Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder, er det nok at udarbejde den afsluttende rapport (format 3). Den samlede rapport må ikke overstige 5 sider (eksklusiv Annex 1 Budgetrevision). FORMÅL: Statusrapporten er den danske organisations rapportering. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Det er derfor ikke meningen, at partneren alene udfylder dette skema. Statusrapporten kan bruges som redskab i jeres partnerskab til at styrke transparens og fælles ansvar som beskrevet i Positionspapir nr. 4. Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet. Statusrapporten er samtidig et element i den danske organisations track record og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger fra den danske organisation med samme eller andre partnere, jf. Retningslinjer Ansøgende organisation Kontaktperson, navn og Indsatsens titel Journal nr. Land(e) Masanga DK Monica Lauridsen Kujabi MFNSC and Masanga Outreach: Partnership development and community based health promotion in Tonkolili Distrikt, Sierra Leone PA-apr Sierra Leone Rapportperiode 01. juli Marts 2014 Status på opfyldelse af forventede målsætninger til og med denne rapportperiode Forsinket Delvis forsinket X Som forventet Delvis foran Foran Indeholder rapport oplysninger, der kræver hurtigt svar fra CISU? Ja Nej X Se pkt.: Dato adresse Ansvarlig person (Underskrift) Monica Lauridsen Kujabi (board member) Ansvarlig person (Blokbogstaver) Format til Statusrapport februar

2 1. Monitorering og læring - Hvilke monitoreringsaktiviteter har den danske organisation gennemført? - Hvad er de væsentligste observationer? - Hvis der i bevillingsbrevet blev nævnt nogle emner ( god råde ), I har skullet være særlig opmærksomme på, beskrives hvilke initiativer der er taget i forhold til disse emner. - Har den danske organisation deltaget i en Erfaringsudvekslingsworkshop? Nej Hvilke monitoreringsaktiviteter har den danske organisation gennemført? Projektet som helhed Månedlige skriftlige updates fra Masanga Outreachs udsendte, månedlige telefonsamtaler med udsendte og månedlige møder i Masanga Outreach (der som underprojekt i Masanga DK administrerer indsatsen). - Dette har sikret, at Masanga Outreachs projektkoordinatorer, hele tiden har været oplyst om succeser, udfordringer samt generelle status for projektet. Dermed har Masanga Outreach været udrustet til at guide og hjælpe de udsendte bedst muligt og læring sikres bevaret til fremtidig brug for Masanga Outreach. Status rapport og handover fra udsendte - Der er udarbejdet status rapport for udsendte i perioden august 2013 februar Rapporten inkluderer alle aspekter af projektet. Der er lagt vægt på succeser, udfordringer, refleksioner og anbefalinger. - Udsendte i ovennævnte periode har overdraget projektet til et nyt hold udsendte. Dette inkluderede mundtlig gennemgang, diskussion og evaluering på basis af statusrapporten, samt introduktion til alle relevante samarbejdspartnere og procedurer. - Alle udsendte skal medvirke til diskussion og evaluering af projektet med Masanga Outreach, således at projektet justeres og udvikles i forhold til den udsendtes oplevelser og erfaringer. Dette er med oven nævnte udsendte ikke foretaget endnu. Styrkelse af Masanga Faculty of Nursing Student Club (MFNSC) som individer og som organisation samt partnerskabet med Masanga Skriftlig evalueringer af alle aktiviteter udført for studerende i MFNSC, samt opsamling som basis for en best practice rapport ved projektperiodens afslutning. - Udarbejdes at den frivilligt udsendte i samarbejde med de studerende. Der lægges vægt på evaluering af egen indsats, de studerendes indsats og udbytte samt anbefalinger hvor det er relevant. Monitorering af organisatorisk kapacitet - Vurdering af antal, repræsentation og kvalitet af møder samt kvaliteten af referater. - Monitorering af medlemstilslutning og disses engagement. - Evaluering af bestyrelsen og bestyrelsesposter. - Antal aktiviteter for MFNSC og mellem MFNSC og Masanga Outreach. Sundhedsfremme i landsbyerne Skriftlig udarbejdelse og evaluering af Maternal and Child Community Health Approach (MCCHA) (sundhedsrelaterede workshops og talks) for landsbyerne i Tonkolili distrikt, som basis for videreudvikling af indsatsen til flere landsbyer. - Da strategien er ny og uafprøvet, lægges der stor vægt på grundig evaluering både mellem de involverede studerende og Masanga Outreachs udsendte samt mellem Masanga Outreachs udsendte og Masanga Outreach. Format til Statusrapport februar

3 - Indsatsen har også som formål at styrke de deltagende medlemmer af MFNSC i at udvikle og implementere sundhedsfremmende projekter i landsbyer, således at de på sigt kan videregive deres erfaring eller medvirke til lignende projekter andetsteds uden afhængighed af Masanga Outreach. Baselinestudie af sundhedstilstanden i Tonkolili distrikt - Baselinestudie af basale sundhedsforhold for kvinder og børn i Tonkolili distriktet blev udført i foråret 2013, og indeholdt både kvalitative og kvantitative elementer. Samarbejde med Perifere Health Units (PHU) - - Erfaringsudveksling med PHUs personale for at forstå de problemer landsbyerne oplever. Indsamling af statistisk materiale fra de PHUs vi samarbejder med, som udgør en mere målbar del af vores monitoreringsarbejde, i forhold til en follow-up undersøgelse. Hvad er de væsentligste observationer? Organisatorisk styrkelse - Kapacitetsmæssigt er MFNSC stadig en grøn organisation, og Masanga Outreachs rolle i forhold til at hjælpe med at styrke og opbygge den organisatorisk, har været mere involverende end forventet. - Kundskaber indenfor referatskrivning er forbedret, bestyrelsen forstår begrebet mødekultur og samles jævnligt til organiserede møder, når der er tid til det. I eksamensperioder og travle tider daler aktivitetsniveauet. - Hvor det er lykkedes at samle hele MFNSC, har aktiviteterne været med et godt engagement fra de studerende, der ivrigt skriver noter og gerne vil lære og ikke mindst med ud i landsbyerne for at fremme sundhed. Opnåelse af deres ambitioner bremses dog af manglen på tid og overskud. - MFNSC laver grundet manglende overskud ikke mange aktiviteter på egen hånd. Styrkelse af individer - Masanga Outreach har indtil nu samarbejdet med to medlemmer af MFNSC i MCCHA, udover at være et kommunikativt bindeled, har de opnået evner indenfor facilitering af delelementer af større workshops, og de har via inddragelse i diskussioner og beslutninger opnået kompetencer indenfor projektkoordinering og udvikling. - Flere medlemmer er engagerede og har lyst til at lave informative skuespil og health talks i landsbyen som en del af MCCHA. Det er udfordrende for dem både at tilegne sig viden og facilitere videreformidling af denne, men det går langsomt fremad, og de har fået et skuespil stablet på benene. - Bestyrelsen i MFNSC er via sparring med frivillig udsendte fra Masanga Outreach blevet mere fortrolig med konflikthåndtering, lederskab og beslutningsprocesser, fordi dette har været nødvendigt i det daglige arbejde i MFNSC. Partnerskab - Partnerskabet bærer endnu præg af MFNSCs afhængighed af Masanga Outreach. Det har været udfordrende for de udsendte at finde balancen mellem involvering og tilbagetrækning ift. MFNSC. Vi oplever, at aktivitetsniveauet falder, når udsendte stiller sig i baggrunden. I perioder hvor de studerende har meget tid opleves der stort aktivitetsniveau, og tingene kan ikke ske hurtigt nok. I disse perioder er der en god synergi mellem Masanga Outreach og MFNSC. Sundhedsfremme i landsbyerne - Der opleves stort engagement fra landsbyerne. De er meget taknemmelige for, at vi kommer, og de samles altid minimum 30-40, når vi kommer. De er dog hårdt arbejdende, hvilket er en begrænsende faktor, ift. den tid vi kan bruge med dem. Format til Statusrapport februar

4 2. Finansielt tilsyn - Har den danske organisation i perioden gennemført et finansielt tilsyn hos partner(e)? Ja Nej X - Hvis nej, hvornår forventer I at gennemføre et sådant? Det forventer vi ikke at gøre, da vores partner ikke selv har administreret pengene. - Hvis ja, beskriv nedenfor, hvordan I gennemførte tilsynet, og hvad det viste? Nedenstående spørgsmål er til CISUs monitorering og skal altså ikke opfattes som krav. Har I i perioden benyttet: Ja Nej MANGO Health Check Accountability Dialogue Tool (Dette afsnit er nyt fra 2014 man er velkommen til at henvende sig til CISU for yderligere vejledning) 3. Mål og indikatorer - Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning - Giv en kort vurdering af realismen i at nå de opstillede mål. Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning 1. Øget administrativ kapacitet hos partnerne MFNSC har øget deres administrative kapacitet gennem: - Repræsentation ved sygeplejeskolens (College) hovedbestyrelsesmøde. Gennemførelse af møder, undervisning i, og diskussion af mødekultur, referater, ordstyrerrolle. - Gennemførelse af bestyrelsesvalg og genvalg, vurdering af vedtægter for organisationen, lederskabsworkshop, rådgivning om konflikthåndtering, inddragelse af kalender og andre planlægningsværktøjer, mødepligt, faste møder, i forhold til mere intern struktur. 2. Øget sundhedsfaglig kapacitet - Interesserede studerende fra MFNSC er blevet undervist i maternel sundhed og har på baggrund af denne viden lavet informative skuespil, som blev vist i Masanga landsby. - Interesserede studerende fra MFNSC er blevet undervist i ernæring og har taget aktivt del i kortlægning af ernæringskilder i samfundet. - 2 studerende deltager aktivt i MCCHA 3. Øget viden om sundhed i vores udvalgte landsbyer - I den første landsby, Rosint, er landsbyboerne i samarbejde med Masanga Outreach i gang med at udforme en Maternal and Child Community Health Plan (MCCHP), hvor landsbyens sundhedssituation diskuteres, og der sættes ord på problemområder, visioner og løsninger for landsbyen i forhold til at reducere mødre- og børnedødelighed. 4. Organisatorisk og partnerskabsudvikling - Masanga Outreach har været repræsenteret i Masanga landsby og på sygeplejeskolen fra starten af partnerskabet (efterår 2012) og er stadig til stede og har en organisatorisk rådgiverfunktion i MFNSC. - Der har været møder, hvor fælles interesser og visioner er blevet delt mellem Masanga Outreach og MFNSC, og hvor partnerskabet er blevet stiftet. Format til Statusrapport februar

5 - Der er blevet afholdt workshops for alle medlemmer af MFNSC og repræsentanter fra Masanga Outreach, hvor Sierra Leones udfordringer på sundhedsområdet er blevet diskuteret vurderet. Den fælles workshops resulterede i en fælles Health Report, som er et sundhedsfagligt udgangspunkt for videre samarbejde. Giv en kort vurdering af realismen i at nå de opstillede mål. 1. Øget administrativ kapacitet hos partnerne - Som nævnt ovenfor, har det været svært at samle de studerende og derfor er mange workshops ikke blevet afholdt endnu. Masanga outreach ønsker stadig at holde 2-3 workshops inden projektets afslutning, men har desuden lagt større fokus på individuel kapacitetsopbygning af MFNSCs medlemmer. De medlemmer der inkluderes i de sundhedsfremmende aktiviteter får derfor løbende læring i kommunikation, facilitering af workshops, planlægning af workshops og i mindre omfang lederskabsevner. - Masanga Outreach vil fortsat støtte MFNSC i at forbedre deres mødekultur, facilitering af møder samt strukturen i MFNSC, da dette er helt afgørende, for at kunne nå de ambitioner de har sat og lave vellykkede aktiviteter. - Vi vurderer, at nå de mål der er sat, men i mindre omfang en forventet, og som nævnt med mere fokus på individuel administrativ og sundhedsfaglig kapacitetsopbygning. 2. Øget sundhedsfaglig kapacitet - Det er realistisk for de studerende at få et godt kendskab til sundhedsproblemerne i Sierra Leone samt udfører health talks og skuespil i landsbyen på egen hånd. - Det er realistisk for udvalgte studerende at tage aktiv del i diskussioner og beslutninger hvad angår MCCHA, men antallet af studerende må højst sandsynligt reduceres. 3. Øget viden om sundhed i vores udvalgte landsbyer - Vi har brugt meget tid på at lære landsbyen at kende og skabe tillid, da dette er altafgørende for succesen af projektet, desuden kan landsbyen kun mødes om fredagen et par timer, hvilket har forlænget processen yderligere. Vi når formegentlig ikke mere end 1-2 landsyer mere. 4. Organisatorisk og partnerskabsudvikling - Da MFNSC stadig mangler meget organisatorisk kapacitet, vurderer vi ikke, at det er hensigtsmæssigt, at lave LFA med dem med henblik på et fremtidigt fælles projekt. Projektet vil uden tvivl blive formuleret af Masanga Outreach og formegentlig uden synderligt ejerskab fra MFNSC. Man kunne dog overveje at lave en forenklet LFA-workshop i træningsøjemed. 4. Implementering - Forløber implementering som planlagt? Hvis der er aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført, beskriv i punktform og angiv en kort begrundelse (kun for perioden siden sidste statusrapport). (Det er IKKE nødvendigt at liste gennemførte aktiviteter.) - Beskriv eventuelle problemer, der har været i gennemførelsen af indsatsen. - Beskriv nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen. - Beskriv væsentlige forandringer i konteksten som har påvirket indsatsen i en positiv eller negativ retning. - Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. Forløber implementering som planlagt? Hvis der er aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført, beskriv i punktform og angiv en kort begrundelse (kun for perioden siden sidste statusrapport). (Det er IKKE nødvendigt at liste gennemførte aktiviteter.) Format til Statusrapport februar

6 - Mangler at gennemføre kompetencegivende workshops om kommunikation, konflikthåndtering, beslutningstagning, referatskrivning og fundraising. Emnerne er dog dækket igennem undervisning/sparring med bestyrelsen for MFNSC. Således har det bestemmende organ i MFNSC tilegnet sig disse kompetencer. Begrundelsen er, at det har været svært at samle medlemmerne. - Generelt er det på alle punker gået langsommere end forventet. Beskriv eventuelle problemer, der har været i gennemførelsen af indsatsen. - Det har været en udfordring at kapacitetsopbygge i MFNSC, idet alt samarbejde med dem er baseret på frivillighed og derfor også er begrænset af, hvad de som frivillige kan forvente af os og ikke mindst, hvad vi kan forvente af dem. Fx er en central problemstilling, at vi ikke har mulighed for at støtte dem økonomisk, og de ikke har råd til at bruge den fornødne tid på vores fælles projekter, da frivilligt arbejde i et land som Sierra Leone, er en indirekte omkostning. - Logistik - bil problemer. I det vi er afhængige af at arbejde på projektet ude i landsbyerne i distriktet, har lån af hospitalsbil, aflysninger af booking af biler, uholdbar og usikker transport været en stor hindring for arbejdet. Beskriv væsentlige forandringer i konteksten som har påvirket indsatsen i en positiv eller negativ retning. - Strukturelle begrænsninger: Sygeplejerskestudiet har været langt mere tidsmæssigt krævende, end både Masanga Outreach og MFNSC var opmærksomme på. Med timer i hverdagene fra 8.00 til og eksamensperioder har overskuddet været dalende. - En markant prisstigning i det årlige fee, som betales for sygeplejerskeuddannelsen, har givet mindre overskud til det frivillige arbejde, partnerskabet bygger på, da deres sparsomme ekstratid bruges på at finansiere uddannelsen gennem arbejde. - De førsteårsstuderende som dannede MFNSC i efteråret 2012, har været i praktik i Freetown i en stor del af den aktivitetsperiode, vi havde planlagt. Beskriv nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen. - Bestyrelsen i MFNSC og Masanga Outreach har søsat en 'motivationsanalyse' i forhold til at afdække, hvilke parametre vi, som samarbejdspartnere, kan ændre på, hvorfor vi oplever manglende deltagelse hos de almindelige medlemmer i MFNSC og hvad der eventuelt skal til, for at ændre dette. I forbindelse med motivationsanalysen har en udsendt trænet interviewteknikker med formanden for MFNSC, for at hun/vi kan få indsigt i medlemmernes holdning til og følelser omkring MFNSC. - Masanga Outreach arbejder på at fundraise til en bil, så vi kan blive mobile og fleksible if. til projektet ude i landsbyerne. Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. - Der fokuseres mere på interesserede individer, og på at arbejde med få engagerede frem for mange uengagerede. Derigennem håber vi at kunne skabe et sammenhold for disse, der på sigt vil få MFNSC som organisation til at stå stærkere. - Organisationsanalysen erstattes af et motivationsprojekt (beskrevet ovenfor) baseret på interviews med medlemmer fra MFNSC, da vi tror det giver et større udbytte for alle partere. 5. Status på forbrug Samlet budget: d.kr Budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode: d.kr Format til Statusrapport februar

7 Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode: d.kr 6. Justeringer af budget foretaget i rapportperioden - Angiv hvis der i perioden er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven uden forhåndsgodkendelse fra CISU (jf. Forvaltningsvejledningen pkt. 5.1 og pkt.5. 2). - Eventuelle justeringer skal begrundes, og Annex 1: Budgetrevision skal udfyldes. 7. Fremtidige ændringer af budget - Er der behov for yderligere justeringer af budgettet? - Hvis ja : Angiv berørte budgetlinjer, og begrund ændringerne ift. pkt Foreslås der ændringer af budgettet, udfyldes Annex 1: Budgetrevision. 8. Andre bemærkninger Gældende budget: (dvs. det senest godkendte budget) 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2 % af pkt. 1-7) 9. Budgetmargin (min 6 %, maks 10 % af pkt. 1-8) 10. Projektudgifter ialt (sum af pkt. 1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal (pkt ) 13. Administration i Danmark (maks 7 % af pkt. 12) 14. Total Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre Forslag til revideret budget: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Heraf andre Format til Statusrapport februar

8 Civilsamfundspuljen 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2 % af pkt. 1-7) 9. Budgetmargin (min 6 %, maks 10 % af pkt. 1-8) 10. Projektudgifter ialt (sum af pkt. 1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal (pkt ) 13. Administration i Danmark (maks 7 % af pkt. 12) 14. Total Format til Statusrapport februar

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sundhedsfremme i Sierra Leone

Sundhedsfremme i Sierra Leone Sundhedsfremme i Sierra Leone Tobias Siiger Prentow 45456 Vejleder: Rashmi Singla K1, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Anslag: 83.083 Normalsider: 34,6 Abstract Denne opgave omhandler sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL Referat Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum Deltagere Kirsten Bjerg, KB Kirsten Helby, KH Ditte Staun Munch Leddet, DL Henrik Willadsen, HW Per Fischer, PF Jørgen Korning, JK Dagsorden: 12.00:

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere