1) En tilladelse udstedes efter forudgående opslag med en beskrivelse af de vilkår som der stilles i tilladelsen ( 10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) En tilladelse udstedes efter forudgående opslag med en beskrivelse af de vilkår som der stilles i tilladelsen ( 10)"

Transkript

1 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: - BILAG 4 NOTAT Om kriterier for udvælgelse af de bedst kvalificerede ansøgere 08. januar 2015/ FG J.nr / Taxinævnet besluttede på sit møde den 24. september 2014, at der skulle opslås 50 ledige tilladelser. Dette notat beskriver gældende lovgivning om vurdering og udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til taxitilladelser. Notatet beskriver hvilke kriterier nævnet kan og bør lægge vægt på, samt hvordan disse bør vægtes, således at de lever op til de forvaltningsmæssige krav om saglighed, lovlighed og proportionalitet. 1. Hjemmelsspørgsmål Det fremgår af taxibekendtgørelsens 10 og 11, at: 1) En tilladelse udstedes efter forudgående opslag med en beskrivelse af de vilkår som der stilles i tilladelsen ( 10) 2) Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden bl.a. lægge vægt på den erfaring, som den enkelte har erhvervet som chauffør ( 11). Taxibekendtgørelsen hjemler myndigheden at foretage en skønsmæssig vurdering af ansøgernes kvalifikationer, jf. ordlyden i 11 ved udøvelsen af dette skøn. Konklusionen er derfor, at Taxinævnet har hjemmel til at udarbejde kriterier, som skal bruges i forbindelse med udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere. Formålet med fastsættelsen af kriterierne er at give myndigheden og ansøgerne retningslinjer for udøvelsen af skønnet. 2. Hvad skal kriterierne leve op til? Kriterierne skal være lovlige og saglige, herunder forenlige med almindelige lighedsgrundsætninger, herunder også regler om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om adgang til at udøve selvstændigt erhverv, jf. 3, stk. 3, i lovbekendtgørelse af 1349 af 16. december 2008 (forbud mod forskelsbehandling). Det er vigtigt, at selve skønsudøvelsen er afbalanceret, og at dette afspejler sig i de kriterier, der fastlægges. 1

2 Herudover bør der i et vist omfang også tages hensyn til ansøgernes mulighed for at indrette sig, samt myndighedernes bestræbelser på at undgå værdispild og det offentliges behov for at kunne administrere sine ressourcer. 3. Hvad siger Folketingets Ombudsmand (FO) om inddragelse af kriterier og om skønsafvejningen? I Pølsevognssagen (jf. FOB ) var der ikke muligt at opstille kriterier, der gjorde fakta, der kun forekom hos den ene af ansøgerne særlig relevante. Begge ansøgere skønnedes at ville kunne drive pølsevognen. Teknisk udvalg afgjorde sagen ved tilfældighed (lodtrækning). FO udtalte, at for skønsmæssige afgørelser gælder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper. Det er almindelig antaget i retspraksis at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen kan sætte et lovbestemt skøn under regel. En forvaltningsmyndighed er forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at inddrage relevante og saglige kriterier, og i forhold hertil træffe en afgørelse efter en konkret vurdering. Derfor kan en forvaltningsmyndighed normalt heller ikke uden særlig lovhjemmel undlade at foretage en konkret vurdering og i stedet træffe afgørelse ved lodtrækning eller anden form for tilfældighed. På det offentlige personaleområde gælder en almindelig retsgrundsætning om, at ledige stillinger besættes med den bedst egnede. På dette område gælder et forbud mod skøn under regel. Det forekommer nærliggende, at noget tilsvarende må gælde ved tildeling af stadepladser. Imidlertid må det antages, at skønnet muligvis kan suppleres med en tilfældighedsregel f.eks. lodtrækning - hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier medfører, at 2 ansøgere er lige kvalificerede (jf. FO s beretning for 1990, s. 32 (pkt. 61). I en senere sag Stadepladser til juletræssalg (jf. FOB 07:506) udtalte ombudsmanden sig i overensstemmelse med præmisserne i Pølsevognssagen. Essensen er, at en myndigheds skønsudøvelse ikke kan erstattes af en tilfældighedsregel (lodtrækning) med mindre der er direkte lovhjemmel herfor. Imidlertid kan skønnet suppleres med en tilfældighedsregel, hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og salige kriterier, medfører at to ansøgere er lige kvalificerede. Sekretariatets konklusion Der er ikke direkte lovhjemmel i taxiloven om, at ansøgere til taxitilladelser kan uddeles via lodtrækning. Nævnet skal fastsætte kriterier, som blandt andet indeholder erfaring/ anciennitet. Nævnet skal finde de kriterier, der kan være relevante for bedømmelsen af en kommende vognmands kvalifikationer. Herefter kan nævnets skøn suppleres med en tilfældighedsregel, hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier medfører, at to ansøgere er lige kvalificerede. 4. Udøvelsen af skønnet pligt til at medregne ansøgers anciennitet (erfaring) Taxiloven indeholder ingen bestemmelser om hvordan myndigheden skal udvælge ansøgere til tilladelser, bort set fra, at myndigheden bl.a. skal lægge vægt på den enkeltes erfaring som chauffør. 2

3 Der er således en pligt til at inddrage anciennitet/erfaring som kriterium. Det fremgik af den gamle taxibekendtgørelse (jf. BEK nr. 220 af 31/03/2000) at minimumskravet for at komme i betragtning som vognmand var 3 års beskæftigelse indenfor erhvervet personbefordring: 6. En ansøger anses for fagligt kvalificeret, såfremt vedkommende inden for de sidste 10 år har 2).været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Denne bestemmelse blev imidlertid afskaffet ved taxibekendtgørelse nr. 940 af 29. august Der er således ikke længere et mindstekrav til ansøgers erhvervserfaring som chauffør. 5. Hvad har nævnet lagt vægt på ved tidligere vurderinger af den bedst kvalificerede? De retningslinjer der har været gældende for uddeling af tilladelser har udelukkende taget udgangspunkt i anciennitet og indtjeningsniveau, på trods af at lovgiver har bemyndiget nævnet til at vurdere ansøgningerne mere bredt, jf. ordlyden i 11. Ved seneste tilladelsesudstedelse førte det til, at dem der kom i betragtning som taxichauffører, havde som minimum 11,7 års anciennitet som taxichauffører indenfor nævnets geografiske område. Hvis vi fastholder anciennitet som det eneste kriterium, vil det medføre at alene dem med års anciennitet vil kunne komme i betragtning. Herved vil de yngre ansøgere reelt afskæres fra at søge om taxitilladelse. Nævnet må forvente at modtage stort antal kvalificerede ansøgere til et begrænset antal ledige tilladelser. I nugældende bekendtgørelse lægges der op til, at nævnet også skal lægge vægt på andre relevante kriterier, jf. ordlyden blandt andet. Lovgiver har med andre ord en forventning om, at der fastsættes øvrige relevante kriterier. Ensidig fokus på anciennitet kan forekomme usaglig, da ancienniteten i sig selv på et tidspunkt må antages, at ikke kunne tilføre ansøgeren ydereligere kvalifikationer. Et anciennitetskrav på eksempelvis 5-6 år for buschauffør må anses som sagligt. Der i mod må det anses som usagligt, at lægge vægt på års erfaring som buschauffør. Dette af hensyn til, at det må i almindelighed antages, at ansøgeren efter 5-6 års erfaring har opnået den viden og det niveau, som er muligt. Samme eksempel må kunne henføres på en chauffør, der ønsker at blive taxivognmand. Der findes dog også eksempler på, at anciennitet er af afgørende betydning, når goder skal fordeles. Anciennitet ses her som et objektivt og retfærdigt redskab. Eksempelvis 3

4 fremgår det af mange boligselskabers retningslinjer, at boliger udelukkende tildeles efter anciennitet, hvorfor der kan gå alt fra 1 år til over 20 år, før en ansøger kan tildeles en bolig. Boligselskabet må ikke skubbe udvalgte ansøgere længere op på listen. Står en ansøger med et akut boligproblem, må pågældende henvende sig til kommunens sociale myndigheder. Et anciennitetsprincip kendes også fra sygehusvæsenet, hvor udgangspunktet er, at dem der har ventet længst, får de første ledige tider. Sekretariatet anbefaler Det er sekretariatets vurdering, at nævnet fremover bør afholde sig fra, at lægge for stor vægt på anciennitet. Der bør fastsættes en max anciennitetsalder på omkring 5-8 år. Når denne er opnået bør anciennitet som udgangspunkt ikke umiddelbart tælle med i den videre vurdering af ansøgerens evner og kvalifikationer. Dette fordi en yderligere anciennitet ikke kan antages at kunne tilføre ansøgeren yderligere kvalifikationer, og det er netop den enkeltes kvalifikationer, som nævnet skal lægge vægt på ved vurderingen af de bedst egnede ansøgere. Ansøgeren må antages at have opnået al den kørselsrelevante erfaring, der er mulig at tilegne sig, gennem de 8 års erfaringer som chauffør. Dette vil som tidligere nævnt bringe dem i klemme, som har indrettet sig efter det gamle anciennitetssystem, og således ikke parate til at blive vurderet mere bredt. Derfor er det vigtigt, at nævnet tager hensyn til denne gruppe ansøgere. Sekretariatet har herved ikke taget stilling til, hvorledes nævnet skal vælge, hvis der er 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere, se mere i afsnit nr. 8 nedenfor. 6. Udøvelse af skønnet hvilke andre kriterier kan der lægges vægt på? Da bekendtgørelsen ikke specifikt nævner hvilke andre kriterier der skal indgå i skønnet, må det være op til den administrerende myndighed at fastlægge disse. Kriterierne må tage udgangspunkt i, hvad det er for et job/stilling, som en vognmand skal bestride, herunder hvilke krav der stilles til udførelsen af jobbet. En vognmand skal som minimum kende til forholdene indenfor følgende områder 1 : A. Virksomhedsøkonomi og regnskabslære: Vognmanden skal kende regler for selvangivelse, regnskab, regnskabsgrundlaget, årsrapporten, afskrivninger og fradag for driftsudgifter, samt regler for indkøb og registreringsafgift, moms og lønsumsafgift. Herudover skal vognmanden kunne definere faste og variable omkostninger, budgettere, lave en kassekladde og kontering, opstille et regnskab, foretage nøgletalsberegning, samt udarbejde pris- bidrags- og udskiftningskalkulationer. Herudover skal pågældende kende kravene for licitation og de forskellige former for udbudsvilkår. B. Ledelse og Jura: Vognmanden skal kende til de arbejdsretlige regler. Dels skal hen lede og fordele arbejdet, men også have et solidt kendskab til ansættelsesbeviser, arbejdsmiljøforhold, ferieloven, reglerne for dagpenge (arbejdsløsheds og sygedagpenge). Herudover 1 Jf. bilag 1 med bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012, fortegnelse over forhold, der skal indgå i vognmandskursuset, som er en betingelse at have bestået, for at opnå en taxitilladelse. 4

5 skal vognmanden have kendskab til det danske overenskomstsystem, herunder forholdene omkring indgåelse af en overenskomst og det fagretlige system. Desuden skal vognmanden kende taxiloven og dens bekendtgørelser, herunder regler for etablering og drift af bestillingskontorer. C. Service- og konflikthåndtering. Taxibranchen er et servicefag, og den dygtige vognmand skal kunne definere forskellige typer for konflikter og konflikthåndteringsmetoder, herunder hvordan de forskellige konflikter afværges. Vognmanden skal ydermere være i stand til at definere hvad god service er, herunder kundevenlig kørsel, personlig fremtoning og opførsel. Ved vurderingen af de ansøgere, der kan komme i betragtning til de begrænsede antal tilladelser, må det derfor anses for sagligt og lovligt, at se på ansøgerens kendskab og erfaring til de ovenfornævnte elementer, set ud fra hvad jobbet kræver (og således ikke blot se på ansøgers erfaring af at køre selve taxien). En ansøger, der kan dokumentere et godt kendskab til konflikthåndtering og service, evt. i form af uddannelse eller kurser herom, må kunne vurderes bedre egnet, end én som ikke kan dokumentere at have tilegnet sig en tilsvarende viden. En ansøger, hvor nævnet kan dokumentere, at pågældende ikke har overholdt taxilovgivningen, f.eks. i form af en veldokumenteret kundeklage, kan tillige bruges som argument, hvorfor pågældende er mindre egnet, end en ansøger, hvor nævnet ikke har nogen indberetninger på. Relevante kvalifikationer ud over anciennitet som taxichauffør - kan eksempelvis være: - Erfaring indenfor andre dele af personbefordring (f.eks. limousinekørsel) - Kurser eller uddannelser, der er brancherelevante og som således er med til at kvalificere ansøgeren yderligere (se bilag om kurser/uddannelser). - Hidtidigt serviceniveau kan være relevant, samt - eventuelt foreningsarbejde i taxibranchen. Herudover ville nævnet kunne se på ansøgers erfaringer som selvstændig eller som leder, hvor der kræves viden om de arbejdsmarkedsretlige regler, samt til skatteforhold og afgifter. Disse kvalifikationer bør i et vidst omfang afspejles i nævnets kommende kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere. 7. Møder med branchen I forbindelse med fastsættelsen af kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere, har nævnets forretningsudvalg afholdt i alt 6 møder med branchen. Branchen ønsker at afskaffe anciennitetsprincippet, og overgå til et mere bredt funderet udvælgelsessystem (pointsystem). Der er kommet forslag ind om bl.a. samtaler i sekretariatet, dels for at vurdere om ansøgeres sprogkundskab er fornødent, og dels for at afdække, om ansøgers kendskab og forståelse for service er fornøden. Sekretariatet har meddelt, at en sådan samtalerunde er yderst vanskelig at gennemføre. Dels af hensyn til de mange ansøgninger der må forventes at komme ind. Dels af hensyn til, at det kan bero på en subjektiv vurdering, hvorvidt 5

6 ansøgerens niveau er tilstrækkeligt. I den optimale verden ville en sådan fremgangsmåde muligvis være at foretrække, og da med bistand fra et professionelt firma indenfor rekruttering. Branchen har givet klart udtryk for, at man ikke bliver en bedre vognmand, fordi man har kørt som taxichauffør i 10 eller 18 år. Derfor er branchen enig i, at udvælgelsesprocessen må indebære, at det er nødvendigt at udvide det hidtidige udvælgelsesprincip (anciennitet) med andre relevante kriterier, så som for eksempel uddannelse. Chaufførernes fagforening/3f har dog påpeget, at nævnet må forvente at modtage klager fra chauffører med anden etnisk baggrund end dansk, da disse vil føle sig diskrimineret af et pointsystem, hvor der gives point for uddannelse. Branchen har udtrykt det meget klart, at den aktuelle vognmandsuddannelse er for kortvarig, og at den er for nem at bestå, og i den sammenhæng opfordret nævnet til at indgå i en dialog med Trafikstyrelsen herom. 2 Den 9. december 2014 modtog nævnet en klage over nævnets kommende kriterier, som er underskrevet af 430 chauffører. Den førte til, at sekretariatet indkaldte 5 af klagerne til en uddybende samtale. Chaufførerne fandt det diskriminerende, hvis nævnet fremover vil sortere i ansøgerne på baggrund af uddannelse. 8. Hvis der er 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere? Hvordan skal nævnet vælge mellem 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere? Nævnet må antages at modtage mange ansøgninger til et begrænset antal tilladelser. Det må anses for sandsynligt, at nævnet vil skulle foretage et sådant valg. Hér kan nævnet bruge - efter at have vurderet ansøgerne ud fra alle relevante og lovlige kriterier: a) Et tilfældighedsprincip (lodtrækning). Kan bruges, for at undgå den situation, at det primært er ansøgere med en meget lang anciennitet der reelt kan komme i betragtning til ledige taxitilladelser. Kan opfattes som neutralt og ikke diskriminerende. b) Anciennitet. Kan bruges for at undgå brug af et tilfældighedsprincip, som kan opleves som krænkende/for tilfældigt. Et anciennitetsprincip er i udgangspunktet et objektivt og lovligt kriterium. Et anciennitetsprincip vil i denne sammenhæng betyde, at der indenfor hver pointkategori skulle opstilles en anciennitetsrække, og tilladelsen skulle udstedes til den der har længst anciennitet indenfor hver point-kategori. Sekretariatet skal bruge flere ressourcer, på at vurdere ansøgerne ud fra det gamle anciennitetsprincip, da der herved skal opstilles flere anciennitetsrækker, end det ville skulle bruge på en lodtrækning. Branchen er ikke enig om, hvilket princip der skal følges. En del af branchen ønsker, at vurderingen skal foregå efter anciennitet. Dette for at tilgodese dem, som har indrettet sig efter anciennitetsprincippet. En anden del af branchen ønsker, at fordelingen skal foregå 2 Nævnet har indhentet statistik om beståelsesprocenter for vognmænd. Trafikstyrelsen har i brev af 1. december 2014 oplyst, at beståelsesprocenten for vognmandsuddannelsen efter indførelse af elektronisk prøveafvikling lå på 75,26 for Tallene for 2012 og 2013 er ikke tilgængelige. Til sammenligning kan det oplyses, at beståelsesprocenten for kvalifikationskursus (taxiførere) ligger på ca. 92 procent. Beståelsesprocenten for nævnets førerkortprøve er noget lavere (omkring 50 procent), da mange af ansøgerne ikke er i stand til at læse eller stave til gadenavne. En ansøger skal have bestået kvalifikationskurset før vedkommende kan melde sig til nævnets førerkortprøve. 6

7 via lodtrækning. Dette for at undgå, at anciennitet får for stor vægt, og for at sikre en større spredning i de kommende vognmænds alder. I dag ejes 5 procent af taxitilladelserne af vognmænd der er 45 år eller yngre. Omkring 50 procent ejes af vognmænd i alderen De resterende 45 procent ejes af vognmænd, der har opnået pensionsalderen (65 år). Høj alder betyder ikke i sig selv, at man er en bedre eller en dårligere vognmand. Men repræsentationen af forskellige aldersgrupper (diversitet) eller mangel herpå - kan have en betydning for hvordan erhvervet fungerer, herunder i hvilket omfang erhvervet formår at tilpasse sig nye tider. Vigtigheden af diversitet gælder ikke kun i forhold til alder, men også i forhold til eksempelvis køn og etnicitet. Sekretariatets vurdering Det er sekretariatets vurdering, at begge metoder er lovlige. I forhold til en lodtrækning, der finder sted efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier, må fremgangsmåde formentlig anses som lovlig, uagtet at der ikke er direkte lovhjemmel for det i bekendtgørelsen. Dette understøttes af Ombudsmandsudtalelser. 9. Etnisk diskrimination Det er forbudt at forskelsbehandle enhver direkte eller indirekte på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Det er med andre ord lovligt at forskelsbehandle, såfremt de ovenstående betingelser er opfyldt (objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne er hensigtsmæssige og nødvendige). Ligebehandlingsnævnet vurderede i sin udtalelse af 30. september 2011, at nævnets daværende forslag til et pointsystem var ulovligt. Pointsystemet var opbygget således: 1) Ansøgerne skal have 4 års anciennitet med taxikørsel indenfor nævnets område = 4 point Ansøgere med mere end 12 års anciennitet = 1 ekstra point 2) Dokumenteret uddannelse for bestået studentereksamen og lignende erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. mesterlære, eller hvad der kan sidestilles hermed så som udenlandske uddannelser), giver 1 point. 3) Andre dokumenterede og relevante erhvervsuddannelser, herunder taxilovens vognmandskursus, giver 1 point hver, dog max. samlet 4 point 4) Vandel og økonomi. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at indførelse af kriteriet om dokumenteret uddannelse (punkt 2) kunne indebære en indirekte forskelsbehandling, da taxichauffører af 7

8 dansk oprindelse ifølge statistiske oplysninger generelt har et højere uddannelsesniveau end taxichauffører af anden etnisk oprindelse end dansk. Kriterier, der vægter uddannelse, er således egnet til at stille taxachauffører af anden etnisk baggrund ringere end etniske danske taxachauffører. Da Taxinævnet ikke oplyste nærmere om begrundelsen for indførelsen af kriterium nr. 2 (om dokumenteret uddannelse) fandt Ligebehandlingsnævnet, at Taxinævnet ikke havde løftet bevisbyrden for, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at opfylde det var hensigtsmæssige og nødvendige. Sekretariatet hæfter sig ved ordlyden i Ligebehandlingsnævnets udtalelse, nemlig at Taxinævnet ikke oplyste nærmere om begrundelsen for indførelsen af kriteriet om dokumenteret uddannelse. Denne formulering tyder på, at hvis nævnet havde forsøgt at føre beviset for, at kriteriet (dokumenteret uddannelse i form af studentereksamen eller lignende erhvervsfaglig uddannelse) var begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at opfylde målet var hensigtsmæssige og nødvendige, så ville Ligebehandlingsnævnet muligvis være fremkommet til et andet resultat. 10. Taxinævnets begrundelse for indførelse af et pointsystem Nævnet vurderer, at det ikke længere kan forsvare brugen af det hidtidige anciennitetsprincip. Dette fordi anciennitet efter hånden vægter for meget. Samt fordi anciennitetskriteriet ikke nødvendigvis sikrer, at nævnet vælger den der er bedst egnet. Tillige har lovgiver en forventning om, at nævnet rent faktisk fastsætter kriterier, der også lægger vægt på andre forhold end netop anciennitet. Derfor er det både hensigtsmæssigt og nødvendigt, at finde flere relevante kriterier. På det almindelige arbejdsmarked vurderes ansøgerne oftest på grund af både formel og uformel dokumentation for kvalifikationer, hvor især erfaring og uddannelse har størst vægt. Nævnet har set på, hvad det er for kvalifikationer en dygtig vognmand skal have, for at kunne bestride jobbet som vognmand. Kvalifikationerne afspejler sig i de konkrete opgaver, som en vognmand må forventes at kunne udføre. Kvalifikationerne kan enten stamme fra erfaring, eller fra viden, om for eksempel virksomhedsøkonomi og regnskabslære, om arbejdsmarkedsforhold, ledelse og jura, samt om konflikthåndtering og service. En del af dette kan læres, når man er i beskæftigelse som chauffør (især konflikthåndtering og service). Andre dele kan læres ved uddannelse/kurser, eller eventuelt gennem anden beskæftigelse (som leder eller som selvstændig). Det må anses for både lovligt, sagligt og proportionalt, at Taxinævnet i et rimeligt omfang lægger vægt på såvel erfaring, som på uddannelsesniveau, ved vurderingen af de bedst kvalificerede. Som tidligere anført, er det uhensigtsmæssigt kun at se på anciennitet, og det er nødvendigt, at se på ansøgerne mere bredt. Det kan ikke udelukkes, at nogle vil opleve sig forbigået eller diskrimineret. Hertil skal det bemærkes, at nævnet blandt andet på baggrund af hensyn overfor de befolkningsgrupper, der har et lavere uddannelsesniveau end etnisk danske ansøgere og som følge af de krav som jobbet stiller har fastsat ganske rimelige og lave krav for beståede kurser. 8

9 Der gives således ikke point for bestået 9. klasse eller bestået erhvervsuddannelse, eller gymnasium som sådan. Der ses konkret på, om kurset/uddannelsen har en taxirelevant betydning for en kommende vognmand. Mange af kurserne som nævnet vil give point for, har ingen formelle adgangskrav i form af bestået folkeskole eller tilsvarende, og det står derfor frit for enhver, at tage et kursus, for derved at dygtiggøre sig og vise, at pågældende er blandt de bedst kvalificerede. Dermed kan kriterierne næppe medføre en ulovlig forskelsbehandling, og som tidligere nævnt, er det nødvendigt for nævnet, at indføre en mere bred vurdering af ansøgerne. Når point for beskæftigelse/erfaring som taxichauffør begrænser sig til dem, der har udført taxi- eller limousinekørsel, så medfører det en udelukkelse af dem, der har dygtiggjort sig ved sygetransport, som buschauffører, eller som selvstændige i andre brancher. Dette er et bevidst valg, idet de nævnte jobs ikke indeholder samme kompleksitet og krav, som en taxichaufførs arbejde. Herudover ville det hvis der ikke blev foretaget en sådan begrænsning medføre en markant udvidelse af ansøgerfeltet. Henset til den store mængde ansøgninger, som må forventes at komme, samt af hensyn til de ansøgere, der har indrettet sig efter de hidtidige principper (anciennitetssystem for taxichauffører), samt henset til den forskel der trods alt er på disse jobtyper begrænser pointsystemet sig derfor til chauffører, der har haft taxikørsel som sit primære erhverv. Taxinævnets nye pointsystemet afspejler, at nævnet har forsøgt at bestræbe sig på en vurdering, der hverken lægger for stor, eller en for lille vægt på anciennitet og på uddannelse. Nævnet har forsøgt at trække en linje, der hvor anciennitet ikke længere må antages at kunne tilføre ansøgeren yderligere kvalifikationer, og dermed fastsat en øvre grænse for anciennitet (8 år). Hvis nævnet står med 2 eller flere lige ansøgere, vil nævnet dog udstede tilladelsen, til den der har længst anciennitet. På den måde vil anciennitet forsat have en forholdsvis tung vægt. Nævnet har også forsøgt at lægge et rimeligt snit i forhold til uddannelse, jf. ovenfor. Herudover vil der også skulle sorteres i ansøgerne ud fra dokumenteret serviceniveau via de klager, domme, rapporter og eventuelle bøder, som pågældende ansøger ses at være registreret for. Ydermere vil erfaring som limousinechauffør kunne tælle, og samme gælder for de ansøgere, der kan dokumentere et foreningsarbejde indenfor taxibranchen. Nævnets pointsystem, sammenholdt med de grundlæggende betingelser (som fremgår af taxiloven og dens bekendtgørelse) for at blive vognmand, indebærer således en bred og grundig vurdering af ansøgernes samlede kvalifikationer, eller mangel herpå. Samlet set må kriterierne anses for værende lovlige, saglige og proportionale. Det anbefales, at nævnet evaluerer pointsystemet efter afsluttet tilladelsesudstedelse (ultimo 2015/primo 2016). 9

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Oplæg hos 3F den 2. marts 2015 Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Frida Gisladóttir - sekretariatschef Lovgrundlag Behovsvurderingen: Taxinævnet fastsætter

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 29-05- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger X rettede ved brev af 5. december 2006 henvendelse til Statsamtet

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Punkt 4. Møde i arbejdsgruppen om kriterier for uddeling af taxitilladelser

Punkt 4. Møde i arbejdsgruppen om kriterier for uddeling af taxitilladelser Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning VEJLEDNING Ved ansøgning om ledige taxitilladelser i Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk År: Januar 2017 I loven

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Offentlig referat. 28. juni 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-491. Referat fra nævnsmøde den 18. juni 2013

Offentlig referat. 28. juni 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-491. Referat fra nævnsmøde den 18. juni 2013 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentlig referat. 6. oktober 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-519. Referat fra nævnets møde den 24. september 2014

Offentlig referat. 6. oktober 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-519. Referat fra nævnets møde den 24. september 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden:

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Nyropsgade 1-1602 København V. Telefon 3366 6677 - Telefax 3366 7175 Eksp.tid: mandag - fredag 9.00-15.00 tlf. 10.00-14.00 E-post: taxi@okf.kk.dk www.taxinaevn.dk Offentlig

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Anne Sofie Lauritzen Fuldmægtig Helle Odgaard

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Anne Sofie Lauritzen Fuldmægtig Helle Odgaard Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00 Mail:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Konst. Sekretariatschef Anne Sofie Lauritzen Fuldmægtig Helle Odgaard

Konst. Sekretariatschef Anne Sofie Lauritzen Fuldmægtig Helle Odgaard Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00 Mail:

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Offentlig referat. 02. oktober 2013/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 24. september 2013

Offentlig referat. 02. oktober 2013/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 24. september 2013 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Inspirationsmateriale vedr. børneattester

Inspirationsmateriale vedr. børneattester Inspirationsmateriale vedr. børneattester Indledning Der hersker en del tvivl og usikkerhed om kravet om børneattester for flygtninge, der ansættes i dagtilbud, skoler o.lign. KL har derfor udarbejdet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 1. viceborgmester Jannich Petersen

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 1. viceborgmester Jannich Petersen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 6. januar 2017 Sagsbeh.: HO Referat fra nævnets møde den 5. december 2016 J.nr.: 00.00.00-A00-20-16 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Sagsbehandling i forbindelse med afslag på ansøgning om taxibevilling

Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Sagsbehandling i forbindelse med afslag på ansøgning om taxibevilling Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 14-05- 2007 TILSYNET Sagsbehandling i forbindelse med afslag på ansøgning om taxibevilling I brev af 1. december 2005 har T rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Referat fra nævnsmøde den 14. januar 2014 (erstatningsmøde for den 6. december 2013).

Referat fra nævnsmøde den 14. januar 2014 (erstatningsmøde for den 6. december 2013). Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Jeg har med interesse læst kommissionens rapport om konkurrence, internationalisering og regulering, især afsnittet om taxikørsel, side 137.

Jeg har med interesse læst kommissionens rapport om konkurrence, internationalisering og regulering, især afsnittet om taxikørsel, side 137. Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Offentligt referat. 19. december 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-474. Referat fra nævnsmøde den 11. december 2012. Dagsorden:

Offentligt referat. 19. december 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-474. Referat fra nævnsmøde den 11. december 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 26. april 2017 Sagsbeh.: HO J.nr.: 00.00.00-A00-1756-16 Referat fra nævnets møde den 5. april 2017 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

6.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 2. Bibeskæftigelsesnævnet har i 2009 truffet afgørelse i følgende sager: Offentlige råd og nævn

6.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 2. Bibeskæftigelsesnævnet har i 2009 truffet afgørelse i følgende sager: Offentlige råd og nævn 6.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 2 Bibeskæftigelsesnævnet har i 2009 truffet afgørelse i følgende sager: 6.2.1. Offentlige råd og nævn Tidsbegrænset tilladelse til, at en vicepræsident fra Sø- og

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen:

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen: Afdeling: Koncern HR, Jura og Forhandling Journal nr.: 16/40737 Dato: 28. marts 2017 Juridisk vurdering af forslag fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige om krav til Region Syddanmarks sundhedspersonale

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Taxinævnet har på møde den 24. februar 2015 vedtaget følgende forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver.

Taxinævnet har på møde den 24. februar 2015 vedtaget følgende forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver. Møde: Byrådet Mødetid: 20. april 2015kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 101. Forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver Sagsnr: 22.11.38-P19-1-15 Resumé Taxinævnet

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere