Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation"

Transkript

1 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia Borg Rene Nielsen Steen Hingebjerg Jensen Søren Sørensen Fraværende: Hans Christian Andersen Hans Severinsen Kurt Kristensen Ulf Larsen Dagsorden for lokalrådsmødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Kriminalitetsbillede - Claus Darling og Pia Borg 4. Synliggørelse af lokalrådet - hvordan? 5. Fremlæggelse af udkast og videreudvikling af indsats om indbrud. 6. Fremlæggelse af udkast om risikounge og hashmisbrug/forbrug v. Pia Borg & Kaj Schmidt 7. Lokalrådets arbejde i fremtiden 8. Orientering fra Køge Kommune 9. Orientering fra SSP v. Pia Borg 10. Orientering fra Borup området v. Helle Ziersen 11. Orientering fra Herfølge området v. H.C. Andersen 12. Orientering fra handelsstandsforeningen v. Gert Nordin 13. Orientering fra øvrige 14. Orientering fra politiet 15. Eventuelt I forlængelse af lokalrådsmødet afholdes banderådsmøde

2 2 Punkt 1 Godkendelse af dagsorden til mødet. Emner til dagsorden skal tilgå senest 14 dage før mødet Punkt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Dagsordenen skal ses som et udgangspunkt til en normal dagsorden, hvis der ikke er særlige emner til behandling. Dato og tidspunkt for de fremtidige planlagte møder fremgår af referaterne. Fremtidige møder er aftalt til onsdage i tiden fra kl Møderækken for 2015 fastsættes på det kommende møde i December 14. John Jensen fremlagde og gennemgik referatet fra sidste ordinære møde. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referaterne fra kredsrådsmøder kan findes på politiets hjemmeside. Det sidste lokalrådsmøde i 2014 er planlagt til den 17. Dec. 14 i tiden fra kl Lokalrådsmøderne afholdes på Rådhuset Køge medmindre andet fremgår at indkaldelsen. Referaterne fra lokalrådsmøderne og handleplaner udlægges på relevante hjemmesider i Køge Kommune og Politiet. Punkt 3 Kriminalitets billedet Claus Darling og Pia borg redegjorde for den relevante kriminalitetsudvikling og antallet af bekymringssamtaler i Køge. Der var tale om 4 anden gangs bekymringssamtaler, men fx intet recidiv på de 8 gennemførte første gangs kriminalitets samtaler. De særlige boligområder blev gennemgået på konkrete gerningstyper, der ses generelt en faldende tendens. Drøftelser om bud på bagved liggende årsager hertil. Det er en udbredt oplevelse, at det er det samlede kontrolpres - herunder beboer- og borgerinitiativer, samt generelt forebyggende arbejde og frihedsberøvelser af toneangivende kriminelle - som gør den afgørende forskel. Der er blevet en anderledes tilgang over en bred kam. Statistik er vedhæftet sidst i referatet. Punkt 4 Synliggørelse af lokalrådet - hvordan Synliggørelse af Lokalrådet - Hvordan?? Henlagt under punkt 7 Punkt 5 Fremlæggelse af udkast og videreudvikling af indsats om indbrud. John Jensen og Mogens Pejtersen fremlagde organiseringen af det tidligere drøftede lokale innovative projekt med forankring af lokalrådets indsatser hos borgerne i de lokale 6 geografiske områder, hvor de har bopæl. Projektet er ikke færdigudviklet, men der kom gode input til projektet. Der var enighed om, at der ikke skulle skabes en døgnflue, hvorfor en given udrulningen skal ske successivt. Der var også enighed om, at projektet fra start skulle styres i den rigtige retning. I den anledning var der enighed om, at der skulle oprettes en styregruppe og en projektgruppe med blandt andet deltagelse af de 6 personer - områdeformænd, der udvælges og inviteres ind som formænd af de lokale geografisk opdelte grupper. Geografiske områder De geografiske områder blev drøftet og der blev besluttet at opdele kommunen i følgende 6 geografiske områder. Køge Bymidte, Køge Nord, Hastrup, Ellemarken og Boholte, Borup, Højelse, Ejby og Skensved, Vemmedrup og Bjæverskov og slutteligt Herfølge, Holmebæk og Tureby Algestrup.

3 3 Ressource personer Der var enighed om, at der skulle udvælges 6 ressource personer som formænd for de lokale geografiske grupper. Der blev drøftet forskellige muligheder. Med hensyn til ressourcepersonerne blev aftalt, at John Jensen og Mogens Pejtersen kontaktede mulige ressourcepersoner dels på baggrund af drøftelser i lokalrådet og personligt kendskab. Der var enighed om, at indsatsen indledningsvis skulle handle om kriminalpræventive forhold i relation til indbrudskriminalitet, da alle kan forholde sig til dette område. På sigt kunne initiativet udvikle sig til andre emner, hvilket ikke mindst en løbende evaluering skulle vise. Dette skal også ses i sammenhæng med den udarbejdede indbrudsfolder af lokalrådet. Omvendt blev der også drøftet problemstillingen i dette forholdsvis indsnævrede tema, da det kunne påvirke rekrutteringen af lokale kræfter, hvis potentielt aktive fra et lokalområde havde andre interesseområder. Der var enighed om denne problemstilling, men omvendt også, at et bredere tema måtte afvente stillingtagen efter opstart og evaluering. Drøftelser om nationale organisationers repræsentation i Styregruppen. Fx Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiets NFC eller Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). Indledningsvis afventer kontakten til disse interessenter, men der kan søges bistand. Der var en bred forventning til projektet ud fra tesen, at borgernes mærkbare nærvær har betydning for lokalområdet. Det blev aftalt, at John Jensen og Mogens Pejtersen samler trådene og melder tilbage, når der er nyt. Til orientering er der efter mødet udvalgt 6 lokale formænd, og der er afholdt et indledende møde med deltagelse af John Jensen, Mogens Pejtersen, Rasmus Visby og borgmester Flemming Christensen. Der er aftalt yderligere møder i starten af December. Med udsendelse af dette referat udsendes en kort projektbeskrivelse indeholdende navne på de lokale formænd. Der medsendes også statistisk fra de berørte lokale områder. Punkt 6 Fremlæggelse af udkast om risikounge og hashmisbrug og forbrug Pia Borg og Kaj Schmidt orienterede med reference til "Komphash" og ph.d. Kim Møller AAU om fakta om påvirkning, motiver, volumen og udbredelse. Indtrykket generelt er, at der hos gruppen af årige er der, hvor der kan gøres den største forskel både på den korte som lange bane. Det er dog vigtigt at definere et hvert hash forbrug som et hash misbrug. Der findes ingen gradbøjning. Omkring processen med unge og om praksis med rusmiddel politikken er der heller ingen gradbøjning, men der skitseres en handle-guide til både forebyggende og reaktive tiltag - som IKKE er ekskluderende, men fastholder den unge i skoleforløbet og i det sociale fællesskab. Det blev også pointeret, at man bør være opmærksom på at tage processer med voksne om hashmisbrug.

4 4 Punkt 7 Lokalrådets arbejde i fremtiden Fra samarbejdsplanens mål og processen på forrige møde kom der rigtig mange gode tiltag frem i lyset. Der vil blive arbejdet videre på disse processer. De relevante forslag udsendes til alle i lokalrådet. Der var bred enighed om, at de emner, der skal arbejdes med i lokalrådet skal være relevante for Køge. Der var endnu ikke set begrænsninger i samarbejdsplanen for hele politikredsen. Efter drøftelse var der enighed om, at det samlede billede i Køge tegnede i retning af borgerinddragelse generelt, situationel forebyggelse, indbrud, hæleri og nabohjælp og unges er risiko-adfærd. Synliggørelse af lokalrådet skal ses i sammenhæng med alle andre initiativer, der etableres med udgangspunkt i lokalrådet. Herunder tænkes lokalrådet synliggjort i forbindelse med etableret af borgergrupperne. Det handler også om synliggørelse af lokalrådsfolderen som er udarbejdet i lokalrådet. Punkt 8 Orientering fra Køge Kommune Pejtersen rejste forholdet om udskænkning til unge under 18. Det kan lovgivningsmæssigt ikke finde sted, men de unges tilstedeværelse kunne genovervejes. Det skal blandt andet ses i lyset af det forhold, at mange unge ikke går i byen i Køge, men tager andre steder hen, hvor de kan komme ind på eks. diskoteker. Andre lejer et forsamlingshus uden dørmænd og opsyn af nogen art. Sammenfattende betyder det, at disse unge er langt væk hjemmefra. Derfor skal de ofte tage tog eller bus for at komme hjem. Det i sig selv er ikke uden problemstillinger. Punkt 9 Orientering fra SSP Pia Borg gav udtryk for, at der generelt var god ro og orden i Køge. Det betød at der var tid til at arbejde mere fremadrettet med en tidlig indsats omkring bl.a. nogle pigegrupperinger, som er udad reagerende. Tilkendegav dernæst, at det er vigtigt at fastholde indsatsen, selv om der tilsyneladende er ro. På næste møde i SSP-styregruppen vil emnet om håndteringen af siloproblematikker og indsatser vedr. over 18-årige blive drøftet. Man ønsker at afstå fra benævnelsen SSP+ for at signalere, at der er tale om en sammenhængende indsats. Punkt 10 Orientering fra Borup området Helle Ziersen orienterede om processerne i det lokale samarbejde, hvor hendes erfaring har vist, at det handler om at holde styr på proportionerne. Det gælder både indbrud, der berettes som om det var hjemmerøverier. Herboende udlændinge, der færdes er ikke nødvendigvis spirende bander. Det nære netværkssamarbejdes kommunikation om lokale motorbøller, kræver også en beroligende tilgang. Mogens Peitersen opfordrede til at melde huller i vejen og defekt gadebelysning ind til kommunen. Helle Ziersen replicerede at det ville være rart med et retursvar om forventet tidshorisont. Punkt 11 Orientering fra Herfølge området HC Andersen er fraværende på grund af ferie

5 5 Punkt 12 Orientering fra handelsstandsforeningen Gert Nordin er fraværende på grund af ferie Punkt 13 Orientering fra øvrige Rene Nielsen oplyste, at boligforeningen tager det roligt, selvom en ung mand blev smidt ud eller hoppede ned fra sin altan. Her udover gav han udtryk for, at der selv om der var forholdsvis god ro alle steder nok var vigtigt at fastholde den gode indsats, der blev udført i boligområderne. Punkt 14 Orientering fra politiet Problemstillingerne omkring Sdr. Viaduktvej blev drøftet og nævnt. Ingen tvivl om, at Kommunen arbejder målrettet på de problemstillinger, der nævnes omkring kødannelse mv. Omkring hændelsen i Norge omkring Ütöya og lignende hændelser, der ses forskellige steder i verden har politiet indledt en yderligere form for parathed til at kunne håndtere sådanne hændelser. Der blev orienteret om sagen med de brune bude, der leverede hash efter bestilling. Sagen havde betyder sigtelse til tæt på 1000 personer. Politiet har en stor indsats i gang i forbindelse med rapportoptagelse af rapporter omkring trafikforseelser, der er trafikfarlige. Der tænkes særligt på anvendelse af håndholdt mobiltelefon eller manglende anvendelse af seler Køge politistation er fortsat under ombygning. Dette skal ses i lyset af udlændige eksspeditionen i hele politikredsen flyttes til Køge. Således opføres der en stor fælles eksspedition i Køge. Når eksspeditionen er ombygget og afsluttet skal der foretaget generel vedligeholdelse på hele politistationen. Afslutningsvis skal der bygget helt nye omklædningsfaciliteter. Dette arbejde forventes først afsluttet i Punkt 15 Eventuelt Politiet opfordrede til ikke at glemme kommunens muligheder for at byde ind i indsatsen mod radikalisering. De tilstedeværende fra Kommunens embedsværk ville videreformidle denne anmodning. Banderådsmøde Punkt 1 Orientering om lokale aktiviteter Politiet gennemgik på informationsniveau rocker- og bande situationen og enkelte episoder og lokaliteter. Punkt 2 Drøftelse om lokale aktiviteter Der skal fortsat holdes fokus på rocker- og bandeområdet fra alle sider.

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere