HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan Bengtsen, Bent Alsø (advokat Jørgen Boe for alle) og Strandvejen 44 Finans ApS (advokat Philip S. Thorsen) og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 15. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanten, Traugott Møllers Fond, har nedlagt påstand om, at Sø- og Handelsrettens dom ophæves og sagen hjemvises til fortsat behandling ved Sø- og Handelsretten, subsidiært at de af Sø- og Handelsretten fastsatte sagsomkostninger ophæves eller nedsættes.

2 - 2 - De indstævnte, Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan Bengtsen, Bent Alsø, Strandvejen 44 Finans ApS og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, har påstået stadfæstelse. Det er oplyst, at PricewaterhouseCoopers I/S er blevet omdannet til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som herefter er omdannet og har skiftet navn til Strandvejen 44 Finans ApS. I forbindelse med en omstrukturering af selskabet bag revisionsvirksomheden Deloitte er eventuelle forpligtelser over for Traugott Møllers Fond overført til Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der også har overtaget driften af revisionsvirksomheden Deloitte. Der er enighed mellem Traugott Møllers Fond og Deloitte om, at dette selskab optræder som indstævnt i sagen. Det oprindeligt indstævnte selskab, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er opløst ved fusion. Supplerende sagsfremstilling Af det brev af 19. juni 1984 fra Traugott Møller til bestyrelsesmedlemmerne i de to fonde, som er beskrevet i Sø- og Handelsrettens dom, fremgår indledningsvis: Som bekendt holder M&Co. -Fonden årligt 2 bestyrelsesmøder, medens T. M.-Fonden kun afholder ét årligt bestyrelsesmøde. Anledningen er jo den, at M&Co. -Fonden fra starten har været den kapitaldannende (og er det stadig med tilfredshed), medens T.M. -Fonden har til opgave at finansiere, med renterne af sin formue, det siden 1864 værende hertugdømmes og dermed det danske Riges og deraf Skandinaviens og hele NORDENS ståsted og interesser for at retablere de lige nævnte områders grænse ved Ejderens sydbred... Undskyld denne forklaring der er begrundelse for, at T.M. -Fonden eksisterer og modtager af stifteren og af M&Co. -Fonden dens overflødige midler, indtjent som grossistfirma i Danmark. I fundatsen for Fonden for Møller & Co. (2005-udgaven) hedder det yderligere bl.a.: 10 Fondens revision

3 Revisionen er pligtig til stedse at have grundig indsigt i FONDENs fundats, og det hører til revisionens hverv at overvåge, at fundatsens regler i sin helhed i bogstav og ånd bliver fulgt og efterlevet. I modsat fald må der gøres anmærkning herom, jfr. også bestemmelserne om revisionen af årsrapporten Årsrapporten skal affattes under nøje hensyntagen til bestemmelserne i FON- DENs fundats og revisionen skal påse, at fundatsens bestemmelser bliver fulgt. Revisionen er forpligtet til at gøre anmærkning, hvis direktionen eller bestyrelsen ikke har overholdt de pågældende regler. I denne forbindelse har revisionen ret til at tilkalde nødvendig form for sagkyndig assistance, såfremt bestyrelsen ikke efterkommer revisionens krav og anvisninger Ved misligholdelse af fundatsens bestemmelser har revisionen pligt til at meddele bestyrelsen det fornødne pålæg, jfr. pkt Ændringer i eller tillæg til fundatsen 12.3 Ændringer i fundatsen kan dog ikke ske for så vidt angår bestemmelserne vedrørende FONDENs likvidation. Forklaringer Til brug for Højesteret har advokat Steen Falsner forklaret bl.a., at den oprindeligt udpegede likvidator, Niels Bo Andersen, mente, at han som partner i advokatfirmaet Lett på et tidspunkt kunne blive inhabil, hvilket han meddelte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Steen Falsner blev derfor den 12. september 2008 udpeget som ny likvidator. Denne retssag blev anlagt den 18. juli 2008, dvs. ca. 1 måned før likvidationen og 1½ måned forud for hans indtræden som likvidator. Der var ikke ret mange penge i boet. Samtidig med overdragelse af sagen fra Niels Bo Andersen fik han overdraget en check på godt kr. med besked om, at det stort set var, hvad der var tilbage i boet. Niels Bo Andersen fortalte samtidig, at Steen Falsner for så vidt angik hans eget arbejde havde ca kr. at gøre godt med. Ham bekendt havde Niels Bo Andersen ikke før boets overdragelse arbejdet på sagen. Han startede med at sætte sig i besiddelse af sagsakterne, hvor især regnskaberne og bestyrelsesreferaterne havde hans interesse. Han kontaktede i den forbindelse advokat Povl Thue

4 - 4 - Kristensen og havde kort tid efter et møde med ham. På mødet blev han orienteret om den anlagte sag og fik samtidig overdraget en betydelig mængde sagsakter. Han satte sig ind i grundlaget for retssagen, men han har på intet tidspunkt i sin egenskab af likvidator rejst et sådant krav. Han kiggede på tallene i regnskaberne og bestyrelsesreferaterne, og han brugte endvidere en del tid på at sætte sig ind i det management-buy-out, der havde været tidligere. Han lavede ingen særlig undersøgelse af, om der var grundlag for at rejse et krav om bestyrelsesansvar, for det var der simpelthen ikke penge til. Boet havde muligvis et krav, men han havde ikke økonomisk mulighed for at finde ud af det. Han tog i stedet kontakt til advokat Bruno Månsson, og de havde et møde den 22. januar 2009, hvor de summarisk gennemgik sagen. Han blev som likvidator løbende forsynet med processkrifter fra sagen, som han summarisk gennemgik. Han udarbejdede en likvidatorredegørelse af 22. december 2009, som han sendte til advokat Bruno Månsson, idet han gennem ham kommunikerede med Traugott Møllers Fond. Han var som likvidator afskåret fra at forfølge et muligt erstatningskrav og syntes derfor, at det var fint, at der var andre, der tog hånd om det og dermed også betalte regningen. Det var med hans accept og forståelse, at advokat Bruno Månsson førte sagen. Når han efterfølgende skal sætte det ind i en juridisk kontekst, er det hans opfattelse, at dette krav blev overdraget til advokat Bruno Månsson. Det var således en opgave som egentligt påhvilede ham som likvidator, men som advokat Bruno Månsson tog hånd om. Der foreligger dog ikke et særskilt dokument om overdragelsen, og han husker ikke, om der i forbindelse med parternes drøftelse af sagen blev brugt ordet overdragelse. Han mener ikke, at der er andre end fonden, der har en økonomisk interesse i at anlægge nærværende sag. Han har løbende overdraget materiale til advokat Bruno Månsson i forbindelse med sagens forberedelse. Det potentielle erstatningskrav beløber sig til i omegnen af 60 mio. kr. Sagen blev afsluttet, og han udarbejdede et likvidationsregnskab, der viste et provenu på i alt kr. Provenuet tilhørte Traugott Møllers Fond, og han sendte derfor provenuet til advokat Bruno Månsson som repræsentant for fonden. På spørgsmålet om, hvorvidt dette krav var i) udloddet på forhånd, ii) udloddet ved likvidationens afslutning eller iii) ikke udloddet, forklarede han, at han på forhånd havde udloddet dette krav til fonden.

5 - 5 - Anbringender Traugott Møllers Fond har for Højesteret supplerende anført, subsidiært at likvidator har udloddet erstatningskravet til fonden, mere subsidiært at likvidator har transporteret erstatningskravet til fonden, og mest subsidiært at Traugott Møllers Fond på vegne af Fonden for Møller & Co. under likvidation har rejst kravet med likvidators accept. De indstævnte har heroverfor anført, at Fonden for Møller & Co. s likvidator hverken udtrykkeligt eller stiltiende har udloddet eller transporteret likvidationsboets eventualkrav til Traugott Møllers Fond, og at sagen heller ikke er anlagt på vegne af likvidationsboet. Højesterets begrundelse og resultat Traugott Møllers Fond har anlagt sag om erstatning mod de indstævnte, der er tidligere bestyrelsesmedlemmer i og revisorer for Fonden for Møller & Co. Erstatningskravet er rejst navnlig med henvisning til, at der i strid med fundatsens bestemmelser om likvidation ikke er truffet beslutning om likvidation af Fonden for Møller & Co. i rette tid. Sø- og Handelsretten har udskilt spørgsmålet, om Traugott Møllers Fond har en interesse, der er erstatningsretligt værnet, til særskilt behandling. Efter fundatsen for Fonden for Møller & Co. (senest fundatsen af 24. juni 2005) tilfalder fondens formue ved likvidation Traugott Møllers Fond, jf. pkt , og det tilkommer i denne situation ikke bestyrelsen for Fonden for Møller & Co. at træffe beslutning om anden anvendelse af likvidationsprovenuet. Det følger endvidere af fundatsen, at fondens bestyrelse ikke må lade Møller & Co. A/S og dette selskabs datterselskaber eksistere længere under fonden end klare driftsresultater berettiger til, idet fonden mister sit egentlige formål, hvis det viser sig, at ledelsen ikke formår at tilvejebringe økonomisk tilfredsstillende resultater, jf. pkt Fundatsens bestemmelser om likvidation kan ifølge fundatsen ikke ændres, jf. pkt Revisionen for Fonden for Møller & Co. har bl.a. pligt til at overvåge, at fundatsen bliver overholdt, jf. pkt. 10.3, 10.4 og Højesteret finder, at en uddelingsberettiget, der ifølge en fonds fundats skal oppebære provenuet ved fondens likvidation, normalt ikke vil kunne rejse et erstatningskrav mod bestyrelsen eller revisionen baseret på den måde, bestyrelsen har forvaltet fondens formue på, idet det

6 - 6 - forhold, at likvidationsprovenuet er mindre end forventet, normalt ikke kan begrunde et krav på erstatning til den uddelingsberettigede. Pligten til at træffe beslutning om likvidation efter den særlige bestemmelse i pkt. 11.1, som må ses i sammenhæng med eneretten for Traugott Møllers Fond til at modtage likvidationsprovenuet efter pkt. 11.5, må anses for at være givet specifikt i Traugott Møllers Fonds interesse. Herefter, og som følge af disse bestemmelsers særlige karakter og indhold, finder Højesteret, at pligten til i overensstemmelse med pkt rettidigt at træffe beslutning om likvidation i forhold til Traugott Møllers Fond er erstatningsretligt værnet. Fonden kan således i tilfælde af en tilsidesættelse af pligten kræve et eventuelt tab dækket. Det kan ikke føre til andet resultat, at den ret til likvidationsprovenuet, som er tillagt Traugott Møllers Fond, i fundatsen for Fonden for Møller & Co. betegnes en gave. Traugott Møllers Fond har derfor krav på at få prøvet det erstatningskrav, som fonden på det anførte grundlag mener at have mod de indstævnte, jf. herved 46 i lov om erhvervsdrivende fonde. Likvidator for Fonden for Møller & Co. har accepteret, at Traugott Møllers Fond har anlagt erstatningssagen, men der er ikke grundlag for at fastslå, at likvidator har udloddet eller transporteret likvidationsboets mulige erstatningskrav til Traugott Møllers Fond, eller at erstatningssagen er anlagt på vegne af likvidationsboet. Traugott Møllers Fond kan derfor ikke med henvisning hertil anlægge erstatningssag mod bestyrelsen og revisorerne. Højesteret ophæver herefter Sø- og Handelsrettens dom og hjemviser sagen til fortsat behandling ved Sø- og Handelsretten. Afgørelse om sagsomkostninger for Højesteret træffes i forbindelse med sagens fortsatte behandling ved Sø- og Handelsretten. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved Sø- og Handelsretten.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere