Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse."

Transkript

1 5.3 R stoffer.qxd :09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. Råstofgrave efterbehandles til naturformål og rekreative formål efter endt indvinding. Hensynet til grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt i råstofplanlægningen 177

2 5.3 R stoffer.qxd :09 Side 2 Råstoffer Centrale problemstillinger Det fynske område bidrager med ca. 7 % af den samlede danske indvinding af sand, grus og sten. Disse ca. 2 mio. kubikmeter indvindes af 32 virksomheder, der både er landsdækkende og lokale. 70 % af råstofferne blev indvundet af 2 landsdækkende firmaer. Sand, grus og sten indvindes primært i de 14 regionale graveområder, der er udlagt i regionplanen. Ca. 90 % af indvindingen sker inden for disse områder, resten sker i enkeltgrave udenfor. Halvdelen af råstofferne indvindes i Tarup- Davinde graveområdet, og en fjerdedel i de to områder Kølle Banker og Skallebjerg. Den sidste fjerdedel indvindes overvejende i Svindinge, Gelsted og Krogsbølle. Indvindingen er siden 1998 faldet i Tarup- Davinde, men er i samme periode øget i Kølle Banker og Skallebjerg. I enkelte regionale graveområder indvindes der meget lidt eller slet ikke. Det kan f.eks. skyldes, at jordejeren ikke ønsker indvinding, at materialerne er relativt dårlige, eller at vejforholdene er for dårlige. De fleste af råstofferne, der produceres i regionen, bruges også i selve regionen. En mindre del eksporteres til Jylland, ligesom der også sker en import af råstoffer fra Jylland til Fyns Amt. Havmaterialer og genbrugsmaterialer udgør kun en lille del af den samlede regionale indvinding, skønsmæssigt 10%. Råstoftyper Sand, grus og sten: Både amtets hidtidige planlægning og råstoferhvervets udmeldinger viser, at der i visse dele af regionen på kort sigt mangler bestemte typer sand, grus og sten. På længere sigt vil der også være problemer med at skaffe gode råstoffer i hele regionen. Der er derfor et objektivt behov for på relativt kort sigt at udlægge nye graveområder med de pågældende råstofkvaliteter i det fynske område, såfremt man ønsker fortsat at have en høj selvforsyningsgrad. Udlæg af nye graveområder skal også ses i relation til hvor decentral en indvindingsstruktur, der er ønskelig. De nuværende graveområder er placeret på steder, hvor der alt andet lige ikke er så store konflikter til andre arealinteresser, som f.eks. natur og landskab. Råstofkortlægningen har imidlertid vist, at potentielle nye graveområder i vidt omfang må søges på steder, hvor der er betydeligt større konflikter til andre interesser end hidtil. Med disse arealkonflikter er det hensigtsmæssigt at sikre, at ressourcerne i de i dag udpegede graveområder beskyttes mod anden arealanvendelse. Rød- og gulbrændende ler indvindes i et større område omkring Vissenbjerg og ved Stenstrup af 2 teglværker. Der er ikke udlagt særlige regionale graveområder, som for sand, grus og sten. I lerområder udgør det rødbrændende ler de øverste 1-2 meter. Derunder findes det gulbrændende ler, der typisk bliver indvundet ned til 6-8 meters dybde. Amtets kortlægning og erhvervets udmeldinger viser, at de tynde lag rødler på kort sigt vil blive opbrugt. Derimod skønnes der at være gulbrændende ler til flere hundrede års forbrug hvis den nuværende produktion bibeholdes. Der er pres på lerressourcerne, da lerområderne tit ønskes brugt til skovrejsning, byudvikling og andet, der fjerner ressourcen eller båndlægger den til andet formål i en årrække. Det betyder, at hvis der skal fastholdes en indvinding af især rødbrændende ler også i fremtiden, så er der behov for at beskytte ressourcen mod anden arealanvendelse. Muld- og råjord er et biprodukt til indvindingen af sand, grus og sten, og følger derfor planlægningen for dette råstof. Bentonit indvindes i et regionalt graveområde ved Bjerreby på Tåsinge. Området er fundet ved Fyns Amts kortlægning. Indvindingen er den eneste af sin art i Danmark. Indvindingen 178

3 5.3 R stoffer.qxd :09 Side 3 REGIONPLAN 2005 er forholdsvis ny, så indtil videre er der råstoffer nok til at forsyne markedet. Kvartssand indvindes i et regionalt graveområde i Lundeborg-området. Det udpegede graveområde skønnes at være stort nok til at opretholde den hidtidige årlige produktion i en længere periode. Kalk indvindes i en lille grav på Østfyn. Der er ikke udpeget regionale graveområder for kalk i regionplanen. Indvindingen er meget lille, så der skønnes ikke at være grund til at ændre på områdets nuværende status. Efterbehandling Råstofindvinding medfører store ændringer i naturen og landskabet, da landskaber og geologiske lag bortgraves. Råstofgravene skal efter endt indvinding efterbehandles. Det sker til natur, rekreative og jordbrugsmæssige formål. Jordbrugsmæssige formål har traditionelt været langt den mest hyppige efterbehandling ved afvikling af grusgrave. Statslige interesser i regionplanlægningen: Planlægningen af råstofforsyningen skal i højere grad inddrage andre forsyningsmuligheder, herunder indvinding på havet, samt mulighederne for at genbruge og nyttiggøre affaldsprodukter. Råstofindvindingen i kystnære områder skal indgå ved fastlæggelsen af mål for vandkvaliteten i de berørte kystnære områder, og der skal skabes et bedre overblik over den samlede miljøbelastning i disse farvande. Råstoftyper i Fyns Amt: Sand, grus og sten (Bygge- og anlægsmaterialer) Rød- og gulbrændende ler (Tegl) Muld og råjord (Anlægsmaterialer) Bentonit (Vandstandsende membraner mm.) Kvartssand (Tegl- og betontilslag) Kalk (Jordbrugsforbedring) Der er imidlertid et betydeligt potentiale for efterbehandling til natur/rekreative formål. Dette kan give mulighed for at få skabt nye naturområder som renvandede søer, vådområder, geologiske profiler, overdrev etc. En øget efterbehandling til natur og rekreative formål kan således bidrage til en positiv udvikling af naturgrundlaget. Desuden vil efterbehandling til natur- og fritidsformål skabe en mere rationel udnyttelse af råstofferne, da der kan graves under grundvandsspejlet, og skrænter kan efterlades stejlere. Endelig vil efterbehandling til jordbrugsmæssige formål ofte være væsentligt mere omkostningskrævende end efterbehandling til natur og rekreative formål. Tilførsel af jord til råstofgrave Efterbehandling af råstofgrave med jord, der tilføres udefra, er ifølge jordforureningsloven ikke tilladt, da formodet rent jord i mange tilfælde har vist sig at være forurenet. Det betyder, at de store mængder jord, som tidligere blev tilført råstofgrave i forbindelse med efterbehandling, som hovedregel ikke længere kan anvendes til dette formål. Amtsrådet kan dog meddele dispensation i særlige tilfælde. Grundvandsbeskyttelse Indvinding under grundvandsspejlet kan give anledning til forurening af grundvandsressourcerne og dermed i værste fald true drikkevandsforsyningen. Indvinding under grundvandsspejlet kan også skade vandføringen i vandløb. Amtsrådets holdninger Det er Amtsrådets holdning, at sand- grus- og stenindvindingen skal koncentreres i udpegede regionale graveområder, for at minimere de samlede gener. Dog skal indvinding i det øvrige åbne land ikke helt udelukkes, hvis særlige forhold gør sig gældende. Inden for de regionale graveområder skal betingelserne for råstoferhvervets indvinding fremmes. Amtsrådet finder endvidere, at der også 179

4 5.3 R stoffer.qxd :09 Side 4 Råstoffer fremover skal indvindes rød- og gulbrændende ler i regionen. Dels for at bevare og fremme regionens traditionsrige teglproduktion, og dels for at afsætte råstoffet til mere utraditionelle anvendelser. Generelt ønsker Amtsrådet, at kortlægningen af traditionelle og alternative råstoffer skal fortsættes for at fremme erhvervsudviklingen og for at minimere konflikter med andre sektorinteresser, som f.eks. problemer for naboer, og negativ påvirkning af natur, landskab, vandforsyning og kulturhistoriske interesser. Amtsrådet ønsker også at beskytte råstofressourcen i de regionale graveområder og i andre områder med værdifulde råstoffer. Amtsrådet ønsker at fremme efterbehandling til natur- og rekreative formål. Ved råstofindvinding kan der skabes nye naturlokaliteter, som der er få af i det fynske landskab, og som delvis erstatning for tidligere tabte naturværdier. Efterbehandling til naturmæssige og rekreative formål vil være i overensstemmelse med Amtsrådets målsætninger på såvel naturområdet som friluftsområdet. Område Tarup-Davinde S Fjelsted S Gelsted S Skallebjerg S Kølle Banker S Højes Dong S Langeskov S Turup S Melby S Krogsbølle S Espe S Svindinge S Volderslev S Lundeborg S,K Bjerreby B Total S: Sand, grus og sten, B: Bentonit, K: Kvartssand Fig Udpegede graveområder Arealudlæg i Regionplan 2005 ha En efterbehandling til natur- og fritidsformål kan også skabe en mere rationel udnyttelse af råstofferne, da skrænterne kan efterlades stejlere. Amtsrådet ønsker i den forbindelse også, at der bevares rå skrænter i de udgravede områder; de såkaldte geologiske profiler. Bevaringen af sådanne profiler har - udover deres værdi som levesteder for dyr og planter - også en videnskabelig, undervisningsmæssig og turistmæssig betydning ved at bidrage til forståelsen af landskabets dannelse og opbygning. Amtsrådet finder endeligt, at hensynet til grundvandsbeskyttelse skal prioriteres højt i råstofplanlægningen, og at områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker ikke må udsættes for risikoen for forurening fra tilført jord. Uden for disse områder kan det tillades, at der tilføres ren jord til råstofgravene, hvis risikoen for forurening minimeres ved kontrol, og hvis der ikke er risiko for forurening af drikkevand. Strategi og handlinger Indvindings- og beskyttelsesområder Der er i regionplanen udpeget 14 regionale graveområder for sand, grus og sten og et område for bentonit. Områderne fremgår af Hovedkort 2 til regionplanen. Af hovedkort 2 ses endvidere lerbeskyttelsesområder. Der er kun udlagt lerbeskyttelsesområder hvor der er fundet smeltevandsler. Fyns Amts kortlægning har også påvist områder med rødbrændende moræneler; en ressource der ikke bliver udnyttet i regionen i dag. Det er dog valgt at udskyde en eventuel udpegning af disse områder, indtil det er afklaret om ressourcen har interesse for erhvervet. Ressourcen kan muligvis hjælpe med at strække mængden af det sparsomme rødbrændende ler. De udpegede områder danner rygraden i den fynske råstofforsyning og udgør samtidigt de råstofressourcer, som beskyttes mod arealanvendelse til andet formål. Det bemærkes, at graveområdet ved Langeskov er blevet reduceret, idet dele af 180

5 5.3 R stoffer.qxd :10 Side 5 REGIONPLAN 2005 området er udpeget som lokaliseringsområde for blomsterpark, jf. afs. 4.3 om placering af ferie- og fritidsanlæg. For bentonitområdet på Tåsinge bemærkes, at det tidligere udarbejdede regionplantillæg med VVM redegørelse fortsat udgør det regionplanmæssige grundlag for indvindingen i området. Amtsrådet kan give dispensation i særlige tilfælde. Amtet har besluttet, at der ikke må deponeres jord i: Efterbehandling af råstofgrave Efterbehandling til natur- og rekreative formål vil blive fremmet gennem de efterbehandlingsplaner, som indvindere skal udarbejde inden indvindingen. Planerne skal ifølge råstofloven indtil videre godkendes af Amtsrådet. Vilkårene for efterbehandling skal også fremgå af den tilladelse, som amtet giver. Samtidig skal Fyns Amt hermed opfordre de berørte kommuner til at overveje, om graveområderne skal lokalplanlægges til natur- og fritidsformål, som det er sket i TarupDavinde området. Områder med særlige drikkevandsinteresser Indvindingsoplande for vandværker En 300 m zone omkring indvindingsboringer, herunder enkeltvandforsyningsanlæg, idet der dog i nogle situationer er muligt at fravige kravet om en sådan beskyttelseszone. F.eks. hvis der kan etableres en anden form for vandforsyning til erstatning. Der er i regionplanen endvidere medtaget retningslinier med henblik på at sikre hensynet til grundvandsressourcerne i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet. Grundvandsbeskyttelse Efterbehandling med jord, der tilføres udefra, er som tidligere nævnt ikke tilladt ifølge jordforureningsloven, da formodet rent jord i mange tilfælde har vist sig at være forurenet. Foto: Fyns Amt 181

6 5.3 R stoffer.qxd :10 Side 6 Råstoffer Oversigt over retningslinier: Indvinding af sand/grus/sten i regionale graveområder Regionplantillæg for indvinding af bentonit på Tåsinge Indvinding af råstoffer ud over rød- og gulbrændende ler uden for regionale graveområder Dokumentation for råstofforekomster Indvinding af rød- og gulbrændende ler Tilførsel af fyldjord til råstofgrave Efterbehandling af råstofgrave Beskyttelse af råstofressourcer Råstofindvinding og grundvandsbeskyttelse. Retningslinier Det skal bemærkes, at tilladelse til indvinding af råstoffer kan fordre udarbejdelse af VVM-redegørelse i visse situationer, uanset der er tale om indvinding i allerede udpegede graveområder. Indvinding af alle typer råstoffer udover rød- og gulbrændende ler I de udpegede regionale graveområder på Hovedkort 2 vil der kun undtagelsesvis blive givet afslag på ansøgninger om råstofindvinding, og kun når meget tungtvejende forhold taler imod ansøgningen Fyns Amts regionplantillæg med VVM redegørelse for det udpegede graveområde for bentonit på Tåsinge, jf. Hovedkort 2, udgør fortsat det regionplanmæssige grundlag for råstofindvindingen i dette område I det øvrige åbne land kan der kun gives tilladelse til råstofindvinding hvis: 1. væsentlige samfundsinteresser 1) eller særlige forhold taler for det, og hvis 2. det samtidig kan dokumenteres, at andre sektorinteresser ikke, eller kun i meget beskedent omfang, tilsidesættes 2). 1) Væsentlige Samfundsinteresser kan være, at råstoffet har en særlig god kvalitet. Fyns Amt vil derfor kræve dokumentation for råstoffernes værdi, jf. retningslinierne og ) Ved andre sektorinteresser forstås de interesser, der berøres af en indvinding. F.eks. forhold, der beskyttes gennem love, og de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. Endelig er der også de mere generelle samfundsmæssige forhold, som råstofloven kræver, at der tages hensyn til. 182

7 5.3 R stoffer.qxd :10 Side 7 REGIONPLAN Som dokumentation for, at et råstof er særligt værdifuldt, jf. retningslinie 5.3.3, skal ansøger dokumentere råstoffernes art, mængde, beliggenhed og kvalitet overfor tilladelsesmyndigheden. For at tilladelsesmyndigheden (indtil videre Fyns Amt) kan vurdere, om et råstof er bedre end andre, skal undersøgelsen laves efter de minimumskrav, som amtet stiller til egne undersøgel-ser. For at ansøger kan lave et dokumentationsmateriale, der kan accepteres af amtet, kan ansøger rekvirere en standard for arbejdets udførelse. Derved undgår ansøger, at amtet ikke kan godtage dokumentationsmaterialet, fordi det er mangelfuldt eller forkert udført. Indvinding af rød- og gulbrændende ler Indvinding af rød- og gulbrændende ler i regionplanens særlige landskabeligt/geologiske beskyttelsesområder eller i de større uforstyrrede landskaber, jf. Hovedkort 3, kan ikke tillades, med mindre det kan ske uden væsentlig tilsidesættelse af de landskabelige og/eller geologiske interesser, og uden at andre sektorinteresser herved tilsidesættes 1). Indvinding af rødbrændende ler i regionplanens større sammenhængende landskaber, jf. Hovedkort 3, kan normalt tillades 2). Tilladelse til indvinding af gulbrændende ler kan gives her, hvis det kan ske uden væsentlig tilsidesættelse af landskabelige og/eller geologiske interesser, og uden at andre sektorinteresser herved tilsidesættes 1). Indvinding af rød- og gulbrændende ler uden for de nævnte områder kan normalt tillades, hvis ikke andre sektorinteresser tilsidesættes 1). 1) Ved andre sektorinteresser forstås de interesser, der berøres af en indvinding. F.eks. forhold, der beskyttes gennem love, og de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. Endelig er der også de mere generelle samfundsmæssige forhold, som råstofloven kræver, at der tages hensyn til. 2) Baggrunden er, at rødbrændende ler normalt kun forekommer helt overfladenært i lag på max. 2 m, og at indvindingen derfor normalt ikke påvirker landskabet i videre omfang. Efterbehandling og efterbehandlingsvilkår Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt. Amtet kan efter jordforureningslovens 52 dispensere fra forbudet med udgangspunkt i 1) ejerens kontraktmæssige forpligtelser, 2) væsentlige økonomiske tab for ejeren i forhold til berettigede forventninger og 3) ingen risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. 183

8 5.3 R stoffer.qxd :10 Side 8 Råstoffer Efter endt indvinding bør råstofgrave som hovedregel efterbehandles til naturformål og rekreative formål ud fra en konkret afvejning i forhold til jordbrugsinteresser. Efterbehandling i Tarup-Davindeområdet sker som hovedregel til rekreative og naturmæssige formål, i overensstemmelse med områdets efterfølgende anvendelse som særligt rekreativt område. Efter endt indvinding kan der bevares geologiske profiler, ud fra en konkret afvejning af interesserne og færdselssikkerheden. Med en konkret afvejning af interesser og færdselssikkerhed ved bevaring af geologiske profiler menes der f.eks., at naboskel ikke er i fare for at skride ned, at offentlig færdsel kan foregå sikkert og lignende. Ressourcebeskyttelse Arealer der ligger i lerbeskyttelsesområder og i udpegede graveområder, jf. Hovedkort 2, skal i videst muligt omfang friholdes for båndlæggelse til andet formål, der på længere sigt forhindrer eventuelle råstofressourcers udnyttelse. Hvis disse arealer alligevel inddrages til andet formål end råstofindvinding, skal råstofressourcerne sikres indvundet i det omfang, dette ikke strider afgørende mod den planlagte arealanvendelse. En råstofressource kan ikke udnyttes helt eller midlertidigt, hvis den er dækket af skov, by, veje, industriområder mm. Derfor er disse anlæg uønskede, hvor der er råstoffer. Hvis anlæggene skønnes at have højere prioritet end at sikre råstofressourcen på længere sigt, skal råstofferne udnyttes til deres formål inden arealerne inddrages til det nye formål I de udpegede graveområder på Hovedkort 2 vil der kun undtagelsesvis blive givet afslag til gravning under grundvandsspejlet. Indenfor indvindingsoplandene til vandværker ved graveområderne Fjelsted, Espe, Svindinge og Volderslev vil der kun blive givet tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet efter en konkret afvejning. I indvindingsområdet Tarup-Davinde fastsættes kvoter i hver gravetilladelse, for hvor meget der må indvindes under grundvandsspejlet pr. år. I lerbeskyttelsesområderne og ved ansøgning uden for de udpegede graveområder vil der også blive foretaget en konkret afvejning ved ansøgning om gravning under grundvandsspejlet. I de regionale graveområder for bentonit, samt sand, grus og sten er de overordnede grundvandsinteresser afklaret. Det betyder, at der generelt kan graves under grundvandsspejlet, undtagen i områderne Fjelsted, Espe, Svindinge og Volderslev, hvor det kan skade drikkevandsforsyningen. I Tarup-Davinde fastsættes kvoter for gravning under grundvandsspejlet, da gravningen kan skade vandføringen i åer og drikkkevandsforsyningen. Dog vil samtlige ansøgningers grundvandsforhold blive vurderet konkret.

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Råstofplan 2016 for Region Sjælland 6. januar 2016 Forslag til retningslinjer UDKAST

Råstofplan 2016 for Region Sjælland 6. januar 2016 Forslag til retningslinjer UDKAST Råstofplan 2016 for Region Sjælland 6. januar 2016 Forslag til retningslinjer UDKAST Indledning Regionsrådet skal efter råstoflovens 5a udarbejde en råstofplan for indvinding og forsyning med råstoffer.

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted NCC Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Att: Nanna Swane Lund Regional Udvikling Jordforurening Kontaktperson: Karin Fynbo Karin.Fynbo@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål?

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Er der nogen der har

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

De indkomne bemærkninger til råstofplanen er markeret med sort skrift, efterfulgt af Regionsrådets svar med rød skrift.

De indkomne bemærkninger til råstofplanen er markeret med sort skrift, efterfulgt af Regionsrådets svar med rød skrift. Hvidbog til Råstofplan 2012 Indledning Regionsrådet vedtog d. 12. december 2011 Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Forslaget har været i offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder

Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder Kortbilag Kortene viser de interesseområder og graveområder der er udlagt i råstofplanen, og som er reguleret med særlige bestemmelser i råstofplanens tekstafsnit.

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS Er råstofindvinding god under grundvandet god grundvandsbeskyttelse? Ja, da det skærmer mod anden forurening

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

B. C. Udlejning /Grusgrav v./ Jan Nielsen Sandstræde 21, Klejtrup 9500 Hobro

B. C. Udlejning /Grusgrav v./ Jan Nielsen Sandstræde 21, Klejtrup 9500 Hobro Regionshuset Viborg Regional Udvikling B. C. Udlejning /Grusgrav v./ Jan Nielsen Sandstræde 21, Klejtrup 9500 Hobro Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen 52 - retspraksis og administrativ praksis Jens Lind Gregersen 52 retspraksis og administrativ praksis 3 + 1 cases: Vasby (betydning af kap. 5 godkendelse) Lynge (tekniske foranstaltninger og risikovurdering)

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. juni 2001 J.nr.: 97-33/600-0194 SUM Afgørelse i sagen om

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Thorupstrand er et gammelt fiskerleje, hvor bådene hales op på forstranden og de indfangede fisk klargøres i

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i på Nagbøl Kirkevej 4, matr.nr. 8b, Nagbøl by, Skanderup, indtil den 1. april 2015

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i på Nagbøl Kirkevej 4, matr.nr. 8b, Nagbøl by, Skanderup, indtil den 1. april 2015 Lunderskov Entreprenørforretning ApS Fabriksvej 11 6640 Lunderskov Att: P.E.Rytter Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Veerst er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl.

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl. DB-environment Kløverprisvej 89 2650 Hvidovre Danmark T +45 4272 6283 CVR-nr. 33984448 Center for Regional Udvikling Klima og Ressourcer Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Nikolaj Thyssen

Læs mere

Råstofgravning i norddjurs kommune bemærkninger til kommende råstofplan, ting som skal overvejes i overordnet og detailplanlægning

Råstofgravning i norddjurs kommune bemærkninger til kommende råstofplan, ting som skal overvejes i overordnet og detailplanlægning Råstofgravning i norddjurs kommune bemærkninger til kommende råstofplan, ting som skal overvejes i overordnet og detailplanlægning INDLEDNING Råstof er en del af grundlaget for den økonomiske vækst. I

Læs mere

Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune.

Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune. Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune. Baggrund I forbindelse med høringen af Forslag til Råstofplan 2012 for Region Nordjylland,

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø.

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø. Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST REVIDERET 1. JUNI 2016 Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31

Læs mere

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø Koncern Miljø 2013 Region Hovedstaden Koncern Miljø Indhold Side 4 Forord Side 5 Opbygning af Side 7 1. Indledning Side 8 2. Den regionale råstofplan Side 14 Side 20 Side 30 REDEGØRELSE 3. Råstoffer og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning.

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6478 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att.: Jens Erling Klindt CVR-nr. 48233511 Ansøgning om råstofindvinding

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2008. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. Jord og Råstoffer

RÅSTOFPLAN 2008. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. Jord og Råstoffer RÅSTOFPLAN 2008 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår: 2008 Redaktør:

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2012

Forslag til Råstofplan 2012 N DN O D $ P + & ) ( % $ /, F '. * K DI R DF H Q L I F G I H D P L L J J % E S N T O [ Q PHWHU F.LUN HJnUG O G H F K S I H G W D L E K \ H [ DE F I Y X W J *DGH K E H F E I D O I *D GH D K K P O R F ]

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere