MEB/OL Maj Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene"

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet, hvor meget tid de bruger på administration, og hvor meget tid der er til kontakten med borgerne. Svarene viser, at langt størstedelen af tiden bruges til administration og interne opgaver (79 procent), mens omkring én femtedel af tiden (21 procent) bruges på borgerkontakt. Fordeling af socialrådgiveres arbejdstid i jobcentre Intern tid 21% Direkte borgertid 12% 9% Indirekte borgertid 58% Administration Undersøgelsen viser også, hvad henholdsvis administration og borgerkontakt dækker over: Administration Det fremgår, at størstedelen af socialrådgivernes arbejdstid 58 procent går med rent administrative opgaver. Det dækker blandt andet over registrering, journalisering og dokumentation af sager i op til flere forskellige it-systemer fx KMD-Opera, KMD-Sag og KMD- Arbejdsevnemetode, Acadre, Workbase, Essentia (statistik) mv. (varierer imellem 1

2 kommunerne) og Arbejdsmarkedsportalen, hvis der ikke er adgang til KMD-opera eller workbase, som taler sammen med portalen og derfor selv trækker oplysningerne. Registrering af visitation og kontaktforløb Registreringen indeholder bl.a. indberetning til KMD-opera, Workbase eller Arbejdsmarkedsportalen om visitation og kontaktforløb vedrørende kontanthjælpsmodtagerne. Kontaktforløbet består af cv-samtaler, jobsamtaler og rådighedssamtaler. CV-samtalen er den første samtale, som skal afholdes og indberettes inden for den første måneds ledighed. Udover oplysninger om uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse skal CV et indeholde beskæftigelsesmål. CV et skal godkendes af jobcentret. Alle ledige, uanset matchkategori, skal til en jobsamtale i jobcentret hver tredje måned. Jobsamtalerne skal afholdes hyppigere end hver tredje måned, hvis: a) den ledige har kvalifikationer inden for områder, hvor der mangler arbejdskraft, b) der er tvivl om vedkommendes rådighed, eller c) jobcentret skønner, at der er risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse. Efter hver jobsamtale skal der indberettes en beskrivelse i fem dele, også kaldet de fem opmærksomhedspunkter : eget arbejdsmarkedsperspektiv, faglige og praktiske kvalifikationer, personlige kompetencer, økonomi og netværk og helbred. Desuden skal der indberettes en opsamlende vurdering, en vurdering af beskæftigelsespotentialet (match-gruppe) samt borgerens eventuelle kommentarer og det videre forløb. Forud for igangsætning af beskæftigelsesfremmende tilbud skal der desuden altid udarbejdes en skriftlig jobplan. Hver gang der foretages nyt i sagen, skal det registreres, ligesom jobplanen løbende skal ajourføres. Dertil skal lægges administrative opgaver såsom overvågning af ret og pligt altså om hver eneste ledige får de tilbud, de har ret og pligt til, på det rigtige tidspunkt i henhold til gældende regler. Denne overvågning er ikke understøttet af it. Endelig står socialrådgiverne også for indkaldelse af borgeren, andre mødeindkaldelser til f.eks. rundbordssamtaler, udsendelse af oplysningsskemaer og sikring af, at de kommer retur, skrivning af høringsbreve i forbindelse med afgørelser, koordinering af borgerens sag med andre dele af forvaltningen, kontakten til praktiserende læge, til potentielle arbejdspladser, til aktiveringssteder, arbejdsprøvningssteder, uddannelsessteder samt til støttepersoner. Forbindelsen til Arbejdsmarkedsportalen har fortsat tendens til at være ustabil, hvilket gør det ekstra omstændeligt og både forlænger de administrative processer samt skaber stress og frustration hos de medarbejdere, som ikke har adgang til for eksempel KMD-opera og Workbase. 2

3 Særligt administrativt krævende regler Bekræftelse af jobsøgning (7-dages reglen) På Jobnet skal alle ledige bekræfte deres CV hver 7. dag. Der tages højde for ferie og sygdom, hvilket medfører, at medarbejderne i jobcentret skal registrere, hvornår hver eneste ledige er blevet syg og er blevet rask igen. Hvis den ledige ikke bekræfter CV et efter forskrifterne, bliver vedkommende afmeldt som jobsøgende i jobcentret, og mister retten til dagpenge eller kontanthjælp. Første gang CV et ikke bekræftes til tiden, skal der udsendes en påmindelse om, at bekræftelse af CV et skal foretages inden for en given frist. Sker det igen, bliver den ledige afmeldt uden varsel. Beslutningen om afmelding og dermed stop af dagpenge eller kontanthjælp kan påklages enten til Arbejdsdirektoratet eller til Beskæftigelsesankenævnet. Klager borgeren, udfærdiges remonstrationen af jobcentret. Fravær og manglende medvirken Møder borgeren ikke op til en samtale, eller er der fravær i øvrigt, skal socialrådgiveren foretage en vurdering af, om der er tale om rimeligt fravær, som derfor ikke skal sanktioneres, eller om der er tale om urimeligt fravær, som skal efterfølges af sanktion (sanktions- og rådighedsvurdering). Det sker ved kontakt til borgeren (partshøring), telefonisk, pr. mail eller pr. brev. Der skal tillige varsles om eventuelt stop af eller træk i hjælpen som følge af den manglende medvirken i sagen eller manglende rådighed. Socialrådgiveren skal herefter vurdere, hvad der skal ske. Får socialrådgiveren intet svar inden for svarfristen, eller er socialrådgiverens vurdering, at der er tale om urimeligt fravær, skal der indstilles til ydelseskontoret om at sanktionere. Skyldes fraværet sygdom, skal socialrådgiveren tage stilling til, om sygdommen har en karakter, så der skal udfærdiges en sygeopfølgningsplan, hvilket skal noteres i journalen. Sygeopfølgningsplanen skal udfærdiges umiddelbart i forlængelse af, at jobcentret har modtaget meddelelse om sygdommen. Sker det ikke, har kommunen ikke ret til at indhente refusion på den udbetalte ydelse. Alt fravær samt medfølgende vurderinger og konsekvenser skal indberettes i KMDopera/Arbejdsmarkedsportalen, som er en yderst omstændelig indberetning. 300-timersreglen 300-timersreglen kræver, at der holdes skarpt øje med optjening af timer, perioder med undtagelse fra reglen samt rettidig udsendelse af varslingsbreve, partshøringsbreve, afgørelsesbreve og indstilling til ydelseskontoret forud for evt. stop af den ene ægtefælles kontanthjælp. Dette kan påklages, og så følger den tidligere beskrevne administration i forhold 3

4 til klagebehandling. Ofte vil der i forløbet blive sendt en indkaldelse til samtale, med henblik på at sikre de omfattede ægtepars forståelse af reglen samt evt. tilbud om hjælp til at opnå de krævede 300 timer (intensiv jobformidling). Arbejdsevnevurdering Arbejder socialrådgiveren med personer, som søger om revalidering, fleksjob eller pension, eller er der tale om sygedagpengemodtagere, som skal i tilbud, skal der udfærdiges en ressourceprofil i henhold til krav om anvendelse af arbejdsevnemetoden. Det er et større udredningsarbejde, som skal beskrive og vurdere 12 elementer af borgerens ressourcer og barrierer i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hertil skal der bl.a. indhentes lægeerklæringer og iværksættes arbejdsprøvninger, ligesom borgeren skal høres i forhold til de vurderinger, socialrådgiveren foretager, i forbindelse med den samlede vurdering af arbejdsevnen. Skal den ledige/sygemeldte f.eks. i virksomhedspraktik undervejs, skal der udfyldes en række skemaer og indhentes forsikringspapirer for borgeren. Det bemærkes, at der er sammenfald imellem dele af ressourceprofilen og de fem opmærksomhedspunkter, men it-systemerne kan ikke selv sortere i oplysningerne, så socialrådgiveren, som både skal udfylde de fem opmærksomhedspunkter til registrering og indberetning og udfærdige ressourceprofilen samt journalisere det hele, skal bruge tid på at kopiere fra det ene system til de andre. Intern tid Omkring en femtedel (21 procent) af socialrådgivernes arbejdstid går til intern tid, hvilket dækker over mødeaktivitet, orientering om f.eks. nye retningslinjer og udvikling af nye eller allerede indførte it-systemer samt pauser. I intern tid indgår også information om nye love, regler, vejledninger og bekendtgørelser samt opfølgning på nyere ikrafttrådte bestemmelser. Direkte borgerkontakt Godt en tiendedel (12 procent) af socialrådgivernes arbejdstid går med direkte borgerkontakt, hvor socialrådgiveren mødes ansigt-til-ansigt med borgeren. Det kan enten være i jobcentret, på praktikstedet, arbejdsprøvningsinstitutionen, aktiveringsstedet, på virksomheden, hvor borgeren er i løntilskudsjob eller hjemme hos borgeren. Indirekte borgerkontakt Knapt en tiendedel (ni procent) af socialrådgivernes arbejdstid går med indirekte borgerkontakt, som dækker over samtaler med borgeren over telefonen eller mailkorrespondance. 4

5 Ingen forskel på kontanthjælps- og sygedagpengesager For at undersøge, om der er forskel på socialrådgivernes tidsforbrug på forskellige sagsområder, er der blevet der spurgt til, hvilke sagstyper de enkelte socialrådgivere arbejder med. 80 socialrådgivere deltog i undersøgelsen, og de fordeler sig således: Kontanthjælpssager: 44 socialrådgivere Sygedagpengesager: 36 socialrådgivere Ifølge undersøgelsen er der stort set ingen forskel i tidsforbruget mellem socialrådgivere, der arbejder med kontanthjælpssager og socialrådgivere, der arbejder med sygedagpengesager. Socialrådgivernes tid fordeler sig således: Begge grupper bruger 12 procent af deres tid på direkte borgerkontakt Socialrådgivere, der arbejder med kontanthjælpssager, bruger 8 procent af deres tid på indirekte borgerkontakt, mens socialrådgivere, der arbejder med sygedagpengesager, bruger 10 procent af deres tid på indirekte borgerkontakt Socialrådgivere, der arbejder med kontanthjælpssager, bruger 22 procent af deres tid på mødeaktivitet og pauser, mens socialrådgivere, der arbejder med sygedagpengesager bruger 21 procent af deres tid på mødeaktivitet og pauser Socialrådgivere, der arbejder med kontanthjælpssager, bruger 58 procent af deres tid på administration, mens socialrådgivere, der arbejder med sygedagpengesager, bruger 57 procent af deres tid på dette Forholdet mellem administration og borgerkontakt Det er vigtigt at slå fast, at socialrådgiverne har mange helt nødvendige opgaver, der ligger ud over at tale med borgeren, men som er nødvendige for borgerens sag og for, at den samlede socialfaglige indsats i hver enkelt sag kan lykkes. Undersøgelsen peger dog på, at der bruges relativt meget tid på administration sammenholdt med tiden til kontakten med borgerne. Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i uge 11, 12 og 13 i 2009 og i alt deltog 80 socialrådgivere ansat på jobcentre landet over. Respondenterne repræsenterer 38 forskellige kommuner 22 vest for Storebælt og 16 øst for Storebælt. Blandt de 3 største kommuner er Århus repræsenteret med 11 besvarelser, Odense med 7 besvarelser og København med 2 besvarelser. Den kvantitative undersøgelse er fulgt op med 10 opfølgende samtaler med socialrådgivere, hvor der er spurgt ind til arbejdsgange, brug af it-systemer mv. 5

6 Samme tendens i tidligere undersøgelse I efteråret 2006 gennemførtes en lignende undersøgelse. Resultatet dengang var marginalt anderledes, idet 82 procent af socialrådgivernes arbejdstid i jobcentrene gik med administration, møder o.lign., mens 18 procent gik med borgerkontakt. Det kan altså konstateres, at afbureaukratiseringsprojektet på beskæftigelsesområdet kun har haft en effekt, som ligger inden for den statistiske usikkerhed. 6

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere