Vandforsyningsplan Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning"

Transkript

1 Vandforsyningsplan Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

2 Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild ,6 % Tilsluttede ejendomme 420 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m * x x ,5 2 ML 80,5 GL * x x ,5 ML 125,5 GL * Prøverne i er ikke beskrevet af en geolog. Tolkningen i skemaet er foretaget af Haderslev Kommune. Begge boringer er filtersat i Ribe Formationen/Bastrup sandet. Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Arnum Vandværks forsyningsområde findes 5 mindre enkeltanlæg samt et større enkeltanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Der forventes en befolkningsnedgang på 38 personer. Samlet forventes vandbehovet at stige med 0,2 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg og befolkningsnedgangen. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der er etableret i henholdsvis 1985 og Begge boringer er 185 meter dybe og indvinder fra et dybereliggende grundvandsmagasin med en god lerbeskyttelse i forhold til nitrat og nedsivende forurening af miljøfremmede stoffer. Boringerne er udført med overjordiske råvandsstationer, som er indhegnede og aflåste. Indvindingsopland Da vandværksboringerne er filtersat i Ribe Formationen/Bastrup sandet, giver det ingen mening at beregne indvindingsoplandet på sædvanlig vis. Indvindingsoplandet er beliggende i morænelandskabet fra næstsidste istid. Vandkvalitet Råvandet er af god kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre, og der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet.

3 For rentvandet er der flere overskridelser af kravværdien til aggressivt kuldioxid og enkelte overskridelser af kravværdien til jern og turbiditet. Der har i perioden været flere overskridelser af kravværdien til indholdet af coliforme bakterier, men efter 2007 er der ingen overskridelser. Årsagen til overskridelserne var en utæt rentvandstank, der er blevet udbedret. Der forekommer også vedvarende overskridelser af kravværdien for kimtal 22 og enkelte overskridelser for kimtal 37. De seneste analyser fra viser dog tilfredsstilende bakteriologisk kvalitet med indhold under kravværdien. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i rentvandet. Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Vandværket er etableret i 1934 og renoveret i Råvandet iltes med en kompressor og filtreres ved dobbeltfiltrering i to trykfiltre. Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholder og pumpes ud til forbrugerne med to frekvensregulerede pumper. Skyllevand ledes til kloak. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i og det forventede behov i Indvindingstilladelsen udløber i 2017 og skal fornyes i planperioden. Indvindingstilladelsen er 8 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i god stand og hygiejnen var god. Ledningsnet Forsyningsområdet består af 1 trykzone og ca. 30 km forsyningsledning. Ledningstabet er i 2009 opgjort til 8,6 %, hvilket er lidt over gennemsnittet i Danmark på ca. 7 %. Ledningsnettet vurderes at være i tilfredsstillende stand. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende. Vandværk og boringer er aflåste, men ikke forsynet med adgangsalarm eller anden overvågning. Vandværket har ingen nødforbindelse til andet vandværk og har heller ikke et nødstrømsanlæg. Vandværket har to boringer, hvoraf den ene er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og i bynære omgivelser. Boringerne indvinder fra samme grundvandsmagasin, der er godt beskyttet. Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværket har rentvandsbeholder, der kan klare forsyningen i ca. 15 timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Arnum Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Arnum Vandværk arbejde for at: Sikre at indvindingstilladelsen er tilstrækkelig og gyldig ved at: Søge om ny indvindingstilladelse i Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Undersøge muligheden for at etablere nødforsyning fra et andet alment vandværk fx Gram forsyningsområde. Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Optimere vandbehandlingsanlæggets evne til at fjerne aggressiv kuldioxid, jern og turbiditet. Løbende ajourføre ledningsnetplaner, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

4 Bevtoft Vandværk Krügersvej 7, 6541 Bevtoft ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild ,4 % Tilsluttede ejendomme 384 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m x x 13,2-17, x x Lertype Evt. tykkelser er i m Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Bevtoft Vandværks forsyningsområde findes 60 mindre enkeltanlæg heraf 2 med større forbrug samt et større enkeltanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Endvidere hører det ikke-almene vandværk Kongshede Vandværk med større forbrug til Bevtoft Vandværk, der skal overtage forsyningen, hvis det ikke-almene vandværk må ophøre. Der forventes en befolkningsnedgang på 81 personer. Samlet forventes vandbehovet at stige med 53 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg, det ikkealmene vandværk og befolkningsnedgang. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der er etableret i henholdsvis 1939 og Boringerne er henholdsvis 19 og 15 meter dybe og indvinder fra et øvre sårbart grundvandsmagasin. Begge boringer er udført med tørbrønde, der er indhegnede og aflåste.

5 Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i en smeltevandsslette (hedeslette) fra sidste istid. Magasinet og den boringsnære del af indvindingsoplandet har ingen naturlig beskyttelse i form af lerlag. Indvindingsoplandet strækker sig ind over bakkeøen mod syd (morænelandskab fra næstsidste istid). Denne sydlige del af indvindingsoplandet har en ret dårlig, naturlig grundvandsbeskyttelse. Grundvandet strømmer mod nord-nordvest. Vandkvalitet Råvandet er af tilfredsstillende kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre. I boring er der et let forhøjet, men naturligt indhold af fosfor på 0,17 mg/l. Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet. For rentvandet er der enkelte overskridelser af grænseværdien for aggressiv kuldioxid, jern og ammonium, hvilket tyder på, at vandbehandlingen ikke fungerer optimalt hele tiden. Grænseværdien er overholdt ved seneste måling i. Der forekommer enkelte overskridelser af kravværdien til indholdet af coliforme bakterier, men kravværdien er overholdt ved den seneste måling i. Der er påvist m+p-xylen og toluen i 2007 i lave koncentrationer, men stofferne er ikke påvist siden. Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Vandværket er etableret i 1935 og renoveret i 1976 og Råvandet iltes med en kompressor og filtreres ved dobbeltfiltrering i to seriekoblede trykfiltre. Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholder og pumpes ud til forbrugerne med to frekvensregulerede pumper. Skyllevand ledes direkte til kloak. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i og det forventede behov i Indvindingstilladelsen udløber i 2020 og skal fornyes i planperioden. Indvindingstilladelsen er 38 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i god stand og hygiejnen var god. Ledningsnet Forsyningsområdet består af 1 trykzone og ca. 45 km forsyningsledning. Ledningstabet er i 2009 opgjort til 2,4 %, hvilket er langt under gennemsnittet i Danmark. Ledningsnettet vurderes at være i god stand. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende. Vandværk og boringer er aflåste, men ikke forsynet med adgangsalarm eller anden overvågning. Vandværket har ingen nødforbindelse til andet vandværk, men vandværket har et nødstrømsanlæg. Vandværket har to boringer, hvoraf den ene er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og i bynære omgivelser og indvinder fra det samme øvre grundvandsmagasin, der er sårbart. Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværket har rentvandsbeholder, der kan klare forsyningen i timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Bevtoft Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Bevtoft Vandværk arbejde for at: Sikre at indvindingstilladelsen er tilstrækkelig og gyldig ved at: Søge om ny indvindingstilladelse i Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Undersøge muligheden for at etablere nødforsyning fra et andet alment vandværk fx Toftlund Vandværk. Følge indholdet af dichlorprop i råvand og i rentvand. Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Udarbejde/ajourføre beredskabsplan eller driftsprocedure ved akutte uheld eller driftsforstyrrelser. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Optimere vandbehandlingsanlæggets evne til at fjerne ammonium. Løbende ajourføre ledningsnetplaner, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

6 Bramdrup Vandværk Bramdrup Vestergade 1, 6100 Haderslev ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild % Tilsluttede ejendomme 76 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m * x x ML * x x ML * Boringerne er ikke beskrevet af en geolog, og der er usikkerheder i borerapporterne. Tolkningen i skemaet er foretaget af Haderslev Kommune. Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Bramdrup Vandværks forsyningsområde findes 7 mindre enkeltanlæg. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Der forventes et uændret befolkningstal i planperioden. Samlet forventes vandbehovet at stige med 8 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der er etableret i henholdsvis 1942 og Boringerne er henholdsvis 49 og 75 meter dybe og indvinder fra et dybereliggende grundvandsmagasin med en god lerbeskyttelse i forhold til nitrat og nedsivende forurening af miljøfremmede stoffer. Boring er udført med overjordisk

7 råvandsstation og ligger i vandværksbygningen. Begge boringer er indhegnede og aflåste. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i morænelandskabet fra sidste istid. De geologiske jordartskort viser, at der ca m opstrøms er et vindue i morænedækket. Grundvandet strømmer mod nordvest. Vandkvalitet Råvandet er af god kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre, og der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet. For rentvandet er der målt en enkelt overskridelse af grænseværdien for drikkevand for nitrit. Der forekommer i 2007 en enkelt påvisning af toluen på 0,044 µg/l, men stoffet er ikke påvist siden. Der har i perioden været flere overskridelser af kravværdien til indholdet af coliforme bakterier samt en enkelt overskridelse af grænseværdien for kimtal 22 og kimtal 37 i Ved den seneste måling i er kravværdien for de tre parametre overholdt. Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Vandværket er etableret i Råvandet iltes med en iltningsbakke og filtreres ved enkeltfiltrering i et åbent filter. Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholder og pumpes ud til forbrugerne med to pumper via en hydrofor. Skyllevand ledes til en nærliggende grøft. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i og det forventede behov i Indvindingstilladelsen udløber i 2042 og skal ikke fornyes inden for planperioden. Indvindingstilladelsen er 47 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i tilfredsstillende stand og hygiejnen var tilfredsstillende. Ledningsnet Forsyningsområdet består af 1 trykzone og ca. 10 km forsyningsledning. Ledningstabet er i 2009 opgjort til 0%, hvilket kan tyde på en forkert opgørelse af solgt eller udpumpet vandmængde. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende. Vandværk og boringer er aflåste, men ikke forsynet med adgangsalarm eller anden overvågning. Vandværket har ingen nødforbindelse til andet vandværk og har heller ikke et nødstrømsanlæg. Vandværket har to boringer, hvoraf den ene er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og i bynære omgivelser og indvinder fra det samme nedre grundvandsmagasin, der er godt beskyttet. Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværket har rentvandsbeholder, der kan klare forsyningen i 2-3 timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Bramdrup Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Bramdrup Vandværk arbejde for at: Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Undersøge muligheden for at etablere nødforsyning fra et andet alment vandværk fx Provas forsyningsområde. Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Løbende ajourføre ledningsnetplaner, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

8 Djernæs Vandværk Peblingegyde 25, 6100 Haderslev ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild ,4 % Tilsluttede ejendomme 65 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m x x 24,4-30,4 18,7 12,7 ML 6 QL x x 24,5-30,5 24 3,5 DL 20,5 ML Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Djernæs Vandværks forsyningsområde findes ingen enkeltanlæg. Der forventes en befolkningsnedgang på 3 personer. Samlet forventes vandbehovet at falde med 2 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af befolkningsnedgangen. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der er etableret i henholdsvis 1961 og Boringerne er henholdsvis 30,4 og 32,5 meter dybe og indvinder fra et øvre sårbart grundvandsmagasin. Begge boringer er udført med overjordiske råvandsstationer, som er indhegnede og aflåste. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i det østdanske morænelandskab fra sidste istid. De geologiske jordartskort viser, at der under muldlaget i indvindingsoplandet næsten udelukkende er moræneler. Grundvandet strømmer i østlig retning.

9 Vandkvalitet Råvandet er af tilfredsstillende kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre. I begge boringer er der et let forhøjet, men naturligt indhold af fosfor på op til 0,25 mg/l. Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet. For rentvandet er der en enkelt overskridelse af kravværdien for ammonium på 0,29 mg/l i Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i rentvandet. I perioden er der flere overskridelser af kravværdien til indholdet af coliforme bakterier. Generelt er vandkvaliteten ikke tilfredsstillende. Vandværk Vandværket er etableret i 1951 og renoveret i Råvandet iltes med en iltningstrappe og filtreres ved enkeltfiltrering i tre åbne filtre. Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholder og pumpes ud til forbrugerne med tre frekvensstyrede pumper. Skyllevand ledes til en afløbsledning, der udledes til en afvandingskanal. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i og det forventede behov i Indvindingstilladelsen udløber i 2042 og skal ikke fornyes inden for planperioden. Indvindingstilladelsen er 30 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i tilfredsstillende stand og hygiejnen var ikke tilfredsstillende. Ledningsnet Forsyningsområdet består af 1 trykzone og ca. 3,8 km forsyningsledning. Ledningstabet er i 2009 opgjort til -4,4 %, hvilket kan tyde på en forkert opgørelse af solgt eller udpumpet vandmængde. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende. Vandværk og boringer er aflåste, men ikke forsynet med adgangsalarm eller anden overvågning. Vandværket har ingen nødforbindelse til andet vandværk og har heller ikke et nødstrømsanlæg. Vandværket har to boringer, hvoraf den ene ikke er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og i bynære omgivelser og indvinder fra det samme øvre grundvandsmagasin, der er sårbart. Vandværket har ikke ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværket har rentvandsbeholder, der kan klare forsyningen i under en time i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Djernæs Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Djernæs Vandværk arbejde for at: Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Undersøge muligheden for at etablere nødforsyning fra et andet alment vandværk fx Hoptrup Vandværk eller Provas forsyningsområde. Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Udarbejde/ajourføre beredskabsplan eller driftsprocedure ved akutte uheld eller driftsforstyrrelser. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Forbedre de hygiejniske forhold på vandværket. Løbende ajourføre ledningsnetplaner gerne digitalt, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

10 Djernæs Sdr. Vilstrup Strand Vandværk Havvejen 78, 6100 Haderslev ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild ,0 % Tilsluttede ejendomme 332 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m x x ,4 10,4 ML * x x 13,8-16, ML * x x ML * Lerlagene er ikke geologbedømt. Tolkningen i skemaet er foretaget af Haderslev Kommune. Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Djernæs Sdr. Vilstrup Strand Vandværks forsyningsområde findes 2 mindre enkeltanlæg samt et større enkeltanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Der forventes en befolkningsnedgang på 3 personer. Samlet forventes vandbehovet at stige med 2 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg og befolkningsnedgangen. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der begge er etableret i 1959 og er 16,8 meter dybe. Boringerne indvinder fra et øvre sårbart grundvandsmagasin. Boring er

11 udført med overjordisk råvandsstation og ligger i vandværksbygningen. Begge boringer er indhegnede og aflåste. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i det østdanske morænelandskab. Grundvandet strømmer fra nord mod syd. Lertykkelsen i oplandet er generelt vurderet som ringe. Vandkvalitet Råvandet er af god kvalitet og der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet. For rentvandet er der flere overskridelser af kravværdien for ammonium og nitrit, hvor de seneste målinger er på henholdsvis 0,11 mg/l og 0,012 mg/l i. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i rentvandet. Der er kun vist en enkelt overskridelse af grænseværdien for drikkevand for kimtal 22 på 110 i Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Der er ingen vandbehandling på vandværket. Vandværket etablerer vandbehandlingsanlæg i Råvandet pumpes direkte ud til forbrugerne. Skyllevand ledes til en afløbsledning, der udledes til en afvandingskanal. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i og det forventede behov i Indvindingstilladelsen udløber i 2042 og skal ikke fornyes inden for planperioden. Indvindingstilladelsen er 19 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i tilfredsstillende stand og hygiejnen var god. Ledningsnet Forsyningsområdet består af 1 trykzone. Ledningstabet er i 2009 opgjort til 3 %, hvilket er langt under gennemsnittet i Danmark. Ledningsnettet vurderes at være i god stand. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som god. Vandværk og boringer er aflåste, men ikke forsynet med adgangsalarm eller anden overvågning. Vandværket har nødforbindelse til Provas, men vandværket har intet nødstrømsanlæg. Vandværket har to boringer, hvoraf den ene er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og ligger i landområde og indvinder fra det samme øvre grundvandsmagasin, der er sårbart. Vandværket har ingen rentvandsbeholder og kan derfor ikke klare forsyningen i tilfælde af svigt i indvinding, men må forsynes fra Provas. Plan for Djernæs Sdr. Vilstrup Strand Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Djernæs Sdr. Vilstrup Strand Vandværk arbejde for at: Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Etablere vandbehandlingsanlæg til reduktion af naturlige stoffer og for at overholde grænseværdien for ilt. Løbende ajourføre ledningsnetplaner, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

12 Enderupskov Vandværk Stampemøllevej 21, 6510 Gram ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild ,6 % Tilsluttede ejendomme 36 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Ikke tilfredsstillende Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t? 2 2 Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m x x 33,5-36,5 1,2 ML x x 39,9-43,9 10,5 ML Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Enderupskov Vandværks forsyningsområde findes 3 mindre enkeltanlæg. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Der forventes et uændret befolkningstal. Samlet forventes vandbehovet at stige med 5 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der er etableret i henholdsvis 1976 og Boringerne er henholdsvis 36,5 og 44 meter dybe. Boringerne indvinder fra et øvre sårbart grundvandsmagasin. Begge boringer er udført med tørbrønde, som er indhegnede og aflåste. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i Gram Bakkeø, som er et morænelandskab fra næstsidste istid. De geologiske jordartskort viser sand i hele indvindingsoplandet. Grundvandet strømmer mod vestsydvest. Vandkvalitet Råvandet er af tilfredsstillende kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre. I boring er der et let

13 forhøjet, men naturligt indhold af fosfor på op til 0,39 mg/l. Der er målt et nitratindhold på 15 mg/l i boring Der er forhøjede koncentrationer af aggressiv kuldioxid i begge boringer på op til 23,9 mg/l. Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet. For rentvandet er der enkelte overskridelser af grænseværdien for jern, nitrit og turbiditet samt målinger af ph over grænseværdien for drikkevand, hvilket tyder på, at vandbehandlingen ikke fungerer optimalt hele tiden. Der er ingen påvisninger af miljøfremmede stoffer eller overskridelser af bakteriologi i rentvandet. Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Råvandet iltes med en kompressor og filtreres ved enkeltfiltrering i et åbent filter. Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholder og pumpes ud til forbrugerne med to pumper via en hydrofor. Skyllevand ledes til en nærliggende grøft. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i og det forventede behov i Indvindingstilladelsen udløber i 2025 og skal ikke fornyes inden for planperioden. Indvindingstilladelsen er 29 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i henholdsvis ikke tilfredsstillende og tilfredsstillende stand og hygiejnen var tilfredsstillende. Ledningsnet Ledningstabet er i 2009 opgjort til -8,6 %, hvilket kan tyde på en forkert opgørelse af solgt eller udpumpet vandmængde. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende. Vandværk og boringer er aflåste, men ikke forsynet med adgangsalarm eller anden overvågning. Vandværket har ingen nødforbindelse til andet vandværk og har heller ikke et nødstrømsanlæg. Vandværket har to boringer, hvoraf den ene er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og i bynære omgivelser og indvinder fra det samme øvre grundvandsmagasin, der er sårbart. Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværket har rentvandsbeholder, der kan klare forsyningen i 2-3 timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Enderupskov Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Enderupskov Vandværk arbejde for at: Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Undersøge muligheden for at etablere nødforsyning fra et andet alment vandværk fx Gram Vandværk. Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Udarbejde/ajourføre beredskabsplan eller driftsprocedure ved akutte uheld eller driftsforstyrrelser. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Renovere vandværkets bygninger og tekniske anlæg. Optimere vandbehandlingsanlæggets evne til at fjerne jern samt overholde kravværdien til ph. Løbende ajourføre ledningsnetplaner gerne digitalt, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

14 Eskærhøj Vandværk, Provas Kløvervænget 26, 6100 Haderslev ( JUP) Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov 2022 ** m 3 /år Solgt vandmængde 2009 * m 3 /år Vandspild ,7 % Tilsluttede ejendomme * stk. * Gælder for både Eskærhøj og Favrdal vandværker ** Gælder for Eskærhøj, Favrdal og Moltrup vandværker Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Tekniske data Kapacitet 2022 ** Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Levering pr. døgn * m 3 /d * samlet for begge vandværker ** samlet for alle tre vandværker Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m x x 65,5-77,5 51,5 17,5 DL 6 ML 28 GL x x * * x x 28,5-34,5 9 ML x x ** ** 83,3-93, x x *** *** 84,8-94,8 * Boring har 27 m geologbeskrevet tertiært, leret silt over filteret. Brøndboreren har angivet mindst 45 m ler. Boringen er ægte artesisk ligesom boring ** Øverste filter har 33,7 m ML over filter. Nederste har desuden 28 m GL over filteret. *** Øverste filter har 26 m ML over filteret. Nederste filter har yderligere 22 m GL over filteret. Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x x

15 Udvikling i planperiode Provas producerer drikkevand på to vandværker i forsyningsområdet ved Haderslev, på Eskærhøj og Favrdal vandværker. Vandværkerne leverer til samme forsyningsområde. I Provas samlede forsyningsområde findes 131 mindre enkeltanlæg heraf 1 med større forbrug samt 4 større enkeltanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet Provas i planperioden. Endvidere hører 7 ikke-almene vandværker: Jes Peter Nissen, Jørgen Dahlmann, vandforsyning fra Erlevvej 175, vandforsyning fra Ladegårdsvej 41, vandforsyning fra Over Kestrup 16, vandforsyning fra Over Kestrup 26 og vandforsyning fra Østerskovvej 9 til under Provas forsyningsområde. Provas skal overtage forsyningen, hvis de ikke-almene vandværker må ophøre. Det ene ikke-almene vandværk har et større forbrug. Der forventes en befolkningstilvækst på 11 personer i forsyningsområdet. I kommuneplanen er der udlagt erhvervsområder på 69 ha. Provas leverer vand til de forbrugere, som tidligere fik vand fra Moltrup Vandværk, der blev nedlagt i Samlet forventes vandbehovet at stige med 7 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg, ikke-almene vandværker og befolkningstilvæksten. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra fem boringer (DGU nr , , , og ), der er etableret i henholdsvis 1973, 1982, 1974, 2001 og Boringerne er henholdsvis 82, 36, 78, 115 og 104 meter dybe. Boringerne indvinder fra et dybereliggende grundvandsmagasin med en god lerbeskyttelse i forhold til nitrat og nedsivende forurening af miljøfremmede stoffer. Boring , og er udført med overjordiske råvandsstationer, mens de resterende to boringer er udført med pumpehus, som er aflåste. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i det østdanske morænelandskab fra sidste istid. De geologiske jordartskort viser et morænelersdække med et større vindue boringsnært. Grundvandet strømmer mod nord-nordvest. Det boringsnære område har almindelige drikkevandsinteresser, mens størsteparten af oplandet, der ligger mod syd, har særlige drikkevandsinteresser. Vandkvalitet Råvandet er af god kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre. Der er påvist BAM i to af vandværkets boringer og grænseværdien for drikkevand for linuron er overskredet i boring på 10 µg/l i Der er ikke analyseret for linuron i boringen efter Der er påvist m+p-xylen, toluen og mechlorprop i boring For rentvandet er der flere overskridelser af grænseværdien for jern og turbiditet, hvilket tyder på, at vandbehandlingen ikke fungerer optimalt hele tiden. Der forekommer kun en enkelt overskridelse af kravværdien for coliforme bakterier på 1 i Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Vandværket er etableret i Råvandet iltes med en iltningstrappe og efter et reaktionsbassin filtreres vandet ved enkeltfiltrering i fire åbne filtre. Efter vandbehandlingen ledes vandet til en rentvandsbeholder og vandet pumpes ud til forbrugerne og til højdebeholder med tre pumper. Skyllevandet ledes til en bundfældningstank og derefter til Hededamsbæk. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i, og kan endvidere forsyne hele forsyningsområdet med det forventede vandbehov i Indvindingstilladelsen udløber i 2040, og skal derfor ikke fornyes inden for planperioden. Indvindingstilladelsen er 19 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i god stand og hygiejnen var god. Ledningsnet Forsyningsområdet består af ni trykzoner. Eskærhøj og Favrdal forsyner det samme ledningsnet, hvor der er ca. 295 km forsyningsledning. Ledningstabet er i 2009 opgjort til 9,7 %, hvilket er over gennemsnittet i Danmark på ca. 7 %. Ledningsnettet vurderes at være i tilfredsstillende stand. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som god. Vandværk og boringer er aflåste og udstyret med adgangsalarm. Vandværket har nødforbindelse til Favrdal Vandværk og nødstrømsanlæg. Vandværket har fem boringer, hvoraf forsyningen kan opretholdes ved driftsstop i en eller flere boringer. Boringerne ligger på samme kildeplads og boring , og ligger i bynære omgivelser, mens boring og ligger i landområde og indvinder fra det samme nedre grundvandsmagasin, der er godt beskyttet. Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværkerne har en samlet rentvandsbeholderkapacitet, der kan klare forsyningen i ca. 16 timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Eskærhøj Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Eskærhøj Vandværk arbejde for at: Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Følge indholdet af BAM, mechlorprop og linuron i råvandet. Følge anbefalingen om at forebygge forurening af drikkevandet fx med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed eller lignende (jf. afsnit om forsyningssikkerhed i Vandforsyningsplanen). Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet.

16 Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Optimere vandbehandlingsanlæggets evne til at fjerne jern og turbiditet. Løbende ajourføre ledningsnetplaner, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Opretholde tilstrækkelig reservekapacitet, så Eskærhøj Vandværk er i stand til helt eller delvist at forsyne de vandværker, der etableres nødforsyning til. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Byråd og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

17 Favrdal Vandværk, Provas H. A. Brorsons Vej 4, 6100 Haderslev ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov 2022 ** m 3 /år Solgt vandmængde 2009 * m 3 /år Vandspild ,7 % Tilsluttede ejendomme * stk. * Gælder for både Eskærhøj og Favrdal vandværker ** Gælder for Eskærhøj, Favrdal og Moltrup vandværker Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 ** Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Levering pr. døgn * m 3 /d * samlet for begge vandværker ** samlet for alle tre vandværker Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m x x 83-93,5 48,7 ML x x ML x x 81-89,5 44 ML x x 84,7-96,7 53,4 ML Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x x x Udvikling i planperiode Provas producerer drikkevand på to vandværker i forsyningsområdet ved Haderslev, på Eskærhøj og Favrdal vandværker. Vandværkerne leverer til samme forsyningsområde. I Haderslevs samlede forsyningsområde findes 131 mindre enkeltanlæg heraf 1 med større forbrug samt 4 større enkeltanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Endvidere hører 7 ikke-almene vandværker: Jes Peter Nissen, Jørgen Dahlmann, vandforsyning fra Erlevvej 175, vandforsyning fra Ladegårdsvej 41, vandforsyning fra Over Kestrup 16, vandforsyning fra Over Kestrup 26 og vandforsyning fra Østerskovvej 9 til under

18 Provas forsyningsområde. Provas skal overtage forsyningen, hvis de ikke-almene vandværker må ophøre. Det ene ikke-almene vandværk har et større forbrug. Der forventes en befolkningstilvækst på 11 personer i forsyningsområdet. I kommuneplanen er der udlagt erhvervsområder på 69 ha. Provas leverer vand til de forbrugere, som tidligere fik vand fra Moltrup Vandværk, der blev nedlagt i Samlet forventes vandbehovet at stige med 7 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg, ikke-almene vandværker og befolkningstilvæksten. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra fire boringer (DGU nr , , og ), der er etableret i henholdsvis 1965, 1965, 1966 og Boringerne er henholdsvis 93,5, 89, 97 og 96,7 meter dybe. I blev boring erstattet af boring Boring er 90 m dyb. Boringerne indvinder fra et dybereliggende grundvandsmagasin med en god lerbeskyttelse i forhold til nitrat og nedsivende forurening af miljøfremmede stoffer. De fire ældste boringer er udført med tørbrønde, som er indhegnede og aflåste. Den nyeste boring er udført med pumpehus. Der er etableret tre nye kildepladser i Vesterskoven med tre boringer (DGU nr , og ). Kildepladserne er endnu ikke medtaget i driften. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i det østdanske morænelandskab fra sidste istid. De geologiske jordartskort viser, at der overvejende er morænelersdække i oplandet. Der er en del mindre vinduer. Et af dem ligger godt 100 m sydvest for den sydligste boring. Grundvandet strømmer i sydøstlig retning. De nederste knap 2 km af oplandet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, den øvrige del har særlige drikkevandsinteresser. En ganske lille del af oplandet er områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Boringerne ligger uden for dette område. Den del af oplandet, som ligger i OSD, er også et indsatsområde. Vandkvalitet Råvandet er af tilfredsstillende kvalitet mht. naturlige vandkemiske parametre. Der er påvist nitrat i boring på op til 13 mg/l. Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet. Der er ingen råvandsanalyser fra boring For rentvandet er der enkelte overskridelser af grænseværdien for ammonium, jern og turbiditet, hvilket tyder på, at vandbehandlingen ikke fungerer optimalt hele tiden. Der forekommer flere overskridelser af kravværdien for kimtal 22 senest i på 110. Kravværdien er overholdt ved de seneste målinger. Overskridelserne skyldes formentlig et utæt tag. Der er en enkelt påvisning af m+p-xylen på 0,021 µg/l i Stofferne er ikke påvist ved seneste måling i. Generelt er vandkvaliteten tilfredsstillende. Vandværk Vandværket er etableret i 1968 og renoveret i Råvandet iltes med en iltningstrappe og efter et reaktionsbassin filtreres vandet ved dobbeltfiltrering i seks for- og efterfiltre fordelt på tre spor med to for- og efterfiltre i hvert spor. Efter vandbehandlingen ledes vandet til en rentvandsbeholder, og vandet pumpes ud til forbrugerne og til højdebeholder i to trykzoner med seks pumper. Skyllevand ledes til Åstrup Bæk. Vandværket har kapacitet til at behandle mere vand end behovet i, og kan endvidere forsyne hele forsyningsområdet med det forventede vandbehov i Indvindingstilladelsen udløber i 2040, og skal derfor ikke fornyes indenfor planperioden. Indvindingstilladelsen er 18 % større end indvindingen i. Bygninger og tekniske anlæg var ved tilsynet i god til tilfredsstillende stand og hygiejnen var god. Ledningsnet Forsyningsområdet består af ni trykzoner. Favrdal og Eskærhøj forsyner det samme ledningsnet, hvor der er ca. 295 km forsyningsledning. Ledningstabet er i 2009 opgjort til 9,7 %, hvilket er over gennemsnittet i Danmark på ca. 7 %. Ledningsnettet vurderes at være i tilfredsstillende stand. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes som god. Vandværk og boringer er aflåste og udstyret med adgangsalarm. Vandværket har nødforbindelse til Eskærhøj Vandværk og nødstrømsanlæg. Vandværket har fire boringer, hvoraf forsyningen kan opretholdes ved driftsstop i en eller flere boringer. Boringerne ligger på samme kildeplads, og boringerne ligger i bynære omgivelser, og indvinder fra det samme nedre grundvandsmagasin, der er godt beskyttet. Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet i. Vandværkerne har en samlet rentvandsbeholderkapacitet, der kan klare forsyningen i ca. 16 timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling. Plan for Favrdal Vandværk For at leve op til kravene og intentionerne i vandforsyningsplanen vil Favrdal Vandværk arbejde for at: Forbedre forsyningssikkerheden ved at: Følge anbefalingen om at forebygge forurening af drikkevandet fx med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed eller lignende (jf. afsnit om forsyningssikkerhed i Vandforsyningsplanen). Sikre at beskyttelsesområdet omkring boringer er markeret eller indhegnet. Informere forbrugerne om planlagte ledningsarbejder, vandkvalitet, vandtab og beskyttelse af grundvandet. Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Optimere vandbehandlingsanlæggets evne til at fjerne ammonium og turbiditet.

19 Løbende ajourføre ledningsnetplaner, vedligeholde ledningsnet og opspore lækager, så vandtabet holdes lavt. Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag. Opretholde tilstrækkelig reservekapacitet, så Favrdal Vandværk er i stand til helt eller delvist at forsyne de vandværker, der etableres nødforsyning til. Udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Udarbejde/ajourføre vandværkets takstblad i overensstemmelse med Normalregulativet og principperne i FVD's vejledning. Takstbladet skal godkendes af Haderslev Kommune og skal afspejle rimelige vilkår for tilslutning af nye forbrugere.

20 Fjelstrup Vandværk Fjelstrup Landevej 39, 6100 Haderslev ( JUP) Indvindingstilladelse m 3 /år Indvinding m 3 /år Indvindingsbehov m 3 /år Solgt vandmængde m 3 /år Vandspild ,1 % Tilsluttede ejendomme 652 stk. Anlægsvurdering Bygning Teknik Hygiejne Rentvand Vandkemi Miljøfremmede stoffer Bakteriologi Boringer: grøn cirkel. Vandværk: Blå firkant Tekniske data Kapacitet 2022 Indvinding m 3 /t Behandling m 3 /t Rentvandsbeholder m Udpumpning m 3 /t Levering pr. døgn m 3 /d Indvindingsopland: lyseblåt felt. Magasintype Filterforhold DGU nr. kvartær tertiær frit spændt Placering m u. t. Lertykkelse over filtertop m Lertype Evt. tykkelser er i m x x ML x x 66,7-72,7 53,3 ML Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt Indsatsområde Almindelige Særlige Ja Nej Ja Nej x x x Udvikling i planperiode I Fjelstrup Vandværks forsyningsområde findes 18 mindre enkeltanlæg heraf 1 med større forbrug samt 2 større enkeltindvindere, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Nogle af disse enkeltanlæg kan forventes at blive tilsluttet vandværket i planperioden. Endvidere hører de ikke-almene vandværker: Skyttegården Vandværk og vandforsyning fra Keldetvej 10 til Fjelstrup Vandværk, der skal overtage forsyningen, hvis de ikke-almene vandværker må ophøre. Det ene af de to ikke-almene vandværker har et større forbrug. Der forventes en befolkningsnedgang på 76 personer. Samlet forventes vandbehovet at stige med 37 % til ca m 3 /år i 2022, afhængig af tilslutningen af enkeltanlæg, ikke-almene vandværker og befolkningsnedgangen. Indvinding Vandværket har én kildeplads beliggende umiddelbart ved vandværket. Der indvindes fra to boringer (DGU nr og ), der er etableret i henholdsvis 1953 og Boringerne er henholdsvis 60 og 72,7 meter dybe. Boringerne indvinder fra et dybereliggende grundvandsmagasin med en god lerbeskyttelse i forhold til nitrat og nedsivende forurening af miljøfremmede stoffer. Begge boringer er udført med overjordiske råvandsstationer, som er indhegnede og aflåste.

Vandforsyningsplan Bilagsrapport - Statusbeskrivelser, planer og forsyningsområder for de enkelte vandværker

Vandforsyningsplan Bilagsrapport - Statusbeskrivelser, planer og forsyningsområder for de enkelte vandværker Vandforsyningsplan 2010-2020 Bilagsrapport - Statusbeskrivelser, planer og forsyningsområder for de enkelte vandværker Maj 2012 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Almene Vandværker... 5 Aidt Vandværk...

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Liste over almene vandværker

Liste over almene vandværker Liste over almene vandværker Attrup Vandværk Bejstrup Vandværk Biersted Vandværk Birkelse Vandværk Blokhus Vandværk Ellidsbøl Vandværk Feriebyens Vandværk Fjerritslev Vandværk Forsyningsselskabet Bonderup

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Vandforsyningsplan. Bilagsdel

Vandforsyningsplan. Bilagsdel Vandforsyningsplan Bilagsdel 2013-2023 Vandforsyningsplan Side 1 Indhold Forklaring til beskrivelser af de enkelte vandværker... 2 Klinting Vandværk... 3 Jegum - Vrøgum Vandværk... 6 Grærup Vandværk...

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson:

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Hjarup. et Generelle data Lokalitet: 629.V02.20.0004.00 Navn: Hjarup Adresse: Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Formand: Flemming Andreassen. Østergårdsvej 3 Hjarup. 6580 Vamdrup Tlf.:

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Tak for et godt tilsyn fredag den , hvor vi sammen gennemgik vandværk og kildeplads.

Tak for et godt tilsyn fredag den , hvor vi sammen gennemgik vandværk og kildeplads. Natur og Miljø Midtmors Vandforsyning a.m.b.a. Ole Kr. Mikkelsen Elsøvej 166 7900 Nykøbing M Teknisk tilsyn 2015 Frøslev Vandværk Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 773-2015-25293 Navn: Poul Riisgaard Direkte tlf.nr.:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

KNUDSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/.

KNUDSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/. KNUDSTRUP VANDVÆRK KNUDSTRUP VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand 5 4.2

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk Gennemgang og vurdering Martofte Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.00.0058.00 Martofte Vandværk Fynshovedvej 561, 5390 Martofte Formand: Jørgen Braad Jørgensen

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V01-10-0001 / 119121 Navn: Adresse: Murervej 1 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Nr. Vilstrup Vandværk Brunhøj 17 7100 Vejle V/ Lars Ravn Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014.

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Klitmøller Vandværk 3 øverste: Vandværksbygningens facade, med port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010.

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010. Vejledning nr. 353 06/2008 Gammelt nr. 324 Fornyelse af vandindvindingstilladelser Amtskommunerne har siden midt i halvfjerdserne givet en lang række vandindvindingstilladelser til almene vandforsyningsanlæg.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere