløbende hermed deltage i kommunale sundhedstilbud som fx kostvejledning og familiesamtaler. Baggrunden for indsatsen er at flere undersøgelser peger på, at overvægt i barnealderen, 1

2 puberteten og ungdommen er en stor risikofaktor for overvægt i voksenalderen, hvilket indikerer, at det er vigtigt at igangsætte forebyggende tiltag allerede i barneårene. 1 Kort beskrivelse af partnerskabets samarbejdsmodel og rollefordeling i partnerskabet Ballerup Kommunes rolle: Der oprettes et sundhedsteam bestående af klinisk diætist, motionsvejleder, kommunallæge, psykolog og sundhedsplejerske i SundhedsHuset med følgende formål: At modtage henvisninger fra sundhedsfagligt personale samt lærere og pædagoger på børn, der vurderes at være i risiko for dårlig trivsel og overvægt eller have symptomer på dette med udgangspunkt i nedenstående indikatorer. At yde en opfølgende indsats over for de familier, der ikke møder op til de forebyggende børneundersøgelser eller i øvrigt har ringe kontakt til sundhedsvæsenet (se bilag 1). Herunder udarbejdelse af en handleplan for barnet og dets familie i forhold til ændring af vaner, hvor målet er en sundere livsstil. At vejlede barnet og familien om egnede tilbud i idrætsforeninger og evt. følge barnet til prøvetimer og deltage med barnet i aktiviteten. At hjælpe barn og familie videre til andre relevante kommunale tilbud, som kan understøtte barn og familie i at lykkes med handleplanen. Projektet har defineret nedenstående indikatorer til brug af opsporing og tidlig indsats for børn i risiko for eller med lav trivsel, overvægtsproblematikker og fysisk inaktivitet. Der kan ved tilstedeværelsen af en eller flere indikatorer henvises til sundhedsteamet. Lav score i motoriktest Lav score i konditest Barn der er fysisk inaktivt i fritiden Skæv vægtudvikling Højt sygefravær Gentagne udeblivelser fra undersøgelser hos sundhedsplejerske, kommunale tandlæge og/eller praktiserende læge. Idrætsforeningernes rolle: Idrætsforeningerne etablerer hold på begynderniveau eller tager på anden måde særligt hensyn for at inkludere fysisk inaktive, motorisk understimulerede og overvægtige børn på eksisterende hold. Idrætsforeningerne tilrettelægger i samarbejde med hinanden holdene for forskellige aldersgrupper, så der på tværs af foreningerne er mulighed for deltagelse af børn i alderen 6-18 år. Idrætsforeningerne byder selv ind med, hvad der er muligt for dem både mht. aldersgruppe, lokale, antal pladser og tidspunkt. Idrætsforeningerne har tilkendegivet, at de muligvis kan tilbyde hold for børn i målgruppen på 4 6 år og deres forældre. Følgende idrætsforeninger indgår i partnerskabet: Rosenlund Volleyballklub, kontaktperson Morten Løgager, ungdomsområdet Triton Svømmeklub, kontaktperson Dorthe Riget, formand Måløv Idrætsforening, kontaktperson Bent Knudsen, bestyrelsesmedlem 1 Jacobsen og Machado, s. 9,

3 Ballerup Atletikforening, Ulrich Engmark, bestyrelsesmedlem Praktiserende lægers rolle: Henviser børn til sundhedsteamet efter de beskrevne indikatorer i forbindelse med forebyggende børneundersøgelser og lignende. Registrerer udeblivelser fra forebyggende børneundersøgelser og tage kontakt til sundhedsteamet, som følger op på udeblivelsen og gør en indsats for at få barnet til lægen. Eksempel på forløb for henvist barn: 3

4 Minimumskrav til partnerskabsansøgningen 1. Beskriv, hvordan partnerskabet bidrager til at løfte et eller flere af de nationale mål Partnerskabet kan bidrage til at løfte fire af de nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (mål 1, 2, 6 og 7) ved overordnet at bidrage til at give børn nogle sunde vaner tidligt i livet og herved forebygge dårlig fysisk og mental sundhed på tværs af socialgrupper. Hvordan partnerskabet specifikt kan løfte de fire mål, er beskrevet i nedenstående. Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Partnerskabet kan bidrage til at mindske den sociale ulighed ved tidlig opsporing af fysisk inaktive børn, og børn med dårlig trivsel samt bidrage til en tidlig indsats, der ændrer disse børns vaner til en sundere livsstil. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker viser en sammenhæng mellem socialgrupper, forekomst af overvægt og fysiske aktivitetsniveau. Bl.a. er der næsten fire gange højere forekomst af overvægt blandt årige i den laveste socialgruppe over for den højeste socialgruppe. Ligeledes er socialt udsatte børn mindre fysisk aktive end øvrige børn, og færre deltager i de idrætsaktiviteter, som de gerne vil. 2 Øget kommunikation mellem sundhedsteamet i Ballerup kommunes SundhedsHus og skolerne i Ballerup Kommune, sundhedsplejen, den kommunale tandpleje samt almen praksis og idrætsforeninger, giver en større viden om de børn, der har indikatorer for dårlig mental og fysisk sundhed. Herunder fokuseres også på opsporing af børn, der udebliver fra en af de forebyggende undersøgelser hos enten sundhedsplejen, den kommunale tandpleje eller almen praksis. Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed Partnerskabet kan bidrage til at øge børns trivsel ved at samarbejde med flere faggrupper, som ser børnene i hverdagen og etablere en klar henvisningsguide, så både skolernes personale, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen og den almene praksis kan henvise børn, der har indikatorer for dårlig trivsel og mental sundhed. Sundhedsteamet kan i den forbindelse lave en handleplan for barnet og dets familie, hvor sundhedsteamets forskellige indsatser kan øge barnets trivsel. Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mental sundhed, er der blandt de årige én ud af fem, der har tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres daglige liv. Symptomer som tristhed, stress og indlæringsproblemer er tegn på dårlig mental sundhed. Oprettelse af hold for fysisk inaktive børn og børn med dårlig trivsel i idrætsforeninger, gør det muligt at integrere sårbare børn i fysiske aktiviteter, og forbedre ovenstående symptomer med et øget socialt samvær med andre børn, større livsglæde og bedre indlæring. Ligeledes kan sundhedsteamet supplere med en familieterapeutisk indsats for både barnet og dets familie. 3 Mål 6: Færre børn skal være overvægtige Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for overvægt, er det vigtigt at fokusere på målgruppen børn, fordi en stor del af overvægtige børn bærer overvægten med sig ind i voksenlivet. Sundhedsteamet har netop fokus på tidligt at opspore børn, der har indikatorer for udvikling af overvægtsproblematikker og tidligt udarbejde en handleplan, der kan bremse denne udvikling, før de bliver voksne. Sundhedsteamet har mulighed for både at vejlede barnet og dets familie i deltagelse i 2 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for Overvægt, Fysisk Aktivitet og Mental Sundhed. 3 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for Fysisk Aktivitet og Mental Sundhed. 4

5 prøvetimer og indmeldelse på begynderhold i partnerskabets idrætsforeninger samt rekruttere til indsatsen Lets Move for børn med overvægtsproblematikker. Derudover kan den kliniske diætist i sundhedsteamet vejlede i forhold til barnet og familiens kost. Desuden kan en familieterapeutisk indsats hjælpe forældre og børn med håndtering og bearbejdning af selvbebrejdelser og skyldfølelse fx ved forældresamtaler og børnegrupper. Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn og unge i alderen 5-17 år skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen, hvoraf aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Og mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kondition, muskelstyrke samt øge knoglestyrke og bevægelighed. Indførelse af konditest og motoriktest i skolerne kan sætte fokus på børns fysiske aktivitetsniveau og bevægelseskompetencer. Derudover kan disse test redskaber bruges til at opspore børn, som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens krav om børns fysiske aktivitetsniveau, og dermed kan henvises til sundhedsteamet. Idrætsforeningers oprettelse af begynderhold, som kan rumme fysisk inaktive, motorisk understimulerede og overvægtige børn, gør det herved muligt at flere børn finder glæde ved at være fysisk aktive. 2. Beskriv de konkrete initiativer i partnerskabet a. Der skal oplyses om sundhedsteamets funktion til alle relevante. Informationen skal være om hvordan, hvornår og hvem, der kan henvise. Fx ved udarbejdelse af en pjece, skoleintra, Ballerup Kommunes hjemmeside, SundhedsHusets hjemmeside og lokale medier. b. Aftale om at sundhedsteamet får besked af sundhedsplejen, kommunale tandpleje ved gentagne udeblivelser til de forebyggende undersøgelser. c. Udarbejdelse af en henvisningsprocedure for almen praksis til sundhedsteamet i omsorgssystemet KMD CARE 4 ud fra indikatorerne. d. Idrætsforeninger tilbyder fysiske aktiviteter og holdtræning for fysisk inaktive børn herunder også overvægtige og/eller motorisk understimulerede børn. Det er muligt for familien og det enkelte barn at få vejledning til deltagelse i prøvetimer i forskellige idrætsforeninger med henblik på indmeldelse i en idrætsforening. 3. Beskriv, hvordan partnerskabet adresserer ulighed i sundhed under det eller de mål, partnerskabet vil arbejde for at understøtte Social ulighed i sundhed i Ballerup Den sociale ulighed i sundhed kommer bl.a. til udtryk ved en gradvis ulighed i den brede befolkning kaldet den sociale gradient i sundhed. Det betyder, at udsatheden for sundhedsrisici og sygdom i befolkningen stiger gradvis i takt med, at den sociale position falder. Nogle af de faktorer, som har betydning for den sociale gradient i sundhed er uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet 5. Ballerup Kommune er en forstadskommune, som er blevet udbygget siden 60 erne med en 4 Omsorgssystemet KMD CARE benyttes i forvejen af Ballerup Kommune. Almen praksis henviser fx borgere til kommunen via systemet. 5 Sundhedsstyrelsens hjemmeside 5

6 deraf følgende karakteristisk boligmasse og infrastruktur. Næsten 60 % af boligmassen er opført som almennyttige boliger, hvilket præger befolkningssammensætningen og den sociale gradient. Dette understøttes af den regionale sundhedsprofil 6, hvor Ballerup Kommune er placeret i kommunesocialgruppe 3, hvor 4 er den laveste. Inddelingen er baseret på uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og indkomst. Børn hvis forældre er i arbejde eller under uddannelse har et mere aktivt fritidsliv, end børn hvis forældre er ramt af arbejdsløshed. 7 Indikatorer for social ulighed i sundhed blandt børn Forebyggende børneundersøgelser Der er social forskel i brugen af de forebyggende børneundersøgelser hos de praktiserende læger, idet børn af kortuddannede og arbejdsløse markant sjældnere kommer til børneundersøgelse hos egen læge. Der er derfor et stort potentiale for at forbedre både antallet af gennemførte ind- og udskolingsundersøgelser og sikre, at de forebyggende børneundersøgelser ikke kun bliver benyttet af familier med længere videregående uddannelser 8. Det antages, at den samme sociale forskel afspejles i gennemførte undersøgelser hos kommunal tandpleje og sundhedspleje. Tal fra den kommunale tandpleje i Ballerup i perioden viser, at der er 23,2 %, der ikke kommer til undersøgelse. Heraf er de 10,5 % udeblivelser (ca. 950 børn) og 12,6 % afbud. Ved de forebyggende børneundersøgelser er det muligt tidligt at opspore børn med overvægtproblematikker, motoriske udfordringer og dårlig trivsel og iværksætte en indsats 9. I partnerskabet tager sundhedsteamet kontakt til børn og familier, der udebliver eller fravælger de forebyggende undersøgelser hos praktiserende læge, sundhedspleje og kommunal tandpleje. Herved forsøges at mindske den sociale ulighed i sundhed. Trivsel Temarapporten om børn indskolingsundersøgt i 2012/13 Børns trivsel ved indskoling viser en lav skoletrivsel hos 12,3 % og en lav almen trivsel hos 6,3 % af børnene i Ballerup. Børn, der er fysisk inaktive har mere end fordoblet risiko for lav almen trivsel sammenlignet med andre børn. Dette understøttes af, at børn med motoriske problemer har forhøjet forekomst af lav almen trivsel og forhøjet forekomst af lav skoletrivsel. 10 I en anden undersøgelse ser det ud til, at børn, der trives dårligt i skolen går til færre eller ingen aktiviteter i fritiden i forhold til dem, der trives godt. 11 I ovennævnte temarapport tyder på, at lav almen trivsel og lav skoletrivsel følges ad med fysisk inaktivitet og motoriske problemer. Nærværende projekt vil bl.a. aktivt anvende resultaterne af sundhedsplejens motoriske screeninger på alle 0. klasser samt andre relevante fysiske tests for at give frontpersonalet en bedre mulighed for at opspore børn med lav almen skoletrivsel og lav trivsel. Idrætslærerne kan henvise til sundhedsteamet, som kan støtte barn og familie i livsstilsændringer og barnets deltagelse i foreningslivet. Fritid Den høje andel af almennyttige boliger i Ballerup kan måske være med til at forklare, at der er børn med enlige forældre i Ballerup, hvilket svarer til 21,4 % af totale antal 0 17 årige børn på Børn, der ikke bor med begge forældre har signifikant højere risiko for 6 Den regionale sundhedsprofil for region Hovedstaden 2013 fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed 7 Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. 8 Rådgivningspjecen fra sundhedsstyrelsen: "Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre?" 9 https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/boern/undersoegelser/boerneundersoegelser/ 10 Temarapport om børn indskolingsundersøgt i : Børns trivsel ved indskoling, Børns Sundhed. 11 Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. 12 Tal er baseret på opgørelse fra januar 2014 fra Danmarks statistik 6

7 både lav almen trivsel og lav skoletrivsel 13. Skilsmissebørn med ringe eller ingen kontakt til den ene forælder, deltager generelt i færre fritidsaktiviteter, og 40 % af skolebørnene fra klasse i Ballerup kommune går ikke til idræt i klub/forening. 14 I nærværende projekt vil det være muligt at opspore børn, som ikke går til organiseret idræt, og støtte dem i blive en del af en idrætsforening. 4. Angiv partnerskabsperiode ( ) og hvilke beløb, der søges om Se bilag kr kr kr kr. 5. Angiv budget, medfinansiering og ansøgt støttebeløb, DKK Partnernes medfinansiering/ressourcer kr. Evt. anden offentlig støtte til partnerskabet Evt. anden privat støtte til partnerskabet Ansøgt støttebeløb Samlet partnerskabsomkostninger kr kr. Eventuel uddybende forklaring i forhold til finansiering: [I bilag til ansøgningsskema opstilles for hver partner et estimeret timeforbrug med tilhørende timerater og honorarbudget. Endvidere opstilles et budget for øvrige omkostninger.] Krav til gennemførelsen 6. Beskriv partnerskabets hovedaktiviteter og tidsplan, herunder hvordan projektet tilrettelægges Hovedaktiviteter Se pkt. 2 Tidsplan Oktober 2014 marts 2015: - Planlægning af hold i idrætsforeninger - Etablering af sundhedsteam - Udarbejdelse af henvisningsprocedure for almen praksis, sundhedspleje, kommunal tandpleje og idrætslærere til sundhedsteam. - Udvikle arbejdsgang for udveksling af oplysninger om børn, der udebliver fra de forebyggende undersøgelser i kommunal tandpleje, sundhedspleje og almen praksis. Marts 2015 december Sundhedsteam tager kontakt til børn, der er udeblevet fra forebyggende børneundersøgelser mhp. på handleplan og indsats. - Henviste børn deltager på idrætsforeningernes hold. - Løbende inddragelse af nye partnere - Metodeudvikling i forhold til tværfagligt samarbejde - Metodeudvikling til inddragelse af børn og familier i målgruppen. 13 Temarapport om børn indskolingsundersøgt i : Børns trivsel ved indskoling, Børns Sundhed. 14 Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. 7

8 Januar december Sundhedsteam tager kontakt til børn, der er udeblevet fra forebyggende børneundersøgelser mhp. på handleplan og indsats. - Henviste børn deltager på idrætsforeningernes hold. - Opsamling på foreløbige erfaringer, samt justering af tilbud. Januar december Sundhedsteam tager kontakt til børn, der er udeblevet fra forebyggende børneundersøgelser mhp. på handleplan og indsats. - Henviste børn deltager på idrætsforeningernes hold. - Løbende justering og udvikling af indsatsen. - Kommunikation af erfaringerne til samtlige aktører - Evaluering Tilrettelæggelse Gennem hele projektperioden afholdes kvartalsmøder i partnerskabet, hvor indsatsen løbende udvikles og justeres efter behov. 7. Angiv overvejelser om partnerskabets fortsættelse efter udløbet af projektmidler Gennem projektet opbygges en viden og erfaring om målgruppen, som parterne fremadrettet kan drage nytte af i deres arbejde, hvilket kunne betyde følgende: Det er i højere grad muligt at inkludere fysisk inaktive børn, børn med overvægtsproblematikker og børn som er understimuleret motorisk på de eksisterende hold i foreningslivet. De praktiserende læger er fortrolige med henvisningsproceduren til sundhedsteamet og der er en god kommunikationen mellem sundhedsteam og praktiserende læge. Der er en bedre koordinering og samarbejde mellem kommune og almen praksis om opfølgning på barnet. Frontpersonalet på skolerne er mere opmærksomme på målgruppen og er fortrolige med henvisningsproceduren til sundhedsteamet. Samarbejdet mellem sundhedsteamet og skolerne er styrket og flere børn opspores tidligt. Der er udarbejdet opfølgningsprocedurer ved udeblivelser til forebyggende undersøgelser hos sundhedsplejen, tandplejen og praktiserende læge, så flere børn kommer til undersøgelserne. 8. Redegør for hvilken eksisterende viden partnerskabets initiativer lægger sig op ad Forebyggelsespakkerne (overvægt, mental sundhed, mad og måltider og fysisk aktivitet), De nationale mål for danskernes sundhed, Skolereformen 2014, Sundhedsstyrelsens vejledning til skolesundhedstjenesten Opsporing af overvægt og tidlig indsats Lokale politikker og retningslinjer for Ballerup kommune: Skole med vilje, Kvalitetsrapport 2013 for Ballerup Kommunes skoler, Sundhedspolitik, Børnepolitik, Sundhedsplan Lokale data: 8

9 Temarapport om børn indskolingsundersøgt i : Børns trivsel ved indskoling Rapporten: Børns fritid i Ballerup Kommune, marts 2011, udarbejdet af center for alternativ samfundsanalyse ved mag. art. Claus Syberg Henriksen. Særlige boligområder og skoledistrikter udvalgt på baggrund af den sociale gradient (data fra Danmarks statistik) og data på udeblivelser fra kommunale tandpleje på de forskellige skoler. Erfaringer fra indsatser for børn med overvægt og deres familier i Ballerup kommune: Spis og rør dig glad i sundhedsplejen og Lets Move 2012/13, 2013/14 i sundhedsplejen og Sundhedshuset. Relevante erfaringer fra Erfaringer fra Spis og rør dig glad til nærværende projekt i forhold til metoden i familiesamtalerne ved sundhedsplejen: Metoden i familiesamtaler ved sundhedsplejen i forbindelse med overvægtsproblematikker er inspireret af du bestemmer metoden, som er udviklet af den svenske psykolog og adfærdsforsker, Elisabeth Arborelius i Metoden bygger på det enkelte menneskes frihed til selv at bestemme sine ønsker og mål. Familiesamtalen er en motiverende samtale. Metoden giver anledning til, at barnet og familien reflekterer over egen situation og mulighed for livsstilsændringer. Sundhedsplejersken støtter barnet og dets familie til at opstille egne mål og strategier i forhold til valg af livsstilsændringer. Relevante erfaringer fra Lets Move til nærværende projekt i forhold til, at der indgår en familieterapeut/behandler i sundhedsteamet: Årsagerne til overvægt er multifaktorielle og er ofte forankret i komplekse psyko-sociale problemstillinger. Disse bagomliggende problemstillinger kan i sig selv udgøre en barriere i nogle familier i forhold til at have de fornødne ressourcer og overskud til at støtte deres barn hensigtsmæssigt, og til at arbejde med livsstilsændringer i forhold til kost og motion på trods af familiens motivation. Der kan således være behov for at supplere familiesamtalerne med en familieterapeutisk indsats, hvor der kan tages udgangspunkt i hele familien, og hvor der kan arbejdes dybere med at klarlægge familiens ressourcer og handlemuligheder og styrke barnets og familiens selvværd og kompetencer. Den familieterapeutiske indsats kan dermed også være med til at skabe et øget potentiale i de berørte familier til at arbejde med de nødvendige livsstilsændringer i forhold til kost og motion og øge forældrenes overskud til at støtte deres barn. Flere af forældrene til børnene i Lets Move har efterspurgt hjælp til håndtering og bearbejdning af negative følelser som selvbebrejdelser, skyldfølelse og dårlig samvittighed, de har, fordi deres barn er blevet overvægtigt. En vigtig erfaring fra Lets Move er derfor, at det for nogle forældre kan være en betydningsfuld hjælp for barnet og familien, såfremt der er mulighed for forældresamtaler ved terapeut/psykolog. Erfaringer fra andre kommuner med indsatser for børn med overvægt: Eksempler på indsatser for børn med overvægt; Tip tab tynde i Ishøj, Tarzan i Rødovre, Klar-Parat Husum, Flik-Flak i Gladsaxe, 9. Redegør for, hvordan partnerskabets erfaringer kan bredes ud til andre aktører/arenaer Netværksgruppe for forebyggelse, klynge midt kommuner (Ballerup, Rødovre, Rudersdal, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Egedal og Furesø) Inddrage flere idrætsforeninger Formidle erfaringer og viden til DGI og DIF 9

10 Inddrage flere praktiserende læger. Internt i Ballerup Kommune er der etableret en tværfaglig koordinationsgruppe, som har fokus på børns trivsel herunder særligt overvægtsproblematikker. Gruppen består foreløbig af sundhedskonsulent, sundhedsplejerske, repræsentant fra skoleområdet, daginstitutionsområdet, samt familiebehandlingsområdet, motorikkonsulent, kommunallæge og kommunal tandlæge. Herudover arbejdes der på deltagelse af andre relevante afdelinger så som integrationsområdet og fritidsområdet. Nærværende projekt vil blive fulgt tæt af denne gruppe for at sikre en bred forankring i Ballerup Kommune og kobling til andre relevante tilbud. 10. Redegør for, hvordan partnerskabet evalueres Der evalueres ud fra følgende kvantitative data: Antal henvisninger fra almen praksis til sundhedsteam Antal henvisninger fra idrætslærere til sundhedsteam Data fra sundhedspleje og kommunal tandpleje om udeblivelser fra undersøgelser Temarapport om børn indskolingsundersøgt hvert år fra Børns Sundhed: Børns trivsel ved indskoling. Henviste børns deltagelse og fremmøde til idrætsforeningernes aktiviteter Der afholdes koordinerings- og statusmøde mellem parterne hver 3. mdr. med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling samt justering og udvikling af indsatsen. Succeskriterier gældende fra : 20 børn fra målgruppen er hvert år meldt ind i en af idrætsforeningerne. 30 børn fra målgruppen er hvert år været til mindst 3 prøvetimer på idrætsforeningernes hold 40 børn henvist til sundhedsteamet hvert år 10 % færre udeblivelser hvert år til forebyggende undersøgelser hos kommunale tandpleje 10 % færre udeblivelser hvert år til forebyggende undersøgelser hos sundhedsplejen. Underskrifter fra alle partnerskabets parter Tilsagn om partnerskab er vedlagt som bilag i form af mails fra: Rosenlund Volleyballklub, kontaktperson Morten Løgager, ungdomsområdet Triton Svømmeklub, kontaktperson Dorthe Riget, formand Måløv Idrætsforening, kontaktperson Bent Knudsen, bestyrelsesmedlem Ballerup Atletikforening, Ulrich Engmark, bestyrelsesmedlem Lægerne i Ringtoften, Jørgen Steen Andersen, Praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent Henrik Jessen, PLO - formand Ballerup Sundhedsplejen, Charlotte Harbou, leder Kommunal tandpleje, Bjarne Nørtov, leder Familiehuset, Ebbe Nordborg, leder Center for Børn- og Ungerådgivning, Ole Volkmar Rasmussen, centerchef 10

11 Lederen af partnerskabets kontaktoplysninger: Institution: Navn på kontaktperson: Adresse: Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune Tina Roikjer Køtter Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Kontaktpersons telefonnummer: , Kontaktpersons adresse: 11

12 Bilag Bilag 1: Tidslinje for forebyggende børneundersøgelser på sundhedsområdet 1. Graviditetsbesøg (sundhedsplejerske) 2. Barselsbesøg 3-5 dage (sundhedsplejerske) 3. Etableringsbesøg 7-10 dage (sundhedsplejerske) ugers besøg (sundhedsplejerske) 5. Forbyggende helbredsundersøgelse 5 uger (læge) 6. 2 måneders besøg (sundhedsplejerske) 7. Vaccine 3 måneder (læge) 8. 5 måneders besøg (sundhedsplejerske) 9. Forbyggende helbredsundersøgelse 5 måneder (læge) måneders besøg (sundhedsplejerske) 11. Forbyggende helbredsundersøgelse 12 måneder (læge) 12. Vaccine 15 måneder (læge) 13. Forbyggende helbredsundersøgelse 2 år (læge) 14. Kommunal tandpleje 2 år 15. Forbyggende helbredsundersøgelse 3 år (læge) 16. Kommunal tandpleje 3,5 år 17. Forbyggende helbredsundersøgelse 4 år (læge) 18. Forbyggende helbredsundersøgelse 5 år (læge) 19. Kommunal tandpleje 5 og 6 år 20. Indskolingsundersøgelse og samtale 6 år (sundhedsplejersken) 21. Kommunal tandpleje 7 år 22. Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser 7 år (sundhedsplejersken) 23. Kommunal tandpleje 8, 5 år 24. Kommunal tandpleje 10 år 25. Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser 10 år (sundhedsplejersken) 26. Kommunal tandpleje 11 år 27. Kommunal tandpleje 12 år 28. Vaccine 12 år (læge) 29. Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser 12 år (sundhedsplejersken) 30. Kommunal tandpleje 13,5 år 31. Kommunal tandpleje 15 år 32. Sundhedseksperimentarium for 9. klasser (sundhedsplejerske og lærer) 33. Udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale 15 år (sundhedsplejersken). 12

13 Revideret budget oktober 2014 Partnerskabet opsporing af og tidlig indsats for fysisk inaktive børn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker *Bruttotimeløn ud fra gældende overenskomst, estimeret til at være 400,- kr. for akademikere og 300,- kr. for prof. bachelor, samt 250 for instruktører Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2015 Beløb i hele kr. Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2016 Beløb i hele kr. Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2017 Beløb i hele kr. Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Samlet beløb i hele kr. Periode 1. okt. 31. dec Beløb i hele kr. Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektledelse og deltagelse Kommunikationsmaterialer Tilskud til henviste børns kontingent idrætsforeninger Løn til instruktører i idrætsforeninger** Frikøb af psykolog (7 timer pr. mdr.)* Administration og revision Frikøb af praktiserende læger (3 timer/mdr) Frikøb af kommunal tandpleje (3 timer/mdr)* Frikøb af sundhedspleje (7 timer/mdr)* Frikøb af klinisk diætist (7 timer/mdr) Evaluering I alt

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundshedsafdelingen,

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundshedsafdelingen, ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek

Ansøgning om tilskud til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek ANSØGNINGSSKEMA Ansøgning om tilskud til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek En ansøgning består af et udfyldt ansøgningsskema samt bilag. Ansøgningen bør maksimalt fylde 10 sider (eksklusiv partnerskabserklæringer).

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE. Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre

STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE. Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre SKOLEÅRENE 2010-2012 1 MEDARBEJDERNE I TIP TAB TYNDE: Lærer André Christensen (svømmeinstruktør) Pernille Hæsum Vegge (trænerassistent)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere