طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید."

Transkript

1 شماره همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج ابوالفضل مشکینی استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران آرمان رحیمی کاکه جوب دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهیزی شهری دانشگاه کردستان 6

2 شماره چكيده آنها از کدام هر نسبی قدرت اعمال جهتی واز تاریخی بافتهای در مداخله نوع به نسبت موجود دیدگاههای تنوع معاصر شهرسازی مسایل پیچیدهترین از یکی به تاریخی بافتهای مساله تا شده باعث اجرایی صحنههای در گوناگونی هایی برنامه و طرح ها بافت این وضعیت بهبود راستای در و گذشته سالهای در بنابراین شود. تبدیل عمران تخصصی مادر شرکت عمل مالک گانه سه خدمات شرح ها طرح این مهمترین جمله از است. شده ارائه موفقیت عدم موارد بررسی و گذشته طرحهای خدمات شرح مطالعه و بررسی میباشد. ایران شهری بهسازی و میدهد نشان اجرایی... و اقتصادی فنی حقوقی منظر از موجود خدمات شرح ضعف نقاط شناخت و طرحها این ویژگیهای با متناسب شهری ناکارآمد و فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازی طرحهای خدمات شرح تهیه که مختلف اهداف و رویکرد با شهری بافتهای در مداخله که آنجا از است. ضروری و الزم بافتها از یک هر و تمس به را طرحها اینگونه میتواند دستگاهی و بخشی منافع و سلیقهای گرایشهای و میگیرد صورت نوسازی و بهسازی طرحهای تهیه برای همسانسازی خدمات شرح تدوین ضرورت کند هدایت مختلفی سوی بافت هر خاص شرایط و محیطی ویژگیهای که شود انجام بصورتی باید همسانسازی این میشود. احساس گیرد. قرار توجه و مدنظر طرحها تهیه در بتواند همسانسازی خدمات شرح نوسازی و بهسازی فرسوده بافت کلیدی: واژگان

3 مسئله بیان - 1 شماره تبع به و بوده نامحسوس و بطئی بسیار شهری جوامع تغییرات صنعتی انقالب از ناشی جهانی جریان از قبل تا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی تغییرات با همگام نبود. مواجه توجهی قابل دگرگونی با نیز شهرها کالبد آن سایر همچون نیز شهر که چرا گردیدند. مواجه شالوده و شکل تغییر با شهری بافتهای جدید وفناوریهای شهرهای اکثر در میگردد. توسعه و رشد تحول تغییر دچار زمان طول در ساخت انسان مصنوع پدیدههای مشاهده را است نموده سپری شهر آن که تاریخی دورههای نیز و وقایع از پایی رد میتوان دنیا امروزی کهن طول در مساوی رشد عوامل و امکانات از شهر یک بافتهای و محلهها.)Giacomo et نمود) al,2007 است. شده شهرها سیمای در آشکار تفاوتهای آمدن بهوجود سبب امر همین و نیستند و نبوده برخوردار زمان ارتباط جدید فضاهای ایجاد و توسعه رشد حین در که است شهری یافته توسعه و پایدار شهر که حالی در نماید. تقویت و حفظ را شهر هویت و یکپارچگی و نموده برقرار قدیم و جدید فضاهای بین منسجم و منطقی بر در نیز را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی مسایل بلکه نیست کالبدی مساله یک تنها شهری فرسوده بافت میگیرد) APA,2006 (. است. تاریخ طول در عاشقانه و یکپارچه پیوسته مداوم هماهنگ شکلگیری قدیم بافت کالبدی اصلی خصلت وسکونتگاه شده فرسوده حاضر حال در شهری قدیم بافت هستیم. مواجه آن با امروز آنچه مقابل نقطه درست نداشتند کافی مالی بضاعت که زدگانی جنگ تحمیلی جنگ از بعد بویژه درایران است. شهری تهیدست مردم می بر در هم را معماری آثار ارزشترین با که درحالی است شده رها قدیم بافت اند. شده ساکن قدیم دربافت قرار تنگنایی در جدید زندگی شیوههای با مواجه در شهرها قدیم کالبدی بافتهای :6-7(. گیرد.)توسلی 1372 بنبست با عمل در ولی آید نظر به آسان ذهنی لحاظ به است ممکن آن از شدن بیرون راه که است گرفته برای زمانی تودرتو خانههای این بازارچهها و کوچهها پس کوچه این تاریخی بافتهای گونه این میشود. مواجه وشهروندان بسته را شهری مدیران دست که است مصیبتی سرچشمه اکنون اما بود پایدار عواطفی سرچشمه ما )ایزدی 1388 (. است واداشته فرار به را معاصر وامری داشته تکنولوژیکی و فرهنگی اجتماعی اقتصادی جمعیتی تغییرات در ریشه شهری نظامهای تحوالت شهری نظامهای در توازن حفظ و تحوالت این هدایت متوجه شهری ریزان برنامه کوشش است. ناپذیر اجتناب احیای و شهرسازان صحیح مداخله نیازمند فوق تحوالت با شهرها ساخت سازش و متناسب انطباق لیکن است شهرسازی زمینه در که مقرراتی و قوانین مجموعه در همچنین 32(. 1376: )اردشیری است شهری بافتهای سازی زنده باز یا مرمت مساله با مقابله برای جامعی قواعد و کامل چارچوب اند شده گذاشته اجرا به و شده وضع که هستند نیروهایی زادهی چیز هر از بیش اند گرفته صورت زمینه این در که فعالیتهایی و ندارد وجود شهری 167(. 1384: )فالمکی است برخاسته مسووالن و متخصصان بعضی پیگیری و تالش و موجود قوانین روح از 8 موضوع ضرورت و اهمیت - 2 کیفیت بهترکردن برای بینیهایی پیش و اقدامات با شهری طراحی و برنامهریزی در بهسازی مفهوم امروزه شود. میسر فضایی محیط ساختن بهتر نو امکانات ایجاد با که گونهای به است توأم فضایی و کالبدی محیط طریق از منطقه فضایی سازمان اصالح با میتواند فرسوده بافتهای موجود وضعیت بهسازی و ساماندهی کاربریها نوع تغییر یا و مزاحم کاربریهای حذف و ناسازگار کاربریهای اصالح دسترسیها شبکة اصالح ضوابط و اصول اجرای و رعایت و استانداردها و معیارها مطابق شهری خدمات کاربریهای تخصیص و وتعیین محدودیتها و پتانسیلها شناسایی به وابسته امر این گیرد. صورت سازی( مرتبه )بلند تراکم افزایش اقتصادی اجتماعی کالبدی متنوع شاخصهای راستای در ساختاری راهبردی توسعه مطلوب استراتژی زا تزاید به رو فرسودگی بهدلیل که شهرند این پیکرة از جزئی فرسوده و قدیمی بافتهای زیرا. میباشد پتانسیل شهر)همانند در موجود پتانسیلهای تمامی از بهرهبرداری ماندهاند. دور به شهر اقتصادی حیات صفحة

4 دالیل از یکی بهرهوری افزایش منظور به موجود وضعیت بهینهسازی و تاریخی( - فرهنگی گردشگری های توسعه اصول اساس بر اینکه دیگر است. کشور شهری فرسوده بافتهای حیات تجدید به پرداختن منطقی زیرا داد. بها نیز شهرها قدیمی هستههای و مراکز به بخشیدن رونق یعنی درون از توسعه به باید شهری پایدار و مراکز است. متبلور آن مرکزی مناطق و تاریخی مراکز در امروز شهرهای هویتی و شخصیتی وجه مهمترین قرار ردیف این در شدهاند عملکردی و کالبدی فرسودگی دچار امروزه آن بافت از عمدهای بخش که محالتی چنین قبول با خورد. می چشم به کامال ایران ویژه به و سوم جهان شهرهای در امروزه که عاملی میگیرند. به تاريخي بافتهاي این زیرا هستند ارزش و اهمیت دارای هنوز فرسوده و قدیمی بافتهای تلخی واقعیتهای دارند. اهميت شهرسازي در متعددي داليل شماره مدرن عصر در گرفتار و فارس خلیج تارک بر کهن نگینی شهربندرعباس فرسوده بافت تصویر 1 : است(. اساس مانعی شهری)ماشین( زندگی مهم عنصر حرکات مقابل در امروز و گرفته شکل انسانی حرکات مقیاس پایه بر ها دسترسی مراتب )سلسله و سلیقهای گرایشهای و میگیرد صورت مختلف اهداف و رویکرد با شهری بافتهای در مداخله که آنجا از تدوین ضرورت کند هدایت مختلفی سوی سمتو به را طرحها اینگونه میتواند دستگاهی و بخشی منافع این که است بدیهی میشود. احساس نوسازی و بهسازی طرحهای تهیه برای همسانسازی خدمات شرح طرحها تهیه در بتواند بافت هر خاص شرایط و محیطی ویژگیهای که شود انجام بصورتی باید همسانسازی یزاسهب طرحهای اجرای بر ونظارت برایبررسی تصویب اجرا حاصله تجارب گیرد. قرار توجه و مدنظر خدمات شرح که است داده نشان غیررسمی سکونتگاههای و شهری ناکارآمد و فرسوده بافتهای نوسازی و بازنگری به نیاز طرحها این خدمات شرح لذا است بوده تحققشان در کاراآمد روشهای فاقد فوق طرحهای دارد.

5 فرسوده و قدیم بافت بر تکیه با ایران در نشینی شهر و شهرسازی نظام ملموس واقعیات جدول 1 : شماره ملموس واقعیت سرطان و شتابان توسعه ایران در نشینی وارشهر بودن ناپذیر اجتناب ناشی شهری توسعههای جمعیت شدید رشد از سیمای در آشکار تفاوت شهری پیوسته موزون توسعه وتکوین قدیم بافت وآرام توسعه برابر در تدریجی پویش و فیزیکی شدید حاشیه در شهرنشینی شهرها قدیم بافتهای ناکارآمدی نیازهای به پاسخگویی در امروز کارکرد نگرش تغییر ابزارهای و موقعیت برنامهریزی و طراحی شهری هویت وابستگی قدیم بافت پویایی به مدیریت توانایی عدم از جلوگیری در شهری فرسودگی ناکارآمدی بافت جمعیتی تخلیه و شهری قدیم سیستمهای در بحران مصنوع و طبیعی بخش شدید فرسودگی قدیمی بافتهای اعظم وجودی علل و دالیل / شواهد در شهری نقطه 1100 از بیش به 1335 سال در شهر 196 از شهری نقاط تعداد افزایش 33 از شهرنشینی درصد افزایش و دهد می نشان را برابر 5 از بیش رشدی که 1390 سال مذکور. دوره در درصد از 63 بیش به درصد برابر حداقل 1.7 به نیاز شهرنشینی درصد 75 با و 1400 سال نفری میلیون 92 جمعیت اتفاق شهرها حومه در غالب توسعه اگرچه میسازد. قطعی را شهرها برای کنونی مساحت نماید. مرتفع را نیاز این از بخشی میتواند شهری درون رشد اما میافتد بافت در شهری توسعه و رشد عوامل و امکانات از خورداری بر در تعادل عدم از ناشی جدید و قدیم زورب اب است بوده متعادل افزایش دارای قبل دهه چند تا ایران شهرهای فیزیکی توسعه نیا پذیرفتند. را ودگرگونیهائی تغییرات بزرگ شهرهای ویژه به شهرها جدید تحوالت یتروص به و شهرها فیزیکی گسترش و جمعیت سریع افزایش شکل به دگرگونیها پیرامون باغی و زراعی اراضی بهترین در و افقی شکل به غالبا که.چرا است بوده نامتعادل شهر اطراف در باغی و زراعی اراضی هکتار صدها رفتن بین از است. گرفته صورت شهر درون از توسعه و شهری درون آنکهرشد حال مدعاست. بر شاهدی اخیر دهه 5 در تهران نماید. مرتفع را نیاز این از بخشی که هست و بوده قادر برونی توسعه موازات به بوده مراتبی سلسله و منطقی عملکردهای دارای زمان مقتضای به گذشته در قدیم بافت شاید و باید که آنگونه و شده کمبودهایی دچار عملکردی و ساختاری لحاظ از امروز ولی توسعه حال در کشورهای در وضعیت این باشد. خود ساکنین نیاز جوابگوی نمیتواند است. پررنگتر ایران همچون و دفاع به مربوط مسائل و سنتها و باورها و اعتقادات گذشته- مناطق خاص موقعیت که است گردیده شهرها در بافتهایی چنین گیری شکل باعث اقتصاد خصوصا و امنیت آن ساماندهی و بافتها این به رسیدگی لزوم نگرشها تغییر و کارکردها تغییر با امروزه میگردد. احساس اگربخش بیهویتاند کهن بافتهای وجود بدون امروزی شهرهای است این بر اعتقاد گذشته باارزش فضاهای سایر و بازارها گذرها محلهها چون آن کهن بافتهای با مرکزی این تاریخ شاهدان تنها مرگ شاهد نیابد جریان درآن زندگی و احیاءنشوند و بازشناسی بود. خواهیم کشور شهری پیرامون درنواحی وساز ساخت امکان و شهری قانونی محدوده گسترش از ناشی و آماری دادههای فقر شهری ضعیف مدیریت مرفه اقشار شدن باجایگزین همراه شاخصهای درنظرگیری عدم معماری دید با غالبا و شهرسازانه تیپ طرحهای اطالعاتی وجود عدم طرحها اجرای جهت مالی امکانات ضعف فرهنگی و اقتصادی اجتماعی- آنان ناتوانی با همراه طرحها اجرای در مردم ضعیف مشارکت متخصص انسانی نیروی شهری دار مسئله بافتهای درنوسازی درنقشماده زمینمرغوبحاشیهشهر اتفاقمیافتد یعنی شهرها درحومه شهریغالب توسعه و مرغوب زمینهای تحلیل باعث تنها نه شهری کاربریهای توسعه و نموده عمل تولید اولیه و یئارگ تخصص تمرکزگرایی خود دنبال بلکهبه میگردد حساس اکوسیستمهای بینرفتن از.دزاس یم بحران دچار را مصنوعی و طبیعی محیط دو هر که میآورد ارمغان به را شدن مکانیزه بافتهای در بناها مناسب نا وکیفیت بیهویتی ارتباطی شبکه ناکارآمدی و آشفتگی است. رسیده خود اوج به فرسوده و.. مقصودی 1382 ( و -)حبیبی -)شماعی 1384 ( ) کشور 1390 )وزارت از بندی جمع منبع: 10

6 شماره بافت فرسوده اصوال بافت قدیمی و فرسوده بافتی است که در فرآیند زمانی طوالنی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصرة تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است اگرچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی میباشد و آنگونه که می بایست جوابگوی نیاز ساکنین خود نمیباشد) Barbara,2008 (. هرچند موقعیت خاص این مناطق درگذشته اعتقادات و باورها و سنتها و مسائل مربوط به دفاع و امنیت و خصوصا شیوه زیست و معیشت باعث شکلگیری چنین بافتهایی در شهرها گردیده است ولي امروزه با تغییر کارکردها و نگرشها لزوم رسیدگی به این بافتها و ساماندهی آن احساس میگردد) Steiss,1970.)Catanese and اعتقاد بر این كه است شهرهای امروزی بدون وجود بافتهای کهن بیهویتاند و اگر بخش مرکزی با بافتهای کهن آن چون محلهها گذرها بازارها وسایر فضاهای با ارزش گذشته بازشناسی و احیاء نشوند و زندگی در آن جریان نیابد شاهد مرگ تنها شاهدان تاریخ مدنیت این کشور خواهیم بود) Bechtel,1997 (. زمینه های فرسودگی وفرایند شکل گیری بافت فرسوده متنوع و پیچیده است چرا که مشکالت و محدودیتهای کالنی چون گسترش بیرویه محدوده قانونی شهر ناشی از طرحهای جامع مالک عمل کمبود در برخی سرانههای کاربریهای خدماتی شهری متناسب با نیازهای جدید شهری همچون پارکینگ علیرغم استفاده شدید از فضاهای شهری فقدان سلسله مراتب مناسب در شبکة ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک و وجود کاربریهای ناسازگار فقدان فضای سبز کافی و ناکارآمدی طرحهای تیپ جامع و تفصیلی توسعه شهری بدنههای فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه به جهت قدمت بناها و استفاده از مصالح نامناسب نظام تفکیک مبتنی بر قطعات کوچک عدم وجود تاسیسات و تجهیزات شهری مناسب قرار گیری بسیاری از بافتهای شهری در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسای ساخت و ساز در آن بورس بازی شدید زمین با کاربریهای مختلف در محدوده و یا حاشیه شهری و افزایش کاذب و شدید قیمت مسکن کم رنگ شدن و از دست دادن نقش و عملکرد بازار قدیم شهری در مقابل توسعه حاشیه خیابان های اصلی و غيره باعث گردیده بافتهای قدیمی و با ارزش جمعیت خود را به نفع مناطق حاشیهای و شهرکهای در حال آمادهسازی از دست بدهند. نتیجه این امر بی رونقی فرسودگی شدید و متروک شدن بخش مرکزی وبافت قدیمی شهر و سیر نزولی مداوم آن میباشد. حال آنکه مراکز شهرها بنا به دالیلی نظیر مرکزیت جغرافیایی و ارائه خدمات بهتر استقرار بازار و فعالیتهای تجاری و هویت تاریخی و فرهنگی جاذبههای توریستی و پیشهوری از توانهای بالقوه نسبتا باالیی برای تولید درآمد برخوردارند. تداوم این امر از نظر فرسودگی فضاهای کالبدی و آلودگی های زیست محیطی در مرکز شهر )خرابهها و چشماندازهای ناگوارمنازل و محالت فقر بیسوادی و پایین بودن سطح فرهنگ شهری ناشی از مکان گزینی مهاجران روستایی و قشرهای کم درآمد شهری( منجر به حرکت گروههای توانمند از این محالت به سایر بخشهای حاشیه شهر و جایگزین شدن گروههای اجتماعی غیر بومی و ناهماهنگ گردیده و در نتیجه فرایند رکود و تنزل مشکالت شهری دو چندان میشود )شماعی 1380 ص 4 (. نمودار 1 : فرایند شکل گیری بافت فرسوده)ماخذ:عندلیب 1386:37 (

7 خودداری از پرداختن به مقوله به عنوان یک پدیده ویژه معماری و شهرسازی و همچنین یک پدیده خاص اجتماعی اقتصادی فرهنگی که به نوبه خود عواقب سویی را برای بخشهای قدیمی از جمله تخلیه بافت قدیم فراهم کرده و این بافت قدیم را به اولین پایگاه تهیدستان وروستاییان در جستجوی کار کرده است )منصوری 1383 (.تنوع و دیدگاههای موجود نسبت به نوع مداخله در بافتهای تاریخی و از جهتی اعمال قدرت نسبی هر کدام از آنها در صحنه های اجرایی سبب شده است تا بافتهای تاریخی در نوعی سردرگمی و بالتکلیفی فرو روند و همین تضاد و تنوع مساله بافتهای تاریخی را به یکی از پیچیده ترین مسایل شهرسازی معاصر دچار کرده است )حائری 1386 (. شماره سط حبندی انواع خدمات مورد نیاز و مکانیسم ها در مواجهه با باف تهای فرسوده طی سالیان گذشته دولت و مدیریت شهری راهکارهای مختلفی رادرجهت احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری تجربه کرده است اما حجم عظیمی از بافتهای فرسوده موجود و نیمه کاره ماندن و طوالنی شدن اجرای بسیاری از این پروژهها نشان از ناکافی بودن این مدلها و مکانیسمها دارد درواقع مشکل اصلی پیش روی پروژهها تامین منابع مالی هنگفتی است که برای احیای این گونه بافتها مورد نیاز است و به تنهایی از توان دولت خارج است. احیا نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده اتفاق نمی افتد مگر اینکه این مسئله توسط مردم )نوسازی مشارکتی( و باتوجیه کامل آنان صورت پذیرد و تا زمانی که دراحیای بافتهای فرسوده منافع ساکنان در نظر گرفته نشود نمی توان به احیای سریع بافتهای فرسوده امید داشت و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید دولت و نهاد های عمومی )اعم از شهرداریها و...( اعتماد مردم را بدست بیاورند. عالوه بر رضایت ساکنان باید اجرای اصول شهرسازی معماری و اقتصادی شهری با توجه به قابلیت سنجی ویژه همان منطقه صورت گیرد و با دیدی همه جانبه نسبت به احیای بافت اقدام شود.برای دستیابی به این هدف باید بسترها و زیر ساختها ی الزم برای طرح فراهم شود. مکانیسمهای مداخله در بافتهای فرسوده زیاد است. تجمیع تملک کمکهای دولتی تامین زیر ساختها و خدمات شهری و نهایتا پروژههای پیشگام از مهمترین مکانیسمهای مداخله محصوب میشوند که در اینجا به موارد آن پرداخته میشود تجمیع بنابر تعریف تجميع حدود امالكي كه داراي سند مالكيت ميباشند: درمواردي كه دو يا چند پالك بر اثر ساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده يا قطعاتي كه وصل به هم باشند و يا مالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتر امالك داشته باشند. مالك يا مالكين با تسليم اسناد مالكيت خويش ميتوانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع امالك خود را بنمايند. این روش از مهمترین مکانیسمهای مواجه با بافتهای فرسوده ایران بوده که در هر سه شکل آن استفاده شده و به نظر اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال بر اساس برنامه چهارم توسعه به تمامي سازندگان انبوه در بافتهاي فرسوده با توجه به تعداد قطعاتي كه بر اساس طرح مصوب تجميع و نوسازي ميكنند از 30 درصد تا 100 درصد سود تسهيالت بانكي به صورت يارانه از محل بودجه عمومي پرداخت ميشود. بر اساس برنامه چهارم شركتهاي دولتي مسئول موظف شدهاند تا معادل انشعابهاي آب برق گاز و تلفن موجود در قطعات و واحدهاي تجميعي بافتهاي فرسوده را در پايان احداث پروژه بدون دريافت وجهي در اختيار سازنده قرار دهند. اما باید توجه داشت که این تجربه تقریبا شکست خورده و جستجوی سایر مکانیسم ها ضروری است چرا که: بررسی تجارب جهانی نشان میدهد که تعریف مشترک و واحدی از بافت فرسوده وجود نداشته و پویایی این بافت و بروز مسائل گوناگون در آن سبب می شود تا ارائه یک تعریف واحد به تقلیل گرایی در موضوع بیانجامد و به کاستی های فراوانی دامن زند. با این وجود باید توجه داشت نبود تعریف مشترک به معنای فقدان رویکرد

8 شاخصها این گزینش که دارد وجود شهری فرسوده های بافت تشخیص برای شاخصهایی همواره نیست. عنوان به حاضر حال در آنچه ما کشور در میباشد. فرسوده بافت مساله به موجود رویکرد دهنده نشان خود گانه سه معیارهای میگیرد قرار نظر مد اجرایی مختلف سازمانهای در فرسوده بافت مصوب و مشترک تعریف مشاور است. نفوذناپذیری و ناپایداری ریزدانگی ایران: معماری و شهرسازی عالی شورای سوی از شده ارائه هس این سپس و برده کار به فرسوده های بافت جای به را شکننده های بافت مفهوم ابتدا اپور فرانسوی یک شماره معیار مشاور این نظر از است. شمرده بر مناسب مداخله های اولویت شناسایی برای فقط را معیار حاصل که است شهر تاریخ حذف قطعات این حذف ندارد. بافت کیفیت به ربطی قطعات بودن کوچک یعنی زلزله وقوع صورت در که است محلههایی دهنده نشان دوامی کم یعنی دو شماره معیار باشد. می زمان انباشت دسترسی )عدم ناپذیری نفوذ یعنی سه شماره معیار است. ضروری آنها سازی مقاوم و شده آسیب بیشترین دچار در و باشیم باز فضاهای ایجاد دنبال به معیار این رفع برای باید بلکه ندارد نوسازی با ارتباطی ماشین( مناسب 11( )حائری 1386 : گیرد. قرار توجه مورد ای ویژه صورت به بایستی عمومی نقلی و حمل شبکه ها محله این منجر که تجمیع شیوه به مشارکتی نوسازی به توجه تمرکز تهران شهر در بافت ریزدانگی اول معیار مورد در. و مدیران میان در شهر کالن از عبور و سازی شهر جهان نگاه افزایش شود می سازی آپارتمان افزایش به پارکینگ تامین لزوم و متر 100 زیر زمینهای به ساخت پروانه ارائه عدم چون شهرداری مصوبات برخی وجود شهرستانها برخی در بافت فرسودگی های معیار با سو دیگر از زند. می دامن روند این ادامه به واحد هر برای شهرهایی در بافت فرسودگی تشخیص مورد در ریزدانگی معیار مثال عنوان به نمیکند. ایجاد نزدیکی هیچ هماهنگی میباشند بزرگ قطعات با عمارتهای با قدیمی محلههایی دارای که کاشان بم کرمان یزد چون میشوند. فرسوده بافت تشخیص در آشفتگی سبب و ندارد شماره تملک 2-4- رد طريق از فرسوده بافتهاي نوسازي طرحهاي الزم زيرساختهاي تامين جهت نياز مورد زمين توليد و تهيه توسعه مباحث ترين مشكل از میشود. گفته تملک مناطق اين ساكنين تجاري يا مسكوني امالك گرفتن اختيار عاملي مهمترين است. آنها تملك موضوع نوسازي مباحث پيچيدهترين از و فرسوده بافتهاي در مداخله شهري و كسب محيطهاي و مسكوني واحدهاي ساكنان منفي نگرش ميسازد دشوار و پيچيده را تملك موضوع كه زمين توليد و الزم بستر نمودن فراهم اراضی تملک از اصلي هدف دارند. تملك جريان به نسبت كه است كار است. فرسوده بافتهاي نوسازي طرحهاي اجراي جهت مناسب و است شهري محالت نوسازي گرو در فرسوده هاي بافت نوسازي که بس همین تملك اهميت و ضرورت در مشاركت با و مردم توسط نوسازي که شد کفته بارها است. الزم زيرساختهاي تامين گرو در محالت نوسازي به است. نياز مورد اراضي داشتن اختيار در و مناسب زمين توليد گرو در امر اين است بدیهی است. آنها مستقيم ويژه و اهميت با جايگاه از نوسازي فرايند در و شده آغاز تملك با نوسازي هاي طرح اجراي اساسا ترتيب اين است. برخوردار اي است. شده تعيين اولويتها طبق كه است فرسوده هاي بافت از نقاطي در واقع امالك شامل نیز تملك محدوده مختلط هاي كاربري يا جمعي و خدماتي عمومي فضاهاي معابر شبكه به مناطق اين نوسازي هاي طرح يابد. مي اختصاص از: عبارتند تملك روشهاي مهمترین است. شده حواشي( به شهر درون از مهاجرت ( نشيني حاشيه سبب كه مردم از امالك مستقيم خريد 1-53(. و : عندليب ( ) معوض خانه يا )وام ويژه تسهيالت ارائه با امالك سيستمي خريد روش 2- در اجرایی گام مهمترین تملک یا زمین تولید الگوی که دهد می نشان برخورد مکانیسم و عامل این تحلیل و مشکالت حل برای راهکار این تنها ارائه و صرف تمرکز از جلوگیری بخش این هدف نیست. تجمیع مزایای گرفتن نادیده معنای به تحلیل این - آن با نگارندگان که 83( یا 82 )مصوب رفسنجان شهر همچون کشور تفصیلی طرحهای از بیساری در چنانکه است. شهری فرسوده بافتهای معضالت توسعه دوم برنامه فرسوده بافتهای احیاء و نوسازی معیارهای در حتی است. تجمیع شهری نوسازی برای شده ارائه راهکار مهمترین شدهاند مواجه عنوان به منطقهای شرایط با متناسب اشغال سطح تنظیم و قطعات تجمیع شهری عمران و مسکن بخش در )۱۳۷۳-۱۳۷۷( کشور اجتماعی اقتصادی آمد. در ملی راهکار یک

9 روند نوسازی بافتها فرسوده بوده و اغلب طرحها در همان مراحل آغازین و بدلیل فراهم نشدن زمینههای تملک به بنبست میرسند. در این خصوص الگوهای قابل تعمقی در جهان تجربه شده که هر کدام از آنها میتواند در مواردی راه گشا باشد. غیر از مکانیزمهای برنامهای نحوه جلب مشارکت مردم در خصوص موضوع یاد شده و به فرض مهیا شدن زمینه های واگذاری امالک جهت نوسازی بافت بایستی در فرایند اجرایی تملک دامنه و اولویتهای آن را مشخص نمود. بعنوان مثال در بحث تملک اولویتهای زیر دنبال میشود: شماره مسیر شبکه پیشنهادی طرح تفصیلی ویژه نوسازی نقش ساختاری ویژه شبکههای اصلی لحاظ شده در طرح تفصیلی ناحیه و جایگاه آن در اصالح سازمان فضایی ساخت شهری تحریک توسعه و تسهیل کننده سایر اقدامات نو سازی سبب شده تا تملک بستر آنها در اولویت بندی قرار گیرد. انطباق اغلب این مسیرها بر خیابان های موجود امکان دخالت و تملک را راحت می نماید و پالک های مهم همجوار که نقش تعیین کننده در شکل گیری سیمای شهری و انسجام سازمان فضایی محدوده طرح دارند امکان نوسازی مییابند. تعریض یا پیدایش گذرهای مهم در سطح محدوده طرح اغلب با توسعه برخی کاربری های سودآور همراه است و چنین ره آوردی به تولید سرمایه و رونق اقتصادی بافت منجر می شود. قرار گیری اغلب فضا ها و کاربریهای مهم در کنار گذرهای اصلی چه موجود و چه طرح های مصوب بر اولویت تملک مسیرهای مربوطه صحه میگذارد. محدوده واحدهای مسکونی جایگزین)پروژه های نوسازان( نو سازی در بافت های فرسوده سبب افزایش قیمت ابنیه )نوساز( می شود و ساکنان بافت که قریب به اتفاق آنان توان مالی چندانی ندارند قادر به تأمین خانه جدید از محل فروش بنای فرسوده خویش نیستند لذا منطقی است که در برابر جریان نوسازی مقاومت کنند. بی توجهی به این نکته سبب خالی شدن بافت از سکنه اصلی خود و گسترش بافت های فرسوده می شود و با اهداف نو سازی معارض است. لذا سعی بر این است تا با تأمین زمین های تنخواه و ساخت مجتمع های مسکونی و واگذاری آنها با شرایط ویژه حمایتی به ساکنان بافت فرسوده ضمن تسهیل تملک جهت ایجاد زیرساختها)دسترسی ها و...( و نوسازی بافت به حفظ ساکنان اصلی آن در محل کمک کرد. 14 محدوده پروژه های مختلط پروژههای واقع در پهنه های ویژه مصوب طرح تفصیلی که با ابعاد قابل مالحظهای که دارند عموما اقتصادی بوده امکان جذب سرمایه گذار دارند و احداث آنها اثرات گسترده ای به لحاظ کار کردی بر بافت پیرامون دارد و با جلب اقبال عمومی موجب تسهیل توسعههای بعدی بافت می شود. این کاربری های عمده نوعی کل کوچک به حساب میآیند. تفرد و تمرکز موجود در آنها امکان کنترل همه جانبه را فراهم میسازد. تصمیم گیری در مورد آنها ساده بوده و تبعات ناخواسته چندانی بر بافت اطراف ندارند. محدوده نقاط تحریک توسعه بر مبنای طرح منظر شهری اولویتهای اصالح ساختار شهری و تبیین سازمان فضایی قلمروهای مختلف آن سبب می شود تا محدوده ساختارهای اصلی مراکز و کل های عمده جزء اولویتهای تملک برای عملی کردن ایدههای سازمانی فضا باشند. لذا بر اساس طرح منظر شهری محله محدوده مرکز محله و کاربریهای مهم واقع در کنار آن مراکز کویها )فضاهای جمعی داخل محله( و کاربریهای لحاظ شده در کنار آنها گذرهای مهم و مجتمعهای بزرگ و شاخص مسکونی تجاری و ادرای که از نظر کارکردی کار گشاه بوده و به شکلگیری شخصیت کلی محله کمک میکنند جزء اولویتهای تملک قرار می گیرند)همان منبع پیشین(.

10 شماره دولتی های کمک 3-4- طوالنی غفلتی از پس رسمی غیر اسکان و نشینی حاشیه فرسوده بافت مساله به دولت جدی توجه ایران در 6 قانون تبصره ب بند اجرايي نامه آيين دولت هيات جلسه در میگردد. باز بم زلزله ویژه به و 1382 زمستان به واحدهاي غيردولتي سازندگان نامه آيين اين براساس رسيد. تصويب به و مطرح كشور سال1384 كل بودجه نازاس وانبوه مسكن تعاونيهاي و مالكان از متشكل حقوقي اشخاص يا و واحدها مالكان از اعم مسكوني هدوسرف مسكوني واحدهاي سازي مقاوم و مرمت نوسازي به اقدام كه صورتي در تعاون بخش اولويت با نيا از ديگري بند براساس شد. خواهند برخوردار بانكي تسهيالت سود يارانه از كنند فرسوده بافتهاي در واقع تفاب درنوسازي گذاري سرمايه براي متبوع شهر شوراي اسالمي تصويب با ميتوانند شهرداريها مصوبه نينچمه جلسه دراين كنند. منتشر خود تضمين با مشاركت اوراق ريال ميليارد 500 سقف تا فرسوده هاي لك 1384 سال بودجه قانون 2 تبصره ث بند فاينانس ازاعتبارات دالر ميليون 300 سقف تا شد داده اجازه نييآ اين از ديگري قسمت براساس يابد. اختصاص شهري فرسوده هاي بافت نوسازي براي منحصرا كشور زا يشان خود درآمدي منابع از درصد 35 حداقل ميزان به شد موظف شهرسازي و مسكن وزارت نامه نازيم به شده احداث استيجاري مسكوني واحدهاي واگذاري به مربوط برگشتي وجوه و زمين فروش اهلاس این در كند. هزينه فرسوده دربافت هاي استيجاري مسكوني واحدهاي احداث براي ريال ميليارد 300 به رساند. تصویب به رسمی غیر اسکان ساماندهی و سازی توانمند سند عنوان تحت را ای مصوبه وزیران هیات کمک با جهانی بانک آن متعاقب و گردید آغاز جهانی کمکهای گرفتن برای دولت تالشهای مصوبه این دنبال سازی توانمند به مربوط مطالعات که شد آن باعث کشور وزارت نظر زیر محلی دفاتر تاسیس و خود مالی های شود. آغاز... و اهواز عباس بندر زاهدان تهران نظیر بزرگ شهرهای از تعدادی در رسمی غیر سکونتگاههای شهری 3 خدمات و ساختها زیر تامین 4-4- بافتهاي خصوص در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي 84/3/16 مورخ جلسه مصوبه در که همچنان باز فضاهای و زیرساختها خدمات از برخورداری لحاظ به فرسوده بافتهای شده قید صراحت به شهري فرسوده مسائل بود. خواهد نوسازی و تجمیع نوع از بافتها گونه این در مداخله و جدیاند کمبودهای دچار عمومی و سبز ونقل حمل کمبود محیطی های آلودگی همچون فرسوده بافت در زیرساختها و خدمات با مرتبط مشکالت و ورزشی مراکز ویژه به خدماتی فضاهای شدی کمبود... و تراموا اتوبوسرانی یبستم مترو بر تکیه با عمومی ها کاربری ناسازگاری یا و پارکینگ فرهنگی مناسب شهری تجهیزات و تاسیسات سبز فضای تفریحی و محدودیتها آن انتقال لزوم و محدوده در مزاحم کارگاههای و صنایع وجود شهری همگانی فضاهای کمبود و قدمت واسطه به آبرسانی گازرسانی... های شبکه پوسيدگي و فرسودگی پذیری آسیب ترافیکی مشکالت وجود عدم معابر آبگرفتگي از ناشي مشكالت و شهري فاضالب وگسترده مدرن شبكه فقدان آنها عمرزیاد معابر سطح در آبريزگاه و آبخوري فقدان سازمانی متعدد حفاریهای به ونیاز شهری تاسیسات مشترک کانال از ناشی خدماترسانی هزینه بودن باال شهري فضاهاي با مناسب اثاثيه و مبلمان وجود عدم محوطهها و دخالت لزوم امدادرساني و ايمني تجهيزات پارکینگ سردخانه نشانی آتش ایستگاههای کمبود بافت فشردگی زیرا: میسازد چندان دو را دولتی و عمومی نهادهای ترمینالها و پایانه بنزین پمپ آرامستان زباله دفن محل کشتارگاه فرودگاه چون هایی کاربری شهری تجهیزات از منظور شهرسازی درعلم - خدماتی فضاهای کلیه منظور بحث این در اما باشد می غیره و... تلفن برق آبرسانی فاضالب گازرسانی های شبکه شهری تاسیسات از منظور و و.... دهند می تشکیل را شهری های کاربری انواع برمسکن عالوه که است دهنده سرویس

11 تملك براي دولتي طرحهاي نياز مورد اراضي تملك نحوه قانون و شهرداري نوسازي قانون 24 و 22 مادتين دارد. وجود ضرورت حسب اراضي است. دولت عهده بر آن نوسازی و نگهداری احداث وظیفه و داشته دولتی مالکیت فضاها این غالب خصوصی بخش و افراد توان از خارج خدمات و زیرساختها این توسعه و اجرا از ناشی سنگین هزینههای. است است. تخصصی و بر زمان خدماتی های پروژه اجرای و مدیریت است. شهرداری دولت با مرتبط های خانه وزارت ذاتی وظایف از شهری خدمات تامین شماره و مردم مشاركت به وابسته فرسوده بافتهای بالخص و شهری بافتهای در مداخله جهانی تجارب وجود این با گستردگي علت به زیاد هزینه صرف از دولت )ناتوانی است دولتي منابع به صرف اتکای بجاي خصوصي بخش رانتی اقتصاد بر مبتنی و دولت اقتصادی کارفرمای بزرگترین که ای جامعه در دیگر طرف از قديمي(. بافتهاي دولت کمال و تمام جایگزین که آنند از ناتوانتر بسیار خصوصی بخشهای و مردم ایران( باشد)مثال ای یارانه و. باشد شهری و عمومی خدمات با ارتباط در مشارکت این آنکه ویژه به. گردند شهری های توسعه در را مردم فعال مشاركت نحوه كه اين از پوشي چشم با تاريخي آثار از حفاظت و فرسوده بافت احياي گمان بي هاي گذاري سرمايه و ضروري هاي كمك بايد دولت است ملي اي مقوله و موضوع كه آنجا از كند مي طلب قرار بخش اين اختيار در را الزم هاي يارانه و بخشد تحقق خدمات بخش در ویژه به را حوزه اين در خود اساسي اعتبارات محل از بايد واقع در هزينه اين كنند. پرداخت را ها هزينه تمام كه داشت انتظار مردم از توان نمي دهد. چارچوب در كنند. حس را خود فعال و نو محيط مردم تاريخي هاي بافت شدن احيا از بعد تا شوند پرداخت ملي قديمي هاي بافت احياي واقع شود.در مي ميسر مردم براي مستمر مشاركت و كار انگيزه كه است روشي چنين شروع عنوان به را اول قدم و شوند طراحي و ريزي برنامه منطقي و اصولي طور به كه خواهد مي متمركز قدرت به دادن آگاهي ضمن و نمايد پيشنهاد ها برنامه اين در را مردم شدن سهيم و مشاركت مقدمات و بردارد كار نژاد 1374 (. )هاشم نمايد. ايجاد مردم در را همفكري و همكاري انگيزه مردم تشويق و مسائل كردن روشن 16 پیشگام های پروژه 5-4- دنیای در که است شهری آمد ناکار و فرسوده بافتهای با برخورد های مکانیسم مهمترین از پیشگام های پروژه چون عنائینی تحت آن از که ها پروژه این. است داده نشان سازی الگو و مشوق عنوان به را خود کارایی امروز برنامه با مطابق كه هستند هايي پروژه شوند می شناخته... معماري طرح و پایلوت سردمدار های پروژه مي اجرا ساز و ساخت در مردم ترغيب و هدايت منظور به مصوب مقررات و ضوابط درچارچوب و بافت اجرايي و بافت توسعه براي مردم انگيزه افزايش همچنين و ساخت الگوي ايجاد منظور به الگوسازي هاي پروژه شوند. مورد اهداف و ضوابط گرفتن نظر در با و عمومي يا خصوصي بخش مشاركت از استفاده با نوسازي هاي پروژه الگوي ارائه به فرادست طرحهاي اجرايي محصول عنوان به نیز معماري طرح گردند. مي اجرا سازمان نظر و ساكنين توسط آن براي انگيزه ايجاد و نوسازي ترويج همچنين پردازد. مي شهري بافتهاي در ساخت مناسب گردد. مي پيگيري معماري طرح در كه است مهمي اجرايي اهداف از خصوصي بخش گذاران سرمايه محرك عنوان به بايد كه دارد وجود عرصههايي فرسوده بافتهاي در که داده نشان خارجی و داخلی مطالعات تسهيل رويكردها تبيين سياستگذاري. گيرند قرار استفاده و بررسي مورد شهري مديريت و دولت توسط توسعه شهري زيرساختهاي تامين مناسب حقوقي بسترهاي كردن فراهم قانوني ابزارهاي از استفاده با جريان كردن در دولت وظايف از آموزش و توسعه محرك پروژههاي مديريت و برنامهريزي الگوسازي خدمات توسعه و زا یکی توسعه محرک های پروژه که است این بر اعتقاد 1388(. )ایزدی است فرسوده بافتهاي ساماندهي تجارب و شود گرفته نظر در باید بازسازی و نوسازی طرحهای در که است برنامههایی و شاخصها مهمترین -Flagship Project or Development

12 درون توسعه طرحهای در استراتژی این گیری کار به از حاکی نوسازی و بهسازی زمینه در موفق کشورهای برای شهری ذخیره زمینهای از استفاده و تراکم میزان هدایت با پذیری زندگی توسعه که گونه به.. است شهری طرحهای تمامی کلی اهداف از فرسوده های بافت بازسازی و نوسازی بهسازی برای توسعه محرک پروژههای چون شهرهایی در شهری پیاده محورهای پروژههای مثال عنوان به. است کشورها این شهری سازی باززنده فرانکفورت کاستیل نیو بیرمنگام کاردیف یورک لندن ونیز استکهلم مونیخ کپنهاگن میالن استانبول و نتردام کلیسای پمپیدو )مرکز چون درشهرهایی شاخص المانهای نوسازی و مرمت هلسینکی ونیز وین )پارک کواالالمپور( در سیزن گرین هتل و پتروناس )برجهای ونیز( در مارکو )سن پاریس( در لوور موزه در ولز سلطنتی کالج و لندن در شهر شورای )عمارت چین( نینبو در فن فرهنگی )مرکز پاریس( در سیتروئن میگیرند. قرار شهری بازسازی و نوسازی بهسازی پیشگام های پروژه زمره در همگی کاردیف( شماره شامل شهری بهسازی و عمران شرکت عمل مالک گانه سه خدمات شرح شناخت 5- بافت جامع حفاظت طرح و اجرایی( تفصیلی )راهبردی سطحی سه ویژه تفصیلی )طرح ) تاریخی برنامه مطالعات مجموعۀ شامل شهری ناکارآمد و فرسوده بافتهای ساماندهی و نوسازی بهسازی طرحهائی و شهری طراحی ویژۀ تفصیلی طرحهای ردۀ در محلی و شهری مقیاس در که است پیشنهادهایی و ریزی وارائه مداخله مختلف های حوزه بندی اولوی ت تعیین به نوسازی و تجمیع رویکرد با معماری پیشگام های طرح مرجع سه پردازد. می بافتها اقتصادی و اجتماعی مطالعات بر تأکید با اجرایی راهکارهای و مقررات و ضوابط شهری بهسازی و عمران شرکت گردشگری و فرهنگی میراث سازمان بافتها در مداخله و ریزی برنامه اصلی بافتها در قانونی مستندات به استناد با و خود قانونی اختیارات چارچوب در یک هر که هستند شهرداریها و طریق از امر این که دارد وجود همپوشانی مراجع فعالیت میان مواردی در که است بدیهی میکنند. دخالت است. حل قابل قانونی مستندات بهسازی و عمران شرکت اجرایی( - تفصیلی )راهبردی- سطحی سه خدمات شرح 1-5- شهری حل در تفصیلی و جامع طرحهای توفیق عدم نتیجه در فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازی های طرح تهیه می رسمی غیر اسکانهای و فرسوده قدیمی بافتهای بر تکیه با شهری بافتهای روزافزون مشکالت و مسائل شهر مقیاس در راهبردی مطالعات شامل که میگردند تهیه سطح سه در ها طرح این حاضر حال در باشد. مقیاس در توسعه محرک پروژههای تعریف و امکانسنجی و فرسوده بافت حوزه مقیاس در تفضیلی مطالعات میشوند. تهیه مداخله حوزههای )طرح شهری فرسوده های بافت نوسازی - بهسازی ساماندهی طرح خدمات شرح 2-5- ویژه( تفصیلی مقیاس در و بوده راهبردی طرح کالن های برنامه و استراتژی اهداف نمودن اجرایی هدف با خدمات شرح این بر طرح اساس چند هر دارد اساسی تفاوت تیپ تفصیلی طرحهای خدمات شرح با اما گردد می تهیه تفصیلی و عمومی مطالعات بخش دو شامل طرحها از نوع این. است استوار طرح( - تحلیل )شناخت- الگوی همان در اختصاصی بخش و بوده استوار موجود وضع تحلیل و وضع شناخت بر عمومی.مطالعات است اختصاصی فاقد فرسوده بافت اختصاصی ومطالعات شهری( )میراث ارزش دارای فرسوده بافت اختصاصی مطالعات قالب گردد. می تهیه ارزش تاریخی بافت جامع حفاظت طرح تفصیلی خدمات شرح 3-5-

13 جامع حفاظت بر آید می بر آن عنوان از که همانطور شده تهیه تخصصی نهاد یک توسط که خدمات شرح این بازسازی بهسازی ساماندهی مرمت نگهداری ( حفاظتی اصول آن در که بوده استوار تاریخی بافت است. گرفته قرار نظر مد تاریخی فرهنگی های ارزش تداوم و احیا هدف با نوسازی( و معاصرسازی محتوایی تحلیل و بررسی منظر از فوق گانه سه خدمات شرح شناسی آسیب 6- آنها نارساییهای و کاستیها و کارآیی میزان روششناسی روش مطالعات ساختار آن در که میباشد زیر جداول شرح به گانه سه خدمات شرح مورد در شناسی آسیب میگیرد. قرار ارزیابی مورد قوت نقاط سرانجام و نارساییها و کاستیها ضعف نقاط کارآیی محتوا شناسی شهری بهسازی و عمران شرکت سطحی سه خدمات شرح شناسی آسیب شهری بهسازی و عمران شرکت سطحی سه خدمات شرح شناسی آسیب و تحلیل : 3 جدول شماره موضوع مطالعات ساختار شناسی روش محتوا کارآیی و ها کاستی ضعف نقاط نارساییها خدمات شرح چهارچوب در موضوع تحلیل قیاسی(. روش ( است خرد به کالن از و سطحی 3 مختلفی ابزارهای از استفاده با آن به راهیابی شیوه و است مشخص نهایی هدف و مقصد برپایی و محلی مذاکرات میدانی برداشت اسنادی مطالعات آن جمله از که گرفته صورت است. مشارکتی کارگاههای کارکردی کالبدی اقتصادی اجتماعی فرادست )اسناد ابعاد نظرگرفتن در به توجه با کامل نسبتا محتوایی محیطی زیست و ارتباطی شبکه اراضی مالکیت مدیریتی بنایی زیر متکی مداخله حوزه و است نوسازی پیشگام های پروژه گیری شکل نهایی هدف اما دارد. است. کالبدی بخش بر های طرح به اتصال شهری( طراحی تا ریزی)راهبردی برنامه مراتب سلسله رعایت برای آن اماکارایی است. گرفته 1:500 (صورت )1:2000 مناسب مقیاس باالدست بررسی به تنها آن تاریخی مطالعات زیرا است. کمتر تاریخی بافتهای دارای شهرهای میگردد. محدود محدوده در ارزشمند و تاریخی عناصر و بناها محوطهها شناسایی و حفاظت و بهسازی مقررات و ضوابط تدوین مشخص صورت به طرح از انتظار وحداکثر. است استان گردشگری و فرهنگی میراث کل اداره هماهنگی با تاریخی بافت در احیا و ساز و ساخت ضوابط تدوین در همیاری به میراث اداره نفش سازی محدود است بدیهی گردد تنظیم نحوی به که است الزم مقررات و ضوابط این آنکه ویژه به است. انتظار از دور هدایت و کند تسهیل را طرح اهداف تحقق بازدارنده یا کننده ابزارهایتشویق بوسیله که و ضوابط است. افتاده اتفاق محدود تاکنون که امری باشد. نظر مورد محدوده توسعه گر مدعاست. بر شاهدی و... اصفهان زنجان تاریخی هسته مقرارت شاخصهای سازی بومی و فرسوده بافت محدوده تدقیق معیارهای تعیین عدم دانگی( ریز فرسودگی)همانند نقاط بررسی طریق از مطلوب وضع به رسیدن برای استراتژیک طرح تهیه روند ضعف 1 سطح در آن به رسیدن برای موجود وضع تهدیدهای و فرصتها ضعف و قوت تفصیلی یا و بهسازی ساماندهی طرحهای همچون فرادست کامل اسناد به توجه عدم 5( ماده و 100 ماده کمیسیون )مصوبات مکتسبه حقوق یا و مصوب ویژه 18

14 شماره و ها کاستی ضعف نقاط نارساییها قوت نقاط عدم و بازسازی یا و نوسازی پیشگام های پروژه طریق از مداخله بر طرح اصلی تمرکز اجتماعی - افتصادی سازی توانمند و کالبدی بهسازی های پروژه به توجه پروژه مساحت )حداقل هدف پروژههای کمینه و بیشینه تعیین در نگری وافع عدم متر 100 میانگین احتساب با که است مربع آن حداکثر و متر 5000 هدف های موجود واقعیتهای به توجه با. است مسکونی 200 واحد تا 50 تجمیع شامل نیز مربع قرار دیگر طرف از است ذهن از دور امر این انجام فرسوده بافتهای فرهنگی و اقتصادی میراثی و تاریخی آثار حریم در مذکور تجمیعی ساختمانهای از واحد یک تنها گیری. میسازد( مواجه مشکل مانع با را پروژه بودن اجرایی از ها پروژه ) Cost Benefit Analyses( فایده هزینه ماتریس تدوین عدم اقتصادی نهایتا و اجتماعی کالبدی منظر مدت( بلند و متوسط )کوتاه طرح زمانبندی برنامه ارائه عدم های نمونه شده سازی بومی تجارب از استفاده و نظری مبانی مطالعات به توجه عدم استفاده قابل مشابه سطح سه در مطالعات انجام ساختاری روند بودن مشخص مطالعاتی سطح هر از انتظار مورد محصوالت بودن معین اجتماعی فرادست )اسناد برنامهریزی ابعاد تمامی نظرگرفتن یا بودن شمول جامع و ارتباطی شبکه اراضی مالکیت مدیریتی بنایی زیر کارکردی کالبدی اقتصادی ) و... محیطی زیست ورودی نسبی تکلیف )تعیین پروژه مدیریت دیدگاه از خدمات شرح انجام فرآیند صحت مرحله( هر های خروجی و ها مقدماتی شناخت پایه بر 2 سطح کاربردی خدمات شرح تدقیق امکان بینی پیش یک سطح در مطالعه مورد محدوده محدوده در مختلف های گونه شناسایی و فرسوده بافت بندی گونه معیارهای به توجه طرح محدوده انداز چشم بررسی در نفعان ذی و نفوذان ذی نظرات به همزمان توجه طرح در واقعی مشارکت زمینه در آنها سازی حساس ضرورت و مردم نقش به توجه 2 سطح در استراتژیک مدیریت صحیح روند به توجه پذیری جمعیت بر مبتنی پیشنهادات ارائه در شهری ریزی برنامه صحیح روند به توجه محدوده سنجی ظرفیت و محدوده تدقیق مرحله در که طرح ارائه زمینه در شهری طراحی و ویژه تفصیلی طرح برگیری در گیرد. می صورت کارفرما با و ضوابط تدوین در عمده گر مداخله 3 از یکی عنوان به میراث سازمان مشارکت طرح مقررات آن های اولویت و مداخله بندی حوزه به توجه هدف با پیشنهادی عملیاتی طرحهای در کننده تهیه مشاور مهندسین نمودن درگیر... و پذیری مسئولیت تدقیق نظارت مشارکتی کارگاههای و کارگروهها تدوین

15 شماره آسیب شناسی شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری )طرح تفصیلی ویژه( موضوع ساختار مطالعات روش شناسی محتوا جدول 4: تحلیل و آسیب شناسی شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری )طرح تفصیلی ویژه( کارآیی نقاط ضعف کاستیها و نارساییها وضعیت شرح خدمات از اصول سلسله مراتبی به صورت کامل پیروی نکرده و دارای دو بخش مطالعات عمومی و اختصاصی است. مطالعات اختصاصی بافت فرسوده دارای ارزش )میراث شهری( ومطالعات اختصاصی بافت فرسوده فاقد ارزش تهیه می گردد. اساس طرح بر همان الگوی گدسی )شناخت- تحلیل-طرح( استوار است.به عبارتی از تابع کالسیک برنامه ریزی استفاده می کند )-1 برنامه ریزی -2 سازماندهی -3 تشکیالت -4 رهبری -5 کنترل(. فراگیرتر از طرح تفصیلی تیپ است. ابعادی چون الگوی مالکیت و اشتغال تدوین اهداف و سیاست آسیب شناسی عناصر تاریخی و واجد ارزش کیفیت محیط و...مد نظر قرار دارد. نه تنها برای بافت های تاریخی حساسیت ها و کارآیی الزم را نداردبلکه به علت تمرکز بر سیالیت کاربری ها در بند تحقق پذیری طرح را دشوار می سازد. عدم نگرش سیستمی به زمینه های مطالعاتی و شناخت تفکیک شده از آنها علیرغم این موضوع که بافت یک سیستم باز است که از الیه های مختلفی تشکیل شده است و از شهر تاثیر می گیرد و بر شهر تاثیرگذار است. عدم استفاده ازتوابع نوین برنامه ریزی ( -1 طراحی چشم انداز -2 اهداف آرمانی -3 اهداف کیفی -4 استراتژی- 5 سیاستها و- 6 برنامه عملیاتی(. ماهیت سیال طرح به ویژه در بخش کاربری ها چرا که بند )ارائه گزینه های مختلف برای انواع کاربری هایی که استقرار آنها در محدوده طرح پیشنهاد و تشویق می گردد( از نظر تهیه کنندگان این طرح فاقد هر نوع پشتوانه علمی است. تفکیک بخش شناخت و تحلیل از یکدیگر که می بایستی به طور همزمان انجام گیرد تا از تکرار مطالب و بیهوده کاری ممانعت شود. عدم تلفیق مطالعات مختلف در راستای تبدیل آنها به ما به ازای کالبدی برای شکل گیری و وقوع عناصر غیر کالبدی شناسایی جایگاه محدوده طرح در طرح های باالدست می بایستی عالوه بر انتقال مواردی چون سیاست های جمعیتی کاربری رده عملکردی نظام تقسیمات شهری در راستای برقراری ارتباط مجدد محدوده با کلیت شهر و نیز شناسایی پتانسیل های توسعه آتی بافت و خدمت رسانی به شهر صورت بگیرد لذا شناسایی تنها کافی نیست و نحوه استفاده از آن مطالعات باید مطرح گردد. همانطور که مطرح شد ابعاد فرسودگی و عوامل موثر بر آن متفاوت است و تنها به زمینه کالبدی باز نمی گردد اما عنوان شرح خدمات پیش از مطالعه نوع مداخالت و روش برخورد با بافت را معین می کند.طرح ساماندهی بهسازی- نوسازی که روش مداخله را مطرح می کند یا )طرح تفصیلی ویژه( که برخورد از نوع طرح تفصیلی را به ذهن متبادر می کند که در نهایت سازمان اجرایی طرح هم با دیدگاه تراکم کاربری معبر به آن می نگرد و تفکر استراتژیکی در زمینه برخورد با بافت را حتی در صورتی که در طرح پیش بینی شده باشد بر نمی تابد. در شرح خدمات مشخص نگردیده که تدقیق محدوده بافت فرسوده بر اساس چه معیارهایی باید صورت گیرد بخصوص که پیش از مطالعات شناخت میدانی مطرح گردیده و مسلما مالکی برای اعطای تسهیالت مالی بافت های فرسوده نیز قرار خواهد گرفت. بعالوه مشخص نیست که در اینجا هم منظور فقط فرسودگی کالبدی است یا ترمیم سایر عوامل موثر بر فرسودگی هم مورد نظر است تا پیشگیری از فرسوده سازی های بعدی صورت بگیرد. با توجه به پیچیدگی های مالکیتی اغلب بافت های فرسوده ضرورت تعیین ورودی های طرح که 20

16 شماره نقاط ضعف نقشه ها و اطالعات ممیزی امالک باشد احساس می شود. خروجی های مطلوب بر اساس ورودی های مشخص در شرح خدمات حاصل می شود. دراین ارتباط تعیین ورودی ها در شرح خدمات الزم و مهمتر از آن فراهم کردن آنها از سوی کارفرما ست. این امر خروجی ها ی کارامدتری به همراه دارد. معیارهای تعیین مقاومت بناها در شرح خدمات مشخص نگردیده و لذا برخورد سلیقه ای مشاوران را به دنبال خواهد داشت. تعریف واژگان در راستای همسوسازی فرآیند و اهداف تهیه کننده شرح خدمات و انجام دهنده آن ساختار و فرآیند انجام مطالعات به صورت کلی محصوالت مورد انتظار و روش پیشنهادی انجام کار ضروری به نظر می رسد. جمع بندی مطالعات بخش شناخت الزم است اما تحلیل و مقایسه آن با استانداردها ضروری تر است. در قسمت پیشنهادهای ساماندهی بافت به نظر می رسد روند تعیین شده بر اساس فرآیند مدیریت استراتژیک مورد نظر بوده اما نواقصی به همراه دارد و روند انجام کار نیز مبهم است به طوری که چشم انداز یا وضع مطلوب برای بافت تدوین نشده که بر اساس آن فاصله و شکاف موجود بین وضع مطلوب و وضع موجود شناسایی گردد و بر پایه این فاصله استراتژیها )راهبردها( برای رسیدن به وضع مطلوب مشخص گردد. مضاف بر آن راهبردها بر اساس روند مدیریت استراتژیک میبایستی از ترکیب نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها استخراج شوند. عدم تعیین معیارهای تدقیق محدوده بافت فرسوده و بومی سازی شاخصهای فرسودگی)همانند ریزدانگی( عدم توجه به اسناد کامل فرادست همچون طرحهای ساماندهی بهسازی و یا تفصیلی ویژه مصوب و یا حقوق مکتسبه )مصوبات کمیسیون ماده 100 و ماده 5( عدم تدوین ماتریس هزینه - فایده Analyses( ) Cost Benefit طرح از منظر کالبدی- اجتماعی و نهایتا اقتصادی عدم ارائه برنامه زمانبندی طرح)کوتاه - متوسط و بلند مدت( عدم توجه به مطالعات مبانی نظری و استفاده از تجارب بومیسازی شده نمونههای مشابه قابل استفاده نحوه تامین منابع مالی فقط به بند ب تبصره ماده 6 محدود نمی گردد. به ویژه آنکه بخش اعظمی از منابع مالی ماده فوق به مسکن مهر اختصاص یافته است. تعیین تکلیف و قطعی گزینی گزینه نوسازی در زمینه بافت فاقد ارزش و بهسازی در زمینه بافت دارای ارزش )میراث شهری( در مطالعات اختصاصی مرتبط عدم توجه به مطالعات مبانی نظری و استفاده از تجارب بومی سازی شده نمونههای مشابه قابل استفاده تشخیص پیش از مطالعه در مورد بافت به عبارتی دیگر تمرکز اصلی طرح بر مداخله از طریق پروژه های پیشگام نوسازی و عدم توجه به پروژه های بهسازی کالبدی و توانمند سازی افتصادی - اجتماعی است. پیش تجویز نوع مداخله که در شرح خدمات تحت عنوان مطالعات و طرح ساماندهی نوسازی و بهسازی آورده شده است. برخورد عمده طرح از نوع طرح تفصیلی تیپ )اصالح شبکه کلربری تدوین ضوابط و مقررات( است حال آنکه بافتهای فرسوده )ناکارآمد( نیاز به برخوردی فراتر از طرح تفصیلی دارد. توجه به جایگاه بافت فرسوده در شهر و تعیین جهتگیریهایکلی برای آن )تجدید ارتباط محدوده و شهر( ضرورت شناخت همه جانبه بافت )طبیعی - جغرافیایی ویژگی های عملکردی/کاربردی/ فعالیتی جمعیتی/ اجتماعی اقتصادی کالبدی شبکه رفت و آمد تاسیسات و تجهیزات شهری( ضرورت جمعبندی مطالعات بخش شناخت مقیاس محدوده شهر در زمینههای مطالعاتی گوناگون توجه ویژه به تحلیل کیفیت محیط ارائه برنامه زمانبندی طرح توجه ویژه به میراث باارزش تاریخی شهری از طریق تفکیک بخشی از مطالعات اختصاصی ویژه آن

17 تاریخی بافت جامع حفاظت طرح تفصیلی خدمات شرح شناسی آسیب 3-6- تاریخی بافت جامع حفاظت طرح تفصیلی خدمات شرح شناسی آسیب : 5 جدول شماره موضوع ساختار مطالعات روششناسی محتوا کارآیی ضعف نقاط و کاستیها نارساییها قوت نقاط خدمات شرح وضعیت به دوباره بازگشت و شهر به مطالعات محدوده از حرکت است. نامنظم مراتبی ساسله اصول دارای - تاریخی بافت / مرکزی حوزه - )شهر از مراتبی سلسله به میتواند ارزش واجد تاریخی محالت یابد. تغییر ارزش( واجد گذرهای یا محالت/ابنیه است. تاریخی بافت نسبی حفاظت نام به مقصدی راستای در تکنیکها و ابزارها تمامی و هدفمند کامال مطالعات کالبدی مدیریتی و اجتماعی اقتصادی حوزههای تمامی زیرا دارد کاملی محتوایی ابعاد با ارتباط در تواند نمی طرح خدمات شرح جهتگیری اما برگرفته در را شناسی آسیب و تطبیقی پایه توسعه راستای در بافت میراثی و گردشگری پتانسیلهای توجه زیرا باشد. تاریخی بافتهای ماهیت نیست. شهری پایدار نیست. کاربردی تاریخی ارزش فاقد بافتهای برای و باشد نمی فراگیر یکدیگر از تحلیل و تجزیه بخش و شناخت بخش تفکیک برای مردمی مشارکت میزان بررسی بند مثال عنوان )به بندها تاخردر و تقدم وجود عدم طرحهای اجرای در مردمی مشارکت بر ناظر که آمده شناخت بخش و طرح ابتدای در طرح اجرای گیرد. قرار پیشنهادی طرحهای سنجی امکان راستای در باید و مرمتی و حقاظتی بازگشت سپس و شهرمادر مطالعات به مطالعات محدوده از حرکت چون نامنظم مراتب سلسله. شود می دیده خدمات شرح ساختار در ارزش واجد تاریخی محالت به دوباره پتانسیل بند چون همگانی شده تبیین مفهومی مشخص معیارهای نبود و بودن نامفهوم برداشت و بررسی بند یا شهروندی رفتار و ساماندهی در مطالعاتی محدوده فضایی و داشته تعلق همگان به که است مالکیتی اشکال از یکی عمومی زمین)مالکیت عمومی مالکیتهای ثانویه تغییرات از ناشی عوارض بند یا هستند( شهرداریها کنونی شهری نظام در آن متولی محدوده جمعیتی و اجتماعی های ویژگی بررسی بند چون مشابه محتوای با موضوعی تکرار اقتصادی ساختار بررسی بند یا و محدوده در ساکن جمعیتی ساختار بند با مطالعاتی ویژگیهای بند با...( و عرضه - تولید - کالن و خرد اقتصاد )اشتغال مطالعاتی محدوده و عملکردی ساختار مطالعه بند نیز و مطالعاتی محدوده درآمد و اشتغال وضعیت و اقتصادی شهر مجموعه در آن عملکرد دامنه و مطالعه مورد بلوک عملکردی جایگاه شناخت و شهر فضایی سازمان شهر فضایی سازمان در آن جایگاه تعیین و محدوده سازمان شناسایی بند با زمین موجود وضع کاربری برداشت همچون کالبدی برداشت از ناشی ویژه مشکالت به توجه عدم طبقات( )در مکانیزمهای بهبود و اصالح ویژه توجه عدم و شبکه کاربری با ارتباط در حفاظت عامل بر شدید تاکید طرح اهداف به دستیابی برای طرح محدوده مالی و شهری مدیریت تطبیقی مطالعات به توجه مطالعات های بخش از یک هر جمعبندی هزینه و درآمد مالی تراز تنظیم و اجرایی هزینه مالی برآورد عملکردی و کالبدی نابسامانی عوارض و عوامل تحلیل و تجزیه و شناسی آسیب بحث نمودن مطرح طرح محدوده در زمینه در کشور خارج و داخل تجربیات در مشابه های نمونه بررسی و تطبیقی مطالعات بر تکیه کالبدی و اقتصادی فرهنگی و اجتماعی ساختارهای احیای شاغلین اشتغال مسکونی( )واحدهای جمعیت سکونت شامل: محله از اطالعاتی پایگاه تهیه مخابرات انرژی(- و )آب زیرساختها ملحقات( و سیستم و )شبکه نقل و حمل اقتصادی( )واحدهای 22

18 همسان حخدمات شر تدوین خصوص در مختلف ههای گزین ارائه 7- تمامی واجد گزینههایی باید نمود ارائه میتوان یکسان خدمات شرح تدوین خصوص در که مختلفی گزینههای تدوین خاصی اهدف به رسیدن جهت به یا و بافت از خاصی نوع برای فقط اینکه نه باشند فرسوده بافتهای فاقد ارزشمند از اعم فرسوده بافت یک ساماندهی در موفقیت منظور به باید واضحتر عبارت به باشند. شده پرداخت. آنها ایجاد بر موثر زمینههای و عوامل و فرسودگی ابعاد کلیه به شهری روستایی- ای حاشیه ارزش نقل و حمل مشکالت رفع و ترافیکی جنبه به صرف پرداختن شده تجربه زمینه این در کنون تا که همانطور بود نخواهد بافت زوال از مانع تنهایی به تاریخی ابنیه مرمت حتی یا و فیزیکال برخورد و بناها ناپایداری یا تحلیل شناخت توانایی مطالعاتی متنوع زمینههای تمامی در میبایستی استفاده مورد یکسان خدمات شرح لذا کالبد به که اندازه همان به باشد دارا شهری مدیریت در درگیر و موثر بخشهای کمک با را مسئله حل و و نهفته ارزشهای از حفاظت آنان اجتماعی - فرهنگی ارتقای ساکنان اقتصادی سازی توانمند به میپردازد کالبدی ابعاد باید پیشنهادی خدمات شرح نوع هر بنابراین باشد. برخورد نوع در تفاوت تنها و بپردازد بافت آشکار نماید. تلفیق کالبدی غیر با را آن کاربردهای و مصادیق با همراه مختلف های گزینه در رویکردها انواع 6: جدول شماره گزینهها با یکسان خدمات شرح کالبدی مداخالت رویکرد مصداق و عمران شرکت سطحی سه خدمات شرح شهری بهسازی ویژه تفصیلی طرح خدمات شرح تاریخی حفاظت خدمات شرح نوسازی دفتر موردی خدماتهای شرح محله رویکرد با تفصیلی طرح تهیه خدمات شرح شهری طراحی کاربرد فرسوده بافت با مواجههکالبدی طریق از نوسازی عمدتا اهداف با پیشگام پروژههای دارای فرسوده بافت با کالبدی مواجهه روستایی- یا و ارزش فاقد یا ارزش تفصیلی طرح یک تهیه هدف با شهری فرسوده بافت برای ویژه با کالبدی مرمتی - حفاظتی مواجهه هدف با کهن و تاریخی فرسوده بافت ارزشمند ابنیه و بافت از جامع حفاظت تاریخی اجتماعی مشارکت رویکرد با مداخله ساکنان اقتصادی بر جزیی نگاهی با کالبدی رویکرد کالبدی غیر عوامل با یکسان خدمات شرح غیرکالبدی مداخالت رویکرد با یکسان خدمات شرح غیر و کالبدی رویکرد کالبدی سازی توانمند و بهسازی طرحهای اهداف ترکیب توانایی با باید که گزینهای ابعاد و زمینهها در بافت در مداخله مختلف و طراحی مربوطه بافت فرسودگی مختلف به استراتژیک رویکردی با و شود تدوین بنگرد. بافت.. و اجتماعی و اقتصادی سازی توانمند از عالئمی که شهری بافتهای انواع سالمت عدم نابسامانی ناکارآمدی زمینههای در را.. سکونتگاه کیفی فرهنگی اقتصادی اجتماعی مختلف آنها در کالبدی حقوقی مدیریتی است. شده شناسایی

19 انتخاب گزینه برتر در خصوص تدوین شرحخدمات یکسان گزینه منتخب برای مطالعه با انواع بافت فرسوده باید قابلیت شناسایی بدون پیش داوری در ارتباط با بافت را دارا باشد لذا می بایستی در تمامی زمینه ها خدمات مورد نیاز را در بگیرد و تنها تفاوت در بافتها در زمینههایی باشد که مطالعات عمیقتر مورد نیاز است بعالوه در نحوه برخورد میبایستی روش مناسب برای برخورد با توجه به زمینه فرسودگی را در بر داشته باشد. بر این اساس شرح خدماتی که پیشنهاد میگردد شرح خدمات جامع با رویکرد کالبدی و غیرکالبدی به صورت توامان میباشد. 8- نتیجهگیری شماره به طور کلی بافت های فرسوده در کلیت ازخصوصیات نسبتا مشابه و مشترکی برخوردار هستند. این بافتها به سبب عوامل موثر در ایجاد فرسودگی محیطهای شهری تحت تاثیر ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی اجتماعی زیست محیطی حقوقی و مدیریتی شکل میگیرند و با توجه به همین ابعاد در هر جامعهای خصوصیات متفاوتی پیدا میکنند. این موارد که از آنها به عوامل بستر ساز و زمینه ساز فرسودگی نام برده میشود موجب نامناسب شدن محیط زندگی شده و نمودهای منفی و کارکردی مخربی را برای این مناطق به همراه میآورد. به عبارت بهتر شاید بتوان گفت که فرسودگی کالبد از آخرین نمودها و عالئم فرسودگی یک بافت محسوب میشود. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) اصل ( 31 سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور مصوبه شماره 44833/ ت ه تاريخ 82/11/26 هيات دولت مصوبه مورخ شهريور ماه 1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع این عالئم فرسودگی بر چهره و کالبد شهرها و روستاهای ایرانی الزم و ضروری است و از مهمترین دلمشغولی سیاستمداران است. در ای راستا سه مرجع اصلی مداخله در بافتهای قدبمی و فرسوده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شرکت عمران و بهسازی شهری و شهرداریها هر یک در چارچوب اختیارات قانونی خود و با استناد به مستندات قانونی در بافتها دخالت میکنند. به عنوان مثال: شهرداریها بر اساس مستندات قانونی خود شامل ماده 111 از قانون شهرداری و مقررات مرتبط با آن و ماده 1 قانون عمران و نوسازی شهری مصوب 1347/9/7 و نیز شرح وظایف دفتر عمران و توسعه شهری مصوب آبان 1383 سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در بافتهای فرسوده مداخله میکنند که دامنه فعالیت آنها از نوسازی تا بازسازی را شامل میشود. شرکت عمران و بهسازی شهری به استناد موارد زیر: تعاریف مندرج در مواد 6 و 7 اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری و مصوب هیأت محترم وزیران و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مجاز به مداخله در بافتهای فرسوده و کهن میباشد. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به استناد قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شماره ق مورخ 67/4/28 مواد 558 تا 568 قانون مجازات اسالمی ماده 115 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران منشورها و آیین نامههای بین المللی مورد استفاده این سازمان ( که به تایید مجلس شورای اسالمی رسیده باشد( دامنه فعالیتی از بهسازی تا نوسازی در بافتها را بر عهده دارد. بررسی و تبیین عوامل موثر در تحق قپذیری طرح نشان میدهد که مداخله در بافتهای فرسوده تنها در صورتی امکان پذیر است که سازمانها و نهادهای دولتی در کنار مردم قرارگرفته و با برنامه ریزی صحیح و اصولی جهت رفع معضالت و مشکالت موجود همگام شده و با یک حرکت گروهی منسجم و پویا به نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده اقدام نمایند. مکانیسمهای مداخله در بافتهای فرسوده زیاد است. تجمیع تملک کمکهای دولتی تامین زیر ساختها و خدمات شهری و نهایتا پروژههای پیشگام از مهمترین مکانیسمهای مداخله محصوب میشوند. بر اساس گونه شناسی بافتهای فرسوده که مورد توافق همگانی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و مهعماری است باف تهای فرسوده شامل گونههای واجد ارزش تاریخی )بافت فرسوده در مناطق کهن و تاریخی شهری( باف تهای فرسوده فاقد ارزش تاریخی )بافت فرسوده مستقر در بافت میانی و قدیم شهرها( بافت فرسوده ناشی از توسعههای شتابان شهری )پهنههای شهری با پیشینه روستایی( بافت فرسوده در سکونتگاههای غیر رسمی است. نتایج این تحقیق نشان داده که برای مطالعه دقیق نیازهای هر کدام از این بافتها میتوان دو بخش اصلی و فرعی در قالب 3 مرحله 24

20 شماره ساختاری یا راهبردی)استراتژیک طرح و برنامه الف( میتوان را مرحله 3 در مطالعاتی اصلی بخشهای کرد. ذکر را )برنامههای عملیاتی طرحهای و برنامه ج( بعدی( سه تفصیلی یا جامع )طرح تاکتیکی طرح و برنامه ب( راهبردی( به صرف پرداختن که داده نشان فصل این.نتایج است مطالعاتی های زیرمجموعه نبازمند که دانست اقدام( تاریخی ابنیه مرمت حتی یا و فیزیکال برخورد و بناها ناپایداری یا نقل و حمل مشکالت رفع و ترافیکی جنبه زمینههای تمامی در میبایستی استفاده مورد یکسان خدمات شرح لذا بود نخواهد بافت زوال از مانع تنهایی به دارا شهری مدیریت در درگیر و موثر های بخش کمک با را مسئله حل و تحلیل شناخت توانایی مطالعاتی متنوع آنان اجتماعی - فرهنگی ارتقای ساکنان اقتصادی توانمندسازی به میپردازد کالبد به که اندازه همان به باشد با مطالعه برای منتخب گزینه باشد. برخورد نوع در تفاوت تنها و بپردازد بافت آشکار و نهفته ارزشهای از حفاظت تمامی در میبایستی لذا باشد دارا را بافت با ارتباط در داوری پیش بدون شناسایی قابلیت باید فرسوده بافت انواع نیاز مورد عمیقتر مطالعات که باشد زمینههایی در بافتها در تفاوت تنها و بگیرد در را نیاز مورد خدمات زمینهها باشد. برداشته در را فرسودگی زمینه به توجه با برخورد برای مناسب روش میبایستی برخورد نحوه در بعالوه است صورت به غیرکالبدی و کالبدی رویکرد با جامع خدمات شرح میگردد پیشنهاد که خدماتی شرح اساس این بر نیاز مورد پازلهای از قطعاتی اساس بر پیشنهادی خدمات شرح الذکر فوق پیشنهادات اساس بر میباشد. توامان جداول و سطوح شرح به برنامهریزی متداول سطوح به توجه با پازلها این که میگردد تدوین اهداف به رسیدن برای هستند: زیر برنامهریزی سطح متداول پیشنهادی ریزی برنامه سطوح 7: جدول شهرسازی در سطح معادل شهری برنامهریزی و شرح راهبردی )استراتژیک( تاکتیکی عملیاتی ساختاری - راهبردی طرح طراحی رویکرد با تفصیلی طرح بعدی سه جامع طرح یا شهری و پروژهها طرحها برنامهها اجرایی اقدامات رسیدن برای اساسی و اصلی راههای که است فرآیندی را الزم ابزارهای و میکند ترسیم را )Goal( هدف به استراتژیک برنامهریزی میکند. فراهم ماموریت این برای اتخاذ جهت در یافته سازمان و منظم تالشی میتوان را که نمود تعریف بنیادی اقدامات به مبادرت و تصمیمات قرار نظر مورد بلندمدت اساسی اقدامات و اهداف آن در تمام در دیگر برنامههای همه چارچوب و زمینه و میگیرد میشود. محسوب سطوح راهبرد یک تحقق برای آن وسیله به که است فرآیندی میشود. تعریف مرتبط فعالیتهای از ای دسته مشخص به دستیافتن برای است وسایلی دیگر عبارت به به رسیدن جهت )Objectives( مشخص هدفهای بنابراین استراتژیک. یا نهایی) Goals ( یا اصلی هدف و میانکار هدفهای نمودن مشخص از است عبارت آن زمانی چارچوب که آنها تحقق برای وسایل انتخاب میشود. انتخاب ساله پنج معموال و مدت میان با مشخص اهداف به رسیدن برای است فرآیندی گامهای برداشتن دیگر عبارت به یا مشخص ابزارهای که کارهایی انجام برای مشخص اقدامات انجام یا ویژه کوتاه زمان آن در و میشود نایل مشخص هدفهای به ممکن که میشود گرفته نظر در دوسال تا یکسال از مدت بکشد. طول نیز سال پنج تا آن اقدامات بعضی است

21 شماره منابع 1- اردشیری مهیار.توسعه منفصل راهبردی برای احیا و بازسازی بافتهای شهری در شیراز مجموعه مقاالت همایش تخصصی بافتهای شهری وزارت مسکن و شهرسازی)سازمان ملی زمین و مسکن( تهران ایزدی سعید) 1388 ( بايد جريان نوسازي بافتهاي فرسوده را ضابطهمند كنيم )مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان(. 3- آسایش حسین و مشیری سید رحیم )1384( روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی انتشارات قومس تهران. 4- توسلی محمود. بافت قدیم مقدمه ای بر مساله خالصه مقاالت سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تهران حائری محمدرضا 1386 اگر مدیریت شهری نخواهد بداند فصلنامه اندیشه ایرانشهر سال دوم شماره نهم و دهم 6- حبیبی سید محسن و مقصودی ملیحه. اصطالحات و واژه شناسی مرمت فصل نامه عمران و بهسازی شهری هفت شهر سال چهارم شماره دوازدهم و سیزدهم حبیبی کیومرث ) 1385 ( توسعه کالبدی حفاظت بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری با استفاده از GIS رساله دکتری دانشگاه تهران تهران. 8- شماعی علی و پور احمد احمد. بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا انتشارت دانشگاه تهران تهران شورایعالی شهرسازی و معماری ایران. تعریف مصوبات شورا تهران شورایعالی شهرسازی و معماری ایران. دفترچه راهنمای شناسایی مداخله در بافتهای فرسوده تهران عندلیب علیرضا ) 1386 ( فرایند نوسازی بافت های فرسوده سازمان نوسازی شهر تهران. 12- فالمکی محمد منصور) 1384 ( سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز انتشارت موسسه علمی و فرهنگی فضا تهران. 13- منصوری سید امیر میزگرد بحران بافتهای تاریخی وفرسوده شهری ویژه نامه حفظ واحیای بافت تاریخی شهرها ضمیمه شماره 61 شهرداری ها هاشم نژاد هاشم )1374( تبلور فرهنگ معماري در گرو احياي بافتهاي تاريخي پایگاه اطالع رسانی شهرسازی و معماری. 26

22 شماره

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere