Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring"

Transkript

1 Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

2 Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Målgruppens karakteristika er relevant idet et øget kendskab til målgruppen skal danne basis for en videreudvikling af jobcentrets tilbudsvifte til unge ledige. Metode/dataindsamling Der er foretaget et træk i KMD-opera på hele målgruppen, unge i alderen 18 til 30 år i matchgrupperne 2 og 3. Data er samlet i et excel ark med oplysninger om de unges matchkategori, alder, nuværende aktivitet samt start og slut på aktivitet. Borgernes problemstillinger og evt. fraværsårsager er herefter fundet i KMD-Opera (bl.a. i sygeopfølgningsplaner) og i KMD-Journal. Det var en udfordring at finde alle oplysningerne i ovennævnte systemer, så listerne blev efterfølgende printet ud og sendt til ungeteamets rådgivere 1. Formålet med udsendelse af listerne var, at rådgiverne fik lejlighed til at tjekke/supplere de fundne data og samtidig udfylde eventuelt blanke felter og dermed øge validiteten af de fundne data. Fem ud af seks rådgivere returnerede skemaerne med supplerende oplysninger, så antallet af borgere uden kendt problemstilling blev bragt ned til 46. Antallet af tomme felter er dermed relativt højt (11%) og betyder, at der er en vis statistisk usikkerhed ved læsning og tolkning af figurerne. Målgruppen Målgruppen består af unge i alderen fra 18 til 30 år. Heraf er 304 personer i matchgruppe 2 og 107 personer i matchgruppe 3 3. Målgruppen fordeler sig med 194 kvinder og 221 mænd. 1 Der var afsat maksimalt 5 minutter til hver borger. Hvis borgerens problemstilling ikke var fundet inden, blev rubrikken ikke udfyldt. 2 2 unge i matchgruppe 1 er fratrukket 3 I analysen er der 4 unge, hvor det ikke var umiddelbart muligt at finde matchkategorisering 2

3 Figur 1: Relativ fordeling på alder og køn Relativ fordeling på alder og køn 16% 1 12% Fordeling 1 8% 6% Kvinder Mænd 2% 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år Alder Figur 1 viser den relative fordeling af målgruppen på alder og køn. Det vil f.eks. sige, at 9 % af hele gruppen af kvinder er 29 år gamle. Figuren viser, at fordelingen af mænd og kvinder på alder er relativ jævn. Der er således ikke noget der indikerer, at køn og alder danner et særligt mønster. Derudover kan det ses, at der er en overrepræsentation af de yngre årgange i målgruppen. 3

4 Figur 2: Køn fordelt på matchgruppe Køn fordelt på matchgruppe Antal Kvinder Mænd Matchgruppe Figur 2 viser den relative fordeling af køn og matchgruppe. Det fremgår af fordelingen, at der overordnet set er en meget beskeden overvægt af mænd i begge matchgrupper. Matchgruppe 2 og matchgruppe 3 udgør henholdsvis 74 % og 26 % af hele ungegruppen. Antallet af personer i matchgruppe 2 er således tre gange så stor som i matchgruppe 3. Figur 3: Relativ fordeling på match og alder Relativ fordeling på match og alder 16% 1 12% Andel i % 1 8% 6% Match 2 Match 3 2% Alder 4

5 Figur 3 viser den relative fordeling på matchgruppe og alder. Figuren viser en relativ højere andel af matchgruppe 2 i den yngre målgruppe (18-21 år), mens den relative andel af matchgruppe 3 er højere i den ældre målgruppe (27-30 år). Forklaringen kunne være, at de unge efter et stykke tid matches om: En stor del af målgruppen har deres debut i jobcentret i en ung alder og bliver ofte matchet optimistisk ved opstart af sag i jobcentret. I afklaringsfasen og i efterfølgende forløb afklares oftest flere problemstillinger, der har betydning for det videre forløb. Flere og sværere problemstillinger kan dermed med tiden resultere i, at en del af de unge i matchgruppe 2 bliver ommatchet til matchgruppe 3. Problemstillinger I analysen er der afdækket følgende problemstillinger: ADHD/ADD Blandet misbrug/psykiske problemstillinger Depression og angst Fysisk funktionsnedsatte Psykisk problemstilling Hash-misbrug Skizo-lidelser Autisme og asperger Borderline Blandet misbrug Andet (personlighedsforstyrrelser, kriminelle, lav IQ og mentalt funktionsnedsatte) 5

6 Figur 4: Relativ fordeling på køn og problemstilling Relativ fordeling på køn og problemstilling 2 Andel i % 15% 1 5% Kvinder Mænd ADHD/ADD Autisme/asperg er Blandet misbrug Blandet misbrug/psykisk Borderline Depression/ang st Fysisk funktionsneds. Psykisk problemstilling Schizo (Tom) Andet Problemstilling Andet dækker over andre personlighedsforstyrrelser, kriminelle, lav IQ og mentalt funktionsnedsatte. Unge med hash-problemer er lagt sammen med problemstillingen blandet misbrug. I figur 4 er de unges fordeling på køn og problemstilling illustreret. Figuren viser, at nogle problemstillinger er mere kønsbestemte end andre. Problemstillingen depression & angst er f.eks. i langt højere grad repræsenteret hos kvinderne i ungegruppen. Der er henholdsvis dobbelt så mange kvinder som mænd, der lider af ovennævnte problemstilling. Til gengæld er der tre gange så mange mænd som kvinder, der har problemstillingerne blandet misbrug og blandet misbrug/psykiske problemstillinger. Hvis man ser mere generelt på figuren er det interessant, at de mere konkrete psykiske lidelser ikke er så rigt repræsenteret. Der er derimod en væsentligt højere repræsentation af mere diffuse lidelser som depression/angst, psykiske problemstillinger og blandet misbrug/psykisk problemstilling. Andelen af tomme felter (hvor problemstilling ikke er angivet) er relativ høj. Dette faktum kan have betydning for observationerne nævnt ovenfor, idet de manglende oplysninger kan forskyde vægtfordelingen på de forskellige problemstillinger. 6

7 Figur 5: Relativ fordeling på matchgruppe og problemstilling Relativ fordeling på matchgruppe og problemstilling Andel i % Andet (Tom) Schizo Psykisk problemstilling Hash Fysisk funktionsneds. Depression/angst Borderline Blandet misbrug/psykisk Blandet misbrug Autisme/asperger ADHD/ADD 2% 2% 7% 8% 3% 5% 7% 7% 7% 8% 15% 13% 12% 16% 13% 11% 13% 1 21% Matchgruppe 3 Matchgruppe 2 5% 1 15% 2 25% Problemstilling Figur 5 viser den relative fordeling på matchgruppe og problemstilling. Figuren viser, at de unge, der er matchet 3, har en overrepræsentation af problemstillingerne skizo og blandet misbrug/psykisk problemstilling. Dette kan spille ind i sagsbehandlernes vurdering at pågældende finder det svært at finde egnet tilbud til disse målgrupper. Særligt problemstillingen omkring blandet misbrug og psykisk problemstilling er en kendt udfordring i forhold til at få de unge afklaret, igangsat i behandling og dermed i egnet tilbud. 7

8 Der er udvalgt fem problemstillinger til nærmere beskrivelse, henholdsvis de første fem ovenfor: Figur 6: Andel personer i aktivitet ift. problemstilling Andel personer i aktivitet ift. problemstilling % 46% 51% 52% % ADHD/ADD Blandet misbrug/psykisk Depression/angst Fysisk funktionsneds. Psykisk problemstilling Andel Problemstilling Figur 6 viser andelen af personer i aktivitet i forhold til problemstilling. Fra figuren kan læses, at andelen af personer i aktivitet er relativt ens i fire ud af fem problemstillinger. Problemstillingen blandet misbrug & psykisk problemstilling afviger fra de andre. For de fire problemstillinger gælder, at ca. 50 % af personerne, der har den pågældende problemstilling, er i aktivitet. Forklaringen på at problemstillingen blandet misbrug & psykisk problemstilling er relativ lav kan skyldes, at en uforholdsmæssig stor del af denne gruppe er i matchgruppe 3 og derfor har mange udfordringer, men kan også skyldes, at der ikke findes relevant tilbud til gruppen. 8

9 Aktivitet Matchgruppe 2 udgør 304 unge. Heraf er 188 i aktivitet. Matchgruppe 3 udgøres af 107 unge og heraf er 6 i aktivitet 4. Figur 7: Relativ fordeling på ikke aktivitet og alder Relativ fordeling på ikke aktivitet og alder Matchgruppe 3 Matchgruppe Alder Figur 7 illustrerer den relative fordeling på ikke-aktivitet og alder, således at ud af de 18 årige er 40 % ikke i aktivitet. Ud af de 40 % er 27 % matchet i kategori 2, de resterende 13 % er derfor matchet i gruppe 3. Figuren viser, dog ikke entydigt, at jo yngre den unge er, jo større er chancen for at den unge er i aktivitet. Dette forhold kan dog også forklares ved, at andelen af unge i matchgruppe 2 er en del større i de yngre aldersgrupper (18 til 25 år) end i de ældre aldersgrupper (26-30 år). 4 Andelen af tomme felter, hvor aktivitet ikke er angivet, er relativ stor (46). Dette bevirker, at data er mindre valid idet andelen af unge i aktivitet reelt kan være større. 9

10 Figur 8: Andel i ikke-aktivitet fordelt på køn og alder Fordeling ikke aktivitet på køn og alder Andel 6 4 Kvinder Mænd Alder Figur 8 viser fordelingen af unge i ikke-aktivitet fordelt på køn og alder. Figuren viser fordelingen af mænd og kvinder indenfor hver aldersgruppe. F.eks. er der 40 % mænd og 60 % kvinder i aldersgruppen 18 år, som ikke er i aktivitet. Denne sammenligning er brugbar idet antallet af mænd og kvinder er relativt ens. Af figuren fremgår det, at fordelingen af mænd, der ikke er i aktivitet, følger en konveks bue, hvorimod fordelingen af kvinder, der ikke er i aktivitet, følger en konkav bue. Der er en større andel af mænd, der ikke er i aktivitet i de midterste aldersgrupper. Der er endvidere en stigende tendens fra det 18. år, den topper ved 23 år, hvorefter den er faldende. For kvindernes vedkommende er ikke-aktiviteten større i de yngste år (18-19 år), i de ældre aldersgrupper (29-30 år) og med en stigende aktivitet fra det 23. år. Som det beskrevet om figur 4 er kvinder overrepræsenteret med problemstillingerne depression/angst og borderline. 10

11 Konklusion Hermed er ungegruppens karakteristika præsenteret og beskrevet. Det er vist, at der i ungegruppen ikke er et særligt mønster hvis man kigger på fordelingen af mænd og kvinder på alder. Derudover fremgår det, at ungegruppen består af ¾ i matchgruppe 2 og ¼ i matchgruppe 3 med en noget beskeden overvægt af mænd i begge matchgrupper. Analysen har afdækket 10 problemstillinger, hvoraf især problemstillingerne depression & angst, blandet misbrug/psykiske problemstillinger og blandet misbrug viser sig at være mere kønsbestemte, idet førstnævnte har en overvægt af kvinder og de to sidste har en overvægt af mænd. Fokuseres der på parametrene matchgruppe og problemstilling er det især unge fra matchgruppe 3 der lider af problemstillingerne Skizo og blandet misbrug/psykisk problemstillinger. Hvis der sættes lup på andelen af personer i aktivitet ift fem specifikke problemstillinger kan det konkluderes, at problemstillingen blandet misbrug/psykiske problemstilling afviger fra gennemsnittet: Andelen af unge i aktivitet er her væsentlig lavere end i de fire andre. Perspektivering De fremkomne karakteristika og observationer skal nu bringes i spil. Næste skridt er, at dykke dybere ned i de enkelte figurer, uddrage flere og nye observationer samt diskutere årsager og sammenhænge i de fundne resultater. Resultaterne vil herefter kunne bidrage til en aktiv dialog med ungeteamet ift at beskrive og udvikle nye tilbud. 11

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere