Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd. 26. Godkendelse af dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd. 26. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 Assens Kommune, 1 af 17 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid onsdag den 18. august 2010 kl. 15:00 Sted Mødelokalet bag kantinen Christian Hansen, Niels Erik Olsen, Kirsten Hedegaard. Pia Tørving forlod mødet Afbud kl under behandling af punkt 32, Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt 35. Indholdsfortegnelse: 26. Godkendelse af dagsorden 27. Opfølgning af referat 28. Fællesmøde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, LBR og JAU 29. Konstituering af det Lokale Beskæftigelsesråd 30. Forretningsorden for LBR 31. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for Beskæftigelsesplan Ansøgning fra Danske Handicaporganisationer 34. Ansøgning fra UUO til Ekstraordinær vejledningsindsats overfor de årige i Assens kommune. 35. Ansøgning fra Tommerup Erhvervspark og Jobkonsulenterne.dk 36. Ansøgning fra Jobcenter Assens om midler til ansættelse af jobkoordinator 37. Afsættelse af midler til fællesmøder mellem JAU og LBR 38. Evaluering af erhvervs- og uddannelsesvejlederen 39. Ungekompasset (A2B) - afslutning 40. Straksindsats til årige og En ny chance til unge (18-29-årige) 41. Genopretningsplan og indsats over for langtidsledige 42. Årsredegørelse Arbejdsmarkedsområdet Opfølgningsrapport beskæftigelsesregionen 2. kvartal 44. Statistik 45. Budgetopfølgning LBR 46. Invitation til handicapkonference Invitation til jobcamp Sager til orientering/efterretning 49. Evt. 50. Underskrifter 26. Godkendelse af dagsorden

2 Assens Kommune, 2 af 17 Godkendt. 27. Opfølgning af referat Lars Elfvengren havde bemærkninger i forhold behandling af referat fra fællesmødet april. 28. Fællesmøde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, LBR og JAU Formanden for Det regionale Beskæftigelsesråd Thorkild Jacobsen og Regionsdirektør Karl Schmidt deltager i fællesmødet. I lighed med tidligere år, vil Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark lave en besøgsrunde til Det lokale Beskæftigelsesråd og Job- og arbejdsmarkedsudvalget i kommunerne. Det er Rådets opfattelse, at besøgsrunden giver nogle gode debatter og synspunkter om lokale problemstillinger, som kan bringes ind i en bredere beskæftigelsespolitisk sammenhæng. Rådsmedlemmerne fra Det regionale Beskæftigelsesråd: Inger Søndergaard, Jørgen Borup og Lisbeth Hansen (suppleant i rådet) deltog ligeledes i mødet. Der var en god og konstruktiv dialog på mødet. 29. Konstituering af det Lokale Beskæftigelsesråd I henhold til Det Lokale Beskæftigelsesråds forretningsorden 5, skal: Det Lokale Beskæftigelsesråd afholde konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer. Sekretariatet, jf. 10 for det Lokale Beskæftigelsesråd indkalder til mødet. På mødet vælges der to næstformænd en fra LO og en fra DA. Næstformændene er sideordnede og udpeges for en funktionsperiode på 4 år. Den 26. maj 2010 udpegede Assens Byråd medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd for Assens. Jfr. forretningsordnen skal rådet konstitueres. I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af en aktiv beskæftigelsesindsats 45 stk.8 kan rådet, ud over de allerede udpegede medlemmer, bestå af 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

3 Assens Kommune, 3 af 17 Der indstilles til at det Lokale Beskæftigelsesråd udpeger to sideordnede næstformænd en fra LO og en fra DA og at rådet drøfter muligheden for at udvide rådet med 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger. Det Lokale Beskæftigelsesråd konstituerede sig med en formand og to næstformænd. Formand er Lone Akselsen, som er formand for Job- og arbejdsmarkedsudvalget, næstformænd er Leif Rasmussen (LO) og Niels Erik Olsen (DA). Rådet har drøftet muligheden for udvidelse af rådet med 2 medlemmer. Rådet peger på Karsten Edal som repræsentant fra en uddannelsesinstitution i Assens kommune og der peges på en repræsentant fra enten Erhvervsskolerne eller AMU. 30. Forretningsorden for LBR Assens byråd har den 26. maj 2010 udpeget medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd, i henhold til Lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 45 stk.8 nr. 3. I henhold til samme lov og skal rådet selv fastsætte sin forretningsorden. Forretningsorden vedtaget af det tidligere råd foreligges til drøftelse og godkendelse. Der er foretages få ændringer, en af dem på baggrund af rådets beslutning den 6. maj. Ændringerne er markeret med rødt, den tidligere tekst med blåt. Funktionsperioden for det nye råd er 1. juni 2010 til 31. maj 2014 Det indstilles, at forretningsorden godkendes. Forretningsorden for LBR.pdf Godkendt. 31. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2011 Beskæftigelsesministeren har udmeldt indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for Rådet anbefales at understøtte kommunen og jobcentret i, at fastholde den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at imødegå en stigning i langtidsledigheden og for at de svagere ledige ikke parkeres på offentlig forsørgelse, men får

4 Assens Kommune, 4 af 17 en aktiv og virksomhedsrettet indsats og kommer tilbage i job. Af skrivelsen fremgå: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsnetmentorer. Ministeren anbefaler, at der i LBR`s plan for den virksomhedsrettede indsats for 2011 fremgår initiativer og konkret handlingsplan. Der vil på næste LBR møde den 17. november foreligge et udkast til Tillæg 3 til Beskæftigelsesplanen: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlig virksomhedsrettede initiativer. Der indstilles, at rådet drøfter Beskæftigelsesministerens henvendelse _v1_Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for Beskæftigelsesministerens udmeldning af indsatsområder f.pdf Drøftet. 32. Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 er den 23. juni sendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, samt til Beskæftigelsesregion Syddanmark og MED-udvalg Arbejdsmarked til eventuel kommentering. Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 er udarbejdet på baggrund af de fremkomne forslag og bemærkninger på fællesmøde den april 2010 mellem rådet og Job- og arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesministeren har fastsat 4 målsætninger for 2011 og det er : 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger

5 Assens Kommune, 5 af 17 (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Indsatsområde: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Udover ministerens målsætninger er der defineret en lokal indsats, hvor målsætningen er, at sikre overholdelse af rettidigheden på samtaler og aktivering. Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 er behandlet af Job- og arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 7. juni 2010, med følgende beslutning: Udvalget har drøftet udkastet til Beskæftigelsesplan 2011, og har i den forbindelse et ønske om at der udarbejdes et oplæg omkring mulighederne for, at en del af aktiveringen foretages af og i kommunen og ikke hos eksterne aktører. Drøftelsen heraf fastsættes som et punkt på dagsorden, til et af udvalgets møder i efteråret. Udvalget ønsker nye projekter forelagt og status når de ophører. Der indstilles til, at Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder høringssvar. Beskæftigelsesplan udkast 1. juni.pdf Brev vedr Beskæftigelsesplan juni 2010.pdf Drøftet Beskæftigelsesplan 2011, LBR afgiver følgende høringssvar: Det Lokale Beskæftigelsesråd finder det er vigtigt, at der er et stor fokus på beskæftigelsesområdet, da der er store udfordringer blandt andet på grund af den høje ledighed. 33. Ansøgning fra Danske Handicaporganisationer Danske Handicaporganisationer og Jobcenter Assens søger det Lokale Beskæftigelsesråd om kr. til at afvikle fyraftensmøder for lokale virksomheder om støtteordningerne inden

6 Assens Kommune, 6 af 17 for handicapindsatsen. Formålet med mødet er, at skabe synlighed omkring mulige støtteordninger på handicapområdet. Lokale virksomheder skal inspireres til at ansætte og fastholde folk med større eller mindre begrænsninger i arbejdsevnen. Der indstilles til, at Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilliger kr til fyraftensmøderne Ansøgning om midler til fyraftensmøder.pdf Bevilget det ansøgte beløb. 34. Ansøgning fra UUO til Ekstraordinær vejledningsindsats overfor de årige i Assens kommune. Ungdommens uddannelsesvejleding i Odense (UUO) har fremsendt ansøgning om midler til en ekstraordinær vejledningsindsats fra UUO, udover det vejledningstilbud de unge årige får i forvejen fra UUO. Den ekstraordinære indsats kan være: Hjælp til at finde praktikplads. Mere udstrakt brug af virksomhedspraktik Mentorstøtte før og under grundforløbet på ungdomsuddannelsen indtil den unge har bidt sig fast i uddannelsen Der ansøges om økonomiske midler til en ½ vejleder i perioden med i alt kr Fysisk placering sammen med de øvrige vejleder fra UUO på 10. klassecentret. Der ansøges om kr til etablering af arbejdsplads Løn ( 5 mdr.) ( 7 mdr.) Etablering I alt Der indstilles til, at der først undersøges om der er mulighed for, at få del i de midler som regeringen har afsat til at støtte forsøg, der fremmer samspillet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentrene og andre myndigheder, som er involveret i indsatsen for årige. Der er først i september måned aftalt et møde mellem UUO, skolechefen og Jobcentret med Den Nationale Ungeenhed, som administrere puljen, hvor det er muligt at søge om midler.

7 Assens Kommune, 7 af 17 Ansøgning fra UUO.pdf Drøftet - rådet følger indstillingen, og afventer tilbagemelding fra mødet med Den Nationale ungeenhed først i september måned. Ansøgningen behandles på næste møde i LBR. 35. Ansøgning fra Tommerup Erhvervspark og Jobkonsulenterne.dk De Lokale Beskæftigelsesråd i Assens, Nordfyn og Middelfart har modtaget en ansøgning fra Jobkonsulenterne.dk og Tommerup Erhvervspark. Projektet hedder Timeout og skal gå på tværs af kommunegrænserne, og være med til at udvikle et lokalt tilbud med stor virksomhedsfokus og samarbejde. Der søges om midler til at gennemføre et projekt i perioden primo september til 31. december Projektet skal danne fundament for den videre udvikling. Projektet kaldes Timeout, da målet er at lægge en taktik sammen med den uge for, hvordan de etablere sig på arbejdsmarkedet. Projektet bliver udviklet og søges gennemført i et samarbejde mellem jobcentrene, lokale A- kasseafdelinger og virksomheder i Tommerup Erhvervspark. Der søges om i alt kr fra de tre råd. Der søges om kr fra det Lokale Beskæftigelsesråd i Assens Kommune. Der indstilles til, at ansøgningen ikke imødekommes. Jobcentret vurderer, at der ikke i projektet - som det foreligger beskrevet i ansøgningen - anvendes metoder som adskiller sig fra den nuværende indsats i jobcentret og at projektet derfor ikke ligger ud over den almindelige kommunale drift. Ansøgning fra Tommerup Erhvervspark.pdf Rådet er positiv over for at støtte projektet, det forudsættes at LBR på Nordfyn og Middelfart giver positiv tilsagn. Der ønskes en konkret beskrivelse af indholdet eks. hvad er indholdet i de 10 uger. Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt 35

8 Assens Kommune, 8 af Ansøgning fra Jobcenter Assens om midler til ansættelse af jobkoordinator Jobcenter Assens har fremsendt ansøgning om midler til ansættelse af jobkoordinator til etablering og understøtning af virksomhedscentre og mentornetværk, samt kurser til virksomhedsmentorer. Ansøgningen er direkte afledt af Beskæftigelsesministerens anbefaling til De Lokale Beskæftigelsesråd om, at afsætte midler hertil. Der søges om kr der skal bruges til aflønning af koordinatoren, etablering af arbejdsplads, kørsel, forbrug, kurser for koordinatoren og evaluering. Beløbet opdeles så 3 måneders lønning og forbrug, kørsel samt etablering af arbejdsplads som afsættes på 2010 budgettet. Det vil sige, at der søges om kr for De øvrige 12 måneder og forbrug, kørsel og evaluering afsættes på 2011 budgettet. Det vil sige, at der søges om kr for (kr.) 2011 (kr.) Løn (inkl. pension og feriepenge) Oprettelse af arbejdsplads (computer, mobiltelefon m.m.) Kørsel Mobiltelefoni Kurser Ekstern evaluering I alt Der indstilles til bevilling. Ansøgning om midler til Jobkoordinator.pdf Der bevilges det ansøgte beløb på kr i Rådet forudsætter at Assens kommune er medfinansierende i Bevilling i 2011 er på kr Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt Afsættelse af midler til fællesmøder mellem JAU og LBR Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job- og arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt et fællesmøde hvor den lokale beskæftigelsesindsats drøftes. Mødet er et vigtigt startskud i

9 Assens Kommune, 9 af 17 processen omkring tilblivelsen af Beskæftigelsesplanen, ligesom resultatrevision og ministermålene drøftes. Fællesmødet blev afvikles d. 15. og 16. april 2010, og der var tilknyttet en ekstern konsulent fra firmaet Mploy A/S som oplægsholder. Mødet kostede kr ,28 Der indstilles til bevilling af kr ,28 til dækning af udgifterne til fællesmødet. Beløbet bevilges. Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt Evaluering af erhvervs- og uddannelsesvejlederen Sagsfremstilling Rådet bevilligede 1. august 2008 midler til ansættelse af erhvervs- og uddannelsesvejleder i Jobcentret til en indsats for unge imellem 18 og 29 år. Oprindeligt var forløbet 1 år, men det blev forlænget med ½ år til 31. december 2009, hvorefter Assens kommune ansætte vejlederen. Erhvervs- og uddannelsesvejledningen i Jobcenter Assens blev gennemført som et udviklingsprojekt, og der blev opstillet succeskriterier som skulle evalueres. Projektets tre succeskriterier er: Alle unge mellem år (uden en erhvervskompetencegivende uddannelse) der henvender sig i jobcentret, skal have en samtale med uddannelsesvejlederen. 80 % af de unge mellem 18 og 25 år, der henvender sig i jobcentret skal ved periodens udløb være i gang med uddannelse eller i arbejde. Læring og erfaring fra uddannelsesvejledningen skal være en del af vejledningsindsatsen for unge i jobcentret. Der skal derfor i projektperioden ske en kompetenceudvikling af sagsbehandlere i jobcentret på vejledningsområdet. Der har løbende været forelagt 3 måneders evalueringer for rådet og der foreligger nu en slutevaluering fra HR konsulenterne Lotte Honoré og Anja Bork. Deres konklusion er: Det første kriterium er nået, i det at alle unge indenfor en uge er kommet til samtale hos erhvervs- og uddannelsesvejlederen. Det andet succes kriterium er ikke nået. Årsagsforklaringen er, at der har været en stor stigning i antallet af unge ledige på kontanthjælp. Gruppen af ledige unge har ændret sig, fra at være ikke-arbejdsmarkedsparate til at være arbejdsmarkedsparate. Der har været en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate unge ledige i alderen år på 55,5 % fra august februar Det tredje kriterium er ikke nået, da undersøgelsen viser, at der ikke har været gennemført

10 Assens Kommune, 10 af 17 nogen særlig kompetenceudvikling af de implicerede faggrupper omkring målgruppen. Ved vurderingen af vejledningen i ungeindsatsen skal være placeret i Jobcenter Assens, er der i undersøgelserne fokuseret på samarbejdet og samlingen af kompetencer, end på den fysiske placering. Det er evaluatorernes oplevelse at placeringen i jobcentret er rigtig. Undersøgelsen peger på, at det tiltag Jobcenter Assens har lavet i forbindelse med Særlig indsats for unge, bliver godt modtaget, både af øvrige fagpersoner rundt omkring i uddannelsessystemet og af de unge. Der indstilles til at evalueringen tages til efterretning Evaluering af uddannelsesvejledning for unge i Assens Kommune.pdf Evalueringen tages til efterretning. Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt Ungekompasset (A2B) - afslutning I juni 2009 bevilligede rådet kr til A2Bs forløb Ungekompasset. Forløbet var et fællesforløb med Nordfyn, hvor LBR Nordfyn havde bevilget midler. Rådet besluttede, at forudsætningen for en bevilling var at succeskriterierne blev skærpet, så betalingen blev resultatafhængig, samt at der alene betales for effektive uger. Projektet er afsluttet, og A2B har udarbejdet en rapport, hvor forløbet beskrives. Projektet omfatter perioden fra 26. oktober 2009 til 30. juni Der har været visiteret 20 deltagere, men en del er blevet tilbagevisiteret pga. manglende fremmøde eller sygdom. Baggrunden for det høje antal visiterede skyldes at målgruppen match 4, ikke kunne profitere af tilbuddet, så til sidst blev der visiteret match 3. Da først begyndervanskelighederne blev overstået, har der efterfølgende været et godt og konstruktivt samarbejdet mellem A2B og Jobcenter Assens. A2B har opnået resultatkravene for at få udbetalt det fulde beløb. Der indstilles til, at status tages til efterretning A2B status.pdf

11 Assens Kommune, 11 af 17 Udsat til næste møde. 40. Straksindsats til årige og En ny chance til unge ( årige) Arbejdsmarkedsstyrelsen har i maj måned 2010 informeret Jobcentrene om, at der er en ekstrabevilling på knap 100 millioner ved at der rettes fokus mod de unge. For at få del i millionerne skal jobcentrene sikre, at de unge får hjælp med det samme via initiativet Strakstilbud til årige, og unge, der har været ledige i lang tid, skal sikres en ny chance på en rigtig arbejdsplads via initiativet Ny chance til unge. Straksindsats til årige. Der er på landsplan afsat 21 millioner kr. som fordeles på de enkelte jobcentre, afhængigt af den forholdsmæssige andel af unge. Eks. vil en kommune med 10 % af landets unge få tildelt 10 % af midlerne. Fordelingen afhænger også af, om kommunen lever op til de 3 mål som Arbejdsmarkedsstyrelsen har fastsat, der måles i perioden 1. maj december De 3 mål: Mål 1: 85 % af de unge får en individuel jobsamtale efter senest en uge (efter gældende lov skal de unge til jobsamtale senest efter en måned). Mål 2: 85 % af de unge får en individuel jobsamtale mindst hver måned (efter gældende lov skal de unge til jobsamtale hver tredje måned). Mål 3: 70 % af de unge får et aktivt forløb senest efter to ugers ledighed (efter gældende lov skal de unge have første tilbud senest efter 4 uger). Den politiske intention med mål 3 er, at der er tale om et kort afklaringstilbud til dem, der ikke har en uddannelse. Alle erfaringer viser, at unge ikke skal gå passive på offentlig forsørgelse. De skal mødes fra første dag med vejledning og støtte til, at komme i gang med en uddannelse. Ny Chance til alle unge mellem år. På landsplan er der afsat 70 millioner kroner som jobcentrene har mulighed for at få del i. Det forudsættes, at der sættes ekstra fokus på at få de unge langvarigt forsørgede ud på rigtige arbejdspladser, da betingelsen for at få del i millionerne er, at jobcentret skal få flere unge end normalt til at deltage i et aktivt forløb på en rigtig arbejdsplads, eksempelvis i en virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob i en privat eller offentlig virksomhed. Unge har stor gavn af at blive mødt med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger, og de får kolleger, der kan optræde som rollemodeller og som kan blive en del af de unges netværk. Tilskudsprincippet er, at jo flere af de langvarige ledige unge, jobcentret kan få i gang, desto flere penge udløses der. Indsatsen over for unge må samtidig ikke ske på bekostning af andre målgrupper. Målgruppen er årige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp og er match 1 og 2, og som har været på offentlig forsørgelse i mere end 12 sammenhængende måneder. Perioden løber fra den 1. juli december Tilskudsmodellen Jobcentret får kr for hver ekstra fuldtidsperson, der er i et aktivt forløb på en rigtig virksomhed i løbet af indsatsperioden. Ordet ekstra skal forstås som antallet af fuldtidspersoner i målgruppen, der er i aktivitet ud over det antal, man normalt har i jobcentret. En normal periode er fastsat som fjerde kvartal 2009.

12 Assens Kommune, 12 af 17 Der er to forudsætninger for tilskuddet, den ene er, at indsatsen ikke må gå ud over jobcentrets øvrige målgrupper og den anden at tilskuddet ikke overstiger det loft, der er fastsat for den enkelte kommune. Der indstilles at orienteringen tages til efterretning Udsat til næste møde. 41. Genopretningsplan og indsats over for langtidsledige Sagsfremstilling Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: 1) Aftalen om genopretning af dansk økonomi. 2) Aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed. Som en af de 6 hovedlinjer i aftalen om genopretningen af dansk økonomi, har aftaleparterne vedtaget en arbejdsmarkedsreform. Denne betyder, at dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år. Forslaget har fuld virkning i 2013, og de kortere dagpengeperioder trådte i kraft 1. juli Der gennemføres en harmonisering af beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpenge. En ledig skal have været i fuldtidsbeskæftigelse 52 uger inden for de seneste 3 år, for at genoptjene retten til dagpenge. Beregningen af dagpengetaksten tager afsæt i de seneste 12 måneders indkomst før overgangen til ledighed (i dag er perioden 13 uger). Denne del skal ses i sammenhæng med en styrket forbyggende indsats mod langtidsledighed, som blandt andet indeholder: a) Jobrettet uddannelse til langtidsledige. b) Aktive tilbud ude på arbejdspladserne. Muligheden for at målrette uddannelse til ledige, som har en konkret aftale om job, eller hvor uddannelse er betingelse for ansættelse, udvides. Hvis ledige har behov for det, skal de læse- og skrivetestes, så deres kundskaber forbedres. Forslaget gælder også ledige med regnevanskeligheder. Der lægges op til en tættere kontakt med langtidsledige samt en øget kompetenceafklaring. Det sidste betyder, at virksomhedsindsatsen styrkes, med henblik på at skabe flere ordinære jobs i private virksomheder. I det vedhæftede notat uddybes genopretningsplanen og indsatsen over for langtidsledighed. Der indstilles til, at genopretningsplanen og indsatsen over for langtidsledighed tages til efterretning.

13 Assens Kommune, 13 af 17 Genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed 1.doc.pdf Rådet indstiller, på baggrund af indsatsen overfor langtidsledighed og genopretningsplanen, tages til efterretning. Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt Årsredegørelse Arbejdsmarkedsområdet 2009 Jobcenter Assens udarbejder hvert år en redegørelse for, hvordan den aktive beskæftigelsesindsats er blevet forvaltet igennem det forgangne år. Redegørelsen er blevet forelagt Job- og arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet. Jobcentret fremlægger i denne redegørelse sine resultater for Det er vigtigt at understrege, at lavkonjunkturen har betydet at der ikke er et naturligt forhold mellem Jobcentrets målsætninger, som er formuleret i Beskæftigelsesplanen 2009, og de faktiske resultater. Jobcentret har arbejdet målrettet på at løfte opgaven, imødegå udfordringerne og sikre en aktiv beskæftigelsesindsats. Rettidigheden har været et stort fokusområde igennem hele året, så de ledige fik deres lovpligtige samtaler og tilbud sikret til tiden. Der indstilles til, at Årsredegørelsen for 2009 tages til efterretning. Årsredegørelse 2009.pdf Udsat til næste møde. 43. Opfølgningsrapport beskæftigelsesregionen 2. kvartal Opfølgningsrapporten skal ses som en videreførelse af den igangværende dialog mellem jobcentret og beskæftigelsesregionen. Herudover er det Beskæftigelsesregionens hensigt, at rapporten anvendes til at formidle status for Job- og Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd samt andre interessenter. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Assens og sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre og hele Syddanmark. Af opfølgningsrapporten for 2. kvartal 2010 for Jobcenter Assens fremgår at: I forhold til de 3 ministermål for 2010, er Arbejdskraftreserven (mål 1) steget med 92,6 % i 2. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Stigningen skyldes et stigende antal

14 Assens Kommune, 14 af 17 dagpengemodtagere (107,5 %), mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget mindre (60,2 %). 50,8 % af de, som blev ledige i Assens i 2. kvartal af 2009 er selvforsørgende efter 3 måneders ledighed. Dette tyder på, at der, den nuværende konjunktursituation til trods, stadig er betydelige bevægelser i ledigheden i Assens. Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger (mål 2) er reduceret med 18,9 % i 2. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Udviklingen skyldes især en reduktion i forløb med en varighed på uger, der er blevet reduceret med 38,2 %. Den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløb i Assens er 9,6 uger, hvilket er det laveste niveau i klyngen og lavere end gennemsnittet i regionen på 10,2 uger. Herudover har Assens en af de laveste andele i klyngen af personer i sygedagpengeforløb set i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Antallet af personer i de gamle matchgrupper 4 og 5 er reduceret med 1,3 % i 2. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Der er tre jobcentre i klyngen, der oplever reduktioner i målgruppen, mens resten oplever stigninger. Antallet af personer på ledighedsydelse er steget med 27,1 %. Antallet af personer på førtidspension er reduceret med 1,8 %, svarende til 38 personer. Rettidighed Generelt modtog dagpengemodtagerne i Assens ikke deres jobsamtaler (43,8 %), første aktiveringstilbud (50,5 %) eller gentagne tilbud (62,5 %) til tiden i perioden januar til marts De arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får jobsamtaler til tiden (92,2). Første aktiveringstilbud blev afgivet rettidigt 79,8 % af tiden, hvor måltallet er 80 %. Gentagne tilbud blev generelt afgivet rettidigt (80,4 %). Fra januar til marts 2010 modtager de jobsamtaler rettidigt (93,9 %). Første aktiveringstilbud blev afgivet rettidigt i 58,7 % af tiden, hvilket ikke lever op til måltallet om 75 %. Gentagne tilbud blev afgivet rettidigt i 63,8 % af tiden, hvormed Assens ikke opnår måltallet om 75 % rettidighed. Der indstilles til, at rapporten tages til efterretning. Opflg. rapport Assens.pdf Udsat til næste møde. 44. Statistik Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere: Juni 2o10 viser et fald af ledige, specielt de forsikrede ledige, antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere har kun et minimalt fald. I juni måned har der været 210 nye ledige forsikrede. 219 er kommet i beskæftigelse, er syge eller fraflyttet, det giver et lille fald på 9 ledige. For kontanthjælpsmodtagernes vedkommende er der kommet 71 nye ledige, og 59 som ikke længere modtager kontanthjælp, det vil sige en stigning på 12 ledige. Aktivering af kontanthjælpsmodtagerne er uændret 42 %, der har været en stigning i

15 Assens Kommune, 15 af 17 friholdte fra 22 % til 24 %. Denne friholdelse skyldes primært graviditet og sygdom. Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet fra februar måned til juni måned med 131. Antallet over 52 uger er faldet fra 104 til 88, der er fortsat stor fokus på at få disse reduceret, da målsætningen i 2010 er 50 over 52 uger. Aktiveringsgraden for sygemeldte er steget fra 40 % til 46 %. Rettidighed: Rettigheden på samtaler er faldet for kontanthjælpsmodtagerne, tallene er ikke valide, da der fortsat er problemer med IT. Der er sket et forholdsvist stort fald i rettidigheden for samtaler for forsikrede ledige, hvilket til dels skyldes problemer med IT. Unge: I juni måned var der 289 forsikrede ledige under 30 år, og 351 på kontanthjælp, hvoraf 176 ikke var arbejdsmarkedsparate. Aktiveringsgraden for de unge på kontanthjælp er faldet fra 55 % i februar til 49 % i juni. Der er 18 % af de unge, som er friholdte (barsel/sygdom) og 34 % som er passive. Der indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Juni 2010.pdf Udsat til næste møde. 45. Budgetopfølgning LBR Der indstilles til, at budgetopfølgningen tages til efterretning Budgetopfølgning pr pdf Udsat til næste møde. 46. Invitation til handicapkonference 2010 Det Regionale Beskæftigelsesråd indbyder til handicapkonference 2010: "Er der en vej til job for alle? Konferencen afholdes i Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, Fredericia, onsdag, den 22. september 2010, kl Program til Handicapkonference 2010.pdf

16 Assens Kommune, 16 af 17 Punktet er ikke behandlet. 47. Invitation til jobcamp10 KL inviterer til jobcamp10 den november i Horsens. Indbydelse til jobcamp10.pdf Foreløbigt program.pdf Der er afsat økonomiske midler til, at formanden og næstformændene kan deltage i jobcamp. Udvalget ønsker at drøfte punktet på næste LBR møde. Leif Rasmussen forlod mødet kl under punkt Sager til orientering/efterretning Ledigheden i Assens er faldet fra 5,7 % i april måned til 5,2 % i maj måned og er nu nede på 4,9% i juni måned. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsens direktør til borgmesteren vedrørende virksomhedsrettet aktivering. Rapport vedrørende: Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. Juni 2010 udarbejdet af mploy. Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark afholder konference den 16. november 2010 for LBR og politiske udvalg _v1_Brev fra Marie Hansen om kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedsaktivering.pdf Analyse af de nylediges mobilitet.pdf Hovedresultater fra analysen om mobilitet (2 sider).pdf Punktet er ikke behandlet. 49. Evt. Næste møde i LBR er onsdag den 17. november kl

17 Assens Kommune, 17 af 17 Punktet er ikke behandlet. 50. Underskrifter Lone Akselsen Niels Erik Olsen Bodil M. Boesgaard Egon Nielsen Leif Rasmussen Pia Tørving Kirsten Hedegaard Vivi Bjørnmose Lars Elfvengren Christian Hansen

Tid onsdag den 17. november 2010 kl. 15:00 Sted Jobcentret - Lokale 1 i nr. 44 Afbud Karsten Edal, Pia Tørving; Leif Rasmussen, Kirsten Hedegaard.

Tid onsdag den 17. november 2010 kl. 15:00 Sted Jobcentret - Lokale 1 i nr. 44 Afbud Karsten Edal, Pia Tørving; Leif Rasmussen, Kirsten Hedegaard. Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid onsdag den 17. november 2010 kl. 15:00 Sted Jobcentret - Lokale 1 i nr. 44 Afbud Karsten Edal, Pia Tørving; Leif Rasmussen, Kirsten Hedegaard. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Bjarne Dideriksen forlød mødet klokken 9.40 under behandling af punkt 84. Christian Hansen forlød mødet klokken 10.25 under behandling af punkt 95.

Bjarne Dideriksen forlød mødet klokken 9.40 under behandling af punkt 84. Christian Hansen forlød mødet klokken 10.25 under behandling af punkt 95. Assens Kommune, 1 af 11 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 14. februar 2011 kl. 8:00 Sted Assens Rådhus - Mødelokale 1 Afbud Ingen fraværende Bjarne Dideriksen forlød mødet klokken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere