Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog"

Transkript

1 Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret indsats for unge stofmisbrugere - nye veje til reduktion og ophør af misbrug

2 Indhold Baggrund for inspirationskataloget... 2 En ny model for beskæftigelsesrettet misbrugs-indsats... 2 Opgør med trin-model: En integreret indsats skaber udvikling... 3 Grundsten i den integrerede model... 6 Erfaringer med konkrete redskaber og indsatser Individuelle samtaler - Kommunikationsstile Forandringscirklen Ambivalensskema Livshjulet Rollemodeller Psykoedukation Praktik det rette match Psykolog Psykiater Motion, kost og fysisk velvære Faste rammer - Regelmæssighed Skitse til ny model for beskæftigelsesrettet misbrugs-indsats Kontakt Væksthuset... 21

3 BAGGRUND FOR INSPIRATIONSKATALOGET Væksthuset har i gennemført et projekt under metodeudviklingspuljen i Københavns kommune under overskriften En integreret indsats for unge stofmisbrugere - nye veje til reduktion/ophør af misbrug. Formålet med projektet var at udvikle og afprøve nye metoder til at koordinere og integrere de forskellige aktører i indsatsen omkring den unge misbruger. Dette inspirationskatalog opsummerer de væsentligste metodiske og praktiske erfaringer fra projektperioden. Erfaringerne er opsamlet fra samarbejdet med 12 unge. Tre konsulenter og en socialfaglig leder har været gennemgående medarbejdere i projektet, og har løbende evalueret såvel metoder som praksis. De tre konsulenter har i projektperioden taget efteruddannelse i Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge, som Stofrådgivningen i København udbyder. Kataloget er baseret på denne vekselvirkning mellem reflekteret praksis (dagligt samarbejde med unge misbrugere og løbende sparring med kolleger) og faglig udvikling og læring (uddannelse og teoretisk/metodisk refleksion og supervision). EN NY MODEL FOR BESKÆFTIGELSESRETTET MISBRUGS-INDSATS Inspirationskataloget er rettet mod sagsbehandlere og andre, der dagligt samarbejder med unge misbrugere om beskæftigelse og uddannelse. Kataloget skitserer 5 grundsten i arbejdet med unge misbrugere: Forfølg motivation Find og skab nye miljøer og aktiviteter i den unges liv Reducér skadevirkninger Håndtér bagvedliggende årsager Sørg for kontinuitet og tværfaglighed Kataloget beskriver desuden nogle af de redskaber, der har vist sig effektfulde i projektet. Endelig giver vi i kataloget et bud på en ny model for en helhedsorienteret indsats, hvor beskæftigelse er tænkt ind i samarbejdet med unge misbrugere som det bærende element, der kombineres med sociale, personlige og sundhedsmæssige indsatser. Elementerne i indsatsen tænkes parallelt og systemisk i modellen for en beskæftigelsesrettet misbrugs-indsats. Modellen lægger samtidigt op til en diskussion af hvad misbrugsbehandling egentlig er. Metodeudviklingsprojektet peger nemlig på, at det beskæftigelsesfokuserede samarbejde er centralt ift den unges udvikling og stoffrihed, og dermed anvises der nye veje til det nogle ville kalde misbrugsbehandling. Kontakt Væksthuset for mere viden om Væksthusets beskæftigelsesrettede samarbejde med unge misbrugere. VÆKSTHUSET SUNDHOLMSVEJ 34, 1. SAL 2300 KØBENHAVN S T M 2

4 OPGØR MED TRIN-MODEL: EN INTEGRERET INDSATS SKABER UDVIKLING Den unge misbruger kan møde en række strukturelle forhindringer på sin vej fra et aktivt misbrug til en hverdag med reduceret misbrug eller en helt clean tilværelse. Det kan eksempelvis være et psykiatrisk system, som kræver at den unge er stoffri, før behandling iværksættes, et misbrugsbehandlingssystem, som kræver en grundig psykiatrisk udredning, før misbrugsbehandling iværksættes, og en uddannelsesinstitution, der har nul-tolerance overfor rusmidler. Case Ventetid forværrer situationen Malene begynder i Væksthuset efter et forløb i Rådgivningscentret. Hun har et aktivt misbrug af alkohol og rygeheroin. Hun er skrevet op til en psykiater, fordi hun har brug for at få fornyet sin recept og justeret sin angstdæmpende medicin. Mens hun venter på psykiater får hun derfor ikke sin medicin, og hendes sociale angst stiger. Dermed vokser også hendes alkoholforbrug, som hun bruger til at dæmpe angsten med for at kunne være i selskab med andre. Malene har også en ADHDdiagnose, som træder tydeligt frem i denne periode: Hendes liv er kaotisk, hun er forvirret og skifter hele tiden retning og holdning, og hun har flere og flere konflikter. Parallelt stiger hendes forbrug af rygeheroin. Det er dét hun bruger til at slappe af på, når det hele bliver for kaotisk. Undervejs i forløbet viser det sig, at den psykiater hun har været skrevet op til ikke vil tage imod hende, da hun, udover sine psykiske lidelser, også har et aktivt misbrug. Hun skrives op til en ny psykiater. Efter et halvt år har hun stadig ikke fået tid hos en psykiater. Selvmedicineringen fortsætter og eskalerer, hun udebliver fra samtaler og aftaler i højere grad. Projektets erfaringer peger på, at der er behov for et opgør med en model, hvor indsatserne til unge misbrugere foregår i adskilte trin der ligger i forlængelse af hinanden. Der er derimod behov for at samtænke de forskellige indsatser og gennemføre dem integreret og parallelt. Dette skift kan illustreres således: 3

5 Trin-model Trin 1 Misbrugsbehandling Clean Udredt "Klar" Aktør: Behandlingssystemet Trin 2 "Rydde op" Bolig Økonomi Aktør: Konsulent Støttekontaktperson Netværk Trin 3 Begynde job og uddannelse Aktør: Konsulent Jobcenter Arbejdsgiver Uddannelse Trin 4 Ny hverdag Aktør: Støttekontaktperson Sagsbehandler Netværk Frivillige I trinmodellen ligger indsatser i forlængelse af hinanden, og de forskellige trin gennemføres separat trin for trin. Gennemførelse af det ene trin er adgangsgivende til næste trin. Modellen bygger på en forestilling om, at misbruget skal afvikles før andre ting kan sættes i gang. Det vil sige en forestilling om, at misbruget er det primære problem. Trin-modellen skal opfattes som en grafisk fremstilling af de udfordringer, den unge misbruger kan møde, når forskellige forhold gør, at den unge ikke kan komme fra den ene kasse til den næste; en problematik, der kan forhindre eller forhale den unges udvikling i retningen af at blive stoffri og få en uddannelse eller et job. Integreret model en koordineret helhedsindsats "Rydde op" Ny hverdag Misbrugsbehandling Finde job og uddannelse Den integrerede model sætter ind på alle 4 områder parallelt, modsat trinmodellen, der håndterer problematikker adskilt og på en måde, der stiller krav, den unge sjældent kan honorere. Den integrerede model sikrer, at man ikke mister momentum i den unges udvikling, men kan tage fat og handle når 4

6 motivationen er til stede (for den ene eller anden handling). Den unge undgår at skulle vente og kvalificere sig til næste skridt, og dermed risikere tilbagefald i venteperioden, som vi så i eksemplet med Malene. Man kan også sige, at misbrugerens vej mod en clean eller mindre misbrugende tilværelse er som at gå i modsat retning af en rulletrappe: Man skal blive ved med at bevæge sig, ellers kører man ned og falder af. Samtidig giver modellen også mulighed for at tage fat der, hvor motivationen findes, uden hensyntagen til om misbruget reduceres eller afvikles i første omgang. Man undgår en løftet pegefinger i forhold til den unges misbrug (som den unge måske ikke selv betragter som et misbrug), men møder den unge med hjælp og støtte rettet mod den unges egne aktuelle ønsker og behov. Denne tanke om, at en ændring i dele af den unges livsverden skaber ændring i andre dele af den unges livsverden som en slags kædereaktion, hviler på det systemiske teorifundament, som har været grundlæggende i konsulenternes samarbejde med projektdeltagerne. Koordinerende konsulent håndholdt indsats For at den integrerede model skal virke, kræves det, at den unge tilknyttes én fast konsulent, som kan sikre kontinuitet over tid og på tværs af indsatser og forskellige aktører, der er involveret i den unge. Én konsulent, der opbygger en relation til den unge over tid, og skaber de trygge og regelmæssige rammer, der virker befordrende for den unges udvikling. I de to modeller (trin-modellen og den integrerede model) er det de samme aktører, der er involveret i den unges liv (behandlingssystemet, netværk, støttekontaktperson, Jobcenter, sagsbehandler osv). Forskellen er, at der i den integrerede model er én gennemgående konsulent, der koordinerer indsatsen og de forskellige aktørers bidrag. Forløbet er håndholdt: Konsulenten er tilgængelig, kan kontaktes udenfor åbningstid, følger op dagligt ved at mødes, ringe, smse eller andet, og inddrager hele tiden de indsatser og personer, der er nødvendige. Den gennemgående konsulent sikrer kontinuitet på den unges vej fra misbrug mod job og uddannelse; en kontinuitet, der også er med til at sikre at et beskæftigelsesrettet tilbud hele tiden er relevant og meningsfuldt for den unge. Når det er én konsulent, der koordinerer forløbet og har overblik over de forskellige tiltag, der er igangsat parallelt og samtidig én konsulent, der har en god og tillidsbaseret relation til den unge - betyder det, at konsulent og den unge løbende kan justere og tilpasse forløbet til de aktuelle behov, og dermed fastholde den unges motivation og fremdrift. 5

7 GRUNDSTEN I DEN INTEGREREDE MODEL I løbet af metodeudviklingsprojektet har der tegnet sig en række værdimæssige grundsten, som har vist sig centrale for at skabe optimale rammer for et godt forløb. Et godt forløb indebærer, at den unge bliver clean eller får reduceret sit misbrug væsentligt, og at den unge samlet set opnår en udvikling i sin dagligdag, der bringer ham eller hende videre i retningen af job, uddannelse og et liv uden rusmidler. Disse grundsten kan ses som en alternativ optik, der står i modsætning til de krav og holdninger, den unge tidligere har mødt i sin omverden. Den integrerede model har den unges livsverden i fokus, og kan dermed ses som modsætning misbrugsbehandling, der har misbruget i fokus: Misbrug i fokus Livsverden i fokus Afvænning Forfølg motivation Fjerne den unge fra misbrugsmiljø Clean som primært mål Find og skab nye miljøer og aktiviteter i den unges liv Reducér skadevirkninger Misbruget er problemet i sig selv Håndtér bagvedliggende årsager Eksperter og ressourcepersoner arbejder adskilt Sørg for kontinuitet og tværfaglighed Vi uddyber de 5 grundsten på de næste sider. 6

8 1. Forfølg motivationen En af metodeudviklingsprojektets idéer har været at erstatte misbrugerens dopaminudløsende stofindtag med meningsfulde aktiviteter, der ligeledes udløser dopamin. Det har vist sig umuligt at erstatte stofindtag of stoffernes effekter én-til-én med aktiviteter, og unødvendigt at erstatte et kick (fra stoffer) med et nyt kick (fra en tur på en klatrevæg, eksempelvis). Det drejer sig snarere om at bygge en ny meningsfuldhed i tilværelsen op på ny, og på den måde over tid erstatte misbruget og gøre det liv, der hører til, uinteressant. Konsulentens opgave er i den sammenhæng at undersøge hvilke andre lystbetonede og motiverende aktiviteter den unge kan indgå i. Det vil sige at konsulenten sammen med den unge går på jagt efter hvad der gør den unge glad og energifyldt, og dernæst forsøger at koble konkrete aktiviteter på. I projektet har det været centralt at følge de unges ønsker om hvilke opgaver og brancher, der kunne tænke sig at arbejde indenfor uagtet at det i første omgang har syntes uopnåeligt for den unge. Case: Fastholdelse gennem motivation Silja har altid ønsket at bliver falckredder. Men hun har aldrig undersøgt hvordan man bliver dét, og har ingen idé om hvad hun ellers kunne tænke sig. Hun misbruger rygeheroin, er gået ud af 8. klasse, har ingen uddannelse og udsigten til at blive falckredder er derfor ikke realistisk indenfor en overskuelig tidshorisont. Konsulenten og Silja undersøger alligevel hvordan det kan lade sig gøre. Første skridt er at tage 9. klasse, så vejen for forskellige uddannelser og jobs kan åbne sig. I løbet af samarbejdet stiger Siljas misbrug, og der er tiltagende kaos i hendes tilværelse. Den ene uge vil hun være jurist, den næste vil hun være skolelærer. Konsulenten fortsætter med at følge hende i hendes ønsker, og lykkes gennem samtalerne og undersøgelsen af dem, at opbygge og fastholde relationen til Silja. Nogle dage ser Silja fordelene ved at tage 9. klasse, og undersøger sammen med konsulenten hvordan det kan lade sig gøre. I projektet har motivationen for job og uddannelse været afgørende, alene fordi projektets afsæt har været at samarbejde beskæftigelsesrettet med de unge misbrugere. Dog er job og uddannelse langt fra de eneste motivationsfaktorer, der arbejdes med. På samme måde undersøger og forfølger konsulenten andre sociale og personlige interesseområder i den unges liv, som kan give glæde og energi. I ét eksempel var den unges interesse at begynde at motionere for at få uroen ud af kroppen og have en god grund til at komme ud af døren. Projektet finansierede en medlemskab til et fitness-center. 7

9 2. Find og skab nye miljøer og aktiviteter i den unges liv Unge med misbrugsproblemer har ofte et netværk af venner og bekendte, som også misbruger. Det er projektets erfaring, at det ikke er hverken realistisk eller nødvendigt at flytte den unge ud af sit miljø for at kunne arbejde med misbrugsproblemet. Nok fjerner man den unge fra risikosituationer, hvor den unge kan fristes til at fortsætte sit misbrug og måske miste motivationen for at gå i en anden retning. Men samtidig fjerner man også den unge fra det sociale liv, som også er vigtigt for et godt og meningsfuldt liv. Derfor skal man kunne arbejde med den unge i hans/hendes miljø. Den unges motivation til at sætte noget andet i stedet for et socialt samvær, hvor misbrug måske er samlende og værdifuldt, skal komme fra den unge selv og støtten fra konsulenten består i, at man sammen med den unge løbende opdyrker alternativer og bygger miljøer ovenpå, sådan at den unge med tiden selv tager initiativ til at fjerne sig fra misbrugsmiljøet. Mens den unge stadig har tæt kontakt til venner i misbrugsmiljøet og bevæger sig i miljøer, hvor der misbruges (og fristes), kan den unge træne sin evne til at sige nej og opleve succes når det lykkes. Case: Vælge fra og finde alternativer Malene hænger tit ud hos sin faste pusher, hvor hun køber og ryger heroin. Hun ved godt, hvad der sker, når hun går derhen. Det er lykkedes hende nogle gange at beslutte sig for at blive hjemme. Løbende har konsulenten samtaler med Malene om hvad hun kan gøre når miljøet og stofferne trækker. Hvad siger vennerne når du ikke kommer? Hvad gjorde du for at holde dig væk? Hvor lang tid er det siden du har været der sidst var der et længere slip end sidst? Det er rart at snakke om det, siger Malene. Hun fortæller også, at hun mangler et nyt netværk, og at hun gennem de seneste to år har fjernet sig fra sine gamle veninder og tidligere arbejdskolleger fra et fritidsjob. Konsulenten og Malene snakker om hvordan hun kan genoptage kontakten til dem. Malene prøver efterfølgende at ringe til en veninde, som hun mødes med. 8

10 3. Reducer skadevirkninger I tråd med trin-modellen kan man tro, at den unges liv først bliver godt når misbruget er blevet lagt på hylden. Metodeudviklingsprojektets erfaringer peger imidlertid på, at man med fordel kan arbejde med en nuancering eller skalering af misbruget med det formål at reducere de skadevirkninger, misbruget kan have socialt, helbredsmæssigt og i relation til job og uddannelse. Grundantagelsen her er, at den unge holder fast i sit misbrug, fordi det hjælper ham/hende med noget, fx at klare hverdagen, at håndtere sociale relationer, at kunne tage sig sammen, at reducere ubehag osv. Misbruget har med andre ord et formål. Man er som konsulent nødt til at respektere dette formål indledningsvist, og i stedet arbejde med reduktion af forbrug og følgeskader. Dette kan betyde, at den unge hurtigere og nemmere opnår succes, fordi målet ikke er blive helt clean, men at reducere misbrug eller i første omgang at finde en måde at misbruge på, der kan kombineres med det øvrige liv. På sigt lærer og øver den unge sig på at klare hverdagen, håndtere sociale relationer uden rusmidler. Udviklingen mod mindre og mindre misbrug starter et sted, og de små skridt fremad skal vurderes værdifulde og tænkes ind det beskæftigelsesrettede forløb. På den måde kan denne grundsten forstås som både reduktion af fysiske og psykiske skader ved selve misbruget og som reduktion af de skader på det sociale liv, som misbruget også kan bevirke. Case: Reduktion og viden om stoffer John misbruger hash, men har et ønske om at reducere sit forbrug. Han er begyndt at forestille sig, at han engang vil have en familie, og så duer det jo ikke at jeg render rundt sådan her, siger han. Konsulenten etablerer en praktik i Væksthusets køkken hver formiddag fra 9-12, fordi John mangler noget at stå op til der kan forhindre ham i at tage den første bon om morgenen. Han prøver at vente med hash til om aftenen, hvor han bruger det til at falde i søvn til. Parallelt arbejder konsulenten med psykoedukation af John i relation til hans misbrug. Hun fortæller ham om hvad der udløser trang, og at den første måned på nedtrapning eller ophør er den sværeste i relation til abstinenser og trang til hash. Hun fortæller, at han er oppe mod stærke kræfter, og viser anerkendelse for at det ikke er nogen let opgave John er i gang med. Ved at undervise John om hvad han kan forvente, hvis han vælger at stoppe sit misbrug, og klæde ham på til hvordan han kan komme igennem de forskellige faser i afvænningen, får John indblik i hvordan han kan handle og håndtere situationen. Der opstår gennem undervisningen og samtaler også snakke om, hvad der udløser misbruget. Ifølge John er han så flov og skamfuld over alt hvad han har gjort imod sin familie. Og han begynder en runde til sin familie, hvor han vil sige undskyld og forsøge at knytte nye, tillidsfulde bånd hvorved han også mener at han kan fjerne noget af trangen til at ryge sin skamfuldhed på afstand. 9

11 4. Håndter bagvedliggende årsager Misbruget er ikke et isoleret problem, der kan løses uafhængigt at den unges øvrige problemer. De problemer som misbruget synes at skabe, løses ikke nødvendigvis ved at misbruget ophører. Misbruget ses snarere som et symptom på, at en række andre forhold i tilværelsen ikke fungerer. Lavt selvværd, forventningsangst, manglende motivation, problematiske familierelationer, begrænset viden og ønsker om alternativer til misbrug oa. Det er de forhold vi skal kigge på for at ændre misbruget og hjælpe den unge på vej videre mod job og uddannelse. Konsulenten er derfor sammen med den unge på udkig efter, hvilke problemer der skal arbejdes med for at skabe en ændring i misbruget. Konsulenten bruger de individuelle samtaler og det kendskab der opbygges over tid, til at finde og adressere de bagvedliggende problemer. Konsulenten hjælper den unge med at få øje på hvad rusmidlerne er et svar på, hvad den unge ikke kan uden rusmidlerne og dernæst til at finde måder at håndtere hverdagen på uden stofferne. Case: Håndtering af andre problemer Metin er 28 år og dealer stoffer. Han har selv et stort forbrug af hash. Han har et barn, som han ikke må se. Dels på grund af sit misbrug, og dels på grund af noget kriminalitet. Konsulentens samtaler med Metin handler ikke så meget om at holde op med at ryge hash, men om hvordan han kan få det liv han ønsker, hvor han har en relation til sit barn. Metin fortæller, hvordan han ofte bliver hidsig og farer op, at han kommer op at slås og der tegner sig et handlemønster, som Metin er motiveret for at ændre på. Nogle unge misbrugere har diagnoser eller psykiske udfordringer, som ikke tidligere er blevet undersøgt eller beskrevet. Både psykologer og psykiatere kan trækkes ind i samarbejdet med den unge, hvis den unge eller konsulenten oplever behov for det. Gennem få samtaler og eventuelle tests kan disse fagpersoner pege på diagnoser eller psykiske problemer, der skal håndteres. Psykolog eller psykiater involveres i samarbejdet ud fra en beskæftigelsesrettet optik: Det handler om at afdække og adressere de bagvedliggende årsager til misbrug, med henblik på, at den unge skal komme videre i sit liv i retningen af job og uddannelse. Navnlig i forhold til de tilfælde hvor misbruget er udtryk for selvmedicinering i forhold en psykisk lidelse, eller hvor der er dobbeltdiagnoser i spil, er psykiateren et vigtigt element at trække ind i indsatsen. Med den rette medicinering kan den unge måske undvære selvmedicinering og begynde at profittere af de andre indsatser, der tilbydes. I løbet af projektperioden er det blevet meget tydeligt, at de konsulenter, der samarbejder med unge misbrugere, skal fagligt være i stand til at spotte behovet for psykologisk eller psykiatrisk udredning. 10

12 5. Sørg for kontinuitet og tværfaglighed Som et led i den integrerede indsats er det tværfaglige samarbejde nødvendigt for at skabe kontinuitet i den unges vej mod stoffrihed. Derfor skal ethvert samarbejde bygge videre på de fremskridt, der allerede er skabt i andre tilbud eller samarbejder, den unge har indgået i. Det kan på den ene side være motiverende for den unge at starte på en frisk. Men på den anden side mistes sammenhængen og kontinuiteten i den unges udvikling, hvis det, der allerede er gjort, afprøvet og udviklet i forhold til den unge, ikke tages i betragtning. Case Brobygning mellem forskellige aktører Væksthuset møder Mark da han er ved at afsluttet et forløb i Rådgivningscentret. Mark er blevet henvist af jobcentret. Som en af de første indsatser, aftaler konsulenten et møde mellem Rådgivningcentret, Mark og Væksthuset. Ved mødet overleverer Rådgivningscentret viden og idéer til det videre arbejde med den unge og Mark fortæller hvad han selv har lyst til at fortsætte med. Konsulenten koordinerer samarbejdet de øvrige aktører omkring den unge. Det kan eksempelvis være UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), som har samarbejdet med den unge op til det 18. år, studievejleder eller underviser på erhvervsskole, socialrådgiver på Jobcentret, socialrådgiver i socialforvaltningen eller andre ressourcepersoner, der har været eller bør involveres i samarbejdet omkring den unge. Formålet med det koordinerede samarbejde er at sikre, dels at alle relevante ressourcer er på banen. Og dels, at den unge ikke løber mellem forskellige instanser med forskellige holdninger og tilbud. Indsatsen skal opleves kontinuerlig og sammenhængende, og dermed effektfuld i forhold til den unges mål om stoffrihed, job og uddannelse. 11

13 ERFARINGER MED KONKRETE REDSKABER OG INDSATSER Som beskrevet er der en række grundelementer i den integrerede indsats, vi beskriver her i inspirationskataloget. Man kan sige, at der er en grundopskrift, som vi så tilsætter forskellige elementer i samarbejdet med den enkelte unge misbruger. Eksempelvis er der nogle unge, som ikke umiddelbart har gavn af indsatsen kognitiv adfærdstræning, mens det for andre kan være nøglen til at komme videre. Vi tilfører løbende nye elementer og skræddersyer samarbejdet i en løbende respons på den enkelte unges udvikling og problemer. Derigennem sikres, at forløbet hele tiden er meningsfuldt i relation til misbrug og eventuelle psykiske lidelser og at forløbet har retning mod uddannelse og beskæftigelse. Og endelig sikres det, at indsatserne times rigtigt i forhold til hvor den unge er på vejen mod reduktion af misbrug eller ophør. I det næste afsnit beskrives nogle af de konkrete metoder, der har vist sig særligt effektive i samarbejdet med unge misbrugere. For yderligere information om de enkelte metodiske redskaber og indsatser: Kontakt Væksthuset. INDIVIDUELLE SAMTALER - KOMMUNIKATIONSSTILE Individuelle samtaler er et gennemgående redskab i samarbejdet mellem ung og Væksthuset. Som indgang til samarbejdet afholdes en samtale, hvor målsætninger i forløbet drøftes, den første relation dannes og indsatser i forløbet begynder at blive sammensat. For nogle unge er det afgørende for det videre forløb, at opstarten på et samarbejde foregår i et roligt tempo, og at der sikres en tillidsfuld relationsdannelse. Denne opstart med flere samtaler over tid, betragtes som en investering i, at den unge kommer videre. For andre unge er det vigtigt at der sker noget fra første dag ikke så meget snak. I de tilfælde vil de individuelle samtaler fylde mindre til en start, og udbygges i indhold sidenhen. Samtalerne kan have forskellige vinkler eller tilgange, alt efter hvilket resultat der sigtes mod i en given periode af samarbejdet. Samtalerne er ikke terapeutiske, men berører centrale emner i den unges tilværelse. Konsulenten indtager så at sige forskellige positioner ift den unge. Det væsentlige bliver her at kunne skifte mellem forskellige kommunikationsstile efter behov. Stilene er beskrevet her: inspirerende hvor målet er at tænde en gnist og skabe mening for den unge tilknyttende hvor målet er at skabe tillid og tryghed for den unge rammesættende hvor målet er at skabe klarhed om roller, regler og forventninger temposættende hvor målet er at skabe tillid til, at resultater kan nås og, at den unge oplever, at der sker noget problemløsende hvor målet er at fjerne problemer, der står i vejen for udvikling udviklende hvor målet er, at den unge selv udvikler kompetencer til at løse sine problemer rådgivende hvor målet er, at den unge kan foretage et valg med støtte fra en voksen ekspert inddragende hvor målet er, at den unge selv kommer på banen med løsninger og holdninger 12

14 FORANDRINGSCIRKLEN Forandringscirklen bruges som teoretisk og metodisk redskab hos de fleste, der samarbejder med misbrugere. Ved hjælp af modellen inddeles misbrugerens udvikling i forandringsfaser. Faserne bruges til at analysere hvor i sin udvikling misbrugeren befinder sig, og hvilke redskaber og roller konsulenten skal sætte i spil i relation dertil. I alle faser er der mulighed for tilbagefald, som også skal håndteres som en del af indsatsen. Afslutning Før-overvejelse Vedligeholdelse Overvejelse Handling Planlægning Kilde: James Prochaska; Changing for good. Pointen med modellen er, at samarbejdet med misbrugeren skal times til forandringssituation, som den unge står i aktuelt. Det nytter eksempelvis ikke at lægge planer for hvilken uddannelse (Planlægningsfasen) den unge skal tage, hvis den unge slet ikke er begyndt at overveje at ændre livsstil (Før-overvejelse). Eller at gå i gang med egentlige handlinger, så længe den unge fortsat overvejer fordele og ulemper ved at kvitte misbruget. Modellen er særlig god til at fange de situationer, hvor konsulent og den unge mentalt set befinder sig i hver sin fase. Forandringscirklen kan således også bruges til at kvalificere konsulentens valg af position og kommunikation i de individuelle samtaler: Konsulenten kan således godt tale om uddannelse og job i førovervejelses-fasen, hvis målet er at være inspirerende. Mens en temposættende position kan være uhensigtsmæssig. 13

15 AMBIVALENSSKEMA Et ambivalensskema bruges som et dialogværktøj til at tydeliggøre ambivalensen i et valg, der har både fordele og ulemper. Borgeren hjælpes til at konkretisere og visuelt tydeliggøre fordele og ulemper ved en potentiel forandring. Skemaet kan eksempelvis bruges i Forandringscirklens overvejelsesfase. Skemaet kan bruges i de situationer, hvor deltageren udtrykker ambivalens altså, hvor der både er fordele og ulemper ved at skabe en forandring (trappe ned, søge nye venner, stoppe med at deale stoffer) og ved ikke at gøre det. Det drejer sig om på den ene side at anerkende de udsagn, der taler imod forandring og på den anden side at forstørre eller fremhæve de udsagn, der taler for en forandring. Ved hjælp af skemaet kan man fx bede den unge skalere, hvor vigtigt de enkelte punkter er fra 1-10 og hvor stor sandsynlighed, der er for, at det sker også fra Eksempelvis kan angsten for at genoptage misbrug fylde 10 på en skala, men sandsynligheden for at det sker, måske kun er på 5. Kunsten er i dialogen at få deltageren til selv at finde argumenterne for den ønskede forandring dvs. forstørre de udsagn der taler positivt for forandring. Metoden fungerer bedst, når man skriver det ned, enten på papir eller tavle, fordi det så bliver synligt at fordelene er flere og fylder mere end ulemperne. Når man har det på et stykke papir kan den unge tage det med hjem og kigge på det. Eller tage et billede med sin telefon af tavlen. Emne: Holde op med at ryge hash At holde op (forandring) At fortsætte (status quo) Fordele Skabe ny fremtid Slippe for udgiften Få det bedre Se mit barn Selvtillid Ro på Fællesskab Klare hele verden Slippe for at forholde mig til problemer Ulemper Bange for tankemylder når jeg holder op Skal forholde mig til ting jeg ikke vil tænke på Abstinenser Bange for at sige til venner, at jeg slutter Der sker ikke noget nyt Jeg får aldrig en familie Bruger for meget tid på at hente stoffer Søvnbesvær Min kæreste er træt af det Må ikke se mit barn Kilde: Miller, Willian R. & Rollnick, Stephen 2004 (2002). Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, København. 14

16 LIVSHJULET Livshjulet bruges i et samarbejde mellem den unge og konsulenten til at finde drømme og ønsker frem og til at definere det gode liv og de gode relationer i livet. Den unge beskriver sit liv på forskellige områder (de forskellige lagkagestykker i figuren), som han/hun selv definerer. Det kan for eksempel være kærlighed, bolig, fritid, venner, økonomi, familie. Dernæst scores de forskellige områder på en skala fra 1 til 10, alt efter hvor meget disse områder fylder i livet. Derudfra følger en snak om, hvor meget tid man bruger på de forskellige områder, og hvordan den unge godt kunne tænke sig det så ud. Livshjulet er således både et redskab til at analysere den aktuelle situation, og et samtaleredskab, der åbner op for snakke om hvad den unge gerne vil og har lyst til. Hvis den unge ikke kan komme i tanke om et eneste jobønske, kan livshjulet eksempelvis bruges til at afsøge de områder i den unges liv, hvor der er noget, der er vigtigt for den unge og derudfra kan der så tænkes jobfunktioner, brancher eller uddannelser, der kan kobles på den unges interesse. ROLLEMODELLER Væksthuset arrangerer møder med rollemodeller dvs. andre unge, der har været i en lignende situation som de unge ift. misbrug, psykisk lidelse, selvmedicinering eller på andre måde sammenlignelige livsomstændigheder. Erfaringen er, at sådanne rollemodeller ofte kan virke både inspirerende og motiverende for den unge, der på den måde får håb og tro på at det kan lykkes at ændre sit misbrug og det liv, der følger med misbruget. 15

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere