101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune."

Transkript

1 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service i henhold til bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni Opbygning Kvalitetsstandarden består af 4 dele. Del 1: Lovgrundlag og generel information. Del 2: Ambulant behandling for stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år. Del 3: Ambulant behandling for stofmisbrugere fra 25 år og opefter. Del 4: Døgnbehandling. Del 1 - Lovgrundlag for social behandling for stofmisbrug Lov om Social Service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Retten til at vælge efter stk. 3 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Organisering af Nordfyns Kommunes behandling for stofmisbrug. Nordfyns Kommunes tilbud på ambulant behandling for stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år, varetages af: Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen Slotsgade Odense C Tlf.: Mail: Nordfyns Kommunes tilbud på ambulant behandling for stofmisbrugere fra 25 år og opefter samt misbrugere af opioider under 25 år, varetages af: Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afdeling 1 Grønlandsgade 13 B 5000 Odense C Tlf.: Mail: 1

2 Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afdeling 2 Grønlandsgade 13 A 5000 Odense C Tlf.: Mail: Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, Hjørnely Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen Hjørnely Grønlandsgade Odense C Tlf.: Mail: Hjørnely er en omsorgs- og rådgivningsafdeling for de sværest belastede og mest sårbare stofmisbrugere. De to øvrige afdelinger varetager øvrige behandlingstilbud for målgruppen. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afd. Nordfyn Vestergade Søndersø Mail: Åbningstid mandag og torsdag fra kl Personer, som har stofmisbrugsproblemer og folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, kan frit henvende sig i en af centrets afdelinger og bede om at komme i behandling. Del 2 Ambulant behandling af stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år 1. Opgaver, som udføres i forhold til målgruppen Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen yder rådgivning og behandling i forhold til målgruppen. Det ambulante behandlingstilbud spænder fra information, støtte og rådgivningsforløb til terapeutiske forløb af kortere eller længere varighed. Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen yder også rådgivning og konsultativ virksomhed til eksterne samarbejdspartnere, forældre og andre, herunder anden forebyggende virksomhed. 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen tilbyder ambulant rådgivning og behandling af unge, 14 til ca. 25-årige, med et eksperimenterende brug, samt unge med et egentligt misbrug af alkohol, hash, amfetamin, ecstasy, opioider, medicin, opløsningsmidler, mv. Endvidere tilbydes ambulant rådgivning og behandling af hashmisbrugere over 25 år. Medicinsk behandling. Der er mulighed for medicinsk nedtrapning af opiat-misbrugere (heroin-misbrugere mv.) med Buprenorfin (Subutex). Hashafvænning Centret tilbyder et 6 ugers fast struktureret afvænningsprogram, der henvender sig specifikt til hashmisbrugere daglige eller næsten daglige samtaler. Dagbehandlingstilbud til unge hash-afhængige. Målgruppen for dagbehandlingstilbuddet er primært årige unge, som har hash som 2

3 misbrugsstof, og som har et ønske om at forandre sin misbrugssituation og på sigt stoppe hashrygningen. Gravide misbrugere. Når gravide misbrugere indskrives i behandling, henvises der til tværfagligt team på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus, som forestår en koordineret indsats mellem Odense Kommune og sygehusvæsen. 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service skal generelt Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem behandling, pleje, omsorg, rådgivning og støtte Forebygge at problemerne for den enkelte forværres Basere sig på en helhedsorienteret og koordineret behandling tilpasset den enkeltes individuelle problemstillinger og behov Mål Det overordnede mål for behandlingen er opnåelse af stoffrihed. Behandlingsmålene tager udgangspunkt i den enkelte misbrugers problemer og forudsætninger, således at misbrugeren opnår en forbedret livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering; Derved sikres, at følgeskaderne for misbrugeren og omgivelserne mindskes mest muligt. Der tilstræbes et tæt og koordineret samspil mellem de forskellige relevante kommunale aktører, således at den samlede indsats for den enkelte bruger fremstår som koordineret og sammenhængende og dermed medvirkende til at fastholde brugeren i så gunstig en livssituation som muligt. Der skal ved løbende registrering sikres overblik og erfaringsopsamling med henblik på udvikling og tilpasning af tilbuddene i overensstemmelse med aktuelle behov. Mulighederne for nye sociale, psykologiske og medicinske behandlingsformer skal løbende vurderes med henblik på udvikling af nye behandlingsformer. Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingens idegrundlag bygger på En social-psykologisk forståelse af den unge, som et unikt individ, der anvender stoffer som problemløser på personlige (ofte komplekse) psykologiske, sociale og/eller emotionelle problemstillinger. En forståelse af unges brug af rusmidler, som en del af pubertetsperiodens separationsog socialisationsproces, hvor brug af rusmidler er normalt og misbrug er socialt afvigende. Værdigrundlag Respekt for individet Tilbuddet skal være imødekommende og arbejde for at skabe en ligeværdig dialog. Rummelighed Brugere og pårørende mødes med tålmodighed og tolerance. 3

4 Professionalisme Tilbuddet skal fastholdes som et fagligt kvalificeret behandlingstilbud, hvor der er balance mellem stabilitet og nytænkning. Udvikling Vi tror at mennesker kan udvikle sig i samspil og relation med andre mennesker. Enhver gør sit bedste ud fra givne forudsætninger Vi er bevidste om, at alle har forskellige forudsætninger i forhold til løsningen af en given opgave. 4. Beskrivelse af Behandlingscenter Odense Ungeafdelingens behandlingstilbud for stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år: Ambulant behandling Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra den lagte behandlingsplan. Udredning Udredning består i en afdækning af brugerens problemfelter og ressourcer samt afklaring af behandlingsplan. Stoffri/medicinunderstøttet behandling Behandling er som udgangspunkt stoffri, men kan understøttes af substitutionsmedicin (buprenorfin) eller anden lægeordineret medicin. Samtalebehandling Samtalebehandling tager altid udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Der er tale om fortløbende og strukturerede samtaler omkring brugerens psykosociale og/eller emotionelle problemstillinger. Samtalerne kan foregå individuelt eller på gruppebasis. Samtalebehandlingen kan bestå af: stofrelaterede samtaler tilbagefaldsforebyggelse motivationsarbejde motiverende samtaler hashafvænning forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg inddragelse af familie/netværk socialtræning i grupper psykoterapi Hashafvænning 6 ugers fast struktureret afvænningsprogram, der henvender sig specifikt til hashmisbrugere daglige eller næsten daglige samtaler individuelt eller i gruppe. Dagbehandlingstilbud I regi af Ungeafdelingen i Odense er der etableret et dagbehandlingstilbud, som er et tilbud til unge hash-afhængige. Tilbudets målgruppe er årige, som har hash som misbrugsstof, og som har et ønske om at forandre deres misbrugssituation og på sigt stoppe hashrygningen. Den unge skal kunne komme i tilbudet i dagtimerne i 12 uger og være indstillet på at arbejde med sit misbrug i mindre grupper (6-8 personer). Visitation til tilbuddet sker ved henvendelse til Ungeafdelingen, personligt eller telefonisk. 4

5 Social færdighedstræning. Med baggrund i kognitive behandlingsformer arbejdes med at udvide/styrke brugerens psykosociale færdigheder. Afgiftning og nedtrapning En proces, hvor brugeren, der er fysisk afhængig af et stof, hjælpes ud af brugen af stoffet med eller uden medicinsk støtte. Omsorgstilbud For de indskrevne unge er der mulighed for at få kaffe, let forplejning, bad og tøjvask. Selvmordsforebyggende behandling Særlig opmærksomhed og procedure i forhold til brugere, der har forsøgt selvmord, eller har påtrængende selvmords-overvejelser. Øreakupunktur Akupunkturteknikker (NADA-program), der understøtter øvrig behandling, samt dæmper abstinenser. Pårørende-/familiesamtaler Inddragelse af pårørende/familiemedlemmer i den enkelte brugers behandling, hvor dette skønnes relevant. Unge med psykiske lidelser Der tilbydes lægelig behandling af mindre, psykiske skader. Svære psykiske skader skal søges behandlet i andet regi. Gravide misbrugere Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til tværfagligt team på OUH og Svendborg Sygehus, som forestår en koordineret indsats mellem kommune og sygehusvæsen. Sagskoordinering Forestå koordinering eller bidrage til at indsatsen koordineres via deltagelse i interne og eksterne møder med relevante samarbejdspartnere. Brugerrelateret forebyggelse A. Forebyggelse af stofrelaterede skader: Formidling af viden til brugere vedrørende risici forbundet med brug af de forskellige rusmidler ikke mindst i relation til indtagelsesmåder. B. Almen sundhedspædagogik: Formidling af viden til brugerne vedr. forhold af almen sundhedsfremmende karakter. Aktiviteter Arrangementer med et indhold af kulturel og/eller social art med et defineret formål, såsom julearrangement. Rådgivning Enkeltstående samtaler personlige eller telefoniske vedrørende afklaring af specifikke problemstillinger relateret til misbrug og/eller behandling eller andre problemfelter. Afbrydelse og genoptagelse af behandling Behandling kan afbrydes ved, at den unge udebliver fra behandling eller ønsker sig udskrevet. I disse situationer orienteres relevante samarbejdspartnere herom, hvis den unge ved visitationen har givet samtykke til orientering/samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 5

6 Eventuel genoptagelse af behandling sker ved den unges genhenvendelse til Nordfyns Kommune eller til behandlingscentret, hvorved den unge indskrives på ny. Eksterne opgaver Konsultativ bistand/oplysningsarbejde/undervisning. Undervisning/formidling af viden og ekspertise omkring misbrug, misbrugere og behandling, samt rådgivende og vejledende bistand til eksterne samarbejdspartnere og andre vedrørende unge og misbrug. 5. Visitationsproceduren Ambulant behandling Nordfyns Kommune har, i forhold til ambulant behandling for målgruppen (stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år), uddelegeret visitationskompetencen i relation til 101 i lov om social service til Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen. Henvendelse sker direkte til Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen. Den unge kan selv opsøge centret eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv.. Indskrivning af unge under 18 år kan kun ske med forældresamtykke. Ved henvendelse til Ungeafdelingen får man tilbud om en forsamtale, som er uforpligtende og kan være anonym. Formålet med forsamtalen er at afklare om den unge hører under Ungeafdelingens målgruppe, ligesom der informeres om Ungeafdelingens behandlingstilbud. Hvis man efter forsamtale ønsker at blive indskrevet i behandling, får man en tid til et visitationsinterview. Formålet med visitationsinterviewet er at afdække og undersøge problemer og ressourcer. Ved visitationsinterviewet anvendes et visitationsskema, som danner grundlag for den endelige behandlingsplan med beskrivelse af mål og metoder. Når den unge har erklæret sig indforstået med behandlingsplanen, kan behandling igangsættes. 6. Behandlingsgaranti Der er ifølge 101 i lov om social service garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Kommunen skal derfor iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse til kommunen eller institutionen med ønske om at komme i behandling. Der er ikke garanti for social behandling for stofmisbrug for personer under 18 år samt for personer, som afsoner en dom. 7. Muligheden for frit valg Ifølge 101 i lov om social service kan en person, der er visiteret til ambulant behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Ungeafdelingen informerer ved indskrivningen om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i forløbet forvente støtte til dels at søge relevant information om fritvalgsmuligheden og dels til eventuelt at gøre brug af fritvalgs-muligheden. 6

7 8. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service ydes til personer der har et dokumenteret misbrugsproblem. Behandlingen retter sig mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer der følger af misbruget Handleplaner efter 141 i lov om social service er et vigtigt styrings- og koordineringsredskab, både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordinering af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og øvrige samarbejdspartnere. Handleplanen beskriver bl.a. hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen. Der følges som minimum op på handleplaner hver 6. måned i form af et opfølgningsmøde. Efter de første 3 måneders behandling udfærdiger Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen en statusskrivelse, hvor det beskrives, hvorvidt der måtte være behov for at revidere handleplanen inden 6 måneder. 9. Sikring af brugerinddragelse Såvel ved henvendelse som ved planlægning og gennemførelse af behandlingsforløbet, tages der udgangspunkt i den unges ønsker, behov og mål for behandlingen. Dette sikres ved, at den unge læser og underskriver referatet af visitationsinterviewet og den lagte behandlingsplan. Brugerinddragelsen sikres tillige ved statussamtaler. Den unge har også indflydelse på udbud og tilrettelæggelse af såvel de behandlingsmæssige, sundhedsmæssige som pædagogiske/sociale aktiviteter, der foregår i afdelingen blandt andet via planlægningsgruppe. 10. Reglerne for betaling for kost og logi mv. Der er ikke betaling for kost og logi ved ambulant behandling for stofmisbrug. 11. Information om sagsbehandling og klageadgang. Klagevejledning vedr. ambulant behandling: Hvis man er i behandling i Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen er der mulighed for at klage over de beslutninger, som Ungeafdelingen træffer i forhold til behandlingsindsatsen. Som bruger af Rusmiddelcenter Odense, har man altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger, der træffes i sagen. Det betyder, at der skal stå i skrivelsen, hvad der er blevet besluttet samt baggrunden for beslutningen. Hvis man klager over en afgørelse, skal man inden 4 uger klage til den afdeling, der har truffet den pågældende afgørelse. I klagen skal det oplyse, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan man indgiver klagen. Indgiver man klagen mundtligt, vil den afdeling, der klages over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret. Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen har pligt til at vejlede, så man altid ved, hvordan man klager. Der kan ikke klages over det generelle serviceniveau, herunder antal pladser, åbningstider etc. Det er som udgangspunkt kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Hvis man ønsker en anden til at klage for sig, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. 7

8 Når klagen er modtaget, vil sagen blive vurderet på ny og der vil inden 4 uger blive taget stilling til, om Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen kan give klageren helt eller delvis medhold i klagen. Hvis Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen fastholder afgørelsen, vil klageren blive vejledt af afdelingen om, hvordan man kan komme videre med klagen. Generelt gælder dog følgende for: Klage over afgørelser om afslag på behandling efter servicelovens 101 Ved afslag på anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense, eller hvis man ved anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense ikke får tilbudt et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen, eller hvis man under behandlingsforløbet på Rusmiddelcenter Odense bliver bortvist fra centret, kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen ikke har givet medhold i klagen - klage til Ankestyrelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen sendes til Nordfyns Kommune, Socialcenter Nordfyn: Pr. mail til: eller Pr. post til: Østergade 23, 5400 Bogense. Klagen videresendes via Nordfyns Kommune til Ankestyrelsen. Klage over afgørelser vedr. lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens 142 Hvis man vil klage over afgørelser lægen har truffet vedrørende dosisstørrelse, medicinvalg og udleveringspraksis kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense ikke har givet medhold i klagen - klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade København K Tlf.: Fax.: Mail: Patientklagenævnet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den lægelige/medicinske behandling. Del 3 - Ambulant behandling for stofmisbrugere fra 25 år og opefter samt misbrugere af opioider under 25 år. 1. Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Tilbud om ambulant behandling for stofmisbrug til borgere fra 25 år og opefter ydes af Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, som endvidere yder rådgivning og behandling til målgruppen. 8

9 2. Målgruppen for tilbudene om stofmisbrugsbehandling Målgruppe Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen tilbyder ambulant rådgivning og behandling af stofafhængige fra ca. 25 år og opefter, som er misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Der ydes som udgangspunkt ikke behandling af misbrug, der skyldes lægeordineret medicin eller indtagelse af præstationsfremmende stoffer Brugerne kan selv henvende sig direkte til Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, og er gratis for brugeren. Ved opnået stoffrihed er det fortsat muligt at forblive i stoffri behandling i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Særlige tilbud Hashafvænning Centret tilbyder et 6 ugers fast struktureret afvænningsprogram, der henvender sig specifikt til hashmisbrugere. Gravide misbrugere Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til tværfagligt team på Odense Universitetshospital, som forestår en koordineret indsats mellem Nordfyns Kommune og sygehusvæsen. Skadesreducerende tilbud i Odense Hjørnely i Odense er et skadesreducerende dagtilbud, hvor det primære mål er at øge livskvaliteten for brugeren. I det skadesreducerende tilbud arbejdes der med at udvikle stabil kontakt til den enkelte bruger med henblik på at øge brugerens psykiske, sociale og helbredsmæssige tilstand. Der er særlig fokus på at forebygge og reducere skader som følge af stofmisbrug. Endvidere arbejdes der med at styrke brugerens evne til at indgå i sociale relationer. Der anvendes individuel- og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje, substitutionsbehandling, Nada-akupunktur og undervisning. Der er i tilbudet mulighed for at opkvalificere brugerens positive ressourcer blandt andet via aktiviteter. Misbrugsbehandling på forsorgshjemmet St. Dannesbo Tilbudet er finansieret af projektmidler. Formålet er at tilbyde gruppebehandling i nærmiljøet til brugere i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, som er indskrevet på Odense kommunes forsorgshjem St. Dannesbo. Målet er at minimere frafald samt øge kvaliteten i behandlingen og dermed skabe mulighed for udvikling for den enkelte bruger. Samtidig at udvikle og forbedre kvaliteten i behandlingen ved at udnytte ressourcer i samarbejdet mellem behandlingscenter og bosted med henblik på rehabilitering og udslusning til egen bolig. Pårørendesamarbejde Tilbuddet er finansieret af projektmidler. Projektets sigter på at yde støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere over 25 år i ambulant behandling i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Formålet er at støtte og styrke stofmisbrugerens personlige netværk/pårørende for at optimere behandlingsindsatsen over for stofmisbrugeren, samt at inddrage de pårørende/ netværket i behandlingen som en vigtig del af resocialiseringen af misbrugeren. Projektet er etableret i samarbejde med et privat firma. Alternativ metadonudlevering Et tilbud til de mest vanskelige brugere i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Formålet 9

10 et at have et tilbud, som sikrer brugeren adgang til medicinsk behandling, selvom brugeren ikke magter at deltage i socialt samvær, samt at aflaste afdelingerne fra denne gruppe borgere i kortere eller længere perioder for at skabe et godt miljø for de øvrige brugere. Sundhedsprojektet Tilbudet er finansieret af projektmidler. Projektet mål er at højne den fysiske sundhedstilstand for de hårdest belastede stofmisbrugere, som har svært ved at benytte eller være i kontakt med det etablerede sundhedssystem, og som opholder sig i Nordfyns Kommune. 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service skal generelt Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem behandling, pleje, omsorg, rådgivning og støtte Forebygge at problemerne for den enkelte forværres Basere sig på en helhedsorienteret og koordineret behandling tilpasset den enkeltes individuelle problemstillinger og behov Det overordnede mål for behandlingen er stoffrihed, subsidiært ophør af illegalt misbrug. Midlet til at nå målet, er at skabe eller genskabe en social kompetence, i det omfang det er muligt for den enkelte. Indsatsen består i en fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af skader, som følger af misbrugslivsformen. Målet er at stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, der henvender sig eller som henvises. Iværksættelse af behandling sker med udgangspunkt i en kvalificeret udredning og planlægning, hvor bruger og kommune medinddrages, således at indsatsen for den enkelte stofmisbruger af brugeren opleves som relevant og koordineret. Ved behandling forstås et planlagt, struktureret forløb, der indgås i et samarbejde mellem bruger og behandler. Behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes situation, idet den enkelte brugers livshistorie er unik. Behandleren matcher behandlingstilgangen til brugerens problematikker. Behandlingen er opdelt i moduler og sigter mod større forudsigelighed i behandlingen. Brugerne præsenteres allerede fra starten for behandlingens elementer, således at brugeren ved, hvad det betyder at gå i behandling, samt hvor lang tid en behandling strækkes sig over. Hvert modul har mål der skal arbejdes hen imod, samt indeholder nogle temaer, der skal arbejdes med. Der gives anvisning på hvilke metoder og redskaber, der kan anvendes i de enkelte moduler. Hvert modul skal afsluttes med en evaluering, hvor både behandler og bruger i samarbejde evaluerer de opstillede mål og planlægger det efterfølgende forløb. Evalueringen af modularbejdet tager således sigte mod en afklaring og vurdering af det gennemgåede modul, og på baggrund heraf besluttes, hvad det videre forløb skal være. Harm reduction (skadesreduktion) er et omsorgstilbud for brugere, der ikke magter at være i den almindelige behandling, men som har behov for substitutionsbehandling, individuel og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje m.m. for at opnå et liv med så lidt skade på egen krop og liv, men også for at reducere skaderne for det omgivende samfund. Brugeren inddrages i planlægningen af behandlingen, og brugeren har medansvar for 10

11 behandlingen. Den sigter mod succesoplevelser hos brugerne, der fører til øget motivation for at gennemføre et behandlingsforløb. Der er etableret brugerråd i alle afdelinger, hvor rammer og indhold af behandlingen og behandlingsstedet drøftes. Brugere inddrages i ansættelse af nye medarbejdere. Grundlæggende principper for behandlingen af stofmisbrugere/stofafhængige i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen er baseret på frivillighed. Centret tilstræber, at behandlingen iværksættes så hurtigt som muligt efter henvendelsen. Centret foretager før behandlingsindsatsen igangsættes en grundig udredning, således at tilbudet er afpasset efter brugerens behov og ønsker. Der kan blive tale om videre visitation til anden foranstaltning, hvis behovet ligger uden for centrets opgaver. Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, inddrages relevante eksterne samarbejdspartnere for at sikre en koordineret handlingsplan. Rammerne for behandlingen medfører, at der for hver bruger udarbejdes en handle- og behandlingsplan og at denne følges op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset den enkelte bruger. Tilrettelæggelse af målene i behandlingen tage udgangspunkt i den enkelte stofmisbrugers færdigheder (ressourcer/evner), problemer og behov. I planlægningen af behandlingsforløbet sker der en grundig afpasning af dels behandlingsinstitutionens egne forventninger om udvikling og dels brugerens ressourcer og brugerens egenopfattelse af en forbedret livskvalitet. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen har nedenstående generelle antagelser for områderne menneskesyn, misbrug, behandling. Vi opfatter mennesket som en social person, som tilstræber at indgå i meningsfyldte relationer til andre mennesker. Vi mener, at mennesket har nogle basale behov, som skal være opfyldt, for at vi som mennesker skal kunne udfolde os og udvikle de medfødte anlæg. Vi tror på, at alle mennesker har et ønske og vilje til at tilrettelægge sit eget liv, og ønsker forandring hvis kompetencen til styring af tilværelsen mistes. Misbrug/stofafhængighed Vi opfatter misbrug som en uhensigtsmæssig måde at løse problemer på - men accepterer, at det for den enkelte stofmisbruger er meningsfuldt i forhold til at mestre konflikter. Vi mener, at ingen personer bevidst vælger at blive stofmisbruger. Livet som misbruger er ofte et resultat af mange traumatiske omstændigheder, som bunder i samspillet mellem individ og miljø. Vi mener, at selv om man er stofmisbruger, har man som alle andre borgere i samfundet de samme rettigheder og pligter. Behandling Vi tror på, at de personer, som henvender sig for at få hjælp, har et reelt ønske om at forandre deres liv. Vi tror på, at behandling hjælper, hvis den bliver tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Vi tror på, at god behandling er tilstedeværelsen af en professionel tænkning, som tager afsæt i velbeskrevne teorier og metoder. Vi mener, at den rigtige behandling sætter misbrugeren i stand til at træffe egne valg om eget liv, og selv tager ansvaret for at udføre dem. 11

12 4. Beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud til for stofmisbrugere fra 25 år og opefter samt misbrugere af opioider under 25 år: Rusmiddelcenter Odense, Voksenafdelingen, er i Odense Kommune organisatorisk bygget op omkring 3 afdelinger. Hovedvægten i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingens tilbud er ambulant behandling, men ud over ambulant behandling indeholder centrets afdelinger også dag-/ aktivitets-/ og værestedstilbud. Modulopdelt behandling. Det 1. modul har overskriften Udredning. Målene i modul 1 er: At udrede brugerens samlede problemstillinger At brugeren får formuleret og nedskrevet sine mål for behandlingen At brugeren stabiliseres med evt. medicinunderstøttende behandling At der kan foretages en kvalificeret visitering til videre behandling med udgangspunkt i udredningen (f.eks. ambulant behandling, døgnbehandling eller harm reduction) At brugeren deltager i begyndende netværk At brugeren oplever en succesfuld start på behandlingen Varighed: Modul 1 inklusiv overgangsfase varer 9 uger. Det 2. modul har overskriften Brugerens arbejde med stofproblematikken. Målene i modul 2 er: At brugeren opnår social mestring At brugeren mestrer at holde sig fra sidemisbrug At brugeren opnår (re-)habilitering fysisk, psykisk og socialt At brugeren får indsigt i andre handlemuligheder end stoffer til at løse problemer Varighed: Modul 2 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af Udviklingen i brugerens livssituation. Dette modul gentages, såfremt der er indikation herfor. Det 3. modul har overskriften Udslusningsfasen. Målene i modul 3 er: Stof- eller/ medicinfri Social mestring på højt niveau At brugeren kender egne ressourcer og udviklingspotentialer Udskrivning at stå på egne ben At brugeren mestrer andre løsningsmodeller end stofindtag Varighed: Modul 3 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i brugerens livssituation. Dette modul gentages, såfremt der er indikation herfor. Harm Reduction (omsorgsbehandling) Harm reduction er omsorgsbehandling for brugere, der ikke magter at være i et behandlingstilbud, hvor der er forventning til brugeren om at forbedre sin livssituation ved at arbejde målrettet med stofmisbruget og dets konsekvenser. Hjørnely i Odense er udelukkende et skadesreducerende dagtilbud, hvor der arbejdes med at udvikle stabil kontakt til den enkelte bruger med henblik på at øge brugerens psykiske, sociale og helbredsmæssige tilstand. Der er særlig fokus på at forebygge og reducere skader som følge af stofmisbrug. Endvidere arbejdes der med at styrke brugerens evne til at indgå i sociale relationer. Der anvendes individuel- og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motiva- 12

13 tionsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje, substitutions-behandling, Nada-akupunktur og undervisning. Der er i tilbuddet mulighed for at opkvalificere brugerens positive ressourcer blandt andet via aktiviteter. Målene er: At forbedre livskvaliteten for stofbrugere, hvis primære mål ikke er stoffrihed At forebygge og reducere skader som følge af stofbrug Varighed: Der er ikke tidsgrænse for, hvor længe man kan være i et harm reduction tilbud. Medicinudlevering via udleveringsenheden Når modul 3 er tilendebragt afsluttes brugeren i Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen. De brugere der afsluttes med medicin, vil få udleveret medicinen i udleveringsenheden. Samtidig med udlevering sker der en observation således at der er sikkerhed for at brugeren ikke er i tilbagefald. Desuden kommer brugeren til opfølgende samtaler minimum én gang i kvartalet. Intervallerne kan øges med stigende beherskelse af egen livssituation. Medicinudlevering via eksternt vagtselskab Det er et tilbud for brugere, der ikke magter at være i et eksisterende behandlingstilbud eller i et harm reduction tilbud. Behandlingsmetoder Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen bruger følgende behandlingsmetoder: gruppebehandling kognitiv terapi/behandlingsformer systemisk tænkning - en kommunikationsmodel hashmodel Nada-akupunktur social færdighedstræning kropsterapi substitutionsbehandling og anden lægelig behandling psykoedukation/undervisning forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme, fixeskader, ernæringsproblemer mv. tilbagefaldsforebyggende behandling 5. Visitationsproceduren ambulant behandling Nordfyns Kommune har, i forhold til ambulant behandling for målgruppen (stofmisbrugere fra 25 år og opefter), uddelegeret visitationskompetencen i relation til 101 i lov om social service til Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Brugerne kan selv henvende sig til Voksenafdelingen - ligeledes kan der henvises fra kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehusvæsenet, Kriminalforsorgen, fængsler mv. 6. Behandlingsgaranti Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov indført en garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Loven indebærer bl.a., at Nordfyns Kommune skal iværksætte tilbud om social behandling for stofmisbrug senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Nordfyns Kommune efterlever lovkravet om behandlingsgaranti for alle over 18 år 13

14 7. Muligheden for frit valg Ifølge 101 i lov om social service kan en person, der er visiteret til ambulant behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen vil være brugeren behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg muligheden. 8. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service ydes til personer der har et dokumenteret misbrugsproblem. Behandlingen retter sig mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer der følger af misbruget Handleplaner efter 141 i lov om social service er et vigtigt styrings og koordineringsredskab, både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordinering af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere. Handleplanen beskriver bl.a. hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen. Der følges som minimum op på handleplaner hver 6. måned i form af et opfølgningsmøde. Efter de første 3 måneders behandling udfærdiger Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen en statusskrivelse, hvor det beskrives, hvorvidt der måtte være behov for at revidere handleplanen inden 6 måneder. 9. Hvordan brugerinddragelsen sikres Brugeren inddrages i planlægningen af behandlingen, og brugeren har medansvar for behandlingen. Den sigter mod succesoplevelser hos brugerne, der fører til øget motivation for at gennemføre et behandlingsforløb. 10. Reglerne for betaling for kost og logi mv. Der er ikke betaling for kost og logi ved ambulant behandling for stofmisbrug. I forbindelse med døgnophold vil der via kommunal sagsbehandler blive lavet en individuel beregning af egenbetaling for kost, logi, mv. Reglerne fremgår af Del 4 vedr. døgnbehandling. 11. Information om klageadgang Klagevejledning vedr. ambulant behandling Hvis man er i behandling i Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen er der mulighed for at klage over de beslutninger, som centeret træffer i forhold til behandlingsindsatsen. Som bruger af Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen, har man altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger, der træffes i sagen. Det betyder, at der skal stå i skrivelsen, hvad der er blevet besluttet samt baggrunden for beslutningen. 14

15 Hvis man klager over en afgørelse, skal man inden 4 uger klage til den afdeling, der har truffet den pågældende afgørelse. I klagen skal det oplyse, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan man indgiver klagen. Indgiver man klagen mundtligt, vil den afdeling, der klages over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret. Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen har pligt til at vejlede, så man altid ved, hvordan man klager. Der kan ikke klages over det generelle serviceniveau, herunder antal pladser, åbningstider etc. Det er som udgangspunkt kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Hvis man ønsker en anden til at klage for sig, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Når klagen er modtaget, vil sagen blive vurderet på ny og der vil inden 4 uger blive taget stilling til, om Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen kan give klageren helt eller delvis medhold i klagen. Hvis Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen fastholder afgørelsen, vil klageren blive vejledt af afdelingen om, hvordan man kan komme videre med klagen. Generelt gælder dog følgende for: Klage over afgørelser om afslag på behandling efter servicelovens 101 Ved afslag på anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense, eller hvis man ved anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense ikke får tilbudt et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen, eller hvis man under behandlingsforløbet på Rusmiddelcenter Odense bliver bortvist fra centret, kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdeling ikke har givet medhold i klagen - klage til Ankestyrelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen sendes til Nordfyns Kommune, Socialcenter Nordfyn: Pr. mail til: eller Pr. post til: Østergade 23, 5400 Bogense. Klagen videresendes via Nordfyns Kommune til Ankestyrelsen. Klage over afgørelser vedr. lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens 142. Hvis man vil klage over afgørelser lægen har truffet vedrørende dosisstørrelse, medicinvalg og udleveringspraksis kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen ikke har givet medhold i klagen - klage til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade København K Tlf.: Fax.: Mail: Patientklagenævnet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den lægelige/medicinske behandling. 15

16 Del 4 - Døgnbehandling 1. Kvalitetskrav i forhold til døgnbehandlingstilbud for stofmisbrugere. Efter en konkret, individuel udredning og vurdering kan Ungeafdelingen udfærdige en indstilling til døgnbehandling til Nordfyns Kommune, Handicap- & psykiatriafdelingen, som foretager myndighedsafgørelse (visiterer). I forbindelse med døgnophold vil der via kommunal sagsbehandler blive lavet en individuel beregning af egenbetaling for kost, logi, mv. Nordfyns Kommunes Handicap- & psykiatriafdeling visiterer kun til døgntilbud, som er godkendt af stedlig kommune og som er optaget på Tilbudsportalen. Revision af kvalitetsstandarden Denne kvalitetsstandard revideres hvert andet år. Godkendt den i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere