STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk"

Transkript

1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund

2 1

3 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats 3 Sammenhæng og forebyggelse 7 En tryg by 11 En ny vej for de kriminalitetstruede børn og unge 13 2

4 DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS I Albertslund Kommune er dagligdagen præget af stor børneog ungdomsaktivitet i vores skoler, klubber, ungecenter og fritidstilbud. Men i 2012/13 oplevede kommunen uroligheder med brande i byen. Her blev det tydeligt, at der er brug for en ny og mere målrettet indsats for at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for børn og unge og alle byens borgere. Med den nye indsats vil vi forebygge kriminalitet og utryghed i vores lokalsamfund, og vi vil give Albertslunds børn og unge gode muligheder og rammer for at udnytte deres ressourcer og sejre i livet. Unge mennesker skal have rum til at fokusere på de ting, der er især væsentlige for dem i den periode af deres liv kæresten, uddannelse, fritidsinteresser, venner og et kommende job. Derfor er det vigtigt, at de unge ikke kommer ud i et misbrug eller ender i kriminalitet. Målet med strategien er at øge alle borgernes oplevelse af tryghed i byen og reducere omfanget af faktisk kriminalitet. De kriminalitetstruede og kriminelle unge skal deltage i samfundet i stedet for at stå udenfor. De skal blive selvforsørgende og have medborgerskab. De unge skal mestre eget liv både individuelt og i forhold til deres netværk og familie. Den unges forældre skal følge med i og tage ansvar for deres børns liv, og vi skal give de unge redskaber til konfliktløsning og til at indgå i sociale fællesskaber. De unge skal have indsigt i de muligheder, der er som ung i Albertslund, hvilket også betyder, at de unge bliver mere bevidste om deres fremtid og drømme. Vi har et rigtig godt udgangspunkt for at nå vores mål. I Albertslund har vi arbejdet med at forebygge kriminalitet i mange år. Nøglen har været det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen - skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU Jobcentret og mange flere. Den kriminalpræventive strategi kan altså ikke stå alene, og vi vil bygge videre på samarbejdet og bruge en fælles helhedsorienteret tilgang. Samtidig styrker vi også den faglige specialisering, så de forskellige aktører omkring de unge er klædt godt på til netop at løse denne konkrete opgave. Strategien sætter en række fælles, overordnede mål, så alle ledere og medarbejdere trækker i samme retning men ud fra de forskellige perspektiver og de mange kompetencer på området, som de har. Når alle arbejder mod de samme mål, kan vi lettere sørge for at alle unge kan få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug. I strategien udvikler Albertslund Kommune derfor en samlet model for kriminalitetsforebyggelse. Det skal sikre koordination, hurtig indsats og både proaktiv og reaktiv forebyggelse. Vi har et særligt fokus omkring overgange i den unges liv herunder især, 3

5 4

6 når de unge fylder 18 år. Her er risikoen nemlig størst for, at der sker et brud i arbejdet med kriminalitetstruede unge. En væsentlig del af strategien er en tydelig politisk, administrativ og ledelsesmæssig forankring. For at sikre kvaliteten og retningen vil vi samle så mange indsatser omkring misbrug og forebyggelse af kriminalitet som muligt under én fælles ledelse. Indholdet i strategien har tre overordnede fokusområder. Det er samtidig den samlede model for kriminalitetsforebyggelse: 1. Sammenhæng og forebyggelse 2. En tryg by for alle borgere 3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge Under hvert af de tre temaområder vil der være en handleplan. Handleplanerne viser, hvordan vi lever op til strategien. Baggrund Selv om byen i 2012/13 oplevede uroligheder i forbindelse med de mange brande, viser statistikken, at børn og unge i Albertslund ikke begår mere eller mindre kriminalitet sammenlignet med nabokommunerne. Kriminalitetsstatistikken for Albertslund Kommune viser, at der fra 2009 og frem mod 2013 er et fald i antallet af børn og unge, som der er mistanker og sigtelser imod. Derimod er der samlet set flere sigtelser imod den relativt lille gruppe unge, som faktisk begår kriminalitet. Fra flere undersøgelser ved vi, at cirka halvdelen af alle børn og unge i Albertslund fra tid til anden føler sig utrygge et eller flere steder i kommunen. Den enkelte borgers oplevelse af tryghed hænger ikke nødvendigvis sammen med den faktiske kriminalitet, men tryghed giver livskvalitet, og der er hot spots i byen, hvor der skal arbejdes med at øge trygheden. Strategien og indsatserne for det kriminalpræventive arbejde har en klar og tydelig sammenhæng med de eksisterende indsatser, der allerede er i Albertslund, for eksempel Ungestrategien og Jobcentrets ungeenhed. Det er afgørende, at vi tænker kriminalitetsperspektivet ind i alle grene af organisationen i Albertslund. Strategien varer fra , og der vil årligt blive fulgt op på strategien via en orientering til Børne- & Skoleudvalget. Målgrupper Målgruppen for strategien er børn og unge op til 30 år. Indsatserne skal dog primært fokuseres på børn og unge op til 18 år, da en tidlig og forebyggende indsats giver vores børn og unge de bedste muligheder for et godt liv. Der er forskellige målgrupper af kriminalitetstruede unge i Albertslund. Grupperne er typisk små grupperinger og løsere konstellationer af unge. Det er særligt unge mænd, men også 5

7 enkelte unge kvinder. Der er særligt fokus på cirka kriminelle og kriminalitetstruede unge. Fælles for målgrupperne er, at de mangler basale kompetencer til at mestre deres liv, og de tilhører typisk den fagligt svageste del i skolen. Dette giver sig udslag i en oplevelse af manglende tilhørsforhold, fællesskab og anerkendelse i det omkringliggende samfund. 6

8 SAMMENHÆNG OG FOREBYGGELSE Denne strategi og de medfølgende ændringer i Albertslunds måde at se på forebyggelse af kriminalitet bygger på de nationale anbefalinger, der ligger på området. Strategiens indsatser tager udgangspunkt i det hidtil mest fyldestgørende dokument omkring forebyggelse af kriminalitet i Danmark, Ungdomskommissionens redegørelse fra Den viser at indsatsen med forebyggelse af kriminalitet har størst effekt, hvis den er: Tidlig det vil sige en indsats, der er såvel tidlig i tid i forhold til den alder, hvor børn og unge typisk begynder at begå kriminelle handlinger, som tidlig i forhold til den enkelte kriminelle handling. Helhedsorienteret det vil sige en indsats, der retter sig imod ikke blot børn og unge, men også deres (nære) omgivelser i form af familie, venner og øvrige daglige netværk. Tværsektoriel det vil sige en indsats, der går på tværs af sædvanlige skel mellem kommunen og andre aktører, fx for foreninger og virksomheder, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige myndigheder, fx kommunen, politiet og kriminalforsorgen. Sammenhængende det vil sige, at der er sammenhæng ikke blot i den enkelte aktørs indsats/behandling i forhold til børn og unge, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige aktørers indsats. MÅL: Øge trivslen blandt børn og unge og mindske deres udsathed for kriminalitet Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever, der gennemføres hvert 3. år (næste gang i 2015) At forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet Gennemføre kriminalpræventive læseplaner for unge Øge sammenhæng i indsatsen samt samarbejdet med politiet Styrke samarbejdet mellem kommunen og politiet, bl.a. ved at ophøje lokalrådet til styregruppe for den kriminalpræventive indsats Koordinering af den individorienterede indsats Indføre enkeltsagsbehandling som metode 7

9 Sådan gør vi Gennemføre kriminalpræventive læseplaner for unge Vi sikrer via en kriminalpræventiv læseplan for børn og unge, at vi har den bedst mulige generelle kriminalitetsforebyggelse. Læseplanen vil dække temaer som social pejling og misbrugsforebyggelse, samt udvikle evner til at træffe gode valg i livet og dermed øge trivslen hos både den enkelte, såvel som fælleskabet. Indføre enkeltsagsbehandling som metode Kommunen indfører enkeltsagsbehandling som metode på koordineringsmøderne mellem kommunens SSP enhed og politiet. Møderne afholdes hver 14. dag. Formålet med møderne er hurtigt og effektivt at få handlet på alle bekymringer, der kommer enten til politiets eller kommunens kendskab. Metoden er velkendt fra blandt andet København. Det vil være den enkelte skoles SSP indsats, som vil stå for at implementere læseplanen i det daglige arbejde på skolerne. De lokale skolerådgivere skal understøtte arbejdet med læseplanen. Styrket samarbejde mellem kommunen og politiet Lokalrådet ophøjes til at være styregruppe for den kriminalpræventive indsats. Politiet er stadig formand for rådet, mens lederen af den kriminalpræventive enhed er næstformand. På lokalrådet deltager også chefen for Skoler & Uddannelse, chefen for Social & Familie samt en chef fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Et af værktøjerne vil være at benytte forældre- eller ungepålæg for at styrke indsatsen over for de forældre og unge, der umiddelbart ikke kan nås igennem kommunens eksisterende tilbud, og som heller ikke ønsker at samarbejde om at løse den unges problemer. Skolernes SSP medarbejdere og socialrådgivere skal inddrages efter behov. 9

10 10

11 EN TRYG BY Albertslund Kommune er en tryg by at bo i. Det skal den blive ved med at være. Derfor vil Albertslund kommune aktivt forebygge, at der opstår situationer, hvor en lille gruppe unge sætter en bestemt dagsorden for trygheden for hele byen. Samarbejdet på tværs af alle afdelinger og institutioner i hele kommunen og i sammenhæng med politiet, boligorganisationerne og andre relevante aktører er et vigtigt element her. Frivillige foreninger og borgerne har også en nøglerolle i forhold til at skabe tryghed. Når beboere og andre aktører aktivt deltager i det kriminalpræventive arbejde og selv får medansvar for udviklingen, er det med til at forhindre kriminalitet og gøre et boligområde til et mere rart og trygt sted at være. Samtidig har indretningen af byens offentlige rum indflydelse på både oplevelsen af tryghed og kriminalitetsniveauet. Og dermed også i hvor høj grad andre borgere færdes trygt i området. Der er ret stor forskel mellem de områder i Albertslund, borgerne oplever som utrygge. For at sikre målrettede og lokale indsatser i de enkelte boligområder, skal de enkelte handleplaner tage hensyn til de udfordringer og ressourcer, der findes i de forskellige områder. Kommunens klubber, ungdomsskole og socialrådgivere oplever, at et stigende antal unge har udfordringer med misbrug. Et misbrug i de første ungdomsår er svært at slippe ud af, hvilket præger mange af de unges muligheder for at tage en uddannelse eller komme i arbejde. MÅL: Øge oplevelsen af tryghed for borgerne i Albertslund med 10% Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever via naboskabsundersøgelser i de enkelte boligselskaber og afdelinger Øge trygheden i det offentlige rum Gennemføre tryghedsvandringer i alle boligområder der ønsker det Øge koordinationen omkring tryghedsindsatsen Nedsætte et netværk, der skal arbejde med at videreudvikle kommunens misbrugsindsats Øge trygheden hos alle borgere i Albertslund Have et tæt samarbejde med boligorganisationerne og politiet 11

12 arbejde tæt sammen med boligselskaberne på både det strategiske og det operationelle niveau, så vi sikrer, at de tryghedsfremmende indsatser er helhedsorienterede. Det kan også være med til at skabe utryghed for andre borgere, hvis der sælges hash eller der er påvirkede unge i et boligområde. Derfor skal der også sættes ind over for unges misbrug, hvis Albertslund skal blive en endnu tryggere by. Her er det vigtigt at skabe et fuldstændigt overblik over kommunens indsats på misbrugsområdet, så den kommunale indsats i endnu højere grad hjælper unge med at komme ud af deres misbrug. blandt mange af byens unge. Ifølge Livsstilsundersøgelsen fra 2011 er der set over tid ingen udvikling i, hvor mange klasses elever, der ryger hash. For eksempel har cirka 9 % af målgruppen røget hash de seneste 30 dage. Den misbrugsforebyggende indsats skal derfor styrkes. Formålet er ikke kun at give gevinst i relation til tryghedsfremme og kriminalitetsforebyggelse, men også i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats, sundhedsindsats med videre. Sådan gør vi: At forebygge misbrug indebærer både en tidligt forebyggende indsats (før) og en indgribende indsats (under/efter)- Tryghedsvandringer Tryghedsvandringer anbefales både af Det Kriminalpræventive Råd og af Politiet som en god metode til at skabe øget tryghed i et boligområde. En tryghedsvandring er en vandring i et udvalgt boligområde, hvor der udpeges særligt trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes, hvem der kan gøre hvad for at øge trygheden på de utrygge steder. Det kan for eksempel være at beskære buske, at opsætte belysning med mere. Vandringen ledes typisk af en medarbejder fra politiet, men det kan også være en medarbejder fra kommunen eller boligselskabet. Netværk om misbrugsindsatsen Der er både et stort dokumenteret og oplevet hashmisbrug Den tidlige indsats dækkes af den kriminalpræventive læseplan og de tiltag, der ligger derunder. Det er derfor især den indgribende del, der bliver styrket ved at nedsætte et netværk. Tæt samarbejde med boligselskaberne arbejde tæt sammen med boligselskaberne på både det strategiske og det operationelle niveau, så vi sikrer, at de tryghedsfremmende indsatser er helhedsorienterede. også arbejde med boligselskaberne og boligområderne om at udvikle sammenhængskraften i de enkelte boligområder. 12

13 EN NY VEJ FOR DE KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE Børn og unge i Albertslund er generelt tilfredse med deres liv, og de opfører sig generelt i overensstemmelse med gængse regler og normer. Der er dog en mindre gruppe af unge, der er rodløse. De mangler støtte hjemmefra og har svært ved at indpasse sig i for eksempel skolefælleskaber med mere. Denne målgruppe fylder ikke meget i antal, men de fylder meget i både bybilledet, såvel som i kriminalitetsstatistikkerne. Disse børn og unge har brug for mere hjælp end hovedparten. De har i mange tilfælde det samme potentiale for deres fremtid som andre unge, men de mangler en guidende hånd igennem de svære unge år. Hovedparten af disse børn og unge har også en række skjulte ressourcer i deres netværk, som vi skal arbejde lidt anderledes for at få frem. Individuelle aktiviteter, der skal få er den unge i beskæftigelse eller uddannelse. Forældreaktiviteter, hvor forældre og den unges netværk inddrages i at tage medansvar for den unges udvikling. De medarbejdere, som arbejder med de unge, er uddannede og har viden om, hvordan man arbejder med kriminalitetstruede børn og unge. For at hjælpe de unge bedst muligt skal vi altså have flere forskellige typer af indsatser, rettet mod flere forskellige målgrupper på samme tid. Hver af disse unge er individer med egne udfordringer, vi som kommune kan hjælpe dem igennem. Samtidig er børn og unge typisk en del af forskellige grupper. Deres tilhørsforhold til de forskellige grupper kan have betydning for og hvordan, de er kriminelle. For at sikre at Albertslund Kommune har indsatser for alle relevante målgrupper og individer, skal der være en metodisk afdækning af de enkeltes grupper og individers behov. Ud fra afdækningen skaber kommunen på tværs af myndigheder og fagligheder indsatser for de pågældende unge ud fra deres forskellige behov. Udgangspunktet er at lave den bedst mulige indsats til gavn for så mange som muligt: Sådan gør vi: Genoprettende Praksisser i skoler og klubber Genoprettende Praksisser er en metode som har fokus på relationer og konfliktmægling. Det er en metode til at hjælpe børn og unge med at reflektere over deres valg og handlinger samt til at se, hvordan deres valg også berører andre unge. Ved at konfrontere den unge med konsekvenserne af en destruktiv handling får den unge en metodisk tilgang til at skabe refleksion og indsigt i forhold til egne og andres handlemønstre. 13

14 Hver af disse unge er individer, med egne udfordringer, vi som kommune kan hjælpe dem igennem. Metoden reducerer mobning, vold og destruktiv adfærd blandt børn og unge ligesom det styrker inklusion, trivsel og lysten til samarbejde. Derudover styrker det, den sociale og emotionelle intelligens samt tilliden til autoriteter. Det er målet, at unge, som indgår i et forløb med Genoprettende Praksis, fremover bliver involveret i færre konflikter og voldshandlinger. Herudover vil metoden også betyde øget trivsel for ofre, der har indgået i et forløb med konfliktmægling. Sammentænke personrettede indsatser og indføre en fælles mentorordning I Albertslund Kommune har vi flere forskellige mentorkorps og støtte/kontaktperson ordninger. For at styrke de deltagende medarbejderes faglighed og sikre bedre koordinering og for at gøre ordningerne mere fleksible vil det være en styrke at samle dem. derfor have færre og bedre mentorlignende indsatser i kommunen, så vi bl.a. derigennem styrker kvaliteten i indsatsen. Det vil være skolernes SSP-medarbejdere, som står for implementeringen på skolerne. De lokale skolesocialrådgivere skal understøtte arbejdet med Genoprettende praksisser. Alle kommunens mentorer skal arbejde ud fra fælles resultatmål og handleplaner for den enkelte unge. Indsatsen skal koordineres af den kriminalpræventive enhed. MÅL: Et fald i kriminaliteten for borgerne i Albertslund med 5% årligt Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever der gennemføres hvert 3. år (næste gang i 2015) via politiets statistikker (anmeldelser, sigtelser, domsfældelser mm.) Reducere kriminaliteten blandt de mest udsatte børn og unge Indføre Genoprettende Praksisser i skoler og klubber. Hjælpe de udsatte børn og unge i gang med uddannelse og arbejde Sammentænke personrettede indsatser og indføre en fælles mentorordning på tværs af kommunens afdelinger Involvere børn og unges familier og øvrige netværk i arbejdet med dem Gennemføre systematiserede og hurtige kriminalpræventive hjemmebesøg 14

15 Inddragelse af personerne selv er som oftest en forudsætning for, at indsatserne lykkes senere hen Systematiseret og hurtig afvikling af kriminalpræventive hjemmebesøg Med hjemmebesøg foretaget af politiet og en repræsentant fra kommunen, sikrer vi, at den unge og familien hurtigt inddrages i bekymringer om den unges adfærd, samt i løsninger i forhold til dette. Inddragelse af personerne selv er som oftest en forudsætning for at indsatserne lykkes senere hen, blandt andet fordi borgerne opnår ejerskab for deres eget liv. 15

16 Strategien for den kriminalpræventive indsats skal være med til at sikre, at borgere i Albertslund kan føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Og samtidig give vores børn og unge gode rammer for, at de kan opfylde deres potentialer og fået det bedst mulige ungdomsliv uden kriminalitet. Vi har allerede gode erfaringer med at forebygge kriminalitet i byen. Det skyldes især det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen, skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU-jobcentret og mange flere. Det samarbejde bygger vi videre på i strategien. Strategien har tre overordnede fokusområder: 1. Sammenhæng og forebyggelse: Vores børn skal trives bedre og være mindre udsatte for kriminalitet 2. En tryg by for alle borgere: Alle skal opleve, at de er mere trygge i byen 3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge: Kriminaliteten i byen skal falde

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Fredensborg. en tryg kommune. Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats

Fredensborg. en tryg kommune. Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats Fredensborg en tryg kommune Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats 1 Forord Byrådet konstaterer med stor tilfredshed, at kriminaliteten i kommunen er faldende.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Temadag i Nordsjælland

Temadag i Nordsjælland Temadag i Nordsjælland Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordsjælland Helsinge, mandag d. 27. februar 2017. Formål med temadagen Indsigt i hvordan ungdomskriminalitet

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere