Blodets Bånd Hvad er problemet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blodets Bånd Hvad er problemet?"

Transkript

1 Blodets Bånd Hvad er problemet? I den seneste tid har vi set en omfattende mediedækning af dokumentarfilmen Blodets Bånd. Dokumentaren giver et smertefuldt indblik i livet i en familie med misbrug og de massive svigt børnene udsættes for, dels af egne forældre med manglende kompetencer og overskud, dels af det offentlige system. Det trækker overskrifter, der udtrykker undren, afstandtagen og afsky. Men hvordan kan det være, at sådanne familier igen og igen dukker op i mediernes søgelys? Og hvad med alle de familier og børn, vi ikke ser? Hverken i medierne, eller i det hele taget? En del af forklaringen finder vi i manglende viden og handlekraft blandt de aktører, der kunne og burde handle. Således er der stadig udbredt uvidenhed; hos den almindelige dansker såvel som hos de professionelle. Der mangler viden om hvor alvorlige konsekvenser et misbrug faktisk har, også for familien og ikke mindst børnene. Og der mangler viden om, hvor udbredt misbrug er, at det findes i alle samfundslag, kan tage sig ud på mange måder og ikke altid kan ses umiddelbart. Der mangler viden om, hvornår rusbrug er et problem og hvordan man handler på det. Det tragiske er, at viden findes, men ikke formidles og anvendes tilstrækkeligt, bl.a. fordi der mangler politisk vilje defineret ved lovgivning samt organisatorisk og økonomisk opbakning. Helt afgørende er det at forstå, at når der er misbrug i en familie kræver det en særlig indsats med fokus på og udgangspunkt i misbruget og på baggrund af misbrugsfaglig viden. Dertil kommer et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde som følge af den meget uheldige organisatoriske opdeling af ansvaret for henholdsvis familie/børn og misbrug, der er placeret i henholdsvis kommunens familieafdeling og kommunens misbrugsbehandling. Rus(-mis)brug findes udbredt i samfundet og i alle samfundslag. Det betyder også, at mennesker med rus(-mis)brug er en yderst heterogen/sammensat gruppe, lige fra gadenarkomanen over pædagogen og skolelæreren til børsmægleren, advokaten og lægen. Et rus(-mis)brug kan se ud på mange forskellige måder. Det afhænger bl.a. af hvad der misbruges, om det er alkohol, sove/nervemedicin, hash, kokain, heroin m.v., hvor meget, hvor længe, hvordan og af hvem. I kølvandet på rus(-mis)brug følger ofte en række andre problemer, herunder vold samt psykiske og seksuelle overgreb. Om misbrug skyldes en genetisk, biologisk disposition, en sygdom, en personlighedsforstyrrelse, en svag karakter og manglende viljestyrke, en tillært mestrings-strategi, en form for selvmedicinering af en dybereliggende psykisk lidelse eller noget helt andet, har videnskaben endnu ikke afdækket med sikkerhed. Formodentlig er årsagerne mange, komplekse og individuelle, ligesom løsningsmetoderne er mange. Qua sit afhængighedsskabende indhold og indvirkning på hjernen har et rus(-mis)brug for mange karakter af en mere eller mindre kronisk lidelse med en cyklisk, destruktiv udviklingsbevægelse, der som en nedadgående spiral borer sig længere og længere ned, og som for det meste kræver hjælp udefra for at ændre retning. Vi ved nemlig fra nyeste hjerneforskning, at hjernen ved længerevarende, massivt rus(-mis)brug påvirkes i forhold til reduceret hukommelse, koncentration, indlæringskapacitet, selvindsigt,

2 viljestyrke, problemløsning, ansvarlighed, sociale evner og empati, samtidig med øget rus(- mis)brugstrang, impulsivitet, rigiditet og benægtelse. Alt sammen medvirkende til den manglende erkendelse af rus(-mis)brugsproblemet, konsekvenserne for familien og vilje til forandring. Et misbrug kan defineres ud fra diagnosesystemerne ICD-10 og DSM-IV med udgangspunkt i den misbrugende parts symptomer, men bør i lige så høj grad defineres ved, at familien og de øvrige pårørende oplever forbruget eller rusadfærden problematisk. Det er nemlig helt afgørende at forstå, at rus(-mis)brug er et relationelt problem. Et rus(-mis)brugsproblem belaster ikke blot den rus(- mis)brugende part, men i allerhøjeste grad også familien. Samtidig kan familien initiere forandring, som oftest langt tidligere end den rus(-mis)brugende part, ligesom de spiller ind i forhold til fastholdelse af forandring over tid. Igennem de seneste år er man da også i stigende grad blevet opmærksom på pårørendeproblematikken og familien i forbindelse med misbrug. På grundlag af en efterhånden omfattende og solid forskning ved vi derfor nu, at rus(-mis)brug har konsekvenser ikke blot for den rus(-mis)brugende part, men i allerhøjeste grad også for dennes nære relationer. Det gælder især partner og børn, men også forældre, søskende og nære venner kan blive alvorligt belastet af rus(- mis)bruget og have ligeså meget brug for hjælp. Således ved vi, at partner ofte er mindst ligeså belastet som den rus(-mis)brugende part, til tider endda mere. Børnene udgør i den sammenhæng en særlig bekymring. Vi ved nemlig, at børnene risikerer ganske alvorlige problemer indenfor det psykiske, sociale og helbredsmæssige felt, ikke mindst fordi det er deres grundlæggende udvikling, der er i spil, hvilket kan have omfattende, alvorlige konsekvenser helt ind i voksenlivet og til næste generation. Vi ved således at børnene er seks gange mere belastede end et almindeligt, gennemsnitligt, dansk barn. Mere end hvert tredje barn er i risiko for at have en psykiatrisk diagnose, hvert femte barn er endda i høj-risiko. Det er f.eks. ADHD, OCD, depression, angst, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Dertil kommer forskellige former for psykosomatik, såsom kronisk mave- og hovedpine, søvnproblemer og mareridt. Børnene kan være isolerede og ensomme uden venner og fritidsaktiviteter. De kan have svære koncentrationsproblemer og være hyppigt fraværende i skolen, med forringede uddannelses- og jobmuligheder til følge. Ofte ses udviklingen af en slags hypersensitivitet, i forhold til at sanse stemninger, følelser og behov hos den misbrugende forælder på bekostning af egne følelser, behov og grænser. I modsætning hertil udviser nogle børn mere udadreagerende adfærd med kriminalitet, vold og involvering i bander. Dertil kommer forringede problemløsningsstrategier, der gør at børnene har svært ved at takle de udfordringer og problemer, de naturligt møder, og som kan gøre børnene mindre robuste og mere opgivende. Omtrent halvdelen af børnene fra familier med alkoholproblemer (næsten alle børn i stofmisbrugsfamilier) vil have problemer helt ind i deres voksenliv, hvilket trækker spor i forhold til uddannelse, jobfunktion, økonomi, parforhold og forældrerolle. Især skal understreges den stærkt forøgede risiko for selv at udvikle misbrug. Op til ti gange så høj er risikoen i forhold til voksne uden en baggrund i en misbrugsfamilie. Desuden er misbruget ofte af voldsommere karakter, indtræder tidligere og er oftere ledsaget af andet misbrug. Tendensen kommer især til udtryk hos sønnerne, medens døtrene i højere grad finder en partner med misbrug. I forhold til parforhold ses mere vold, højere konflikt- og stress-niveau samt flere skilsmisser. Men også egen forældrerolle kan give store problemer, udtrykt ved større usikkerhed og bekymring om

3 adækvat forældrerolle, mere magtesløshed i forhold til opdragelse af egne børn med risiko for brug af vold, samt forskellige grader af omsorgssvigt eller misforstået overdreven omsorg. Vi ved også, at det har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Således ved vi, at misbrug forårsager flere dødsfald, mere sygdom og mangeltilstande end nogen anden forebyggelig helbredstilstand. I forhold til de pårørende ved vi, at de sundhedsmæssige udgifter til familiemedlemmer fra misbrugsfamilier er fire gange større end udgiften til familier uden misbrug. Ligeledes er de sundhedsmæssige udgifter til familiemedlemmer til misbrugere større end til familier med andre kroniske lidelser såsom diabetes og astma. Udfordringer og visioner for området i fremtiden drejer sig om handling, behandling, skadesreduktion og forebyggelse samt fortsat vidensudvikling og formidling. For til trods for ovennævnte viden, såvel nationalt som internationalt, følges der ikke op med handling i praksis. De pårørende lades ofte i stikken, ikke blot af netværket omkring dem, men også af de professionelle, der kunne og burde have hjulpet dem. Det kan der være mange årsager til. Først og fremmest er det et problem, at viden ikke formidles systematisk bl.a. via de relevante uddannelsesinstitutioner, og at der kun er sparsom videreuddannelse. Det betyder, at netværk og relevante professionelle aktører ikke er klædt ordentlig på til opgaven. Derudover er der ofte en stigmatiserende holdning til mennesker, der ikke kan kontrollere sig selv. Igen baseret på uvidenhed. Dels er der et misforstået viljesmoment ( man kan jo bare tage sig sammen og lade være ), hvorved der påføres skyld og skam. Dels er der billeder af bumsen på bænken, narkoluderen og gadenarkomanen, der ligeledes føjer skam til et menneske med rus(- mis)brugsproblemer. En stigmatisering, der yderligere forstærkes af vores sprogbrug misbruger. Alt sammen medvirkende til at misbrugsproblemer omgæres af tabuisering, hemmeligholdelse og benægtelse. Som igen bevirker, at det kan være svært at få øje på misbrugsproblemer, ligesom det kan være svært at tale om og handle på. I den forbindelse ses også en udpræget berøringsangst og misforstået respekt for privatsfæren og det enkelte menneskes ret til at træffe valg, der, kombineret med uvidenhed, yderligere vanskeliggør afdækning af og indgriben i forhold til initiering af en sund forandringsproces. Dertil kommer en usikkerhed i forhold til, hvornår især alkoholbrug er skadeligt. Til dette hører også en misforstået forestilling om at skulle vente på rus(-mis)brugers egen erkendelse samt ønske om og vilje til forandring, hvilket bl.a. qua hjernens påvirkning kan tage både 10 og 20 år medens partner og børn efterlades i en nedbrydende og uværdig venteposition. Netop derfor er det en vigtig pointe, at så mange som muligt er involveret i handling. Jo flere der har viden og indsigt i denne problemstilling og er i stand til at handle på den, jo flere børn i klemme kan vi få øje på, og jo tidligere kan vi handle på det, vi ser. Det betyder sikring af viden og kompetence hos en lang række af de fagpersoner, der møder såvel den med rusproblemer som familien i deres daglige virke, f.eks. pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, læger og psykologer. Men også formidling af viden til den almene befolkning, herunder at få almengjort rusproblemer, sådan at stigmatisering og tabuisering kan reduceres og flere kan handle adækvat i forhold til problemstillingen.

4 En forudsætning for og naturlig følge af handling er behandling eller indsatser af forskellig art. Hvis ikke der findes behandling, kan handling kun udføres i begrænset omfang og med begrænsede resultater. Den fremtidige udvikling på behandlingsfeltet bør sørge for, at familien sidestilles i behandlingssystemet og tildeles samme behandlingsrettigheder og -muligheder som den rus(mis- )brugende part, også uafhængigt af den rus(mis-)brugende parts erkendelse og vilje til behandling/forandring. I den forbindelse er der brug for udvikling af differentierede tilbud, der kan matche de mange forskellige individer og problemstillinger, således at så mange som muligt kan finde et tilbud, de kan profitere af. Som udgangspunkt bør sådanne behandlingstilbud foregå i en rus(-mis)brugsrelateret sammenhæng med rusbruget som omdrejningspunkt. Rus(-mis)bruget er nemlig det styrende og centrale uanset de ofte komplekse problemstillinger. Den videre udvikling afhænger af, at rus(-mis)brugsproblemet løses og det kræver rus(-mis)brugsfaglig ekspertise om end i tæt samarbejde med relevante samarbejdsparter (f.eks. psykiater, børne-familiesagkyndige, skole, pædagoger, læge, psykolog etc.), sådan at familien kan tilbydes en helhedsorienteret og koordineret behandlingsindsats på baggrund af tværfaglig og tværsektorielt samarbejde. Et særligt problem i denne forbindelse er den nuværende uhensigtsmæssige organisatoriske og lovmæssige opdeling, hvor ansvaret for børnene ligger i kommunernes familiebehandling, medens ansvaret for rus(-mis)bruget ligger i misbrugsbehandlingen. Der fordres derfor i den grad tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i forhold til såvel opsporing som indsats. Dertil kommer, at de seneste års økonomiske nedskæringer har fået kommunerne til at skære i de forkerte ydelser, herunder hjælp til familien og familieorienteret misbrugsbehandling med langtidseffekt. Hele familien er ramt og det er afgørende, at alle får hjælp, individuelt og sammen, i samme retning og gerne på samme tid, hvilket også fremgår af eksisterende forskning og evidens. For nogle af de mest belastede familier betyder det den dyre langvarige døgn-familiebehandling, som næsten ikke findes i Danmark mere, fordi den fejlagtigt er sparret væk til fordel for langt dyrere tvangsfjernelser og/eller midlertidige lappeløsninger. Der er stærke kræfter af kærlighed og loyalitet på spil mellem forældre og børn, hvilket såvel forskning som dokumentaren Blodets Bånd påviser. En tvangsfjernelse bør derfor være sidste udvej. Til gengæld skal den så også være der, når det er nødvendigt og inden barnet har taget alvorlig skade. Til behandlingsområdet hører også tidlig indsats, herunder skadesreduktion og forebyggelse. Når vi nu ved, at de pårørende har en fire gange så stor brugsrate af sundhedssystemet, at børnene har en stærkt forøget risiko for at udvikle psykiske lidelser og eget misbrug, er det da fuldstændigt tosset ikke at gøre en indsats i forhold til at undgå dette. Derudover ved vi, at selvom børnene som voksne ikke selv har udviklet misbrug eller psykiske lidelser, kan de have en lang række andre vanskeligheder, der kan have konsekvenser for deres funktioner i arbejdsliv, parforhold og forældreskab med konsekvenser for deres børn, og dermed næste generation. I forhold til den tidlige indsats er de pårørende af ganske særlig værdi fordi de som oftest langt tidligere har erkendelse og vilje til forandring. Det betyder, at de kan medvirke til en tidlig og dermed forebyggende indsats, ligesom de kan skærme børnene mod at opleve konsekvenserne af misbrug. Endelig ved vi fra international forskning, at de pårørende kan iværksætte forandring i familien og motivere den rus(-mis)brugende part til behandling og/eller ændret rusadfærd. Igen på et tidligere tidspunkt end den rus(-mis)brugende part selv er i stand til. De mange sager i pressen er tydelige eksempler på, hvor galt det kan gå. Familier og børn der lever med daglige psykiske overgreb, fysisk vold, skam og skyld, bedrag og løgne. Børn der svigtes af

5 dem, der burde passe på dem; deres forældre, den nære familie, netværket og de fagpersoner, der i tidens løb burde og kunne have gjort en forskel og medvirket til nødvendig forandring og udvikling. Selv for en garvet ekspert med mange års erfaring på området gør det smertefuldt indtryk igen og igen at være vidne til vores svigt, når rus(-mis)bruget får lov at nedbryde såvel den rus(- mis)brugende part som dennes partner og børn, uden at vi griber ind med en adækvat indsats. For det er dybt tragisk, beskæmmende og rystende, hvordan disse familier og ikke mindst børnene lades i stikken i en nedadgående spiral. I den forbindelse savnes i den grad politisk indsigt i de store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger ved misbrug i familien, samt vilje og mod til handling. Således at fremtidige indsatser til familierne og ikke mindst børnene kan foregå på et organisatorisk og lovmæssigt grundlag, og med den nødvendige økonomiske opbakning.

Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling

Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling HELLE LINDGAARD Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 PROCEDURE/SØGESTRATEGI 6 BEGREBSDEFINITION 7 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning - en sammenfatning Af Helle Lindgaard, cand. Psych. Ph.D Arbejdsnotat Februar 2008 TUBA Danmark, Frederiksgade 75,1, 8000 Århus C, www.tuba.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvad ved vi om familier

Læs mere

Familier med alkoholproblemer Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene

Familier med alkoholproblemer Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene Familier med Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene HELLE LINDGAARD Forord Alkoholproblemer anskues ikke længere kun som et individuelt problem, men i allerhøjeste grad også

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Alkoholproblemer i børnefamiler

Alkoholproblemer i børnefamiler Alkoholproblemer i børnefamiler En analyse af alkoholfokus i forvaltningens børnesager Juli 2011 Marianne Højland, Marianne Malmgren og Maiken Guttorm CASA Alkoholproblemer i børnefamilier En analyse af

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK 1 2 Sociale flygtninge i eget land Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark Udgivet af Huset Zornig

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere