Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014"

Transkript

1 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej København S Telefon:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning 2 Direktion og Bestyrelsen 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Ledelsesberetning 5-8 Anvendt regnskabspraksis 9-10 Resultatopgørelse Balance pr. 31. marts Noter Side 1

3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 for regnskabsåret 1. april marts 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål, der er opdateret ved bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Side 3

5

6 Ledelsesberetning Vi gør, det vi er gode til Børnehjælpsdagen sender ikke penge til at understøtte aktiviteter og oplevelser til vort formålsområde nemlig de anbragte børn og unge i Danmark. Vi sender varme hænder ud, "varme hænder der sidder på projektledere og specialister, der kommer ud til børnene, med et stort katalog af oplevelser og aktiviteter, rigtig mange med fokus på bevægelse, motorik og kost. Børnehjælpsdagen er produktet. En Børnehjælpsdag i fortsat udvikling med fokus på synlighed, bredde og dybde. Med vore samarbejdspartnere, ikke mindst vores mangeårige relation til Aon Denmark og By Malene Birger, samt midlerne fra den erhvervsdrivende del af fonden, arbejder vi fortsat for at tilbyde anbragte børn og unge i Danmark kompetencegivende og udviklende oplevelser. Vi er gået fra en situation tidligere, hvor vi skulle ud og sælge vores tilbud til opholdsteder og institutioner, til at vores tilbud i dag bliver revet væk. Fra brugerne af vore tilbud, sendes stor ros og anerkendelse til Børnehjælpsdagen med tak for fokus, både menneskeligt og socialt. Tak for at vi er med til at skabe netværk, relationer og traditioner mellem anbragte børn og unge. Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri og Julelotteriet leverer stadig en stor del af fundamentet, for det arbejde vi udfører. En stor tak til alle skoleklasser og det frivillige Danmarks engagere sælgere. I er vores største samarbejdspartner, og et partnerskab som vi er meget stolte af. Det er dejligt, at I med den indsats I gør, hjælper andre børn og unge, og samtidig har mulighed for at opfylde nogle af de ønsker om aktiviteter og oplevelser, der står på jeres ønskeseddel. I er sælgere af et af de ældste danske ikke statslige lotterier. Børnehjælpsdagen laver to årlige landsdækkende lotterier med succes - sammen med det frivillige Danmark, idrætsklubber og skoleklasser. Aktiviteter med de frivillige foreninger, idrætsklubber og skoleklasser Lillebror Lotteriet 2013 et acceptabelt år for Lillebror Lotteriet. Der var i alt 413 sælgende idrætsklubber, foreninger, organisationer og klasser, der solgte lodder i Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri har bedre vilkår end Lillebror Lotteriet, december er en bedre salgsperiode, også når det gælder almennyttige lotterier. Ovenpå en meget flot stigning de seneste år, måtte vi i 2013 se en lille nedgang i omsætningen. I alt stillede 573 idrætsklubber, foreninger, organisationer og klasser op. Kræmmermarked på Bellahøj Dette års kræmmermarked det 23. i rækken - blev afholdt maj En gammel tradition i nyt design. Et kræmmermarked med vores samarbejdspartner, Ankers Tivoli, som entreprenør. Det betyder, at Børnehjælpsdagens få ressourcer har kunnet anvendes mere konstruktiv i det forløbne år. Børnehjælpsdagen var til stede og var synlig på markedet. Tak til vores nye samarbejdspartner. Aktiviteter med anbragte børn og unge I finansåret har Børnehjælpsdagen ved 256 aktiviteter og oplevelser været i kontakt med børn og unge, pædagoger og andre voksne kontaktpersoner. Konfirmationsgaver Alle konfirmander og nonfirmander i vores formålsområde, får tilbud om en konfirmationsgave fra Børnehjælpsdagen. Vi har sendt i alt 268 konfirmationsgaver ud, med hilsen fra Sofie Lassen-Kahlke og Peter Mygind. Gaverne er delvis sponsoreret. Side 5

7 Sommerfester Henvender sig til anbragte plejebørn samt deres plejefamilier og biologiske børn. Det er plejebarnet, der inviterer sin familie med til Børnehjælpsdagens sommerfest, der nu foregår 4 forskellige steder i landet. Sommerfesterne er en meget populær aktivitet som er med til at styrke netværket både blandt børn og voksne. Anbragte Børn i Bevægelse Formålet med aktiviteten har fra sin begyndelse været at implementere fysisk aktivitet hos en gruppe af børn og unge, der af mange forskellige årsager, ikke er blevet stimuleret hertil i deres opvækst. Aktiviteten bygger på personligt tilpassede aktiviteter, som er blevet udvidet på flere områder, heriblandt med projekt Sundt Hjem. Denne aktivitet har behov for, at der er engagerede samarbejdspartnere, der kan se, at det er vigtig med denne tidligere implementering af bevægelse, også hos denne gruppe af børn og unge, som en investering i gruppens fremtid. Færre livsstilssygdomme er lig med et sundere liv. Aktiviteten er bl.a. støttet af Aon Denmark, Ratos og TrygFonden. Sommerlejre er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond og Bikubenfonden. Lysfester i Tivoli Tivoli s smukke samarbejde med Børnehjælpsdagen gør, at vi forsat kan invitere 4000 børn og unge med deres pædagoger og plejefamilier i Tivoli. En meget efterspurgt tradition hos alle. Julefester en Børnehjælpsdags tradition - der er meget efterspurgt På syv museer, fordelt i hele landet, holdt Børnehjælpsdagen julefest for 617 børn og unge i julen En dejlig oplevelse med gaver, god mad og hygge med rigtig mange af Børnehjælpsdagens ambassadører og venner. Alle børn fik dejlige gaver, gode museumsoplevelser og endnu flere julebilleder med deres favorit kendis. Der blev i alt uddelt gaver til en værdi af ,00 kr. Alle gaver doneret af sponsorer. Drømmebanken opfylder drømme for anbragte børn og unge Drømmebanken opfylder i samarbejde med virksomheder, organisationer og private bidragsydere drømme for anbragte børn og unge i hele Danmark. Vi tilstræber i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner at opfylde hele drømmen. Såfremt dette ikke er muligt, kan Drømmebanken vælge enten selv at opfylde hele drømmen eller give et tilskud. Drømmebanken opfylder både personlige drømme for det enkelte barn, samt drømme der vedrører en hel institution. Det kan også være en drøm, hvor et barn eller en ung, ønsker at møde en bestem person, som man tænker kan være til livsinspiration. Drømmebanken opfyldte i alt drømme for 161 børn og unge i En del drømme er uden yderligere omkostninger, andre har økonomi indblandet. Den samlede værdi her er ,00 kr. Børnenes IT Fond I sin korte eksistensperiode har Børnenes IT-Fond i Børnehjælpsdagen uddelt 1682 bærbare computere i alt. I blev det til 674 bærbare computere uddelt til anbragte børn og unge under uddannelse. Målsætning i Børnenes IT-Fond er, at samtlige anbragte børn og unge i Danmark skal have adgang til den teknologiske udvikling, både professionelt og personligt. To nye samarbejdspartnere Børnehjælpsdagen er en del af et nyt partnerskab med Bikubenfonden omkring projekt Natur til et godt liv, hvor vi sammen med fire andre organisationer, har mulighed for at anvende Svanninge Bjerge på Fyn. Vi er stolte af at være med i Natur til et godt liv. Vi kan allerede nu se, at aktiviteterne i naturen er et godt tilskud til vores formål. I det forgangne år er vi også blevet en partner i Egmont Fondens projekt: En håndsrækning. Egmont Fondens håndsrækning til børn og unge kan f.eks. være støtte til fritidsaktiviteter, ferielejr, julehjælp eller andet, der styrker muligheden for at leve et normalt børne- eller ungdomsliv. Egmont Fonden uddeler ikke længere selv denne støtte. I stedet uddeles den via fire danske og en norsk organisation, som er i tæt kontakt med de børn og unge, som har behov for støtten. Side 6

8 Lillebror Prisen 2013 Den 21. uddeling og sædvanen tro på Københavns Rådhus. Projektet Mind your own Business blev hædret med kr. og blev valgt mellem 32 fine indstillinger. Et projekt hvor drenge med etnisk minoritetsbaggrund lærer at opstarte og drive deres egen mikrovirksomhed. Børnehjælpsdagens årsplakat og Ungdomsværn Kreativitet, samarbejde og medmenneskelighed. Det er nøgleordene for projekt Ungdomsværn, som Børnehjælpsdagen søsatte i 2013 med støtte fra Danske Bank. Ved at sætte iværksætteri, innovation og CSR på skemaet har klasser over hele landet dystet om at sælge Børnehjælpsdagens plakat for at skabe synlighed og tjene penge til fordel for Danmarks anbragte børn og unge. Skolerne har leveret en imponerende indsats og tirsdag den 8. oktober blev vinderne fejret i Danske Banks atriumgård i Odense. Danske Banks program Control your money som giver de unge et formidabelt iværksætter værktøj i hånden, blev sat bredt i spil ved denne aktivitet Børn Cykler for Børn Knap 200 tilmeldte børn i Aarhus sprang i sadlen og cyklede for anbragte børn. Stemningen var i top, da et mylder af børnefamilier trodsede et gråt skydække, og dukkede op til Børn Cykler for Børn i Mindeparken i Aarhus. Det var tredje år i træk, at Børnehjælpsdagen satte fokus på anbragte børn og unge i Danmark gennem Børn Cykler for Børn arrangementet. Børnehjælpsdagens støtte- og fordelskort Børnehjælpsdagen har med støtte fra Erhvervsstyrelsen udviklet et unikt støtte- & fordelskort, som kan bruges hos vores tilknyttede fordelspartnere (samarbejdspartnere). Kortet giver rabat, samtidig med at man er med til at støtte Børnenes IT-fond, der står for uddeling af bærbare computere til anbragte børn og unge i Danmark. Sponsorater Børnehjælpsdagen søger fortsat sponsorater hos fonde, privatpersoner og virksomheder. Vi henvender os til potentielle partnere, der yder økonomisk bistand til organisationer, der arbejder indenfor det humanitære område. Børnehjælpsdagen arbejder forsat fokuseret på flere projekter, der kan være med til at yde et menneskeligt tilskud til anbragte børn og unge i Danmark. Alle sponsorater anvendes specifikt hertil. Børnehjælpsdagen er produktet. Udvikling i økonomiske forhold I regnskabsåret er der via samarbejdspartnere indtjent til de frivillige foreninger, idrætsklubber og skoleklasser, som kan anvendes til egne fælles formål. Og til arbejdet med anbragte børn og unge. Fondens nuværende indtægtsgivende aktiviteter er lotterier, kræmmermarked på Bellahøj og Børn Cykler for Børn. Bevægelsesaktiviteterne inklusiv Sund Hjem, julefester, sommerfester og andre meget forskellige projekter for anbragte børn og unge er alle støttet af indhentede midler. Det er lykkedes, ikke mindst med en meget fokuseret indsats- og procesoptimering af en meget dedikeret medarbejderstab. Frivillige Stor tak til alle frivillige i vores teams i både Århus og København. De har på alle områder været en del af vores produktivitetsforøgelse. Både når vi taler praktiske opgaver, såsom at pakke 800 julegaver ind og levere arbejdskraft og kompetencer i forbindelse med vores aktiviteter. I Børnehjælpsdagen er vi stolte af, at være med til at give relevant praktik til de af vores frivillige, som er studerende. Side 7

9 Egenkapital og forventninger for det kommen regnskabsår Børnehjælpsdagen egenkapital udgør ved udgangen af regnskabsåret Budgettet for viser et resultat på -593, og egenkapitalen forventes hermed at udgøre ved finansårets udgang. Set fra ledelsens side har Børnehjælpsdagen for nuværende en økonomisk platform, hvor det er vigtig at fokusere på yderligere indtægtsmuligheder, for at kunne fortsætte den igangsatte udvikling med at skabe større synlighed, bredde og dybde. Det forventede resultat på kr i , skyldes fortsat forøgede aktiviteter, der er selvfinansieret. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Bestyrelse og direktion skal hermed rette en varm tak til følgende som har støttet i dette regnskabsår: AON Denmark, By Malene Birger, Kromann Reumert, Socialministeriet, Bikubenfonden, Ratos AB, TrygFonden, Foundation Juchum - Schweiz, Fabrikant Chas. Otzen's Fond, Egmont Fonden, Ole Kirks Fond, Den A. P. Møllerske Støttefond, ABSI, Stryhn Holding A/S, LB Foreningen, KommunikationsKompagniet A/S, Familien Hede Nielsens Fond, Laudrup Vin & Gastronomi, Direktør J.P. Lund og Hustrus Vilhelmine Bugge's Legat, Louis Petersens Legat, Augustinus Fonden, Fritse & Jens Meyers Almennyttige Fond af 2011, Simon Spies Fonden, Johannes Fog Fonden, Louis Petersens Legat, Københavns Kommune, Københavns Rotary Klub, De Spannjerske Legater, Spar Nord Bank, Conscia A/S, Santa Maria A/S, Aktivitetscentre Ålborg, Civilingeniør H C Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Tommerup Efterskole, Høsterkøb skole, Freoli & Lysgaard, Lone Brüsch, bybiehl, Fonden Zorning, Ambulatoriet i Turesensgade, Michael Gravgaard, Lars Hjorthøj, Sofie Lassen-Kahlke samt private donorer m.fl. Side 8

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Præsentationen af resultatopgørelsens poster er i henhold til årsregnskabslovens 23, jf. 19, tilpasset, således at erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige forhold præsenteres særskilt. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Skat Børnehjælpsdagen er undergivet lov om erhvervsdrivende fonde og er som sådan skattepligtig. Da overskuddet uddeles til gavn for det frivilligt forebyggende arbejde blandt børn og unge bliver Børnehjælpsdagen ikke pålignet skat. Udgifter til indtægtsskabende virksomhed Omkostninger til indtægtsskabende virksomhed omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå indtægter, herunder direkte omkostninger samt en andel af personaleomkostninger, lokaleomkostninger mv. og afskrivninger. Fælles administration Omkostninger til fælles administration omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes til den generelle administration af Børnehjælpsdagen, herunder en andel af personaleomkostninger, lokaleomkostninger mv. og afskrivninger. Foreningsarbejde Omkostninger til foreningsarbejdet omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes til assistance og rådgivning, herunder en andel af personaleomkostninger, lokaleomkostninger mv. og afskrivninger. Endvidere omfatter posten salgsprovision til foreninger, skoleklasser mv. vedrørende de afholdte lotterier og kræmmermarkeder. Side 9

11 Anbragte børn Omkostninger til anbragte børn omfatter direkte og indirekte omkostninger, ved afholdes af aktiviteter for børnene og omfatter også bl.a. oplysning og information, administration af aktiviteterne, afholdelse af julefester og sommerfester samt andel af personaleomkostninger, lokaleomkostninger mv. og afskrivninger. Endvidere omfatter posten værdien af gaver der er uddelt til julefesterne. Lillebror Prisen Omkostninger til Lillebror Prisen omfatter alene den kontante prisuddeling. Der er ikke henført de øvrige, ikke særligt omfattende, omkostninger ved aktiviteten. Balancen Balancens poster er ikke opdelt efter erhvervsmæssig og ikke erhvervsmæssig karakter, idet en sådan opdeling ville blive vilkårlig. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningerne beregnes lineært over aktivernes forventede brugstider, og er fastsat til følgende: Indretning af lejede lokaler 5 år Inventar 7 år EDB 3 år Biler 4 år (scrapværdi 25%) Grunde og bygninger 50 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varelager Varelager måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Side 10

12 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Resultatopgørelse for 2013/ / / Note Indtægter Lotterier m.v Udgifter til indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Indsamlede midler Indtægter i alt Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Nettoindtægter i alt Fælles administration Til disposition til Børnehjælpsdagens arbejde Anvendelse Foreningsarbejde m.v Anbragte Børn Lillebror Prisen Anvendt til Børnehjælpsdagens arbejde i alt Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Side 11

13 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Balance pr. 31. Marts / / Note Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Inventar IT-udstyr Biler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varelager Tilgodehavender: Deposita Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 12

14 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Balance pr. 31. Marts / / Note Egenkapital Grundkapital Frie reserver Øremærket udviklingspulje til anbragte børn Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Formålsbestemte midler (hensat sponsorater) Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Efterfølgende noter udgør en integreret del af årsrapporten. Side 13

15 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Noter 2013/ / Note 1 - Indsamlede midler Børnehjælpsdagens arbejde generelt: Socialministeriet - LOTFRI Momskompensation SKAT Øvrig indtægt 35 0 Børnehjælpsdagens arbejde generelt i alt Anbragte Børn: Julefester og sommerfester Julefester og sommerfester, overført fra sidste år Gaver til julefester, værdi Anbragte børn i bevægelse, sponsorer Anbragte børn i bevægelse, overført fra sidste år Projekt "Se Mig" 0 10 Drømmebanken Drømmebanken, overført fra sidste år Andre sponsorater Støttemedlemmer og Privat donation 14 8 Hensat til næste år - Drømmebanken Hensat til næste år - Anbragte børn i bevægelse Hensat til næste år - Julefester og Sommerfester Anbragte Børn i alt Indsamlede midler i alt Note 2 - Finansielle indtægter Renteindtægter Renter af bankindestående Finansielle indtægter Note 3 - Finansielle omkostninger Renter af bankgæld 10 6 Finansielle omkostninger 10 6 Side 14

16 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Noter 2013/ / Note 4 - Foreningsarbejde m.v. Foreningsarbejde med andel af fællesudgifter Salgsprovision foreninger, skoleklasser m.v Anvendt til foreningsarbejde i alt Note 5 - Anbragte Børn Anbragte børn med andel af fællesudgifter Anbragte børn i bevægelser Julefester og Sommerfester Gaveuddeling til Julefester Konfirmationsgaver Uddelinger Drømmebanken Events og arrangementer Anvendt til Anbragte Børn i alt Nota 6 - Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Anskaffelsessum Saldo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Anskaffelsessum Afskrivninger Saldo Årets afskrivninger 0 0 Afgang 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Side 15

17 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Noter 2013/ / Inventar Anskaffelsessum Saldo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Anskaffelsessum Afskrivninger Saldo Årets afskrivninger 0 7 Afgang 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi IT-udstyr Anskaffelsessum Saldo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Anskaffelsessum Afskrivninger Saldo Årets afskrivninger 4 85 Afgang 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Side 16

18 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Noter 2013/ / Biler Anskaffelsessum Saldo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Anskaffelsessum Afskrivninger Saldo Årets afskrivninger Afgang 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Note 7 - Periodeafgrænsningsposter Forudbetaling af porto - frankeringsmaskine Forudbetaling lotterier Forudbetaling konfirmationsgaver Forudbetaling events og aktiviteter Andre forudbetalte omkostninger Periodeafgrænsningsposter i alt Side 17

19 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Noter 2013/ / Note 8 - Egenkapital Grundkapital Saldo pr Årets resultat 0 0 Grundkapital pr Frie reserver Saldo pr Årets resultat Øremærket udviklingspulje til anbragte børn Frie reserver pr Øremærket udviklingspulje til anbragte børn Saldo pr Overført fra frie reserver Årets resultat Øremærket udviklingspulje pr Egenkapital i alt Note 9 - Personaleforhold Der har i året i gennemsnit været antal medarbejdere Side 18

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere