STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk"

Transkript

1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund

2 1

3 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats 3 Sammenhæng og forebyggelse 7 En tryg by 11 En ny vej for de kriminalitetstruede børn og unge 13 2

4 DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS I Albertslund Kommune er dagligdagen præget af stor børneog ungdomsaktivitet i vores skoler, klubber, ungecenter og fritidstilbud. Men i 2012/13 oplevede kommunen uroligheder med brande i byen. Her blev det tydeligt, at der er brug for en ny og mere målrettet indsats for at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for børn og unge og alle byens borgere. Med den nye indsats vil vi forebygge kriminalitet og utryghed i vores lokalsamfund, og vi vil give Albertslunds børn og unge gode muligheder og rammer for at udnytte deres ressourcer og sejre i livet. Unge mennesker skal have rum til at fokusere på de ting, der er især væsentlige for dem i den periode af deres liv kæresten, uddannelse, fritidsinteresser, venner og et kommende job. Derfor er det vigtigt, at de unge ikke kommer ud i et misbrug eller ender i kriminalitet. Målet med strategien er at øge alle borgernes oplevelse af tryghed i byen og reducere omfanget af faktisk kriminalitet. De kriminalitetstruede og kriminelle unge skal deltage i samfundet i stedet for at stå udenfor. De skal blive selvforsørgende og have medborgerskab. De unge skal mestre eget liv både individuelt og i forhold til deres netværk og familie. Den unges forældre skal følge med i og tage ansvar for deres børns liv, og vi skal give de unge redskaber til konfliktløsning og til at indgå i sociale fællesskaber. De unge skal have indsigt i de muligheder, der er som ung i Albertslund, hvilket også betyder, at de unge bliver mere bevidste om deres fremtid og drømme. Vi har et rigtig godt udgangspunkt for at nå vores mål. I Albertslund har vi arbejdet med at forebygge kriminalitet i mange år. Nøglen har været det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen - skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU Jobcentret og mange flere. Den kriminalpræventive strategi kan altså ikke stå alene, og vi vil bygge videre på samarbejdet og bruge en fælles helhedsorienteret tilgang. Samtidig styrker vi også den faglige specialisering, så de forskellige aktører omkring de unge er klædt godt på til netop at løse denne konkrete opgave. Strategien sætter en række fælles, overordnede mål, så alle ledere og medarbejdere trækker i samme retning men ud fra de forskellige perspektiver og de mange kompetencer på området, som de har. Når alle arbejder mod de samme mål, kan vi lettere sørge for at alle unge kan få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug. I strategien udvikler Albertslund Kommune derfor en samlet model for kriminalitetsforebyggelse. Det skal sikre koordination, hurtig indsats og både proaktiv og reaktiv forebyggelse. Vi har et særligt fokus omkring overgange i den unges liv herunder især, 3

5 4

6 når de unge fylder 18 år. Her er risikoen nemlig størst for, at der sker et brud i arbejdet med kriminalitetstruede unge. En væsentlig del af strategien er en tydelig politisk, administrativ og ledelsesmæssig forankring. For at sikre kvaliteten og retningen vil vi samle så mange indsatser omkring misbrug og forebyggelse af kriminalitet som muligt under én fælles ledelse. Indholdet i strategien har tre overordnede fokusområder. Det er samtidig den samlede model for kriminalitetsforebyggelse: 1. Sammenhæng og forebyggelse 2. En tryg by for alle borgere 3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge Under hvert af de tre temaområder vil der være en handleplan. Handleplanerne viser, hvordan vi lever op til strategien. Baggrund Selv om byen i 2012/13 oplevede uroligheder i forbindelse med de mange brande, viser statistikken, at børn og unge i Albertslund ikke begår mere eller mindre kriminalitet sammenlignet med nabokommunerne. Kriminalitetsstatistikken for Albertslund Kommune viser, at der fra 2009 og frem mod 2013 er et fald i antallet af børn og unge, som der er mistanker og sigtelser imod. Derimod er der samlet set flere sigtelser imod den relativt lille gruppe unge, som faktisk begår kriminalitet. Fra flere undersøgelser ved vi, at cirka halvdelen af alle børn og unge i Albertslund fra tid til anden føler sig utrygge et eller flere steder i kommunen. Den enkelte borgers oplevelse af tryghed hænger ikke nødvendigvis sammen med den faktiske kriminalitet, men tryghed giver livskvalitet, og der er hot spots i byen, hvor der skal arbejdes med at øge trygheden. Strategien og indsatserne for det kriminalpræventive arbejde har en klar og tydelig sammenhæng med de eksisterende indsatser, der allerede er i Albertslund, for eksempel Ungestrategien og Jobcentrets ungeenhed. Det er afgørende, at vi tænker kriminalitetsperspektivet ind i alle grene af organisationen i Albertslund. Strategien varer fra , og der vil årligt blive fulgt op på strategien via en orientering til Børne- & Skoleudvalget. Målgrupper Målgruppen for strategien er børn og unge op til 30 år. Indsatserne skal dog primært fokuseres på børn og unge op til 18 år, da en tidlig og forebyggende indsats giver vores børn og unge de bedste muligheder for et godt liv. Der er forskellige målgrupper af kriminalitetstruede unge i Albertslund. Grupperne er typisk små grupperinger og løsere konstellationer af unge. Det er særligt unge mænd, men også 5

7 enkelte unge kvinder. Der er særligt fokus på cirka kriminelle og kriminalitetstruede unge. Fælles for målgrupperne er, at de mangler basale kompetencer til at mestre deres liv, og de tilhører typisk den fagligt svageste del i skolen. Dette giver sig udslag i en oplevelse af manglende tilhørsforhold, fællesskab og anerkendelse i det omkringliggende samfund. 6

8 SAMMENHÆNG OG FOREBYGGELSE Denne strategi og de medfølgende ændringer i Albertslunds måde at se på forebyggelse af kriminalitet bygger på de nationale anbefalinger, der ligger på området. Strategiens indsatser tager udgangspunkt i det hidtil mest fyldestgørende dokument omkring forebyggelse af kriminalitet i Danmark, Ungdomskommissionens redegørelse fra Den viser at indsatsen med forebyggelse af kriminalitet har størst effekt, hvis den er: Tidlig det vil sige en indsats, der er såvel tidlig i tid i forhold til den alder, hvor børn og unge typisk begynder at begå kriminelle handlinger, som tidlig i forhold til den enkelte kriminelle handling. Helhedsorienteret det vil sige en indsats, der retter sig imod ikke blot børn og unge, men også deres (nære) omgivelser i form af familie, venner og øvrige daglige netværk. Tværsektoriel det vil sige en indsats, der går på tværs af sædvanlige skel mellem kommunen og andre aktører, fx for foreninger og virksomheder, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige myndigheder, fx kommunen, politiet og kriminalforsorgen. Sammenhængende det vil sige, at der er sammenhæng ikke blot i den enkelte aktørs indsats/behandling i forhold til børn og unge, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige aktørers indsats. MÅL: Øge trivslen blandt børn og unge og mindske deres udsathed for kriminalitet Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever, der gennemføres hvert 3. år (næste gang i 2015) At forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet Gennemføre kriminalpræventive læseplaner for unge Øge sammenhæng i indsatsen samt samarbejdet med politiet Styrke samarbejdet mellem kommunen og politiet, bl.a. ved at ophøje lokalrådet til styregruppe for den kriminalpræventive indsats Koordinering af den individorienterede indsats Indføre enkeltsagsbehandling som metode 7

9 Sådan gør vi Gennemføre kriminalpræventive læseplaner for unge Vi sikrer via en kriminalpræventiv læseplan for børn og unge, at vi har den bedst mulige generelle kriminalitetsforebyggelse. Læseplanen vil dække temaer som social pejling og misbrugsforebyggelse, samt udvikle evner til at træffe gode valg i livet og dermed øge trivslen hos både den enkelte, såvel som fælleskabet. Indføre enkeltsagsbehandling som metode Kommunen indfører enkeltsagsbehandling som metode på koordineringsmøderne mellem kommunens SSP enhed og politiet. Møderne afholdes hver 14. dag. Formålet med møderne er hurtigt og effektivt at få handlet på alle bekymringer, der kommer enten til politiets eller kommunens kendskab. Metoden er velkendt fra blandt andet København. Det vil være den enkelte skoles SSP indsats, som vil stå for at implementere læseplanen i det daglige arbejde på skolerne. De lokale skolerådgivere skal understøtte arbejdet med læseplanen. Styrket samarbejde mellem kommunen og politiet Lokalrådet ophøjes til at være styregruppe for den kriminalpræventive indsats. Politiet er stadig formand for rådet, mens lederen af den kriminalpræventive enhed er næstformand. På lokalrådet deltager også chefen for Skoler & Uddannelse, chefen for Social & Familie samt en chef fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Et af værktøjerne vil være at benytte forældre- eller ungepålæg for at styrke indsatsen over for de forældre og unge, der umiddelbart ikke kan nås igennem kommunens eksisterende tilbud, og som heller ikke ønsker at samarbejde om at løse den unges problemer. Skolernes SSP medarbejdere og socialrådgivere skal inddrages efter behov. 9

10 10

11 EN TRYG BY Albertslund Kommune er en tryg by at bo i. Det skal den blive ved med at være. Derfor vil Albertslund kommune aktivt forebygge, at der opstår situationer, hvor en lille gruppe unge sætter en bestemt dagsorden for trygheden for hele byen. Samarbejdet på tværs af alle afdelinger og institutioner i hele kommunen og i sammenhæng med politiet, boligorganisationerne og andre relevante aktører er et vigtigt element her. Frivillige foreninger og borgerne har også en nøglerolle i forhold til at skabe tryghed. Når beboere og andre aktører aktivt deltager i det kriminalpræventive arbejde og selv får medansvar for udviklingen, er det med til at forhindre kriminalitet og gøre et boligområde til et mere rart og trygt sted at være. Samtidig har indretningen af byens offentlige rum indflydelse på både oplevelsen af tryghed og kriminalitetsniveauet. Og dermed også i hvor høj grad andre borgere færdes trygt i området. Der er ret stor forskel mellem de områder i Albertslund, borgerne oplever som utrygge. For at sikre målrettede og lokale indsatser i de enkelte boligområder, skal de enkelte handleplaner tage hensyn til de udfordringer og ressourcer, der findes i de forskellige områder. Kommunens klubber, ungdomsskole og socialrådgivere oplever, at et stigende antal unge har udfordringer med misbrug. Et misbrug i de første ungdomsår er svært at slippe ud af, hvilket præger mange af de unges muligheder for at tage en uddannelse eller komme i arbejde. MÅL: Øge oplevelsen af tryghed for borgerne i Albertslund med 10% Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever via naboskabsundersøgelser i de enkelte boligselskaber og afdelinger Øge trygheden i det offentlige rum Gennemføre tryghedsvandringer i alle boligområder der ønsker det Øge koordinationen omkring tryghedsindsatsen Nedsætte et netværk, der skal arbejde med at videreudvikle kommunens misbrugsindsats Øge trygheden hos alle borgere i Albertslund Have et tæt samarbejde med boligorganisationerne og politiet 11

12 arbejde tæt sammen med boligselskaberne på både det strategiske og det operationelle niveau, så vi sikrer, at de tryghedsfremmende indsatser er helhedsorienterede. Det kan også være med til at skabe utryghed for andre borgere, hvis der sælges hash eller der er påvirkede unge i et boligområde. Derfor skal der også sættes ind over for unges misbrug, hvis Albertslund skal blive en endnu tryggere by. Her er det vigtigt at skabe et fuldstændigt overblik over kommunens indsats på misbrugsområdet, så den kommunale indsats i endnu højere grad hjælper unge med at komme ud af deres misbrug. blandt mange af byens unge. Ifølge Livsstilsundersøgelsen fra 2011 er der set over tid ingen udvikling i, hvor mange klasses elever, der ryger hash. For eksempel har cirka 9 % af målgruppen røget hash de seneste 30 dage. Den misbrugsforebyggende indsats skal derfor styrkes. Formålet er ikke kun at give gevinst i relation til tryghedsfremme og kriminalitetsforebyggelse, men også i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats, sundhedsindsats med videre. Sådan gør vi: At forebygge misbrug indebærer både en tidligt forebyggende indsats (før) og en indgribende indsats (under/efter)- Tryghedsvandringer Tryghedsvandringer anbefales både af Det Kriminalpræventive Råd og af Politiet som en god metode til at skabe øget tryghed i et boligområde. En tryghedsvandring er en vandring i et udvalgt boligområde, hvor der udpeges særligt trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes, hvem der kan gøre hvad for at øge trygheden på de utrygge steder. Det kan for eksempel være at beskære buske, at opsætte belysning med mere. Vandringen ledes typisk af en medarbejder fra politiet, men det kan også være en medarbejder fra kommunen eller boligselskabet. Netværk om misbrugsindsatsen Der er både et stort dokumenteret og oplevet hashmisbrug Den tidlige indsats dækkes af den kriminalpræventive læseplan og de tiltag, der ligger derunder. Det er derfor især den indgribende del, der bliver styrket ved at nedsætte et netværk. Tæt samarbejde med boligselskaberne arbejde tæt sammen med boligselskaberne på både det strategiske og det operationelle niveau, så vi sikrer, at de tryghedsfremmende indsatser er helhedsorienterede. også arbejde med boligselskaberne og boligområderne om at udvikle sammenhængskraften i de enkelte boligområder. 12

13 EN NY VEJ FOR DE KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE Børn og unge i Albertslund er generelt tilfredse med deres liv, og de opfører sig generelt i overensstemmelse med gængse regler og normer. Der er dog en mindre gruppe af unge, der er rodløse. De mangler støtte hjemmefra og har svært ved at indpasse sig i for eksempel skolefælleskaber med mere. Denne målgruppe fylder ikke meget i antal, men de fylder meget i både bybilledet, såvel som i kriminalitetsstatistikkerne. Disse børn og unge har brug for mere hjælp end hovedparten. De har i mange tilfælde det samme potentiale for deres fremtid som andre unge, men de mangler en guidende hånd igennem de svære unge år. Hovedparten af disse børn og unge har også en række skjulte ressourcer i deres netværk, som vi skal arbejde lidt anderledes for at få frem. Individuelle aktiviteter, der skal få er den unge i beskæftigelse eller uddannelse. Forældreaktiviteter, hvor forældre og den unges netværk inddrages i at tage medansvar for den unges udvikling. De medarbejdere, som arbejder med de unge, er uddannede og har viden om, hvordan man arbejder med kriminalitetstruede børn og unge. For at hjælpe de unge bedst muligt skal vi altså have flere forskellige typer af indsatser, rettet mod flere forskellige målgrupper på samme tid. Hver af disse unge er individer med egne udfordringer, vi som kommune kan hjælpe dem igennem. Samtidig er børn og unge typisk en del af forskellige grupper. Deres tilhørsforhold til de forskellige grupper kan have betydning for og hvordan, de er kriminelle. For at sikre at Albertslund Kommune har indsatser for alle relevante målgrupper og individer, skal der være en metodisk afdækning af de enkeltes grupper og individers behov. Ud fra afdækningen skaber kommunen på tværs af myndigheder og fagligheder indsatser for de pågældende unge ud fra deres forskellige behov. Udgangspunktet er at lave den bedst mulige indsats til gavn for så mange som muligt: Sådan gør vi: Genoprettende Praksisser i skoler og klubber Genoprettende Praksisser er en metode som har fokus på relationer og konfliktmægling. Det er en metode til at hjælpe børn og unge med at reflektere over deres valg og handlinger samt til at se, hvordan deres valg også berører andre unge. Ved at konfrontere den unge med konsekvenserne af en destruktiv handling får den unge en metodisk tilgang til at skabe refleksion og indsigt i forhold til egne og andres handlemønstre. 13

14 Hver af disse unge er individer, med egne udfordringer, vi som kommune kan hjælpe dem igennem. Metoden reducerer mobning, vold og destruktiv adfærd blandt børn og unge ligesom det styrker inklusion, trivsel og lysten til samarbejde. Derudover styrker det, den sociale og emotionelle intelligens samt tilliden til autoriteter. Det er målet, at unge, som indgår i et forløb med Genoprettende Praksis, fremover bliver involveret i færre konflikter og voldshandlinger. Herudover vil metoden også betyde øget trivsel for ofre, der har indgået i et forløb med konfliktmægling. Sammentænke personrettede indsatser og indføre en fælles mentorordning I Albertslund Kommune har vi flere forskellige mentorkorps og støtte/kontaktperson ordninger. For at styrke de deltagende medarbejderes faglighed og sikre bedre koordinering og for at gøre ordningerne mere fleksible vil det være en styrke at samle dem. derfor have færre og bedre mentorlignende indsatser i kommunen, så vi bl.a. derigennem styrker kvaliteten i indsatsen. Det vil være skolernes SSP-medarbejdere, som står for implementeringen på skolerne. De lokale skolesocialrådgivere skal understøtte arbejdet med Genoprettende praksisser. Alle kommunens mentorer skal arbejde ud fra fælles resultatmål og handleplaner for den enkelte unge. Indsatsen skal koordineres af den kriminalpræventive enhed. MÅL: Et fald i kriminaliteten for borgerne i Albertslund med 5% årligt Målbarhed: - via ungeundersøgelsen for kl. elever der gennemføres hvert 3. år (næste gang i 2015) via politiets statistikker (anmeldelser, sigtelser, domsfældelser mm.) Reducere kriminaliteten blandt de mest udsatte børn og unge Indføre Genoprettende Praksisser i skoler og klubber. Hjælpe de udsatte børn og unge i gang med uddannelse og arbejde Sammentænke personrettede indsatser og indføre en fælles mentorordning på tværs af kommunens afdelinger Involvere børn og unges familier og øvrige netværk i arbejdet med dem Gennemføre systematiserede og hurtige kriminalpræventive hjemmebesøg 14

15 Inddragelse af personerne selv er som oftest en forudsætning for, at indsatserne lykkes senere hen Systematiseret og hurtig afvikling af kriminalpræventive hjemmebesøg Med hjemmebesøg foretaget af politiet og en repræsentant fra kommunen, sikrer vi, at den unge og familien hurtigt inddrages i bekymringer om den unges adfærd, samt i løsninger i forhold til dette. Inddragelse af personerne selv er som oftest en forudsætning for at indsatserne lykkes senere hen, blandt andet fordi borgerne opnår ejerskab for deres eget liv. 15

16 Strategien for den kriminalpræventive indsats skal være med til at sikre, at borgere i Albertslund kan føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Og samtidig give vores børn og unge gode rammer for, at de kan opfylde deres potentialer og fået det bedst mulige ungdomsliv uden kriminalitet. Vi har allerede gode erfaringer med at forebygge kriminalitet i byen. Det skyldes især det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen, skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU-jobcentret og mange flere. Det samarbejde bygger vi videre på i strategien. Strategien har tre overordnede fokusområder: 1. Sammenhæng og forebyggelse: Vores børn skal trives bedre og være mindre udsatte for kriminalitet 2. En tryg by for alle borgere: Alle skal opleve, at de er mere trygge i byen 3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge: Kriminaliteten i byen skal falde

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere