Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående Team... 7 Psykologsamtaler til børn og unge... 9 Psykologbehandling til børn på krisecenter Individuelle samtaler (behandling)til børn og unge Sporskiftet et specialiseret, intensivt behandlingstilbud til unge og deres familier Gruppetilbud for unge NEXUS Støttet samvær Overvåget samvær Supervision af plejefamilier Åben anonym rådgivning Alkoholteamet Gruppetilbud til børn og unge af forældre med alkoholproblemstillinger og/eller psykisk sygdom Mødregrupper Akut sorg- og kriseindsats Krisehjælp Familiehusets afd. Trekanten 34 et intensivt dagbehandlingstilbud til gravide og spæd-småbørnsforældre... 25

3 Indledning Familiehuset i Norddjurs Kommune består af 3 afdelinger: en afdeling på Markedsplads 6 i Allingåbro/dagbehandling, en afdeling på Gymnasievej 5 i Grenå/dagbehandling og et dagbehandlingstilbud for gravide og spædsmåbørnsforældre på Trekanten 34 i Grenå. Familiehuset varetager en bred vifte af opgaver inden for Servicelovens rammer for familier med børn i alderen 0-18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssigt, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. I Familiehuset arbejder vi målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. Tilgangen er ressourcefocuseret og anerkendende. I den forbindelse samarbejder vi gerne med både skoler og institutioner. Målet er hermed at skabe de bedste udviklings- og opvækstbetingelser for udsatte børn, så de kan vokse op i deres familie og få et godt børneliv med tryghed og trivsel i lighed med andre børn. Familiehuset har hermed focus på at bidrage til rummelige og inkluderende børnemiljøer i Norddjurs Kommune gennem focus på tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og specialtilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på tidlig forebyggelse, opsporing og indsats. Familiehuset er, overordnet set, funderet indenfor den systemiske behandlingstradition og personalet er tværfagligt sammensat og bredt fagligt funderet indenfor diverse behandlingstraditioner og metoder; systemiske, narrative, løsningsfocuserede, kognitive, Marte Meo, Kempler, NLP m. fl., hvilket giver mange muligheder for forskellige behandlings- og udviklingstiltag. Dette understøttes endvidere af at personalet er teamorganiseret med høj grad af ansvar og selvledelse. Enhver ansat er fast forankret i et team, men bevæger sig ind og ud af dette team, for at indgå i andre af Familiehusets team. Dette for at udnytte de mange forskelligartede kompetencer bedst muligt mhp. at yde en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats og dermed sikre størst mulig smidighed og fleksibilitet. 1

4 Alle visitationer til Familiehuset kommer fra familierådgiverne i Myndighedsafdelingen. Visitationerne kan komme fra to forskellige visitationsudvalg. Der visiteres sager til Familiehuset på et månedligt møde, hvor størsteparten af visitationer til Familiehuset foregår. Visitationsudvalget består af leder af Familierådgivningen, souschef og leder fra Familiehuset. Mødet tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Derudover kan der visiteres til Familiehuset via et visitationsudvalg vedr. anbringelser og bevillinger til støtte-kontaktperson. Dette visitationsudvalg består af en repræsentant fra tilsynsgruppen, lederen af Familierådgivningen, og lederne fra de kommunale tilbud Norddjurs Børnecenter, Ungdomsskolen og Familiehuset. Der afholdes visitationsmøder hver anden torsdag og udvalget tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Der kan også ske akutte visiteringer til Familiehuset. I begge visitationsudvalg er der stort fokus på at foranstaltningen skal matche barnets og familiens problemer og på hvorledes leverandørerne kan matche Myndighedsafdelingens behov ved at tilpasse egne tilbud eller udvikle nye og relevante tilbud De indvisiterede sager fordeles indenfor en uge og på baggrund af opgavernes problemstilling og tyngde varetages disse af en eller flere behandlere, der besidder de kompetencer, der matcher opgaven. Familiehuset anvender opdateret viden om hvilke behandlingsmetoder der virker på konkrete problemstillinger, og går således foran for at sikre de bedste behandlingstilbud til børn og familier. Familiehuset har focus på tidlig indsats og forebyggelse, målrettethed, tidsfokusering, effekt og progression i barnets udvikling og trivsel. 2

5 Organisationsdiagram Psykologteamet Alkoholteamet Supervisionsteamet Team Sporskiftet Mødregruppeteams Behandlingsteam Øst Ledelses team Det udgående team Sekretariat PMTO Sorg- og kriseteamet Familiehusets afd. Trekanten 34 Gruppelederteams Behandlingsteam Vest 3

6 Familiebehandling Lovgrundlag SEL et med indsatsen er, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling, herunder: et med familiebehandling er at belyse og bearbejde familiens vanskeligheder ved en målrettet indsats i forhold til relationerne og samspillet i familien. At familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer. At fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet. At styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder. At holde focus på børneperspektivet samt øge forældrenes viden og forståelse for børns udvikling og behov. n dækker familier med børn i en udviklingsmæssig risikosituation, sårbare og truede børn/unge og børn/unge med alvorlige problemer, - dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere og længere sigt. Samtidig er målgruppen familier, der er indstillet på at arbejde med en ændring af deres situation, eller hvor det vurderes, at de kan bringes til en sådan indstilling gennem en motiverende indsats. Endelig skal en forandring forekomme realistisk inden for en rimelig tidshorisont set i forhold til barnets eller den unges omsorgs- og udviklingsbehov. Familien skal kunne gå ind i et ændringsarbejde på grundlag af forskellige typer af strukturerede og intensive samtaler. Familiehuset udarbejder en behandlingsplan med udgangspunkt i visitationsmaterialets arbejdspunkter. Familiebehandlingsforløb er fleksibelt tilrettelagt og kan sammensættes af: Individuelle samtaler, børn, unge, voksne Forældresamtaler Parsamtaler Familiesamtaler Behandlingsture/udflugter Behandlingsorienterede aktiviteter Netværksmøder, netværksarbejde o.l. Samtalerne kan evt. suppleres med aftalte, praktiske familieaktiviteter og med video-baseret observation af samspil m.h.p. indkredsning og ændring af centrale og uhensigtsmæssige samspilsmønstre i familien. Et behandlingsforløb vil også kunne udgøre et supplement til andre mere omfattende, støttende eller anbringende foranstaltning vedr. barnet 4

7 Arten og antallet af elementer, der indgår i behandlingen vil ofte variere over tid. I den første samtale deltager ofte kun forældrene. I familier med unge deltager den unge dog som oftest fra starten. Efterfølgende deltager barnet i samtaler eller familieaktiviteter alt efter alder og behov. Offentlige og private netværk inddrages efter behov, eks. vis ved afholdelse af netværksmøder. Antal aftaler med familien kan variere fra flere gange om ugen. Samtalerne vil dog, alt efter hvad der er mest formålstjenligt, typisk indgås med 1-2 ugers intervaller for så senere i forløbet at blive indgået med større intervaller. Behandlingsforløbet foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil en kombination være løsningen. Hvis målet vurderes at kunne nås lige så godt i Familiehusets lokaler, så er det den ramme, der anvendes. Opfølgning sker første gang senest efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Familiehuset fremsender statusrapport i passende tid forud for statusmøde. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiebehandlere og psykologer 5

8 PMTO (Parent Management Training Oregon) Lovgrundlag SEL PMTO er et behandlingstilbud for familier, som har børn med adfærdsproblemer. Udgangspunktet er at forældrene er barnets vigtigste læremestre og hjælpere. Forældrene kender deres børn bedst, er knyttet tæt til dem og er motiveret for at hjælpe dem i deres udvikling. Dermed er forældrene også bedst til at sikre den forandring, der skal få barnet ud af negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Målet er at reducere uhensigtsmæssig adfærd og fremme en positiv udvikling hos barnet gennem samtaler og træning med forældrene. Det forbedrer familiesituationen som helhed, og samtidig øges barnets trivsel i daginstitution og skole. Dette tilbud er målrettet forældre med børn i alderen 4-12 år med udtalte eller begyndende adfærdsproblemer i form af antisocial adfærd. Barnet har ofte været henvist til børnepsykiatrien og har evt. fået en diagnose. Forældre der har brug for at lære helt specielle færdigheder så forældre og børn kan bryde negative samspilsformer. Forældre, skolen, daginstitutionen eller andre har udtrykt bekymring for barnets udvikling og trivsel. ( jf. PALS projektet ) Metoden er evidensbaseret, hvilket blandt andet betyder at der er tilknyttet effektforskning, således at man sikrer sig at behandlingen har en effekt. Det betyder endvidere, at behandlingen følger bestemte principper, som terapeuten er uddannet i og løbende vejledes i for at sikre stringens i forhold til metoden. Til dette formål DVDoptages alle sessioner. Der sættes focus på familiens ressourcer. De situationer, der opleves som vanskelige for familien drøftes og forældrene får træning i hvordan de møder barnet på en hensigtsmæssig måde, og hvordan problemer kan løses sammen med barnet. Gode positive beskeder, støtte og opmuntring og milde negative reaktioner spiller en vigtig rolle i denne proces. Forældrene lærer at påskønne god opførsel og små fremskridt hos barnet med ros, opmuntring og små belønninger. Uhensigtsmæssig opførsel stoppes derimod ikke med vrede, men med moderate konsekvenser, som barnet kan forudse og forstå. Med disse redskaber kan forældrene give deres barn mere selvtillid, og derigennem bliver barnet bedre til at tage ansvar for sine handlinger og valg. Terapeuten møder forældrene en gang om ugen og bliver telefonisk kontaktet en gang om ugen. Barnet med den antisociale adfærd deltager i en samspilsopgave til opstart og afslutning. Behandlingen varer oftest et sted mellem timer. Der sker opfølgning første gang efter 3 mdr., hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter efter 6 mdr. med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Statusrapport fremsendes til familierådgiver i passende tid forud for statusmødet. Familiebehandlere der er uddannet til PMTO-terapeuter ved Servicestyrelsen 6

9 Det udgående Team Lovgrundlag SEL et er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. et er at familien får en mere struktureret hverdag i overensstemmelse med familiens situation og egne mål, normer og kulturelle udgangspunkt, således at forældrene bliver i stand til at organisere en hverdag og hjem, der fungerer i forhold til at sikre barnet/den unges trivsel. n er familier med børn fra 0 18 år, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling, og hvor det er vurderet, at barnet har væsentlige behov for støtte. Familier, heriblandt spæd-og småbørnsfamilier, som af hensyn til barnets eller den unges særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. en kan være af kompenserende karakter. Familier i målgruppen har typisk problemer med at opretholde struktur og rytme i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang, der truer børnenes trivsel og udvikling. en kan for eksempel bestå i: Give råd og vejledning om hvordan forældre kan skabe struktur og stabil rytme dagligdagen. Udvikle og understøtte mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien Ledsager- og bisidderfunktion, for eksempel hjælpe til at børnene kommer i skole og dagpleje/daginstitution og yde forældrene støtte til deres samarbejde med skole og daginstitution. Bistå ved løsninger af forskellige praktiske opgaver og aktiviteter, så som eks. vis. oprydning, rengøring, indkøb, madlavning, spisning, leg, bade-putte situationer og lignende. Introducere fritidstilbud til de lidt større børn, hjælpe med at etablere kontakten og sætte det i gang, så familien på sigt selv kan være ansvarlige for tilknytningen. Støtte i fht. økonomiske forhold, bolig og uddannelse. Ved samarbejde med familier af anden herkomst end dansk tilbydes tolk efter behov. Støtten ydes primært i familiens hjem. Derudover vil der indgå mødeaktiviteter med daginstitutionen, skolen og andre samarbejdspartnere med henblik på tæt opfølgning på barnets trivsel. en vil hyppigst være størst i den indledende fase. Kontakterne varierer fra hele dagen, til flere gange om dagen og til flere gange om ugen, men reduceres efterhånden som familien tilegner sig de nødvendige færdigheder. Oftest er der tilknyttet flere medarbejdere med forskellig faglig tilgang. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Statusrapport frem- 7

10 sendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Forløbet ophører når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiekonsulenter og familiemedarbejdere 8

11 Psykologsamtaler til børn og unge Lovgrundlag SEL et med psykologsamtaler er at bearbejde barnet/den unges psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder for herigennem at støtte og styrke dem i deres evne til at mestre livet og dermed sikre den nødvendige udvikling og trivsel. Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der har været udsat for længerevarende svigt, selvmordsforsøg, incest og andre traumer. Det er f. eks. børn og unge, der er angste eller udviser depressive symptomer. De kan være i krise, have vanskeligt ved at indgå i relationer med voksne og/eller jævnaldrende. Et andet symptom kan være, at de bliver væk fra skolen. Flere af disse børn og unge er vurderet af Børnepsykiatrien og har diagnoser. Under psykologsamtalerne er der focus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Der arbejdes målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer eller uhensigtsmæssig adfærd. Problemet bearbejdes ved at finde færdigheder, kompetencer og evner, der sigter mod at give barnet redskaber, der muliggør udvikling og trivsel. Samtalen kan, vurderet ud fra barnets alder, udvikling, evnen til refleksion og problemstilling, eksempelvis suppleres med leg, sandplay og tegning. Det er det konkrete problem og barnets/den unges ressourcer, der er bestemmende for metodevalget. Psykologsamtaler til børn og unge tilbydes både som en særskilt ydelse og som en del af en samlet familiebehandling. Samtalerne tilbydes også i de tilfælde, hvor barnet/den unge er tilknyttet en anden foranstaltning, som sikrer de rammer, der fremmer den nødvendige udvikling og trivsel. Som udgangspunkt i Familiehusets lokaler. Behandlingen kan også finde sted andre steder, eks. vis i eget hjem, på opholdssteder eller på efterskoler. I de fleste tilfælde vil samtalefrekvensen indledningsvist være én samtale om ugen af en times varighed. Specielle omstændigheder kan gøre det nødvendigt med hyppigere samtaler i opstartsfasen, f.eks. selvmordsrisiko. Senere i forløbet bliver samtalerne afviklet hver 14. dag eller 1 gang om måneden. Omfang aftales for hver enkelt opgave. Forældrene er med på opstartsmødet, og de inddrages som regel gennem fælles samtaler og/eller vejledning, når der er tale om større børn. Omfanget af forældreinddragelsen varierer. I forhold til de unge inddrages forældrene, hvis det er relevant for behandlingen. Hvis barnet/den unge bor hos plejeforældre startes samtaleforløbet op uden plejeforældres tilstedeværelse. Dette er for at sikre barnet/den unge et trygt og neutral rum. Hvis der til biologisk familie er tilknyttet en familiebehandler, samarbejder psykologen med denne. Opfølgning sker i forhold til det antal gange bevillingen lyder på, eller første gang 9

12 efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Psykologer 10

13 Psykologbehandling til børn på krisecenter Lovgrundlag SEL 109 stk. 5 En stor del af de børn og unge, som følger deres mor på krisecenter har overhørt eller overværet vold mod moderen. Mange har også selv været udsat for vold. et med psykologbehandlingen er derfor at give dem en professionel og hurtig hjælp til at håndtere deres situation. Alle børn (fra Norddjurs Kommune), uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Randers eller Aarhus Krisecenter tilbydes lovpligtig psykologbehandling. Behandlingen udføres af en autoriseret psykolog og omfatter bearbejdning af barnets situation på grund af den oplevede vold i hjemmet/de nære relationer. Terapeutisk behandling af barnet Rådgivning og vejledning Samtaler med barnets mor om hvordan hun bedst støtter sit barn Psykologen kan i særlige tilfælde yde faglig sparring til krisecentrets personale vedr. problemstillinger i forhold til et konkret barn. Behandlingen vil blive iværksat under barnets ophold på krisecenter eller i umiddelbar forlængelse heraf, forudsat at moderen giver samtykke hertil. Behandlingens omfang er lovbestemt og kan strække fra 4 og til 10 timer, alt efter det enkelte barns behov. Varigheden af forløbet vurderes af psykologen indenfor rammen 4 til 10 timer. Behandlingen foregår i krisecentrets lokaler eller i Familiehusets lokaler. Autoriseret psykolog 11

14 Individuelle samtaler (behandling)til børn og unge Lovgrundlag SEL et med individuel behandling er at barnet/den unges psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder bearbejdes for herigennem at støtte og styrke dem i deres udvikling og evne til at mestre livet. Børn og unge med psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder, der har særlig behov for støtte. Individuel behandling tager udgangspunkt i helt konkrete psykiske, følelsesmæssige og sociale belastninger i barnet/den unges liv. en kan for eksempel bestå i: Individuelle samtaler med barnet/den unge Sandplay - forløb, lege- og tegneterapi Faglig sparring med samarbejdspartnere Den individuelle behandling står ikke alene, men suppleres med familie- og forældresamtaler, lige som det tilstræbes at andre relevante personer i netværket inddrages. Som udgangspunkt i Familiehusets lokaler. Men behandlingen kan i sjældne tilfælde også finde sted andre steder, eks. vis i eget hjem. I de fleste tilfælde vil samtalefrekvensen indledningsvist være én samtale om ugen af en times varighed. Specielle omstændigheder kan gøre det nødvendigt med hyppigere samtaler i opstartsfasen, f.eks. selvmordsrisiko. Senere i forløbet bliver samtalerne afviklet hver 14. dag eller 1 gang om måneden. Omfang aftales for hver enkelt opgave. Forældrene er med på opstartsmødet, og de inddrages som regel gennem fælles samtaler og/eller vejledning, når der er tale om større børn. Omfanget af forældreinddragelsen varierer. I forhold til de unge inddrages forældrene, hvis det er relevant for behandlingen. Hvis barnet/den unge bor hos plejeforældre startes samtaleforløbet op uden plejeforældres tilstedeværelse. Dette er for at sikre barnet/den unge et trygt og neutralt rum. Hvis der til biologisk familie er tilknyttet en familiebehandler, samarbejdes der med denne. Opfølgning sker i forhold til det antal gange bevillingen lyder på, eller første gang efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Familiebehandlere 12

15 Sporskiftet et specialiseret, intensivt behandlingstilbud til unge og deres familier Lovgrundlag SEL og At styrke den unges identitets- og selvfølelse og skabe udvikling, forandring og en oplevelse af større grad af forbundenhed mellem den unge og familien og familiemedlemmerne imellem. Ungetilbuddet Sporskiftet er et specialiseret, intensivt behandlingstilbud, der er udviklet til de mest sårbare, udsatte og marginaliserede unge og deres familier. De unge er mellem 12 og 18 år, og de befinder sig af forskellige grunde i en fastlåst og uholdbar situation med meget stor risiko for at blive udstødt fra uddannelse og arbejdsmarked. Nogle unge går i skole, eller er under uddannelse, mens andre unge ikke er i gang med noget. Sporskiftets målgruppe er kendetegnet ved et eller flere af nedenstående karakteristika: De kan eller vil ikke længere modtage tilbud i det almindelige skolesystem Har dårlige skoleerfaringer, mange skoleskift og lange perioder med mangelfuld eller manglende skolegang/beskæftigelse Ingen fritidsinteresser Har begået kriminalitet og har måske en såkaldt ungdomskontrakt Har et betydeligt forbrug af rusmidler, især hash Har en opvækst med mange brud og svigt og har måske været anbragt uden for hjemmet Angst, depression, ADHD, ADD, personlighedsforstyrrelse mv. Ensomhed og isolering Selvskadende adfærd og selvmordsforsøg Seksuelt misbrug Sporskiftets indsats er ved hjælp af individuelle samtaler, igangsættelse af arbejdspraktik og kraftigt understøttet af intensiv familiebehandling at styrke den unge mhp. at få det bedre med sig selv og sin familie for derved at kunne gennemføre et eksisterende skole/uddannelsesforløb, hvis dettes positive forløb er truet eller netop påbegyndt og usikkert. Intensiv familiebehandling udgør hjørnestenen i tilbuddet, og deltagelse her i er en forudsætning for at kunne blive indskrevet. Der er focus på inddragelse af alle for den unge betydningsfulde personer fra det private og proffessionelle netværk. Støtten til inklusion vedr. skolegang og uddannelse foregår, udover familiebehandlingsdelen, i form af møder/opfølgningsmøder på skoler, produktionsskoler i og uden for Norddjurs Kommune, A-klasser, specialklasser/tilbud, tekniske skoler, efterskoler mm. både i og udenfor kommunen. Derudover kan indsatsen foregå i form af praktikopdyrkning og opfølgning med den unge og forældre på arbejdspladser i og uden for kommunen. Der følges op på praktikpladser hver 14. dag. Igangsættelse af arbejdspraktikker for unge i den skolepligtige alder foregår uden for skoletiden. 13

16 Den intensive familiebehandlingsdel foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Hvis målet vurderes at kunne nås lige så godt i Familiehusets lokaler, så er det den ramme, der anvendes. Antal aftaler/kontakter med den unge og familien kan variere i hyppighed og intensitet. I starten af forløbet kan der være tale om flere gange om ugen. Senere vil samtalerne typisk indgås med 1-2 ugers intervaller, for så endnu senere i forløbet at blive indgået med længere intervaller. Opfølgning sker første opfølgning efter 3 måneder, hor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Familiebehandlere 14

17 Gruppetilbud for unge NEXUS Lovgrundlag SEL 11 På kort sigt skal gruppetilbuddet: Skabe et frirum, hvor de unge har det rart Skabe relationer Give tryghed her og nu Gøre de unge stabile i gruppen Give oplevelse af at andre er i samme situation På lang sigt skal gruppetilbuddet: Forebygge isolation Give bedre trivsel Øge bevidsthed om egne tanker, følelser og behov Gøre de unge bedre til at bede om hjælp Terapeutisk gruppetilbud for unge mellem 14 og 17 år, der af forskellige årsager har ondt i livet og evt. har selvskadende adfærd. Det kan f. eks. være unge med problemer omkring forældrenes skilsmisse, relationen forældre/ung, manglende sociale relationer, angst eller udadreagerende adfærd. En gruppe: Hvor der arbejdes terapeutisk med de tanker og følelser, som fylder meget i de unges dagligdag Hvor der er plads til den enkelte samtidig med at fællesskabet vægtes Hvor de unge sammen inspirerer hinanden Hvor der er fortrolighed, så det der bliver snakket om, forbliver i gruppen Tilbuddet kræver ingen henvisning, det er nødvendigt at forældrene giver deres samtykke til den unges deltagelse. Gruppen består af 6-8 deltagere samt to gruppeleder. Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag i Familiehusets lokaler. Forældrene er inddraget ifht. forsamtale og en afsluttende samtale. Gruppetilbuddet kan fungere som supplement til andre ydelser, eks. familiebehandling og individuelle/psykologsamtaler. Psykolog og familiebehandler 15

18 Støttet samvær Lovgrundlag SEL 71, stk. 2 et er at støtte forældre med anbragte børn til at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Forældre til anbragte børn, som ønsker og har brug for støtte under samvær, for at kunne være sammen med barnet på en hensigtsmæssig måde. Den støttede samvær kan for eksempel bestå i at: Støtte og hjælpe barnet med at få gode oplevelser sammen med forældrene Give råd og vejledning til forældrene om samværet med deres børn Støtte i forbindelse med aflevering eller afhentning i situationer hvor forældrene skal hente eller bringe barnet ved anden persons hjælp Støtten kan tilrettelægges, så den foregår umiddelbart før, under og efter samværet. Gennemførelse af samværet kan suppleres med ture ud af huset. Samværet kan foregå i Familiehusets lokaler eller på forældrenes bopæl, forudsat at forældrene bor i Norddjurs Kommune. Det er familiens problemstilling, der afgør, hvor samværet mest hensigtsmæssigt finder sted og det aftales med forældrene. Det er Familierådgivningen der på baggrund af en konkret vurdering fastsætter hyppighed og varighed. Støttet samvær leveres udelukkende på hverdage. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Der fremsendes statusrapport til familierådgiver i passende tid forud for opfølgningsmødet. Efter aftale fremsendes rapport efter hvert støttet samvær. en ophører når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiebehandlere, familiekonsulenter og familiemedarbejdere 16

19 Overvåget samvær Lovgrundlag SEL 71, stk. 3 Ydelsen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet. et med overvåget samvær er at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. n er anbragte børn/unge og deres forældre, hvor Børne- og Ungeudvalget har truffet beslutning om, at samværet skal være overvåget af en repræsentant fra kommunen. Det overvågede samvær kan for eksempel bestå i at: Støtte og hjælpe barnet/den unge med at få gode oplevelser sammen med forældrene Sikre barnet/den unge i samværet med forældrene Observere samværet mellem børn/unge og forældrene Der skal foreligge en afgørelse, der beskriver formålet med foranstaltningen, herunder rammerne, dvs. ramme for afbrydelse, omfang, sted, hvem der må deltage og tidspunkt. Der skal være klarhed omkring overvågers kontrolfunktion, og det er vigtigt, at Familierådgivningen har informeret forældrene om overvågerens rolle. Samværet kan foregå i Familiehusets lokaler, på barnets anbringelsessted eller et helt tredje sted. Det er problemstillingen i familien, der afgør, hvor samværet mest hensigtsmæssigt finder sted. Familiekonsulenten/familiebehandleren indtager en observerende/støttende rolle og griber ind, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet. Repræsentanten skal være opmærksom på uhensigtsmæssig tale og adfærd under samværet og vurdere og beslutte om samværet på den baggrund skal slutte før tid. Familiekonsulenten/familiebehandleren afbryder derfor samværet, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet. Det er Familierådgivningen, der fastlægger de nærmere vilkår for samværet, herunder hvem der kan deltage. Hvis der er fastsat kontrol i forhold til forældrenes misbrug eller psykiske tilstand, kan det være nødvendigt, at der etableres et samarbejde med Rusmiddelcentret, Lokalpsykiatrien eller egen læge. På denne måde kan kontrollen af forældrene adskilles fra selve overvågningen, hvorved der kan skabes en mere positiv atmosfære til gavn for barnet. Overvåget samvær leveres udelukkende på hverdage. Der udarbejdes en overvågningsrapport eller udfyldes et tilbagerapporteringsskema efter hvert samvær. Familiebehandlere og familiekonsulenter 17

20 Supervision af plejefamilier Lovgrundlag SEL Supervision af plejefamilier har som overordnet mål at sikre et så stabilt og vellykket anbringelsesforløb som muligt, og sikre at der bliver sammenhæng i indsatsen omkring det anbragte barn og dets familie. et med supervisionen er, at plejefamilien får mulighed for at udvikle eller videreudvikle personlige og faglige perspektiver samt kompetencer i forhold til det anbragte barn og samarbejdet med barnets biologiske familie, samt den anbringende myndighed. Ligeledes er det supervisionens formål at drage relevant omsorg for plejefamilien som helhed, herunder eventuelle biologiske børn samt sikre en sammenhæng i hele familiens netværk - spændende fra bedsteforældre, forældres søskende og børn til venner, naboer, skole mm. Plejefamilier og netværksplejefamilier Gennem supervision tilbydes plejeforældre redskaber til håndtering af de udfordringer, som opstår i løbet af den tid, familien har et barn i pleje, ligesom supervisionen åbner op for en håndtering af de svære problematikker, som familien risikerer at løbe ind i. Indholdet i supervisionen behandles enten ud fra en systemisk/narrativ, psykodynamisk eller kognitiv forståelse afhængig af temaernes karakter. Hensigten er til stadighed at benytte det teoretiske perspektiv, som bedst understøtter plejefamiliens nye erkendelser og handlemuligheder. Supervisionstemaer kan for eksempel være samarbejdet med barnets biologiske familie, samarbejdet med den anbringende myndighed, omkostninger for egne biologiske børn og parforholdet, kulturel forståelseskløft i forbindelse med plejebørn af anden etnisk baggrund, eller at drage omsorg for et barn uden samtidig at have rettigheder som forældre. Temaerne er mangfoldige med udgangspunkt i det, der er relevant for den enkelte familie. Supervisionen gives sædvanligvis til begge plejeforældre, men formen kan også være individuel supervision. Supervisionen aftales og tilrettelægges individuelt. Som udgangspunkt tilbydes 2 timers supervision om måneden. Supervisionen foregår i Familiehusets lokaler. Der udarbejdes ikke skriftlige rapporter på supervisionsforløb. Psykologer og familiebehandlere 18

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere