Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder, er det nok at udarbejde den afsluttende rapport (format 3). Den samlede rapport må ikke overstige 5 sider (eksklusiv Annex 1 Budgetrevision). FORMÅL: Statusrapporten er den danske organisations rapportering. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Det er derfor ikke meningen, at partneren alene udfylder dette skema. Statusrapporten kan bruges som redskab i jeres partnerskab til at styrke transparens og fælles ansvar som beskrevet i Positionspapir nr. 4. Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet. Statusrapporten er samtidig et element i den danske organisations track record og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger fra den danske organisation med samme eller andre partnere, jf. Retningslinjer Ansøgende organisation Kontaktperson, navn og Indsatsens titel Journal nr. Land(e) Masanga DK Monica Lauridsen Kujabi MFNSC and Masanga Outreach: Partnership development and community based health promotion in Tonkolili Distrikt, Sierra Leone PA-apr Sierra Leone Rapportperiode 01. juli Marts 2014 Status på opfyldelse af forventede målsætninger til og med denne rapportperiode Forsinket Delvis forsinket X Som forventet Delvis foran Foran Indeholder rapport oplysninger, der kræver hurtigt svar fra CISU? Ja Nej X Se pkt.: Dato adresse Ansvarlig person (Underskrift) Monica Lauridsen Kujabi (board member) Ansvarlig person (Blokbogstaver) Format til Statusrapport februar

2 1. Monitorering og læring - Hvilke monitoreringsaktiviteter har den danske organisation gennemført? - Hvad er de væsentligste observationer? - Hvis der i bevillingsbrevet blev nævnt nogle emner ( god råde ), I har skullet være særlig opmærksomme på, beskrives hvilke initiativer der er taget i forhold til disse emner. - Har den danske organisation deltaget i en Erfaringsudvekslingsworkshop? Nej Hvilke monitoreringsaktiviteter har den danske organisation gennemført? Projektet som helhed Månedlige skriftlige updates fra Masanga Outreachs udsendte, månedlige telefonsamtaler med udsendte og månedlige møder i Masanga Outreach (der som underprojekt i Masanga DK administrerer indsatsen). - Dette har sikret, at Masanga Outreachs projektkoordinatorer, hele tiden har været oplyst om succeser, udfordringer samt generelle status for projektet. Dermed har Masanga Outreach været udrustet til at guide og hjælpe de udsendte bedst muligt og læring sikres bevaret til fremtidig brug for Masanga Outreach. Status rapport og handover fra udsendte - Der er udarbejdet status rapport for udsendte i perioden august 2013 februar Rapporten inkluderer alle aspekter af projektet. Der er lagt vægt på succeser, udfordringer, refleksioner og anbefalinger. - Udsendte i ovennævnte periode har overdraget projektet til et nyt hold udsendte. Dette inkluderede mundtlig gennemgang, diskussion og evaluering på basis af statusrapporten, samt introduktion til alle relevante samarbejdspartnere og procedurer. - Alle udsendte skal medvirke til diskussion og evaluering af projektet med Masanga Outreach, således at projektet justeres og udvikles i forhold til den udsendtes oplevelser og erfaringer. Dette er med oven nævnte udsendte ikke foretaget endnu. Styrkelse af Masanga Faculty of Nursing Student Club (MFNSC) som individer og som organisation samt partnerskabet med Masanga Skriftlig evalueringer af alle aktiviteter udført for studerende i MFNSC, samt opsamling som basis for en best practice rapport ved projektperiodens afslutning. - Udarbejdes at den frivilligt udsendte i samarbejde med de studerende. Der lægges vægt på evaluering af egen indsats, de studerendes indsats og udbytte samt anbefalinger hvor det er relevant. Monitorering af organisatorisk kapacitet - Vurdering af antal, repræsentation og kvalitet af møder samt kvaliteten af referater. - Monitorering af medlemstilslutning og disses engagement. - Evaluering af bestyrelsen og bestyrelsesposter. - Antal aktiviteter for MFNSC og mellem MFNSC og Masanga Outreach. Sundhedsfremme i landsbyerne Skriftlig udarbejdelse og evaluering af Maternal and Child Community Health Approach (MCCHA) (sundhedsrelaterede workshops og talks) for landsbyerne i Tonkolili distrikt, som basis for videreudvikling af indsatsen til flere landsbyer. - Da strategien er ny og uafprøvet, lægges der stor vægt på grundig evaluering både mellem de involverede studerende og Masanga Outreachs udsendte samt mellem Masanga Outreachs udsendte og Masanga Outreach. Format til Statusrapport februar

3 - Indsatsen har også som formål at styrke de deltagende medlemmer af MFNSC i at udvikle og implementere sundhedsfremmende projekter i landsbyer, således at de på sigt kan videregive deres erfaring eller medvirke til lignende projekter andetsteds uden afhængighed af Masanga Outreach. Baselinestudie af sundhedstilstanden i Tonkolili distrikt - Baselinestudie af basale sundhedsforhold for kvinder og børn i Tonkolili distriktet blev udført i foråret 2013, og indeholdt både kvalitative og kvantitative elementer. Samarbejde med Perifere Health Units (PHU) - - Erfaringsudveksling med PHUs personale for at forstå de problemer landsbyerne oplever. Indsamling af statistisk materiale fra de PHUs vi samarbejder med, som udgør en mere målbar del af vores monitoreringsarbejde, i forhold til en follow-up undersøgelse. Hvad er de væsentligste observationer? Organisatorisk styrkelse - Kapacitetsmæssigt er MFNSC stadig en grøn organisation, og Masanga Outreachs rolle i forhold til at hjælpe med at styrke og opbygge den organisatorisk, har været mere involverende end forventet. - Kundskaber indenfor referatskrivning er forbedret, bestyrelsen forstår begrebet mødekultur og samles jævnligt til organiserede møder, når der er tid til det. I eksamensperioder og travle tider daler aktivitetsniveauet. - Hvor det er lykkedes at samle hele MFNSC, har aktiviteterne været med et godt engagement fra de studerende, der ivrigt skriver noter og gerne vil lære og ikke mindst med ud i landsbyerne for at fremme sundhed. Opnåelse af deres ambitioner bremses dog af manglen på tid og overskud. - MFNSC laver grundet manglende overskud ikke mange aktiviteter på egen hånd. Styrkelse af individer - Masanga Outreach har indtil nu samarbejdet med to medlemmer af MFNSC i MCCHA, udover at være et kommunikativt bindeled, har de opnået evner indenfor facilitering af delelementer af større workshops, og de har via inddragelse i diskussioner og beslutninger opnået kompetencer indenfor projektkoordinering og udvikling. - Flere medlemmer er engagerede og har lyst til at lave informative skuespil og health talks i landsbyen som en del af MCCHA. Det er udfordrende for dem både at tilegne sig viden og facilitere videreformidling af denne, men det går langsomt fremad, og de har fået et skuespil stablet på benene. - Bestyrelsen i MFNSC er via sparring med frivillig udsendte fra Masanga Outreach blevet mere fortrolig med konflikthåndtering, lederskab og beslutningsprocesser, fordi dette har været nødvendigt i det daglige arbejde i MFNSC. Partnerskab - Partnerskabet bærer endnu præg af MFNSCs afhængighed af Masanga Outreach. Det har været udfordrende for de udsendte at finde balancen mellem involvering og tilbagetrækning ift. MFNSC. Vi oplever, at aktivitetsniveauet falder, når udsendte stiller sig i baggrunden. I perioder hvor de studerende har meget tid opleves der stort aktivitetsniveau, og tingene kan ikke ske hurtigt nok. I disse perioder er der en god synergi mellem Masanga Outreach og MFNSC. Sundhedsfremme i landsbyerne - Der opleves stort engagement fra landsbyerne. De er meget taknemmelige for, at vi kommer, og de samles altid minimum 30-40, når vi kommer. De er dog hårdt arbejdende, hvilket er en begrænsende faktor, ift. den tid vi kan bruge med dem. Format til Statusrapport februar

4 2. Finansielt tilsyn - Har den danske organisation i perioden gennemført et finansielt tilsyn hos partner(e)? Ja Nej X - Hvis nej, hvornår forventer I at gennemføre et sådant? Det forventer vi ikke at gøre, da vores partner ikke selv har administreret pengene. - Hvis ja, beskriv nedenfor, hvordan I gennemførte tilsynet, og hvad det viste? Nedenstående spørgsmål er til CISUs monitorering og skal altså ikke opfattes som krav. Har I i perioden benyttet: Ja Nej MANGO Health Check Accountability Dialogue Tool (Dette afsnit er nyt fra 2014 man er velkommen til at henvende sig til CISU for yderligere vejledning) 3. Mål og indikatorer - Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning - Giv en kort vurdering af realismen i at nå de opstillede mål. Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning 1. Øget administrativ kapacitet hos partnerne MFNSC har øget deres administrative kapacitet gennem: - Repræsentation ved sygeplejeskolens (College) hovedbestyrelsesmøde. Gennemførelse af møder, undervisning i, og diskussion af mødekultur, referater, ordstyrerrolle. - Gennemførelse af bestyrelsesvalg og genvalg, vurdering af vedtægter for organisationen, lederskabsworkshop, rådgivning om konflikthåndtering, inddragelse af kalender og andre planlægningsværktøjer, mødepligt, faste møder, i forhold til mere intern struktur. 2. Øget sundhedsfaglig kapacitet - Interesserede studerende fra MFNSC er blevet undervist i maternel sundhed og har på baggrund af denne viden lavet informative skuespil, som blev vist i Masanga landsby. - Interesserede studerende fra MFNSC er blevet undervist i ernæring og har taget aktivt del i kortlægning af ernæringskilder i samfundet. - 2 studerende deltager aktivt i MCCHA 3. Øget viden om sundhed i vores udvalgte landsbyer - I den første landsby, Rosint, er landsbyboerne i samarbejde med Masanga Outreach i gang med at udforme en Maternal and Child Community Health Plan (MCCHP), hvor landsbyens sundhedssituation diskuteres, og der sættes ord på problemområder, visioner og løsninger for landsbyen i forhold til at reducere mødre- og børnedødelighed. 4. Organisatorisk og partnerskabsudvikling - Masanga Outreach har været repræsenteret i Masanga landsby og på sygeplejeskolen fra starten af partnerskabet (efterår 2012) og er stadig til stede og har en organisatorisk rådgiverfunktion i MFNSC. - Der har været møder, hvor fælles interesser og visioner er blevet delt mellem Masanga Outreach og MFNSC, og hvor partnerskabet er blevet stiftet. Format til Statusrapport februar

5 - Der er blevet afholdt workshops for alle medlemmer af MFNSC og repræsentanter fra Masanga Outreach, hvor Sierra Leones udfordringer på sundhedsområdet er blevet diskuteret vurderet. Den fælles workshops resulterede i en fælles Health Report, som er et sundhedsfagligt udgangspunkt for videre samarbejde. Giv en kort vurdering af realismen i at nå de opstillede mål. 1. Øget administrativ kapacitet hos partnerne - Som nævnt ovenfor, har det været svært at samle de studerende og derfor er mange workshops ikke blevet afholdt endnu. Masanga outreach ønsker stadig at holde 2-3 workshops inden projektets afslutning, men har desuden lagt større fokus på individuel kapacitetsopbygning af MFNSCs medlemmer. De medlemmer der inkluderes i de sundhedsfremmende aktiviteter får derfor løbende læring i kommunikation, facilitering af workshops, planlægning af workshops og i mindre omfang lederskabsevner. - Masanga Outreach vil fortsat støtte MFNSC i at forbedre deres mødekultur, facilitering af møder samt strukturen i MFNSC, da dette er helt afgørende, for at kunne nå de ambitioner de har sat og lave vellykkede aktiviteter. - Vi vurderer, at nå de mål der er sat, men i mindre omfang en forventet, og som nævnt med mere fokus på individuel administrativ og sundhedsfaglig kapacitetsopbygning. 2. Øget sundhedsfaglig kapacitet - Det er realistisk for de studerende at få et godt kendskab til sundhedsproblemerne i Sierra Leone samt udfører health talks og skuespil i landsbyen på egen hånd. - Det er realistisk for udvalgte studerende at tage aktiv del i diskussioner og beslutninger hvad angår MCCHA, men antallet af studerende må højst sandsynligt reduceres. 3. Øget viden om sundhed i vores udvalgte landsbyer - Vi har brugt meget tid på at lære landsbyen at kende og skabe tillid, da dette er altafgørende for succesen af projektet, desuden kan landsbyen kun mødes om fredagen et par timer, hvilket har forlænget processen yderligere. Vi når formegentlig ikke mere end 1-2 landsyer mere. 4. Organisatorisk og partnerskabsudvikling - Da MFNSC stadig mangler meget organisatorisk kapacitet, vurderer vi ikke, at det er hensigtsmæssigt, at lave LFA med dem med henblik på et fremtidigt fælles projekt. Projektet vil uden tvivl blive formuleret af Masanga Outreach og formegentlig uden synderligt ejerskab fra MFNSC. Man kunne dog overveje at lave en forenklet LFA-workshop i træningsøjemed. 4. Implementering - Forløber implementering som planlagt? Hvis der er aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført, beskriv i punktform og angiv en kort begrundelse (kun for perioden siden sidste statusrapport). (Det er IKKE nødvendigt at liste gennemførte aktiviteter.) - Beskriv eventuelle problemer, der har været i gennemførelsen af indsatsen. - Beskriv nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen. - Beskriv væsentlige forandringer i konteksten som har påvirket indsatsen i en positiv eller negativ retning. - Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. Forløber implementering som planlagt? Hvis der er aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført, beskriv i punktform og angiv en kort begrundelse (kun for perioden siden sidste statusrapport). (Det er IKKE nødvendigt at liste gennemførte aktiviteter.) Format til Statusrapport februar

6 - Mangler at gennemføre kompetencegivende workshops om kommunikation, konflikthåndtering, beslutningstagning, referatskrivning og fundraising. Emnerne er dog dækket igennem undervisning/sparring med bestyrelsen for MFNSC. Således har det bestemmende organ i MFNSC tilegnet sig disse kompetencer. Begrundelsen er, at det har været svært at samle medlemmerne. - Generelt er det på alle punker gået langsommere end forventet. Beskriv eventuelle problemer, der har været i gennemførelsen af indsatsen. - Det har været en udfordring at kapacitetsopbygge i MFNSC, idet alt samarbejde med dem er baseret på frivillighed og derfor også er begrænset af, hvad de som frivillige kan forvente af os og ikke mindst, hvad vi kan forvente af dem. Fx er en central problemstilling, at vi ikke har mulighed for at støtte dem økonomisk, og de ikke har råd til at bruge den fornødne tid på vores fælles projekter, da frivilligt arbejde i et land som Sierra Leone, er en indirekte omkostning. - Logistik - bil problemer. I det vi er afhængige af at arbejde på projektet ude i landsbyerne i distriktet, har lån af hospitalsbil, aflysninger af booking af biler, uholdbar og usikker transport været en stor hindring for arbejdet. Beskriv væsentlige forandringer i konteksten som har påvirket indsatsen i en positiv eller negativ retning. - Strukturelle begrænsninger: Sygeplejerskestudiet har været langt mere tidsmæssigt krævende, end både Masanga Outreach og MFNSC var opmærksomme på. Med timer i hverdagene fra 8.00 til og eksamensperioder har overskuddet været dalende. - En markant prisstigning i det årlige fee, som betales for sygeplejerskeuddannelsen, har givet mindre overskud til det frivillige arbejde, partnerskabet bygger på, da deres sparsomme ekstratid bruges på at finansiere uddannelsen gennem arbejde. - De førsteårsstuderende som dannede MFNSC i efteråret 2012, har været i praktik i Freetown i en stor del af den aktivitetsperiode, vi havde planlagt. Beskriv nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen. - Bestyrelsen i MFNSC og Masanga Outreach har søsat en 'motivationsanalyse' i forhold til at afdække, hvilke parametre vi, som samarbejdspartnere, kan ændre på, hvorfor vi oplever manglende deltagelse hos de almindelige medlemmer i MFNSC og hvad der eventuelt skal til, for at ændre dette. I forbindelse med motivationsanalysen har en udsendt trænet interviewteknikker med formanden for MFNSC, for at hun/vi kan få indsigt i medlemmernes holdning til og følelser omkring MFNSC. - Masanga Outreach arbejder på at fundraise til en bil, så vi kan blive mobile og fleksible if. til projektet ude i landsbyerne. Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. - Der fokuseres mere på interesserede individer, og på at arbejde med få engagerede frem for mange uengagerede. Derigennem håber vi at kunne skabe et sammenhold for disse, der på sigt vil få MFNSC som organisation til at stå stærkere. - Organisationsanalysen erstattes af et motivationsprojekt (beskrevet ovenfor) baseret på interviews med medlemmer fra MFNSC, da vi tror det giver et større udbytte for alle partere. 5. Status på forbrug Samlet budget: d.kr Budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode: d.kr Format til Statusrapport februar

7 Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode: d.kr 6. Justeringer af budget foretaget i rapportperioden - Angiv hvis der i perioden er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven uden forhåndsgodkendelse fra CISU (jf. Forvaltningsvejledningen pkt. 5.1 og pkt.5. 2). - Eventuelle justeringer skal begrundes, og Annex 1: Budgetrevision skal udfyldes. 7. Fremtidige ændringer af budget - Er der behov for yderligere justeringer af budgettet? - Hvis ja : Angiv berørte budgetlinjer, og begrund ændringerne ift. pkt Foreslås der ændringer af budgettet, udfyldes Annex 1: Budgetrevision. 8. Andre bemærkninger Gældende budget: (dvs. det senest godkendte budget) 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2 % af pkt. 1-7) 9. Budgetmargin (min 6 %, maks 10 % af pkt. 1-8) 10. Projektudgifter ialt (sum af pkt. 1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal (pkt ) 13. Administration i Danmark (maks 7 % af pkt. 12) 14. Total Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre Forslag til revideret budget: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Heraf andre Format til Statusrapport februar

8 Civilsamfundspuljen 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2 % af pkt. 1-7) 9. Budgetmargin (min 6 %, maks 10 % af pkt. 1-8) 10. Projektudgifter ialt (sum af pkt. 1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal (pkt ) 13. Administration i Danmark (maks 7 % af pkt. 12) 14. Total Format til Statusrapport februar

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Ansøgende Mellemamerika Komiteen organisation: Indsatsens titel: Styrkelse af bondebevægelsen gennem opbygning

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

FACT Sheet: Projektændringer

FACT Sheet: Projektændringer FACT Sheet: Projektændringer I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

Jeg håber, at det nu fremstår mere klart, hvad det er, vi vil med projektet og hvordan.

Jeg håber, at det nu fremstår mere klart, hvad det er, vi vil med projektet og hvordan. From: Sent: 14. maj 2017 19:01 To: Lone Frandsen Subject: - Ansøgning til Udviklingspuljen Attachments: 7. Københavns Kommune - Ansøgning til Udviklingspuljen - 2017.docx Kære

Læs mere

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 Dagtilbud Holbæk VELKOMMEN OGSÅ TIL NYE TOVEHOLDERE AL 2016 NU SKAL VI SIKRE EN GOD FÆLLES OPSTART OG REALISTISK PLANLÆGNING AF AL I 2016 Fordi vi har lært hvad der er udfordrende:

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

SAS Education Services

SAS Education Services SAS Education Services Indhold SAS Datamodellering Education Service...2 Tour de SAS Education Service...3 SAS Visual Analytics Education Service...4 SAS Data Integration Education Service...6 SAS Metadata-sikkerhed

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN INDHOLD S.01 S.04 VELKOMMEN SOM PROJEKTLEDER! OPGAVE 1: PROJEKTSTYRING - REGISTRERING - AFRAPPORTERING - TILLADELSER - PLANLÆGNING - REKRUTTERING AF FRIVILLIGE - KOMMUNIKATION

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Analysespørgsmål og rapportering

Analysespørgsmål og rapportering Analysespørgsmål og rapportering Nyborg Gymnasium, 14. september 2011 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Dias 1 Hensigten: Analysespørgsmålene at få ensartethed i analysen af erfaringerne

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Publiceret af Pil Esbech Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge på tværs af temaer Undervisning og studieaktiviteter

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Evaluering og dokumentation som et strategisk værktøj i kommunerne

Evaluering og dokumentation som et strategisk værktøj i kommunerne Evaluering og dokumentation som et strategisk værktøj i kommunerne Region Syddanmark 7. Maj 2008 Olaf Rieper Forskningschef i AKF Anvendt KommunalForskning Disposition Begreber Forskellige former for evaluering

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere