Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014"

Transkript

1 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive

2 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende samtaler med unge, som er i risiko for at droppe ud af en ungdomsuddannelse. Disse samtaler er en del af et mangestrenget udviklingsprojekt med titlen Fra problemer til mirakler 1, som er rettet mod forebyggelse af frafald på en række ungdomsuddannelser i Skive. De konkrete samtaler, som danner baggrund for rapporten, har fundet sted i perioden fra 2011 til 2013 som en del af udviklingsprojektet intentionen med rapporten er åbent at formidle viden og erfaringer med de svære samtaler med unge til alle professionelle på ungdomsuddannelserne ( i rapporten benævnt ungeaktører ). Rapporten er baseret på data indsamlet gennem besvarelse af et spørgeskema (se bilag 1) og kvalitative interviews (se bilag 2)med de seks psykologer fra PsykologCentret Viborg/Skive, som har gennemført alle samtaler med de ca. 100 unge, som har deltaget i projektet. Psykologerne arbejder alle med udgangspunkt i KRAP: Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende psykologi/pædagogik. Rapporten forsøger gennem konkrete eksempler både at formidle psykologernes erfarede forståelser af, hvorfor det er svært for nogle unge at være i et uddannelsessystem og hvordan man gennem strukturerede samtaler kan støtte dem så godt, at de igen får overskud til at yde det, som et uddannelsesforløb kræver af dem. Navne og konkrete hændelser er anonymiseret og genfortalt på en måde, så hverken de unge eller psykologerne kan genkendes. Denne Rapport og tilhørende Quick Guide er udgivet med støtte fra LBR, Det lokale beskæftigelsesråd i Skive. Psykolog Aase Holmgaard, PsykologCentret, har foretaget dataindsamling og skrevet rapporten. God læselyst! 1 Region Midtjylland har bevilget et tre-årigt projekt til de unge i Skive, som er uden for uddannelse. De tre erhvervsskoler, Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Social- og Sundhedsskolen, og UU Skive har søgt og nu fået 4.2 mill. kr. til projektet: Fra problemer til mirakler Skive-uddannelsen, en anden vej til et godt liv. Se mere på 2

3 Indhold s. 4 Indledning s. 4 Fra problemer til mirakler s. 5 Unges samtale med en psykolog s. 5 Hvor mange unge og med hvilke udfordringer? s. 6 KRAP som grundlag for de unges samtale med en psykolog s. 6 KRAP i indledningen til et samtaleforløb s. 8 KRAP i samtaleforløbet s. 9 Hjemmearbejde s. 9 KRAP- metoder og redskaber s. 10 Eksempler på brugen af arbejdsskemaer og metoder s. 11 Fire-kolonneskemaet s. 12 Kognitiv sagsformulering s. 14 Mestring s. 16 Grundlæggende tanker om sig selv og verden s. 17 Ressourceblomsten s. 18 Energikoppen s. 20 Unge, som skal videre s. 22 Afrunding og feed forward s. 23 Samtaleguide s. 25 Litteratur s. 26 Bilag 3

4 Uddannelsesmotiverende samtaler Indledning Der findes i dag en række eksempler på, at unge der er i risiko for at droppe ud af en ungdomsuddannelse profiterer af at få et tilbud om at tale med en psykolog. Hallur G. Thorsteinsson, leder af PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling udtrykker det på denne måde: I PsykiatriFonden har vi dokumentation for, at størstedelen af gruppen af unge med psykiske og personlige problemer kan hjælpes til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis deres problemer bliver taget alvorligt og deres psykiske eller personlige problemer anerkendes, som den primære barriere for at gennemføre en uddannelse. ( ) Baggrunden for denne udtalelse er, at Psykiatrifonden gennem de seneste fire år har tilbudt 600 såkaldt frafaldstruede unge i Hovedstadsområdet gratis psykologsamtaler. Op mod 85% af disse unge har efterfølgende været i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fra problemer til mirakler I Skive har en række ungdomsuddannelser, støttet af region Midtjylland, iværksat et tilsvarende projekt, som har til formål at motivere unge til uddannelse og forebygge risikoen for frafald. Projektet består af en række tilbud og initiativer (http://www.uuskive.dk/uu+skive/projekter/fra+problemer+til+mirakler ) Psykologcentret i Viborg/Skive har udviklet og arbejder efter en ganske særlig psykologiskpædagogisk tænkning: Kognitiv-, Ressourcefokuseret-, Anerkendende Pædagogik kaldet KRAP (Metner og Storgaard, 2008, Metner og Storgaard 2012, Metner og Bilgrav 2013) Psykologcentret har bidraget til projektet på følgende måder: 1. Tilbud om individuelle psykologsamtaler til unge i risiko for frafald 2. Efteruddannelse af de professionelle voksne (undervisere, vejledere, mentorer) 3. Samtaler med og supervision af de professionelle voksne I denne rapport vil de individuelle psykologsamtaler være i fokus. Der ligger naturligvis en række interessante perspektiver i, at indsatsen for at fastholde de unge i et uddannelsesforløb i projektet betragtes som en fælles professionel opgave, og at der bag efteruddannelse og supervision af lærere og andre medarbejdere ligger præcis den samme tænkning og tilgang, som er grundlaget for de individuelle samtaler. Disse samlede KRAP-perspektiver må imidlertid udfoldes i en senere publikation og vil i denne rapport kun blive sporadisk berørt i den afsluttende perspektivering. 4

5 Unges samtale med en psykolog Som det nævnes i indledningen er der i Danmark mange eksempler på, at ungdomsuddannelser tilbyder unge psykologsamtaler som et led i deres bestræbelser for at motivere til deltagelse i uddannelse og forebygge frafald. Der findes imidlertid stort set ingen beskrivelser af disse samtalers konstruktion, forløb og indhold. Hvad taler den unge mon med psykologen om? Hvad fortæller den unge psykologen, og hvordan bearbejder psykologen den viden og de informationer, han eller hun får? Hvilke metoder og redskaber anvender psykologen i samtalerne, og hvilke spørgsmål og hvilke opgaver får den unge evt. at arbejde videre med mellem samtalerne, og når samtalerne afsluttes? I denne rapport vil disse ovenstående spørgsmål blive undersøgt og reflekteret. Formålet med denne undersøgelse og refleksion er primært at lægge en viden frem, som kan bruges som inspiration og eventuelt som direkte afsæt for det videre arbejde, som den enkelte ungeaktør (de professionelle omkring de unge) skal udføre. Ungeaktørerne tilbydes deltagelse i den afsluttende samtale mellem den unge og psykologen, såfremt den unge ønsker det. Ønsker den unge det ikke, samarbejder psykolog og unge-aktør på anden vis til fordel for den unges videre udvikling og deltagelse. Intentionen med rapporten er således at bidrage til at bygge bro fra psykologsamtalerne til alle ungeaktørers samtaler med unge. Som tidligere nævnt er alle de involverede psykologer knyttet til og anvender samme psykologiske teori og fremgangsmåde, nemlig den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende psykologi/pædagogik, forkortet KRAP. På baggrund af interviews med de involverede (seks) psykologer, som har varetaget samtalerne med de unge i projektet, er det således muligt at få en grundig og uddybet beskrivelse af og kendskab til, hvordan samtaler indenfor denne særlige pædagogisk/psykologiske tænkning finder sted. Rapporten afrundes med en kort samtaleguide, som er udviklet på baggrund af erfaringer med at anvende KRAP som baggrund for samtaler. Hvor mange unge og med hvilke udfordringer? Men før der dykkes ned i beskrivelsen og analysen af samtaleforløbene, er det vigtigt at vide, hvor mange samtaler, der er tale om, og hvilke udfordringer de unge kommer med. 5

6 Samtalerne fandt sted i perioden fra januar 2011 til sommeren 2013 og i dette tidsrum har 99 unge fra de involverede uddannelsesinstitutioner i Skive modtaget et samtaleforløb hos en psykolog. Samtalerne har gennemsnitligt forløbet over 5 gange af en times varighed. Ca 10 af samtalerne er blevet forlænget til ca 10 timer og nogle ganske få samtaleforløb har været kortere end 5 timer. Det overordnede kriterie for at kunne få hjælp i form af samtaler med en psykolog er, at man skal være faldet fra mindst en ungdomsuddannelse. Alle 99 unge har således prøvet at droppe ud af en uddannelse og er i projektet blevet opfordret af deres lærer, af skolens vejleder eller mentor eller af en anden professionel til at få samtaler med en psykolog. Årsagen til opfordringen har været de professionelles iagttagelser af for meget fravær, mistrivsel, faglige vanskeligheder eller en bekymring for, om den unge har nogle psykiske udfordringer, som kræver en psykologisk afklaring. I psykologernes registrering af begrundelserne for de unges behov for psykologbistand beskrives behovene på følgende måde: Personlige udfordringer såsom lavt selvværd, personlig krise, krise og konflikter i familien, mobning. (ca 35 %) Psykiske udfordringer som angst, depression, stress m.m. (ca 20%) Behov for udredning på grund af tegn på ADHD, autisme eller andet (ca 15%) Faglige udfordringer i skolen, svært ved at følge med i undervisningen, svært ved at lave lektier og aflevere opgaver, eksamensangst (ca 15%) Misbrugsproblematik (ca 10%) Andet (ca 5%) Et sådant forsøg på at kategorisere de unges udfordringer må naturligvis tages med en række forbehold. Oftest kommer den unge til den første samtale hos psykologen med en uklar og forvirret forestilling om, hvori hans eller hendes udfordringer består. Og ganske ofte er der tale om en kombination af udfordringer, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, hvilken der er den primære, og hvilken der er den vanskeligste for den unge at takle. KRAP som grundlag for de unges samtale med en psykolog Som nævnt har de 99 unge modtaget samtaler hos 6 forskellige psykologer i PsykologCentret. I det følgende vil det på baggrund af kvalitative interviews med psykologerne blive udfoldet, hvorledes KRAP-tænkningen og KRAP-metoderne har været anvendt i samtalerne. (For at sikre anonymiteten vil psykologerne blive benævnt med numrene 1-6 og de unge vil blive benævnt med bogstaverne A F.) KRAP i indledningen til et samtaleforløb Det første, der nævnes af psykologerne er måden, hvorpå KRAP anvendes, når en samtale med en ung indledes. I enhver samtale mellem en psykolog og en ung er det naturligvis vigtigt, at der skabes en god relation, da denne relation er forudsætningen for, at den unge kan bruge 6

7 psykologen til at få hjælp til at arbejde med sine udfordringer. Alle seks psykologer nævner at begreberne anerkendelse og validering er helt afgørende i denne indledende relationsskabende fase. Samtidig nævner flere psykologer, at det er overraskende for dem, hvor betydningsfuld især valideringen af den unge forekommer at være. Som èn af psykologerne udtrykker det: Det opleves ofte, som om det er usædvanligt for den unge at møde anerkendelse og validering af den unges egen måde at løse sine problemer på. Når en ung står i en uoverskuelig situation f.eks. på grund af alkoholmisbrug eller psykisk sygdom hos forældrene, kan det være afgørende at møde en psykolog, som anerkender og validerer, at den løsning eller den mestringsstrategi, som den unge har anvendt, har været det bedste, som vedkommende selv har kunnet finde på. Psykolog 3 fortæller: B blev henvist til mig på grund af selvskadende adfærd. Hun var overbevist om, at hun skulle ind til mig for at få skæld ud og få at vide, at hun skulle holde op og tage sig sammen. Hun fortalte mig om hendes situation både derhjemme og i skolen, og da jeg derefter sagde til hende, at jeg virkelig godt kunne forstå, at det gav mening at skade sig selv, ville hun først ikke tro, at jeg mente, hvad jeg sagde, men efterfølgende, da hun forstod, at jeg virkelig mente det, brød hun sammen i gråd og sagde, at så ville hun gerne have mig til at hjælpe hende, når jeg ikke bebrejdede hende noget Anerkendelsen og valideringen af, at den unge faktisk selv har gjort alt, hvad hun eller han kan for at løse sine egne problemer er en afgørende og grundlæggende del af KRAP-tænkningen. Psykolog 1 giver et andet eksempel: F er elev på SOSU-uddannelsen, men er ked af at gå der og laver ikke sine forberedelser til undervisningen og har desuden et stort fravær. I den indledende samtale giver hun udtryk for, at hun oprindelig havde søgt ind på HF-uddannelsen, og at hun var rigtig skuffet og ked af, at hun ikke var blevet optaget. Hun vil hellere gå på HF end være elev på SOSU. Da jeg siger til hende, at det må være rigtig svært og fyldt med modstandsfølelser at gå på SOSU, når man hellere vil være HF-elev, siger F, at alle andre bare har sagt, at nu må hun tage sig sammen og at: SOSU er en god uddannelse. At blive mødt med en validering af, at det er helt i orden at have det, som man nu engang har det, og at det er helt i orden at tænke, som man nu engang tænker, det gjorde en kæmpe forskel for F, og jeg tror, det var der, hun fik tillid til mig. Faktisk tænker jeg, at valideringen fungerer som en dåseåbner i forhold til den unge Psykolog 1 fortæller desuden, at hun i den indledende samtale med en ung præsenterer KRAPtænkningen/KRAP-terapien på en helt kort og jordnær måde: Jeg synes, det er vigtigt at jeg går foran. At jeg ikke forlanger, at den unge straks skal sige, hvad der er hendes eller hans udfordring, men at jeg lægger ud og viser, hvad de her samtaler går ud på, og hvad de kan forvente, der vil ske i samtaleforløbet. I stedet for at sidde overfor den unge og spørge ham eller hende ud, forsøger jeg mentalt at sætte mig ved siden af den unge og sige, at 7

8 jeg vil være en person, der sammen med dem undersøger deres virkelighed og forsøger at finde nye og virksomme veje. På spørgsmålet om hvorvidt de unge får at vide, at det er KRAP-inspirerede samtaleforløb, de bliver tilbudt svarer psykolog 1: Nej, ikke direkte. Men jeg siger, at vi skal arbejde med at forstå og evt. ændre deres tanker, altså at vi arbejder kognitivt. Det illustrerer jeg med et lille eksempel som f.eks.: Når du en aften hører en lyd uden for dit vindue, kan du tænke forskelligt om det. Du kan tænke, at det er en forbryder, en tyv, en kat eller en gren, der slår mod ruden. Nogle tanker hjælper dig bedre end andre tanker. Derfor skal vi undersøge din virkelighed og dine tanker om denne virkelighed og forsøge at finde de tanker, der hjælper dig bedst. På samme måde taler jeg også om ressourcefokus, vi skal finde ud af, hvad du er god til, så du kan bruge det, når du skal arbejde med dine udfordringer, og så siger jeg noget om, at vi sætter os mål, men at det skal være små mål, som er mulige at nå, altså små sikre successer. Alle psykologer giver udtryk for, at den konkrete, gennemskuelige, fremadrettede og handlingsorienterede tilgang, som KRAP står for, tiltaler mange unge og svarer til deres stil. De unge oplever, at der ikke er noget hokus pokus i at gå til psykolog som en psykolog udtrykker det. Derfor opfordrer psykologerne også de unges kontaktperson på skolerne til at deltage i den første og den afsluttende samtale og gerne i hele forløbet, hvis den unge synes, det giver mening. Flere psykologer giver udtryk for, at kontaktpersonerne ikke har deltaget i så stort et omfang, som ønskeligt. Og psykolog 2 fortæller, at han har haft ideer om at tilbyde et stormøde hvor den unge, psykologen og de vigtigste andre personer var inviterede, således at psykologen og den unge sammen kunne formidle nogle vigtige perspektiver og informationer til netværket. Desværre blev ideen ikke realiseret, men ønsket om et tæt samarbejde mellem psykologer og de øvrige unge-aktører er stort både fra de professionelle selv, men også fra en del af de unge. En del psykologer nævner dog også eksempler på unge, som ikke har lyst til at dele deres tid hos psykologen med nogen professionelle fra skolen, men oplever en stor befrielse ved at have en psykolog for sig selv, som ikke refererer eller har tilknytning til hverken skole eller hjem. KRAP- i samtaleforløbet De økonomiske rammer i projekt Fra problemer til mirakler afgør, at der gennemsnitligt er afsat fem timer pr ung, som henvises til psykolog. Stort set alle psykologer beskriver, at denne faste og korte ramme har haft indflydelse på deres måde at arbejde på. Flere siger ikke overraskende, at de kunne have ønsket sig mere tid sammen med de unge, hvilket også i enkelte tilfælde er blevet bevilget. Den fastlagte tidsramme bevirker, at den enkelte psykolog må strukturere forløbet, så den unges væsentligste udfordringer når at blive bearbejdet. Det er vigtigt, at den unge også selv kender tidsrammen og sammen med psykologen beslutter, hvor samtalerne primært skal have deres fokus, og hvilke andre ungeaktører der skal orienteres og inddrages i det videre arbejde med den 8

9 unges udfordringer. Et vigtig element i KRAP-tænkningen er, at der skal arbejdes mellem samtalerne de unge skal have hjemmearbejde. Hjemmearbejde Psykolog 4 siger: Hjemmearbejdet er ikke noget problem, hvis den unge har opdaget, at de her samtaler har fat i noget, som er vigtigt for ham eller hende. Når vi har arbejdet helt konkret med et KRAP-skema, og jeg spørger den unge, om jeg skal tage en kopi, så han eller hun kan få det med hjem, så svarer den unge næsten altid, at det vil han eller hun rigtig gerne. Og så ved jeg, at vi har fat i noget, som er betydningsfuldt og virksomt Psykolog 3 siger: For en ung med en ADHD-problematik kan det være rigtig svært at overskue sådan noget som hjemmeopgaver. Men hvis vi har aftalt, at vi for at vi sammen kan forstå hans virkelighed - bliver nødt til at få udfyldt et ugeskema for de næste to uger, så hjælper jeg den unge med at få indstillet mobilen, så den bipper to gange om dagen, så han eller hun kan få noteret i skemaet, hvad han eller hun har lavet. Så ifølge psykologerne opleves hjemmearbejdet ikke af de unge som en byrde eller et pres, men nærmere som et tegn på, at man selv er aktiv i arbejdet med at skabe forandringer. Psykolog 3 siger: Jeg tror, de unge oplever en fremdrift i KRAP, som er motiverende for dem. Forud for samtalerne frygter de måske, at der skal rodes op i fortiden, og at de skal pille sig i navlen og endevende en fortid, de ofte har mest lyst til at glemme. Så opdager de, at de i stedet skal se fremad og sætte sig et mål, og at de skal finde frem til, hvad de selv kan gøre, og hvad de er gode til. Derfor kan det, vi kalder hjemmearbejde, for den unge blive en måde at opleve selv igen at få kontrol over tingene på. KRAP- metoder og redskaber Et gennemgående element i det KRAP-inspirerede psykologarbejde er brugen af arbejdsskemaer. Alle seks psykologer fortæller, at de i stort set alle samtaler bruger skemaer. Ikke fordi som èn af psykologerne udtrykker det at: one size fits all, (at én metode dur til alle), men fordi arbejdsskemaerne kan bruges på mange forskellige måder, og fordi der er mange forskellige skemaer. Alle psykologer arbejder også som terapeuter for både voksne og ældre, og de fremhæver alle at brugen af skemaer har en ganske særlig positiv effekt i arbejdet med unge. Alle ungeaktørerne får på kurserne kendskab til brugen af disse arbejdsskemaer, og skemaerne fungerer derfor også ofte som et konkret bindeled mellem den unge, psykologen og den konkrete ungeaktør som efterfølgende har samtaler med den unge. Psykolog nr. 2 siger: Unge er konkrete, visuelle og hurtige. De lytter ikke, når man taler og forklarer. Det er, som om de ikke kan fastholde det, de hører. Men når de selv er aktive i arbejdet 9

10 med at udfylde et skema, og efterfølgende kigger på det, så forstår de noget, som de ikke før har set. Psykolog nr. 1 siger: At få synliggjort sin tænkning, det er tit en helt utrolig afklarende oplevelse. Nåh ja, nu kan jeg godt se det, er et udtryk, som jeg ofte hører fra en ung, når vi har udfyldt et skema sammen Èn af psykologerne, psykolog 5, har lang erfaring i at samtale med unge forud for hendes tilknytning til PsykologCentret og brugen af KRAP-metoderne. Hun siger: Tidligere, da jeg ikke brugte de konkrete og visuelle skemaer, tror jeg, at jeg kunne være tilbøjelig til at opleve, at processen var succesfuld, når jeg selv udviklede min forståelse for, hvad de unge oplevede som udfordrende og problematisk. Jeg havde ikke nogen metode til at sikre mig, at det ikke kun var mig, der var blevet klogere, men at den unge også selv var helt med og havde fået en ny forståelse af sin situation. Det er det, jeg først og fremmest bruger skemaerne til. Til at sikre mig, at den unge får en tydelig, konkret og brugbar forståelse af sin situation og dermed er motiveret for at finde nye måder at forholde sig på. At lade et arbejdsskema være omdrejningspunktet i en samtale indebærer ifølge psykologerne nogle procesfremmende elementer. Psykologerne nævner især følgende tre: For det første bliver begge parter aktive, både den unge og psykologen må læne sig frem i stolen og tage en blyant i hånden og tegne eller skrive. For det andet bliver de to samtaleparter nødt til at reflektere og forhandle, indtil de får talt sig frem til, hvilke udtryk, tegninger, ord eller symboler, som bedst beskriver den tanke eller den følelse, som den unge har, og som den unge gerne vil opnå forståelse for. For det tredje bliver den anvendte psykologiske teori helt tydelig og konkret for den unge. Når den unge f.eks. skal sætte ord og/eller tegninger på, hvilke beskyttende og hvilke vedligeholdende faktorer han eller hun oplever i sin hverdag, ja så erfarer den unge samtalens afklarende kraft, og den unge oplever, at et andet menneske (her psykologen) kan bidrage til at udvikle erkendelser, som den unge ikke ville have kunnet udvikle alene. Den unges egen hverdag bliver via arbejdsskemaet relateret til en kognitiv teori om, at det er vigtigt at skelne mellem de faktorer, som støtter ens egen udvikling og de faktorer, som fastholder eller bremser udviklingen. Eksempler på brugen af arbejdsskemaer De seks psykologer har brugt mange af de arbejdsskemaer, som findes i bogen: KRAP-metoder og redskaber (2013). I det følgende vil der blive givet eksempler på brugen af følgende arbejdsskemaer: Fire-kolonneskemaet, Kognitiv Sagsformulering, Ressourceblomsten og Energikoppen 10

11 En del unge-aktører har ifølge psykologerne efterspurgt, om der til de enkelte kategorier af de unges udfordringer, ( se s. 6), kan anbefales særlige fremgangsmåder og særlige skemaer. Men som det fremgår af de følgende eksempler, er det ikke udfordringen, der afgør, hvilket skema man i samtalen tager afsæt i, men den unges behov for afklaring, forståelse og handlemuligheder. Fire-kolonneskemaet et eksempel Psykolog 5 fortæller om en ung A, som bliver henvist til psykologsamtaler på grund af eksamensangst. A er set med lærernes øjne en dygtig elev, som ikke har nogen grund til at frygte en eksamenssituation. Set med egne øjne oplever A en panisk angst for at gå ind i eksamensrummet en angst, som hun ikke selv har nogen forståelse for eller forklaring på. Psykologen forklarer A, at det kan være en god ide at undersøge, hvilke tanker man gør sig i forskellige situationer, da man faktisk sjældent selv er klar over det. Psykologen viser A et firekolonneskema og sammen afprøver de skemaet på nogle helt almindelige hverdagssituationer. Sammen opdager psykologen og A, at det er tanken, der fremkalder følelsen, og at det er følelsen, der sætter en handling i gang. Dette er lidt af en øjenåbner for A, og hun får til opgave at lave fire-kolonne-skemaer over en række almindelige hverdagssituationer inden næste samtale. I den næste samtale tager A og psykolog 5 fat på selve eksamenssituationen og A opdager til sin store overraskelse, at hun ikke kan finde hvilken tanke, der fremkalder den paniske angstfølelse i eksamenssituationen. Hun har simpelthen ikke nogen tanke, siger hun. 11

12 Psykolog 5 fortæller: Gennem brugen af fire-kolonneskemaet har vi sammen skabt muligheden for, at en vigtig erkendelse kan opstå hos A. Når A helt konkret og sort på hvidt ser, at der ikke er nogen tanke (tankerummet er tomt) til at kontrollere og styre hendes følelser i eksamenssituationen, så ser hun, at hun ikke selv er til stede i rummet, og at hun er prisgivet sine ukontrollerede følelser. Derefter kunne vi sammen gå i gang med at eksperimentere med og afprøve, hvilke tanker det var muligt for A at tænke i situationen. Og efter nogle flere samtaler opdagede A, at det er muligt at genvinde kontrollen over situationer, som man har mistet kontrollen over. Og det var en meget givende proces for hende Kognitiv sagsformulering et eksempel Når tre af de fire valgte eksempler på brugen af arbejdsskemaer er fra søjle 1 (se Metner og Bilgrav, 2013 s. 13), det vil sige fra den registrerende og afdækkende fase i KRAP, så skyldes det ikke nogen tilfældighed. Psykologerne fortæller, at med den fastlagte tidsramme og med det opdrag, der er givet i projektet, vil det primære og væsentligste mål for samtalerne ofte være, at de unge får hjælp til at kunne overskue deres situation og dermed opnå ny forståelse og nye handlemuligheder. 12

13 Som en støtte til dette nævner de fleste psykologer anvendelsen af arbejdsredskabet: Den kognitive sagsformulering. Psykolog 2 fortæller: Den kognitive sagsformulering bruger jeg sammen med nogle af de unge som en måde at rydde op på. Når alle mulige tanker myldrer rundt i hovedet, kan det være en stor befrielse, at få tankerne opdelt i nogle kategorier og dermed få dem skilt ad. Metoderne i KRAP kan jo beskrives psykologisk teoretisk, men når jeg taler med de unge, så er det vigtigt at tale lige ud af posen og tale et sprog, de kan forstå, og som de kan bruge. Så når jeg præsenterer skemaet for en ung, siger jeg nogen gange: Nu skal vi have udfyldt fire kasser på det her skema: èn kasse med de ting, der er i dit liv, som du ikke kan gøre noget ved (faktaboksen), én kasse med ting i dit liv, som er positive og som hjælper dig, èn kasse med de ting i dit liv, som gør det svært at være dig og som gør, at du ikke rigtigt kan komme videre, og den sidste kasse handler om den måde, du lige nu klarer tingene på, det kalder vi din mestringstrategi For de fleste unge giver denne oprydning god mening. Den fortælling om deres liv, som opstår mellem psykologen og den unge i samtalen omkring udfyldelsen af den kognitive sagsformulering, 13

14 svarer ifølge psykologerne rigtig godt til de fortællinger, som unge kender og bruger i hverdagen i deres verdens- og livsforståelse: Der er en situation, der er, som den er, og der er helte, som hjælper og skurke, som gør det svært. En ung mand C, udfylder f.eks. skemaet sådan: Fakta om fokuspersonen: Mine forældre blev skilt, da jeg var 7 år gammel. Jeg har en søster, der er handicappet. Jeg bor sammen med min far og min søster. Jeg er 17 år og har et hash-misbrug. Jeg går på Teknisk skole i Skive Og når de faktuelle ting er kommet på plads, finder man frem til hvilke helte og hvilke skurke, der er i livet lige nu. Og C skriver: Positive påvirkninger: Jeg har tre rigtig gode venner. Jeg besøger min morfar næsten hver dag. Jeg har let ved at finde ud af tingene i skolen. Jeg kan godt li min klasselærer. Jeg spiller på guitar. Jeg er god til at være sjov. Jeg kan få andre til at grine. Jer er god til at sige smarte ting. Jeg er klog nok, tror jeg. Vi bor et godt sted i et flot hus. Udfordringer: Jeg savner min mor (jeg har ikke set hende i to år).jeg er doven. Jeg gider ikke lave noget. Jeg vil væk fra det hele. Jeg synes min søster er ok, men jeg kan ikke holde ud, når hun råber og skriger og græder. Min far har det alt for hårdt. Han er stresset, og vi snakker næsten aldrig sammen. Jeg drikker og ryger meget. Jeg gider ikke mere. Mestring De fleste unge har forholdsvis let ved at udfylde de tre kategorier: Fakta om fokuspersonen, Positive påvirkninger og Udfordringer. Sværere bliver det, når psykologen og den unge sammen skal finde frem til, hvilke mestringsstrategier den unge benytter sig af. I KRAP-tænkningen defineres begrebet mestring på følgende måde: Begrebet mestring omfatter det, man stiller op, når man møder modgang, forhindringer, problemer og udfordringer. Metner og Storgård, 2008, s. 74) For mange unge, som møder mestringsbegrebet og mestringstænkningen for første gang, kan det virke overraskende og næsten modstridende, at det man stiller op, når noget bliver for svært, kan kaldes en mestring: Det lyder mærkeligt. Jeg kan jo ikke finde ud af en skid, og så ryger og drikker jeg. Hedder det mestring? Sådan var f.eks, ifølge psykolog 2, C s reaktion på begrebet mestring. Men lige så nyt, uvant og uforståeligt begrebet forekommer de unge, når de første gang præsenteres for det, lige så anerkendende, opklarende og virksomt kan begrebet ifølge psykologerne forekomme dem, når det for alvor går op for dem, hvad det betyder, og hvad det kan bruges til. 14

15 Psykolog 2 fortæller f.eks., at i samtalerne med C gjorde han meget ud af, at få C til at forstå, hvorfor en uhensigtsmæssig adfærd, som at ryge og drikke, kan kaldes en mestring. Psykolog 2: Jeg sagde til C, at jeg var fuldstændig sikker på, at han gjorde det bedste, han overhovedet kunne finde på at gøre. Alle mennesker gør det bedste, de kan. Det gør du også, sagde jeg til ham. Når man har det så svært, som du har det, så kan det bedste- som man selv kan finde på - nogen gange være at finde frem til noget, som gør, at man ikke længere kan mærke, hvor ondt det gør inden i èn Ifølge psykolog 2, gjorde denne samtale og denne uddybning af, hvad mestringsbegrebet kan bruges til et stort indtryk på C. I den efterfølgende samtale om, hvad C så ville skrive i kassen Mestring- når noget bliver svært foreslog han: Jeg ryger hash. Jeg drikker øl. Efter lidt betænkningstid og nogle uddybende spørgsmål fra psykologen kom C dog ifølge psykolog 2 med flere forslag som f.eks. Jeg spiller guitar. Jeg skælder ud på min søster. Jeg cykler ned til min morfar. Jeg mobber mine venner. Jeg siger noget smart til nogle idioter i min klasse Hjemmearbejdet for C inden næste samtale blev at dele sine mestringsstrategier i to grupper nemlig i hensigtsmæssige mestringsstrategier (som er gode for C på den lange bane ) og uhensigtsmæssige mestringsstrategier (som er dårlige for C på den lange bane). (På den korte bane er alle mestringsbestræbelser hensigtsmæssige for personen) Psykolog 2 bad altså C om at lave et sorteringsarbejde blandt sine forskellige mestringsstrategier, men da C kom til næste samtale, var det ikke selve sorteringsarbejdet, som han havde været mest optaget af. Han havde derimod været meget optaget af den følelse, som var opstået, mens han tænkte over, hvad der var godt for ham at gøre, og hvad der var dårligt for ham at gøre. Psykolog 2 fortæller: Jeg tror, C havde gjort en stor opdagelse, nemlig at han faktisk var i stand til selv at vælge, hvilken handling han ville foretage sig. Han sagde i hvert fald til mig, at han sgu aldrig havde tænkt over, at han kunne vælge om han ville cykle ned og spille skak med sin morfar, eller han ville lukke sig inde i skuret og ryge. Han havde aldrig set det på den måde han havde bare set, at nu havde han brug for at ryge, eller nu havde han brug for noget andet. Han havde ikke tænkt på, sagde han selv, at han selv kunne bestemme det Ifølge psykolog 2 er dette jo bare begyndelsen til et arbejde med C s udfordringer, men mestringsbegrebet og den unges erkendelse af, at alle mestringsstrategier er forståelige og bør mødes med anerkendelse og respekt, gør ifølge psykolog 2 arbejdet med at finde og prioritere dem, som er gode og virksomme til et konstruktivt arbejde for den unge. Et arbejde, som bidrager til den unges oplevelse af kontrol og mulighed for at bestemme i sit eget liv. 15

16 Grundlæggende tanker om sig selv og verden Som nævnt gav alle psykologer udtryk for, at den kognitive sagsformulering er et skema, som ofte og med godt udbytte anvendes i de KRAP-inspirerede samtaler med de unge. Det var dog karakteristisk, at mange af de udfyldte skemaer som psykologerne viste frem ikke havde udfyldt den inderste boble i skemaet nemlig de grundlæggende tanker. At finde frem til sine grundtanker og leveregler er da også et psykologisk arbejde, der forudsætter en selvindsigt, som det kræver tid at opnå. Og også her er selve begrebet grundtanker et fremmed begreb for de unge, og det kræver en del eksempler fra psykologen og en del oversættelsesarbejde til de unges eget sprog, før de kan få mulighed for helt at fange, hvad der menes med det. For C kom begrebet dog til at give mening, før hans samtaletilbud blev afsluttet. Psykolog 2 fortæller: Jeg ved ikke, om man helt kan sige, at C fandt frem til, hvilke grundtanker der var styrende for hans liv og hans handlinger, men det, at boblen var i skemaet og ligesom kaldte på at blive fyldt ud, før vi var færdige med arbejdet, fik ham til at sige og forstå nogle ting, som jeg tænker er afgørende for ham. Først sagde C, at hans grundtanke måske var, at han syntes, at det var synd for ham. At det var synd for ham, at hans mor var flyttet, og at han ikke så hende. At det var synd for ham, at hans søster var unormal. Og at han derfor trængte til trøst, Men da vi så havde snakket lidt om det der med, at det er synd for nogen, så kiggede han fast på mig og sagde det er sgu ikke synd for mig, det er ikke sådan det er. Nej, det er fandme min skyld det hele. Det er min skyld, at min mor skred, det er min skyld, at min søster græder. Det er min skyld, at min far knokler røven ud af bukserne. Og jeg kan bare ikke holde ud, at det er min skyld det hele... Vi talte sammen om, hvordan de ting, som han nævnte her, kunne formuleres som en grundtanke og C sagde: Jeg tror, jeg næsten altid tænker: jeg dur ikke til en skid, og derfor har dem, jeg er sammen med det altid rigtig dårligt Derefter kunne vi vende tilbage til begreberne om mestring og mestringsstrategier, og det blev helt tydeligt for C, at sådanne grundtanker, som han tumlede med, dem kan man ikke holde ud, uden at have nogle mestringsstrategier Ressourceblomsten Det tredie eksempel på et arbejdsskema, som er blevet anvendt i mange af samtalerne enten direkte eller som baggrund for samtalen er ressourceblomsten. 16

17 Psykolog 1 siger: For mig er det mest givende ved at arbejde med KRAP i samtalerne med de unge det ressourcefokuserede blik. Det ligger helt fast i rygmarven hos mig, at jeg i samtalerne med hver eneste ung, skal lede efter vedkommendes ressourcer. Jeg ved, at jeg ikke kan hjælpe og støtte nogen, hvis ikke jeg har et godt og sikkert kendskab til, hvilke færdigheder han eller hun har, og hvad vedkommende kan. Psykolog 5 pointerer, at for hende ligger arbejdsskemaernes pondus i, at de er konkrete og visuelle. Derudover fremhæver hun, at de er skriftsproglige i deres karakter, hvilket betyder, at de fastholder det sagte, således at man kan huske det. Skemaet kan gemmes og tages frem efter et stykke tid, og man kan diskutere, hvorvidt det, der står i skemaet, stadig er sandt. Psykolog 5 siger: Særligt i brugen af ressourceblomsten er denne fastholdende mulighed af stor betydning. Jeg har udfyldt en ressourceblomst sammen med mange af de unge i Skive-projektet, og det, der gør samtalen om de ting, de er gode til, til noget helt særligt, er, at deres færdigheder og kompetencer bliver skrevet ned. For mange er det svært at fastholde det positive, men det gør ressourceblomsten. Og så bliver det endnu mere konkret, når de skal finde et eksempel på det, som de er gode til. 17

18 Når ressourcerne er skrevet ned, bliver det lettere, når man f.eks. efterfølgende skal udfylde en måltrappe, at finde hvilke færdigheder, man har, som kan bruges i arbejdet med at nå de enkelte trin på måltrappen. Energikoppen Arbejdsskemaet energikoppen hører til i den sidste søjle i KRAP- tænkningen og er altså et skema, som primært bruges, når der skal udvikles nye færdigheder eller igangsættes nye tiltag. Skemaet fremhæves især af psykolog 3, som fortæller at måden skemaet er bygget op på, og den konkrete måde det illustrerer det lidt uklare begreb psykisk energi er brugbart for mange af de unge, som hun taler med. Psykolog 3 siger: Jeg synes, det er vigtigt også at tale med de unge om, hvordan de finder den nødvendige energi til at klare det liv, de lever. Når man er i risiko for at droppe ud af sin uddannelse, handler det jo tit om, at man ikke kan finde den nødvendige energi til at få lavet opgaver og komme af sted om morgenen. Vi taler om, at de tre grundpiller i ethvert menneskes opbygning af energi er : kost, søvn og motion og energikoppen kan være med til at tydeliggøre for den enkelte unge, om han eller hun er i stand til at skabe lige så meget energi, som han eller hun bruger. 18

19 Et resultat af, at man ikke lever op til skolens, lærernes, forældrenes og ikke mindst egne forestillinger om, at man skal kunne klare en uddannelse er ofte, at den unge udvikler en negativ opfattelse af sig selv. Den unge oplever, at det er hans eller hendes egen skyld, at de ikke kan følge med i skolen og ser sig selv som forkerte, dovne, dumme osv. Ifølge psykolog 3 er denne negative selvopfattelse ofte starten på en ond spiral, fordi den på ingen måde hjælper den unge til at finde frem til hensigtsmæssige handlinger, som kan forandre den situation, den unge står i. Tværtimod er en negativ selvopfattelse handlingslammende og medfører ofte en endnu mere passiv attitude overfor kravene fra skole og forældre, og den unge kan være i risiko for at udvikle en depression. 19

20 Når psykolog 3 bruger skemaet med energikoppen som udgangspunkt for en samtale med en ung, er det for at tilbyde den unge en fordomsfri og ikke moraliserende analyse af, hvad der tager den unges energi, og hvordan den unge kan finde ud af at skaffe sig den nødvendige energi til f.eks. at få lavet opgaver og afleveringer. Psykolog 3 siger: At beskæftige sig med emner, som lektier, pjækkeri og dårlige skolepræstationer kan næsten være umuligt, for de unge kan ikke forestille sig, at man kan tale om disse ting uden at de vil blive mødt med bebrejdelser. Og det orker de ikke. Når skemaet med energikoppen kommer på banen, møder den unge en helt neutral måde at arbejde med udfordringerne på, og hjemmeopgaven med at afprøve forskellige måder at mindske det, som tager energi og finde mere af det, der giver energi, opleves af de fleste unge, som noget de forstår, og som kan være med til at modvirke deres oplevelse af afmagt overfor problemerne. Unge, som skal videre En gruppe af de unge, som lærere, mentorer og vejledere henviser til samtaler hos en psykolog har brug for en anden form for støtte end den, samtaler kan give. Psykolog 2 fortæller: Jeg havde nogle samtaler med en pige, som led af social angst. Hun fortalte, at hun boede på skolehjemmet, hvor værelserne er små, og hvor hele den ene væg er et stort vindue, så alle, der går forbi, kan kigge lige ind. Jeg føler mig som en burhøne, sagde hun, og jeg holder det ikke ud. Det er umuligt for mig at være i værelset og lave lektier. Så valgte jeg, at tage med hende ud i værelset for at se det sammen med hende og undersøge hendes virkelighed, så vi sammen kunne finde nogle konkrete ideer til, hvordan hun kunne takle sin angst for andre mennesker lige præcis det sted, hvor hun bor og lever sit liv. Det var en stor hjælp for hende, at få støtte til at overføre terapien til den konkrete hverdag. Psykolog 1 fortæller: En af de unge, jeg talte med viste sig at have specifikke indlæringsvanskeligheder. Den hjælp, jeg kunne give ham, var, at jeg kunne vejlede hans lærere i, hvilke pædagogiske hensyn, de var nødt til at tage Ovenstående eksempler kan måske forekomme enkle og ligetil, men psykologerne understreger, at arbejdet med at undersøge, hvilke vanskeligheder den unge i virkeligheden har, ofte er vanskeligt og krævende, fordi de unge skammer sig og derfor bruger meget energi på at skjule, at de har disse vanskeligheder, og hvor store disse vanskeligheder i virkeligheden er. Så det kan ofte være umuligt for lærere og mentorer at finde, hvor skoen i virkeligheden trykker. Social angst og specifikke indlæringsvanskeligheder er tilstande, som rummer så store skam- og skyldfølelser, at det er forståeligt, at man vælger at droppe ud af skolen, hvis man ikke kan finde den nøgle, som kan åbne op for hjælp. 20

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere