Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon september Indledning. 2. Det retlige grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag"

Transkript

1 Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon september 2009 FORBUDDET MOD HASH BØR OPHÆVES Dette notat undersøger konsekvenserne af forbuddet mod hash. Notatet viser, at de negative konsekvenser af forbuddet vejer langt tungere end de positive. Den førte politik har således ikke haft succes med at nedbringe antallet af brugere, ligesom forbuddet har understøttet organiserede kriminelles kamp om det sorte marked og medført kriminalisering af offerløse handlinger, hvilket griber ind i den personlige frihed. Notatet viser også, at en række lande har afkriminaliseret besiddelse af hash uden at dette har medført væsentlige negative konsekvenser i form af øget forbrug, samt at der ikke synes at være sammenhæng mellem forbud og forbrug. Notatet konkluderer, at der er stærke grunde til at legalisere hash med henblik på regulering af produktion og salg. Derved opnås en politik, der respekterer borgernes frihed, som mindsker tilskyndelsen til organiseret kriminalitet og samtidigt tager de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af hashmisbrug alvorligt. 1. Indledning Siden vedtagelsen af Lov om euforiserende stoffer i 1955 har hash været forbudt i Danmark. Ved lovændringer i 2004 og 2007 har den nuværende regering skærpet kriminaliseringen og dermed kampen mod hash, herunder ved indførelse af en nul-tolerancepolitik overfor besiddelse til eget forbrug. Det er dog kendetegnende, at den politimæssige indsats ikke har haft den ønskede virkning i forhold til at nedbringe udbud, efterspørgsel og. Endvidere har forbuddet mod produktion, besiddelse og salg af hash medført en lang række negative konsekvenser. De negative konsekvenser består bl.a. i skabelsen af et sort marked, der styres af kriminelle bander, indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred og en dyr, uhensigtsmæssig og ineffektiv brug af politiets ressourcer. De negative konsekvenser af forbuddet mod hash har et omfang, der overstiger den offentlige interesse i at imødegå den skadelige virkning af hash via kriminalisering. Dette understøttes af, at internationale undersøgelser konkluderer, at forbruget af hash ikke synes at påvirkes af forbud, og at hash ikke er væsentligt mere skadeligt end alkohol og tobak. Det foreslås derfor, at produktion, salg og besiddelse af hash legaliseres og reguleres. 2. Det retlige grundlag 2.1. Lov om euforiserende stoffer I henhold til lov og bekendtgørelse om euforiserende stoffer er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af hash forbudt her i landet. Strafferammen rammen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer er bøde eller fængsel indtil 2 år. Ved salg til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder er overtrædelser af lov om euforiserende stoffer særskilt sanktioneret af straffelovens 191, stk. 1 med en strafferamme på 10 års fængsel. Kriminalisering af og kontrolforanstaltninger mod hash (og en lang række andre euforiserende stoffer) er en folkeretlig forpligtelse, jf. en række FN Konventioner, herunder FNs Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, som nærmere omtalt nedenfor. CEPOS Landgreven 3, København K

2 I 2003 offentliggjorde regeringen en tværministeriel handlingsplan Kampen mod Narko, som indeholdt regeringens handlingsplan for narkobekæmpelse. 1 Af handlingsplanen fremgår det bl.a., at regeringen vil indføre en nul-tolerance politik, som bl.a. medfører et ønske om at sende et klart signal om, at enhver besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ulovlig og har klare strafferetlige konsekvenser Dette indebærer bl.a. en målsætning om, at besiddelse altid mindst skal udløse bødestraf. Som følge af denne handlingsplan blev lov om euforiserende stoffer ændret i I de generelle bemærkninger til loven anføres det, at den hidtidige politik ikke har været tilstrækkelig til at dæmme op for misbruget af ulovlige euforiserende stoffer, og at danske unge bl.a. har et større forbrug af hash end unge i de fleste andre lande. 2 Bemærkningerne fastslår endvidere, at Tildeling af en advarsel for besiddelse mv. af ulovlige euforiserende stoffer kan generelt ikke anses for at være et tilstrækkeligt klart signal til især de unge om, at forholdet er strafbart. Der er behov for en konsekvent og skærpet retshåndhævelse med henblik på at øge den almindelige respekt for lovgivningen. Samtidig vil en mere mærkbar sanktion kunne medvirke til at hindre navnlig unge i at komme ind i et misbrug af ulovlige euforiserende stoffer. På denne baggrund blev loven ændret således, at der almindeligvis ikke kan gives en advarsel for besiddelse, med mindre der foreligger stærke sociale hensyn. I 2007 blev loven ændret således, at størrelsen af bøder for besiddelse blev mærkbart forhøjet. Dog medførte lovændringen også, at brugen af advarsler blev udvidet i særlige tilfælde, hvor der gælder sociale hensyn, og den pågældende er stærkt afhængig. 3 Den nuværende nul-tolerance politik udgør et paradigmeskift fra tidligere tiders tilgang til narkotikabekæmpelse. I henhold til et cirkulære fra Rigsadvokaten fra 1969 var den strafferetlige regulering primært rettet mod salg. Cirkulæret fastslår, at forbuddet mod besiddelse først og fremmest er af retsteknisk karakter og som følge heraf vil der i reglen ikke være anledning til at indlede undersøgelse med henblik på at pålægge strafansvar for besiddelse, når mistanken alene angår eget forbrug af euforiserende stoffer. I overensstemmelse hermed bør der vises tilbageholdenhed med af egen drift at indlede undersøgelse f. eks. på skoler, selv om politiet får formodning om, at der er konstateret misbrug af euforiserende stoffer. Konstaterer politiet forbrug af euforiserende stoffer, bør det dermed forbundne strafansvar for besiddelse i reglen afgøres med, at der meddeles den pågældende en advarsel af politiet. Advarsel vil også kunne meddeles i gentagelsestilfælde, men i grovere gentagelsestilfælde og i tilfælde af gentagen besiddelse af andre euforiserende stoffer end hash bør der søges pålagt bødestraf. 4 Dette hensyn gentages i bemærkningerne til en lovændring af lov om euforiserende stoffer og straffelovens 191 fra 1971, hvor Justitsministeriet tillige anfører, at efterforskningen og retsforfølgningen bør fortsat koncentreres om overtrædelser, som består i indførsel, fremstilling, forarbejdning og salg af euforiserende stoffer. 5 1 Tilgængelig her %20handlingsplan%20mod%20narkotikamisbrug.pdf (senest besøgt 22. september 2009) 2 LFF nr. 175 Ændring af lov om euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven (Skærpet indsats mod narko m.v.) 3 LFF nr 201 Ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v). 4 Cirkulære nr. 144 Forfølgningen af sager vedrørende overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer 5 LFF (Forslag til lov om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs 191). 2

3 Baggrunden for kriminaliseringen af hash skal findes i hashens skadelige virkninger. Hash kan bl.a. medføre en lille øget risiko for udvikling af psykiske skader såsom skizofreni og psykoser for personer, der har et stort forbrug og/eller starter med at misbruge hash i deres teenageår. 6 Endvidere kan hash have indvirkning på indlæring og koncentrationsevne, ligesom hashrygning øger risikoen for kræft. 7 En nylig international undersøgelse, der gennemgår den videnskabelige litteratur på området konkluderer dog, at de sundhedsmæssige konsekvenser af det nuværende (globale) mønster af hashforbrug er begrænset i forhold til både andre ulovlige stoffer og alkohol. 8 Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er 45% af den danske befolkning i alderen 16-44, der har prøvet hash på et tidspunkt i deres liv, mens antallet af egentlige misbrugere ligger på ca Sundhedsstyrelsens tal viser, at hashforbrug i overvejende grad er et ungdomsfænomen og at forbruget falder med alderen, samt at hash mestendels bruges til rekreative formål og ikke nødvendigvis fungerer som et såkaldt gateway drug til hårdere stoffer, da andelen af danskere, der bruger hårde stoffer er langt mindre end andelen, der har prøvet hash FN Konventionerne En række FN konventioner forpligter Danmark til at indføre og opretholde kontrolforanstaltninger mod euforiserende stoffer. 11 Artikel 36 i FNs Enkelt Konvention indeholder en vidtgående forpligtelse til at gøre bl.a. produktion, besiddelse, køb og salg af hash strafbart. Forpligtelsen til at kriminalisere bl.a. produktion og salg af hash (men ikke besiddelse til eget forbrug) fremgår også af artikel 3 i FN s Konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Det må som udgangspunkt antages, at en unilateral dansk legalisering af hash vil være i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser. Konventionerne kan dog opsiges og Danmark ville i givet fald kunne opsige konventionerne for bagefter at tiltræde dem med et forbehold for hash (såfremt de øvrige lande ikke protesterer herimod). Et sådant skridt må dog betegnes som vidtgående og usædvanligt. Alternativt vil Danmark kunne stille forslag om at hash ikke længere er omfattet af Konventionens forbud. Endelig foreligger den mulighed, at Danmark simpelthen blot undlader at opfylde Konventionens krav under henvisning til, at de øvrige lande har afgivet en form for stiltiende samtykke til at konventionernes kontrolforanstaltninger skal fortolkes lempeligt. En sådan fortolkning kan støttes på de manglende reaktioner overfor Hollands de facto legalisering og særligt Portugals og Mexicos afkriminalisering af besiddelse til personligt brug. Det samme kan siges om afgørelserne fra diverse domstole i latin-amerikanske lande, som omtalt nedenfor. 3. Sammenhæng mellem forbud og forbrug? Både lov om euforiserende stoffer og FN s konventionerne hviler på præmissen om at forbud og kriminalisering af hash er et effektivt middel til at holde forbruget nede. En række undersøgelser viser dog, at der ikke er en sådan sammenhæng mellem forbud, straf og forbrug. Sverige fremføres ofte som et eksempel på, at forbud og kriminalisering virker, idet Sverige straffer besiddelse, og den svenske befolkning har et meget lavt forbrug af hash. 12 Dette skal dog sammenholdes med lande som Holland og Portugal. I Holland har man de facto legaliseret 6 Global Cannabis Commission Report, September 2008 udgivet af The Beckley Foundation og tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 7 Ibid. 8 Ibid. Se også J. Mcleod et al, Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people: a systematic review of longitudinal, general population studies, The Lancet, Volume 363, Issue 9421, Pages , 15 maj Narkosituationen 2008 tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 10 Ibid. 11 Se FNs 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, FNs konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer og FNs konvention af 20. december 1988 imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. 12 Se (senest besøgt 22. september 2009) 3

4 detailsalg af hash fra coffee shops og i Portugal man valgt at afkriminalisere besiddelse af alle euforiserende stoffer til personligt brug. Forbruget af hash i Holland ligger væsentligt lavere end en række af de lande, som straffer besiddelse af hash såsom Danmark og Storbritannien. 13 Portugal har et af de laveste forbrug per indbygger af hash i hele EU (og lavere end Sverige). 14 En nylig undersøgelse udfærdiget af en række rusmiddel-eksperter fra 2008 konkluderer også, at kontrolforanstaltninger - hvad enten de er strenge eller mere liberale - ikke synes at have nogen virkning på forbrug. 15 Denne undersøgelse har dannet baggrund for en redegørelse udfærdiget af Københavns Kommunes Socialforvaltning om sammenhængen mellem legalisering af hash og omfanget af kriminalitet til brug for Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og dets socialudvalg. 16 Redegørelsen konkluderer bl.a., at det ikke er adgang til legal hash, der er afgørende for hvor mange personer, der bruger hash, og hvor meget hash den enkelte bruger. Udsvingene må derimod tilskrives almindelig udvikling i kultur, mode og trends. 17 I en undersøgelse fra marts 2009 foretaget af Synovate for Gadejuristen svarer 56 % af de adspurgte, at deres afholdenhed fra illegale stoffer er begrundet med sundhedsfare, 31% begrunder det med, at stoffer ikke gør deres liv bedre og kun 3 % svarer, at deres afholdenhed skyldes forbud De negative konsekvenser af kriminalisering 4.1. Bandekriminalitet Det anslås, at værdien af det illegale hashmarked i København andrager en milliard kroner. 19 Den store illegale (og skattefrie) fortjeneste, der kan opnås ved salg af hash udgør et stærkt incitament for kriminelle, der relativt nemt kan opnå en markant profit. Det er som nævnt desuden karakteristisk for det internationale hashmarked, at udbud, efterspørgsel og pris tilsyneladende er upåvirket af kriminalisering. 20 Det samme synes at være tilfældet i Danmark. Siden den nuværende regerings tiltrædelse har det været en prioritet at bekæmpe hashhandlen. Særligt hashhandlen på Christiania har været i fokus. I forbindelse med overvejelserne omkring en rydning af pusher street på Christiania udfærdigede Politidirektøren for København et notat fra 11. marts 2003 om den politimæssige indsats i Christiania. Her fastslås det, at den daværende intensivering af politiindsatsen mod hashhandlen på Christiania i vidt omfang må betegnes som nytteløs. Politidirektøren anfører også, at den åbenlyse hashhandel på Christiania alene vil kunne bekæmpes med en markant øget politiindsats, men at en sådan ikke kan antages at påvirke den samlede omsætning af hash i København, og at hashhandlen vil flytte ud i gademiljøet i København og til hashklubber. 21 Endvidere gjorde politidirektøren det klart, at en sådan markant udvidelse ville lægge beslag på endog meget betydelige ressourcer, som ikke kan anvendes på anden kriminalitetsbekæmpelse. 22 Uanset denne vurdering blev det i 2004 besluttet at rydde Pusher Street på Christiania og sætte ind med øget fokus på den åbenlyse hashhandel. 13 Se landestatistik hos European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: (senest besøgt 22. september 2009) 14 Glenn Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, CATO Institute 2009, tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 15 Global Cannabis Commission Report, op.cit note 6, side (senest besøgt 22. september 2009) 17 Ibid. Side Undersøgelsen foretaget af Synovate for Gadejuristen den 13. februar 2009 og omtalt i bl.a. Berlingske Tidende den 9. marts Se Kim Møller i Stof vol. 7 sommer 2006 side tilgængelig her (senest besøgt 22. september 2009) 20 Global Cannabis Commission Report op.cit note Justitsministeriets Notits om den politimæssige indsats i Christiania af 11. marts Ibid. 4

5 Efter rydningen af Christiania har Rigspolitiet konkluderet, at den politimæssige indsats ikke har haft væsentlig indflydelse på udbud efterspørgsel eller prisfastsættelse. 23 Det er endvidere politiets vurdering, at bagmændene er velkonsoliderede og at, nye aktører træder til, når velkendte bagmænd bliver sat ud af spillet. 24 Det er karakteristisk, at hash-markedet domineres af kriminelle bander, der kæmper om markedsandele. Dette fremgår af Rigspolitiets rapporter om organiseret kriminalitet og kriminalitet forøvet af bander fra årene I 2005 hedder det eksempelvis, at i flere tilfælde har kriminelle grupper og netværk, der ofte er bevæbnede, overtaget rockergruppernes aktivitetsområder i bestemte kriminelle sammenhænge, herunder i forbindelse med hashhandel. 25 I 2007 hedder det, at årsagen til konfrontationerne mellem kriminelle bander og rockere (men også mellem bander indbyrdes) findes i kampen om markedsandele på narkotikamarkedet. 26 Kontrol om hashmarkedet nævnes særskilt i forbindelse med bl.a. konflikten mellem banden Blågårdsgruppen og Hells Angels. 27 I rapporten fra 2008 hedder det, at hovedparten af den udøvede kriminalitet består af narkokriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet. 28 Da hash-markedet er illegalt, konkurrerer de kriminelle ikke på pris eller kvalitet, som almindelige erhvervsdrivende. De kriminelle kan heller ikke løse konflikter via politi eller retsvæsen. I stedet bliver brutalitet et væsentligt konkurrenceparameter, idet vold er den mest effektive måde at eliminere sine konkurrenter og vinde nye markedsandele på. Rigspolitiet skriver direkte, at: Kriminalitetens profitmotiv har bevirket, at der er opstået konkurrence mellem bandemiljøet og rockermiljøet, hvilket har været en væsentlig faktor i relation til de voldelige konflikter 29 Organiseret kriminalitet som følge af forbudspolitk på narko-området er ikke et isoleret dansk fænomen. Latin-Amerika udgør således et særligt grelt eksempel på, hvorledes forbudspolitik på narkoområdet fører til problemer med organiseret kriminalitet. I Mexico anslås det, at over mennesker (herunder 800 soldater og politifolk) er blevet dræbt siden december 2006 i landets narkokrig. 30 En rapport udfærdiget af the Latin American Commission on Drugs and Democracy, hvis forfattere inkluderer tre tidligere præsidenter fra latin-amerikanske lande, konkluderer da også, at krigen mod narko med fokus på forbud og kriminalisering har været en fiasko, der har resulteret i øget organiseret kriminalitet og vold. 31 Organiseret kriminalitet kendes også indenfor en række andre forbudsbelagte områder som hasard spil og prostitution. 32 Det bedste eksempel er givetvis forbudstidens USA fra Forbuddet mod alkohol fik ikke den amerikanske befolkning til at stoppe forbruget af alkohol. Da efterspørgslen på alkohol fortsatte efter forbuddet, opstod der et lukrativt sort marked, som i vidt omfang blev styret af personer indblandet i organiseret kriminalitet, ligesom det er tilfældet med hash markedet i dagens Danmark. Forbudstiden medførte en voldsom stigning i antallet af voldsforbrydelser og drab, ligesom antallet af indsatte i de amerikanske fængsler steg dramatisk. 33 Det er også bemærkelsesværdigt, at antallet af drab faldt umiddelbart efter, at 23 Se Rigspolitiets rapport: Organiseret Kriminalitet i Danmark Tilgængelig her: CDBD AB3-66B0A50F76C4/0/rapport_organiseret_kriminalitet_i_danmark_2005.pdf (senest besøgt 22. september 2009) 24 Ibid. 25 Se Rigspolitiets rapport: Organiseret Kriminalitet i Danmark 2005 op.cit. note Rigspolitiets statusrapport over kriminalitet forøvet af bander 2007, side Ibd. Side Rigspolitiets Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander p Ibid. side The Economist 5. marts Latin American Commission on Drugs and Democracy: Drugs and Democracy: Towards a Paradigm Shift. Tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 32 John Meadowcroft (red.), Prohibitions, 2008 Institute for Economic Affairs. 33 Marc Thornton, Alcohol Prohobition Was a Failure, Cato Institute, July 17, 1991 Policy Analysis no. 157 tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 5

6 forbuddet mod alkohol blev ophævet. 34 Da de negative konsekvenser af forbuddet mod alkohol langt oversteg de positive blev forbuddet ophævet i Indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred Forbuddet og den politimæssige indsats mod hash har negative konsekvenser for borgernes personlige frihed og privatlivets fred. Indførelsen af en nul-tolerance-politik, der ikke som hidtil skelner skarpt mellem besiddelse til eget forbrug og videresalg har ført til en markant stigning i antallet af sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. I 2004 var der således sager, i 2005 var tallet steget til og i 2006 til Da hash er langt det mest udbredte stof i Danmark, vil hovedparten af disse sager sandsynligvis dreje sig om besiddelse af hash. De mange tusindvis af tvangsindgreb i form af ransagninger og razziaer, som udføres på almindelige mennesker, der alene besidder hash til eget forbrug udgør et relativt intensivt indgreb i borgerens personlige frihed og privatliv. Intensiteten heraf, øges i de tilfælde, hvor borgerne straffes for besiddelse til eget brug, idet de straffes uden at have skadet andre (med undtagelse af eks. bilkørsel i påvirket tilstand), hvorfor staten gør sig til moralsk dommer over borgernes private handlinger. Der bør som udgangspunkt være meget tungtvejende grunde for at kriminalisere offerløse handlinger, da sådan kriminalisering griber ind i den personlige frihed og autonomi. Når henses til, at hash tilsyneladende ikke er væsentligt mere skadeligt end alkohol og tobak og at kriminalisering tilsyneladende ikke påvirker forbruget, synes sådanne tungvejende grunde ikke at foreligge. Hensynet til den personlige frihed og privatlivets fred har medført at Argentinas højesteret i august 2009 erklærede det forfatningsstridigt at kriminalisere besiddelse af hash til privat forbrug. 36 Også den colombianske højesteret og en brasiliansk appel domstol har erklæret kriminalisering af besiddelse af euforiserende stoffer forfatningsstridigt med henvisning til den personlige frihed og privatlivets fred. 37 Disse domme går således længere end den tyske forfatningsdomstols afgørelse fra 1994, hvor forfatningsdomstolen afviste, at forbud og kriminalisering af hash er forfatningsstridigt, men fastslog at det som hovedregel vil være forfatningsstridigt at retsforfølge eller straffe personer der alene har besiddet begrænsede mængder til personligt brug. 38 For nyligt har Mexico endvidere valgt at afkriminalisere besiddelse af euforiserende stoffer til personligt brug Øvrige negative konsekvenser Udover problemerne med øget organiseret kriminalitet og indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred medfører forbuddet mod og kriminaliseringen af hash til en række andre negative konsekvenser. Ifølge en række undersøgelser er koncentrationen af THC det aktive stof i hash steget markant. 39 Forklaringen på den øgede koncentration af THC skal givetvis findes i stoffets illegale karakter. For smuglere er det således en fordel at kunne smugle mindre mængder af koncentreret hash. Legalisering ville betyde, at sundhedsmyndighederne kunne udfærdige regler for og føre kontrol med, at den hash, der produceres og sælges på det danske marked, havde et maksimumindhold af THC, ligesom det kunne kontrolleres, at der ikke blev blandet farlige kemikalier i hashen. Kriminaliseringen medfører tillige, at de penge, som staten kunne tjene i form af afgifter og beskatning og eventuelt øremærke til oplysning og behandlingstilbud ikke bliver opkrævet. Dette medfører dog ikke en tilsvarende besparelse for brugerne, idet hash-handlen fordyres af kriminaliseringen. blandt andet medfører den, at de kriminelle mellemmænd tjener penge. Man 34 Ibid. 35 LFF nr. 201 Ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.) pkt (senest besøgt 22. september 2009) 37 og (senest besøgt 22. september 2009) 38 Bundesverfassungsgericht afgørelse af 9. marts 1994, BVerfGE 90, Global Cannabis Commission Report op.cit note 6, side 51. 6

7 kan derfor lidt forenklet sige, at de potentielle afgiftsindtægter i stedet går i lommerne på kriminelle. En canadisk undersøgelse har således anslået, at den canadiske stat ville tjene adskillige milliarder canadiske dollars, såfremt hash blev beskattet på samme niveau som cigaretter. 40 Som nævnt ovenfor medfører politiets nul-tolerance politik et væsentligt forbrug af ressourcer på bekæmpelse af hashhandlen. De ressourcer politiet anvender på en overvejende nyttesløs og frihedsindskrænkende indsats, kunne bruges på andre områder såsom berigelseskriminalitet og vold. Endelig er det værd at stille spørgsmålstegn ved, hvor hensigtsmæssigt det er at socialt udsatte hashmisbrugere mødes med en politimæssig, snarere end en social indsats, og derved risikerer marginalisering i form af en plettet straffeattest og uoverskuelig gæld til det offentlige. Endvidere medfører forbuddet, at socialt udsatte misbrugere bliver nødt til at frekventere kriminelle miljøer for at få adgang til hash. 5. Konklusion Forbuddet mod og kriminaliseringen af hash må siges at have slået fejl. På trods af indførelsen af en nul-tolerance politik har der aldrig været flere danskere end nu, der har prøvet at bruge hash. Endvidere har forbudspolitikken medført skabelsen af et sort marked, der kontrolleres af organiserede kriminelle, der grundet jagten på profit og fraværet af regler anvender stadig mere voldelige metoder for at fastholde og udvidede deres markedsandele. Forbudspolitikken medfører også et vidtgående indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred ved at kriminalisere offerløse handlinger, der kun skader brugeren selv. Endelig fører forbudspolitikken til en uhensigtsmæssig brug af politimæssige ressourcer, der med fordel kunne bruges på andre og mere alvorlige forbrydelser. På denne baggrund anbefales det at legalisere og regulere produktion, salg, besiddelse og brug af hash, ligesom det er tilfældet med tobak og alkohol. De penge, staten tjener på beskatning og afgifter, kan evt. øremærkes til oplysningskampagner samt behandlingstilbud til hashmisbrugere. Derved opnås en politik, der respekterer borgernes frihed, som mindsker tilskyndelsen til organiseret kriminalitet og samtidigt tager de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af hashmisbrug alvorligt. 40 Stephen T. Easton, Marijuana Growth in British Colombia, Frasier Institute 2004, tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 7

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sags r.: Dok.: 11. marts 2003 Politikontoret LË'J 20879 I NOTITS om den politimæssige indsats i Christiania 1. politidirektøren i København har

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret?

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Kriminelle bander tjener tykt på hashhandel i hovedstaden, og politiet er på en sisyfos-opgave på Christiania. Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Att. David Neutzsky-Wulff strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen.

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Bilag 2b Københavnermodel for 3-årigt forsøg med kontrolleret legalisering af hash Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Som et led i en større europæisk kortlægning har Gadejuristen fået foretaget en meningsmåling hos firmaet Synovate http://www.synovate.com/contact/europe/dk.

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH

KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH Program Baggrundsmateriale Elementer til forsøgsordning med legalisering af hash i København Fakta: Brugen af hash Fakta: Cannabislovgivning i udvalgte lande KØBENHAVNS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Kriminalitet og illegale rusmidler Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere