Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående Team... 7 Psykologsamtaler til børn og unge... 9 Psykologbehandling til børn på krisecenter Individuelle samtaler (behandling)til børn og unge Sporskiftet et specialiseret, intensivt behandlingstilbud til unge og deres familier Gruppetilbud for unge NEXUS Støttet samvær Overvåget samvær Supervision af plejefamilier Åben anonym rådgivning Alkoholteamet Gruppetilbud til børn og unge af forældre med alkoholproblemstillinger og/eller psykisk sygdom Mødregrupper Akut sorg- og kriseindsats Krisehjælp Familiehusets afd. Trekanten 34 et intensivt dagbehandlingstilbud til gravide og spæd-småbørnsforældre... 25

3 Indledning Familiehuset i Norddjurs Kommune består af 3 afdelinger: en afdeling på Markedsplads 6 i Allingåbro/dagbehandling, en afdeling på Gymnasievej 5 i Grenå/dagbehandling og et dagbehandlingstilbud for gravide og spædsmåbørnsforældre på Trekanten 34 i Grenå. Familiehuset varetager en bred vifte af opgaver inden for Servicelovens rammer for familier med børn i alderen 0-18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssigt, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. I Familiehuset arbejder vi målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. Tilgangen er ressourcefocuseret og anerkendende. I den forbindelse samarbejder vi gerne med både skoler og institutioner. Målet er hermed at skabe de bedste udviklings- og opvækstbetingelser for udsatte børn, så de kan vokse op i deres familie og få et godt børneliv med tryghed og trivsel i lighed med andre børn. Familiehuset har hermed focus på at bidrage til rummelige og inkluderende børnemiljøer i Norddjurs Kommune gennem focus på tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og specialtilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på tidlig forebyggelse, opsporing og indsats. Familiehuset er, overordnet set, funderet indenfor den systemiske behandlingstradition og personalet er tværfagligt sammensat og bredt fagligt funderet indenfor diverse behandlingstraditioner og metoder; systemiske, narrative, løsningsfocuserede, kognitive, Marte Meo, Kempler, NLP m. fl., hvilket giver mange muligheder for forskellige behandlings- og udviklingstiltag. Dette understøttes endvidere af at personalet er teamorganiseret med høj grad af ansvar og selvledelse. Enhver ansat er fast forankret i et team, men bevæger sig ind og ud af dette team, for at indgå i andre af Familiehusets team. Dette for at udnytte de mange forskelligartede kompetencer bedst muligt mhp. at yde en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats og dermed sikre størst mulig smidighed og fleksibilitet. 1

4 Alle visitationer til Familiehuset kommer fra familierådgiverne i Myndighedsafdelingen. Visitationerne kan komme fra to forskellige visitationsudvalg. Der visiteres sager til Familiehuset på et månedligt møde, hvor størsteparten af visitationer til Familiehuset foregår. Visitationsudvalget består af leder af Familierådgivningen, souschef og leder fra Familiehuset. Mødet tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Derudover kan der visiteres til Familiehuset via et visitationsudvalg vedr. anbringelser og bevillinger til støtte-kontaktperson. Dette visitationsudvalg består af en repræsentant fra tilsynsgruppen, lederen af Familierådgivningen, og lederne fra de kommunale tilbud Norddjurs Børnecenter, Ungdomsskolen og Familiehuset. Der afholdes visitationsmøder hver anden torsdag og udvalget tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Der kan også ske akutte visiteringer til Familiehuset. I begge visitationsudvalg er der stort fokus på at foranstaltningen skal matche barnets og familiens problemer og på hvorledes leverandørerne kan matche Myndighedsafdelingens behov ved at tilpasse egne tilbud eller udvikle nye og relevante tilbud De indvisiterede sager fordeles indenfor en uge og på baggrund af opgavernes problemstilling og tyngde varetages disse af en eller flere behandlere, der besidder de kompetencer, der matcher opgaven. Familiehuset anvender opdateret viden om hvilke behandlingsmetoder der virker på konkrete problemstillinger, og går således foran for at sikre de bedste behandlingstilbud til børn og familier. Familiehuset har focus på tidlig indsats og forebyggelse, målrettethed, tidsfokusering, effekt og progression i barnets udvikling og trivsel. 2

5 Organisationsdiagram Psykologteamet Alkoholteamet Supervisionsteamet Team Sporskiftet Mødregruppeteams Behandlingsteam Øst Ledelses team Det udgående team Sekretariat PMTO Sorg- og kriseteamet Familiehusets afd. Trekanten 34 Gruppelederteams Behandlingsteam Vest 3

6 Familiebehandling Lovgrundlag SEL et med indsatsen er, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling, herunder: et med familiebehandling er at belyse og bearbejde familiens vanskeligheder ved en målrettet indsats i forhold til relationerne og samspillet i familien. At familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer. At fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet. At styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder. At holde focus på børneperspektivet samt øge forældrenes viden og forståelse for børns udvikling og behov. n dækker familier med børn i en udviklingsmæssig risikosituation, sårbare og truede børn/unge og børn/unge med alvorlige problemer, - dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere og længere sigt. Samtidig er målgruppen familier, der er indstillet på at arbejde med en ændring af deres situation, eller hvor det vurderes, at de kan bringes til en sådan indstilling gennem en motiverende indsats. Endelig skal en forandring forekomme realistisk inden for en rimelig tidshorisont set i forhold til barnets eller den unges omsorgs- og udviklingsbehov. Familien skal kunne gå ind i et ændringsarbejde på grundlag af forskellige typer af strukturerede og intensive samtaler. Familiehuset udarbejder en behandlingsplan med udgangspunkt i visitationsmaterialets arbejdspunkter. Familiebehandlingsforløb er fleksibelt tilrettelagt og kan sammensættes af: Individuelle samtaler, børn, unge, voksne Forældresamtaler Parsamtaler Familiesamtaler Behandlingsture/udflugter Behandlingsorienterede aktiviteter Netværksmøder, netværksarbejde o.l. Samtalerne kan evt. suppleres med aftalte, praktiske familieaktiviteter og med video-baseret observation af samspil m.h.p. indkredsning og ændring af centrale og uhensigtsmæssige samspilsmønstre i familien. Et behandlingsforløb vil også kunne udgøre et supplement til andre mere omfattende, støttende eller anbringende foranstaltning vedr. barnet 4

7 Arten og antallet af elementer, der indgår i behandlingen vil ofte variere over tid. I den første samtale deltager ofte kun forældrene. I familier med unge deltager den unge dog som oftest fra starten. Efterfølgende deltager barnet i samtaler eller familieaktiviteter alt efter alder og behov. Offentlige og private netværk inddrages efter behov, eks. vis ved afholdelse af netværksmøder. Antal aftaler med familien kan variere fra flere gange om ugen. Samtalerne vil dog, alt efter hvad der er mest formålstjenligt, typisk indgås med 1-2 ugers intervaller for så senere i forløbet at blive indgået med større intervaller. Behandlingsforløbet foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil en kombination være løsningen. Hvis målet vurderes at kunne nås lige så godt i Familiehusets lokaler, så er det den ramme, der anvendes. Opfølgning sker første gang senest efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Familiehuset fremsender statusrapport i passende tid forud for statusmøde. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiebehandlere og psykologer 5

8 PMTO (Parent Management Training Oregon) Lovgrundlag SEL PMTO er et behandlingstilbud for familier, som har børn med adfærdsproblemer. Udgangspunktet er at forældrene er barnets vigtigste læremestre og hjælpere. Forældrene kender deres børn bedst, er knyttet tæt til dem og er motiveret for at hjælpe dem i deres udvikling. Dermed er forældrene også bedst til at sikre den forandring, der skal få barnet ud af negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Målet er at reducere uhensigtsmæssig adfærd og fremme en positiv udvikling hos barnet gennem samtaler og træning med forældrene. Det forbedrer familiesituationen som helhed, og samtidig øges barnets trivsel i daginstitution og skole. Dette tilbud er målrettet forældre med børn i alderen 4-12 år med udtalte eller begyndende adfærdsproblemer i form af antisocial adfærd. Barnet har ofte været henvist til børnepsykiatrien og har evt. fået en diagnose. Forældre der har brug for at lære helt specielle færdigheder så forældre og børn kan bryde negative samspilsformer. Forældre, skolen, daginstitutionen eller andre har udtrykt bekymring for barnets udvikling og trivsel. ( jf. PALS projektet ) Metoden er evidensbaseret, hvilket blandt andet betyder at der er tilknyttet effektforskning, således at man sikrer sig at behandlingen har en effekt. Det betyder endvidere, at behandlingen følger bestemte principper, som terapeuten er uddannet i og løbende vejledes i for at sikre stringens i forhold til metoden. Til dette formål DVDoptages alle sessioner. Der sættes focus på familiens ressourcer. De situationer, der opleves som vanskelige for familien drøftes og forældrene får træning i hvordan de møder barnet på en hensigtsmæssig måde, og hvordan problemer kan løses sammen med barnet. Gode positive beskeder, støtte og opmuntring og milde negative reaktioner spiller en vigtig rolle i denne proces. Forældrene lærer at påskønne god opførsel og små fremskridt hos barnet med ros, opmuntring og små belønninger. Uhensigtsmæssig opførsel stoppes derimod ikke med vrede, men med moderate konsekvenser, som barnet kan forudse og forstå. Med disse redskaber kan forældrene give deres barn mere selvtillid, og derigennem bliver barnet bedre til at tage ansvar for sine handlinger og valg. Terapeuten møder forældrene en gang om ugen og bliver telefonisk kontaktet en gang om ugen. Barnet med den antisociale adfærd deltager i en samspilsopgave til opstart og afslutning. Behandlingen varer oftest et sted mellem timer. Der sker opfølgning første gang efter 3 mdr., hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter efter 6 mdr. med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Statusrapport fremsendes til familierådgiver i passende tid forud for statusmødet. Familiebehandlere der er uddannet til PMTO-terapeuter ved Servicestyrelsen 6

9 Det udgående Team Lovgrundlag SEL et er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. et er at familien får en mere struktureret hverdag i overensstemmelse med familiens situation og egne mål, normer og kulturelle udgangspunkt, således at forældrene bliver i stand til at organisere en hverdag og hjem, der fungerer i forhold til at sikre barnet/den unges trivsel. n er familier med børn fra 0 18 år, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling, og hvor det er vurderet, at barnet har væsentlige behov for støtte. Familier, heriblandt spæd-og småbørnsfamilier, som af hensyn til barnets eller den unges særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. en kan være af kompenserende karakter. Familier i målgruppen har typisk problemer med at opretholde struktur og rytme i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang, der truer børnenes trivsel og udvikling. en kan for eksempel bestå i: Give råd og vejledning om hvordan forældre kan skabe struktur og stabil rytme dagligdagen. Udvikle og understøtte mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien Ledsager- og bisidderfunktion, for eksempel hjælpe til at børnene kommer i skole og dagpleje/daginstitution og yde forældrene støtte til deres samarbejde med skole og daginstitution. Bistå ved løsninger af forskellige praktiske opgaver og aktiviteter, så som eks. vis. oprydning, rengøring, indkøb, madlavning, spisning, leg, bade-putte situationer og lignende. Introducere fritidstilbud til de lidt større børn, hjælpe med at etablere kontakten og sætte det i gang, så familien på sigt selv kan være ansvarlige for tilknytningen. Støtte i fht. økonomiske forhold, bolig og uddannelse. Ved samarbejde med familier af anden herkomst end dansk tilbydes tolk efter behov. Støtten ydes primært i familiens hjem. Derudover vil der indgå mødeaktiviteter med daginstitutionen, skolen og andre samarbejdspartnere med henblik på tæt opfølgning på barnets trivsel. en vil hyppigst være størst i den indledende fase. Kontakterne varierer fra hele dagen, til flere gange om dagen og til flere gange om ugen, men reduceres efterhånden som familien tilegner sig de nødvendige færdigheder. Oftest er der tilknyttet flere medarbejdere med forskellig faglig tilgang. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Statusrapport frem- 7

10 sendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Forløbet ophører når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiekonsulenter og familiemedarbejdere 8

11 Psykologsamtaler til børn og unge Lovgrundlag SEL et med psykologsamtaler er at bearbejde barnet/den unges psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder for herigennem at støtte og styrke dem i deres evne til at mestre livet og dermed sikre den nødvendige udvikling og trivsel. Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der har været udsat for længerevarende svigt, selvmordsforsøg, incest og andre traumer. Det er f. eks. børn og unge, der er angste eller udviser depressive symptomer. De kan være i krise, have vanskeligt ved at indgå i relationer med voksne og/eller jævnaldrende. Et andet symptom kan være, at de bliver væk fra skolen. Flere af disse børn og unge er vurderet af Børnepsykiatrien og har diagnoser. Under psykologsamtalerne er der focus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Der arbejdes målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer eller uhensigtsmæssig adfærd. Problemet bearbejdes ved at finde færdigheder, kompetencer og evner, der sigter mod at give barnet redskaber, der muliggør udvikling og trivsel. Samtalen kan, vurderet ud fra barnets alder, udvikling, evnen til refleksion og problemstilling, eksempelvis suppleres med leg, sandplay og tegning. Det er det konkrete problem og barnets/den unges ressourcer, der er bestemmende for metodevalget. Psykologsamtaler til børn og unge tilbydes både som en særskilt ydelse og som en del af en samlet familiebehandling. Samtalerne tilbydes også i de tilfælde, hvor barnet/den unge er tilknyttet en anden foranstaltning, som sikrer de rammer, der fremmer den nødvendige udvikling og trivsel. Som udgangspunkt i Familiehusets lokaler. Behandlingen kan også finde sted andre steder, eks. vis i eget hjem, på opholdssteder eller på efterskoler. I de fleste tilfælde vil samtalefrekvensen indledningsvist være én samtale om ugen af en times varighed. Specielle omstændigheder kan gøre det nødvendigt med hyppigere samtaler i opstartsfasen, f.eks. selvmordsrisiko. Senere i forløbet bliver samtalerne afviklet hver 14. dag eller 1 gang om måneden. Omfang aftales for hver enkelt opgave. Forældrene er med på opstartsmødet, og de inddrages som regel gennem fælles samtaler og/eller vejledning, når der er tale om større børn. Omfanget af forældreinddragelsen varierer. I forhold til de unge inddrages forældrene, hvis det er relevant for behandlingen. Hvis barnet/den unge bor hos plejeforældre startes samtaleforløbet op uden plejeforældres tilstedeværelse. Dette er for at sikre barnet/den unge et trygt og neutral rum. Hvis der til biologisk familie er tilknyttet en familiebehandler, samarbejder psykologen med denne. Opfølgning sker i forhold til det antal gange bevillingen lyder på, eller første gang 9

12 efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Psykologer 10

13 Psykologbehandling til børn på krisecenter Lovgrundlag SEL 109 stk. 5 En stor del af de børn og unge, som følger deres mor på krisecenter har overhørt eller overværet vold mod moderen. Mange har også selv været udsat for vold. et med psykologbehandlingen er derfor at give dem en professionel og hurtig hjælp til at håndtere deres situation. Alle børn (fra Norddjurs Kommune), uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Randers eller Aarhus Krisecenter tilbydes lovpligtig psykologbehandling. Behandlingen udføres af en autoriseret psykolog og omfatter bearbejdning af barnets situation på grund af den oplevede vold i hjemmet/de nære relationer. Terapeutisk behandling af barnet Rådgivning og vejledning Samtaler med barnets mor om hvordan hun bedst støtter sit barn Psykologen kan i særlige tilfælde yde faglig sparring til krisecentrets personale vedr. problemstillinger i forhold til et konkret barn. Behandlingen vil blive iværksat under barnets ophold på krisecenter eller i umiddelbar forlængelse heraf, forudsat at moderen giver samtykke hertil. Behandlingens omfang er lovbestemt og kan strække fra 4 og til 10 timer, alt efter det enkelte barns behov. Varigheden af forløbet vurderes af psykologen indenfor rammen 4 til 10 timer. Behandlingen foregår i krisecentrets lokaler eller i Familiehusets lokaler. Autoriseret psykolog 11

14 Individuelle samtaler (behandling)til børn og unge Lovgrundlag SEL et med individuel behandling er at barnet/den unges psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder bearbejdes for herigennem at støtte og styrke dem i deres udvikling og evne til at mestre livet. Børn og unge med psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder, der har særlig behov for støtte. Individuel behandling tager udgangspunkt i helt konkrete psykiske, følelsesmæssige og sociale belastninger i barnet/den unges liv. en kan for eksempel bestå i: Individuelle samtaler med barnet/den unge Sandplay - forløb, lege- og tegneterapi Faglig sparring med samarbejdspartnere Den individuelle behandling står ikke alene, men suppleres med familie- og forældresamtaler, lige som det tilstræbes at andre relevante personer i netværket inddrages. Som udgangspunkt i Familiehusets lokaler. Men behandlingen kan i sjældne tilfælde også finde sted andre steder, eks. vis i eget hjem. I de fleste tilfælde vil samtalefrekvensen indledningsvist være én samtale om ugen af en times varighed. Specielle omstændigheder kan gøre det nødvendigt med hyppigere samtaler i opstartsfasen, f.eks. selvmordsrisiko. Senere i forløbet bliver samtalerne afviklet hver 14. dag eller 1 gang om måneden. Omfang aftales for hver enkelt opgave. Forældrene er med på opstartsmødet, og de inddrages som regel gennem fælles samtaler og/eller vejledning, når der er tale om større børn. Omfanget af forældreinddragelsen varierer. I forhold til de unge inddrages forældrene, hvis det er relevant for behandlingen. Hvis barnet/den unge bor hos plejeforældre startes samtaleforløbet op uden plejeforældres tilstedeværelse. Dette er for at sikre barnet/den unge et trygt og neutralt rum. Hvis der til biologisk familie er tilknyttet en familiebehandler, samarbejdes der med denne. Opfølgning sker i forhold til det antal gange bevillingen lyder på, eller første gang efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Familiebehandlere 12

15 Sporskiftet et specialiseret, intensivt behandlingstilbud til unge og deres familier Lovgrundlag SEL og At styrke den unges identitets- og selvfølelse og skabe udvikling, forandring og en oplevelse af større grad af forbundenhed mellem den unge og familien og familiemedlemmerne imellem. Ungetilbuddet Sporskiftet er et specialiseret, intensivt behandlingstilbud, der er udviklet til de mest sårbare, udsatte og marginaliserede unge og deres familier. De unge er mellem 12 og 18 år, og de befinder sig af forskellige grunde i en fastlåst og uholdbar situation med meget stor risiko for at blive udstødt fra uddannelse og arbejdsmarked. Nogle unge går i skole, eller er under uddannelse, mens andre unge ikke er i gang med noget. Sporskiftets målgruppe er kendetegnet ved et eller flere af nedenstående karakteristika: De kan eller vil ikke længere modtage tilbud i det almindelige skolesystem Har dårlige skoleerfaringer, mange skoleskift og lange perioder med mangelfuld eller manglende skolegang/beskæftigelse Ingen fritidsinteresser Har begået kriminalitet og har måske en såkaldt ungdomskontrakt Har et betydeligt forbrug af rusmidler, især hash Har en opvækst med mange brud og svigt og har måske været anbragt uden for hjemmet Angst, depression, ADHD, ADD, personlighedsforstyrrelse mv. Ensomhed og isolering Selvskadende adfærd og selvmordsforsøg Seksuelt misbrug Sporskiftets indsats er ved hjælp af individuelle samtaler, igangsættelse af arbejdspraktik og kraftigt understøttet af intensiv familiebehandling at styrke den unge mhp. at få det bedre med sig selv og sin familie for derved at kunne gennemføre et eksisterende skole/uddannelsesforløb, hvis dettes positive forløb er truet eller netop påbegyndt og usikkert. Intensiv familiebehandling udgør hjørnestenen i tilbuddet, og deltagelse her i er en forudsætning for at kunne blive indskrevet. Der er focus på inddragelse af alle for den unge betydningsfulde personer fra det private og proffessionelle netværk. Støtten til inklusion vedr. skolegang og uddannelse foregår, udover familiebehandlingsdelen, i form af møder/opfølgningsmøder på skoler, produktionsskoler i og uden for Norddjurs Kommune, A-klasser, specialklasser/tilbud, tekniske skoler, efterskoler mm. både i og udenfor kommunen. Derudover kan indsatsen foregå i form af praktikopdyrkning og opfølgning med den unge og forældre på arbejdspladser i og uden for kommunen. Der følges op på praktikpladser hver 14. dag. Igangsættelse af arbejdspraktikker for unge i den skolepligtige alder foregår uden for skoletiden. 13

16 Den intensive familiebehandlingsdel foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Hvis målet vurderes at kunne nås lige så godt i Familiehusets lokaler, så er det den ramme, der anvendes. Antal aftaler/kontakter med den unge og familien kan variere i hyppighed og intensitet. I starten af forløbet kan der være tale om flere gange om ugen. Senere vil samtalerne typisk indgås med 1-2 ugers intervaller, for så endnu senere i forløbet at blive indgået med længere intervaller. Opfølgning sker første opfølgning efter 3 måneder, hor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Familiebehandlere 14

17 Gruppetilbud for unge NEXUS Lovgrundlag SEL 11 På kort sigt skal gruppetilbuddet: Skabe et frirum, hvor de unge har det rart Skabe relationer Give tryghed her og nu Gøre de unge stabile i gruppen Give oplevelse af at andre er i samme situation På lang sigt skal gruppetilbuddet: Forebygge isolation Give bedre trivsel Øge bevidsthed om egne tanker, følelser og behov Gøre de unge bedre til at bede om hjælp Terapeutisk gruppetilbud for unge mellem 14 og 17 år, der af forskellige årsager har ondt i livet og evt. har selvskadende adfærd. Det kan f. eks. være unge med problemer omkring forældrenes skilsmisse, relationen forældre/ung, manglende sociale relationer, angst eller udadreagerende adfærd. En gruppe: Hvor der arbejdes terapeutisk med de tanker og følelser, som fylder meget i de unges dagligdag Hvor der er plads til den enkelte samtidig med at fællesskabet vægtes Hvor de unge sammen inspirerer hinanden Hvor der er fortrolighed, så det der bliver snakket om, forbliver i gruppen Tilbuddet kræver ingen henvisning, det er nødvendigt at forældrene giver deres samtykke til den unges deltagelse. Gruppen består af 6-8 deltagere samt to gruppeleder. Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag i Familiehusets lokaler. Forældrene er inddraget ifht. forsamtale og en afsluttende samtale. Gruppetilbuddet kan fungere som supplement til andre ydelser, eks. familiebehandling og individuelle/psykologsamtaler. Psykolog og familiebehandler 15

18 Støttet samvær Lovgrundlag SEL 71, stk. 2 et er at støtte forældre med anbragte børn til at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Forældre til anbragte børn, som ønsker og har brug for støtte under samvær, for at kunne være sammen med barnet på en hensigtsmæssig måde. Den støttede samvær kan for eksempel bestå i at: Støtte og hjælpe barnet med at få gode oplevelser sammen med forældrene Give råd og vejledning til forældrene om samværet med deres børn Støtte i forbindelse med aflevering eller afhentning i situationer hvor forældrene skal hente eller bringe barnet ved anden persons hjælp Støtten kan tilrettelægges, så den foregår umiddelbart før, under og efter samværet. Gennemførelse af samværet kan suppleres med ture ud af huset. Samværet kan foregå i Familiehusets lokaler eller på forældrenes bopæl, forudsat at forældrene bor i Norddjurs Kommune. Det er familiens problemstilling, der afgør, hvor samværet mest hensigtsmæssigt finder sted og det aftales med forældrene. Det er Familierådgivningen der på baggrund af en konkret vurdering fastsætter hyppighed og varighed. Støttet samvær leveres udelukkende på hverdage. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Der fremsendes statusrapport til familierådgiver i passende tid forud for opfølgningsmødet. Efter aftale fremsendes rapport efter hvert støttet samvær. en ophører når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiebehandlere, familiekonsulenter og familiemedarbejdere 16

19 Overvåget samvær Lovgrundlag SEL 71, stk. 3 Ydelsen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet. et med overvåget samvær er at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. n er anbragte børn/unge og deres forældre, hvor Børne- og Ungeudvalget har truffet beslutning om, at samværet skal være overvåget af en repræsentant fra kommunen. Det overvågede samvær kan for eksempel bestå i at: Støtte og hjælpe barnet/den unge med at få gode oplevelser sammen med forældrene Sikre barnet/den unge i samværet med forældrene Observere samværet mellem børn/unge og forældrene Der skal foreligge en afgørelse, der beskriver formålet med foranstaltningen, herunder rammerne, dvs. ramme for afbrydelse, omfang, sted, hvem der må deltage og tidspunkt. Der skal være klarhed omkring overvågers kontrolfunktion, og det er vigtigt, at Familierådgivningen har informeret forældrene om overvågerens rolle. Samværet kan foregå i Familiehusets lokaler, på barnets anbringelsessted eller et helt tredje sted. Det er problemstillingen i familien, der afgør, hvor samværet mest hensigtsmæssigt finder sted. Familiekonsulenten/familiebehandleren indtager en observerende/støttende rolle og griber ind, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet. Repræsentanten skal være opmærksom på uhensigtsmæssig tale og adfærd under samværet og vurdere og beslutte om samværet på den baggrund skal slutte før tid. Familiekonsulenten/familiebehandleren afbryder derfor samværet, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet. Det er Familierådgivningen, der fastlægger de nærmere vilkår for samværet, herunder hvem der kan deltage. Hvis der er fastsat kontrol i forhold til forældrenes misbrug eller psykiske tilstand, kan det være nødvendigt, at der etableres et samarbejde med Rusmiddelcentret, Lokalpsykiatrien eller egen læge. På denne måde kan kontrollen af forældrene adskilles fra selve overvågningen, hvorved der kan skabes en mere positiv atmosfære til gavn for barnet. Overvåget samvær leveres udelukkende på hverdage. Der udarbejdes en overvågningsrapport eller udfyldes et tilbagerapporteringsskema efter hvert samvær. Familiebehandlere og familiekonsulenter 17

20 Supervision af plejefamilier Lovgrundlag SEL Supervision af plejefamilier har som overordnet mål at sikre et så stabilt og vellykket anbringelsesforløb som muligt, og sikre at der bliver sammenhæng i indsatsen omkring det anbragte barn og dets familie. et med supervisionen er, at plejefamilien får mulighed for at udvikle eller videreudvikle personlige og faglige perspektiver samt kompetencer i forhold til det anbragte barn og samarbejdet med barnets biologiske familie, samt den anbringende myndighed. Ligeledes er det supervisionens formål at drage relevant omsorg for plejefamilien som helhed, herunder eventuelle biologiske børn samt sikre en sammenhæng i hele familiens netværk - spændende fra bedsteforældre, forældres søskende og børn til venner, naboer, skole mm. Plejefamilier og netværksplejefamilier Gennem supervision tilbydes plejeforældre redskaber til håndtering af de udfordringer, som opstår i løbet af den tid, familien har et barn i pleje, ligesom supervisionen åbner op for en håndtering af de svære problematikker, som familien risikerer at løbe ind i. Indholdet i supervisionen behandles enten ud fra en systemisk/narrativ, psykodynamisk eller kognitiv forståelse afhængig af temaernes karakter. Hensigten er til stadighed at benytte det teoretiske perspektiv, som bedst understøtter plejefamiliens nye erkendelser og handlemuligheder. Supervisionstemaer kan for eksempel være samarbejdet med barnets biologiske familie, samarbejdet med den anbringende myndighed, omkostninger for egne biologiske børn og parforholdet, kulturel forståelseskløft i forbindelse med plejebørn af anden etnisk baggrund, eller at drage omsorg for et barn uden samtidig at have rettigheder som forældre. Temaerne er mangfoldige med udgangspunkt i det, der er relevant for den enkelte familie. Supervisionen gives sædvanligvis til begge plejeforældre, men formen kan også være individuel supervision. Supervisionen aftales og tilrettelægges individuelt. Som udgangspunkt tilbydes 2 timers supervision om måneden. Supervisionen foregår i Familiehusets lokaler. Der udarbejdes ikke skriftlige rapporter på supervisionsforløb. Psykologer og familiebehandlere 18

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren Familiecentret Spiren Tilbud og arbejdsgange på Familiecentret Spiren Oplysningerne er målrettet socialrådgivere Holstebro Kommune Udarbejdet i 2007 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Tilbud...4 Socialpædagogisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Indholdsfortegnelse Familiebehandlerteamet... 3 Børn- og Ungerådgivningen... 5 Handicap- og Familieplejekonsulenterne... 6 Familieplejeopgaver... 6 Handicapopgaver...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Juli 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere