Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon september Indledning. 2. Det retlige grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag"

Transkript

1 Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon september 2009 FORBUDDET MOD HASH BØR OPHÆVES Dette notat undersøger konsekvenserne af forbuddet mod hash. Notatet viser, at de negative konsekvenser af forbuddet vejer langt tungere end de positive. Den førte politik har således ikke haft succes med at nedbringe antallet af brugere, ligesom forbuddet har understøttet organiserede kriminelles kamp om det sorte marked og medført kriminalisering af offerløse handlinger, hvilket griber ind i den personlige frihed. Notatet viser også, at en række lande har afkriminaliseret besiddelse af hash uden at dette har medført væsentlige negative konsekvenser i form af øget forbrug, samt at der ikke synes at være sammenhæng mellem forbud og forbrug. Notatet konkluderer, at der er stærke grunde til at legalisere hash med henblik på regulering af produktion og salg. Derved opnås en politik, der respekterer borgernes frihed, som mindsker tilskyndelsen til organiseret kriminalitet og samtidigt tager de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af hashmisbrug alvorligt. 1. Indledning Siden vedtagelsen af Lov om euforiserende stoffer i 1955 har hash været forbudt i Danmark. Ved lovændringer i 2004 og 2007 har den nuværende regering skærpet kriminaliseringen og dermed kampen mod hash, herunder ved indførelse af en nul-tolerancepolitik overfor besiddelse til eget forbrug. Det er dog kendetegnende, at den politimæssige indsats ikke har haft den ønskede virkning i forhold til at nedbringe udbud, efterspørgsel og. Endvidere har forbuddet mod produktion, besiddelse og salg af hash medført en lang række negative konsekvenser. De negative konsekvenser består bl.a. i skabelsen af et sort marked, der styres af kriminelle bander, indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred og en dyr, uhensigtsmæssig og ineffektiv brug af politiets ressourcer. De negative konsekvenser af forbuddet mod hash har et omfang, der overstiger den offentlige interesse i at imødegå den skadelige virkning af hash via kriminalisering. Dette understøttes af, at internationale undersøgelser konkluderer, at forbruget af hash ikke synes at påvirkes af forbud, og at hash ikke er væsentligt mere skadeligt end alkohol og tobak. Det foreslås derfor, at produktion, salg og besiddelse af hash legaliseres og reguleres. 2. Det retlige grundlag 2.1. Lov om euforiserende stoffer I henhold til lov og bekendtgørelse om euforiserende stoffer er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af hash forbudt her i landet. Strafferammen rammen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer er bøde eller fængsel indtil 2 år. Ved salg til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder er overtrædelser af lov om euforiserende stoffer særskilt sanktioneret af straffelovens 191, stk. 1 med en strafferamme på 10 års fængsel. Kriminalisering af og kontrolforanstaltninger mod hash (og en lang række andre euforiserende stoffer) er en folkeretlig forpligtelse, jf. en række FN Konventioner, herunder FNs Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, som nærmere omtalt nedenfor. CEPOS Landgreven 3, København K

2 I 2003 offentliggjorde regeringen en tværministeriel handlingsplan Kampen mod Narko, som indeholdt regeringens handlingsplan for narkobekæmpelse. 1 Af handlingsplanen fremgår det bl.a., at regeringen vil indføre en nul-tolerance politik, som bl.a. medfører et ønske om at sende et klart signal om, at enhver besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ulovlig og har klare strafferetlige konsekvenser Dette indebærer bl.a. en målsætning om, at besiddelse altid mindst skal udløse bødestraf. Som følge af denne handlingsplan blev lov om euforiserende stoffer ændret i I de generelle bemærkninger til loven anføres det, at den hidtidige politik ikke har været tilstrækkelig til at dæmme op for misbruget af ulovlige euforiserende stoffer, og at danske unge bl.a. har et større forbrug af hash end unge i de fleste andre lande. 2 Bemærkningerne fastslår endvidere, at Tildeling af en advarsel for besiddelse mv. af ulovlige euforiserende stoffer kan generelt ikke anses for at være et tilstrækkeligt klart signal til især de unge om, at forholdet er strafbart. Der er behov for en konsekvent og skærpet retshåndhævelse med henblik på at øge den almindelige respekt for lovgivningen. Samtidig vil en mere mærkbar sanktion kunne medvirke til at hindre navnlig unge i at komme ind i et misbrug af ulovlige euforiserende stoffer. På denne baggrund blev loven ændret således, at der almindeligvis ikke kan gives en advarsel for besiddelse, med mindre der foreligger stærke sociale hensyn. I 2007 blev loven ændret således, at størrelsen af bøder for besiddelse blev mærkbart forhøjet. Dog medførte lovændringen også, at brugen af advarsler blev udvidet i særlige tilfælde, hvor der gælder sociale hensyn, og den pågældende er stærkt afhængig. 3 Den nuværende nul-tolerance politik udgør et paradigmeskift fra tidligere tiders tilgang til narkotikabekæmpelse. I henhold til et cirkulære fra Rigsadvokaten fra 1969 var den strafferetlige regulering primært rettet mod salg. Cirkulæret fastslår, at forbuddet mod besiddelse først og fremmest er af retsteknisk karakter og som følge heraf vil der i reglen ikke være anledning til at indlede undersøgelse med henblik på at pålægge strafansvar for besiddelse, når mistanken alene angår eget forbrug af euforiserende stoffer. I overensstemmelse hermed bør der vises tilbageholdenhed med af egen drift at indlede undersøgelse f. eks. på skoler, selv om politiet får formodning om, at der er konstateret misbrug af euforiserende stoffer. Konstaterer politiet forbrug af euforiserende stoffer, bør det dermed forbundne strafansvar for besiddelse i reglen afgøres med, at der meddeles den pågældende en advarsel af politiet. Advarsel vil også kunne meddeles i gentagelsestilfælde, men i grovere gentagelsestilfælde og i tilfælde af gentagen besiddelse af andre euforiserende stoffer end hash bør der søges pålagt bødestraf. 4 Dette hensyn gentages i bemærkningerne til en lovændring af lov om euforiserende stoffer og straffelovens 191 fra 1971, hvor Justitsministeriet tillige anfører, at efterforskningen og retsforfølgningen bør fortsat koncentreres om overtrædelser, som består i indførsel, fremstilling, forarbejdning og salg af euforiserende stoffer. 5 1 Tilgængelig her %20handlingsplan%20mod%20narkotikamisbrug.pdf (senest besøgt 22. september 2009) 2 LFF nr. 175 Ændring af lov om euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven (Skærpet indsats mod narko m.v.) 3 LFF nr 201 Ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v). 4 Cirkulære nr. 144 Forfølgningen af sager vedrørende overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer 5 LFF (Forslag til lov om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs 191). 2

3 Baggrunden for kriminaliseringen af hash skal findes i hashens skadelige virkninger. Hash kan bl.a. medføre en lille øget risiko for udvikling af psykiske skader såsom skizofreni og psykoser for personer, der har et stort forbrug og/eller starter med at misbruge hash i deres teenageår. 6 Endvidere kan hash have indvirkning på indlæring og koncentrationsevne, ligesom hashrygning øger risikoen for kræft. 7 En nylig international undersøgelse, der gennemgår den videnskabelige litteratur på området konkluderer dog, at de sundhedsmæssige konsekvenser af det nuværende (globale) mønster af hashforbrug er begrænset i forhold til både andre ulovlige stoffer og alkohol. 8 Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er 45% af den danske befolkning i alderen 16-44, der har prøvet hash på et tidspunkt i deres liv, mens antallet af egentlige misbrugere ligger på ca Sundhedsstyrelsens tal viser, at hashforbrug i overvejende grad er et ungdomsfænomen og at forbruget falder med alderen, samt at hash mestendels bruges til rekreative formål og ikke nødvendigvis fungerer som et såkaldt gateway drug til hårdere stoffer, da andelen af danskere, der bruger hårde stoffer er langt mindre end andelen, der har prøvet hash FN Konventionerne En række FN konventioner forpligter Danmark til at indføre og opretholde kontrolforanstaltninger mod euforiserende stoffer. 11 Artikel 36 i FNs Enkelt Konvention indeholder en vidtgående forpligtelse til at gøre bl.a. produktion, besiddelse, køb og salg af hash strafbart. Forpligtelsen til at kriminalisere bl.a. produktion og salg af hash (men ikke besiddelse til eget forbrug) fremgår også af artikel 3 i FN s Konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Det må som udgangspunkt antages, at en unilateral dansk legalisering af hash vil være i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser. Konventionerne kan dog opsiges og Danmark ville i givet fald kunne opsige konventionerne for bagefter at tiltræde dem med et forbehold for hash (såfremt de øvrige lande ikke protesterer herimod). Et sådant skridt må dog betegnes som vidtgående og usædvanligt. Alternativt vil Danmark kunne stille forslag om at hash ikke længere er omfattet af Konventionens forbud. Endelig foreligger den mulighed, at Danmark simpelthen blot undlader at opfylde Konventionens krav under henvisning til, at de øvrige lande har afgivet en form for stiltiende samtykke til at konventionernes kontrolforanstaltninger skal fortolkes lempeligt. En sådan fortolkning kan støttes på de manglende reaktioner overfor Hollands de facto legalisering og særligt Portugals og Mexicos afkriminalisering af besiddelse til personligt brug. Det samme kan siges om afgørelserne fra diverse domstole i latin-amerikanske lande, som omtalt nedenfor. 3. Sammenhæng mellem forbud og forbrug? Både lov om euforiserende stoffer og FN s konventionerne hviler på præmissen om at forbud og kriminalisering af hash er et effektivt middel til at holde forbruget nede. En række undersøgelser viser dog, at der ikke er en sådan sammenhæng mellem forbud, straf og forbrug. Sverige fremføres ofte som et eksempel på, at forbud og kriminalisering virker, idet Sverige straffer besiddelse, og den svenske befolkning har et meget lavt forbrug af hash. 12 Dette skal dog sammenholdes med lande som Holland og Portugal. I Holland har man de facto legaliseret 6 Global Cannabis Commission Report, September 2008 udgivet af The Beckley Foundation og tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 7 Ibid. 8 Ibid. Se også J. Mcleod et al, Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people: a systematic review of longitudinal, general population studies, The Lancet, Volume 363, Issue 9421, Pages , 15 maj Narkosituationen 2008 tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 10 Ibid. 11 Se FNs 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, FNs konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer og FNs konvention af 20. december 1988 imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. 12 Se (senest besøgt 22. september 2009) 3

4 detailsalg af hash fra coffee shops og i Portugal man valgt at afkriminalisere besiddelse af alle euforiserende stoffer til personligt brug. Forbruget af hash i Holland ligger væsentligt lavere end en række af de lande, som straffer besiddelse af hash såsom Danmark og Storbritannien. 13 Portugal har et af de laveste forbrug per indbygger af hash i hele EU (og lavere end Sverige). 14 En nylig undersøgelse udfærdiget af en række rusmiddel-eksperter fra 2008 konkluderer også, at kontrolforanstaltninger - hvad enten de er strenge eller mere liberale - ikke synes at have nogen virkning på forbrug. 15 Denne undersøgelse har dannet baggrund for en redegørelse udfærdiget af Københavns Kommunes Socialforvaltning om sammenhængen mellem legalisering af hash og omfanget af kriminalitet til brug for Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og dets socialudvalg. 16 Redegørelsen konkluderer bl.a., at det ikke er adgang til legal hash, der er afgørende for hvor mange personer, der bruger hash, og hvor meget hash den enkelte bruger. Udsvingene må derimod tilskrives almindelig udvikling i kultur, mode og trends. 17 I en undersøgelse fra marts 2009 foretaget af Synovate for Gadejuristen svarer 56 % af de adspurgte, at deres afholdenhed fra illegale stoffer er begrundet med sundhedsfare, 31% begrunder det med, at stoffer ikke gør deres liv bedre og kun 3 % svarer, at deres afholdenhed skyldes forbud De negative konsekvenser af kriminalisering 4.1. Bandekriminalitet Det anslås, at værdien af det illegale hashmarked i København andrager en milliard kroner. 19 Den store illegale (og skattefrie) fortjeneste, der kan opnås ved salg af hash udgør et stærkt incitament for kriminelle, der relativt nemt kan opnå en markant profit. Det er som nævnt desuden karakteristisk for det internationale hashmarked, at udbud, efterspørgsel og pris tilsyneladende er upåvirket af kriminalisering. 20 Det samme synes at være tilfældet i Danmark. Siden den nuværende regerings tiltrædelse har det været en prioritet at bekæmpe hashhandlen. Særligt hashhandlen på Christiania har været i fokus. I forbindelse med overvejelserne omkring en rydning af pusher street på Christiania udfærdigede Politidirektøren for København et notat fra 11. marts 2003 om den politimæssige indsats i Christiania. Her fastslås det, at den daværende intensivering af politiindsatsen mod hashhandlen på Christiania i vidt omfang må betegnes som nytteløs. Politidirektøren anfører også, at den åbenlyse hashhandel på Christiania alene vil kunne bekæmpes med en markant øget politiindsats, men at en sådan ikke kan antages at påvirke den samlede omsætning af hash i København, og at hashhandlen vil flytte ud i gademiljøet i København og til hashklubber. 21 Endvidere gjorde politidirektøren det klart, at en sådan markant udvidelse ville lægge beslag på endog meget betydelige ressourcer, som ikke kan anvendes på anden kriminalitetsbekæmpelse. 22 Uanset denne vurdering blev det i 2004 besluttet at rydde Pusher Street på Christiania og sætte ind med øget fokus på den åbenlyse hashhandel. 13 Se landestatistik hos European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: (senest besøgt 22. september 2009) 14 Glenn Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, CATO Institute 2009, tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 15 Global Cannabis Commission Report, op.cit note 6, side (senest besøgt 22. september 2009) 17 Ibid. Side Undersøgelsen foretaget af Synovate for Gadejuristen den 13. februar 2009 og omtalt i bl.a. Berlingske Tidende den 9. marts Se Kim Møller i Stof vol. 7 sommer 2006 side tilgængelig her (senest besøgt 22. september 2009) 20 Global Cannabis Commission Report op.cit note Justitsministeriets Notits om den politimæssige indsats i Christiania af 11. marts Ibid. 4

5 Efter rydningen af Christiania har Rigspolitiet konkluderet, at den politimæssige indsats ikke har haft væsentlig indflydelse på udbud efterspørgsel eller prisfastsættelse. 23 Det er endvidere politiets vurdering, at bagmændene er velkonsoliderede og at, nye aktører træder til, når velkendte bagmænd bliver sat ud af spillet. 24 Det er karakteristisk, at hash-markedet domineres af kriminelle bander, der kæmper om markedsandele. Dette fremgår af Rigspolitiets rapporter om organiseret kriminalitet og kriminalitet forøvet af bander fra årene I 2005 hedder det eksempelvis, at i flere tilfælde har kriminelle grupper og netværk, der ofte er bevæbnede, overtaget rockergruppernes aktivitetsområder i bestemte kriminelle sammenhænge, herunder i forbindelse med hashhandel. 25 I 2007 hedder det, at årsagen til konfrontationerne mellem kriminelle bander og rockere (men også mellem bander indbyrdes) findes i kampen om markedsandele på narkotikamarkedet. 26 Kontrol om hashmarkedet nævnes særskilt i forbindelse med bl.a. konflikten mellem banden Blågårdsgruppen og Hells Angels. 27 I rapporten fra 2008 hedder det, at hovedparten af den udøvede kriminalitet består af narkokriminalitet, voldskriminalitet og våbenkriminalitet. 28 Da hash-markedet er illegalt, konkurrerer de kriminelle ikke på pris eller kvalitet, som almindelige erhvervsdrivende. De kriminelle kan heller ikke løse konflikter via politi eller retsvæsen. I stedet bliver brutalitet et væsentligt konkurrenceparameter, idet vold er den mest effektive måde at eliminere sine konkurrenter og vinde nye markedsandele på. Rigspolitiet skriver direkte, at: Kriminalitetens profitmotiv har bevirket, at der er opstået konkurrence mellem bandemiljøet og rockermiljøet, hvilket har været en væsentlig faktor i relation til de voldelige konflikter 29 Organiseret kriminalitet som følge af forbudspolitk på narko-området er ikke et isoleret dansk fænomen. Latin-Amerika udgør således et særligt grelt eksempel på, hvorledes forbudspolitik på narkoområdet fører til problemer med organiseret kriminalitet. I Mexico anslås det, at over mennesker (herunder 800 soldater og politifolk) er blevet dræbt siden december 2006 i landets narkokrig. 30 En rapport udfærdiget af the Latin American Commission on Drugs and Democracy, hvis forfattere inkluderer tre tidligere præsidenter fra latin-amerikanske lande, konkluderer da også, at krigen mod narko med fokus på forbud og kriminalisering har været en fiasko, der har resulteret i øget organiseret kriminalitet og vold. 31 Organiseret kriminalitet kendes også indenfor en række andre forbudsbelagte områder som hasard spil og prostitution. 32 Det bedste eksempel er givetvis forbudstidens USA fra Forbuddet mod alkohol fik ikke den amerikanske befolkning til at stoppe forbruget af alkohol. Da efterspørgslen på alkohol fortsatte efter forbuddet, opstod der et lukrativt sort marked, som i vidt omfang blev styret af personer indblandet i organiseret kriminalitet, ligesom det er tilfældet med hash markedet i dagens Danmark. Forbudstiden medførte en voldsom stigning i antallet af voldsforbrydelser og drab, ligesom antallet af indsatte i de amerikanske fængsler steg dramatisk. 33 Det er også bemærkelsesværdigt, at antallet af drab faldt umiddelbart efter, at 23 Se Rigspolitiets rapport: Organiseret Kriminalitet i Danmark Tilgængelig her: CDBD AB3-66B0A50F76C4/0/rapport_organiseret_kriminalitet_i_danmark_2005.pdf (senest besøgt 22. september 2009) 24 Ibid. 25 Se Rigspolitiets rapport: Organiseret Kriminalitet i Danmark 2005 op.cit. note Rigspolitiets statusrapport over kriminalitet forøvet af bander 2007, side Ibd. Side Rigspolitiets Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander p Ibid. side The Economist 5. marts Latin American Commission on Drugs and Democracy: Drugs and Democracy: Towards a Paradigm Shift. Tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 32 John Meadowcroft (red.), Prohibitions, 2008 Institute for Economic Affairs. 33 Marc Thornton, Alcohol Prohobition Was a Failure, Cato Institute, July 17, 1991 Policy Analysis no. 157 tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 5

6 forbuddet mod alkohol blev ophævet. 34 Da de negative konsekvenser af forbuddet mod alkohol langt oversteg de positive blev forbuddet ophævet i Indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred Forbuddet og den politimæssige indsats mod hash har negative konsekvenser for borgernes personlige frihed og privatlivets fred. Indførelsen af en nul-tolerance-politik, der ikke som hidtil skelner skarpt mellem besiddelse til eget forbrug og videresalg har ført til en markant stigning i antallet af sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. I 2004 var der således sager, i 2005 var tallet steget til og i 2006 til Da hash er langt det mest udbredte stof i Danmark, vil hovedparten af disse sager sandsynligvis dreje sig om besiddelse af hash. De mange tusindvis af tvangsindgreb i form af ransagninger og razziaer, som udføres på almindelige mennesker, der alene besidder hash til eget forbrug udgør et relativt intensivt indgreb i borgerens personlige frihed og privatliv. Intensiteten heraf, øges i de tilfælde, hvor borgerne straffes for besiddelse til eget brug, idet de straffes uden at have skadet andre (med undtagelse af eks. bilkørsel i påvirket tilstand), hvorfor staten gør sig til moralsk dommer over borgernes private handlinger. Der bør som udgangspunkt være meget tungtvejende grunde for at kriminalisere offerløse handlinger, da sådan kriminalisering griber ind i den personlige frihed og autonomi. Når henses til, at hash tilsyneladende ikke er væsentligt mere skadeligt end alkohol og tobak og at kriminalisering tilsyneladende ikke påvirker forbruget, synes sådanne tungvejende grunde ikke at foreligge. Hensynet til den personlige frihed og privatlivets fred har medført at Argentinas højesteret i august 2009 erklærede det forfatningsstridigt at kriminalisere besiddelse af hash til privat forbrug. 36 Også den colombianske højesteret og en brasiliansk appel domstol har erklæret kriminalisering af besiddelse af euforiserende stoffer forfatningsstridigt med henvisning til den personlige frihed og privatlivets fred. 37 Disse domme går således længere end den tyske forfatningsdomstols afgørelse fra 1994, hvor forfatningsdomstolen afviste, at forbud og kriminalisering af hash er forfatningsstridigt, men fastslog at det som hovedregel vil være forfatningsstridigt at retsforfølge eller straffe personer der alene har besiddet begrænsede mængder til personligt brug. 38 For nyligt har Mexico endvidere valgt at afkriminalisere besiddelse af euforiserende stoffer til personligt brug Øvrige negative konsekvenser Udover problemerne med øget organiseret kriminalitet og indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred medfører forbuddet mod og kriminaliseringen af hash til en række andre negative konsekvenser. Ifølge en række undersøgelser er koncentrationen af THC det aktive stof i hash steget markant. 39 Forklaringen på den øgede koncentration af THC skal givetvis findes i stoffets illegale karakter. For smuglere er det således en fordel at kunne smugle mindre mængder af koncentreret hash. Legalisering ville betyde, at sundhedsmyndighederne kunne udfærdige regler for og føre kontrol med, at den hash, der produceres og sælges på det danske marked, havde et maksimumindhold af THC, ligesom det kunne kontrolleres, at der ikke blev blandet farlige kemikalier i hashen. Kriminaliseringen medfører tillige, at de penge, som staten kunne tjene i form af afgifter og beskatning og eventuelt øremærke til oplysning og behandlingstilbud ikke bliver opkrævet. Dette medfører dog ikke en tilsvarende besparelse for brugerne, idet hash-handlen fordyres af kriminaliseringen. blandt andet medfører den, at de kriminelle mellemmænd tjener penge. Man 34 Ibid. 35 LFF nr. 201 Ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.) pkt (senest besøgt 22. september 2009) 37 og (senest besøgt 22. september 2009) 38 Bundesverfassungsgericht afgørelse af 9. marts 1994, BVerfGE 90, Global Cannabis Commission Report op.cit note 6, side 51. 6

7 kan derfor lidt forenklet sige, at de potentielle afgiftsindtægter i stedet går i lommerne på kriminelle. En canadisk undersøgelse har således anslået, at den canadiske stat ville tjene adskillige milliarder canadiske dollars, såfremt hash blev beskattet på samme niveau som cigaretter. 40 Som nævnt ovenfor medfører politiets nul-tolerance politik et væsentligt forbrug af ressourcer på bekæmpelse af hashhandlen. De ressourcer politiet anvender på en overvejende nyttesløs og frihedsindskrænkende indsats, kunne bruges på andre områder såsom berigelseskriminalitet og vold. Endelig er det værd at stille spørgsmålstegn ved, hvor hensigtsmæssigt det er at socialt udsatte hashmisbrugere mødes med en politimæssig, snarere end en social indsats, og derved risikerer marginalisering i form af en plettet straffeattest og uoverskuelig gæld til det offentlige. Endvidere medfører forbuddet, at socialt udsatte misbrugere bliver nødt til at frekventere kriminelle miljøer for at få adgang til hash. 5. Konklusion Forbuddet mod og kriminaliseringen af hash må siges at have slået fejl. På trods af indførelsen af en nul-tolerance politik har der aldrig været flere danskere end nu, der har prøvet at bruge hash. Endvidere har forbudspolitikken medført skabelsen af et sort marked, der kontrolleres af organiserede kriminelle, der grundet jagten på profit og fraværet af regler anvender stadig mere voldelige metoder for at fastholde og udvidede deres markedsandele. Forbudspolitikken medfører også et vidtgående indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred ved at kriminalisere offerløse handlinger, der kun skader brugeren selv. Endelig fører forbudspolitikken til en uhensigtsmæssig brug af politimæssige ressourcer, der med fordel kunne bruges på andre og mere alvorlige forbrydelser. På denne baggrund anbefales det at legalisere og regulere produktion, salg, besiddelse og brug af hash, ligesom det er tilfældet med tobak og alkohol. De penge, staten tjener på beskatning og afgifter, kan evt. øremærkes til oplysningskampagner samt behandlingstilbud til hashmisbrugere. Derved opnås en politik, der respekterer borgernes frihed, som mindsker tilskyndelsen til organiseret kriminalitet og samtidigt tager de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af hashmisbrug alvorligt. 40 Stephen T. Easton, Marijuana Growth in British Colombia, Frasier Institute 2004, tilgængelig her: (senest besøgt 22. september 2009) 7

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

2. december Henrik Appel Esbensen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Henrik Appel Esbensen

2. december Henrik Appel Esbensen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen, MB 2. december 2011 Sagsnr. 2011-168800 Dokumentnr. 2011-865191 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse i mail af 23. november 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis

Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis STOF nr. 19, 2012 Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis Måske er det ikke overraskende, at de fleste cannabisdyrkere går ind for en legalisering af cannabis. Men billedet ser mere broget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007 JANUAR 2008 EFTERFORSKNINGS- AFDELINGEN Nationalt Efterforskningscenter (NEC) Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Statusrapport

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 7 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 7 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 201 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. maj 2007 Kontor: Menneskeretsenheden Sagsnr.: 2007-626-0017 Dok.: DBO40588

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sags r.: Dok.: 11. marts 2003 Politikontoret LË'J 20879 I NOTITS om den politimæssige indsats i Christiania 1. politidirektøren i København har

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager Europaudvalget EU-note - E 40 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 15. februar 2007 EU-konsulenttjenesten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

UDKAST TIL TALE. Til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BH-BJ fra Folketingets Retsudvalg onsdag den 27. juni 2012, kl

UDKAST TIL TALE. Til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BH-BJ fra Folketingets Retsudvalg onsdag den 27. juni 2012, kl Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Dato: 20. juni 2012 Dok.: 463721 UDKAST TIL TALE Til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BH-BJ fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

TALEPAPIR. REU-samrådsspørgsmål U om UNGASS og afkriminalisering

TALEPAPIR. REU-samrådsspørgsmål U om UNGASS og afkriminalisering Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 321 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMLPE Koordineret med: Sagsnr.: 1601986 Dok. nr.:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM

FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets politik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum.

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

STOP FOR ULOVLIG HUNDEHANDEL: 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL

STOP FOR ULOVLIG HUNDEHANDEL: 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL STOP FOR ULOVLIG HUNDEHANDEL: 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL FEBRUAR 2017 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL 1 INDHOLD BAGGRUND... 3 9 INITIATIVER: GØR REGISTRERING

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere