Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd Under revision efterår vinter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1"

Transkript

1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd Under revision efterår vinter

2 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Dette dokument beskriver Furesø Kommunes standard for social behandling af stofmisbrug. Standarden er en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Dokumentet er især tiltænkt at give oplysninger til stofbrugere og pårørende til stofbrugere samt samarbejdspartnere. Kvalitetsstandarden omfatter en beskrivelse af: 1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet. 2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. 3) Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på. 4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes. 5) Visitationsproceduren. 6) Behandlingsgaranti. 7) Muligheden for frit valg. 8) Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner. 9) Hvordan brugerinddragelsen sikres. 10) Reglerne for betaling for kost og logi. 11) Information om sagsbehandling og klageadgang. 12) Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. 13) Monitorering af indsatsen. Desuden fremgår det af standarden: 14) Hvordan der i forbindelse med behandling for stofmisbrug sikres opmærksomhed på forholdene for eventuelle hjemmeboende børn under 18 år. 15) Den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet. Lovgrundlag. Servicelovens 101 fastlægger kommunernes pligt til at tilbyde behandling af 2

3 stofmisbrug til deres borgere. Senest 14 dage efter første henvendelse skal der iværksættes et tilbud. Som led i behandlingen udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller et godkendt behandlingstilbud med et tilsvarende behandlingstilbud som det, der er visiteret til. Den lægelige behandling er bestemt af 142 i Sundhedsloven. Regler og standarder for den medicinske behandling herunder substitutionsbehandling er beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 13. januar Derudover har følgende lovbestemmelser betydning for stofmisbrugsområdet: Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at yde rådgivning til borgerne. Servicelovens 16 der omhandler generelle bestemmelser om brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Servicelovens 81 der generelt forpligter kommunen til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Servicelovens 107, stk. 2 -der fastsætter, at kommunen skal sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere, dvs. de tilbud, der i daglig tale kaldes døgnbehandling. Servicelovens 141 der omhandler kommunens forpligtigelser til at tilbyde at udarbejde handleplaner (f.eks. til sikring af en helhedsorienteret indsats). Ad 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Formål: Formålet med tilbud om behandling er at hindre stofmisbrugeren i at få en yderligere funktionsnedsættelse og give vedkommende en bedre social og personlig funktion med henblik på at forbedre livskvaliteten. Indholdet af behandlingstilbuddet skal have det mål, at stofmisbrugeren kan begrænse eller ophøre med stofmisbruget, løse individuelle og familiemæssige problemer, løse evt. boligproblemer, være med til at sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet, forhindre tilbagefald og misbrugsrelateret kriminalitet. Opgaver: Rådgivning og vejledning af borgere, pårørende og samarbejdspartnere omkring tilbud og behandlingsmuligheder. Borgeren kan være anonym, hvis det ønskes. Kortlægning af borgerens samlede situation og behandlingsbehov. Udarbejdelse af handleplan. Tildeling af støtte-og kontaktperson. Visitation til dag-og døgnbehandling. 3

4 Koordination og samarbejde med andre relevante områder i kommunen. Konsulentbistand til samarbejdspartnere i kommunen. Samarbejde med behandlingsinstitutioner samt kriminalforsorgen. Opfølgning på behandlingstilbud. Ad 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. Målgruppen omfatter stofmisbrugere over 18 år, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer. Stofmisbruget skal være af en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv, pårørende eller samfundet. Tilbuddet om behandling gælder alle stofmisbrugere med ovennævnte problematikker, uanset om vedkommende har tilknytning til arbejdsmarkedet, har familie eller bolig samt en evt. sindslidelse sammen med stofmisbruget. Stofmisbrug kan f.eks. omfatte stoffer som opiater og opiatlignende stoffer (f.eks. morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetaminlignende stoffer (f.eks. ecstasy), hallucinogener (f.eks. lsd og visse svampearter), cannabispræparater (f.eks. hash og marihuana) samt benzodiazepiner (f.eks. stesolid). Alkoholmisbrug betragtes ikke som værende stofmisbrug, men alkohol kan godt være en del af et misbrug. Udredningen af og indsatsen til misbrugere tilrettelægges efter den enkeltes misbrugsrelaterede forhold i følgende kategorier: Lettere misbrugere: personer med lettere misbrug af stemningsændrende stoffer af kort eller periodisk varighed. Middelsvære misbrugere: personer med misbrugskarriere (op til 5 år) af stemningsændrende stoffer, primært opiater. Svære misbrugere: personer med længerevarende misbrugskarriere (mere end 5 år), primært kontinuerligt misbrug af opiater suppleret med misbrug af især benzodiazepiner, alkohol og hash. Omsorgsgruppen: personer med længerevarende misbrugskarriere (mere end 10 år), primært kontinuerligt misbrug af opiater, suppleret med misbrug af især benzodiazepiner, alkohol og hash. Furesø Kommunes Børn-og Ungeforvaltning yder rådgivning, vejledning samt visitation omkring stofmisbrug til unge under 18 år. Ad 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder værdier og normer. Det er Furesø Kommunes målsætning, at den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet til enhver tid vil afspejle de behov for rådgivning, forebyggelse og behandling, som ses blandt kommunens misbrugere. Det er samtidig en målsætning, at misbrugere i Furesø Kommune skal tilbydes rådgivning og behandling på et fagligt højt niveau. Indsatsen fokuserer på at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og give borgere, også borgere med stofmisbrugsproblemer, muligheder for rådgivning og behandling, for derigennem at styrke muligheden for at leve et sundere liv med højere grad af livskvalitet for den enkelte. Denne målsætning tager udgangspunkt i 4

5 kommunens sundhedspolitik. Målet med indsatsen på stofmisbrugsområdet er: At forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme. At give tilbud som er afpasset til den enkelte misbrugers behov. At give den enkelte misbruger en mulighed for at få kontrol over sit stofbrug og om muligt at ophøre med sit forbrug af illegale stoffer. At standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til stofbrug. At reducere skaden, hvor stoffrihed ikke er realistisk, samt sikre den bedst mulige livskvalitet for misbrugeren og dennes omgivelser. At øge den enkeltes livskvalitet. Indsatsen er baseret på en række aktuelle værdier og normer gældende for Furesø Kommune: Værdier: Dialog, engagement, kvalitet, udvikling og respekt. Normer: At misbrugeren har nem og hurtig adgang til hjælp. At alle tiltag er tilgængelige for alle borgere med handicap. At borgeren har indflydelse på udformning af egen handle/behandlingsplan, og at denne løbende justeres efter behov. At misbrugeren har ansvar for eget liv, ret og evne til selv at træffe valg. At personalet er fagligt kvalificeret til opgaven. At der arbejdes tværfagligt. At der er fleksibilitet til at afprøve nye metoder. At der indgår en forebyggende indsats i alle tilbud. Ad 4. Den organisatoriske struktur, herunder en beskrivelse af typer af behandlingstilbud, der tilbydes. Voksen Handicap i Furesø Kommune har kompetence til bevilling af stofmisbrugsbehandling. Handicaprådgiverne i Voksen Handicap udfører opgaver i form af: Afklaring af misbrugerens samlede situation, afklaring af hvilke foranstaltninger og tilbud, der er behov for, herunder tildeling af støtte-og kontaktpersoner, udfærdigelse af handleplan, indstilling til visitation til stofmisbrugsbehandling samt opfølgning på dag-og døgnbehandlingsforløb. Furesø Kommune har ingen døgnbehandlingstilbud i kommunen. For at sikre, at den enkelte misbruger får hurtig tilgang til et kvalificeret behandlingstilbud, benytter Furesø Kommune sig derfor primært af følgende behandlingstilbud: Ambulant behandling: Nordsjællands Misbrugscenter KABS, Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere, Glostrup Stofrådgivningen, København. 5

6 Dagbehandling: KABS, Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere, Glostrup Nordsjællands Misbrugscenter Blå Kors Døgnbehandling: Alfa Fredensborg Øster Gasværk Blå Kors Kongens Ø Ad 5. Visitationsprocedure. Enhver misbruger, med ønske om behandling eller rådgivning om stofmisbrug, kan telefonisk eller ved personlig henvendelse tage kontakt til Voksen Handicap. Furesø Kommunes øvrige områder kan ligeledes, efter aftale med misbrugeren, henvise til Voksen Handicap. Misbrugere kan henvises fra praktiserende læge eller andre. Rådgiveren i Voksen Handicap afholder sammen med misbrugeren en forsamtale, hvor misbrugerens samlede situation afdækkes. Øvrige relevante oplysninger om f.eks. helbredsmæssige forhold indhentes. De samlede oplysninger danner grundlag for vurderingen af, hvilket behandlingstilbud, der skal gives den enkelte misbruger. Der udarbejdes handleplan for behandlingsindsatsen. Der afholdes visitationsmøde hver 14.dag eller efter behov, hvor rådgiver, misbrugskonsulent, stabsmedarbejder og afdelingens ledelse drøfter, hvilken behandlingstype, der skal tilbydes den enkelte. Ledelsen har den endelige kompetence. Behandling for stofmisbrug finansieres af kommunen, dog betaler misbrugeren under døgnbehandling for kost og logi. Ad 6. Behandlingsgaranti. Furesø Kommune har pligt til at tilbyde social behandling for stofmisbrug inden for en frist på 14 dage, efter at en stofmisbruger, der er omfattet af persongruppen, har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Sagsbehandlingen inden for de 14 dage fra henvendelsen skal indeholde en nærmere udredning af misbrugerens situation og behandlingsbehov, og der laves en handleplan for indsatsen, som skal koordineres med andre områder med henblik på at opnå en helhedsorienteret indsats i forhold til misbrugeren. Hvis det ikke er muligt at lave udredningen inden for 14 dage, skal dette fremgå af handleplanen. Kommunen skal efter endt udredning kunne henvise misbrugeren til det besluttede behandlingsforløb inden for de 14 dage efter henvendelsen. Hvis kommunen ikke kan henvise til egne behandlingstilbud eller private behandlingssteder, som kommunen 6

7 sædvanligvis benytter sig af inden for den nævnte tidsfrist, har kommunen pligt til at henvise misbrugeren til et andet offentligt eller godkendt behandlingsforløb, der kan realisere opstart af behandlingstilbuddet inden for de 14 dage. Ad 7. Muligheden for frit valg. Stofmisbrugere, der er visiteret til behandling, har mulighed for frit at vælge mellem offentlige og private behandlingssteder, der er godkendt efter servicelovens 144. Det er dog kun muligt at vælge mellem forskellige behandlingstilbud, som har tilsvarende karakter med det, der er visiteret til. Det vil sige, at misbrugeren ikke frit kan vælge mellem f.eks. dag-og døgntilbud samt andre behandlingstilbud, der ikke er relevante i forhold til det planlagte behandlingsforløb. Behandlingssteder, der ikke er omfattet af kravet om godkendelse efter servicelovens 144, er ikke omfattet af retten til frit valg. Ad 8. Målsætning vedr. handleplaner. Furesø Kommune udarbejder handleplan i samarbejde med misbrugeren og eventuelt eksternt behandlingssted eller andre relevante samarbejdspartnere. I handleplanen beskrives misbrugerens samlede situation både fysisk, psykisk og socialt. Endvidere beskrives formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet samt den forventede varighed af indsatsen. Handleplanen evalueres og justeres løbende sammen med misbrugeren efter behov. Udarbejdelsen sker jfr. servicelovens 141. Ad 9. Brugerinddragelse. Tilbud og ydelser til misbrugeren tilrettelægges ud fra den enkelte misbrugers behov. Misbrugeren deltager i udarbejdelse og underskrivning af handleplanen og er således medansvarlig for gennemførelse og løsning af problemerne ved at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Justeringer i handleplanen tager udgangspunkt i misbrugerens egen oplevelse af forløbet, hvilket indebærer, at misbrugeren aktivt skal medvirke i at afdække behovet for indsatsen samt formulere sine ønsker og forventninger til indsatsen. Ad 10. Regler for betaling for kost og logi. Misbrugeren betaler selv for kost og logi under døgnbehandling og skal betale direkte til opholdsstedet. Betalingsforpligtelsen omfatter kun udgifter til kost og logi under opholdet og ikke behandlingsudgifterne. Den konkrete egenbetaling (for kost og logi) fastsættes ud fra en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, så det sikres, at misbrugeren har et rimeligt beløb til egne fornødenheder. Ad 11. Klageadgang. En misbruger kan klage over den behandling, som han eller hun modtager. Endvidere kan en misbruger klage over afslag på behandling. Det er kun den person, som en 7

8 afgørelse vedrører, der kan klage. Klager over afgørelser skal altid indgives senest 4 uger efter, at misbrugeren har modtaget afgørelsen. En klage kan fremsættes skriftligt som mundtligt til Furesø Kommune. I tilfælde af, at kommunen ikke kan give medhold i klagen, vil klagen blive videresendt til Det sociale Nævn i Statsforvaltningen Hovedstaden. Ad 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. Behandlingsstedet skal være godkendt af den pågældende beliggendhedskommune eller drives af en region eller kommune samt være opført i Tilbudsportalen. Behandlingsstedet skal benytte evidens-eller vidensbaserede metoder, der er anerkendt som virksomme metoder for den målgruppe, der optages i behandling. Behandlingsstedet skal indgå i samarbejde med Furesø Kommune om behandlingen med henblik på, at misbrugeren kan udsluses til mindre indgribende foranstaltning hurtigst muligt. Behandlingsstedet skal acceptere en dokumentationsforpligtigelse, herunder udarbejdelse og fremsendelse af vurderinger, status for behandlingen, afslutningsrapporter samt i øvrigt at orientere Furesø Kommune umiddelbart ved behandlingsafbrud. Værdigrundlaget for indsatsen skal være i overensstemmelse med værdigrundlaget i Serviceloven. Behandlingsstedet skal som et kontraktvilkår tilbyde aftaler, hvor oplysning om priser pr dag pr ydelse, den samlede ydelsespakke og pris, betalingsvilkår ved uplanlagt afslutning indgår. Behandlingsstedet skal acceptere umiddelbart at informere Furesø Kommune i tilfælde af, at der sker ændringer på behandlingstilbuddet, som kan påvirke kvaliteten af behandlingen. Ad 13. Monitorering (evaluering og kvalitetssikring) af indsatsen. Dokumentation af Voksen Handicaps ydelser og resultaterne af denne er en forudsætning for fortsat kvalitetsudvikling af rådgivningen, behandlingstilbud og tilpassede ressourcer. Til brug for dokumentation og kavlitetssikring af rådgivningen af den enkelte misbruger og dennes behandling benytter Voksen Handicap sig af godkendte behandlingstilbud opført i Tilbudsportalen. Landets amter og behandlingsinstitutioner har siden 1. januar 1996 indberettet oplysninger til Sundhedsstyrelsen om klienter ved indskrivning i stofbehandling til Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Behandlingsansvaret på stofområdet er i forbindelse med Kommunalreformens ikrafttræden overgået til de nye kommer pr. 1. januar 2007, hvorfor ansvaret for indberetning nu påhviler kommunerne. Alle registreringer af behandlingsindsatsen, misbrugerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Dette betyder, at de personlige oplysninger er beskyttet af reglerne i Persondataloven og dermed ikke tilgængelige for andre end dem, som er omfattet af loven. 8

9 Ad 14. Hjemmeboende børn under 18 år. Voksen Handicaps opgave på stofmisbrugsområdet er at varetage den voksne forældres rådgivningsbehov og/eller misbrugsbehandling. Hvis en misbruger, som er forældre til hjemmeboende barn/børn, ønsker at komme i behandling, henviser Voksen Handicap borgeren til Rådgivningen for Børn og Unge med henblik på en vurdering af, om der er behov for iværksættelse af en familiemæssig behandlingsindsats i forhold til reglerne i Servicelovens afsnit om hjælp til børn, unge og familier med særlige behov. Skal hele familien ikke inddrages i behandlingen, giver Voksen Handicap den voksne et behandlingstilbud i tæt samarbejde med Rådgivningen for Børn og Unge. Samarbejdet med Rådgivningen for Børn og Unge sker altid så vidt muligt i forståelse med misbrugeren. Hvis det vurderes, at børn i familien lever under truede forhold, er handicaprådgiverne i Voksen Handicap dog forpligtet til at underrette Rådgivningen for Børn og Unge for at sikre, at børnene modtager den fornødne hjælp. Misbrugeren informeres altid om en underretning, og dens indhold gennemgåes sammen med misbrugeren. Rådgivningen for Børn og Unge ogvoksen Handicap samarbejder med KABS, Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere, og med Hvidovre Hospital omkring gravide stofmisbrugere. Ad 15. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet. I forlængelse af udarbejdelse af kvalitetsstandarden skal der afholdes brugerhøring på stofmisbrugsområdet. Forslag fra denne høring vil indgå i den fremtidige vurdering omkring udviklingen af indsatsen. Social-og sundhedsforvaltningen vil vurdere, hvordan der kan udarbejdes en sammenhængende misbrugspolitik gældende for Furesø Kommune. 9

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere