Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59"

Transkript

1 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

2 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord. Det konstrasterende delområde nord for Tankfuld med markante skovbryn og små markfelter. Kystnær skov med husmandssteder i skovbrynet ud mod det Sydfynske Øhav. 2

3 Nøglekarakter Middelskala jordbrugslandskab med middelstore markfelter, som er transparent afgrænset af hegn og bevoksning omkring spredtliggende vandhuller på markerne og omkring de middelstore gårde der primært ligger langs vejene. Beliggenhed og afgrænsning Egense Moræneflade strækker sig fra Syltemade Ådal i vest til byranden af Svendborg i øst. Imod nord afgrænses området af Hvidkilde Tunneldal mens den sydlige grænse udgøres af kysten ud mod det Sydfynske Øhav. Landskabstype Yngre morænelandskab/dyrket/klasse 2 Naturgrundlag Bogstavkode: Aga (moræneflade, moræneler, flade) Geomorfologi Dannelsesmæssigt er der tale om et morænelandskab fra sidste istid. I områdets østlige del nær Svendborg ligger Egense Ås, som på de højeste punkter hæver sig 12,5 højdemeter over det omkring liggende landskab. Åsen følger et bugtet forløb på omkring 2,5km i øst-/vestgående retning. I områdets vestlige del nær Syltemade Ådal har tidligere ligget endnu en ås, Kølle Banker. Kølle Banker er i dag gravet væk og råstofgravning finder stadig sted i området. Jordtype Den dominerende jordtype er moræneler. Spredt på den lerede moræneflade findes mindre områder med ferskvandsler, ferskvandstørv og smeltevandssand. Disse områder er imidlertid så små at de ikke kan forventes at have betydning for arealanvendelsen i området. Terræn Terrænet er overvejende fladt til let bølget. Egense Ås fremstår mest tydeligt set fra syd med markante terrænskråninger, mens terrænforholdene på den nordlige side af åsen er mere bølgede og dermed danner en form for terrænmæssigt opland til åsen. Kompleksitet Ingen markante forhold mht. kompleksitet. Hydrologi Imod syd afgrænses morænefladen af kysten ud mod det Sydfynske Øhav. Terrænet falder jævnt ned mod kysten. Landskabskarakteren Karaktergivende er især den dyrkede flade til let bølgede moræneflade, som inddeles i firkantede middelstore markfelter af lange hegn af varierende højde og tæthed. Karaktergivende er endvidere de middelstore gårde, der ligger langs vejene samt den beplantning, som omgiver disse og spredtliggende vandhuller på markerne. De karaktergivende landskabselementer skaber tilsammen et transparent afgrænset middelskala jordbrugslandskab. I den nordlige del af karakterområdet danner skovområder på Egebjerg og Dongs Bakker den overordnede rumlige afgrænsning. Den sydøstlige del af karakterområdet mellem Egense og Svendborg adskiller sig fra karakteren af den øvrige del af karakterområdet. De terrænmæssige forhold omkring Egense Ås med markante terrænskråninger og bakket terræn får dette område til at fremstå kontrasterende i forhold til den mere flade moræneflade. Endvidere er Egense Ås mere varieret mht. arealanvendelse og dermed skala og rumlige forhold. Syd for åsen mellem Skovsbo og Svendborg præges karakteren af mindre markfelter og skovområder med markante skovbryn. Disse landskabselementer skaber tilsammen et småskala landskab med lukkede velafgrænsede landskabsrum. Kyststrækningen fra Ballen til Rantzausminde præges af udsigter til Øhavet. Omkring hovedgården Lehnskov suppleres denne visuelle landskabsoplevelse dels af hovedgården dels af skoven der ligger helt ud til kyst linien kun delvist adskilt af vejen og to husmandssteder, der ligger i skovbrynet. Landskabskarakteren har primært sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Hovedgården Lehnskov er dog noget ældre fra omkring Karakteren er påvirket af enkelte mindre tekniske anlæg iform af mindre samlinger af vindmøller samt en højspændingsledning. Undtaget herfra er kyststrækningen mellem Ballen og Rantzausminde. Den østlige del af karakterområdet nær Svendborg er påvirket og let forstyrret af begyndende byudvikling. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Den dyrkede flade bærer præg af intensiv drift. Enkelte bedrifter med dyrehold findes i området, tilknyttet primært middelstore men også enkelte større gårde. 3

4 Bevoksningsstruktur I området findes en række mindre løvskovsområder, på omkring 30 ha. Skovområderne findes primært i områdets østlige og sydlige rand, hvor skovene Sofielund og Engene grænser op til byranden af Svendborg mens Povlinelund ligger bag Rantzausminde ved kysten. Ved hovedgården Lehnskov ved kysten vest for Rantzausminde findes to mindre skovområder Fredskov og Krogenlund. Den dyrkede flade opdeles af lange hegn af varierende højde og tæthed bestående af en bred vifte af løvfældende arter. Spredt på markerne findes bevoksninger omkring vandhuller og bebyggelsen er omgivet af høje og kraftige bevoksninger af løvtræer. Bebyggelsesmønster Bebyggelsen i det åbne land domineres af middelstore gårde, der primært ligger langs vejene i umiddelbar tilknytning til disse. I området ligger landsbyerne Egense, Skovsbo, Øster Skerninge på overkanten af Hvidkilde Tunneldal, samt Ballen ved kysten. Langs den østlige del af kysten er de tidligere samlinger af huse ved Rantzausminde, Fisk op Huse og Kogtved vokset sammen med Svendborg og fremstår i dag som forstad til Svendborg. Den østlige og sydøstlige del af karakterområdet afgrænses således at bymæssig bebyggelse til Svendborg. Kirkelandsbyen Egense ligger centralt i området som en vejby med gårdene samlet langs det nord-/sydgående vejforløb. Den nordlige og oprindelige del af Egense domineres af flerlængede gårde i sort/hvidt bindingsværk. Landsbyerne Ballen og Skovsbo præges af en del nyere bebyggelse, som er kommet til siden starten af 1900-tallet. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Ved kysten i syd ligger hovedgården Lehnskov, der har sin oprindelse omkring starten af 1400-tallet. Selve hovedbygningen er nyopført i 1885, men anlæggets overordnede middelalderlige struktur er velbevaret. I den nordøstlige del af karakterområdet findes den sydlige del af hovedgårdsejerlavet til Hvidkilde, der strækker sig fra Egebjerg Bakker, på tværs af Hvidkilde Tunneldal til Egense Moræneflade. Tekniske anlæg To klynger af vindmøller på tre er synlig fra store dele af den vestlige del af karakterområdet. Endvidere har de fjernvirkning ind i det tilgrænsende karakterområde Hvidkilde Tunneldal mod nord, hvor møllerne ses tydeligt fra vejen, der passerer forbi Hvidkilde. Forbrændingsanlægget, som ligger nordøst for Sørup, har fjernvirkning ind i karakterområdets nordøstlige del. Endvidere findes enkelte store siloer i tilknytning til enkelte gårde, som primært ligger i områdets vestlige del. I områdets vestlige del findes et graveområde på omkring 35 ha. Tidligere lå åsen Kølle Banker i dette område, men er i dag gravet bort. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har primært sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Dog har hovedgården Lehnskov sin oprindelse i middelalderen. Rumlige og visuelle forhold De karaktergivende landskabselementer i området er de middelstore marker på den flade til let bølgede moræneflade, lange hegn af varierende højde og tæthed samt mindre bevoksninger omkring vandhuller, der ligger spredt på markerne og bebyggelsen, der primært ligger langs vejene. Hegnene skaber en transparent rumlig afgrænsning, der stedvist fremstår som åben hvor huller i hegnene giver mulighed for kig på tværs af flere markflader. Markflader, hegn og den øvrige bevoksning skaber tilsammen et enkelt middelskala landskab. Hæklignende bevoksning langs vejene og den tætte beplantning omkring bebyggelsen, skaber lokalt langs vejene fornemmelsen af en lukket karakter og afskærer mange steder udsynet over det omkringliggende landskab. I den nordøstlige del af karakterområdet fornemmes et terrænmæssigt fald mod Hvidkilde Tunneldal. Fra disse dele af karakterområdet fremstår skovområderne omkring Egebjerg og Dongs Bakker som overordnet rumlig afgrænsning. Egense Kirke ligger øst for Egense på en lokal bakke top med vid og uforstyrret udsigt især imod nord over Hvidkilde Tunneldal til skovområderne på Egebjerg og Dongs Bakker. I den sydøstligste del af karakterområdet mellem Svendborg og Skovsbo fremstår landskabet med en mindre skala og lukkede rumlige afgrænsninger. Denne variation i karakteren er betinget af mindre markfelter og småskovene i området med deres markante skovbryn. Endvidere adskiller Egense Ås mellem Svendborg og Egense sig fra den øvrige del af karakterområdet. Dette skyldes primært terrænforholdene med stedvist markante skråninger. Endvidere fremstår området omkring åsen 4

5 mere varieret på baggrund af variation i arealanvendelsen med dyrkede flader, som den dominerende arealanvendelse, kratområder, braklagte marker og græssede områder. Langs kysten fra Ballen til Rantzausminde findes udsigter fra vejene til Øhavet. Karakteren af kysten domineres omkring Lehnskov af skoven, som ligger helt ud til kystlinien kun adskilt fra denne af vejen og to mindre husmandssteder der ligger i skovbrynet. Karakteren i hele karakterområdet påvirkes af tekniske anlæg, som ligger dels indenfor dels udenfor karakterområdet. Således kan enten vindmøller, siloer, graveområdet ved det tidligere Kølle Banker, ny bebyggelse eller forbrændingsanlægget ved Svendborg ses fra størstedelen af karakterområdet. Undtaget for påvirkning af tekniske anlæg er kyststrækningen ved Lehnskov. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner Landskabskarakteren er betinget af jordbrugsmæssig drift med middelstore gårde. Udviklingstendenser Landskabskarakteren i den østlige del af karakterområdet nær Svendborg er påvirket af begyndende byudvikling. Det samme gælder for området syd for Ollerup hvor nye beboelseshuse er begyndt at indfinde sig. Eksisterende byzone, lokalplanlagt. Regionplanforslag 2005 Langs randen af Svendborg i den østlige del af karakterområdet, nord for Rantzausminde og syd for Ollerup findes eksisterende byzone, som endnu ikke er bebygget men lokalplanlagt. Fremtidig byvækst. Regionplanforslag 2005 I de samme områder, som nævnt ovenfor, findes områder der i Regionplanforslag 2005 er udlagt til fremtidig byvækst. Fremtidig byvækst retning. Regionplanforslag 2005 Den fremtidige byvækst retning omkring Svendborg er markeret således at byen i fremtiden må forventes at vokse mod nord fra Rantzausminde og samtidig mod vest fra den nordlige del af Svendborg. Der er således en lomme omkring Skovsbo imellem de to byvækstretninger som kan forventes friholdt. Planlagt fremtidig vej. Regionplanforslag 2005 Et fremtidigt vejforløb er planlagt i hele karakterområdets nordlige del fra Svendborg i øst syd om Ollerup og videre vestpå, på tværs af Syltemade Ådal. Landskabsvurdering Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Hele karakterområdet Landskabskarakteren, som er betinget af den flade til let bølgede moræneflade med hegn og spredte mindre bevoksninger og de middelstore gårde langs vejene, fremstår tydeligt i hele karakterområdet. Dog med undtagelse af de kontrasterende delområder, som beskrives nedenfor. Landskabskarakterens kulturhistoriske intakthed er dog noget sløret og forstyrret, primært af nytilkommen bebyggelse og en markant forøgelse af markfelternes størrelse. På baggrund af disse to forhold vurderes området som karakteristisk. Kontrasterende Egense Ås Egense Ås ligger i den østlige del af karakterområdet som et øst-/vestgående bakkedrag der bugter sig igennem landskabet. Især på åsens sydlige side i den østlige ende er de terrænmæssige forhold markante. Åsens sider rejser sig tydeligt fra den omkringliggende moræneflade. Mod nord fremstår åsens terrænformer mere bølgede og udflydende med en glidende overgang til morænefladen, som her er let bølget. Arealanvendelsen på åsen er primært jord i omdrift men også en del krat og græssede arealer findes på åsen. Terræn og arealanvendelse betinger en mere varieret og rumligt afgrænset karakter, der får området til at fremstå kontrasterende i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Området syd for Egense Ås, mellem Svendborg og Skovsbo Karakteren i denne del af karakterområdet præges af tætliggende mindre skovområder med markante skovbryn der danner velafgrænsede, lukkede landskabsrum. Endvidere er markfelterne små og bebyggelsen domineret af mindre huse og gårde. Samlet får disse forhold området til at fremstå kontrasterende i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Kyststrækningen fra den kystnære skov Fredskov i øst til Ballen i vest På kyststrækningen fra Rantzausminde i øst til Lehnskov i vest ligger skovområderne Fredskov og Mølleskov helt ud til kysten. Langs den vestlige del af denne strækning udgøres kystlinien af en smal stenet forstrand og en lav kystskrænt, hvor skoven står helt ud til kanten. Mod øst adskilles skovbrynet og kystlinien dels vejen dels af et 5

6 mindre område med tagrørsvegetation og to små husmandssteder, der ligger i skovbrynet. Fra hele strækningen er der vid udsigt til Tåsinge, Strynø og lidt længere væk Hjortø og Drejø. Bag skovområderne ligger hovedgården Lehnskov med nyopført hovedbygning omgivet af haveanlæg og et markant stendige. De to husmandssteder, som er beskrevet ovenfor, har oprindeligt hørt under Lehnskov. Ejerlavet til Lehnskov strækker dig videre mod vest, hvor der fra vejen mod Ballen findes en vid og meget markant udsigt over det Sydfynske Øhav. På baggrund af udsigt, de naturgivne forhold samt kulturmiljøet i området vurderes det at der knytter sig særlige visuelle oplevelsesmuligheder til området. Visuelle oplevelsesmuligheder Kyststrækningen omkring Ballen. Fra den øvrige del af kyststrækningen findes også udsigt over det Sydfynske Øhav. På baggrund af disse udsigtsforhold vurderes det at der knytter sig visuelle oplevelsesmuligheder til hele kyststrækningen. Vurdering af tilstand God tilstand Kyststrækningen fra den kystnære skov Fredskov i øst til Ballen i vest Kyststrækningen fra Rantzausminde til Ballen fremstår intakt i forhold til områdets kulturhistoriske oprindelse. Sammenholdes et nutidigt kort med et historisk kort fra midten af 1800-tallet ses det at der ikke er sket ændringer i forekomsten af landskabselementerne. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer er ligeledes god og området er uforstyrret af tekniske anlæg. Denne del af karakterområdet vurderes derfor som god. Middel Hele karakterområdet med undtagelse af kyststrækningen ved Fredskov Der er sket en del ændringer i forekomsten af de karaktergivende landskabselementer sammenholdt med de forhold som afspejles på de historiske kort. Ændringerne knytter sig især til nytilkommen bebyggelse og markant større markfelter. På Egense Ås knytter ændringerne sig primært til opvækst af krat der stedvist slører de terrænmæssige forhold. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer er middel til god. Hegnene, som er et centralt karaktergivende landskabselement, er stedvist meget hullede mens de andre steder er blevet klippet ned. Den øvrige bevoksning i området samt bebyggelsen fremstår i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Som beskrevet under de rumlige visuelle forhold er dele af karakterområdet påvirket af tekniske anlæg iform af enten vindmøller, graveområde, siloer eller ny byudvikling. På baggrund af den moderate intakthed, den primært gode vedligeholdelsesmæssige tilstand samt forekomsten af tekniske anlæg vurderes tilstanden samlet som middel. Vurdering af sårbarhed Fra Egense Kirke, som ligger højt i landskabet på en lokal bakketop, findes markante udsyn over landskabet især mod nord. Dette udsigtsfelt dækker primært jorden til Hvidkilde samt Hvidkilde Tunneldal og afgrænses af skovområderne på Egebjerg og Dongs Bakker mod nord. De rumlige forhold i udsigtsfeltet er meget åbne og er kun let forstyrret af tekniske anlæg og vil derfor være sårbart overfor opførelse af tekniske anlæg eller markante ændringer i landskabskarakteren. Kyststrækningen fra Ballen til Rantzausminde er upåvirket af tekniske anlæg og afskærmet fra baglandet af mindre skovområder. Fra hele området er udsigt over Øhavet til primært Strynø og Tåsinge samt de lidt fjernereliggende øer Drejø og Hjortø. De åbne rumlige forhold, som knytter sig til kysten og Øhavet samt de visuelle oplevelsesmuligheder som knytter sig til den kystnære skov, de små husmandssteder i skovbrynet og udsigterne gør området sårbart overfor ændringer i landskabskarakteren og opførsel af nye anlæg. Den vestlige del af Ballen grænser op til udmundingen af Syltemade Ådal, der er vurderet som særligt karakteristisk med god tilstand. Området er endvidere uforstyrret af tekniske anlæg og bebyggelsen ved Ballen ligger placeret i landskabet således at den er orienteret mod kysten og velafgrænset og afskærmet fra baglandet af terrænmæssige forhold. Dette forhold vil let brydes ved yderligere udbygning af byen ind i landet på de højere liggende områder. Derfor vurderes området vest for Ballen som sårbart. Området er ikke markeret på kortet da det primært er naboområdet Syltemade Ådal, der vil påvirkes af ændringer i landskabskarakteren. Landskabets åbne karakter begrænser mulighederne for at afskærme nye tekniske anlæg. De nye beboelsesområder, som følger af den planlagte byvækst omkring Svendborg og Ollerup, fremstår derfor nogle steder som markante og uafskærmede nye anlæg i området. Den eksisterende bebyggelse og byrande i området fremstår på nuværende 6

7 tidspunkt meget grønne. Ønskes den nye bebyggelse, som findes i området og som vil følge af den planlagte byvækst, indpasset i den eksisterende landskabskarakter bør det overvejes at etablere løvtræsbevoksninger, som afskærmning mod det åbne land. Registreringspunkt: X : Y : Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: BMT/MBJ 7

8 Vurdering af karakterstyrke Brud Hundstrup Tved Sk Sørup Svendborg Strandhuse Egense Skovsbo Vindeby Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny V 0 2,5 kilometer Drejø Drejø By 5 Gesinge Bjerreby Vårø Stjovl Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Brud Hundstrup Tved Sk Sørup Svendborg Strandhuse Egense Skovsbo Vindeby Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny V 0 2,5 5 kilometer Drejø Drejø By Gesinge Bjerreby Vårø Stjovl Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand Brud Hundstrup Tved Sk Sørup Svendborg Strandhuse Egense Skovsbo Vindeby Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny V 0 2,5 5 kilometer Drejø Drejø By Gesinge Bjerreby Vårø Stjovl God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed Brud Hundstrup Tved Sk Sørup Svendborg Strandhuse Egense Skovsbo Vindeby Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny V 0 2,5 5 kilometer Drejø Drejø By Gesinge Bjerreby Vårø Stjovl Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Broholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Fotos fra registreringspunkt Udsigt til havet, den nordlige del. 2 Nøglekarakter Bølget terræn, blandede landbrugstyper, tætte

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Stenstrup Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Fra registreringspunktet mod øst. Fra registreringspunktet set mod nord. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Flad til bølget

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere