Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående Team... 7 Psykologsamtaler til børn og unge... 9 Psykologbehandling til børn på krisecenter Individuelle samtaler (behandling)til børn og unge Sporskiftet et specialiseret, intensivt behandlingstilbud til unge og deres familier Gruppetilbud for unge NEXUS Støttet samvær Overvåget samvær Supervision af plejefamilier Åben anonym rådgivning Alkoholteamet Gruppetilbud til børn og unge af forældre med alkoholproblemstillinger og/eller psykisk sygdom Mødregrupper Akut sorg- og kriseindsats Krisehjælp Familiehusets afd. Trekanten 34 et intensivt dagbehandlingstilbud til gravide og spæd-småbørnsforældre... 25

3 Indledning Familiehuset i Norddjurs Kommune består af 3 afdelinger: en afdeling på Markedsplads 6 i Allingåbro/dagbehandling, en afdeling på Gymnasievej 5 i Grenå/dagbehandling og et dagbehandlingstilbud for gravide og spædsmåbørnsforældre på Trekanten 34 i Grenå. Familiehuset varetager en bred vifte af opgaver inden for Servicelovens rammer for familier med børn i alderen 0-18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssigt, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. I Familiehuset arbejder vi målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. Tilgangen er ressourcefocuseret og anerkendende. I den forbindelse samarbejder vi gerne med både skoler og institutioner. Målet er hermed at skabe de bedste udviklings- og opvækstbetingelser for udsatte børn, så de kan vokse op i deres familie og få et godt børneliv med tryghed og trivsel i lighed med andre børn. Familiehuset har hermed focus på at bidrage til rummelige og inkluderende børnemiljøer i Norddjurs Kommune gennem focus på tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og specialtilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på tidlig forebyggelse, opsporing og indsats. Familiehuset er, overordnet set, funderet indenfor den systemiske behandlingstradition og personalet er tværfagligt sammensat og bredt fagligt funderet indenfor diverse behandlingstraditioner og metoder; systemiske, narrative, løsningsfocuserede, kognitive, Marte Meo, Kempler, NLP m. fl., hvilket giver mange muligheder for forskellige behandlings- og udviklingstiltag. Dette understøttes endvidere af at personalet er teamorganiseret med høj grad af ansvar og selvledelse. Enhver ansat er fast forankret i et team, men bevæger sig ind og ud af dette team, for at indgå i andre af Familiehusets team. Dette for at udnytte de mange forskelligartede kompetencer bedst muligt mhp. at yde en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats og dermed sikre størst mulig smidighed og fleksibilitet. 1

4 Alle visitationer til Familiehuset kommer fra familierådgiverne i Myndighedsafdelingen. Visitationerne kan komme fra to forskellige visitationsudvalg. Der visiteres sager til Familiehuset på et månedligt møde, hvor størsteparten af visitationer til Familiehuset foregår. Visitationsudvalget består af leder af Familierådgivningen, souschef og leder fra Familiehuset. Mødet tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Derudover kan der visiteres til Familiehuset via et visitationsudvalg vedr. anbringelser og bevillinger til støtte-kontaktperson. Dette visitationsudvalg består af en repræsentant fra tilsynsgruppen, lederen af Familierådgivningen, og lederne fra de kommunale tilbud Norddjurs Børnecenter, Ungdomsskolen og Familiehuset. Der afholdes visitationsmøder hver anden torsdag og udvalget tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Der kan også ske akutte visiteringer til Familiehuset. I begge visitationsudvalg er der stort fokus på at foranstaltningen skal matche barnets og familiens problemer og på hvorledes leverandørerne kan matche Myndighedsafdelingens behov ved at tilpasse egne tilbud eller udvikle nye og relevante tilbud De indvisiterede sager fordeles indenfor en uge og på baggrund af opgavernes problemstilling og tyngde varetages disse af en eller flere behandlere, der besidder de kompetencer, der matcher opgaven. Familiehuset anvender opdateret viden om hvilke behandlingsmetoder der virker på konkrete problemstillinger, og går således foran for at sikre de bedste behandlingstilbud til børn og familier. Familiehuset har focus på tidlig indsats og forebyggelse, målrettethed, tidsfokusering, effekt og progression i barnets udvikling og trivsel. 2

5 Organisationsdiagram Psykologteamet Alkoholteamet Supervisionsteamet Team Sporskiftet Mødregruppeteams Behandlingsteam Øst Ledelses team Det udgående team Sekretariat PMTO Sorg- og kriseteamet Familiehusets afd. Trekanten 34 Gruppelederteams Behandlingsteam Vest 3

6 Familiebehandling Lovgrundlag SEL et med indsatsen er, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling, herunder: et med familiebehandling er at belyse og bearbejde familiens vanskeligheder ved en målrettet indsats i forhold til relationerne og samspillet i familien. At familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer. At fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet. At styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder. At holde focus på børneperspektivet samt øge forældrenes viden og forståelse for børns udvikling og behov. n dækker familier med børn i en udviklingsmæssig risikosituation, sårbare og truede børn/unge og børn/unge med alvorlige problemer, - dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere og længere sigt. Samtidig er målgruppen familier, der er indstillet på at arbejde med en ændring af deres situation, eller hvor det vurderes, at de kan bringes til en sådan indstilling gennem en motiverende indsats. Endelig skal en forandring forekomme realistisk inden for en rimelig tidshorisont set i forhold til barnets eller den unges omsorgs- og udviklingsbehov. Familien skal kunne gå ind i et ændringsarbejde på grundlag af forskellige typer af strukturerede og intensive samtaler. Familiehuset udarbejder en behandlingsplan med udgangspunkt i visitationsmaterialets arbejdspunkter. Familiebehandlingsforløb er fleksibelt tilrettelagt og kan sammensættes af: Individuelle samtaler, børn, unge, voksne Forældresamtaler Parsamtaler Familiesamtaler Behandlingsture/udflugter Behandlingsorienterede aktiviteter Netværksmøder, netværksarbejde o.l. Samtalerne kan evt. suppleres med aftalte, praktiske familieaktiviteter og med video-baseret observation af samspil m.h.p. indkredsning og ændring af centrale og uhensigtsmæssige samspilsmønstre i familien. Et behandlingsforløb vil også kunne udgøre et supplement til andre mere omfattende, støttende eller anbringende foranstaltning vedr. barnet 4

7 Arten og antallet af elementer, der indgår i behandlingen vil ofte variere over tid. I den første samtale deltager ofte kun forældrene. I familier med unge deltager den unge dog som oftest fra starten. Efterfølgende deltager barnet i samtaler eller familieaktiviteter alt efter alder og behov. Offentlige og private netværk inddrages efter behov, eks. vis ved afholdelse af netværksmøder. Antal aftaler med familien kan variere fra flere gange om ugen. Samtalerne vil dog, alt efter hvad der er mest formålstjenligt, typisk indgås med 1-2 ugers intervaller for så senere i forløbet at blive indgået med større intervaller. Behandlingsforløbet foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil en kombination være løsningen. Hvis målet vurderes at kunne nås lige så godt i Familiehusets lokaler, så er det den ramme, der anvendes. Opfølgning sker første gang senest efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Familiehuset fremsender statusrapport i passende tid forud for statusmøde. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiebehandlere og psykologer 5

8 PMTO (Parent Management Training Oregon) Lovgrundlag SEL PMTO er et behandlingstilbud for familier, som har børn med adfærdsproblemer. Udgangspunktet er at forældrene er barnets vigtigste læremestre og hjælpere. Forældrene kender deres børn bedst, er knyttet tæt til dem og er motiveret for at hjælpe dem i deres udvikling. Dermed er forældrene også bedst til at sikre den forandring, der skal få barnet ud af negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Målet er at reducere uhensigtsmæssig adfærd og fremme en positiv udvikling hos barnet gennem samtaler og træning med forældrene. Det forbedrer familiesituationen som helhed, og samtidig øges barnets trivsel i daginstitution og skole. Dette tilbud er målrettet forældre med børn i alderen 4-12 år med udtalte eller begyndende adfærdsproblemer i form af antisocial adfærd. Barnet har ofte været henvist til børnepsykiatrien og har evt. fået en diagnose. Forældre der har brug for at lære helt specielle færdigheder så forældre og børn kan bryde negative samspilsformer. Forældre, skolen, daginstitutionen eller andre har udtrykt bekymring for barnets udvikling og trivsel. ( jf. PALS projektet ) Metoden er evidensbaseret, hvilket blandt andet betyder at der er tilknyttet effektforskning, således at man sikrer sig at behandlingen har en effekt. Det betyder endvidere, at behandlingen følger bestemte principper, som terapeuten er uddannet i og løbende vejledes i for at sikre stringens i forhold til metoden. Til dette formål DVDoptages alle sessioner. Der sættes focus på familiens ressourcer. De situationer, der opleves som vanskelige for familien drøftes og forældrene får træning i hvordan de møder barnet på en hensigtsmæssig måde, og hvordan problemer kan løses sammen med barnet. Gode positive beskeder, støtte og opmuntring og milde negative reaktioner spiller en vigtig rolle i denne proces. Forældrene lærer at påskønne god opførsel og små fremskridt hos barnet med ros, opmuntring og små belønninger. Uhensigtsmæssig opførsel stoppes derimod ikke med vrede, men med moderate konsekvenser, som barnet kan forudse og forstå. Med disse redskaber kan forældrene give deres barn mere selvtillid, og derigennem bliver barnet bedre til at tage ansvar for sine handlinger og valg. Terapeuten møder forældrene en gang om ugen og bliver telefonisk kontaktet en gang om ugen. Barnet med den antisociale adfærd deltager i en samspilsopgave til opstart og afslutning. Behandlingen varer oftest et sted mellem timer. Der sker opfølgning første gang efter 3 mdr., hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter efter 6 mdr. med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Statusrapport fremsendes til familierådgiver i passende tid forud for statusmødet. Familiebehandlere der er uddannet til PMTO-terapeuter ved Servicestyrelsen 6

9 Det udgående Team Lovgrundlag SEL et er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. et er at familien får en mere struktureret hverdag i overensstemmelse med familiens situation og egne mål, normer og kulturelle udgangspunkt, således at forældrene bliver i stand til at organisere en hverdag og hjem, der fungerer i forhold til at sikre barnet/den unges trivsel. n er familier med børn fra 0 18 år, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling, og hvor det er vurderet, at barnet har væsentlige behov for støtte. Familier, heriblandt spæd-og småbørnsfamilier, som af hensyn til barnets eller den unges særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. en kan være af kompenserende karakter. Familier i målgruppen har typisk problemer med at opretholde struktur og rytme i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang, der truer børnenes trivsel og udvikling. en kan for eksempel bestå i: Give råd og vejledning om hvordan forældre kan skabe struktur og stabil rytme dagligdagen. Udvikle og understøtte mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien Ledsager- og bisidderfunktion, for eksempel hjælpe til at børnene kommer i skole og dagpleje/daginstitution og yde forældrene støtte til deres samarbejde med skole og daginstitution. Bistå ved løsninger af forskellige praktiske opgaver og aktiviteter, så som eks. vis. oprydning, rengøring, indkøb, madlavning, spisning, leg, bade-putte situationer og lignende. Introducere fritidstilbud til de lidt større børn, hjælpe med at etablere kontakten og sætte det i gang, så familien på sigt selv kan være ansvarlige for tilknytningen. Støtte i fht. økonomiske forhold, bolig og uddannelse. Ved samarbejde med familier af anden herkomst end dansk tilbydes tolk efter behov. Støtten ydes primært i familiens hjem. Derudover vil der indgå mødeaktiviteter med daginstitutionen, skolen og andre samarbejdspartnere med henblik på tæt opfølgning på barnets trivsel. en vil hyppigst være størst i den indledende fase. Kontakterne varierer fra hele dagen, til flere gange om dagen og til flere gange om ugen, men reduceres efterhånden som familien tilegner sig de nødvendige færdigheder. Oftest er der tilknyttet flere medarbejdere med forskellig faglig tilgang. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Statusrapport frem- 7

10 sendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Forløbet ophører når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiekonsulenter og familiemedarbejdere 8

11 Psykologsamtaler til børn og unge Lovgrundlag SEL et med psykologsamtaler er at bearbejde barnet/den unges psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder for herigennem at støtte og styrke dem i deres evne til at mestre livet og dermed sikre den nødvendige udvikling og trivsel. Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der har været udsat for længerevarende svigt, selvmordsforsøg, incest og andre traumer. Det er f. eks. børn og unge, der er angste eller udviser depressive symptomer. De kan være i krise, have vanskeligt ved at indgå i relationer med voksne og/eller jævnaldrende. Et andet symptom kan være, at de bliver væk fra skolen. Flere af disse børn og unge er vurderet af Børnepsykiatrien og har diagnoser. Under psykologsamtalerne er der focus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Der arbejdes målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer eller uhensigtsmæssig adfærd. Problemet bearbejdes ved at finde færdigheder, kompetencer og evner, der sigter mod at give barnet redskaber, der muliggør udvikling og trivsel. Samtalen kan, vurderet ud fra barnets alder, udvikling, evnen til refleksion og problemstilling, eksempelvis suppleres med leg, sandplay og tegning. Det er det konkrete problem og barnets/den unges ressourcer, der er bestemmende for metodevalget. Psykologsamtaler til børn og unge tilbydes både som en særskilt ydelse og som en del af en samlet familiebehandling. Samtalerne tilbydes også i de tilfælde, hvor barnet/den unge er tilknyttet en anden foranstaltning, som sikrer de rammer, der fremmer den nødvendige udvikling og trivsel. Som udgangspunkt i Familiehusets lokaler. Behandlingen kan også finde sted andre steder, eks. vis i eget hjem, på opholdssteder eller på efterskoler. I de fleste tilfælde vil samtalefrekvensen indledningsvist være én samtale om ugen af en times varighed. Specielle omstændigheder kan gøre det nødvendigt med hyppigere samtaler i opstartsfasen, f.eks. selvmordsrisiko. Senere i forløbet bliver samtalerne afviklet hver 14. dag eller 1 gang om måneden. Omfang aftales for hver enkelt opgave. Forældrene er med på opstartsmødet, og de inddrages som regel gennem fælles samtaler og/eller vejledning, når der er tale om større børn. Omfanget af forældreinddragelsen varierer. I forhold til de unge inddrages forældrene, hvis det er relevant for behandlingen. Hvis barnet/den unge bor hos plejeforældre startes samtaleforløbet op uden plejeforældres tilstedeværelse. Dette er for at sikre barnet/den unge et trygt og neutral rum. Hvis der til biologisk familie er tilknyttet en familiebehandler, samarbejder psykologen med denne. Opfølgning sker i forhold til det antal gange bevillingen lyder på, eller første gang 9

12 efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Psykologer 10

13 Psykologbehandling til børn på krisecenter Lovgrundlag SEL 109 stk. 5 En stor del af de børn og unge, som følger deres mor på krisecenter har overhørt eller overværet vold mod moderen. Mange har også selv været udsat for vold. et med psykologbehandlingen er derfor at give dem en professionel og hurtig hjælp til at håndtere deres situation. Alle børn (fra Norddjurs Kommune), uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Randers eller Aarhus Krisecenter tilbydes lovpligtig psykologbehandling. Behandlingen udføres af en autoriseret psykolog og omfatter bearbejdning af barnets situation på grund af den oplevede vold i hjemmet/de nære relationer. Terapeutisk behandling af barnet Rådgivning og vejledning Samtaler med barnets mor om hvordan hun bedst støtter sit barn Psykologen kan i særlige tilfælde yde faglig sparring til krisecentrets personale vedr. problemstillinger i forhold til et konkret barn. Behandlingen vil blive iværksat under barnets ophold på krisecenter eller i umiddelbar forlængelse heraf, forudsat at moderen giver samtykke hertil. Behandlingens omfang er lovbestemt og kan strække fra 4 og til 10 timer, alt efter det enkelte barns behov. Varigheden af forløbet vurderes af psykologen indenfor rammen 4 til 10 timer. Behandlingen foregår i krisecentrets lokaler eller i Familiehusets lokaler. Autoriseret psykolog 11

14 Individuelle samtaler (behandling)til børn og unge Lovgrundlag SEL et med individuel behandling er at barnet/den unges psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder bearbejdes for herigennem at støtte og styrke dem i deres udvikling og evne til at mestre livet. Børn og unge med psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder, der har særlig behov for støtte. Individuel behandling tager udgangspunkt i helt konkrete psykiske, følelsesmæssige og sociale belastninger i barnet/den unges liv. en kan for eksempel bestå i: Individuelle samtaler med barnet/den unge Sandplay - forløb, lege- og tegneterapi Faglig sparring med samarbejdspartnere Den individuelle behandling står ikke alene, men suppleres med familie- og forældresamtaler, lige som det tilstræbes at andre relevante personer i netværket inddrages. Som udgangspunkt i Familiehusets lokaler. Men behandlingen kan i sjældne tilfælde også finde sted andre steder, eks. vis i eget hjem. I de fleste tilfælde vil samtalefrekvensen indledningsvist være én samtale om ugen af en times varighed. Specielle omstændigheder kan gøre det nødvendigt med hyppigere samtaler i opstartsfasen, f.eks. selvmordsrisiko. Senere i forløbet bliver samtalerne afviklet hver 14. dag eller 1 gang om måneden. Omfang aftales for hver enkelt opgave. Forældrene er med på opstartsmødet, og de inddrages som regel gennem fælles samtaler og/eller vejledning, når der er tale om større børn. Omfanget af forældreinddragelsen varierer. I forhold til de unge inddrages forældrene, hvis det er relevant for behandlingen. Hvis barnet/den unge bor hos plejeforældre startes samtaleforløbet op uden plejeforældres tilstedeværelse. Dette er for at sikre barnet/den unge et trygt og neutralt rum. Hvis der til biologisk familie er tilknyttet en familiebehandler, samarbejdes der med denne. Opfølgning sker i forhold til det antal gange bevillingen lyder på, eller første gang efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Familiebehandlere 12

15 Sporskiftet et specialiseret, intensivt behandlingstilbud til unge og deres familier Lovgrundlag SEL og At styrke den unges identitets- og selvfølelse og skabe udvikling, forandring og en oplevelse af større grad af forbundenhed mellem den unge og familien og familiemedlemmerne imellem. Ungetilbuddet Sporskiftet er et specialiseret, intensivt behandlingstilbud, der er udviklet til de mest sårbare, udsatte og marginaliserede unge og deres familier. De unge er mellem 12 og 18 år, og de befinder sig af forskellige grunde i en fastlåst og uholdbar situation med meget stor risiko for at blive udstødt fra uddannelse og arbejdsmarked. Nogle unge går i skole, eller er under uddannelse, mens andre unge ikke er i gang med noget. Sporskiftets målgruppe er kendetegnet ved et eller flere af nedenstående karakteristika: De kan eller vil ikke længere modtage tilbud i det almindelige skolesystem Har dårlige skoleerfaringer, mange skoleskift og lange perioder med mangelfuld eller manglende skolegang/beskæftigelse Ingen fritidsinteresser Har begået kriminalitet og har måske en såkaldt ungdomskontrakt Har et betydeligt forbrug af rusmidler, især hash Har en opvækst med mange brud og svigt og har måske været anbragt uden for hjemmet Angst, depression, ADHD, ADD, personlighedsforstyrrelse mv. Ensomhed og isolering Selvskadende adfærd og selvmordsforsøg Seksuelt misbrug Sporskiftets indsats er ved hjælp af individuelle samtaler, igangsættelse af arbejdspraktik og kraftigt understøttet af intensiv familiebehandling at styrke den unge mhp. at få det bedre med sig selv og sin familie for derved at kunne gennemføre et eksisterende skole/uddannelsesforløb, hvis dettes positive forløb er truet eller netop påbegyndt og usikkert. Intensiv familiebehandling udgør hjørnestenen i tilbuddet, og deltagelse her i er en forudsætning for at kunne blive indskrevet. Der er focus på inddragelse af alle for den unge betydningsfulde personer fra det private og proffessionelle netværk. Støtten til inklusion vedr. skolegang og uddannelse foregår, udover familiebehandlingsdelen, i form af møder/opfølgningsmøder på skoler, produktionsskoler i og uden for Norddjurs Kommune, A-klasser, specialklasser/tilbud, tekniske skoler, efterskoler mm. både i og udenfor kommunen. Derudover kan indsatsen foregå i form af praktikopdyrkning og opfølgning med den unge og forældre på arbejdspladser i og uden for kommunen. Der følges op på praktikpladser hver 14. dag. Igangsættelse af arbejdspraktikker for unge i den skolepligtige alder foregår uden for skoletiden. 13

16 Den intensive familiebehandlingsdel foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Hvis målet vurderes at kunne nås lige så godt i Familiehusets lokaler, så er det den ramme, der anvendes. Antal aftaler/kontakter med den unge og familien kan variere i hyppighed og intensitet. I starten af forløbet kan der være tale om flere gange om ugen. Senere vil samtalerne typisk indgås med 1-2 ugers intervaller, for så endnu senere i forløbet at blive indgået med længere intervaller. Opfølgning sker første opfølgning efter 3 måneder, hor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Statusrapport fremsendes i passende tid forud for opfølgningsmødet. Familiebehandlere 14

17 Gruppetilbud for unge NEXUS Lovgrundlag SEL 11 På kort sigt skal gruppetilbuddet: Skabe et frirum, hvor de unge har det rart Skabe relationer Give tryghed her og nu Gøre de unge stabile i gruppen Give oplevelse af at andre er i samme situation På lang sigt skal gruppetilbuddet: Forebygge isolation Give bedre trivsel Øge bevidsthed om egne tanker, følelser og behov Gøre de unge bedre til at bede om hjælp Terapeutisk gruppetilbud for unge mellem 14 og 17 år, der af forskellige årsager har ondt i livet og evt. har selvskadende adfærd. Det kan f. eks. være unge med problemer omkring forældrenes skilsmisse, relationen forældre/ung, manglende sociale relationer, angst eller udadreagerende adfærd. En gruppe: Hvor der arbejdes terapeutisk med de tanker og følelser, som fylder meget i de unges dagligdag Hvor der er plads til den enkelte samtidig med at fællesskabet vægtes Hvor de unge sammen inspirerer hinanden Hvor der er fortrolighed, så det der bliver snakket om, forbliver i gruppen Tilbuddet kræver ingen henvisning, det er nødvendigt at forældrene giver deres samtykke til den unges deltagelse. Gruppen består af 6-8 deltagere samt to gruppeleder. Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag i Familiehusets lokaler. Forældrene er inddraget ifht. forsamtale og en afsluttende samtale. Gruppetilbuddet kan fungere som supplement til andre ydelser, eks. familiebehandling og individuelle/psykologsamtaler. Psykolog og familiebehandler 15

18 Støttet samvær Lovgrundlag SEL 71, stk. 2 et er at støtte forældre med anbragte børn til at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Forældre til anbragte børn, som ønsker og har brug for støtte under samvær, for at kunne være sammen med barnet på en hensigtsmæssig måde. Den støttede samvær kan for eksempel bestå i at: Støtte og hjælpe barnet med at få gode oplevelser sammen med forældrene Give råd og vejledning til forældrene om samværet med deres børn Støtte i forbindelse med aflevering eller afhentning i situationer hvor forældrene skal hente eller bringe barnet ved anden persons hjælp Støtten kan tilrettelægges, så den foregår umiddelbart før, under og efter samværet. Gennemførelse af samværet kan suppleres med ture ud af huset. Samværet kan foregå i Familiehusets lokaler eller på forældrenes bopæl, forudsat at forældrene bor i Norddjurs Kommune. Det er familiens problemstilling, der afgør, hvor samværet mest hensigtsmæssigt finder sted og det aftales med forældrene. Det er Familierådgivningen der på baggrund af en konkret vurdering fastsætter hyppighed og varighed. Støttet samvær leveres udelukkende på hverdage. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Der fremsendes statusrapport til familierådgiver i passende tid forud for opfølgningsmødet. Efter aftale fremsendes rapport efter hvert støttet samvær. en ophører når formålet er opnået eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Familiebehandlere, familiekonsulenter og familiemedarbejdere 16

19 Overvåget samvær Lovgrundlag SEL 71, stk. 3 Ydelsen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet. et med overvåget samvær er at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. n er anbragte børn/unge og deres forældre, hvor Børne- og Ungeudvalget har truffet beslutning om, at samværet skal være overvåget af en repræsentant fra kommunen. Det overvågede samvær kan for eksempel bestå i at: Støtte og hjælpe barnet/den unge med at få gode oplevelser sammen med forældrene Sikre barnet/den unge i samværet med forældrene Observere samværet mellem børn/unge og forældrene Der skal foreligge en afgørelse, der beskriver formålet med foranstaltningen, herunder rammerne, dvs. ramme for afbrydelse, omfang, sted, hvem der må deltage og tidspunkt. Der skal være klarhed omkring overvågers kontrolfunktion, og det er vigtigt, at Familierådgivningen har informeret forældrene om overvågerens rolle. Samværet kan foregå i Familiehusets lokaler, på barnets anbringelsessted eller et helt tredje sted. Det er problemstillingen i familien, der afgør, hvor samværet mest hensigtsmæssigt finder sted. Familiekonsulenten/familiebehandleren indtager en observerende/støttende rolle og griber ind, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet. Repræsentanten skal være opmærksom på uhensigtsmæssig tale og adfærd under samværet og vurdere og beslutte om samværet på den baggrund skal slutte før tid. Familiekonsulenten/familiebehandleren afbryder derfor samværet, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet. Det er Familierådgivningen, der fastlægger de nærmere vilkår for samværet, herunder hvem der kan deltage. Hvis der er fastsat kontrol i forhold til forældrenes misbrug eller psykiske tilstand, kan det være nødvendigt, at der etableres et samarbejde med Rusmiddelcentret, Lokalpsykiatrien eller egen læge. På denne måde kan kontrollen af forældrene adskilles fra selve overvågningen, hvorved der kan skabes en mere positiv atmosfære til gavn for barnet. Overvåget samvær leveres udelukkende på hverdage. Der udarbejdes en overvågningsrapport eller udfyldes et tilbagerapporteringsskema efter hvert samvær. Familiebehandlere og familiekonsulenter 17

20 Supervision af plejefamilier Lovgrundlag SEL Supervision af plejefamilier har som overordnet mål at sikre et så stabilt og vellykket anbringelsesforløb som muligt, og sikre at der bliver sammenhæng i indsatsen omkring det anbragte barn og dets familie. et med supervisionen er, at plejefamilien får mulighed for at udvikle eller videreudvikle personlige og faglige perspektiver samt kompetencer i forhold til det anbragte barn og samarbejdet med barnets biologiske familie, samt den anbringende myndighed. Ligeledes er det supervisionens formål at drage relevant omsorg for plejefamilien som helhed, herunder eventuelle biologiske børn samt sikre en sammenhæng i hele familiens netværk - spændende fra bedsteforældre, forældres søskende og børn til venner, naboer, skole mm. Plejefamilier og netværksplejefamilier Gennem supervision tilbydes plejeforældre redskaber til håndtering af de udfordringer, som opstår i løbet af den tid, familien har et barn i pleje, ligesom supervisionen åbner op for en håndtering af de svære problematikker, som familien risikerer at løbe ind i. Indholdet i supervisionen behandles enten ud fra en systemisk/narrativ, psykodynamisk eller kognitiv forståelse afhængig af temaernes karakter. Hensigten er til stadighed at benytte det teoretiske perspektiv, som bedst understøtter plejefamiliens nye erkendelser og handlemuligheder. Supervisionstemaer kan for eksempel være samarbejdet med barnets biologiske familie, samarbejdet med den anbringende myndighed, omkostninger for egne biologiske børn og parforholdet, kulturel forståelseskløft i forbindelse med plejebørn af anden etnisk baggrund, eller at drage omsorg for et barn uden samtidig at have rettigheder som forældre. Temaerne er mangfoldige med udgangspunkt i det, der er relevant for den enkelte familie. Supervisionen gives sædvanligvis til begge plejeforældre, men formen kan også være individuel supervision. Supervisionen aftales og tilrettelægges individuelt. Som udgangspunkt tilbydes 2 timers supervision om måneden. Supervisionen foregår i Familiehusets lokaler. Der udarbejdes ikke skriftlige rapporter på supervisionsforløb. Psykologer og familiebehandlere 18

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Organisationsdiagram...3 Familiebehandling...4 PMTO (Parent Management Training Oregon)...6 Det udgående Team...7

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Familiebehandling... 3 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 5 Det udgående Team... 7 Psykologsamtaler

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Forældrene er barnets vigtigste læremestre

Forældrene er barnets vigtigste læremestre Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMT-O) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd. med forældrene. Denne tilgang kan forbedre

Læs mere

De gode cirkler i familien. Til professionelle

De gode cirkler i familien. Til professionelle De gode cirkler i familien Til professionelle 1 Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMTO) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd.

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Charlotte Ørnskov Telefon direkte 76 16 08 00 E-mail chrns@esbjergkommune.dk Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Med denne folder ønsker vi at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med jer omkring jeres barn i den situation det er, når familiemønsteret

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Familiecenter Lolland Ydelseskatalog Side 2

Indholdsfortegnelse. Familiecenter Lolland Ydelseskatalog Side 2 Familiecenter Lolland Ydelseskatalog December 2007 (jan. 2011) Familiecenter Lolland Ydelseskatalog Side 1 Indholdsfortegnelse Familiecenter Lolland... 3 Faggrupper... 4 Psykologer... 4 Familiekonsulenter...

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder.

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling.

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling. Erfaringer med PMTO Artiklen beskriver erfaringer fra Ikast-Brande kommuner og er udvalgt efter Vidensportalens kriterier Hanne Mark PMTO-koordinator, Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdelingen Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren Familiecentret Spiren Tilbud og arbejdsgange på Familiecentret Spiren Oplysningerne er målrettet socialrådgivere Holstebro Kommune Udarbejdet i 2007 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Tilbud...4 Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06.

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Netværkspleje En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket Om begrebet netværkspleje Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Først lidt om ordet netværkspleje. Netvækspleje har indtil anbringelsesreformen

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2016 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

From:Helle Guldbrandt Mathiesen To:Inge Juul Højslet Subject:VS: Forebyggende foranstaltninger

From:Helle Guldbrandt Mathiesen To:Inge Juul Højslet Subject:VS: Forebyggende foranstaltninger From:Helle Guldbrandt Mathiesen To:Inge Juul Højslet Subject:VS: Forebyggende foranstaltninger Hej Inge Hermed mailen med vedhæftede dokumenter. Med venlig hilsen Helle Guldbrandt Mathiesen Administrativ

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2012 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold 1.

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere