Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Lone Dybkjær (RV) og Marianne Jelved (RV) Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Folketinget pålægger regeringen at iværksætte arbejdet med en national handlingsplan mod organiseret kriminalitet og væbnede opgør og indkalde bidrag fra politi, sociale myndigheder, Det Kriminalpræventive Råd, KL, sociale organisationer, arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer som handelsstandsforeninger, idrætsforeninger og andre interessenter og fremlægge forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af kriminalitet og væbnede opgør for Folketinget senest den 1. april Forslaget til handlingsplan skal indeholde en bred vifte af tiltag med henblik på at sikre de nødvendige politiressourcer, forebygge, at unge kommer ud i kriminalitet, mindske markederne for organiseret kriminalitet, mindske mængden af våben og støtte vidner samt andre tiltag, der kan styrke trygheden i berørte områder, herunder betydningen af at inddrage forældrene i forebyggelsesinitiativer. Som led i handlingsplanen bør der afsættes midler til forskning i, hvordan rekruttering af unge til organiseret kriminalitet kan bremses. AX011556

2 2 Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af B 141, forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør, se Folketingstidende tillæg A side 5235 og I den seneste tid har vi oplevet en uhyggelig udvikling med et fortsat stort antal skudepisoder på åben gade med dræbte og tilskadekomne. Bag konflikten ligger en kamp mellem kriminelle, en kamp, der i høj grad drejer sig om fordelingen af fortjenesten fra organiseret kriminalitet: handel med hash og narko, prostitution, menneskehandel, våben, smugleri, spil etc. Det er en konflikt, der fortsætter, selv om politiet bl.a. har haft frit lejdekampagne m.v. Det er dybt bekymrende og ikke noget, vi bare skal vænne os til. Mange bekymrede borgere er virkelig utrygge og føler sig afmægtige. Og det er nedbrydende for samfundet. Hvis vi ikke tager problemerne meget alvorligt og sætter ind imod dem, risikerer vi at få en udvikling, hvor de ressourcestærke forskanser sig med flere og flere alarmer og sikkerhedsvagter, hvor grupper og områder i samfundet bliver opgivet og betegnet som farlige steder at komme, hvor en del af vore børn og unge kommer ud i alvorlig kriminalitet, og hvor en række ordentlige virksomheder går nedenom og hjem, fordi de ikke kan klare sig i konkurrencen med det kriminelle miljø. Problemerne er så alvorlige, at vi ikke kan nøjes med bare at råbe på hårdere straffe eller flere socialpædagoger. Der skal en bred vifte af tiltag til, og det er nødvendigt at inddrage både professionelle og civilsamfundet. Vi skal melde klart ud, at vi ikke vil acceptere, at de kriminelle sætter dagsordenen. Det er den første og afgørende beslutning. Den næste afgørende beslutning er, at vi kun kan løse problemerne i fællesskab. Og alle må hjælpe til. Dernæst skal vi se på, hvordan vi kan løse problemerne, både hvert enkelt og tilsammen. Forslagsstillerne mener derfor, at det er nødvendigt med en national handlingsplan. Planen skal endvidere afsætte de nødvendige ressourcer og investeringer. Som et led i planen bør der afholdes møder i de kommuner og lokalsamfund, som er berørt af problemerne, hvor beboere og myndigheder og organisationer sammen drøfter, hvad der kan gøres, og på baggrund af drøftelserne udarbejder lokale tryghedsplaner og især gør noget for, at planerne så også bliver til virkelighed, og at de kører over en længere årrække og ikke bare som korte projekter i et år eller to. Den nationale og de lokale tryghedsplaner bør indeholde en række elementer, som f.eks. kan være nogle af de følgende: Styrket social forebyggelse: Der skal være en grundlæggende social forebyggelse, dvs. sundhedsplejersker, daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og uddannelser med tilstrækkelige ressourcer. Det betyder også flere ressourcer til opsøgende og forebyggende socialt arbejde, hvor udsatte familier får hjælp til at håndtere problemerne. Både private og offentlige arbejdsgivere har en vigtig rolle med at sikre arbejdspladser, ikke mindst til unge, der har fået en plet på straffeattesten. Styrket politiindsats: Politiets indsats på området skal styrkes vedvarende og ikke kun for den periode, hvor skyderierne er værst. Beredskabet skal være tilstrækkelig højt til, at politiet også kan rykke ud om aftenen og om natten. Politiet bør have mobilhomes som i Stockholm, så politiet kan være til stede torsdag, fredag og lørdag aften på de steder, hvor problemerne opstår. Tryghed i det offentlige rum: Det offentlige rum skal indrettes således, at det bliver så trygt og sikkert som muligt. Det betyder f.eks. sikring af gadebelysning, cafeer, aftenåbne biblioteker m.m. og andet, som tiltrækker mennesker til steder, hvor der i dag kun er overvågningskameraer, og en øjeblikkelig udbedring af skader efter hærværk. Der skal fortsat være frit lejde-initiativer. Konsekvens med virkning: Børn og unge, der for første gang begår kriminalitet, skal mærke en konsekvens allerede inden for en uge. F.eks. skal de rydde op efter det hærværk, de har begået, og de skal møde de mennesker, som deres kriminalitet er gået ud over. Konsekvensen skal omhandle en lang række tiltag. Fængsel skal forbeholdes grov kriminalitet som drab og voldtægt, da fængsel ofte fastholder unge i kriminalitet og derfor skal være sidste udvej. Beskyttelse af civilsamfundet: Det er rigtig svært for naboer at tage kampen op med kriminaliteten i deres lokalområde, hvis de står alene og får utilstrækkelig hjælp. Derfor skal der være tilbud om en hurtig og effektiv beskyttelse fra

3 3 både politi, sociale myndigheder og lokalsamfund. Det gælder både, når en ejerforening vil smide et bordel ud, en kioskejer siger nej til at sælge hash og ulovlige sodavand og et offer for menneskehandel søger hjælp. Der bør udarbejdes en bred vifte af tiltag, herunder overfaldsalarmer, beskyttelsescentre og lokale ressourcepersoner, der bakker den pågældende op. Farvel til våbnene: Der bør gennemføres årlige kampagner mod våben. Det er vigtigt at drøfte nøje, hvordan kampagnerne udformes, så de ikke fører til, at flere føler sig utrygge og derfor anskaffer sig våben, men tværtimod udbreder opfattelsen af, at det er fejt og ødelæggende for fællesskabet at gå med våben. Kampagnen bør følges op af en årlig»frit lejde-aktion«, så så mange våben som muligt kommer væk fra gaden. Der skal indføres et effektivt nationalt våbenregister, og antallet af mennesker, der må have våben lovligt i deres hjem, skal indskrænkes kraftigt. Endelig skal grænsekontrollen opprioriteres, så færre våben fra udlandet når ind over den danske grænse. Sæt ind mod efterspørgslen Hvis den organiserede kriminalitet skal bekæmpes, er det allervigtigste at begrænse incitamentet til kriminalitet og dermed effektivt begrænse, hvor store summer kriminelle kan tjene på det danske marked. Dette gør det nødvendigt at overveje, hvorledes vi bedst kan begrænse efterspørgslen efter de kriminelles udbud. En stor del af befolkningen bruger hash, og der er så mange penge i det, at det i høj grad har været medvirkende til, at der er kommet organiseret kriminalitet i store dele af Danmark. Endvidere har der ikke været succes med at dæmpe efterspørgslen efter hårdere stoffer. En indsats imod efterspørgslen efter hash og narko bør derfor være et omdrejningspunkt i en national handlingsplan. Forslagsstillerne har forskellige holdninger til løsninger, men det foreslås, at der nedsættes et udvalg, som kan se på erfaringerne både fra Danmark og fra andre lande og komme med forslag til, hvad der kan gøres. Med hensyn til narko og hash handler det dog bl.a. om oplysningskampagner. Forskning viser, at så simpel en indsats som at fortælle unge, hvor lidt andre unge ryger, drikker og tager stoffer, faktisk fører til et lavere forbrug. Men det handler også om at skabe miljøer, herunder arbejdsmiljøer, hvor der bliver sagt nej til narko og hash. Samtidig er der behov for at få fokus på narko- og hashmisbrug på arbejdspladserne, så det bliver taget mindst lige så alvorligt som alkohol. Og så skal der selvfølgelig være en bred vifte af forskellige behandlingstilbud. Med hensyn til prostitution og menneskehandel kan der både sættes ind med kampagner, med selvhjælpskurser til de mænd, der efterspørger prostituerede, med bedre seksualvejledning både i ungdomsuddannelserne og generelt i samfundet, med oplysning om de negative skadevirkninger af prostitution og med en social indsats for at hjælpe dem, der er i prostitution. Samtidig skal en langt stærkere politiindsats gøre det sværere for bagmændene. Forskellige modeller for kriminalisering af sexkøbere kan også med fordel diskuteres. Derudover er der brug for at få afklaret, hvordan vi håndterer det organiserede tiggeri og lommetyveri udøvet af børn og voksne fra andre EU-lande, der nogle gange er handlet hertil. Salget af indsmuglet slik og sodavand bekæmpes ved, at lokalbefolkningen inddrages i kampen mod den organiserede kriminalitet, så man bliver klar over, hvad man støtter ved at købe de billige sodavand. Vi har i Danmark et ret stærkt samfund med et stærkt demokrati, lav kriminalitet og meget lidt korruption, men billedet kan ret hurtigt ændre sig, hvis vi ikke gør noget. Derfor er der brug for, at vi i fællesskab beslutter: Vi vil ikke lade de kriminelle sætte dagsordenen. Den nationale handlingsplan bør løbe i 4 år ad gangen med mulighed for justeringer undervejs. Men en række af de indsatser, der sættes i værk, bør være permanente. Et af de store problemer med indsatsen i de senere år har været de mange korte projekter, der kun lige nåede at komme i gang og vise, at der var muligheder for at få god effekt af indsatsen, og så blev de lukket ned igen. Hvis der en dag ikke længere er behov for en indsats, må man tage debatten og afslutte indsatsen, men der er desværre ikke noget, der tyder på, at de problemer, vi ser nu, forsvinder inden for en overskuelig fremtid. Så længe der er så stor ulighed i Danmark og i verden, vil der være en omfattende organiseret kriminalitet. Derfor gælder det om at fastholde en bred vifte af indsatser imod den kriminalitet. Hvis vi nogle få år slækker på indsatsen, vil problemerne hurtigt vokse igen. Handlingsplanen skal selvfølgelig koordineres med de initiativer, der allerede findes, f.eks. handlingsplanen mod menneskehandel. Handlingsplanen skal ligesom de handlingsplaner, der findes på en række andre områder, ikke vedtages som et lovforslag eller beslutningsforslag i Folketinget. Men da den i høj grad vil være styrende for indsatsen på området,

4 bør et udkast fremsendes til Folketingets Retsudvalg og Socialudvalg, der så kan diskutere udkastet i åbenhed, frem for at det bliver afhandlet bag lukkede døre. 4

5 5 Skriftlig fremsættelse Line Barfod (EL): Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør. (Beslutningsforslag nr. B 29). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Benhke (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere