Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus RUC. Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract"

Transkript

1 Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences. Our understanding of democracy is characterized by Robert A. Dahl and the theory he expresses in "Democracy and its Critics." In addition, we also used Niklas Luhmann to gain an understanding of what impact the law has on the individual. Our theoretical orientation is influenced by the structuralist social constructivism, and hermeneutics. In this project we concluded that there may be non-democratic states as a result of the prohibition of cannabis. Additionally, the ban may inflict individual negative consequences. This is especially reserved for individuals who use cannabis and are particularly evident in their relationship to the state. 1

2 Indholdsfortegnelse Amaru Barone Frederik Werlauff Indledning...4 Motivation...5 Problemfelt...5 Problemformulering...6 Uddybning og afgrænsning af problemformulering...6 Arbejdsspørgsmål...8 Begrebsforklaringer...9 Cannabis historie, brug og virkning...10 International udvikling...11 Cannabis brug og påvirkning...12 Danmarks love...13 Empiri...13 Primær og sekundær empiri...13 Sekundær empiri...14 Sundhedsstyrelsen...14 Københavns Kommune...16 Global Cannabis Commision Report...16 Metode...19 Induktion og deduktion...20 Fordomme...21 Interviewguide...22 Formål...23 Forskningsspørgsmål...24 Interviewspørgsmål...25 Gennemførelsen af interviews...26 Hvad muliggør det kvalitative interview...27 Kodning...27 Christian Lundholm Koch-Knudsen (Cannabisbrugeren)...27 Personligt forhold til hash...27 Christians miljø...28 Demokratiske rettigheder...29 Forbuddet...30 Ole Henriksen (Misbrugskonsulenten)...30 Konsekvenser ved en lovliggørelse...31 Konsekvenser ved at hash er ulovlig...31 Hvorfor hash er ulovligt og hvorvidt det er forsvarligt at det er ulovligt...32 Gråzone...33 Videnskabsteori...33 Strukturalistisk socialkonstruktivisme...34 Interaktion...35 Epistemer...36 Opgavens genealogi...36 Hermeneutik...37 Forståelsens ontologiske struktur

3 Kritik af Gadamer og vores anvendelse af filosofisk-hermeneutik...40 Teori...41 Niklas Luhmann...42 Differentieringprocessen...42 Eksklusion og inklusion...42 Loven som et socialt system...43 Operationalisering...45 Robert A. Dahl...46 Democracy and its critics...46 Hvem skal inkluderes i et demokrati?...47 De fem herskende normer i et fungerende demokrati...49 Operationalisering...50 Analysen...52 Sociale problemer og cannabis...52 Introduktion...52 Social problemer og misbrugere...52 Negative sociale konsekvenser ved brugen af cannabis...53 Risisci for afhængighed...54 Brugerne og lovgivningen...55 Delkonklusioner...56 Demokrati og cannabis...58 Er forbuddet demokratisk ekskluderende?...58 Forbuddet set i et demokratisk perspektiv...59 Perspektivering...62 Konklusion...63 Epistemer i vores fortolkning...63 Lovgivningens påvirkninger på cannabisbrugeren...64 Forbuddet i et demokratisk perspektiv...64 Litteraturliste...66 Bøger:...66 Internet:...66 Anden information:...67 Internt bilag fra Københavns Kommune

4 Indledning Danskerne ynder at se sig selv som et frihedselskende og demokratisk folkefærd. De fleste danskere ser sig selv som åbne og tolerante mennesker og dette har i lang tid også kendetegnet, måden Danmark internationalt bliver anskuet på. Dette har blandt andet været afspejlet, ved vores relativt frisindede forhold til cannabis, som langt op i 90 erne blev solgt åbent på Christiania. Dette på trods af at myndighederne havde fuldt kendskab til denne handel og at rusmidlet var ulovligt, uden for lægefaglig brug. Mange danskere har prøvet at indtage cannabis på et eller andet tidspunkt i deres liv, hvilket også er kraftigt afspejlet i sundhedsstyrelsens årlige rapporter omkring narkotika i Danmark. I narkotikarapporten fra 2011 fremgår det at 41 % af danskere mellem 16 og 44 år har prøvet at indtage cannabis på et tidspunkt i deres liv (Grasaasen 2011:15). I rapporten fremgår det ligeledes at kun 3 % af den danske befolkning ikke vil indtage cannabis, som en direkte konsekvens af den danske lovgivning. På trods af sundhedsstyrelsens data, som stort set har været uændret igennem de sidste 10 år, valgte den tidligere VK regering, under Anders Fogh Rasmussen, at stramme lovgivningen angående narkotika, deriblandt cannabis. Dette kom til udtryk på flere måde. En af de mest synlige, var bl.a. lukningen af pusher-street 1. Igennem 00 erne blev lovgivningen omkring cannabis strammet, samtidig med at politiet fik øget myndighed og nye ansvarsområder i forbindelse med narkotika. Rydningen af Christiania dækkede over en langvarig indsats fra politiets side, der gik ud på at Christiania mistede sin tidligere 1 d.24/

5 unikke stilling som et fristed for cannabis. Samtidig med denne indsats, forekom der en hidtil ukendt opmærksomhed på området. Dette udmøntede sig i flere love, som blandt andet udvidede strafferammen for salg af cannabis. Konsekvenserne af dette var en spredning af salget, eftersom efterspørgslen, på ingen måde forsvandt. Hvor Christiania tidligere var omdrejningspunkt for et centralt cannabismarked, skete der med rydningen, en decentralisering, således at salget i København nu blev spredt ud på gader og pladser 2. Denne stramning indenfor området var ikke noget lokalt tilfælde, men fandt sted i hele Danmark. Vi har undret os over den demokratiske begrundelse for dette, idet vi tror at der eksisterer en stor andel cannabisbrugere i Danmark, som kriminaliseres ved forbuddet. Motivation Vi har begge kendt mennesker som har røget cannabis i forskelligt omfang. Flere af disse mennesker er nogle vi har kendt igennem flere år, og de har aldrig virket som kriminelle på os. Det til trods for, at de jævnligt bryder loven ved at købe og ryge cannabis. Selvom alle ved at cannabis er ulovligt, så lader det til at mange mennesker ikke anser det som noget problem at bryde loven i denne forbindelse. Det er nærmest som om, det er noget alle har prøvet en enkelt gang. Nogle har så taget skridtet videre, og røget det jævnligt, mens andre har udviklet et misbrugsforhold og ryger det på daglig basis. Vi har begge kendt flere af disse typer. Fælles for dem, er dog den indstilling til cannabis, at man ikke behøver overholde loven, og at det er ens eget valg. Denne indstilling kunne tyde på at folk har et liberalt forhold til cannabis. Dette kommer også til udtryk når vi snakker med den ældre generation. Dengang blev der også indtaget canabis. Vi har undret os over udviklingen på området, fordi det lader til at lovgivningen af blevet strammere i de seneste år. En anden ting, vi undrede os over var hvorvidt forbuddet, var anledning til sociale problemer hos brugerne. Ingen af os har nogensinde oplevet de negative konsekvenser som cannabis forårsager. Umiddelbart virkede det som om at der var ligeså mange negative ting ved selve forbuddet, som der er ved cannabis men folk ryger det stadig. 2 d.26/

6 Problemfelt Amaru Barone Frederik Werlauff I vores projekt vil vi undersøge, hvorvidt det har sociale konsekvenser for individet at blive kriminaliseret i forbindelse med køb af cannabis. Som tidligere beskrevet har 41 % af den danske befolkning mellem 16 og 44 år eksperimenteret med indtagelse af cannabis på et eller andet tidspunkt i deres liv. Men det er kun 3.5 % der har indtaget det inden for den sidste måned. Derfor må konsekvenserne af lovgivningen naturligvis også være størst inden for denne gruppering, hvorfor vi også har valgt at afgrænse os til denne. Vi har samtidig valgt at forholde os til hvorledes man kan anskue en kriminalisering af 41 % af befolkningen som en demokratisk problemstilling. Det er værd at bemærke at 41 % ikke er nogen lille befolkningsgruppe. Derfor ligger en del af problematikken også i den demokratiske diskussion der opstår når der hersker et forbud mod en så bred befolkningstendens. Vores projekt vil derfor anvende en sociologisk og politologisk tilgang. Dette fordi den sociologiske tilgang kan forklare de sociale fænomener bag hashhandlen og brugen. Med den politologiske videnskab kan vi forsøge at forstå forbuddet mod cannabis, samtidig med at vi kan forsøge at afklare hvilke formål de politiske initiativer har haft. Vores problemformulering lyder således Problemformulering Hvilke demokratiske, og sociale, konsekvenser har det for cannabisbrugeren, at cannabis er ulovligt i Danmark? Uddybning og afgrænsning af problemformulering I denne opgave vil vi undersøge konsekvenserne ved forbuddet mod cannabis for den enkelte bruger i sociologisk perspektiv. Vi vil finde om der er en overtrædelse af demokratiske idealer i henhold til vores teori (gennem politologi), ved forbuddet mod cannabis. Vores fokus vil altså ligge på hvorledes et forbud mod cannabis er demokratisk 6

7 forsvarligt, samt undersøge de negative sociale konsekvenser forbuddet har for brugeren 3. For at finde dette vil vi undersøge hvordan retssystemet påvirker befolkningen, samt sammenligne den nuværende politiske situation med Robert Dahls teorier om et frit demokrati.. Altså vil demokratiets idealer og de negative sociale konsekvenser ved et forbud, være i centrum. Vi mener at disse er forbundet, fordi vi anser lovgivningen for at være udtryk for de demokratiske, politiske beslutninger. Lovgivningen er altså central for forbuddet og derfor værd at undersøge. Denne vil vi sammenholde med Niklas Luhmanns ideer om lov som et socialt system 4. Endvidere har det været vigtigt for os at være i stand til at skelne mellem de problemer der skabes som følge af lovgivningen, og de problemer som skabes som følge af et hyppigt cannabisforbrug. Derfor vil vi ligeså inddrage de sociale konsekvenser ved selve brugen af cannabis i opgaven, omend disse spiller en mindre rolle. Vores ønske er altså at sammenligne den nuværende lovgivning med Robert Dahls teorier om et frit demokrati. Det skal dog understreges at vores fokus ikke vil ligge på det juridiske aspekt, men mere på hvordan lovgivningen påvirker befolkningen i henhold til sociologisk teori. Vi vil interviewe en misbrugskonsulent fra København for at høre hans erfaring om lovens indvirkning på cannabisbrugerne. Derudover vil vi interviewe en hyppig cannabisbruger, for at forstå hans perspektiv på sagen og undersøge hvordan den nuværende lovgivning påvirker ham. Denne opgave vil ikke argumentere for hvorvidt cannabis bør være lovligt, ud fra økonomiske, helbredsmæssige og banderelaterede faktorer, men kun undersøge om lovgivningen er i overensstemmelse med de teoretiske tanker om demokrati. Det har været nødvendigt at undersøge om brugerne, egentlig selv føler at lovgivningen er demokratisk ekskluderende. Derfor vil delkonklusionerne indebære forklaringer på loven som socialt system i forhold til brugerne, samt selve cannabisbrugens sociale konsekvenser. Som sådan er denne opgave ikke en bevisførelse for hvorledes cannabis bør legaliseres, men 3 Se begrebsforklaring: Sociale konsekvenser 4 Se teoriafsnit. 7

8 nærmere end undersøgelse af de konsekvenser forbuddet har for brugerne. Omvendt mener vi det er svært at undgå at sammenligne forbuddet med en eventuel legalisering, fordi legaliseringen er det eneste kontrafaktiske alternativ. Derfor formoder vi at opgaven vil indeholde en del sammenligninger mellem forbud og legalisering, men disse vil ikke ende ud i en direkte argumentation for, eller imod en legalisering, Arbejdsspørgsmål Grunden til at vi fokuserer på de demokratiske konsekvenser ved et forbud er med det formål at opnå en klar struktur, samt en rød tråd igennem projektet. Vores arbejdsspørgsmål skal ses i forlængelse af problemformuleringen, da vi mener, at en fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering, indebærer en stillingtagen til nedenstående arbejdsspørgsmål. Er det udemokratisk at lovliggøre cannabis? Hvile demokratiske problematikker gør sig gældende ved forbuddet mod cannabis? Kan en lov være udemokratisk og hvordan kan vi måle dette? Hvilke demokratiske argumenter kan der være for at ophæve forbuddet og omvendt? Det er centralt at dokumentere hvorvidt brugerne føler sig demokratisk ekskluderet, da vi således har noget at sammenholde med vores teori. Vi vil altså gerne undersøge om der kan være et demokratisk grundlag bag det fortsatte forbud. Derudover undrer det os hvilke politiske handlinger der gør at cannabis fortsat er forbudt. Findes der en sammenhæng mellem sociale problemer og brugen af cannabis og forstærkes denne af et forbud? I så fald, hvorfor? Er det fordi det er ulovligt? Har kriminaliseringen nogen effekt på 8

9 befolkningen Vi vil forsøge at afklare hvordan hash-brugeren ser sig selv og om denne føler sig marginaliseret eller lign. Derudover vil vi undersøge hvilken effekt lovgivningen har på befolkningen, samt hvilket forhold brugerne selv har til cannabis en. Findes der reelle misbrugere og hash-psykoser og hvilke erfaringer har vores interview-personer med disse? Ville en eventuel legalisering ændre på noget af dette, eller mener personerne at det ville være det samme? Hvorfor er cannabis fortsat ulovligt? Hvilke politiske faktorer har medført at forbuddet stadig er gældende? Er det pga. helbredsmæssige årsager, politiske eller noget helt tredje? Hvordan har cannabis ens historie udviklet sig, både nationalt og internationalt? Begrebsforklaringer Cannabis/Hash: Når vi anvender begreber som hashmisbruger, hashpsykoser og lign. er det fordi at hash er en del af den daglige tale, mens cannabis er den mere korrekte betegnelse. Med begge begreber mener vi dog stoffer, hvis aktive stof er THC. Cannabisbruger: Cannabisbrugere og misbrugere betegnes som mennesker der har brugt cannabis indenfor den seneste måned. Vi er dog opmærksomme på forskellen mellem bruger og misbruger. Derfor betegner vi også misbrugere som mennesker der er blevet indskrevet i misbrugscentre, som følge af deres afhængighed. Sociale konsekvenser: Med sociale konsekvenser, menes sociale problemer der skyldes et cannabis forbrug, hvadenten disse problemer, er problemer der bunder i konflikter mellem mennesker, eller mellem mennesker, institutioner og systemer. Disse problemer kan altså både skyldes lovgivningen og selve brugen af cannabis. Endvidere indebærer dette begreb personlige, mentale og psykologiske forstyrrelser, der skyldes cannabis. Vi gør her opmærksom på at disse ikke inkluderer helbredsmæssige faktorer, udover disse. Afgrænsingen af definitionen vil begrænses af de problemer interviewpersonen selv finder 9

10 aktuelle, i forbindelse med dennes cannabisforbrug. Dette fordi vi ikke, på forhånd, kender de sociale konsekvenser der gør sig gældende for brugeren. I et forsøg på at validere de konsekvenser der gør sig gældende i vores kvalitative interview, vil vi sammenligne disse med vores kvantitative sekundære empiri og derfra konkludere hvorvidt disse stemmer overens. Demokratiske konsekvenser: Med demokratiske konsekvenser, menes der et tab af individets frihed i hendhold til Robert Dahls teorier om demokrati. Legalisering af hash: I vores projekt bruger vi flere gange udtrykket legalisering når vi skriver om en mulig løsning på cannabis relaterede problematikker. En legalisering af hash, dækker dog over flere forskellige modeller. Vi føler os derfor forpligtede til at uddybe hvilke muligheder der foreligger for en legalisering af cannabis. I denne sammenhæng har vi valgt at læne os op af the Global Cannabis Commision Report. I denne bliver der givet udtryk for fire forskellige måder at legalisere cannabis på. På trods af dette har vi valgt kun at medtage tre af disse, da vi vurderer, at det kun er igennem disse tre at en legalisering blive opnået. - Den hollandske model. Denne model indebærer en overholdelse af de internationale konventioner, samtidig med at der de facto er frit grundlag for at komme i besiddelse af cannabis. Denne model er ofte præget af paradokser og modstridende love. Ikke desto mindre betragter vi denne model som værende en form for legalisering (Feilding 2008;181). - En total legalisering af cannabis, hvori der tages afstand fra de internationale traktater. Det vurderes at denne model vil møde væsentlig international modstand (Feilding 2008;99). - Forhandler en ny international aftale med andre nationer som også sigter efter at legalisere cannabis (Feilding 2008;100). Når vi i vores projekt skriver om en legalisering af cannabis, indebærer det en af de tre ovenstående modeller. På trods af dette vil vi dog ikke foretage en policyanalyse, men ønsker blot at gøre opmærksome på at det er indenfor disse rammer, vi mener, at en 10

11 legalisering kan forekomme. Cannabis historie, brug og virkning Amaru Barone Frederik Werlauff Dette afsnit vil bestå af en kort redegørelse for cannabis historie, virkning og brug. Første del vil omhandle den internationale udvikling. Dette afsnit vil have fokus på hvordan internationale konventioner har formet mange landes nationale lovgivninger i forhold til cannabis heriblandt Danmark. Grunden til at vi vælger at inkludere dette afsnit, er fordi vi mener det er relevant for at forstå den historiske udvikling, der har bevirket at cannabis er ulovligt i dag. Disse informationer kan hjælpe os med at forstå, om forbuddet grunder i politiske, historiske eller kulturelle faktorer. I næste afsnit forsøger vi at kortlægge virkningen og brugen af cannabis, for at danne os en forståelse for den reelle karakter cannabis har. Til sidst vil vi kort redegøre for den danske lovgivning inden for cannabis. Dette anser vi som en forudsætning for at kunne anskue de problemstillinger som vores problemformulering giver anledning til. International udvikling Nutidens mest brugte stof er cannabis (Room 2010:3) Det er estimeret at gennem år 2005 har 160 millioner mennesker på verdensplan indtaget cannabis, hvilket vil sige 4% af den voksne verdensbefolkning. Oprindeligt var cannabis et forholdsvist ukendt rusmiddel, med et mindre antal brugere der var begrænset til Indien, Jamaica og andre udviklingslande (Room 2010:3). Først i 1960 erne blev cannabis populært i den vestlige verden. Over de næste 20 år bredte brugen af cannabis sig til det vestlige Europa, Nordamerika og, efter Sovjets fald, også til Østeuropa (Room 2010:4). I de lande hvor cannabis er mest udbredt har næsten halvdelen af samtidens voksne befolkning, på et eller andet tidspunkt eksperimenteret med cannabis. Samtidig har cannabis spredt sig til hele verden. De fleste lande har indvilliget i Narkotika kontrol konventionerne fra 1961 og 1988, og har dermed indvilliget i at forbyde produktion, distribution og ophav af cannabis (Room 2010:7). Grundet stort pres fra U.S.A. blev cannabis kategoriseret i det mest strikse skema; 11

12 skema A, for skadelige stoffer, hvilket blev begrundet med at cannabis ikke havde nogen medicinsk værdi. Konventionen fra 1988 påbød alle lande at behandle produktion, distribution og ophav som kriminelle handlinger under det pågældende lands love. Disse konventioner er styret af 3 internationale institutioner: FN s politisk handlende institution: Kommisionen for Narkotiske Stoffer. Den Internationale Narkotika Kontrol Bestyrelse, hvilket er en sammenslutning af eksperter, som både beskæftiger sig med distributionen af plante-baseret medicin, særligt opiater, samt vagthunden for forbuddet mod stoffer der er omfattet af internationale konventioner. Den tredje instans, FN s Sekretariet for Stoffer og Kriminalitet, agerer sekretær for konventionerne (Room 2010:8). Netop fordi cannabis er kategoriseret i skema A, sammen med hårde stoffer, puster det liv i antagelserne om stoffer. Hvis cannabis ikke var i skema A, men derimod i skema D, som WHO eksperter har vurderet det til i 2007, ville ulovlig narkotika indtagelse ikke være et globalt problem (Room 2010:9). Visse lande har dog omgået disse konventioner, såsom Holland og således er det ikke umuligt for en nation at lovliggøre cannabis, men til gengæld meget besværligt Cannabis brug og påvirkning Cannabis er udvundet af hun-planten af Cannabis Sativa. Det aktive stof i planten er delta-9- tetrohydrocannabinol, også kaldet THC. Derudover består planten af CBD som et et kvalmestillende stof (Room 2010:6). Cannabis ryges, eller indtages oralt for at opnå en rus, der beskrives som afslappende, afstressende og mentalt beroligende. Derudover ændrer påvirkningen opfattelsesevnen, forvrænger fornemmelsen for tid og intensiverer oplevelser (Room 2010:16). Det får også dopaminniveauet i hjernen til at stige og har en direkte påvirkning på de dele af hjernen der har med belønning at gøre. Virkningen kan mærkes efter meget kort tid efter indtagelse og rusen varer 1-2 timer. Oftest ryges cannabis i en joint, bestående af tobak og cannabis, men kan også ryges gennem piber (Room 2010:7). Der er 3 normale variationer af cannabis, bestående af pot, hash og skunk. Pot består af tørret ubehandlede planter og har den ringeste koncentration af THC. Hash har en koncentration mellem 2%-20% THC, mens skunk, eller sinsemilla, er behandlede tørrede 12

13 planter der er meget kraftige med op til over 20% THC. Det er dokumenteret at jævnlig brug af cannabis, medfører et tab af sociale, kognitive evner, samt en mindskelse af reaktionseven, korttidshukommelsen og medfører en del helbredsmæssige konsekvenser. Særligt hos yngre mennesker kan hyppig brug af cannabis medføre et tab af indlæringsevnen, hvorfor brug i de yngre år kan være skadeligt (Room 2010:15). Cannabisbrugerne har forøget chancer for at få lunge- og hjertesygdomme, såsom bronkitis og lungecancer. Derudover risikere brugerne at udvikle kronisk hoste og forhøjet blodtryk, idet hjeret banker hurtigere under påvirkning af THC (Room 2010:28). Dog er flere undersøgelser modstridende og derved bliver der konstant ændret i den videnskabelige opfattelse af cannabis. Andre undersøgelser viser eksempelvis at jævnligt, men kortvarigt brug af cannabis ikke er skadeligt for hjernen. Flere studier fra U.S.A. påviser at der er en sammenhæng mellem brugen af hårde stoffer og cannabis, særligt kokain og heroin (Room 2010:33), men om cannabis er et såkaldt gateway-drug vil vi ikke forholde os til i denne opgave. Danmarks love I Danmark er det ulovligt et købe, sælge, producere, importere, eksportere, modtage, forarbejde eller besidde cannabis. Selvom al besiddelse er ulovlig, afhænger strafferammen i høj grad af mængden der besiddes. Strafferammen går op til 16 år, men hvis mængden vurderes til at være til eget forbrug, vil straffen oftest være en mindre bøde. Dette gør sig især gældende for førstegangsforseelser. I Danmark er cannabis tilladt, hvis det fungerer som et medicinsk forskningsmiddel 5 Empiri Primær og sekundær empiri Vi har i vores projekt benyttet os af både sekundær, samt primær empiri. Vores primære 5 d.03/

14 empiri består af to interviews vi har foretaget: En bruger af cannabis, samt en tidligere misbrugskonsulent. Vores metodiske fremgang, angående disse interviews vil fremgå af vores metodeafsnit og interviewguide. Derfor vil dette afsnit primært beskæftige sig med vores sekundære empiri. Den sekundære empiri har vi benyttet for at danne os et overblik over den nuværende forskning inden for, sammenhængen mellem canabis og social og samfundsmæssig eksklusion. Derudover har vi også beskæftiget os med kvalitativt data angående udbredelsen af cannabis i Danmark. Mængden og udvælgelsen af vores sekundære empiri er sket på baggrund af to kriterier. For det første har vi været nødt til at tilegne os en specifik viden forud for, udførelsen af vores interviews. I forbindelse med struktureringen af vores interviews har det været afgørende at vi besad en overordnet indsigt omkring data angående cannabis. Dette har været centralt for at stille relevante spørgsmål. For det andet, vil vores sekundære empiri være givende i form af generel viden om emnet, der kan støtte vores argumentationer i konklusionen. Sekundær empiri Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen udarbejdede i efteråret 2011 rapporten Narkotikasituationen i Danmark Rapporten er lavet til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA) og omhandler flere aspekter omkring narkotika i Danmark i Dette omfatter hvilke indsatsområder der bliver prioriteret angående narkotika i Danmark, samt konkrete projekter og politiske tiltag på området (Grasaasen 2011:3). Rapporten gennemgår dermed eksisterende aktiviteter, strategier samt aktuelle stofmisbrugsindsatser, i forbindelse med narkotika i Danmark. Rapporten bygger blandt andet på de nyeste statistiske data inden for området. Selvom rapporten beskæftiger sig med narkotika generelt, tilbyder den alligevel en mængde kvalitativ data, som specifikt 14

15 omhandler cannabis. De dele af Sundhedsstyrelsens rapport, som vi benytter, bygger på data fra undersøgelsen Sundhed og sygdom i Danmark 2010, fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, samt information fra ESPAD undersøgelserne fra 1995, 1999, 2003, 2007, ESPAD er en fælleseuropæisk undersøgelse, der forsøger at kortligge udbredelsen af illegale stoffer, blandt børn og unge i Europa. Undersøgelsernes omfang i Danmark har taget form af en spørgeskemaundersøgelse på diverse uddannelsessteder. Antallet af danske deltagere i undersøgelsen har varieret mellem Dog har svarprocenten aldrig afveget med mere end nogle få procent fra 90 % samlet. Sundhed og sygdom i Danmark 2010 blev udarbejdet på baggrund af en repræsentativ stikprøve på danskere. Af disse svarede mennesker. Spørgeskemaet blev postomdelt og var ligeledes tilgængeligt på internettet (Grasaasen 2011:113). Udover cannabis omhandlede undersøgelsen også flere andre sundhedsrelaterede emner. I udarbejdelsen af opgaven er vi opmærksomme på den lave svarprocent og de udfordringer denne udgør. Ikke desto mindre, er vi af den opfattelse at Sundhedsstyrelsens rapport bygger på valide data, og vil som følge gå ud fra dette. Sundhedsstyrelsens rapport, Narkotikasituationen i Danmark 2011 redegør for hvorledes cannabis er mest fremherskende blandt unge mennesker. Udbredelsen falder i takt med alderen. Ifølge rapporten havde 5.1 % af alle danskere mellem 16 og 34 år benyttet sig af canabis inden for den seneste måned i % havde benyttet det inden for det seneste år og hele 44.5 % af aldersgruppen har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet at indtage canabis. I 1994 var tallene henholdsvis: 2.7 %, 9.3 % og 38 %. Det er altså tydeligt at brugen af hash er stigende, set igennem en længere årrække (Grasaasen 2011:16). Blandt den gruppe af årige som har benyttet cannabis inden for den seneste måned (7 %), har 59 % svaret at de har benyttet det 1-3 gange den sidste måned. 17 % har svaret at de har benyttet det 4-9 gange og 24 % har svaret at de har benyttet det mere end 10 gange (Grasaasen 2011:18). 15

16 Ud fra sundhedsstyrelsens rapport kan vi se at næsten halvdelen (44.5 %) af Danmarks befolkning mellem 16 og 36 år har forsøgt sig med hash, på et givent tidspunkt i deres liv. Procentdelen falder i takt med hyppigheden, ligesom hyppigheden generelt er højere blandt yngre mennesker. I overensstemmelse med disse tal er det relevant at snakke om en statistisk signifikant stor del af befolkningen der har erfaringer med canabis også på månedligt basis (Grasaasen 2011:15). Københavns Kommune Den 12. marts 2009 besluttede Københavns borgerrepræsentation at bede socialforvaltningen om en redegørelse for sammenhængen mellem legalisering af hash og udbredelsen af kriminalitet. Denne redegørelse tager udgangspunkt i en problemstilling som ikke indtager en central plads i vores opgave, nemlig kriminalitet og hash. Ikke desto mindre bliver der gjort nogle betragtninger som er relevante for vores projekt. Det bliver konkluderet at forbuddet mod hash ikke har haft den store virkning på udbredelsen af dette. Derudover forklares det ydermere, hvordan et eventuelt statsligt kontrolleret udbud af cannabis modvirker stigmatisering af brugerne, samtidig med at risikoen for at brugerne, selv bliver kriminelle bliver mindsket (Bech 2009;1). Redegørelsens grundlag hviler i høj grad på data fra the Global Cannabis Comission Report. Derfor har vi besluttet at beskæftige os nærmere med denne rapport, hvorfor der vil blive redegjort nærmere for dennes metode i næste afsnit. Ikke desto mindre, er det relevant at nævne at Københavns Kommune har beskæftiget sig med konsekvenserne af en legalisering af hash. Endnu mere relevant er det at, den redegørelse der blev forelagt borgerrepræsentationen, forholdt sig, i positive vendinger til en legalisering (Bech 2009:3). Global Cannabis Commision Report Global Cannabis Commision Report (GCCR) er blevet udarbejdet af the Beckley Foundation. Denne har til formål at samle ledende narkotika forskere, på globalt plan, for at udarbejde et rationelt syn på stoffer og deres virkninger. Beckley blev dannet af Amanda 16

17 Feilding i Hendes mål var at lave narkotika forskning baseret på rationel bevisførelse ud fra sundhedsrelaterede problemstillinger angående narkotika, samt analyser af hvad de aktuelle politiske forbud havde af konsekvenser 6. Beckley er blevet en anerkendt institution, som rummer flere kendte forskere, blandt andet Albert Hofmann (død 2008), opfinderen af LSD 7. Beckley har skrevet en mængde rapporter, som beskæftiger sig med en bred mængde stoffer. En af disse er Global Cannabis Commision Report. Denne har Amanda Feilding stået i spidsen for, men derudover har Benedikt Fischer (Simon Fraser University Vancouver), Wayne Hall (University of Queensland), Simon Lenton (National Drug Research Institute, Curtin University of Technology, Perth), Peter Reuter (University of Maryland) samt Robin Room (University of Melbourne and Turning Point Alcohol & Drug Centre) også været med til at udforme rapporten (Feilding 2008;3). Som det fremgår har rapporten været et tværnationalt produkt og det er ovennævnte forskere der har stået for data indsamling, samt udformning af rapporten. Rapporten har ikke et egentligt metode afsnit, så det har været svært for os at verificere de data som fremgår af rapporten. Rapportens metode står heller ikke direkte beskrevet på deres hjemmeside, men på trods af den faldgruppe som dette medfører, har vi valgt at bruge rapporten som baggrund for vores sekundære empiri. Dette har vi gjort ud fra en vurdering af de implicerede forskeres troværdighed, som vi har fundet tilfredsstillende. På trods af dette har vi fundet det afgørende at gøre opmærksom på denne problemstilling. Rapporten fokuserer generelt på de udviklede lande, og det er tydeligt at deres forskning primært har været fokuseret på de vestlige lande, hvis lovgivning inden for cannabis området, er blevet formet af en række fælleskonventioner. Eftersom Danmark er et af de lande, mener vi, at det er muligt at sammenholde rapportens konklusioner med de tilstande der hersker i Danmark. Rapporten henvender sig til politikere og i rapportens forord står følgende: 6 - d.19/ d.19/

18 This Report would both bring cannabis to the attention of policymakers and also provide them with the relevant facts to inform their decisions in the context of the United Nations Strategic Drug Policy Review of (Feilding 2008;7). Formålet med rapporten har altså været at skabe international opmærksomhed omkring forskellige perspektiver angående cannabis. En af de ting som rapporten har beskæftiget sig med, er hvilke konsekvenser som forbudspolitikken har haft, både på samfundet og befolkningen. Det er især denne del af rapporten, som vi har valgt at anvende i vores projekt. I det følgende vil vi kort redegøre for de centrale pointer og konklusioner som rapporten gør sig inden for dette emne. Rapporten konkluderer hvordan udviklede lande, med store canabis benyttende befolkninger, kun meget sjældent straffer overtrædelser med store straffe (Feilding 2008:79). Derudover er det meget usandsynligt at det enkelte individ bliver straffet for at købe hash til eget forbrug. Det vurderes at chancerne er 1 til 1000 for at blive taget af politiet (Feilding 2008:81). Dermed konkluderes det at politiet har meget svært ved at håndhæve loven og at der ofte bliver brugt mange resurser inden for et område hvor fangsterne er relativt små. Rapporten konkluderer videre, at en stor del af den voksne befolkning i de udviklede lande har benyttet canabis. Følgende fremgår af rapporten: Control regimes that criminalize users are intrusive on privacy, socially divisive and expensive. Thus it is worth considering alternatives. (Feilding 2008:170). De samfundsmæssige konsekvenser er derfor udtalte og vurderes til at have en negativ effekt på samfundet, både økonomisk og socialt. Men det er ikke kun de samfundsmæssige konsekvenser der er relevante. Rapporten bider samtidig mærke i, at der kan forekomme store sociale konsekvenser for det enkelte individ. Således kan der forekomme udelukkelse fra bestemte job og aktiviteter, samt en marginalisering når det kommer til kontakt med det offentlige system. På den måde kan forbuddet, ifølge GCCR være grund til stor personlig lidelse. Derudover konkluderer GCCR at en potentiel negativ kontakt med politiet kan 18

19 bevirke personlig og familiemæssig ydmygelse, eftersom at forbuddet ofte er med til at skabe et tabu omkring canabis (Feilding 2008:93f). Rapporten konkluderer yderligere, at i de lande, hvor der er delvis eller hel straffrihed ved køb af canabis, er det generelle forbrug i befolkningen ikke steget som konsekvens af dette. Ydermere har sådanne reformer vist sig at have en generel positiv, lempende effekt på de negative konsekvenser ved forbuddet. Sådanne erfaringer er bl.a. baseret på undersøgelser, foretaget i Holland. Ifølge GCCR gør en ulovliggørelse af cannabis, det umuligt at regulere tilgængeligheden af canabis. Ved en lovliggørelse, ville en eventuel regulering derimod kunne forekomme, og dermed gøre det muligt at indføre en minimumsalder, samt beskatning. Generelt ville muligheden for at kunne regulere omstændighederne omkring cannabis, have en økonomisk og social positiv effekt på samfundet. GCCR anerkender at der er store udfordringer for den nationalstat der lovliggør canabis (Feilding 2008:171). I så fald vil dette land, med stor sandsynlighed, blive udsat for et stort internationalt pres. Derfor vil en total lovliggørelse, være nødt til at ske igennem internationale konventioner og et samarbejde lande imellem. En anden mulighed er den hollandske model. Den hollandske model er dog præget af en usammenhængende og inkonsistent lovgivning, og et cannabismarked præget af paradokser. GCCR mener at målet for canabis politikken bør være at minimere de negative konsekvenser som canabis har (Feilding 2008:170). Eftersom at det ikke er muligt at få folk til at stoppe med at benytte canabis, bør der stræbes efter at kontrollere den tilgængelige cannabis. GCCR mener at et forbud har den modsatte effekt: gør det svært at regulere stoffet, samtidig med at det er en dyr løsning, ofte med store sociale konsekvenser for brugerne (Feilding 2008:170). Rapporten gør sig til fortaler for en lempelse af den cannabispolitik der bliver ført i det meste af verden, inkl. Danmark. Samtidig anerkender den også de problemer som en lempelse vil medføre, set i et internationalt perspektiv. Den måde vi har tænkt os at benytte rapporten på, er ved at sammenholde de argumenter som GCCR fremfører med vores primære data og derigennem at forsøge at besvare vores problemstilling. 19

20 Metode Amaru Barone Frederik Werlauff I denne opgave vil vi primært arbejde induktiv, men også deduktiv. Dette fordi vi ikke mener at kunne danne en fyldestgørende konklusion på baggrund af induktion alene. Særligt fordi vi kun bruger to interviews, mener vi ikke at dette er tilstrækkeligt. Derfor inkluderer vi ligesåvel undersøgelser baseret på sekundær empiri, såsom bøger, internationale og nationale videnskabelige afhandlinger og undersøgelser, samt statistikker. I konklusionen agter vi at sammenholde de relevante undersøgelser og danne os en konklusion på baggrund af vores rationalitet. Vi vil undersøge om Robert Dahls idealer om demokrati kan forefindes i de processer der gør sig gældende i Danmark. Niklas Luhmann vil hjælpe os med at få et teoretisk begrundet perspektiv, på loven som et socialt system. Hele opgaven vil være præget af vores socialkonstruktiviske tankegang, der har fordret den følgende metode. Induktion og deduktion Vores interviews vil indeholde induktive metoder, idet vi vil danne os nogle generelle konklusioner, baseret på enkeltilfælde. Denne arbejdsmetode kræver at vi forholder os rationelt i forhold til interviewpersonernes udtalelser. Disse induktive undersøgelser vil vi sammenholde med vores teori, for at danne os en dybere forståelse. Den induktive metode laver en generalisering, ud fra enkelte tilfælde og er egentlig logisk ugyldig (Olsen 2009:151f). Dog kan den hjælpe os med at skabe et nuanceret billede af cannabisbrugernes forhold, og deres demokratiske overvejelser, fra deres eget perspektiv. Metoden har dog nogle svagheder i form af bekræftelsestilbøjelighed, idet den har en tendes til at understøtte vores hypoteser. Det er centralt for den induktive metode at vi afprøver vores hypotese (konklusion) i flest mulige forhold. Med dette menes at vi skal prøve at skabe en alsidig undersøgelse, med så mange faktorer som muligt. For at forstå vores sekundære empiri vil vi også arbejde deduktivt (Olsen 2009:164). Igennem afhandlinger, bøger og artikler vil vi undersøge de generelle fænomener og overdrage dem til specifikke sager. I analysen vil vi altså sammenholde vores deduktive, empiriske undersøgelser med vores forskningsinterviews. I brugen af den deduktive metode skal vi ligeså forholde os til rationalitet, egeninteresse og maksimering, for at metoden kan anvendes gyldigt. 20

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Er cannabisbrug et socialt problem?

Er cannabisbrug et socialt problem? Er cannabisbrug et socialt problem? - Et komparativt studie af problemdefinitioner og problemforståelser af cannabisbrug i amsterdam og københavn Cecilia Flomo & Kira Lisgart Handledare: Dolf Tops Examinator:

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Problemformulering s. 6 Begrebsafklaring s. 6 Projektets design s. 8 Fakta om ludomani s. 10 Spiltyper s. 10 Kategorisering af spillere s. 11 Hvem er de ludomane? s.

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Toppen af proppen Vi ligger nr. 1!

Toppen af proppen Vi ligger nr. 1! Toppen af proppen Vi ligger nr. 1! - en sociologisk tilgang til unge danskeres alkoholforbrug 2012 Vejleder: Katrine Hartmann Petersen Hus: 19.2 Gruppe nr. 20 Gruppemedlemmer: Fríði Í Geil Jensen - 49806

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen DE INDIGNEREDE Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2 Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere