STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk"

Transkript

1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund

2 1

3 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats 3 Sammenhæng og forebyggelse 7 En tryg by 11 En ny vej for de kriminalitetstruede børn og unge 13 2

4 DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS I Albertslund Kommune er dagligdagen præget af stor børneog ungdomsaktivitet i vores skoler, klubber, ungecenter og fritidstilbud. Men i 2012/13 oplevede kommunen uroligheder med brande i byen. Her blev det tydeligt, at der er brug for en ny og mere målrettet indsats for at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for børn og unge og alle byens borgere. Med den nye indsats vil vi forebygge kriminalitet og utryghed i vores lokalsamfund, og vi vil give Albertslunds børn og unge gode muligheder og rammer for at udnytte deres ressourcer og sejre i livet. Unge mennesker skal have rum til at fokusere på de ting, der er især væsentlige for dem i den periode af deres liv kæresten, uddannelse, fritidsinteresser, venner og et kommende job. Derfor er det vigtigt, at de unge ikke kommer ud i et misbrug eller ender i kriminalitet. Målet med strategien er at øge alle borgernes oplevelse af tryghed i byen og reducere omfanget af faktisk kriminalitet. De kriminalitetstruede og kriminelle unge skal deltage i samfundet i stedet for at stå udenfor. De skal blive selvforsørgende og have medborgerskab. De unge skal mestre eget liv både individuelt og i forhold til deres netværk og familie. Den unges forældre skal følge med i og tage ansvar for deres børns liv, og vi skal give de unge redskaber til konfliktløsning og til at indgå i sociale fællesskaber. De unge skal have indsigt i de muligheder, der er som ung i Albertslund, hvilket også betyder, at de unge bliver mere bevidste om deres fremtid og drømme. Vi har et rigtig godt udgangspunkt for at nå vores mål. I Albertslund har vi arbejdet med at forebygge kriminalitet i mange år. Nøglen har været det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen - skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU Jobcentret og mange flere. Den kriminalpræventive strategi kan altså ikke stå alene, og vi vil bygge videre på samarbejdet og bruge en fælles helhedsorienteret tilgang. Samtidig styrker vi også den faglige specialisering, så de forskellige aktører omkring de unge er klædt godt på til netop at løse denne konkrete opgave. Strategien sætter en række fælles, overordnede mål, så alle ledere og medarbejdere trækker i samme retning men ud fra de forskellige perspektiver og de mange kompetencer på området, som de har. Når alle arbejder mod de samme mål, kan vi lettere sørge for at alle unge kan få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug. I strategien udvikler Albertslund Kommune derfor en samlet model for kriminalitetsforebyggelse. Det skal sikre koordination, hurtig indsats og både proaktiv og reaktiv forebyggelse. Vi har et særligt fokus omkring overgange i den unges liv herunder især, 3

5 4

6 når de unge fylder 18 år. Her er risikoen nemlig størst for, at der sker et brud i arbejdet med kriminalitetstruede unge. En væsentlig del af strategien er en tydelig politisk, administrativ og ledelsesmæssig forankring. For at sikre kvaliteten og retningen vil vi samle så mange indsatser omkring misbrug og forebyggelse af kriminalitet som muligt under én fælles ledelse. Indholdet i strategien har tre overordnede fokusområder. Det er samtidig den samlede model for kriminalitetsforebyggelse: 1. Sammenhæng og forebyggelse 2. En tryg by for alle borgere 3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge Under hvert af de tre temaområder vil der være en handleplan. Handleplanerne viser, hvordan vi lever op til strategien. Baggrund Selv om byen i 2012/13 oplevede uroligheder i forbindelse med de mange brande, viser statistikken, at børn og unge i Albertslund ikke begår mere eller mindre kriminalitet sammenlignet med nabokommunerne. Kriminalitetsstatistikken for Albertslund Kommune viser, at der fra 2009 og frem mod 2013 er et fald i antallet af børn og unge, som der er mistanker og sigtelser imod. Derimod er der samlet set flere sigtelser imod den relativt lille gruppe unge, som faktisk begår kriminalitet. Fra flere undersøgelser ved vi, at cirka halvdelen af alle børn og unge i Albertslund fra tid til anden føler sig utrygge et eller flere steder i kommunen. Den enkelte borgers oplevelse af tryghed hænger ikke nødvendigvis sammen med den faktiske kriminalitet, men tryghed giver livskvalitet, og der er hot spots i byen, hvor der skal arbejdes med at øge trygheden. Strategien og indsatserne for det kriminalpræventive arbejde har en klar og tydelig sammenhæng med de eksisterende indsatser, der allerede er i Albertslund, for eksempel Ungestrategien og Jobcentrets ungeenhed. Det er afgørende, at vi tænker kriminalitetsperspektivet ind i alle grene af organisationen i Albertslund. Strategien varer fra , og der vil årligt blive fulgt op på strategien via en orientering til Børne- & Skoleudvalget. Målgrupper Målgruppen for strategien er børn og unge op til 30 år. Indsatserne skal dog primært fokuseres på børn og unge op til 18 år, da en tidlig og forebyggende indsats giver vores børn og unge de bedste muligheder for et godt liv. Der er forskellige målgrupper af kriminalitetstruede unge i Albertslund. Grupperne er typisk små grupperinger og løsere konstellationer af unge. Det er særligt unge mænd, men også 5

7 enkelte unge kvinder. Der er særligt fokus på cirka kriminelle og kriminalitetstruede unge. Fælles for målgrupperne er, at de mangler basale kompetencer til at mestre deres liv, og de tilhører typisk den fagligt svageste del i skolen. Dette giver sig udslag i en oplevelse af manglende tilhørsforhold, fællesskab og anerkendelse i det omkringliggende samfund. 6

8 SAMMENHÆNG OG FOREBYGGELSE Denne strategi og de medfølgende ændringer i Albertslunds måde at se på forebyggelse af kriminalitet bygger på de nationale anbefalinger, der ligger på området. Strategiens indsatser tager udgangspunkt i det hidtil mest fyldestgørende dokument omkring forebyggelse af kriminalitet i Danmark, Ungdomskommissionens redegørelse fra Den viser at indsatsen med forebyggelse af kriminalitet har størst effekt, hvis den er: Tidlig det vil sige en indsats, der er såvel tidlig i tid i forhold til den alder, hvor børn og unge typisk begynder at begå kriminelle handlinger, som tidlig i forhold til den enkelte kriminelle handling. Helhedsorienteret det vil sige en indsats, der retter sig imod ikke blot børn og unge, men også deres (nære) omgivelser i form af familie, venner og øvrige daglige netværk. Tværsektoriel det vil sige en indsats, der går på tværs af sædvanlige skel mellem kommunen og andre aktører, fx for foreninger og virksomheder, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige myndigheder, fx kommunen, politiet og kriminalforsorgen. Sammenhængende det vil sige, at der er sammenhæng ikke blot i den enkelte aktørs indsats/behandling i forhold til børn og unge, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige aktørers indsats. MÅL: Øge trivslen blandt børn og unge og mindske deres udsathed for kriminalitet Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever, der gennemføres hvert 3. år (næste gang i 2015) At forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet Gennemføre kriminalpræventive læseplaner for unge Øge sammenhæng i indsatsen samt samarbejdet med politiet Styrke samarbejdet mellem kommunen og politiet, bl.a. ved at ophøje lokalrådet til styregruppe for den kriminalpræventive indsats Koordinering af den individorienterede indsats Indføre enkeltsagsbehandling som metode 7

9 Sådan gør vi Gennemføre kriminalpræventive læseplaner for unge Vi sikrer via en kriminalpræventiv læseplan for børn og unge, at vi har den bedst mulige generelle kriminalitetsforebyggelse. Læseplanen vil dække temaer som social pejling og misbrugsforebyggelse, samt udvikle evner til at træffe gode valg i livet og dermed øge trivslen hos både den enkelte, såvel som fælleskabet. Indføre enkeltsagsbehandling som metode Kommunen indfører enkeltsagsbehandling som metode på koordineringsmøderne mellem kommunens SSP enhed og politiet. Møderne afholdes hver 14. dag. Formålet med møderne er hurtigt og effektivt at få handlet på alle bekymringer, der kommer enten til politiets eller kommunens kendskab. Metoden er velkendt fra blandt andet København. Det vil være den enkelte skoles SSP indsats, som vil stå for at implementere læseplanen i det daglige arbejde på skolerne. De lokale skolerådgivere skal understøtte arbejdet med læseplanen. Styrket samarbejde mellem kommunen og politiet Lokalrådet ophøjes til at være styregruppe for den kriminalpræventive indsats. Politiet er stadig formand for rådet, mens lederen af den kriminalpræventive enhed er næstformand. På lokalrådet deltager også chefen for Skoler & Uddannelse, chefen for Social & Familie samt en chef fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Et af værktøjerne vil være at benytte forældre- eller ungepålæg for at styrke indsatsen over for de forældre og unge, der umiddelbart ikke kan nås igennem kommunens eksisterende tilbud, og som heller ikke ønsker at samarbejde om at løse den unges problemer. Skolernes SSP medarbejdere og socialrådgivere skal inddrages efter behov. 9

10 10

11 EN TRYG BY Albertslund Kommune er en tryg by at bo i. Det skal den blive ved med at være. Derfor vil Albertslund kommune aktivt forebygge, at der opstår situationer, hvor en lille gruppe unge sætter en bestemt dagsorden for trygheden for hele byen. Samarbejdet på tværs af alle afdelinger og institutioner i hele kommunen og i sammenhæng med politiet, boligorganisationerne og andre relevante aktører er et vigtigt element her. Frivillige foreninger og borgerne har også en nøglerolle i forhold til at skabe tryghed. Når beboere og andre aktører aktivt deltager i det kriminalpræventive arbejde og selv får medansvar for udviklingen, er det med til at forhindre kriminalitet og gøre et boligområde til et mere rart og trygt sted at være. Samtidig har indretningen af byens offentlige rum indflydelse på både oplevelsen af tryghed og kriminalitetsniveauet. Og dermed også i hvor høj grad andre borgere færdes trygt i området. Der er ret stor forskel mellem de områder i Albertslund, borgerne oplever som utrygge. For at sikre målrettede og lokale indsatser i de enkelte boligområder, skal de enkelte handleplaner tage hensyn til de udfordringer og ressourcer, der findes i de forskellige områder. Kommunens klubber, ungdomsskole og socialrådgivere oplever, at et stigende antal unge har udfordringer med misbrug. Et misbrug i de første ungdomsår er svært at slippe ud af, hvilket præger mange af de unges muligheder for at tage en uddannelse eller komme i arbejde. MÅL: Øge oplevelsen af tryghed for borgerne i Albertslund med 10% Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever via naboskabsundersøgelser i de enkelte boligselskaber og afdelinger Øge trygheden i det offentlige rum Gennemføre tryghedsvandringer i alle boligområder der ønsker det Øge koordinationen omkring tryghedsindsatsen Nedsætte et netværk, der skal arbejde med at videreudvikle kommunens misbrugsindsats Øge trygheden hos alle borgere i Albertslund Have et tæt samarbejde med boligorganisationerne og politiet 11

12 arbejde tæt sammen med boligselskaberne på både det strategiske og det operationelle niveau, så vi sikrer, at de tryghedsfremmende indsatser er helhedsorienterede. Det kan også være med til at skabe utryghed for andre borgere, hvis der sælges hash eller der er påvirkede unge i et boligområde. Derfor skal der også sættes ind over for unges misbrug, hvis Albertslund skal blive en endnu tryggere by. Her er det vigtigt at skabe et fuldstændigt overblik over kommunens indsats på misbrugsområdet, så den kommunale indsats i endnu højere grad hjælper unge med at komme ud af deres misbrug. blandt mange af byens unge. Ifølge Livsstilsundersøgelsen fra 2011 er der set over tid ingen udvikling i, hvor mange klasses elever, der ryger hash. For eksempel har cirka 9 % af målgruppen røget hash de seneste 30 dage. Den misbrugsforebyggende indsats skal derfor styrkes. Formålet er ikke kun at give gevinst i relation til tryghedsfremme og kriminalitetsforebyggelse, men også i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats, sundhedsindsats med videre. Sådan gør vi: At forebygge misbrug indebærer både en tidligt forebyggende indsats (før) og en indgribende indsats (under/efter)- Tryghedsvandringer Tryghedsvandringer anbefales både af Det Kriminalpræventive Råd og af Politiet som en god metode til at skabe øget tryghed i et boligområde. En tryghedsvandring er en vandring i et udvalgt boligområde, hvor der udpeges særligt trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes, hvem der kan gøre hvad for at øge trygheden på de utrygge steder. Det kan for eksempel være at beskære buske, at opsætte belysning med mere. Vandringen ledes typisk af en medarbejder fra politiet, men det kan også være en medarbejder fra kommunen eller boligselskabet. Netværk om misbrugsindsatsen Der er både et stort dokumenteret og oplevet hashmisbrug Den tidlige indsats dækkes af den kriminalpræventive læseplan og de tiltag, der ligger derunder. Det er derfor især den indgribende del, der bliver styrket ved at nedsætte et netværk. Tæt samarbejde med boligselskaberne arbejde tæt sammen med boligselskaberne på både det strategiske og det operationelle niveau, så vi sikrer, at de tryghedsfremmende indsatser er helhedsorienterede. også arbejde med boligselskaberne og boligområderne om at udvikle sammenhængskraften i de enkelte boligområder. 12

13 EN NY VEJ FOR DE KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE Børn og unge i Albertslund er generelt tilfredse med deres liv, og de opfører sig generelt i overensstemmelse med gængse regler og normer. Der er dog en mindre gruppe af unge, der er rodløse. De mangler støtte hjemmefra og har svært ved at indpasse sig i for eksempel skolefælleskaber med mere. Denne målgruppe fylder ikke meget i antal, men de fylder meget i både bybilledet, såvel som i kriminalitetsstatistikkerne. Disse børn og unge har brug for mere hjælp end hovedparten. De har i mange tilfælde det samme potentiale for deres fremtid som andre unge, men de mangler en guidende hånd igennem de svære unge år. Hovedparten af disse børn og unge har også en række skjulte ressourcer i deres netværk, som vi skal arbejde lidt anderledes for at få frem. Individuelle aktiviteter, der skal få er den unge i beskæftigelse eller uddannelse. Forældreaktiviteter, hvor forældre og den unges netværk inddrages i at tage medansvar for den unges udvikling. De medarbejdere, som arbejder med de unge, er uddannede og har viden om, hvordan man arbejder med kriminalitetstruede børn og unge. For at hjælpe de unge bedst muligt skal vi altså have flere forskellige typer af indsatser, rettet mod flere forskellige målgrupper på samme tid. Hver af disse unge er individer med egne udfordringer, vi som kommune kan hjælpe dem igennem. Samtidig er børn og unge typisk en del af forskellige grupper. Deres tilhørsforhold til de forskellige grupper kan have betydning for og hvordan, de er kriminelle. For at sikre at Albertslund Kommune har indsatser for alle relevante målgrupper og individer, skal der være en metodisk afdækning af de enkeltes grupper og individers behov. Ud fra afdækningen skaber kommunen på tværs af myndigheder og fagligheder indsatser for de pågældende unge ud fra deres forskellige behov. Udgangspunktet er at lave den bedst mulige indsats til gavn for så mange som muligt: Sådan gør vi: Genoprettende Praksisser i skoler og klubber Genoprettende Praksisser er en metode som har fokus på relationer og konfliktmægling. Det er en metode til at hjælpe børn og unge med at reflektere over deres valg og handlinger samt til at se, hvordan deres valg også berører andre unge. Ved at konfrontere den unge med konsekvenserne af en destruktiv handling får den unge en metodisk tilgang til at skabe refleksion og indsigt i forhold til egne og andres handlemønstre. 13

14 Hver af disse unge er individer, med egne udfordringer, vi som kommune kan hjælpe dem igennem. Metoden reducerer mobning, vold og destruktiv adfærd blandt børn og unge ligesom det styrker inklusion, trivsel og lysten til samarbejde. Derudover styrker det, den sociale og emotionelle intelligens samt tilliden til autoriteter. Det er målet, at unge, som indgår i et forløb med Genoprettende Praksis, fremover bliver involveret i færre konflikter og voldshandlinger. Herudover vil metoden også betyde øget trivsel for ofre, der har indgået i et forløb med konfliktmægling. Sammentænke personrettede indsatser og indføre en fælles mentorordning I Albertslund Kommune har vi flere forskellige mentorkorps og støtte/kontaktperson ordninger. For at styrke de deltagende medarbejderes faglighed og sikre bedre koordinering og for at gøre ordningerne mere fleksible vil det være en styrke at samle dem. derfor have færre og bedre mentorlignende indsatser i kommunen, så vi bl.a. derigennem styrker kvaliteten i indsatsen. Det vil være skolernes SSP-medarbejdere, som står for implementeringen på skolerne. De lokale skolesocialrådgivere skal understøtte arbejdet med Genoprettende praksisser. Alle kommunens mentorer skal arbejde ud fra fælles resultatmål og handleplaner for den enkelte unge. Indsatsen skal koordineres af den kriminalpræventive enhed. MÅL: Et fald i kriminaliteten for borgerne i Albertslund med 5% årligt Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever der gennemføres hvert 3. år (næste gang i 2015) via politiets statistikker (anmeldelser, sigtelser, domsfældelser mm.) Reducere kriminaliteten blandt de mest udsatte børn og unge Indføre Genoprettende Praksisser i skoler og klubber. Hjælpe de udsatte børn og unge i gang med uddannelse og arbejde Sammentænke personrettede indsatser og indføre en fælles mentorordning på tværs af kommunens afdelinger Involvere børn og unges familier og øvrige netværk i arbejdet med dem Gennemføre systematiserede og hurtige kriminalpræventive hjemmebesøg 14

15 Inddragelse af personerne selv er som oftest en forudsætning for, at indsatserne lykkes senere hen Systematiseret og hurtig afvikling af kriminalpræventive hjemmebesøg Med hjemmebesøg foretaget af politiet og en repræsentant fra kommunen, sikrer vi, at den unge og familien hurtigt inddrages i bekymringer om den unges adfærd, samt i løsninger i forhold til dette. Inddragelse af personerne selv er som oftest en forudsætning for at indsatserne lykkes senere hen, blandt andet fordi borgerne opnår ejerskab for deres eget liv. 15

16 Strategien for den kriminalpræventive indsats skal være med til at sikre, at borgere i Albertslund kan føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Og samtidig give vores børn og unge gode rammer for, at de kan opfylde deres potentialer og fået det bedst mulige ungdomsliv uden kriminalitet. Vi har allerede gode erfaringer med at forebygge kriminalitet i byen. Det skyldes især det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen, skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU-jobcentret og mange flere. Det samarbejde bygger vi videre på i strategien. Strategien har tre overordnede fokusområder: 1. Sammenhæng og forebyggelse: Vores børn skal trives bedre og være mindre udsatte for kriminalitet 2. En tryg by for alle borgere: Alle skal opleve, at de er mere trygge i byen 3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge: Kriminaliteten i byen skal falde

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune SSP-handlingsplan Børne- og Fritidsforvaltningen 2010-2012 SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen SSP-handlingsplan

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune

INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune Indsats mod ungdomskriminalitet i Brøndby Kommune en sammenhængende plan FORORD Ungdomskriminaliteten har været faldende igennem en årrække både på landsplan

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009.

Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen

Læs mere

Målsætning 4. Bandekriminalitet

Målsætning 4. Bandekriminalitet Målsætning 4 Værebro Park fri for bandekriminalitet DIMENSIONER Bandekriminalitet ELEMENTER Fødekæden til brydes Kriminelle forlader Konsekvens over for kriminalitet Vanskelige re rammer for kriminalitet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 REFERAT 1 fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona Stougaard, Fællessekretariatet

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Seminar Als Research

Seminar Als Research Seminar Als Research 2012 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere