Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden beskriver den service, som borgerne kan forvente at få ved henvendelse om behandling. Den er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. I Holbæk kommune skal behandlingsindsatsen, for så vidt det er muligt, foregå i ambulant- eller dagregi. For at blive visiteret til døgnbehandling som over 18 år, skal man være omfattet af en af følgende 4 målgrupper: Gravide misbrugere, forældre med børn i hjemmet, borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom eller borgere med risiko for at miste arbejdet. Behandlingen er gratis Politiske målsætninger i Byrådets politik for voksne med særlige behov, og dermed for misbrugsbehandlingen. Borgeren skal opleve at være i centrum for en helhedsorienteret, individuel og sammenhængende indsats. Borgeren skal mødes med respekt og medmenneskelighed. Borgeren skal møde én kommune, som tager ansvar for, at borgeren får den relevante rådgivning og støtte. Borgere med misbrug skal mødes som mennesker med muligheder, håb, drømme og kompetencer og ressourcer. Borgeren skal understøttes i at tage ansvar for egen trivsel og udvikling efter evne, med henblik på et værdigt liv. Organisatorisk placering af misbrugsbehandlingen I Holbæk kommune varetages den ambulante behandling og dagbehandling for stofmisbrugere af Center for Misbrug og Forsorg, der også omfatter kommunens forsorgshjem. Centret varetager også den ambulante misbrugsbehandling af kommunens unge mellem 15 og 18 år. Center for Misbrug og Forsorg er en selvstændig enhed med reference til Socialchefen. Centrets ledelse består af Centerleder samt af afdelingsleder for misbrugsbehandlingen og afdelingsleder på forsorgshjemmet Behandlingsgaranti I Lov om Social Service 101 stk.2 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Det betyder, at der højst må gå 14 dage fra borgeren har henvendt sig med ønske om behandling til behandlingen iværksættes. Servicelovens 101, stk. 3 og bekendtgørelse nr af fastsætter regler om behandling af stofmisbrug for unge under 18 år. Mulighed for frit valg I Lov om Social Service 101 stk.4 beskrives borgerens ret til frit valg. Det betyder, at borgeren har ret til at vælge et alternativt behandlingssted forudsat at dette opfylder og kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. I særlige tilfælde kan retten til frit valg dog tilsidesættes eller begrænses af hensyn til borgerens psykiske tilstand. Mål for behandlingsindsatsen Behandling har til formål skabe rammer og muligheder for at den enkelte kan ændre sit misbrugsmønster og dermed opnå bedre livskvalitet, bedre livsmuligheder, herunder deltagelse i det almindelige samfundsliv. Et centralt element i behandlingsarbejdet er at understøtte den enkelte misbrugers indsigt i egne ressourcer. Styrke den enkeltes tro på disse ressourcer og støtte vedkommende i at udnytte disse til at opnå en bedre social og personlig funktion. For de mest belastede misbrugere endvidere en forebyggende både social og sundhedsfaglig indsats, omsorg, alt sammen med henblik på helbredsmæssig og social skadesminimering. For nogle misbrugere vil målet være stoffrihed, for andre reduktion af misbruget og for andre igen 1

2 stabilisering og kontrol med misbruget. Indsatsen omkring den enkelte tilrettelægges individuelt og hvis det er muligt i samarbejde med andre aktører, det være sig familie, sagsbehandler, jobkonsulent, kriminalforsorg, sygehus, m.m. For de unge under 18 år vil der altid være tale om et samarbejde med familiecentret og med forældrene, der skal give samtykke til behandlingen. Faglig kvalitet Al misbrugsbehandling i Holbæk Kommune varetages af behandlere med en social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse på bachelor niveau. Alle behandlere har eller får videre- og efteruddannelse, der sikrer dem relevante kompetencer med henblik på misbrugsbehandling. Behandlingen baserer sig på en systemisk referenceramme, der understøtter den kognitive behandling og brugen af MI, Den motiverende samtale. Holbæk Kommunes behandlingstilbud til unge under 18 år Tilbud der gives til unge Når det drejer sig om unge er det afgørende, at der tages udgangspunkt i den unge som ung, og ikke i den unge som misbruger. Behandlingen baserer sig derfor på den unges eget ønske om forandring. I en fase i de unges liv, hvor de unge blandt meget andet er optaget af at frigøre sig fra forældrene og andre forældrerepræsentationer, er dette centralt i behandlingen. Ambulant behandling Behandlingen foregår ambulant, intensitetsgraden varierer fra ung til ung, og henover forskellige faser i behandlingsforløbet. De unge, deres forældre eller andre i de unges miljø kan frit henvende sig uden forudgående visitation direkte til ungebehandlingen. Formålet med behandlingen er, at den unge kommer ud af sit misbrug, får indsigt i de mekanismer, der har ført til misbruget, får indhentet sine sociale, psykiske og fysiske færdigheder, etablerer et normalt ungdomsliv og genoptager sin uddannelse eller sit arbejde. Behandlingen består af følgende faser. Intern visitation: Baggrund for henvendelsen, forbrug af rusmidler, skolegang, uddannelse, fritidsjob, problemer og samlede livssituation. Der orienteres om behandlingens mål, indhold og varighed, behandlings-garanti, samt om inddragelse af forældre og andre samarbejdspartnere. Hvis den unge ikke er indstillet på forældreinddragelse, kan tilbydes 3-5 samtaler anonymt med hen blik på at motivere den unge til forældreinddragelse og dermed et egentligt behandlingstilbud. I denne fase foregår også en gensidig forventningsafstemning ligesom der gives generel information om tilbuddet. Udredning: Ved hjælp af det fælles arbejdsredskab UngMap kortlægges den unges situation. I kortlægningen tages udgangspunkt i Center for Rusmiddelforsknings ni anbefalinger for god ungebehandling. Behandling: Behandlingen er opdelt i 3 faser, som udgangspunkt af 2 måneders varighed. Der er fokus på misbruget, psykoedukation i stof og alkoholrelaterede temaer, tilbagefaldsforebyggelse, den unges netværk, samt andre i visitationen identificerede temaer. Der inddrages relevante samarbejdspartnere og forældrene som ofte er nøglepersoner i støtten til og behandlingen af den unge. Der afsluttes med evaluering og aftaler om opfølgning. 2

3 Målgruppen Målgruppen for Ungebehandlingen Sofiehuset er unge i alderen år, som er karakteriseret ved ofte at have komplekse problemer herunder alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder ud over deres misbrug. De unge har et bekymrende forbrug af rusmidler, som påvirker deres adfærd og muligheder for at udvikle sig, være aktive i deres liv, indgå i sociale relationer, være i gang med skole, uddannelse og/eller beskæftigelse. Forbruget af rusmidler skal overskygge de udfordringer, der normalt er forbundet med at være ung, og forbruget skal ligeledes være udtryk for mere end almindelig eksperimenterende ungdomsadfærd. De unge er ofte karakteriseret ved en eller flere risikofaktorer: Er ikke lærings- og uddannelsesmodtagelige Lider under social isolation Er ude i kriminalitet eller er kriminalitetstruede Omgås andre socialt udsatte unge, ofte i misbrugsmiljø Har eller er på vej til at udvikle psykiatriske problemstillinger Har vendt op og ned på dag og nat Lider af søvnbesvær Er ophørt med at dyrke fritidsinteresser Kommer fra problematiske familieforhold Kommer fra svært socialt belastede forhold Holbæk Kommunes behandlingstilbud til voksne Tilbud til borgere med stofmisbrug Sammensætningen af alle behandlingstilbud tager udgangspunkt i den enkeltes problemstillinger, situation, resurser og ønsker. Der forefindes følgende muligheder: Ad-hoc behandling Ambulant behandling Dagbehandling Efterbehandling Døgnbehandling Ad-hoc behandling Adhoc-behandling er i henhold til Servicestyrelsens kategorier for behandlingstilbud, et minimumstilbud om løbende socialfaglig støtte til klienter i medicinsk behandling, som er mindre end 2 månedlige samtaler i henhold til behandlingsplan. Kontakten til stofmisbrugeren foregår ofte i sammenhæng med medicinudlevering. Her ydes støtte i forbindelse med den medicinske behandling, håndteres højrisikosituationer både fysisk og psykisk samt andre støttende foranstaltninger/skadesminimering udsprunget af stofmisbrugerens hverdag og aktuelle situation. Ambulant behandling Afklarende og udredende samtaler med henblik på at afdække stofmisbrugets karakter og omfang således, at der kan iværksættes en individuel behandlingsplan. Udarbejdelsen af behandlingsplanen skal blandt andet sikre sammenhæng mellem både den sundhedsfaglige og den socialfaglige del af behandlingen, herunder samspil med den regionale behandlingspsykiatri og egen læge. Behandlingen er tilrettelagt som følger: 3

4 Udredning og eventuel screening for psykisk lidelse. Rådgivning og vejledning i forhold til misbruget Individuelle samtaler med udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen Gruppesamtaler omkring særlige temaer, eksempelvis hashmisbrug og tilbagefald Motiverende samtale i forhold til forandringsarbejdet Skadesminimerende undervisning og støtte Undervisning i tilbagefaldsstrategier Samtaler med familier og pårørende Støtte til mestring af hverdags- og arbejslivet Udredning i forhold til ansøgning om dag eller døgnbehandling Samarbejde med andre relevante instanser Håndtering af højrisiko situationer Efterbehandling Særlig indsats til gravide misbrugere i henhold til frivillig Sundhedsaftale med Region Sjælland, der detaljeret angiver samarbejdsprocedurer og indsats, når det drejer sig om sårbare gravide og sårbare familier. Er der borgere, der på grund af adfærd eller sygdom ikke kan benytte kommunens ambulante sociale tilbud, købes der udgående mobilt tilbud af anden kommune. Dette sikrer, at også disse borgere får et socialt (og medicinsk) behandlingstilbud. Dagbehandling Opstilling af individuelle mål for behandlingen: Faste daglige mødetider Udarbejdelse af koordineret behandlingsplan eksempelvis med Jobcenter, uddannelsessteder og arbejdsgivere. Individuelle samtaler med udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen Gruppesamtaler omkring særlige temaer, eksempelvis hashmisbrug og tilbagefald Råd og vejledning med udgangspunkt i brugerens samlede sociale situation og problemstilling Råd og vejledning til de pårørende Omsorg og støtte i hverdagen "hjælp til selvhjælp" Aktiviteter, kulturelle oplevelser og måltider med henblik på socialt samvær, udvikling af sociale kompetencer Undervisning vedrørende blandt andet kommunikation, handlemønstre, konflikthåndtering og sundheds- og helbredsrelaterede emner Forbehandling til døgnbehandling, mental og praktisk forberedelse Koordinerende og op følgende rolle under døgnbehandlingen Døgnbehandling Holbæk kommune har ikke eget døgnbehandlingstilbud. Der benyttes private aktørers døgnbehandlingstilbud. Konkret vurderes døgntilbuddene ud fra blandt andet følgende kriterier: Målgruppe beskrivelse, herunder også behandlingsstedets egenvurdering af dets styrke og begrænsninger Behandlingsmetoder, herunder effektiv tilrettelæggelse af behandlingsforløbene Tilbuddets holdning til samarbejde med både anbringende myndighed og andre relevante samarbejdspartnere Størrelse og antal indskrevne i behandling 4

5 Medarbejdersammensætning og deres uddannelsesmæssige baggrund Omfanget af lægelig/psykiatrisk ekspertise De fysiske forhold Hvilke aktiviteter der tilbydes Afgiftningsmetoder Stedets regler og rammer, herunder forudsætninger for bortvisning, karantæne eller tænkepause Muligheder for individuelt tilrettelagte forløb Samarbejde med pårørende, herunder mulighed for samvær med børn Mulighed for tilbagefaldsbehandling Stedets udslusningstilbud, er der tilbud om halvvejshus, efterværn eller lignende Klare kontaktmæssige forhold, herunder sammenhæng mellem pris og kvalitet Seneste tilsynsrapport Efterbehandling Holbæk kommune tilbyder efterbehandling i eget dagbehandlings regi: Opstilling af individuelle mål for efterbehandlingen Fastholdelse af stoffrihed Individuelle samtaler samt undervisning i tilbagefaldsstrategier Afklaring af erhvervsperspektiv Støtte til mestring af hverdags- og arbejdslivet Støtte til styrkelse af sociale netværk, af familierelationer og deltagelse i det almindelige samfundsliv Understøttelse af det medicinske behandlingstilbud Den sociale behandling sker i tæt samarbejde med og understøtter den lægefaglige behandling, som I Holbæk kommune er en integreret del af og geografisk liggende sammen med det ambulante behandlingstilbud. Det medicinske tilbud består af følgende: Lægekonsultation 1 x ugentligt Halvårlige lægecheck Substitutionsbehandling, stabilisering og nedtrapning Infektionsbehandling Administration af støttemedicin Sårbehandling Støtte/motivation til EKG undersøgelser af brugere på høje doser af substitutionsmedicin Vejledning og rådgivning vedrørende smitteveje og forebyggelse blandt andet vedr. Hepatitis og HIV Støtte/motivation til Screening vedr. Hepatitis og HIV Vaccination af Hepatitis A + B Indstilling til sygehusvæsenet til udredning af behandling for Hepatitis C Udlevering af kanyle sæt på kommunens apoteker Præventionsprojekt frem til udgangen af 2013 der yder gratis prævention; p-piller, p-stav, spiral samt udlevering af kondomer Indberetning til de nationale indberetningssystemer vedr. de lægelige kerneydelser på området Målgruppe og visitation Målgruppen/ borgere som tilbuddet retter sig mod: 5

6 Den ambulante behandling Dagbehandlingen Den ambulante behandling er rettet mod borgere over 18 år, men også unge under 18 år og deres familie kan modtage rådgivning og vejledning: Svært belasted stofmisbrugere med langvarigt misbrug bag sig og hvor ønsket primært er en stabiliserende social og medicinsk behandling. Målet er derudover ofte skadesreduktion på grund af misbrugets følgevirkninger. Stofmisbrugere med svært eller middelsvært misbrug med ønske om stabiliserende social og medicinsk behandling, men hvor sigtet er reduktion af substitutionsbehandlingen og på sigt måske stoffrihed. Stofmisbrugere med lettere eller svært eksperimenterende misbrug af såkaldte feststoffer og eller stofforbrugere af hash. Stofmisbrugere med et sideløbende alkoholmisbrug. Stofmisbrugere med særlige behov, særligt psykisk syge, alvorligt fysisk syge og gravide stofmisbrugere. Borgere med misbrug af lægeordineret benzodiazepin henvises til egen læge. Dagbehandlingen er rettet mod over 18 årige: Borgere med lettere eller eksperimenterende misbrug Borgere med middelsvært eller svært destruktivt misbrug Borgere med særlige behov som eksempelvis gravide eller psykiske lidelser, herunder: Borgere hvis primære mål er stoffrihed Borgere, som har et ønske om at ændre på egen situation og livsmønster Borgere, der har behov for støtte til at afklare egen situation Borgere, som er indstillet på at indgå i gruppe behandling Borgere, der ønsker et afklarende forløb med henblik på døgnbehandling Borgere, hvis primære mål ikke nødvendigvis indebærer stoffrihed Visitation til den sociale misbrugsbehandling Borgere i Holbæk kommune kan uden forudgående visitation henvende sig på kommunens Rådgivningscenter ved ønske om misbrugsbehandling. Rådgivningscentret kan visitere videre til dagbehandling. Beslutning om visitation til døgnbehandling træffes af myndighedsenheden/socialcentret. Stofmisbrugeren kan deltage i mødet mellem Rådgivningscentret/Dagbehandlingen og myndighedsrepræsentanten og fremlægge sit ønske om døgnbehandling, men kan ikke overvære eller deltage i afgørelsen Klageadgang Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. Den sociale behandling: En klage over en afgørelse vedrørende den sociale behandling skal være Centret i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Klagen kan fremsættes skriftligt eller mundtligt. Inden for 4 uger efter modtagelsen af klagen skal Centret revurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, 6

7 videresendes klage til det Sociale Nævn med begrundelse for afgørelsen og klageren orienteres herom. Såfremt at klageren får medhold ændres behandlingen således at klagepunkterne imødekommes. Såfremt man ønsker at klage over sagsbehandlingen herunder oplevelse af ikke at være respektfuldt behandlet og eller ikke oplever at få de nødvendige oplysninger eller råd og vejledning, skal dette ske til kommunalbestyrelsen. Ønsker man at klage over det generelle serviceniveau stiles klagen til voksenudvalget. Den medicinske behandling: Vedrørende klage over den lægelige behandling, herunder dosisstørrelse, valg af medicinsk præparat og udlevering skal klagen fremsættes til Centret. Afgørelsen skal da revurderes og såfremt den fastholdes, fremsendes klagen derefter til Patientklagenævnet. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan altid fremsendes direkte til Patientklagenævnet. Centret yder den fornødne råd og vejledning samt praktisk bistand i forbindelse med klagesager, som borgere ønsker rejst. Afgørelser vedrørende den sociale behandling for stofmisbrug og den lægelige behandling fremsendes med en klagevejledning. Brugerindflydelse og kompetencer Brugerindflydelse Rådgivningscentret: Brugernes indflydelse på det ambulante tilbud sker ved deltagelse i ansættelse af nye medarbejdere. Brugerrepræsentanten ved nyansættelser findes blandt de brugere, der enten er indskrevet i medicinsk behandling på Rådgivningscentret eller hvis dette ikke er muligt dagbehandlingen. Dagbehandlingen: I Dagbehandlingen er der ligeledes brugerrepræsentation ved ansættelse af nye medarbejdere. Herudover sikres brugerne indflydelse på tilbuddets indhold og dagligdag og dets udvikling på ugentlige møder. 7

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere