Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten."

Transkript

1 Notat Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager. Indledning Som et led i analysen af børne-ungeområdet i forlængelse af budgetforliget for 2015, er der gennemført en audit af 10 sager i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighed og tilsyn har i udvælgelsen af sagerne lagt vægt på at sikre bredde i benchmarkingen, således at der er sager i alle aldersgrupper og repræsentation af foranstaltninger indenfor anbringelser, kompenserende foranstaltninger og forebyggende indsatser. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten. Sag 1 Dreng 17 år med adfærdsvanskeligheder og ADHD. Har været anbragt, men er hjemgivet og visiteret til henholdsvis Børne-familiehus og senere Ungehus. Misbrug i varierende grad. Dømt for flere alvorlige kriminelle forhold herunder legemsbeskadigelse. Anbragt via Kriminalforsorgen. Der er enighed mellem Fåborg-Midtfyn og BRK om foranstaltning. 2 Pige 12 år med ADHD og inferioritas intelectualis. Pigen er vokset op i en dysfunktionel familie, præget af konflikter, vold og alkoholmisbrug. Forældrene formår ikke at tilsidesætte egne behov, fremfor pigens. Pigen bliver direkte inddraget i forældrenes konflikter, og bliver pålagt at være budbringer og lyve til fordel for forældrene. Pigen mistrives under disse forhold, og fejludvikles, Pigen regredierer, sutter konstant på tommelfinger, har sengevædning og fæces afgang, er grådlabil samt udadreagerende. Pigen udviser vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer, er ofte i konflikt med både børn og voksne, og skal konstant have voksenstyring. Forældrene udviser ikke den nødvendige omsorg for pigen, men truer hende med konsekvenser, såfremt hun ikke indordner sig. Forældrene formår ikke at se deres andel i pigens mistrivsel. Pigen udtrykker selv, at hun ikke længere ønsker at bo hjemme hos nogen af forældrene, men ønsker at få besøg af dem. Anbragt i familiepleje med aflastning på lokal aflastningsinstitution, legeterapi, familiebehandling til biologisk mor, støttet samvær. Der er enighed mellem Fåborg-Midtfyn og BRK om foranstaltning, dog ville Fåborg-Midtfyn have valgt barnepige frem for aflastning på lokal aflastningsinstitution for at undgå for mange skift. 3 Pige 13 år, vokset op hos en enlig mor, som i perioder har et alkoholmisbrug. Pigen har en tæt relation til sin søster, som også er hendes fortrolige. Pigen trives hjemme hos sin søster, hvor der er struktur, hjælp til at komme op om morgenen og lektiehjælp. Pigen vil gerne bo hjemme hos mor, bare hun ikke drikker. Når mor drikker, er der mange konflikter mellem dem. Pigen har udvist en selvskadende adfærd ved cutting. Pigen udviser mistrivsel i skole, og er god til at søge hjælp hos lærerne i skolen. Der er iværksat familiebehandling og motiverende indsats overfor misbrugsbehandling til mor. Fåborg-Midtfyn ville have anbragt pigen i netværkspleje eller familiepleje. 4 Piger på 13 og 15 år, begge med sjælden invaliderende somatisk lidelse, herudover er begge udfordret af flere psykiatriske diagnoser. Fraflytningskommunen har gennemført 50 undersøgelser og iværksat forskellige støtteforanstaltninger uden succes. Hjemmet er præget af konflikter mellem både pigerne indbyrdes og mellem dem og mor. Mor påtager sig hverken guidning, omsorg eller opdragelse. Der ydes praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, som skal

2 sikre relationen mellem pigerne og moren. Den yngste pige er i aflastning hver 2. weekend. Den ældste tilbydes efterskoleophold. Fåborg-Midtfyn ville have anbragt den yngste pige og tillige tilbudt efterskole til den ældste. 5 Dreng 16 år med ADHD og infantil autisme. Gennem opvæksten tydelige tegn på mistrivsel, funktionsnedsættelser i form af manglende forståelse for sociale spilleregler og en uhensigtsmæssig adfærd. Drengen fremstår med en tiltagende aggressiv og truende adfærd samt kravafvisende. Adfærden tyder på et lavt selvværd, der kan være medvirkende årsag til den kriminelle adfærd. Som følge af hans fysiske fremtoning kan han være et aktiv i det kriminelle miljø og samtidig give ham en oplevelse af at høre til et fællesskab til trods for dette må anses for at være uhensigtsmæssigt i forhold til hans fremtidige udvikling. Er i aktivt misbrug, som kan ses som en form for selvmedicinering og ligesom oplevelse af et tilhørsforhold i det kriminelle miljø kan tilhørsforholdet til misbrugsmiljøet give den samme oplevelse. Som følge af misbruget er der øget risiko for forsat kriminel adfærd. Drengen ses i kortere perioder at have profiteret af de indsatser der har været iværksat, men ingen af indsatserne har haft tilstrækkelig effekt til at kunne ændre den negative udvikling. Der ses ikke ressourcer i hjemmet med de fornødne forældrekompetencer til at give tilstrækkelig støtte samt sætte alderssvarende krav og grænser for at understøtte en sund udvikling. Dette ses at have været tilstanden gennem det meste af drengens barndom. Fra evidensbaseret viden om hvilke konsekvenser en barndom med oplevet vold mellem forældre kan have, ses drengen at have udviklet uhensigtsmæssige handlestrategier, idet han selv er dømt for vold. Er anbragt på eget værelse med støtte fra Ungehuset, får misbrugsbehandling ved misbrugskonsulent og pædagogisk støtte til kreative aktiviteter. Fåborg-Midtfyn ville have iværksat samme foranstaltninger og suppleret med psykologsamtaler. 6 Pige 3 år. Netværksanbragt på grund af forældres fængsling. Det vurderes, at pigen er i målgruppen for behov for særlig støtte efter servicelovens bestemmelser jf. ældre og nuværende bekymringer omkring pigens trivsel og udvikling, hvor den udslagsgivende faktor for netværksanbringelsen er faderens afsoning med efterfølgende afsoning til moderen. Det vurderes, at forholdene omkring pigen igennem en længerevarende periode har været ustabile i forhold til sikring af den fremadrettede udvikling og trivsel. Det vurderes, at der løbende i forbindelse med netværksanbringelsen skal være opmærksomhed på eventuelle særlige behov hos pigen, således at hun sikres bedst muligt udvikling og trivsel fremadrettet. Det vurderes, at for vurdering af forholdene omkring pigens fremadrettet jf. de behov for støtte pigen vurderes at have, bør der i samarbejde med forældrene udarbejdes forældrekompetenceundersøgelse for at sikre forholdene omkring pigen ved forældrenes løsladelse. BRK hjemgiver pigen såfremt forældrekompetenceundersøgelsen viser tilstrækkeligt forældrekompetence med støttende foranstaltninger. Fåborg-Midtfyn ville foranstalte på samme måde. 7 Dreng 15 år med dianoserne ADHD og inferioritas. Har et heftigt temperament, som er svært at styre, er misbruger og tiltrukket af det kriminelle miljø. Har en fascination af rockermiljøet. Ser sig selv som sej og rå, er konfronterende og voldsom i sin kommunikation. Er tæt knyttet til sin mor og ser sin far sporadisk. Forældrene har intet samarbejde omkring drengen. Følger skolen regelmæssigt. BRK har foranstaltet kortvarig indskrivning i Ungehuset m.h.p. misbrugsbehandling, derefter lukkes sagen. Fåborg-Midtfyn ville lukke sagen umiddelbart. 8 Pige 9 år i mistrivsel. Der er konflikter i hjemmet som giver sig udslag i nattevæderi, mavesmerter, svimmelhed, faglige og sociale vanskeligheder. Stort fravær fra skolen på grund af ovenstående. Bor med forældre, har ældre søskende, der er flyttet hjemmefra og som hun savner meget. Familien er kendt i BF fra tidligeres sager vedr. de ældre søskende og forholdene i hjemmet. Forældrene har tidligere haft misbrugsproblemer, de mangler erkendelse af pigens

3 problemer. Der er udarbejdet 50 undersøgelse, der viser en pige i åbenbar risiko. BRK har foranstaltet praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til at komme i skole og Børne-Familiehus m.h.p. udvikling af de sociale kompetencers. Fåborg-Midtfyn vill have foranstaltet massiv støtte i hjemmet samt støtte til at indgå i sociale sammenhænge. 9 Dreng 10 år med svær overvægt. Forholdet til moren er patologisk symbiotisk, der er ingen grænser dem imellem. Ophold på julemærkehjem foreslået, forældrene ville ikke give samtykke hertil. Sundhedsplejersken vurderer drengen i åbenbar risiko begrundet i den kraftige overvægt. Familien har svært ved grundlæggende at ændre livsstil og ønsker praktisk støtte hertil. BRK har foranstaltet praktisk pædagogisk støtte i hjemmet samt udarbejdelse af forældreprogram. Fåborg-Midtfyn ville ligeledes sætte massivt ind med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, herudover motion for hele familien. 10 Pige 16 år med infantil autisme, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Har været indlagt på Bispebjerg flere gange. Der er ikke nogen positiv udvikling igennem længere tid. Er blevet tilknyttet dagforanstaltning, effekten heraf skal vurderes i et fremadrettet perspektiv. BRK har foranstaltet dag- og skoletilbud, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, forventes revurderet marts Fåborg-Midtfyn ville ligeledes fastholde dag-skoletilbud og merudgifter, samt også revurdere tabt arbejdsfortjeneste. Audit Et af fokusområderne i den gennemførte audit er, hvornår en sag bliver en myndighedssag. Faaborg- Midtfyn anvender ligesom BRK børnelinialen til brug for målgruppevurderingen. Det er således alene de orange og røde børn og unge, der bliver en myndighedssag i begge kommuner. Èn af sagerne var særligt udvalgt med henblik på at sammenligne målgruppevurderingen. Der er i sag nr. 7 tale om en ung, som har sociale problematikker, herunder hashmisbrug og skolefravær, men som efter vores vurdering ligger på kanten af, om det bør være en myndighedssag. Faaborg-Midtfyn ville lukke sagen og overlade den til almensystemet at håndtere, mens BRK efter afholdelse af et inddragende netværksmøde, valgte at indskrive den unge i Ungehuset for en kort periode med ungekonsulent og Nada-behandling, hvorefter sagen lukkes. Det skal bemærkes, at det inddragende netværksmøde ikke havde været afholdt forinden besøget på Fyn og at det først ved netværksmødet blev tydeligt, at den unge har et omfattende hashmisbrug. I anden sag, sag nr. 9, havde vi i Visitationsudvalget drøftet, om vi skulle lukke sagen, selvom der er bekymring for drengen, da det er tvivlsomt, om der er udviklingspotentiale hos forældrene. Vi endte med at iværksætte støtte i familien, hvilket Faaborg-Midtfyn tillige ville have gjort. Dialogen med Faaborg-Midtfyn og gennemgangen af sagerne viste, at der er en ret ensartet tilgang i vurderingen af, om børnene/de unge falder indenfor målgruppen. I Faaborg-Midtfyn er der stort fokus på at lukke sager, når handleplansmålene er nået og barnet/ den unge kan henføres til kategorien gule børn. Faaborg Midtfyn har dog mange sager åbne uden foranstaltninger i modsætning til BRK, hvor vi lukker sagerne, hvis der ikke længere er behov for foranstaltninger i medfør af serviceloven 52 og 76. Forskellen beror på, at Faaborg-Midtfyn systematisk anvender familierådslagning, hvor netværket bringes i spil for at støtte op om familien. Dette sker ud fra et perspektiv om, at de bedste og mest holdbare løsninger opstår, når familierne selv finder frem løsningerne og når netværket bliver inddraget i at støtte op om børnene. Sagsbehandlerne skal stadig foretage opfølgning på, om målene bliver nået og om der er behov for at iværksætte en anden indsats. Det skal bemærkes, at metoden familierådslagning er særdeles ressourcekrævende. Metoden kræver både ekstern facilitering, faglig forberedelse og opfølgning af alle familiemedlemmer. I

4 Fåborg-Midtfyn har man valgt at lægge familierådslagningen i weekenderne og udbetale overarbejde til de involverede sagsbehandlere. I Bornholms Regionskommune håndterer skole-dagtilbudsrådgiverne lettere problemstillinger, således at de aldrig når at blive sager i Myndighed og Tilsyn, dette sker bl.a. gennem afholdelse af inddragende netværksmøder. I Myndighed og tilsyn er vi i færd med at implementere metoden inddragende netværksmøder.. Afholdelse af et inddragende netværksmøde er tillige ressourcekrævende tidsmæssigt for sagsbehandlerne, da der er en del forberedelse, men det forventes, at de kan afholde møderne indenfor sædvanlig arbejdstid. Metoden vil i BRK alene blive anvendt i udvalgte sager, da der ikke tilstrækkelige medarbejderressourcer til at anvende metoden i alle sager. Et andet fokusområde er, hvilke foranstaltninger, der sættes i værk af myndigheden. I de udvalgte sager om anbragte børn, sag nr. 2 (plejefamilie), sag nr. 5 (eget værelse), sag nr. 6 (netværkspleje) tegner der sig et billede af, at Faaborg-Midtfyn ville have foranstaltet tilsvarende i forhold til valg af anbringelsessted. Derudover ville Faaborg- Midtfyn i visse tilfælde iværksætte yderligere støtte, f.eks. psykologbehandling ved specialiseret psykolog i sag nr. 5, ligesom de ville iværksætte familierådslagning i sag nr. 5. Desuden har Faaborg-Midtfyn et socialfagligt fokus på, at et anbragt barn ikke skal i aflastning i en anden plejefamilie eller på et opholdssted, hvis det kan undgås også selvom foranstaltningen ville blive dyrere, f.eks. ved selvantaget barnepige som alternativ til aflastningsfamilie jf. sag nr. 2. Sag nr. 5 har efterfølgende udviklet sig negativt, idet drengens hash misbrug accelererede med en voldsom udadreagerende adfærd til følge. Ungehuset gav op overfor drengen, da medarbejderne blev utrygge i hans nærvær. Både politi og regionen kunne ikke stille noget op, der er tilbudt både struktureret misbrugsbehandling, anbringelse på opholdssted m.v., men drengen vil ikke samtykke og der er ikke grundlag for tvangsanbringelse. Sag nr. 1 er udvalgt, da der er tale om en særdeles omkostningstung foranstaltning. Den vedrører en ung, der udstår en fængselsstraf i sikret institution. Her ville Faaborg-Midtfyn ligesom BRK anbefale Kriminalforsorgen, at drengen udstår 2/3 af straffen forinden løsladelse, da drengen profiterer betydeligt af den socialpædagogiske indsats i den sikrede institution. I sagerne omkring forebyggende foranstaltninger, sag nr. 3, sag nr. 4 og sag nr. 9, viste det sig, at Faaborg-Midtfyn ville skride til anbringelse i to af sagerne med det samme for at undgå yderligere skade på børnenes udvikling. Den ene pige ville Faaborg-Midtfyn have anbragt på kommunens døgninstitution. Der blev blandt andet sagt, at Hvis I ikke anbringer nu, kan det blive meget værre (sag nr. 4) For hver dag, der går, hvor pigen ikke kommer i skole, sker der noget med hende hun bliver skadet (sag nr. 3). I sag nr. 9 ville Faaborg-Midtfyn foranstalte tilsvarende. I sagen vedrørende kompenserende foranstaltning, sag nr. 8, hvor BRK har visiteret til Børne- Familiehuset og iværksat praktisk pædagogisk støtte, ville Faaborg-Midtfyn have iværksat massiv støtte i hjemmet. Det skal nævnes, at Faaborg-Midtfyn ikke har et tilbud svarende til Børne-Familiehuset. I sag nr. 10, hvor formålet med indsatsen primært er af behandlingsmæssig karakter, ville Faaborg- Midtfyn foranstalte tilsvarende. Økonomi

5 Som det fremgår af økonomibilaget er der, samlet set, ikke stor økonomisk diskrepans mellem BRKs foranstaltninger og Fåborg-Midtfyns forslag til foranstaltninger i de udvalgte sager. I de 10 sager ligger Fåborg-Midtfyns bud på de iværksatte foranstaltninger i gennemsnit kr. over hvad der er foranstaltet i sagerne i dag. Det er dog opfattelsen, at Fåborg-Midtfyn foranstalter tidligere og mere end der gøres på Bornholm. På Bornholm har implementeringen af paradigmeskiftet betydet en omlægning af ydelserne fra anbringelser til mere forebyggende foranstaltninger. Det forklarer, hvorfor Bornholm i højere grad anvender kompenserende forebyggende foranstaltninger i længere tid end Fåborg- Midtfyn (jf. sag 3 og 4) med risiko for at barnet skades yderligere og dermed får brug for en dyrere foranstaltning. Herudover er der i Fåborg-Midtfyn er villighed til at afsætte ressourcer til både familierådslagning og eksterne facilitatorer. Konklusion På baggrund af gennemgangen af de 10 sager og dialogen med Faaborg-Midtfyn, kan det konkluderes, at der er en ensartet tilgang til, hvornår en sag bliver til en myndighedssag. Med hensyn til foranstaltninger ligger BRK s serviceniveau lavere end serviceniveauet i Faaborg- Midtfyn. Ifølge BRK s anbringelsesgrundlag er anbringelse sidste udvej, hvilket i praksis udmøntes i, at vi forsøger med forebyggende foranstaltninger, før vi skrider til anbringelse, med mindre en anbringelse er uundgåelig, ligesom vi iværksætter kompenserende foranstaltninger som alternativ til anbringelse. Fåborg-Midtfyn giver udtryk for at det primære fokus er, hvad der er det rigtige at gøre ud fra et socialfagligt perspektiv i forhold til det enkelte barn. Økonomien indgår som et hensyn i vurderingen, men tillægges ikke så betydelig vægt som i BRK. Der skrides f.eks. til anbringelse med det samme, når det vurderes, at det vil være det bedste for barnet og at barnets fortsatte ophold i hjemmet vil indebære en risiko for, at barnet skades i sin udvikling. Desuden vil Faaborg-Midtfyn være parat til at betale for en selvantaget barnepige i stedet for en aflastningsfamilie i en anbringelsessag. Endelig anvendes eksterne specialister og rådsarrangører i stort omfang, selvom det er omkostningstungt. Generelt gav Fåborg-Midtfyn i forbindelse med auditten overordnet udtryk for, at deres indtryk af praksis på Bornholm synes at være, at der blev foranstaltet for lidt og for sent. Den 27. marts 2015 / Vibeke Juel Blem og Marianne Westergaard

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK 1 2 Sociale flygtninge i eget land Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark Udgivet af Huset Zornig

Læs mere