Aarhus d. 9/ Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Att. Anette S. Pedersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen."

Transkript

1 Aarhus d. 9/ Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/ sagsnr /1/ Tak fordi I viser opmærksomhed for mit virke som læge. Tak fordi I har valgt disse 11 patienter, hvor jeg skal redegøre for mine undersøgelser og behandlinger, jeg kunne ikke have valgt dem bedre selv. Hver enkelt af disse patienter er et eksempel på mennesker, som det danske sundhedsvæsen overlader til hjælpeløshed, jeg er især taknemmelig for, at de fleste af de 11 patienter har misbrugsproblemer samtidig med alvorlig psykisk sygdom, misbrugsproblemer bidrager i sig selv med gennemsnitlig 18 gange øget risiko for tidlig død, hvor fx Skizofreni kun bidrager med 6 gange øget risiko for tidlig død. Igennem hele min psykiater uddannelse er jeg opdraget til at afvise patienter med misbrugsproblemer, denne tilbøjelighed sidder stadig meget dybt i den psykiatriske del af sundhedsvæsenet både over for børn og over for voksne. Jeg kunne have valgt mange af mine patienter, der har haft kontakt til psykiatrien både som børn og som voksne, hvor relevant behandling er undladt med henvisning til misbrugsproblemer. Da jeg i protest over disse forhold forlod psykiatrien for fire år siden, var det med den helt klare hensigt at give et tilbud til denne målgruppe. Jeg havde i Projekt bedre udredning vist, at man med et enkelt tiltag kunne udrette store forskelle, det eneste, der skal til, er, at social indsats og psykiatrisk indsats sker samtidig i tæt samarbejde. De 11 patienter er hver fro sig eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke samarbejder. Udover svære menneskelige lidelser er der i øvrigt tale om meget store økonomiske konsekvenser, når sundhedsvæsenet efterlader denne målgruppe i en hjælpeløs tilstand. Jeg har følt mig nødsaget til at tilsidesætte regler og retningslinjer og følge mit lægeløfte, jeg har valgt ikke at efterlade mine patienter i en hjælpeløs tilstand. I kunne spørge dem og deres forældre, hvad de tænker. Min indsats er ikke perfekt forstået på den måde, at der helt sikkert er del, der kunne gøres endnu bedre. I min seneste forespørgsel til Bent Hansen fremgår det meget tydeligt, at Regionerne er tilfreds med det, de gør nu og at de ikke vil hjælpe med at betale de nødvendige udgifter, det er således stadig overladt til Kommuner, Kriminalforsorgen og private at betale for behandling, hvis de hører til de dobbeltramte. For hver patient har jeg kort redegjort for min påstand om manglende udrednings og behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, diagnoser og behandling og resultater. Venlig hilsen Henning Laugesen Speciallæge i psykiatri Fuglebakkevej Aarhus V Tlf

2 mand født 1997 Klinikken kontaktes maj 2014 fra Ungecenteret xx. Telefonisk beskrives en ung mand med væsentlige psykiske problemer i kombination med hashmisbrug. Ud fra deres erfaringer med Børne og ungdomspsykiatrien herunder samarbejdsmetoder og krav om afholdenhed, som betingelse for behandling, har de fundet det mere hensigtsmæssigt, at AR kunne få en koordineret indsats, hvos misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling kunne gå hånd i hånd og hvor medicinsk behandling ikke er betinget af fuldstændig afholdenhed med hash. AR har med Quetiapin fået muligheden for at komme fri af hashafhængigheden. Pga. bivirkninger ved Methylphenidat er han skiftet til Lisdexamfetamin, som igennem de seneste måneder har haft en god virkning. Både far og kommune er med på, at der skal væsentlig mere til end bare medicin. 3. Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen mand. Født 1997 DS er fulgt af undertegnede under ophold på institution mhp afrusning med første kontakt 30/ afsluttet 18/ DS har i 12-års alderen fået stillet diagnosen ADHD, han har været søgt behandlet i Børneungdomspsykiatrien, men pga. komplikationer i form af stof og alkoholmisbrug og kriminalitet er behandlingen fra det etablerede system indstillet. Under opholdet lykkedes det at få ham til at afholde sig fra stofmisbrug på nær et par slip med hash. Den medicinske behandling er optimeret, men der er stadig plads til forbedringer. Min journal er videregivet til døgninstitution mhp fastholdelse af afholdenhed, et tilbud til mennesker med kriminalitet og stofmisbrugsproblemer. Jeg har haft telefonisk kontakt til Leder NN, som har orienteret mig om, at de tilkøber ikkeregional psykiatrisk ekspertise og agter at videreføre den medicinske behandling. 2. Beskrivelse fra institution mhp afrusning (Dagsrapporter fra institution mhp afrusning fylder 35 sider er ikke medsendt derudover ligger der i institution mhp afrusning s regi diverse sagsakter i papirform, som jeg ikke pt har tilgang til. 3. Mailkorrespondance 4. Journal fra Børneungdomspsykiatrisk afdeling xxxxxxx kvinde. Født 1997 Er undersøgt 13/4 2014, jeg fandt alvorlige psykotiske symptomer (mistanke om Skizofreni)

3 Pt var på det tidspunkt ude af misbrug. Pt fik tilbud om mulighed for at starte på antipsykotisk medicin i form af tablet Risperidon. Hun valgte ikke at tage i mod dette tilbud. Hun blev henvist til videre udredning på Børneungdomspsykiatrisk afdeling, hvor man siden har konstateret Paranoid Skizofreni og tilknyttet hende til OPUS. Pt er på den måde et eksempel på tidlig opsporing af alvorlig psykisk sygdom i et Rusmiddel center. 3. Epikrise fra Børneungdomspsykiatrisk afdeling 4. Journal fra OPUS kvinde født 1997 Er fulgt fra 26/ til 9/ på anmodning fra botilbuddet xx hvor hun var i et enkeltmandsprojekt. (Jeg har tidligere haft forløb med andre beboere på xx, hvor det er lykkedes at bringe stofmisbrug til ophør og stabilisere en psykisk tilstand) Jeg har dokumenteret min mistanke om ADHD og baggrunden for den tilbudte behandling. EKJ s reaktion på Methylphenidat i from af Concerta var for så vidt positiv, men hun ønskede ikke at fortsætte dette. Jeg tænker, at hun ikke magtede at være klart tænkende. EKJ har afprøvet Topiramat, som udover effekt i forhold til Epilepsi også har dokumenteret trangdæmpende virkning i forhold til mad, alkohol og flere stoffer. Hun har fået Quetiapin som for mange har været en god hjælp til at mindske hashrygning. Hun har fået Gabapentin, hvor der også ligger videnskabelig dokumenteret effekt i forbindelse med hashafvænning. Hun har prøvet Phenergan og Melatonin mod meget svære søvnproblemer/hashabstinenser. I vurderingen af effekten har hendes oppositionelle adfærdsforstyrrelse, som jeg i min journal kalder Rasmus modsat, vanskeliggjort ordentlig afprøvning og ordentlig vurdering af effekt. I forbindelse med svært selvskadende og udadreagerende aktivitet herunder meget veludtalte selvmordsønsker foranledigede jeg akut vurdering ved Børneungdomspsykiater. Jeg henviser til epikrise fra vurdering i modtagelse og epikrise fra efterfølgende indlæggelse. Der er ikke fra Børneungdomspsykiatrisk side fundet indikation for opfølgende tilbud. EKJ s adfærd og heraf følgende strafbare handlinger har ført til anbringelse på en lukket institution. Institutionen har kontaktet undertegnede med udgangspunkt i EKJ s udtrykte tillid til undertegnede mhp. videre behandlingskontakt, men der var ikke i deres budget midler til tilkøb af min ikke regional psykiatrisk assistance i forhold til misbrugspsykiatri. 3. ASRS 5. Neuropsykologisk undersøgelse undersøgelse 7. Epikrise fra Psykiatrisk modtagelse

4 8. Epikrise fra Psykiatrisk modtagelse 9. Epikrise fra Børneungdomspsykiatrisk afdeling kvinde. Født Er fulgt af undertegnede siden 14/ Moderen anmodede undertegnede om at udrede hendes datter dengang fordi, der var for lang ventetid i Børneungdomspsykiatrien. Behandlingsforløbet, hvor Methylphenidat, Atomoxetin og Lisdexamfetamin blev afprøvet, fremgår af min journal. Familien valgte i samarbejde med undertegnede at skifte til Neurofeedback. Moderen har taget kursus og købt apparatur og foretaget træningerne derhjemme. De har nu alle været medicinfri 1 år og er mere velfungerende end på noget tidspunkt under den medicinske behandling. De er således gode eksempler på, at man med få måneders Neurofeedback træning kan opnå en varig bedring i hjernefunktionen ved ADHD, i dette tilfælde bedre end det, der har været muligt med medicin. 3. Mailkorrespondance Kvinde født Jeg har gennem nogle år behandlet Pt s far på xx Rusmiddelcenter. Faderen har haft et mangeårigt misbrugsproblem på baggrund af kombineret ADHD og Bipolær lidelse. I min behandlingskontakt har han spurgt til arvelighed og hvorvidt datteren kunne have fået hans gener, han kunne se rigtig mange træk hos hende. Jeg opfordrede til henvisning til Børneungdomspsykiatrisk afdeling, denne henvisning blev effektueret, forældrene fandt undersøgelsen overfladisk og konklusionen at Pt ikke havde tilstrækkelige problemer til at stille diagnose eller tilbyde behandling. Alt er relativt, både faderen og Pt er rigtig godt begavede og det er klart, at deres symptomer har været præget af begavelsesbetingede kompensationsstrategier, støtte og struktur fra moderen og fra skolen og fra den forening, hvor de er aktive. Forældrene anmodede mig om at se hende og jeg fandt problemer forenelig med ADHD, men også en mistanke om tilbagevendende depressioner/bipolær lidelse. Pt responderede umiddelbart positivt på Methylphenidat i form af Concerta, men i løbet af efteråret og vinteren udviklede hun væsentlige depressive symptomer og heraf følgende funktionsnedsættelse. D. 22/1 havde jeg telefonsamtale med moderen, som beskrev et barn med svært kompromitteret søvn, udtalte depressive forestillinger og tiltagende kaotisk usamlet funktion. Det var baggrunden for opstart af Quetiapin. Ved samtalen d. 24/1 var hun i markant bedring efter, at have sovet. En hurtig reaktion på medicin relevant for Bipolær depression gav således yderligere grund til at tænke, at hun havde arvet begge faderens lidelser.

5 Ved samtalen orienterede jeg om mulighederne for behandling med Neurofeedback, som forældrene valgte til efter en kortere betænkningstid. Pt har haft meget positiv virkning af Neurofeedback således, at hun nu er helt udtappet af alle former for medicin og med et funktionsniveau, der ifølge forældrene, skolen og hendes egen oplevelse er det bedste, hun har prøvet i sit liv. Der ligger evidens for Neurofeedbacks virkning i forhold til ADHD. I min klinik + hos mine samarbejdspartnere bruger vi bl.a. SCL90 til monitorering af effekten af Neurofeedback, JS har mindsket sine symptomer inden for depression, angst og aggression med 2 standard deviationer på 8 items ligger hun nu under 50, som er gennemsnittet for normalbefolkningen, inden for fobisk angst scorer hun 55, hvilket stadig er inden for normal området, der går til 60. Hun er således mere velbefindende end gennemsnittet, hun og forældrene har udtrykt stor taknemmelighed og vil, såfremt hun igen skulle komme i ubalance, kontakte undertegnede mhp. råd og vejledning omkring Neurofeedback eller medicin. 3. Mailkorrespondance 4. Resultat af SCL90 i forbindelse med Neurofeedback træning 5. Journal fra Børneungdomspsykiatrisk afdeling 6. Status rapport fra kommune undersøgelse 8. Journal fra Allergi center 9. Pædagogisk Psykologisk Vurdering mand. Født 1997 Pt har i andet regi fået diagnosen ADHD. Jeg har ikke kunnet fremskaffe journalmateriale, behandlingsforsøg er opgivet pga. problemer omkring hashrygning. Erfaringerne var ikke ubetinget gunstige. Fokus har indtil videre været at give han behandling med Quetiapin, så han ikke længere er afhængig af hash, det er foreløbig lykkedes. Hans reaktioner på Methylphenidat såvel som indtag af amfetamin og kokain har ikke været typiske for ADHD således, har der ikke været hastværk i forhold til at få afprøvet ADHD medicin i god overensstemmelse med Pt og moderens ønske om at undgå dette. Han har forsøgt Neurofeedback, men motivationen slog kun til til 3 træninger, tilbuddet står stadig åbent. Indtil videre glædes vi over, at hans kognitive funktion er bedret, at han er mere aktiv i beskæftigelse, at han har fundet et bedre socialt netværk og at han sparer ca kr. om måneden til hash. 3. Udredningsrapport fra Rusmiddelcenteret 4. Skadestue epikrise

6 5. Diagnoser fra Børneungdomspsykiatrisk afdeling kvinde. Født 1999 Pt har pga. svær ADHD og Oppositionel adfærdsforstyrrelse ( mine diagnoser) haft meget store begrænsninger i sit liv således, at man har været nødsaget til at anbringe hende på en døgninstitution. Hun har været ude i alvorligt stofmisbrug. Man kan undres over, at ingen har tænkt på, at iværksætte psykiatrisk undersøgelse. Hvorfor det tilfældigvis var et misbrugscenter med tilkøbt psykiatrisk assistance institutionen søgte hjælp i? Jeg tænker at alle dem der har været involveret i at hjælpe denne unge pige har tænkt at der ikke var hjælp at hente i børne - ungdomspsykiatrien. NKA har god virkning af medicin mod ADHD bedst med Elvanse kombineret med Quetiapin. Hun er mere tilgængelig for pædagogisk støtte og kommer mere i skole. Hun er ikke helt stoppet med hash, men fri af afhængighed. Moderen havde ved undersøgelsen mange symptomer på ADHD og er nu færd med udredning hos anden psykiater. 3. ASRS 5. Udredningsrapport fra Rusmiddelcenteret mand født 1997 Er en af de unge mennesker, der pga. ubehandlet ADHD har tilbragt flere år på institution. Han har under disse ophold ved flere lejligheder overfor personale givet udtryk for sin mistanke om ADHD som begrundelse uden at blive hørt, man har givet ham den forklaring, at Børneungdomspsykiatrisk afdeling ikke udreder mennesker, der ryger hash. Under ophold på institution i xx får han nys om, at man kan blive udredt psykiatrisk på Rusmiddelcenteret, hvorfor han af egen drift tager kontakt til Rusmiddelcenteret mhp. hjælp til at stoppe sit hashmisbrug. Der er intet i hans historie, der taler mod ADHD, tværtimod har han veldokumenteret alle kernesymptomer. Han responderer udmærket på Concerta. Der er visse bivirkninger, hvorfor det findes relevant, at han også får mulighed for at prøve Elvanse. Det sidste har en bedre virkning. Med støtte af kortvarig lavdosis Quetiapin behandling formår han at ophøre fuldstændig med indtag af hash. Han klarer søvnproblemerne ved ADHD med Melatonin. Han er i øvrigt på vej til at udnytte de nu frigjorte evner, så han på sigt kan få uddannelse og blive selvforsørgende.

7 Jeg har henvist ham til Børneungdomspsykiatrisk afdeling for at være sikker på, at han har fået alt relevant behandling/for at sikre at jeg ikke har forsømt noget. Mest for at de kan se at deres antagelser og krav om afholdenhed før opstart af ADHD medicin ikke giver mening i alle tilfælde. Foreløbig har de ikke kunnet bidrage med noget, men vi får se. 3. ASRS 5. Udredningsrapport fra Rusmiddelcenteret kvinde. Født 1997 Pt er som tilbud i forbindelse med kommunal misbrugsbehandling sendt til hashafvænning på institution mhp afrusning. Under opholdet fik jeg en stor mistanke om ADHD. Hendes respons på medicinsk behandling var i fuld overensstemmelse med forventningerne i forbindelse med denne diagnose. Det lykkedes at få hende fri af hash. Hun kom fri af Quetiapin, som abstinensbehandling i forbindelse med hash. Jeg har senest haft kontakt til behandlingscenter xx. Jeg ved, at tilbuddet til unge med ADHD og misbrugsproblemer i Region Nordjylland er meget beskedent. Udfra Fælles Medicinkort får jeg mistanke om, at hun er ophørt med medicinen sommeren 2014, det kunne have været rart, hvis jeg trygt kunne have henvist hende til Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland, så de kunne have fuldt op på min start. 2. Rapport fra Behandlingscenter xx mand. Født 1997 TBN forældre kontakter mig fortvivlede over deres søns alvorlige problemer ikke kun med misbrug men også med rigtig dårligt selskab med risiko for kriminalitet. De havde ikke forventninger til hjælp fra misbrugsbehandling elle ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark og kører derfor fra xx til Århus for at få hjælp. Jeg stiller diagnoserne ADHD og Oppositionel adfærdsforstyrrelse. Han responderer for så vidt godt på ADHD medicin og med hjælp af Quetiapin lykkes det for ham at holde pause med hash.

8 TEN følger behandlingen primært på forældrenes ønske om, at han får hjælp. Uden hash er han temperamentsmæssigt så ustabil, at han reager svært destruktivt og selvdestruktivt. I disse ekstremt stressede tilstande udvikler han psykotiske symptomer, hvorfor jeg anmoder Børneungdomspsykiatrien om at tage over. Se vedlagte journaludskrift derfra. 3. ASRS 5. Journal fra Børneungdomspsykiatrisk afdeling

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere