Problemindkredsning og anbefalinger SBi konference - Vollsmose den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemindkredsning og anbefalinger SBi konference - Vollsmose den 26.10.2011"

Transkript

1 Problemindkredsning og anbefalinger SBi konference - Vollsmose den Dette papir indeholder en række bud fra oplægsholderne til indkredsning af problemer og løsninger for de udsatte boligområder. Det er tænkt som inspirationspapir til debatten i de to spor efter frokost. Nedenfor er svarene grupperet i fire emner: Dysfunktioner og ikke acceptable forhold i boligområderne Forhold der bidrager til problemer i boligområderne Udfordringer for den offentlige indsats Tiltag til at løse problemer i boligområderne Som du kan se på svarene og deres placering er det ikke altid muligt entydigt at placere et svar, idet svarene har en kompleksitet, der rummer mulighed for flere placeringer. Hertil kommer at det altid er problematisk at gruppere problemer. Problemer kan ses fra mange forskellige relevante synsvinkler og niveauer. Så brug grupperingen til at få overblik over svarene. Følgende har bidraget med svar:, integrationschef, Odense Kommune Jensen, konsulent, Odense Kommune, seniorforsker, SBi Jens Møller, sekretariatschef Det Boligsociale Fællessekretariat, Aarhus Klaus Odgaard Christensen, specialkonsulent, CFBU, seniorforsker, SBi Mia Helvig Manghezi, kontorchef, Københavns Kommune Philip Lalander, professor, Malmö Högskola. Sille Madsen, hotspotchef i Brøndby 1

2 Dysfunktioner og ikke acceptable forhold i boligområderne 2 Fattigdom Fattigdom og manglende uddannelse I Vollsmose er 2/3 af de voksne på en form for overførselsindkomst, hvilket betyder at det er et fattigt område. De mangler uddannelse og kompetencer til at klare sig i et moderne videnssamfund samt viden om hvordan et demokratisk samfund fungerer. Fattigdom Fattigdom Mange med lave indkomster er beboer i de udsatte boligområder. Det betyder ofte manglende muligheder for deltagelse i civilsamfundet. Fysiske forhold Boligkvalitet og boligstørrelse I mange af de udsatte byområder en overrepræsentation af boliger med installationsmangler små boliger. Det kan gøre områderne uattraktive og mindre konkurrencedygtige. Fysiske forhold Risici for fysisk forfald Fysisk forfald som følge af byggeskader, fysisk nedbrydning og nedslidning af bygninger og friarealer, øget uorden og synligt affald som kræver øgede udgifter til drift og vedligeholdelse. Fysiske forhold Slidte udeområder I flere af områderne kræver vedligeholdelsen af udearealerne et ekstraordinært fokus, da der i områder er mange børn og unge, der bruger udearealerne ofte. Det resulterer i at områderne hurtigt kan komme til at fremstå slidte og uattraktive. Desuden er der behov for, at udearealerne er attraktive og inviterer til leg og bevægelse for de mange børn og unge i områderne. De få men røde unge Grønne, gule og røde unge, hvor de røde er utilpassede, de gule i en risikozone og de grønne er velfungerende. Problemerne med disse ofte få røde er: Hash/misbrug, kriminalitet, hærværk, utryghed, dårligt image (da de ofte står for alle negative historier fra et område). Jens Møller Problematisk gadekultur En problematisk gadekultur, hvor der er få unge, som bidrager til uro og ballade i bebyggelsen. Giver mange forældre problemer idet de ikke ønsker at deres børn skal være en del af denne kultur. Mange der kan flytte, såvel danskere som indvandrere, flytter på grund af uroen og balladen.

3 Synlige sociale problemer Gener fra synlig asocial opførsel: kriminalitet og optøjer, vandalisme, narkotika, alkoholisme og støjende adfærd. Integration Etnisk enklaver Mange indvandrere føler, at boligområdet er en etnisk enklave uden for det almindelige danske samfund, fordi der er så få danske beboere. Hertil kommer, at mange af danskerne i områderne har alvorlige sociale og psykiske problemer. Integration Man møder ikke danskere I de belastede boligområder kan etniske minoritetsfamilier leve i mange år uden at opnå kontakt til etniske danskere - ud over de professionelle som de møder. Mange af de etniske danskere i boligområdet er socialt belastede og tjener ikke som forbillede for hvordan "danskere" og dansk kultur er. Herved risikerer vi at myter og fordomme videregives også til næste generation. Integration Manglende beskæftigelse Mange lever en marginaliseret tilværelse uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigelse er ikke alene et spørgsmål om bedre økonomiske forhold men et spørgsmål om at høre til samfundet. Integration Segregationens konsekvenser; sökande efter respekt Det fungerer ikke gott med integrationen i samfunnet, vilket skaber en segregering som innebär att vissa boligområden blir socialt och ekonomiskt utsatta och att många av de unge som vexer upp där inte ser sig som integrerade i det stora samfunnet og att de saknar socialt kapital som de kan använda för att realisera en mer samfunnsintegrerad framtid. I denna situation söker unga respekt och erkännande på andre måter. Den pågående stigmatiseringen av boligområden förstärker dessa processer. Philip Lalander Manglende byfunktioner Manglen på virksomheder, uddannelsessteder og indpendlere til boligområdet Mange udsatte boligområder mangler virksomheder og uddannelsessteder, der ellers ville kunne tilføre boligområdet mere dynamik. Alene det at flere dagligt ville pendle ind i boligområdet for at arbejde ville bidrage væsentligt med liv og aktivitet. Klaus Odgaard Christensen 3

4 4 Normer Normskred Der opleves en tendens til, at normerne blandt både de professionelle og beboerne i områderne udvikler sig anderledes end i resten af byen. Det betyder f.eks. at der bliver forventet mindre af, hvad børn og unge i udsatte områder skal kunne, end i andre dele af byen. Eller at det bliver normen at der er hærværk og graffiti i områderne, hvilket i andre områder ikke ville blive accepteret. Normer Social kontrol I de udsatte boligområder bor folk tæt, hvilket giver mulighed for at udøve social kontrol. Også der hvor den sociale kontrol bliver uhensigtsmæssig og hæmmende. Her ser man uheldige eksempler på at personer bliver fastholdt i en traditionel tankegang og handlemønstre, som virker hæmmende for integrationen. Skoleforhold Belastning af skoler Områder med mange økonomisk og socialt svage beboere indebærer at der er mange børn, der er bogligt svage og derfor giver en ekstra belastning til skolerne. De gør områderne mindre attraktive med mindre der tages højde herfor i skolesystemerne. Skoleforhold Skoleproblemer Dårligt fungerende skoler på grund af mange børn med sociale problemer og mange tosprogede. Sociale spændinger Sociale spændinger og konflikter Grobund for sociale spændinger og konflikter som følge af mange beboere med få ressourcer og kulturelle forskelle. Risici for nedbrud af sociale relationer og social organisation. Problemer med at få beboerdemokratiet til at fungere. Økonomi i ejendomsdriften Økonomiske problemer Faldende efterspørgsel fra boligsøgende som kan resultere i tomme lejligheder i perioder med faldende efterspørgsel. Økonomiske problemer for ejendomsejere som følge af faldende huslejeindtægter, stigende driftsudgifter.

5 Forhold, der bidrager til problemer i boligområderne Beboersammensætning Beboersammensætningen Ikke alle udsatte boligområder er ens og derfor er udfordringen med en afbalanceret beboersammensætningen forskellig. For Odenses store boligområder, særligt Vollsmose er det vanskeligt at påvirke beboersammensætningen med de nuværende redskaber. Beboersammensætning Ensidig beboersammensætning De udsatte by- og boligområder er karakteriseret ved en ensidig udsat beboersammensætning med en høj andel udenfor arbejdsmarkedet, med lavt uddannelsesniveau, lav indkomst mv. Beboersammensætning For mange beboere uden for arbejdsmarkedet Et område kan og skal håndtere et vist antal beboere med sociale problemer, men det skal ikke være op imod halvdelen af beboerne, som tilfældet er i flere af områderne. Så bliver presset for stort og de velfungerende familier flytter. Jens Møller Beboersammensætning Koncentrationen og kombinationen af sociale problemer En meget stor del af beboere i de udsatte boligområder er ressourcesvage og lever en socialt marginaliseret tilværelse bl.a. fordi en høj procentdel af beboere er uden for arbejdsmarkedet. Der er i udsatte boligområder en koncentration af problemstillinger som fx arbejdsløshed, socialt udsatte familier samt børn og unge, der ikke deltager i klub- og fritidsliv. Det er kombinationen af disse problemer, der ikke blot er en boligsocial, men en helt general socialpolitisk udfordring. Klaus Odgaard Christensen Beboersammensætning Mange børn pr. voksen Næsten dobbelt så mange børn i disse områder som i øvrige bydele. Det giver for få voksne rollemodeller, der kan bidrage til opdragelse i bred forstand. Jens Møller Beboersammensætningen Ensidig beboersammensætning De udsatte by- og boligområder har en overrepræsentation af beboere med lavt uddannelsesniveau, lav indkomst og som er udenfor arbejdsmarkedet. Flytninger Mange flytninger Gode naborelationer er vigtige for et boligområde. De fleste beboere har gode relationer til deres naboer, men opbygningen af gode og solide naborelationer hæmmes af mange flytninger, idet naborelationer generelt styrkes gennem tiden. 5

6 6 Mindretals tyranni Områdernes image bygger ofte på de få, der skaber overskrifterne i medierne, og som derved forstærker omverdenens opfattelse og fordomme. Huslejer For høje huslejer Områdernes attraktivitet mindskes af de forholdsvis høje huslejer både for dem der bor i områderne og for dem der kunne overveje at flytte til områderne. Manglende institutioner Hjemløse unge Hvis de unge ikke har et sted at mødes efter kl.19 hænger de ud foran stationer, i centre, ved Kulturhuse mv. Sille Madsen Offentlige ydelser og tilbud Fattigdomsydelserne Starthjælpen og kontanthjælpsloftet har medført øgede sociale problemer blandt beboerne i områderne. Skoleforhold Det frie skolevalg Ressourcestærke forældre har ofte fravalgt skoler i de byområder, hvor de udsatte boligområder ligger. Stereotype billeder af andre En ond cirkel och brist på överskridande möten Det handlar om mer abstrakta globala stigmatiserings- och marginaliseringsprocesser. Det blir som en slags ond cirkel där unga stämplas som bandemedlemmar, och där denna stämpling också är förrödande för unga människors självbilder. En stor og allvarlig konsekvens av segregering är att människor inte möter varandra, eller man möter kun de som är lika en själv. Genom att man ikke möts skapas stereotypa föreställningar om den andre. Philip Lalander Stigmatisering Beboerne omtales nedladende Mange vendinger om områderne indebærer at direkte eller indirekte en nedgøren af beboerne i områderne. Det gælder f.eks. ved anvendelsen af ghettobegrebet. I dette begreb ligger, at de der bor i områderne er anderledes og et slags udskud i forhold til det normale samfund. Det ligger i den hyppige fortælling om, at beboersammensætningen er forkert og at beboerne bør udskiftes. I disse vendinger ligger, at beboerne ikke er gode nok.

7 Stigmatisering Den indvandrerfjendske debat Dæmoniseringen af især muslimer og den generelle mistænkeliggørelse af dem har især påvirket unge indvandrere med sociale problemer på en negativ måde, så de har vendt sig fra samfundet og engageret sig i bandekriminalitet mv. Stigmatisering Misvisende opfattelser af livet i områderne Den måde områderne omtales på giver misvisende opfattelser af livet i bebyggelserne. Omtalen bidrager til at skabe en utryghed, der langt overstiger den utryghed der er grundlag for. Man kan af omtalen nogen gange få den opfattelse at det er direkte farligt at være i områderne, og det står i skarp kontrast til den ro og fred, der det meste af tiden er i områderne. Stigmatisering Stigmatiseringen af områderne Politikernes og mediernes omtale af områderne som ghettoer, og påstande om parallelsamfund, stigmatiserer områderne og gør det sværere at tiltrække andre beboere end socialt svage. Udfordringer for den offentlige indsats Gadeplansarbejde På gaden i de forkerte tidsrum Mange steder er gademedarbejderne på gaden på de tidspunkter, hvor almindelige klubber mv. har åbent. Det er interessant at kortlægge og sammenligne, hvornår hullerne i vagtplanerne for medarbejderne er og kigge på, hvornår der opstår problemer med eller i mellem de unge, der er på gaden. Sille Madsen Institutioner Få velfungerende idrætsforeninger Når de kommunale fritidstilbud til børn og unge er pressede er det vigtigt med nogle velfungerende foreningstilbud men der er få af dem tilbage de har været endnu hårdere ramt end foreningslivet i øvrige bydele hvad angår frivillige m.m. Jens Møller Offentlige ressourcer En ringe offentlig service Er ofte overset men meget vigtig kommunerne har ikke kunnet følge med den hastige skævvridning i befolkningssammensætningen, så den offentlige service i lokalområdet kan ikke håndtere de mange brugere med problemer (sociale, sproglige osv.) både hvad angår metode og ressourcer. Jens Møller 7

8 Kompleksitet De udsatte boligområder er i Odense kendetegnede ved ofte at stå over for mange sammensatte problemstillinger. Det er en særlig udfordring at håndtere de mange problemstillinger på samme tid, hvorfor indsatsen kan opleves fragmenteret. Ikke alle udsatte boligområder er ens og derfor er udfordringen med en entydig organisation meget forskellig. Erfaringerne i Odense viser, at jo større et område er, jo flere aktører og dermed interesser der er i et område er sikringen af en entydig organisation vanskelig. Projekt kontra normal drift De udsatte boligområders udvikling bygger ofte på tidsbegrænsede projekter og indsatser. Det er en udfordring at sikre kontinuitet i indsatserne da forandringerne oftest vil ske over lange perioder. Risikovillighed Spørgsmålet om, om de der har ansvaret for områderne har den tilstrækkelige vilje og pondus til at gennemføre tilstrækkelige radikale løsninger og/eller har de fornødne magt. Uklare begreber Uklar tale om hvad der er sociale og hvad der er boligsociale problemer I normal tale er boligsociale problemer alle sociale problemer hos beboere i udsatte boligområder. Det kunne klargøre klargøre indsatsen hvis der skelnes mellem sociale problemer for den enkelte husstand og sociale problemer, der medfører problemer for området. Det kunne bidrage bedre til at specificere den nødvendige områdeindsats. Tiltag i boligområderne Beskæftigelse 8 Beskæftigelsesindsats og aktivt medborgerskab Der bør stilles krav til de voksne om at være i beskæftigelse - eller deltage i beskæftigelsesfremmende tiltag. Også selvom det ikke fører til fuldtidsjob. Enhver tilknytning til og kendskab til det danske samfund og arbejdsmarked er med til at fremme integrationen. Det er ikke mindst af betydning for forældrenes mulighed for at være rollemodeller, herunder kunne give deres unge relevant støtte i valg af uddannelse.

9 Civilsamfundet Få involveret civilsamfundet i nærområdet Involveringen af boligområdets sportsklubber, frivillige kræfter, foreninger, etniske minoritetsgrupper mv. er et vigtigt redskab til at skabe liv og social aktivitet i området. En involvering af civilsamfundet løser en væsentlig del af udfordringen omkring manglende deltagelse i boligområdernes sociale liv. Klaus Odgaard Christensen Dialog Dialogmøder Dialogmøder om tryghed unge og ældre beboere imellem. Sille Madsen Dialog Utryghed, dialog og tryghed Dialogen mellem de unge og de ældre beboere skal optimeres. Dette vil give en større forståelse og respekt for hinandens livssituation. Dialog og viden om hverandre skaber en større følelse af tryghed. Sille Madsen Fysiske forhold Helhed Den boligsociale indsats er central, men mange udsatte boligområder har store udfordringer i forhold til, at fastholde deres attraktivitet på boligmarkedet. Ikke alt kan lejes ud! Derfor er der ofte behov for store fysiske forandringer og behov for at sikre, at områderne inkluderes fysisk i de omkringliggende bydele. Indsats overfor den problematiske gadekultur Det er helt afgørende for områderne, at den problematiske gadekultur bliver oplæst. Uden uro og ballade kan områderne være gode og fredelige boligområder. Der vil stadig være brug for offentlig støtte til mange socialt og økonomisk svage beboere, så de bedre kan fungere i samfundet. Samlet indsats mod problematisk gadekultur Behov for koordineret indsats målrettet den enkelte vilde dreng og hans familie med udgangspunkt i en plan Indsats målrettet gruppen af vilde unge, som "går sammen" Arbejdet med familien skal ske i en balance mellem at stille tydelige krav og vise respekt (anerkendelse) - med udgangspunkt i overholdelse af dansk lovgivning Inddragelse af rollemodeller i familien eller det lokale netværk er væsentligt, herunder brug af personer med interkulturelle kompetencer 9

10 Skolen Tidlig indsats i skolen Indsats i skolen, som får de unge til at foretrække skolens og normallivets normer frem for gadekulturens normer. Det forudsætter at de unge kan opleve at blive værdsat i skolen. Gadeplansarbejde Frontmedarbejdere i gadebilledet Gademedarbejdere, der står til rådighed for dialog og socialt samvær med de unge. Sille Madsen Integration Samlet indsats for integration Fastholde forventninger og krav til forældre samt deres børn og unge om aktiv samfundsdeltagelse - primært gennem job og uddannelse. Deltagelse i initiativer til fremme af beskæftigelse, uddannelse og aktivt medborgerskab for forældregenerationen Modvirke social kontrol bl.a. gennem bekæmpelse af parallelsamfundet defineret som de personer der aktivt og bevidst modarbejder integration eller overholdelse af dansk lovgivning, herunder kriminalitet Skabe rammer for mødet mellem etniske minoriteter og etniske danskere Metode Bedre identificering af problemområder Demografital var tidligere gode til at identificere indsatsområder, hvor der primært var tale om en koncentration af økonomisk og socialt svage beboere, der havde brug for en offentligt social indsats. I dag er områdernes problemer i første række præget af uro og ballade og det kan dårligt identificeres med demografital. Denne identificering bør derfor bygge på flere kilder og i høj grad på lokalt kendskab, og ikke ensidigt på de kriterier, der i dag afgrænser 'ghetto' områder. Normarbejde Interkulturelle kompetencer Personer, som besidder interkulturelle kompetencer, er af stor betydning for arbejdet med multiproblemfamilier med anden etnisk baggrund end dansk. Der vil ofte være tale om personer, som selv har gennemført en vellykket integration og derfor er fortrolige med danske normer og traditioner, men som samtidig kan aflæse og afkode de særlige problemstillinger, som kan bunde i en anden etnisk baggrund. Disse personer er værdifulde, som brobyggere mellem det "etniske" og det "danske". 10

11 Normarbejde Social kontrol Udbredelsen af uformel social kontrol Ved at delagtiggøre beboerne i udøvelsen af uformel social kontrol i boligområdet er der flere øjne på udfordringerne i boligområdet. Udøvelsen af uformel social kontrol spiller en vigtig rolle i forhold til en generel kriminalitetsforebyggende indsats og er med til at skabe tryghed og viden om, hvad der sker i ens boligområde. Klaus Odgaard Christensen En kommune også lokalt Kommunen skal agere som en enhed. Der skal være fleksibilitet både centralt og lokalt, så de forskellige ressortområder kan arbejde på tværs så der eksempelvis kan etableres en nærgenbrugsstation, som et lokalt beskæftigelsesprojekt, der kombinerer begge indsatstyper. Fokus på kernedrift Det er essentielt at de udsatte områder ikke skal løftes vha. midlertidige projekter. Der skal tværtimod ligges en samlet langsigtet strategi for driften, de områdebaserede indsatser og de individorienterede indsatser for det enkelte område. Fælles ansvar Stat, kommune og boligorganisationerne skal i fællesskab tage ansvar for udviklingen i de udsatte boligområder, da omfanget af udfordringer er en samlet samfundsopgave. Fælles tilgang og opbakning Det er væsentligt at der skabes en samlet enighed om retningen i indsatserne i de udsatte boligområder og at alle forfølger denne. Problemfamilierne En plan - med behov for koordinering For at opnå resultater i multiproblemfamilier er de involverede parter nødt til at arbejde ud fra en samlet plan for både familien og de enkelte familiemedlemmer. Og ansvaret for at koordinere såvel plan som efterfølgende at føre planen ud i livet skal være samlet et sted. Problemfamilierne Involvere familien og stille tydelige krav For at sikre familiens opbakning til en (fremtids)plan bør familien involveres i udarbejdelsen og dermed tilkendegive, hvad de finder er vigtigt for dem. Dog skal der også være tydelighed om krav og forventninger til familien, herunder at udgangspunktet er overholdelse af dansk lovgivning. 11

12 Problemfamilierne De vilde drenge Hele familien De vilde drenge kommer ofte fra multiproblemfamilier, som er kendt i såvel lokalområdet som hos politiet og hos mange institutioner indenfor det offentlige. Skal vi ændre noget i disse familier er vi nødt til at koordinere arbejdet i forholdet til hele familien. Det er vældigt komplekst på grund af de mange involverede parter. Problemfamilierne De vilde drenge Inddrage netværk Selv i og omkring multiproblemfamilier er der ofte ressourcestærke personer. Det kan være voksne børn, som er mønsterbrydere og klarer sig godt. Det kan også være naboer, rollemodeller eller foreninger i lokalområdet, som kan inddrages og være med til at støtte og påvirke familien med sunde holdninger og vaner samt være med til at sætte grænser overfor de vilde drenge. Skolen De vilde drenge Skolan och alternativa pedagogiker Mye mer resurser till skola och olika kreativa projekt i de udsatte områdena. Att man laborerar fram alternativa pedagogiker för att få unga att tycka att skolan är stimulerande. Att media slutar att beskriva dessa områden som noe annat, som krigszoner etcetera. Att man skapar mer naturliga mötesplatser i boligområdena. Mest av allt handlar det om att få unge människor att känna sig behövda och respekterade. Philip Lalander Økonomisk prioritering Positiv særbehandling Kommunen skal møde de konkrete udfordringer i byområderne med skræddersyede løsninger. Det vil indimellem kræve, at de kommunale tilbud er endnu stærkere og mere attraktive i udsatte byområder end i byen generelt. Det kan eksempelvis være særligt gode skoler og daginstitutioner, ekstraordinær graffitifjernelse og ekstraordinær renholdelse. 12

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY. Spørgsmål. Svar

EXECUTIVE SUMMARY. Spørgsmål. Svar 2 EXECUTIVE SUMMARY I arbejdet med udsatte by- og boligområder har fysiske indsatser de seneste år vundet indpas som instrumenter til at nå sociale målsætninger ud fra en grundtanke om, at det fysiske

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere