Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland."

Transkript

1

2

3

4

5 Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Hensigten er at tilvejebringe viden om omfanget af og den geografiske udbredelse af miljøerne, deres rekruttering, forbindelser, ideologi og handlinger. Undersøgelsen består af flere forskellige typer af data: en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalt frontpersonale, kvalitative interview, observationer og medieundersøgelser. På baggrund af disse data har vi identificeret 12 grupper i 6 ud af områdets 11 kommuner.

6 Der er tale om 3 organisationer, der alle i henhold til denne undersøgelses definitioner er antidemokratiske højreorienterede organisationer nemlig Danish Defence League, Danskernes Parti og Devils Choice. Der blev fundet 9 løsere grupperinger, hvoraf 5 er antidemokratiske højreorienterede, mens 4 er antidemokratiske islamiskorienterede. Der blev ikke fundet antidemokratiske venstreorienterede grupper i området. De definitioner, der benyttes, opsummeres her. Der skelnes mellem antidemokratiske holdninger og ekstremistiske handlinger. Vi identificerer ikke grupper alene ud fra deres holdninger, men i forhold til hvorvidt og hvordan disse holdninger udmøntes i handlinger. Det er muligt at have antidemokratiske holdninger, som udelukkende udmønter sig i ytringer eller andre former for helt legale handlinger. Denne form kalder vi antidemokratisk aktivisme og regner den ikke for ekstremisme. Holdningsdimensionen vedrører en negativ eller afvisende holdning til en liberal demokratisk samfundsorden. Liberale demokratiske samfund er karakteriserede ved, at man bruger demokratiske beslutningsprocesser (i bred forstand), og ved at samfundet i øvrigt respekterer fundamentale demokratiske værdier og normer. De centrale normer er ligheds- og tolerancenormerne. De siger, at samfundet bør behandle alle medlemmer som lige værdifulde og ligeberettigede medlemmer af samfundet og bør i videst muligt omfang tolerere de forskelle i livsstil og holdninger, som findes eller opstår. At acceptere demokratiske beslutningsprocesser er at se dem som legitime, hvilket indebærer, at man finder dem rimelige og finder, at

7 der er grund til at respektere dem, også selvom man konkret måtte være uenig. Vi skelner mellem forskellige slags handlinger. Med voldelig ekstremisme menes grupper, der begår voldelige handlinger. Med ikke-legal ekstremisme menes grupper, der begår handlinger, som ikke er voldelige, men heller ikke legale. Med antidemokratisk aktivisme menes grupper, der udelukkende benytter legale midler som dog kan være af illegitim art ud fra et moralsk berettiget, i denne sammenhæng demokratisk synspunkt. Denne rapport er opbygget ud fra ovenstående operationalisering. Således beskrives de antidemokratiske eller ekstremistiske miljøer, vi i vores studier har identificeret, i det følgende med udgangspunkt i ovenstående typer af ekstremisme og antidemokratisk aktivisme. Undersøgelsen består af flere forskellige typer af data: en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalt frontpersonale, kvalitative interview, observationer og en medie-undersøgelse. Data fra spørgeskemaundersøgelsen er indsamlet gennem en kombination af elektroniske skemaer og telefoninterview rettet mod frontpersonale. Da der er tale om et studie af fåtallige og skjulte grupper, er det ikke muligt at udføre undersøgelsen ved brug af en tilfældig stikprøve af befolkningen. Derfor foregik spørgeskemaundersøgelsen blandt en udvalgt gruppe, som gennem deres arbejdsmæssige funktioner har særlig viden om disse miljøer. Frontpersonale i området blev indledningsvis orienteret om undersøgelsen og på et orienteringsmøde blev de

8 bedt om at hjælpe. Frontpersonalet er dels blevet spurgt, om de vil hjælpe os ved selv at deltage i spørgeskemaundersøgelsen og dels, om de vil være behjælpelige med at henvise til andre personer, der også har en omfattende viden på området. Vi benyttede således sneboldmetoden til at udvide kredsen af kontakter, så vi opnåede 37 besvarelser i alt fra frontpersonale. Frontpersonalet består af en bred vifte af faggrupper såsom politi, gadeplansmedarbejdere, medarbejdere på ungdomsklubber, boligselskaber, skoler, asylcentre, varmestuer, kulturhuse og behandlingshjem. På baggrund af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget uddybende kvalitative interview med i alt 9 fra frontpersonalet. Og for at supplere informationerne er der foretaget 7 andre interview enten med personer indenfor miljøerne eller med personer, der på anden vis har et særligt kendskab til de studerede miljøer. Der blev således foretaget i alt 16 kvalitative interview. Endvidere observerede vi miljøerne gennem internetstudier, hvor der i alle tilfælde var tale om alment tilgængelige oplysninger. Infomedia-undersøgelsen tog udgangspunkt i regionale og lokale uge- og dagblade, der har hjemme i de kommuner, der hører under Midtog Vestjyllands politikreds, og som er at finde i Infomedias database; i alt 36 aviser. Ved alle søgninger blev tidsrammen sat til de seneste 6 måneder. Der blev undersøgt på grupper og andre søgeord. Søgningen på grupper havde til formål at skaffe mere information om allerede kendte grupper ved at undersøge, om de blev omtalt eller ytrede sig i lokale aviser samt at afdække eventuelle nye navne. Der blev desuden søgt på bredere væsentlige søgeord og på relevante enkeltsager. Internetsøgningen tog ligeledes udgangspunkt sociale medier, hjemmesider og debatfora identificeret som relevante for undersøgelsen på baggrund af interview, internetstudiet og Infomediasøgning. Internetsøgningen bestod af en generel Google-søgning og en specifik søgning på hjemmesider, blogs og debatfora. Derudover skimmede vi kommentar-feltet under enkelte YouTube-klip for relevante indlæg. Der kan i det følgende i enkelte tilfælde refereres til avisartikler, enten fordi de indgår i infomediasøgningen, eller fordi aviser har bragt vurderinger af antal ved forskellige demonstrationer.

9 I det følgende giver vi et overblik over organiserede grupper og løsere grupperinger, der på baggrund af vores data kan anses for at have antidemokratiske holdninger og/eller udføre ekstremistiske handlinger. Det skal her fremhæves, at ud af de 37 besvarelser af spørgeskemaer var der 18 eller ca. halvdelen, der ikke kendte til ekstremistiske grupper i deres område. Ud af politikredsens 11 kommuner er der kun identificeret antidemokratiske og/eller ekstremistiske miljøer i 6 kommuner. I alt blev 3 organisationer og 9 grupperinger identificeret. Således kan der på baggrund af vores data identificeres 12 antidemokratiske og/ eller ekstremistiske organisationer og grupperinger. Angivelser af grupper, der begår kriminelle handlinger, der ikke synes at have en ideologisk baggrund eller som ikke længere eksisterer i området er blevet sorteret fra. Antidemokratisk forstås her som: At man har holdninger, der udtrykker modstand mod demokrati som styreform eller dele heraf. At man ikke anerkender ligheds-og toleranceprincipper. At man ikke fuldt ud anerkender demokratiske love og beslutninger. De identificerede navngivne organisationer er Danskernes Parti, Danish Defence League og Devils Choice. Vi har desuden undersøgt andre udvalgte miljøer nærmere. Udvælgelsen er foretaget efter alvorligheden af

10 handlinger (se tabel 1.2) eller graden af organisering, idet det sidste er relevant i forbindelse med evnen til at mobilisere medlemmer og udbrede synspunkter. I enkelte tilfælde er udvælgelsen også sket ud fra, hvilken grad af kendskab informanterne har til miljøerne eller for at få afklaret, om flere informanter identificerer de samme eller forskellige miljøer. I de fleste tilfælde, særligt når det gælder mindre alvorlige former for ekstremisme, er der ofte kun en informant, der har identificeret et miljø. Det hænger sammen med, at der ofte er tale om miljøer, man kun har meget lokalt kendskab til fx i en ungdomsklub eller et boligområde. I det følgende vil de identificerede miljøer blive beskrevet i forhold til, hvorvidt de kan karakteriseres som voldelige ekstremister, ikkelegale ekstremister eller antidemokratiske aktivister. For at sikre informanters anonymitet undgås navne på personer og lokaliteter. Af de ovenfor identificerede 12 antidemokratiske grupper lever 7 op til vores definitioner af voldelig ekstremisme. Ifølge vores data kan 2 organisationer identificeres som voldelig ekstremisme. Der er tale om Danish Defence League i kommune 2 og om Devils Choice i kommune 4. Disse 2 organisationer bliver begge af frontpersonalet karakteriseret som højreekstremistiske. Desuden er der identificeret 2 voldelige højreekstremistiske grupperinger i henholdsvis kommune 1 og kommune 5. Der er ikke gennem internet- og medieundersøgelser fundet yderligere voldelige ekstremistiske miljøer.

11 De her identificerede organisationer og grupperinger er blevet fulgt op af uddybende interview af frontpersonale suppleret med interview med andre typer af informanter og med internet- og medieundersøgelser. Det har ikke været muligt at få Danish Defence League til at medvirke i undersøgelsen, og oplysningerne bygger derfor på andre former for data end interview med gruppen selv. Danish Defence League (DDL) blev stiftet i 2010 (Larsen, 2011:11) og er en landsdækkende organisation med en afdeling i Vestjylland. Det er ikke muligt at give noget konkret medlemstal, men en aktivist på venstrefløjen vurderer antallet til ca. 50 personer i Jylland. Det gøres på baggrund af, at der i en stort anlagt demonstration i Århus kun deltog 150 (dette tal er også Østjyllands politis vurdering article.php/id :83-anholdte-efter-uroligheder.html). Af disse 150 kom 1/3 fra udlandet, og en stor gruppe ankom fra Sjælland. Det kan tilføjes, at demonstrationen blev arrangeret i samarbejde med Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD), og at det kan formodes, at demonstrationen samlede tilhængere fra flere grupper. I Midt- og Vestjylland virker det som om, DDL er mest aktiv i kommune 2. Det er således i denne kommune, at gruppen er blevet nævnt i spørgeskemaundersøgelsen. Årsagen til, at gruppen er kendt i kommune 2, kan dog også skyldes, at DDL har været særlig aktive i forbindelse med en voldtægtssag i området, hvor en somalisk mand er blevet dømt for voldtægt af en 10-årig pige. Til en demonstration i forbindelse med sagen , som også blev udført sammen med SIAD, kunne de to grupper tilsammen, ifølge frontpersonalet, mobilisere ca. 40 personer. Dette understøttes af en vurdering i Jyllands-Posten på personer (vurderet af Jyllands- Posten Dette selv om der også deltog tilhængere udenfor området. I en march i en anden del af politikredsen kunne DDL mobilisere 17 demonstranter (Dagbladet Holstebro : 20). En informant med lokalkendskab til de politiske miljøer i området kan desuden identificere ca.

12 10 personer fra DDL. En vurdering af antallet på baggrund af disse forskellige oplysninger er derfor, at der er mellem personer tilknyttet DDL Vestjylland, hvoraf hovedparten kan lokaliseres til kommune 2. DDL har i undersøgelsesperioden været i gang med en omstrukturering, der er trådt i kraft fra Herefter er der kun tre divisioner en for hver landsdel, men med lokale afdelinger. Den tidligere formand har desuden forladt DDL. Medlemmerne er inddelt i to kategorier: medlemmer og supportere. Alle betaler dog det samme i årligt kontingent, men bærer forskellige trøjer, hvoraf det fremgår, hvilken kategori man tilhører. Finansiering foregår således bl.a. gennem kontingenter. Der er mødepligt til demonstrationer, hvor hver afdeling på over 10 er forpligtet til at sende mindst 1/3 af sted. DDL-Vestjylland er således blevet underlagt division Jylland, men alle afdelinger har tætte forbindelser til hinanden og møder op til hinandens demonstrationer. DDL synes hovedsagelig at tiltrække personer med den samme social-økonomisk baggrund, der kan karakteriseres som ressourcesvage. Det mener en forsker (i radikale politiske grupper), der tilføjer, at der som regel dyrkes et særligt udseende, hvor man typisk har store muskler og store tatoveringer. Den tidligere nævnte informant fra kommune 2, der kunne identificere medlemmerne i byen, bekræfter, at det typisk er personer, der kommer fra socialt belastede miljøer med misbrug, vold eller anden omsorgssvigt. Forskeren mener desuden, at rekruttering ofte foregår gennem personlige netværk, selvom man også forsøger at tiltrække medlemmer gennem internettet. DDL har desuden udført en march sammen med SIAD, hvor formålet var at gøre opmærksom på sig selv for at hverve medlemmer. (http://www.danishdl.info/modules/danish_articles/item.php?itemid=1 2). Talsmanden og formanden fortæller således, at målet med marcherne er at udbrede gruppens synspunkter og rekruttere nye medlemmer til kampen mod islam. (Dagbladet Struer :26). DDL er en underafdeling af et internationalt netværk styret af moderorganisationen English Defence League. Derudover er organisationen tæt knyttet til et parallelt internationalt netværk Christian Defence League, som også har en dansk afdeling og tilhængere i Midt- og Vestjylland. Endelig har DDL et tæt samarbejde med de tidligere nævnte SIAD, som de ofte arrangerer demonstrationer sammen med. DDL har også

13 ved enkelte lejligheder arbejdet sammen med Danske Defence League, som er en fraktion, der brød ud DDL. DDL har en antimuslimsk og nationalistisk ideologi. Det nationalistiske understreges af deres logo, der er en ring, hvori der sammen med navnet Danish Defence League står det latinske In hoc signo vinces (I dette tegn skal du sejre) sammen med to kors. I midten er Dannebrog. Den danske hjemmeside er desuden optaget af temaer, der alle har med islam at gøre, såsom jihad, islams kvindesyn og islamisering. På det tilhørende forum kan man desuden diskutere følgende emner: Islamisering, halal og sharia. Deres klistermærker, som blev brugt i forbindelse med voldtægtssagen, har budskaber som Sharia Fri Zone, Nej til islam, Nej til Burkaer, Nej til overgreb og Nej til Djihad. Organisationen er desuden pro-israelitisk og blandt den internationale række af forskellige Defence Leagues findes også en Israel-Defence-League ligesom det israelske flag ofte optræder i forbindelse med deres internetaktiviteter. Der er, som tidligere nævnt, et tæt samarbejde og også et medlemsoverlap med Christian Defence League. Det forekommer således også, at der benyttes kristen krigerisk symbolik i kampen mod islam, sådan som logoet (med de to kors) også antyder. Desuden benyttes symbolik omkring tempelriddere. DDL ser ikke sig selv som en nazistisk organisation, da de anklager islam for at være nazisme og en direkte inspiration for Hitler. Derimod ser de som nævnt positivt på Israel og jøder, som de, ifølge deres egen udlægning, har fælles fjende med, nemlig islam. DDL tager ikke direkte stilling til demokrati, som styreform, men de er imod liberale demokratiers ligheds- og toleranceprincipper, idet de betragter muslimer som mindreværdige borgere. Ligesom deres tætte samarbejdspartner SIAD mener de, at den vestlige verden er i krig med islam, og denne religion skal udryddes og bekæmpes. Desuden kan der spores en mistillid til den dømmende magt, hvilket fx kommer til udtryk i voldtægtssagen. DDL skriver således på deres hjemmeside: Da Danmark tidligere har oplevet svigt fra myndighederne, tillader vi os at sætte tvivl om vores xenofile myndigheder overhovedet magter eller har til sinde at effektuere udvisningen i praksis (http://www.danishdl.info /modules/myalbum/ hentet ).

14 DDL udfører handlinger af demokratisk legal og legitim art såsom at afholde demonstrationer og gøre opmærksom på deres holdninger gennem fx klistermærker. I regionen har de således, som nævnt, især markeret sig i forbindelse med voldtægtssagen, hvor de har demonstreret, sat klistermærker op og været til stede, mens sagen var for retten. De følgende oplysninger kommer dels fra udtalelser fra DDL og dels fra 3 kvalitative interview: 2 opfølgende interview med frontpersonale, der har nævnt DDL i spørgeskemaundersøgelsen og et gruppeinterview med tre somaliske kvinder fra det boligområde, hvor den dømte voldtægtsmand boede. Frontpersonale fortæller således, at DDL i boligområdet satte klistermærker op meget synlige steder, som på byskiltet, rækværket og trappetårnet. De udførte dog også illegitime handlinger, idet de gennem deres retorik nedgjorde bestemte grupper, i dette tilfælde somaliere. Desuden fortæller både frontpersonalet og de somaliske kvinder fra boligområdet om, hvordan medlemmer fra DDL forsøgte at sabotere et beboermøde om sagen, men blev vist bort, hvorefter der var smadrede ruder i området. De somaliske kvinder fortæller desuden, at de måtte holde sig inde, fordi medlemmer fra DDL i de dage angiveligt gik rundt i kvarteret og ledte efter somaliere. DDL fremfører ellers i pressen, at de ikke er voldelige, men kun handler i selvforsvar. For eksempel siger de i forbindelse med en planlagt demonstration til forskellige ghettoområder: Vi er ikke voldelige, og vi starter det ikke, men hvis de kommer for at angribe os, så får de også igen for fuld hammer. (Skive Folkeblad : 13). I forbindelse med voldtægtssagen er der imidlertid udtalelser, der antyder selvtægt som en mulighed, idet DDL siger, at de vil vise politimyndighederne, at borgere nok skulle finde ham, hvis denne, som så ofte i andre og lignede sager, ikke magter at pågribe gerningsmænd af fremmed herkomst. (http://www.danishdl.info/modules/myalbum/ hentet ). Gruppens egne udsagn om at være ikke-voldelige står dog i stærk kontrast til de interviewede personers oplevelser. Både frontpersonale og de somaliske kvinder fortæller således om trusler fra DDL, hvoraf det bl.a. fremgik, at hvis de ikke flyttede væk, ville der blive sat ild til deres lejlighed. Tilsammen kender 5 informanter fra kommune 2 til både trusler og overfald på 3 personer, der enten bliver forfulgt af DDL, fordi de er aktive på venstrefløjen eller har en anden etnicitet end dansk. Disse overfald er imidlertid ikke alle blevet meldt til politiet.

15 Da DDL har en åbenlys interesse i at fremstå som ikke-voldelige, kan deres offentlige udsagn ikke uden videre tages for pålydende. Det må i stedet regnes for mere troværdigt med det forskellige uafhængige frontpersonale og ofres udsagn. DDL må derfor regnes som en både antidemokratisk organisation i forhold til sine holdninger og som voldelig ekstremistisk i sine handlinger. Den organiserede rockergruppe Devils Choice (DC) nævnes af alle informanterne som højreorienteret og voldelig. Det kan diskuteres, hvorvidt rockergrupper er ideologisk orienterede, men flere informanter fra kommune 4 nævner gruppen som sådan. Desuden synes denne organisation at være betydningsfuld for andre antidemokratiske grupperinger i området, og den bliver derfor beskrevet her. Det har ikke været muligt at få personer fra Devils Choice til at medvirke, så beskrivelsen bygger på udenforstående kilder. DC er en landsdækkende organisation, der har to lokalafdelinger i politikredsen. Der er en lokal Motorcycle Club (MC) i kommune 4 stiftet i 1978 og en anden klub ved navn Moorland, der hører til i kommune 3 og blev stiftet i DC består af forskellige MC klubber, der blev lagt sammen i 2010 som Devils Choice MC Denmark. DC er officiel support klub for Hells Angels Motorcycle Club. Det er i kommune 4, at klubben bliver beskrevet som højreekstremistisk, hvorfor beskrivelsen i det følgende har med denne afdeling at gøre. Forskellige informanter vurderer antallet meget forskelligt. Vurderingerne på antal kernemedlemmer varierer således fra til kernemedlemmer, mens løsere medlemmer vurderes til henholdsvis og DC er ifølge frontpersonalet en hierarkisk opbygget organisation, hvor man skal søge om optagelse. Man skal gennem prøver, hvor man fx skal stjæle noget. Rekruttering foregår i nattelivet, og DC arrangerer fester og står sammen med indvandrerbander for hash-markedet. Både DC og indvandrerbanderne rekrutterer desuden fra løsere grupperinger i ungdomsmiljøerne i et område af kommune 4. Det er frontpersonalets vurdering, at medlemmerne kommer fra socialt belastede familier. De enkel-

16 te lokalafdelinger er som nævnt del af en landsdækkende organisation og har desuden internationale forbindelser til tilsvarende motorcykelklubber. På deres hjemmeside synes de tætteste forbindelser at være til Island og Norge. På organisationens hjemmeside er der intet, der tyder på en særlig ideologi, men informanter forklarer, at gruppen har et særligt æres-og moralkodeks, som de sætter over de gældende love. Desuden synes de at have problemer med ligheds- og toleranceprincipper. Der er dog tilsyneladende ikke tale om en hverken systematisk eller sammenhængene ideologi, men om en vis fremmedfjendskhed, der fx understøttes af tilstedeværelsen af nazistiske symboler. Organisationens hjemmeside handler udelukkende om motorcykler, men ifølge frontpersonalet fremsætter organisationen trusler og er voldelige overfor deres fjender. Dette hænger dog sammen med kriminalitet og kampen om hash-markedet. I øjeblikket samarbejder DC med diverse indvandrerbander, men informanter vurderer, at det er, fordi DC er svækket i området. Hvis magtbalancen ændres, vurderes det, at det racistiske element kan blive mere dominerende. Grupperingen består ifølge frontpersonalet af en kerne på 5-6 personer og 5-10 løsere tilknyttede personer. Informanten forklarer, at der har været afholdt nazi-topmøder i området, hvorfra informanten slutter, at der må være tale om lokale sympatisører til mere organiserede grupper. En anden informant har ligeledes kendskab til, at der er højreekstremistisk aktivitet i området. Denne informant forklarer, at Dansk Front har været aktive. Dansk Front er imidlertid nedlagt i 2007, men en udløber heraf er Danmarks Nationale Front (DNF). Denne beskrives af en forsker i politiske radikale grupper, som racistisk og militant (Larsen :10). Et overfald i sommeren 2011 på en dansk familie, hvor faderen 1. Larsen, C.H. 2011: Politisk Ekstremisme i Danmark, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet for Social- og integrationsministeriet.

17 er af indisk afstamning, blev forbundet med DNF (Larsen 2011:10). Det har dog ikke været muligt at finde lokale afdelinger af gruppen på internettet. Det kan sandsynliggøres, at grupperingen har en nazistisk eller socialnationalistisk ideologi, idet de benytter tekster og symboler, der er typiske for sådanne retninger. Eksempler er således: 18, A88, Aktion HH, Danmark for danskere og Fuck Antifa. 18 er et symbol, der benyttes for Hitlers initialer A og H, der er nr. 1 og 8 i alfabetet. 88 er en hyppigt anvendt talkombination blandt nazister/socialnationalister og henviser gerne til Heil Hitler. Med hensyn til A et er der flere muligheder, udtrykket kan muligvis betyde: Aktion HH, Altid HH, Adolf Hitler Heil el.lign. Antifa benyttes synonymt med Antifacistisk Aktion, der har som formål at bekæmpe højreekstremistiske grupper. Udover at udbrede disse budskaber gennem flyers, graffiti og klistermærker, så begår grupperingen hærværk og voldelige overfald. Hærværk går fx udover moskéer, der får påsat racistiske klistermærker, får knust ruder eller bliver udsat for brandstiftelse. En moské har også fået sendt Muhammedkarikaturer. Pålideligheden af oplysninger om voldelige overfald styrkes af den nævnte sag om familien, der blev overfaldet. De højreekstreme aktiviteter i byen er ofte mest synlige i forbindelse med begivenheder som Muhammed-karikatur sagen og den tidligere nævnte voldtægtssag. Den højreorienterede gruppering består ifølge frontpersonalet af ca. 20 personer i fanmiljøet omkring en fodboldklub. Det beskrives, at personer fra denne gruppering dels har tilknytning til fodboldmiljøet White Pride i Aarhus og dels til Danskernes Parti. Det sidste specielt efter at formanden for dette parti er flyttet til området, og partiet derfor er blevet særlig aktivt der. Det forklares af frontpersonalet, at personerne inden da i højere grad søgte til Aarhus for at finde ligesindede. White Pride beskrives af flere kilder, som et voldeligt højreekstremistisk hooliganmiljø. Danskernes parti beskrives særskilt senere i denne rapport. Personerne i grupperingen omkring fodbold fanklubben er ifølge frontpersonalet teenagere og i starten af tyverne. De dyrker et udseende med store muskler og Holger Danske- og Dannebrogstatoveringer. Ifølge oplysninger fra frontpersonalet fremsætter grupperingen trusler og begår overfald mod politiske modstandere, og nogle af dem

18 hyres af Danskernes Parti som gorillaer. Det nævnes specifikt, at personer knyttet til formanden for Danskernes Parti flere gange i sommeren 2011 dukkede op ved bestemte cafeer og udøvede vold mod venstreorienterede. Det var dog aldrig formanden selv, der udførte volden. Ifølge informanter har den tidligere nævnte voldtægtssag spillet ind som en enkeltsag, der mobiliserede højrefløjen, samtidig med at det som nævnt har haft stor betydning, at formanden for Danskernes Parti er flyttet til området. Der er 3 ikke-legale ekstremistiske grupperinger, hvoraf 1 er højreekstremistisk og 2 er islamisk ekstremistiske. Denne gruppering fra kommune 4 består af 5-15 unge teenagedrenge. Der er ifølge frontpersonalet tale om unge fra socialt belastede familier. De har ikke nogen systematisk ideologi, men har problemer med lighedsog toleranceprincipper og taler især nedsættende om somaliere og homoseksuelle. De fremsætter trusler, og enkelte af dem er blevet rekrutteret af Devils Choice, der, som nævnt, er aktive i kommunen.

19 Den muslimske gruppering i kommune 1 består af ca. 2 kernemedlemmer og ca. 8 løst tilknyttede personer. De beskrives af frontpersonalet som teenagedrenge, der har samme etnicitet. De beskrives som en gruppe af venner, der ikke rekrutterer. De har ikke en sammenhængende ideologi, men betegner sig selv som muslimer, selv om de ifølge frontpersonalet ikke er særlig praktiserende. De har et ideal om kalifatet og mener, at demokrati er undertrykkelse. De er meget optagede af konspirationsteorier om 11. september og Irak-krigen. Personerne i grupperingen ytrer sig racistisk og fremsætter trusler. Desuden er de pga. et hash-misbrug ofte på kant med politiet. Den muslimske gruppering i kommune 4 består ifølge frontpersonale af en kerne på 7-8 og en yderkreds på unge. Der er ikke nogen egentlig optagelse, men det sker ifølge frontpersonalet ofte i års-alderen, hvor drengene begynder at påtage sig en form for etnolekt med en særlig gangart og attitude. Der er tale om en tværetnisk gruppering. Den etniske sammensætning er arabisk, dansk, kurdisk, somalisk og tamilsk. De fleste, men ikke alle, er muslimer. Informanter vurderer, at der er tale om unge fra socialt belastede familier ofte med traumatiserede forældre. På trods af sammensætningen ytrer de sig racistisk om danskere, og et forbillede er f.eks. Usama bin Laden, mens fjendebilleder er Muhammed-karikaturtegneren Kurt Westergaard og filmmanden bag filmen Innocence of Muslims. Grupperingen bliver af frontpersonalet beskrevet som en bande, der står for en del af hash-markedet, som de synes at have en aftale med rockergruppen Devils Choice om. Der er således igen tale om en gråzone mellem ekstremisme og kriminalitet.

20 På baggrund af vores data kan 1 organisation og 4 grupperinger identificeres som antidemokratisk aktivisme. Ved en gennemgang af de miljøer, der kan identificeres som antidemokratisk aktivisme, viser det sig, at de alle har det tilfælles, at de udtrykker forbehold overfor tolerance- og lighedsrettigheder ofte gennem ytringer, der af andre opfattes som racistiske, sexistiske eller homofobiske. Da der er tale om legale handlinger, har vi ikke undersøgt alle disse miljøer nærmere, men koncentreret os om organisationen Danskernes Parti. Det er gjort, fordi der er tale om en anden form for alvorlighed, idet organisationer typisk har mulighed for en større grad af systematisk udbredelse af sin ideologi. Danskernes parti kan samtidig betragtes som illegitim, da den meget aktivt søger at hindre indvandreres rettigheder og tilstedeværelse. Gennem internet- og mediestudier har vi undersøgt, hvorvidt der findes illegitim venstreaktivisme i området. Det fremgår heraf, at der findes venstreorienterede grupper i området, der synes at være ad hocgrupper, der er opstået som modstand mod højreekstremistiske grupper og især omkring enkelte arrangementer. Desuden virker det som om, der er et tæt personsammenfald mellem de forskellige grupper, og at arrangører og deltagere fra et større område og specielt fra Århus medvirker. Der er gennem vores data fra medier og en deltagerobservation belæg for, at der er en tæt forbindelse mellem gruppen Ingen platform for Nazisme og Antifacistisk Aktion ligesom Antifacistisk Aktion støtter lokale antifacistiske arrangementer. Der er dog ikke belæg for, at de lokale venstreorienterede ad hoc agtige- venstrefløjsgrupper udtrykker antidemo-

21 kratiske holdninger eller benytter voldelige, ikke-legale eller illegitime handlinger. Beskrivelsen af Danskernes parti bygger på et interview med partiformanden. Det var ikke muligt at få interview med andre medlemmer. Desuden inddrages data fra de forskellige typer af dataindsamlinger. Danskernes parti blev stiftet af den nuværende formand i Han har tidligere været medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB), der er en bevægelse med Hitlers nazisme som forbillede. Formanden siger i et interview, at han er enig i DNSB`s indvandrerpolitik, men tager afstand fra deres antidemokratiske karakter. Han var efterfølgende medlem af Dansk Folkeparti (DF). Han var dog ikke tilfreds med den førte politik, og Danskernes Parti blev ifølge formanden stiftet, fordi han ville stifte et parti, der gør, hvad DF siger, at de vil gøre, men som de ikke gør. Vi vil ikke være stuerene. Han oplyser desuden, at partiet er i vækst, og har omkring 100 betalende medlemmer på landsplan og desuden flere sympatisører, der kommer til møder. Dette stemmer overens med en vurdering givet af en forsker (i radikale politiske grupper). Han mener, at Danskernes parti højst har 100 medlemmer på landsplan. Partiet har 5 lokalafdelinger fordelt over hele landet. Formanden oplyser, at der er flest medlemmer i København, Trekantsområdet og Sønderborg. Forskeren mener dog, at partiet er centreret i Midtjylland (Larsen 2011: 10). I hvert fald har Danskernes parti en lokalafdeling i Midtjylland og en formand, der er bosat i kommune 1. Danskernes Parti er opbygget med en partiformand, en bestyrelse og afdelingsledere i forskellige lokalafdelinger. Partiet har ikke egne lokaler, men booker offentlige lokaler i forbindelse med møder. Finansieringen består af medlemskontingenter og donationer. Organisering og informationer foregår på nettet og først og fremmest på Facebook, som også er stedet, hvor partiet gør opmærksom på sig selv og hverver medlemmer. Desuden gør de sig synlige i pressen ved at stille op til interview, og de

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland.

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Hensigten er at tilvejebringe viden om omfanget af og

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

POLITISK EKSTREMISME I DANMARK

POLITISK EKSTREMISME I DANMARK POLITISK EKSTREMISME I DANMARK Af mag. art. Chris Holmsted Larsen, Ph.d.-studerende Institut for Kultur og Identitet Roskilde Universitet KOLOFON Af Mag. art. Chris Holmsted Larsen, Ph.d. stud. Institut

Læs mere

ANTIDEMOKRATISKE OG EKSTREMISTISKE MILJØER I DANMARK

ANTIDEMOKRATISKE OG EKSTREMISTISKE MILJØER I DANMARK ANTIDEMOKRATISKE OG EKSTREMISTISKE MILJØER I DANMARK EN KORTLÆGNING 14:19 14:19 ANTIDEMOKRATISKE OG EKSTREMISTISKE MILJØER I DANMARK EN KORTLÆGNING KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre København Demokratikontoret, v. Stine Strohbach 09/10/13 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 2 Oplæggets fem dele: Del 1: Begrebsafklaring Del 2: Ekstremistiske

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00132. Resumé

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00132. Resumé Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00132 Resumé To klagere foreningen Organisationen og dens formand klagede over artiklerne Lærer i gabestokken, Nordjyder i højrefløjsnetværk, og Højrenetværket født

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale strategier Indsatser over for enkeltpersoner Indhold 05 Indledning 06 Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus 10 Et regionalt netværk

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Researchkollektivet Redox. Truslen fra højre

Researchkollektivet Redox. Truslen fra højre Researchkollektivet Redox Truslen fra højre Årsrapport 2014 Researchkollektivet Redox Truslen fra højre Årsrapport 2014 Researchkollektivet Redox 2015 1. udgave, 1. oplag. Redaktør: Simon Bünger Printed

Læs mere