Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder, er det nok at udarbejde den afsluttende rapport (format 3). Den samlede rapport må ikke overstige 5 sider (eksklusiv Annex 1 Budgetrevision). FORMÅL: Statusrapporten er den danske organisations rapportering. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Det er derfor ikke meningen, at partneren alene udfylder dette skema. Statusrapporten kan bruges som redskab i jeres partnerskab til at styrke transparens og fælles ansvar som beskrevet i Positionspapir nr. 4. Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet. Statusrapporten er samtidig et element i den danske organisations track record og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger fra den danske organisation med samme eller andre partnere, jf. Retningslinjer Ansøgende organisation Kontaktperson, navn og Indsatsens titel Journal nr. Land(e) Masanga DK Monica Lauridsen Kujabi MFNSC and Masanga Outreach: Partnership development and community based health promotion in Tonkolili Distrikt, Sierra Leone PA-apr Sierra Leone Rapportperiode 01. juli Marts 2014 Status på opfyldelse af forventede målsætninger til og med denne rapportperiode Forsinket Delvis forsinket X Som forventet Delvis foran Foran Indeholder rapport oplysninger, der kræver hurtigt svar fra CISU? Ja Nej X Se pkt.: Dato adresse Ansvarlig person (Underskrift) Monica Lauridsen Kujabi (board member) Ansvarlig person (Blokbogstaver) Format til Statusrapport februar

2 1. Monitorering og læring - Hvilke monitoreringsaktiviteter har den danske organisation gennemført? - Hvad er de væsentligste observationer? - Hvis der i bevillingsbrevet blev nævnt nogle emner ( god råde ), I har skullet være særlig opmærksomme på, beskrives hvilke initiativer der er taget i forhold til disse emner. - Har den danske organisation deltaget i en Erfaringsudvekslingsworkshop? Nej Hvilke monitoreringsaktiviteter har den danske organisation gennemført? Projektet som helhed Månedlige skriftlige updates fra Masanga Outreachs udsendte, månedlige telefonsamtaler med udsendte og månedlige møder i Masanga Outreach (der som underprojekt i Masanga DK administrerer indsatsen). - Dette har sikret, at Masanga Outreachs projektkoordinatorer, hele tiden har været oplyst om succeser, udfordringer samt generelle status for projektet. Dermed har Masanga Outreach været udrustet til at guide og hjælpe de udsendte bedst muligt og læring sikres bevaret til fremtidig brug for Masanga Outreach. Status rapport og handover fra udsendte - Der er udarbejdet status rapport for udsendte i perioden august 2013 februar Rapporten inkluderer alle aspekter af projektet. Der er lagt vægt på succeser, udfordringer, refleksioner og anbefalinger. - Udsendte i ovennævnte periode har overdraget projektet til et nyt hold udsendte. Dette inkluderede mundtlig gennemgang, diskussion og evaluering på basis af statusrapporten, samt introduktion til alle relevante samarbejdspartnere og procedurer. - Alle udsendte skal medvirke til diskussion og evaluering af projektet med Masanga Outreach, således at projektet justeres og udvikles i forhold til den udsendtes oplevelser og erfaringer. Dette er med oven nævnte udsendte ikke foretaget endnu. Styrkelse af Masanga Faculty of Nursing Student Club (MFNSC) som individer og som organisation samt partnerskabet med Masanga Skriftlig evalueringer af alle aktiviteter udført for studerende i MFNSC, samt opsamling som basis for en best practice rapport ved projektperiodens afslutning. - Udarbejdes at den frivilligt udsendte i samarbejde med de studerende. Der lægges vægt på evaluering af egen indsats, de studerendes indsats og udbytte samt anbefalinger hvor det er relevant. Monitorering af organisatorisk kapacitet - Vurdering af antal, repræsentation og kvalitet af møder samt kvaliteten af referater. - Monitorering af medlemstilslutning og disses engagement. - Evaluering af bestyrelsen og bestyrelsesposter. - Antal aktiviteter for MFNSC og mellem MFNSC og Masanga Outreach. Sundhedsfremme i landsbyerne Skriftlig udarbejdelse og evaluering af Maternal and Child Community Health Approach (MCCHA) (sundhedsrelaterede workshops og talks) for landsbyerne i Tonkolili distrikt, som basis for videreudvikling af indsatsen til flere landsbyer. - Da strategien er ny og uafprøvet, lægges der stor vægt på grundig evaluering både mellem de involverede studerende og Masanga Outreachs udsendte samt mellem Masanga Outreachs udsendte og Masanga Outreach. Format til Statusrapport februar

3 - Indsatsen har også som formål at styrke de deltagende medlemmer af MFNSC i at udvikle og implementere sundhedsfremmende projekter i landsbyer, således at de på sigt kan videregive deres erfaring eller medvirke til lignende projekter andetsteds uden afhængighed af Masanga Outreach. Baselinestudie af sundhedstilstanden i Tonkolili distrikt - Baselinestudie af basale sundhedsforhold for kvinder og børn i Tonkolili distriktet blev udført i foråret 2013, og indeholdt både kvalitative og kvantitative elementer. Samarbejde med Perifere Health Units (PHU) - - Erfaringsudveksling med PHUs personale for at forstå de problemer landsbyerne oplever. Indsamling af statistisk materiale fra de PHUs vi samarbejder med, som udgør en mere målbar del af vores monitoreringsarbejde, i forhold til en follow-up undersøgelse. Hvad er de væsentligste observationer? Organisatorisk styrkelse - Kapacitetsmæssigt er MFNSC stadig en grøn organisation, og Masanga Outreachs rolle i forhold til at hjælpe med at styrke og opbygge den organisatorisk, har været mere involverende end forventet. - Kundskaber indenfor referatskrivning er forbedret, bestyrelsen forstår begrebet mødekultur og samles jævnligt til organiserede møder, når der er tid til det. I eksamensperioder og travle tider daler aktivitetsniveauet. - Hvor det er lykkedes at samle hele MFNSC, har aktiviteterne været med et godt engagement fra de studerende, der ivrigt skriver noter og gerne vil lære og ikke mindst med ud i landsbyerne for at fremme sundhed. Opnåelse af deres ambitioner bremses dog af manglen på tid og overskud. - MFNSC laver grundet manglende overskud ikke mange aktiviteter på egen hånd. Styrkelse af individer - Masanga Outreach har indtil nu samarbejdet med to medlemmer af MFNSC i MCCHA, udover at være et kommunikativt bindeled, har de opnået evner indenfor facilitering af delelementer af større workshops, og de har via inddragelse i diskussioner og beslutninger opnået kompetencer indenfor projektkoordinering og udvikling. - Flere medlemmer er engagerede og har lyst til at lave informative skuespil og health talks i landsbyen som en del af MCCHA. Det er udfordrende for dem både at tilegne sig viden og facilitere videreformidling af denne, men det går langsomt fremad, og de har fået et skuespil stablet på benene. - Bestyrelsen i MFNSC er via sparring med frivillig udsendte fra Masanga Outreach blevet mere fortrolig med konflikthåndtering, lederskab og beslutningsprocesser, fordi dette har været nødvendigt i det daglige arbejde i MFNSC. Partnerskab - Partnerskabet bærer endnu præg af MFNSCs afhængighed af Masanga Outreach. Det har været udfordrende for de udsendte at finde balancen mellem involvering og tilbagetrækning ift. MFNSC. Vi oplever, at aktivitetsniveauet falder, når udsendte stiller sig i baggrunden. I perioder hvor de studerende har meget tid opleves der stort aktivitetsniveau, og tingene kan ikke ske hurtigt nok. I disse perioder er der en god synergi mellem Masanga Outreach og MFNSC. Sundhedsfremme i landsbyerne - Der opleves stort engagement fra landsbyerne. De er meget taknemmelige for, at vi kommer, og de samles altid minimum 30-40, når vi kommer. De er dog hårdt arbejdende, hvilket er en begrænsende faktor, ift. den tid vi kan bruge med dem. Format til Statusrapport februar

4 2. Finansielt tilsyn - Har den danske organisation i perioden gennemført et finansielt tilsyn hos partner(e)? Ja Nej X - Hvis nej, hvornår forventer I at gennemføre et sådant? Det forventer vi ikke at gøre, da vores partner ikke selv har administreret pengene. - Hvis ja, beskriv nedenfor, hvordan I gennemførte tilsynet, og hvad det viste? Nedenstående spørgsmål er til CISUs monitorering og skal altså ikke opfattes som krav. Har I i perioden benyttet: Ja Nej MANGO Health Check Accountability Dialogue Tool (Dette afsnit er nyt fra 2014 man er velkommen til at henvende sig til CISU for yderligere vejledning) 3. Mål og indikatorer - Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning - Giv en kort vurdering af realismen i at nå de opstillede mål. Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning 1. Øget administrativ kapacitet hos partnerne MFNSC har øget deres administrative kapacitet gennem: - Repræsentation ved sygeplejeskolens (College) hovedbestyrelsesmøde. Gennemførelse af møder, undervisning i, og diskussion af mødekultur, referater, ordstyrerrolle. - Gennemførelse af bestyrelsesvalg og genvalg, vurdering af vedtægter for organisationen, lederskabsworkshop, rådgivning om konflikthåndtering, inddragelse af kalender og andre planlægningsværktøjer, mødepligt, faste møder, i forhold til mere intern struktur. 2. Øget sundhedsfaglig kapacitet - Interesserede studerende fra MFNSC er blevet undervist i maternel sundhed og har på baggrund af denne viden lavet informative skuespil, som blev vist i Masanga landsby. - Interesserede studerende fra MFNSC er blevet undervist i ernæring og har taget aktivt del i kortlægning af ernæringskilder i samfundet. - 2 studerende deltager aktivt i MCCHA 3. Øget viden om sundhed i vores udvalgte landsbyer - I den første landsby, Rosint, er landsbyboerne i samarbejde med Masanga Outreach i gang med at udforme en Maternal and Child Community Health Plan (MCCHP), hvor landsbyens sundhedssituation diskuteres, og der sættes ord på problemområder, visioner og løsninger for landsbyen i forhold til at reducere mødre- og børnedødelighed. 4. Organisatorisk og partnerskabsudvikling - Masanga Outreach har været repræsenteret i Masanga landsby og på sygeplejeskolen fra starten af partnerskabet (efterår 2012) og er stadig til stede og har en organisatorisk rådgiverfunktion i MFNSC. - Der har været møder, hvor fælles interesser og visioner er blevet delt mellem Masanga Outreach og MFNSC, og hvor partnerskabet er blevet stiftet. Format til Statusrapport februar

5 - Der er blevet afholdt workshops for alle medlemmer af MFNSC og repræsentanter fra Masanga Outreach, hvor Sierra Leones udfordringer på sundhedsområdet er blevet diskuteret vurderet. Den fælles workshops resulterede i en fælles Health Report, som er et sundhedsfagligt udgangspunkt for videre samarbejde. Giv en kort vurdering af realismen i at nå de opstillede mål. 1. Øget administrativ kapacitet hos partnerne - Som nævnt ovenfor, har det været svært at samle de studerende og derfor er mange workshops ikke blevet afholdt endnu. Masanga outreach ønsker stadig at holde 2-3 workshops inden projektets afslutning, men har desuden lagt større fokus på individuel kapacitetsopbygning af MFNSCs medlemmer. De medlemmer der inkluderes i de sundhedsfremmende aktiviteter får derfor løbende læring i kommunikation, facilitering af workshops, planlægning af workshops og i mindre omfang lederskabsevner. - Masanga Outreach vil fortsat støtte MFNSC i at forbedre deres mødekultur, facilitering af møder samt strukturen i MFNSC, da dette er helt afgørende, for at kunne nå de ambitioner de har sat og lave vellykkede aktiviteter. - Vi vurderer, at nå de mål der er sat, men i mindre omfang en forventet, og som nævnt med mere fokus på individuel administrativ og sundhedsfaglig kapacitetsopbygning. 2. Øget sundhedsfaglig kapacitet - Det er realistisk for de studerende at få et godt kendskab til sundhedsproblemerne i Sierra Leone samt udfører health talks og skuespil i landsbyen på egen hånd. - Det er realistisk for udvalgte studerende at tage aktiv del i diskussioner og beslutninger hvad angår MCCHA, men antallet af studerende må højst sandsynligt reduceres. 3. Øget viden om sundhed i vores udvalgte landsbyer - Vi har brugt meget tid på at lære landsbyen at kende og skabe tillid, da dette er altafgørende for succesen af projektet, desuden kan landsbyen kun mødes om fredagen et par timer, hvilket har forlænget processen yderligere. Vi når formegentlig ikke mere end 1-2 landsyer mere. 4. Organisatorisk og partnerskabsudvikling - Da MFNSC stadig mangler meget organisatorisk kapacitet, vurderer vi ikke, at det er hensigtsmæssigt, at lave LFA med dem med henblik på et fremtidigt fælles projekt. Projektet vil uden tvivl blive formuleret af Masanga Outreach og formegentlig uden synderligt ejerskab fra MFNSC. Man kunne dog overveje at lave en forenklet LFA-workshop i træningsøjemed. 4. Implementering - Forløber implementering som planlagt? Hvis der er aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført, beskriv i punktform og angiv en kort begrundelse (kun for perioden siden sidste statusrapport). (Det er IKKE nødvendigt at liste gennemførte aktiviteter.) - Beskriv eventuelle problemer, der har været i gennemførelsen af indsatsen. - Beskriv nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen. - Beskriv væsentlige forandringer i konteksten som har påvirket indsatsen i en positiv eller negativ retning. - Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. Forløber implementering som planlagt? Hvis der er aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført, beskriv i punktform og angiv en kort begrundelse (kun for perioden siden sidste statusrapport). (Det er IKKE nødvendigt at liste gennemførte aktiviteter.) Format til Statusrapport februar

6 - Mangler at gennemføre kompetencegivende workshops om kommunikation, konflikthåndtering, beslutningstagning, referatskrivning og fundraising. Emnerne er dog dækket igennem undervisning/sparring med bestyrelsen for MFNSC. Således har det bestemmende organ i MFNSC tilegnet sig disse kompetencer. Begrundelsen er, at det har været svært at samle medlemmerne. - Generelt er det på alle punker gået langsommere end forventet. Beskriv eventuelle problemer, der har været i gennemførelsen af indsatsen. - Det har været en udfordring at kapacitetsopbygge i MFNSC, idet alt samarbejde med dem er baseret på frivillighed og derfor også er begrænset af, hvad de som frivillige kan forvente af os og ikke mindst, hvad vi kan forvente af dem. Fx er en central problemstilling, at vi ikke har mulighed for at støtte dem økonomisk, og de ikke har råd til at bruge den fornødne tid på vores fælles projekter, da frivilligt arbejde i et land som Sierra Leone, er en indirekte omkostning. - Logistik - bil problemer. I det vi er afhængige af at arbejde på projektet ude i landsbyerne i distriktet, har lån af hospitalsbil, aflysninger af booking af biler, uholdbar og usikker transport været en stor hindring for arbejdet. Beskriv væsentlige forandringer i konteksten som har påvirket indsatsen i en positiv eller negativ retning. - Strukturelle begrænsninger: Sygeplejerskestudiet har været langt mere tidsmæssigt krævende, end både Masanga Outreach og MFNSC var opmærksomme på. Med timer i hverdagene fra 8.00 til og eksamensperioder har overskuddet været dalende. - En markant prisstigning i det årlige fee, som betales for sygeplejerskeuddannelsen, har givet mindre overskud til det frivillige arbejde, partnerskabet bygger på, da deres sparsomme ekstratid bruges på at finansiere uddannelsen gennem arbejde. - De førsteårsstuderende som dannede MFNSC i efteråret 2012, har været i praktik i Freetown i en stor del af den aktivitetsperiode, vi havde planlagt. Beskriv nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen. - Bestyrelsen i MFNSC og Masanga Outreach har søsat en 'motivationsanalyse' i forhold til at afdække, hvilke parametre vi, som samarbejdspartnere, kan ændre på, hvorfor vi oplever manglende deltagelse hos de almindelige medlemmer i MFNSC og hvad der eventuelt skal til, for at ændre dette. I forbindelse med motivationsanalysen har en udsendt trænet interviewteknikker med formanden for MFNSC, for at hun/vi kan få indsigt i medlemmernes holdning til og følelser omkring MFNSC. - Masanga Outreach arbejder på at fundraise til en bil, så vi kan blive mobile og fleksible if. til projektet ude i landsbyerne. Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. - Der fokuseres mere på interesserede individer, og på at arbejde med få engagerede frem for mange uengagerede. Derigennem håber vi at kunne skabe et sammenhold for disse, der på sigt vil få MFNSC som organisation til at stå stærkere. - Organisationsanalysen erstattes af et motivationsprojekt (beskrevet ovenfor) baseret på interviews med medlemmer fra MFNSC, da vi tror det giver et større udbytte for alle partere. 5. Status på forbrug Samlet budget: d.kr Budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode: d.kr Format til Statusrapport februar

7 Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode: d.kr 6. Justeringer af budget foretaget i rapportperioden - Angiv hvis der i perioden er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven uden forhåndsgodkendelse fra CISU (jf. Forvaltningsvejledningen pkt. 5.1 og pkt.5. 2). - Eventuelle justeringer skal begrundes, og Annex 1: Budgetrevision skal udfyldes. 7. Fremtidige ændringer af budget - Er der behov for yderligere justeringer af budgettet? - Hvis ja : Angiv berørte budgetlinjer, og begrund ændringerne ift. pkt Foreslås der ændringer af budgettet, udfyldes Annex 1: Budgetrevision. 8. Andre bemærkninger Gældende budget: (dvs. det senest godkendte budget) 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2 % af pkt. 1-7) 9. Budgetmargin (min 6 %, maks 10 % af pkt. 1-8) 10. Projektudgifter ialt (sum af pkt. 1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal (pkt ) 13. Administration i Danmark (maks 7 % af pkt. 12) 14. Total Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre Forslag til revideret budget: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Heraf andre Format til Statusrapport februar

8 Civilsamfundspuljen 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2 % af pkt. 1-7) 9. Budgetmargin (min 6 %, maks 10 % af pkt. 1-8) 10. Projektudgifter ialt (sum af pkt. 1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal (pkt ) 13. Administration i Danmark (maks 7 % af pkt. 12) 14. Total Format til Statusrapport februar

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere