de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse"

Transkript

1 Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA

2 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL 3 Resume fra konferencen Hvor går vejen til 95 pct.? den 24. august 2011 Forfattere: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Karina Ramsløv, konsulent, DEA Line Gry Knudsen, seniorkonsulent, DEA Publikationens del 2 er udarbejdet af Charlotte Hassø, direktør, Hassø Consulting Styregruppe: Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening Dorte Lange, formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg, Danmarks Lærerforening Lars Kunov, direktør, Danske Erhvervsskoler Lederne Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA Projektgruppe: Jesper Støier, afdelingschef, Danmarks Lærerforening Svend Berg, uddannelseschef, Dansk Erhverv Stine Sund Christensen, uddannelseskonsulent, Danske Erhvervsskoler Lederne Birgitte Slot, chefkonsulent, DI Organisation for Erhvervslivet Mette Tram Pedersen, vicedirektør, Selandia Lars Bregnehøj Hansen, vicedirektør, Tech College Aalborg Hans Jørgen Kristiansen, tidligere uddannelseschef, CELF, Nakskov og Nykøbing Mette Christiansen, uddannelseskonsulent, HK Danmark Støttet af Lærerstandens Brandforsikring LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Udgiver: DEA Foto: Nicolai Perjesi, Concensus online (konferencebilleder), Søren Osgood (side 3) Dato for udgivelse: september 2011 Design: kroyergrafik.dk 2 DEA 2011

3 forord Jamen, herreste gud. Man kommer på gymnasiet og har tre år til at gå og pille sig selv i navlen nå, hvad synes jeg nu, jeg har lyst til, hvordan udvikler jeg mig osv. På teknisk skole giver man dem tyve uger! Og så skal de ud og afrettes af en mester. De skal ud og agere medarbejdere på en arbejdsplads i stedet for elev på en skole. Det kræver altså meget, hvis man er 16 år! Lærer på erhvervsskole Frafaldet på ungdomsuddannelserne er stigende, og politikere såvel som skolefolk har i flere år afprøvet initiativer, der skal nedbringe frafaldet og sikre, at unge finder den lige vej ind på arbejdsmarkedet. Trods de mange initiativer er vi desværre stadig langt fra målet om, at 95 pct. af en årgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. For mange af de unge er det en uoverstigelig opgave at skulle svare på det store og identitetsskabende spørgsmål: Hvad vil jeg gerne lave resten af mit liv? For nogle endda i en alder af 16 år. De starter på en uddannelse, men gennemfører ikke. For nogle bliver dette til et omvalg, inden de finder den rette hylde. For andre unge bliver det til et frafald. Især er det frafaldet på de danske erhvervsuddannelser, der står i vejen for 95 pct.-målsætningen. Frafaldet på erhvervsuddannelserne udgør en meget kompleks problemstilling, hvilket også aflæses i de sidste fire årtiers skiftende og ofte modsatrettede politiske løsningsmodeller. Når det gælder erhvervsskolernes frafald, findes der ganske enkelt ingen snuptagsløsninger. gennem uddannelsessystemet. Vi identificerer de vigtigste stop, de gør undervejs, og ser på, hvad der kan motivere dem til at gøre deres uddannelse færdig. I rapporten samler vi også op på de centrale tal fra uddannelsesstatistikken. Rapporten er en del af DEAs projekt Parat til uddannelse viden om vejen til 95 pct., der er blevet til i tæt samarbejde med en styregruppe og en projektgruppe. De skal have stor tak for deres bidrag. I tænketanken DEA tror vi på, at en virkningsfuld indsats skal skabes i dialog mellem alle aktører på ungdomsuddannelsesområdet. Kun sammen kan vi få vendt frafald til tilvalg på ungdomsuddannelserne. God læselyst! I tænketanken DEA ønsker vi at sætte fokus på den problemstilling, og derfor afholdt vi den 24. august en konference, hvor relevante aktører bidrog med erfaringer og løsningsforslag, så vi sammen kan komme et skridt nærmere mindre frafald på erhvervsuddannelserne. Denne rapport samler op på konferencens debat. Men den fortæller også de unges historie. Den går bl.a. tæt på 34 unge frafaldstruede, som beskriver deres flakkende rejse Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA DEA

4 Anbefalinger med på vejen til 95 pct. Mange forhindringer står i vejen for, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Det viser både den eksisterende viden, der præsenteres i denne rapports del 1, og de indsigter, der er blevet til på baggrund af 34 frafaldstruede unges historier i rapportens del 2. Også debatten på konferencen Hvor går vejen til 95 pct.?, som DEA afholdt den 24. august 2011 (beskrevet i rapportens del 3) bekræfter, at der ikke mangler udfordringer for hverken de unge selv, for grundskoler, UU-centre, erhvervsskoler eller for myndighederne, når det gælder at få flere unge igennem en ungdomsuddannelse. Konferencens oplæg, paneldebat og ideer fra deltagerne viste dog samtidig, at der er stor interesse for at finde løsninger på de mest centrale udfordringer allerhelst i et tættere samarbejde mellem de relevante parter på området. På baggrund af konklusionerne i rapportens del 1 og 2 samt de mange input fra konferencen har DEA udvalgt tre indsatsområder, som vi anbefaler parterne at arbejde videre med, med det formål at øge de unges uddannelsesparathed og uddannelsernes ungeparathed. De tre indsatsområder er: 1: At skabe bedre afklaring for de unge både i grundskole og på EUD Konferencen viste, at der er stor efterspørgsel efter mere vejledning om ungdomsuddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv i udskolingen (7., 8. og 9. klasse). Samtidig viser DEAs undersøgelse af 34 unge frafaldstruede, at de unge i en alder af år ofte ikke er parate til at skulle svare på det grundlæggende spørgsmål om, hvad de vil arbejde med resten af deres liv. Dette gælder især for de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og som tidligt skal vælge en karrierevej. Deres rejse gennem uddannelsessystemet bliver derfor lang og præget af omvalg eller direkte frafald. Vi har som samfund behov for, at de unge gør deres uddannelsesrejse så kort som muligt. De mange omvalg og frafald koster dyrt for både de unge selv og for samfundet. De unge har defor behov for bedre støtte til afklaring af deres uddannelsesvalg i både grundskolen, i overgangen mellem skole og EUD og ude på de enkelte erhvervsskoler. DEA mener, at gode værktøjer til en bedre afklaring og reducering af omveje på uddannelsesrejsen kan være: At kommunerne stimulerer skolerne til at sætte UEA-orienteringen (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) på dagsordenen i hele udskolingen, herunder tager medansvar for at etablere et tættere samspil mellem skole og det lokale erhvervsliv. Etablering af et korterevarende kursustilbud efter grundskolen, der indeholder en personlig og faglig vejledning, som hjælper den unge til at kunne tage ansvar for egen uddannelse. Dette kunne udbydes som et sommerskoletilbud til de mange unge, som endnu ikke er parate til at starte på en erhvervsskole. Nyt grundforløb på erhvervsuddannelserne, der i højere grad anerkender, at mange unge ikke er parat til at vælge fag, men har behov for et længere basisforløb, inden de vælger den rigtige erhvervsuddannelse. 2: At skabe bedre videndeling og samarbejde mellem relevante aktører Erhvervsskolerne kan ikke løse frafaldsproblemet alene. Problemet er så komplekst, at det kræver et forstærket samspil mellem alle relevante aktører: grundskolen, UU-vejlederne, erhvervsskoler, ungdomsklubber, jobcentre, forældre og de unge selv. En afgørende pointe er, at der er forskel på problemerne og dermed også på, hvordan de skal løses i f.eks. Aalborg og på Lolland. Det indikerer derfor, at der er behov for en tættere 4 DEA 2011

5 kommunal styring, der sikrer udveksling, opsamling og opfølgning på data og viden om unge frafaldstruede. Her ser vi Aarhus Kommunes nye handlingsplan vedr. frafald på ungdomsuddannelserne som en stor inspiration til, hvordan kommunerne i højere grad kan samle aktørerne på tværs af erhvervsuddannelsesområdet og udvikle løsninger og strategier, der er tilpasset regionale eller kommunale udfordringer. DEAs undersøgelse af 34 unge viser bl.a., at mange frafaldstruede går rundt med permanente eller midlertidige personlige kriser. Kriser, som ofte først opdages af erhvervsskolerne efter et stykke tid, og som kan være skyld i, at de ikke gennemfører en erhvervsuddannelse. I nogle tilfælde eksisterer den fornødne viden om den enkelte unge dog allerede i grundskolen, men bringes ikke i spil på UU-centre eller på erhvervsuddannelserne. DEAs undersøgelse viser også, at når unges kriser opdages, er det en betydende faktor i forhold til fastholdelse af de unge i en uddannelse. DEA mener, at gode værktøjer til bedre videndeling og samarbejde kan være: At kommunerne sætter sig i spidsen for at sikre et systematisk samarbejde mellem aktørerne og skaber mulighed for, at informationer om de unges faglige udfordringer, sociale problemer samt eventuelle diagnoser kan videregives fra grundskole til ungdomsuddannelserne på en juridisk og etisk forsvarlig måde. At UU-vejlederne bliver aktive på erhvervsskolerne i samme omfang, som de er i grundskolen og dermed også får mulighed for at dokumentere årsager til unges frafald og omvalg. En dokumentation og viden, der skal returneres og bringes i spil på UU-centre og i grundskoler. At både grundskoler og erhvervsskoler i stigende grad giver mulighed for, at unge med personlige kriser kan blive opdaget, og der tages hånd om de unges problemer på tværs af sektorer. 3: At designe bedre alternativer til de demotiverede unge I dag har vurderingen af unges uddannelsesparathed i slutningen af 9. klasse først og fremmest til formål at fastslå, hvilken vej de uddannelsesparate skal gå i det eksisterende system. I fremtiden bør uddannelsesparathedsvurderingen have større fokus på de unge, der ikke er uddannelsesparate. Der bør være et tilbud til de unge, der, som forskningen og DEAs analyse viser, ikke er klar til at modtage mere undervisning i det eksisterende skoletilbud. Skal 95 pct. -målsætningen være et opnåeligt politisk mål, bør vi, som flere deltagere på DEAs konference foreslog, måske afsøge nye alternativer til de ikke-uddannelsesparate eller demotiverede i stedet for at lade dem begynde på en uddannelse, de i bund og grund hverken er interesserede i eller kvalificerede til. Hvis udbuddet alene er de nuværende ungdomsuddannelser, må man sætte spørgsmålstegn ved, om 95 pct.-målsætningen er realistisk. DEA mener, at flere demotiverede kan sikres en ungdomsuddannelse gennem: Etablering af nye typer af ungdomsuddannelser, der kan stimulere de demotiverede unge i tæt samspil mellem skoler og virksomheder. I Aarhus eksperimenteres f.eks. med virksomhedsskoler, hvor både skoledel og praksisdel foregår på virksomheden. Større anerkendelse af virksomheder, der melder sig til Ny Mesterlære-ordningen. F.eks. gennem større refusion af lærlingeløn eller en ordning, hvor virksomhederne får lov at reklamere med, at de gennem mesterlæreordningen er med til at løfte en stor samfundsopgave. Opsamling og spredning af viden om, hvad de bedste 10. klasses-centre og efterskoler gør rigtigt i omgangen med de unge, når de har held til at forvandle en skoletræt grundskoleelev til et uddannelsesparat ungt menneske. DEA

6

7 del 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald Jeg har aldrig vidst, hvad jeg ville. Det var mig selv, der fandt på det med HG, for jeg tænkte, at jeg kan jo lige så godt begynde der så vidste jeg jo, hvad jeg skulle lave de næste to år. Frafaldstruet ung indledning Frafald, omvalg og tvivl om uddannelsesretning præger hverdagen for et stadigt stigende antal unge på ungdomsuddannelserne. Denne rapport fortæller de unge frafaldstruedes historier. Hvilke udfordringer præger deres hverdag, og hvorfor lykkes det dem ikke at gennemføre det studie, som de troede skulle bringe dem sikkert ind på arbejdsmarkedet? Hvilken type hjælp har de brug for, og hvordan kan vi i fællesskab designe en proces, der hjælper de unge på deres vej gennem uddannelsessystemet? Trods en stigende opmærksomhed på og implementering af en række initiativer til at mindske frafald på ungdomsuddannelserne gennem de seneste år er der stadig plads til forbedring. Fremskrivninger viser, at 20 pct. af den ungdomsårgang, der afsluttede folkeskolen i 2009, ikke vil have færdiggjort en ungdomsuddannelse 10 år senere. Efter 25 år står 16,2 pct. af en ungdomsårgang stadig uden en ungdomsuddannelse. På erhvervsuddannelserne falder halvdelen fra deres studie. Dermed mangler en stor gruppe unge et godt fundament at bygge deres fremtid på, og der er stadig lang vej til opfyldelse af den fælles nationale ambition om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Nye opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at frafaldet særligt fra erhvervsuddannelserne er steget støt de seneste 19 år; fra godt afbrudte forløb i 1991 til over afbrudte forløb i 2010 (Danmarks Statistik, 2011). Flere analyser har de senere år dokumenteret det store frafald, der i særlig høj grad rammer de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Frafaldets omfang er altså en kendt størrelse, mens årsagerne til det stigende frafald stadig er uklare. Mange aktører i uddannelsesverdenen, herunder ikke mindst erhvervsskolerne selv, har igangsat initiativer med henblik på at nedbringe frafaldet på erhvervsskoleområdet. Kun ved at tage udgangspunkt i de unge selv kan vi finde nogle af de manglende brikker til dét mysterium, frafaldet stadig synes at være. Vores analyse skal inspirere til at skabe fokus på den fremtidige indsats på området. Denne rapports primære formål er at sætte ansigt på de unge, der gemmer sig bag statistikkens tal. Ved at supplere de eksisterende kvantitative data med kvalitative data fra samtaler med de unge forsøger vi at bidrage til et mere nuanceret billede af de unge frafaldstruedes livssituation og deres udfordringer. Erhvervsskolerne løfter en stor opgave Frafaldet rammer i særlig høj grad erhvervsuddannelserne. Kun lidt over halvdelen af de unge, der starter på en erhvervsfaglig uddannelse, gennemfører. Dette tal er for det almene gymnasium på 87 pct. Erhvervsuddannelserne står over for en meget stor og kompleks opgave. For det første skal sektoren kunne levere kvalitetsuddannelser til de studerende, så de i fremtiden kan klare sig i konkurrencen på et stadig mere globalt arbejdsmarked og med stadigt stigende faglige krav. For det andet ses der en tendens til, at sektoren er blevet opbevaringssted for unge, der ikke ved, hvad de vil, men skal have tiden til at gå med noget. Erhvervsskolerne skal altså håndtere unge, der shopper rundt for at finde ud af, hvilken profession de skal vælge. Og endelig er erhvervsskolerne dét sted, hvor mange sårbare unge kommer for at få en uddannelse. Disse udfordringer er sektoren endnu ikke gearet til at håndtere. I dag er løsningen groft sagt at putte alle i én klasse og så håbe på, at lærerne på mirakuløs vis kan løfte opgaven. DEA

8 Det kan de på nogle skoler, men det er ikke en holdbar strategi. Og vigtigst af alt: Erhvervsskolesektoren kan ikke løse alle opgaverne alene. Nogle af udfordringerne bør håndteres allerede i folkeskolen. Andre løsninger handler om en bedre overlevering fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Og endelig kræver nogle af problemerne et nyt samspil mellem forskellige relevante aktører, der har en andel i nutidens unge. UU-vejledere, sagsbehandlere, erhvervsskoler m.v. skal samarbejde om at sikre, at fremtidens arbejdsstyrke er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Sektoren er med andre ord nødt til at tage udgangspunkt i de brugere, den har, kortlægge aftagernes behov, systematisere opgaverne og indrette institutionerne, så de bliver i stand til at løfte den komplekse opgave. Særligt vigtigt er det, at der skabes et bedre kendskab til de unge frafaldstuede, deres udfordringer og deres ønsker til uddannelse. Hvad motiverer dem til at vælge en uddannelse i første omgang, og hvorfor falder de fra undervejs? Med dette projekt har vi sat fokus på den særlige gruppe unge, der er truet af frafald af forskellige grunde. Nogle af dem ender op i frafaldsstatistikken, mens andre klarer skærene. Fælles for dem er, at de er særligt udsatte, måske særligt sårbare eller også er de blot ekstra rastløse og har svært ved at finde det, der virkelig motiverer dem. I hvert fald er det fælles for de 34 unge, vi har fulgt i dette projekt, at deres vej gennem ungdomsuddannelsen bedst af alt kan sammenlignes med en rejse. Vel at mærke en rejse med mange omveje og uden tydelig destination. For nogle omsættes de mange stop undervejs til brugbare erfaringer, der giver motivation til at gennemføre, når den rette uddannelse endelig viser sig. For andre giver afbrydelserne en oplevelse af fiasko. Deres historier kan inspirere, når fremtidige strategier for at mindske frafald skal designes. Et arbejdsmarked i forandring Vores arbejdsmarked er under hastig forandring. De ufaglærte jobs forsvinder til lande, hvor arbejdskraften er billigere. Det er konsekvenserne af globaliseringen og vi har sikkert kun set begyndelsen. Derfor er det nødvendigt, at langt flere danske unge får en uddannelse. Ungdomsuddannelse til alle har været på den politiske agenda i de senere år. Såvel rød som blå blok deler overbevisningen om, at der skal satses aktivt på at få flere gennem uddannelsessystemet, hvis vi i Danmark skal være rustet til at møde globaliseringens muligheder og udfordringer. Siden Regeringen, Socialdemokraterne og Radikale Venstre besluttede Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i november 2006, har det været et fælles nationalt pejlemærke, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Ambitionen om at sikre, at flere unge får en uddannelse blandt andet ved at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne, er dog ikke ny. Allerede i 1993 opstilledes ambitionen om de 95 pct. af daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen i forbindelse med Uddannelse til Alle -programmet. Allerede i 80 erne blev frafaldsproblematikken defineret som en af de store udfordringer for erhvervsuddannelserne (Jørgensen, 2011). 95 pct.-målsætningen er en sympatisk ambition, som det er vanskeligt at være uenig i, men samtidig er den en sammensat størrelse. Ambitionen dækker over et politisk ønske om, at langt flere får en ungdomsuddannelse gerne i verdensklasse så vi derigennem kan sikre os, at vi er klædt på til den globale konkurrence. Men den dækker også over et andet behov, der er skabt af den demografiske udvikling; færre yngre skal i fremtiden forsørge flere ældre. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal arbejdsstyrken udvides, og der er ikke råd til, at nogle unge ikke får en uddannelse og dermed et job. Sidst men ikke mindst er uddannelse også blevet et værktøj, der skal sikre større social integration og sikre, at ingen unge efterlades til en tilværelse på overførselsindkomst. 95 pct.- målsætningen er altså blevet et centralt redskab i løsningen af en række samfundsmæssige udfordringer; fra at skabe verdensklasse og bringe os forrest i videnkapløbet til at hjælpe de udsatte unge i samfundet (Jørgensen, 2011). Det store frafald, der har præget ungdomsuddannelserne de senere år, bekymrer derfor mange forskellige samfundsaktører af mange forskellige grunde. Såvel politikere og forskere som skoleledere og lærere er enige om, at der er brug for en bredspektret indsats, der kan hjælpe de unge over alle de forhindringer, de kan møde på deres vej gennem uddannelsessystemet. Det er i denne sammenhæng også nødvendigt, at de unge motiveres til at deltage aktivt i den afklaringsproces, der ligger forud for deres uddannelsesvalg. De unge skal så at sige hjælpes til at tage ansvar for egen uddannelse med en omskrivning af et centralt begreb fra den moderne pædagogik. 8 DEA 2011

9 Uddannelse til alle er 95 pct. det rette mål? Figur 1: Hvad sker der, når de unge forlader folkeskolen? Påbegynder gymnasial uddannelse Påbegynder erhvervsfaglig uddannelse Påbegynder aldrig en ungdomsuddannelse Kilde: UVM s profilmodel, 2009 I de senere år er der kommet øget fokus på behovet for mere og bedre uddannelse. Og aldrig tidligere er så stor en andel af en ungdomsårgang startet på en ungdomsuddannelse. Hele 97,5 pct. af en ungdomsårgang går i gang, og særligt de gymnasiale uddannelser formår at tiltrække et stadigt stigende antal unge. Ca. 60 pct. begynder på en gymnasial uddannelse, lidt over en tredjedel på en erhvervsfaglig uddannelse, mens 2,6 pct. ikke påbegynder nogen ungdomsuddannelse (figur 1). 35,5 pct. 2,6 pct. Det er altså vigtigt at huske, at der stadig er en gruppe, der, som situationen er nu, aldrig kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det er relevant at se på, hvordan også denne gruppe unge kan hjælpes i gang med en uddannelse, og hvilken form denne uddannelse skal have. Det er som 60,5 pct.

10 udgangspunkt ikke acceptabelt, at nogle unge står uden uddannelse, men det er samtidig relevant at spørge, om de tilbud, vi i dag kan give de unge, virkelig matcher de behov og kompetencer, de har. Selvom 95 pct.-målsætningen er blevet et fast pejlemærke for mange af de aktører, der befinder sig på uddannelsesområdet, må vi drøfte, om det er en realistisk målsætning at få så mange flere gennem uddannelsessystemet, som det ser ud i dag, eller om vi skal skabe et helt andet tilbud til den lille gruppe af unge, der ikke magter at finde vej gennem uddannelsessystemet. Som også det tværsektorielt og uafhængige forum for ungdomsuddannelserne, Forum 100%, påpeger, så vil der altid være en gruppe unge, der skal tage uddannelse på en anden måde og i et andet tempo end flertallet. Alle skal i princippet have en uddannelse, men midlerne til at få flere gennem uddannelsessystemet må sandsynligvis være nogle andre, end dem der eksisterer i dag. Hvis vi vil have flere og måske endda alle med på uddannelsesvognen, er det vigtigt at huske, at de tiltag, der designes til at hjælpe flere unge igennem uddannelsessystemet, skal tage højde for nogle andre udfordringer, end dem vi håndterer i dag. Hvad enten målet er 95 pct. eller 100 pct. eller et helt tredje og måske mere fleksibelt mål så er den store udfordring altså ikke at få de unge i gang, men at få dem i mål. Trods indsats for at mindske frafald på mange områder er der stadig noget at kæmpe for. Statistikken taler sit tydelige sprog: Lige under 80 pct. af de unge, som forlod folkeskolen i 2009, vil efter 10 år have fået en ungdomsuddannelse, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Der er altså 20,9 pct., der står uden ungdomsuddannelse (Tabel 1). 1 Tabel 1: Andel af en ungdomsårgang i 2009, som forventes at opnå en ungdomsuddannelse Antal år efter 9. klasse Kilde: UVM s profilmodel, PCt. PCT. MÅLSÆTNING 1 Tallene vedr. gennemførsel stammer fra UVM s profilmodel. Profilmodellen udarbejdes én gang om året og bruges blandt andet til at evaluere målsætningen om, at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Profilmodellen er en avanceret prognose, som fremskriver udviklingen i uddannelsesniveauet for en given ungdomsårgang. I profilmodellen beregnes én gang årligt en ungdomsårgangs samlede uddannelsesstatus, fra de går i 9. klasse og 25 år frem. Beregningerne foretages under antagelse af, at 9. klasseeleverne i de enkelte årstal på deres vej gennem uddannelsessystemet vil have samme adfærd (for eksempel fuldførelsesprocenter og overgangssandsynligheder mellem de forskellige uddannelser), som er kendt i fremskrivningsåret. 10 DEA 2011

11 Hvor bliver de af? Figur 2: Årsager til manglende uddannelse som 26-årig Ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse Påbegyndt en EUD, men ikke afsluttet Påbegyndt en gymnasial uddannelse, men ikke afsluttet Ser man på de unge, der som 26-årige endnu ikke har fået en ungdomsuddannelse, er det tydeligt, at årsagen til den manglende uddannelse skyldes frafald. Langt de fleste påbegynder en uddannelse, men falder fra undervejs. Kun hver femte af de unge, der ender op uden uddannelse som 26-årige, har aldrig påbegyndt en uddannelse. Resten har påbegyndt enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, men gennemfører ikke. 11,7 pct. Kilde: UVM s profilmodel, ,2 pct. Tallene viser altså, at langt de fleste stifter bekendtskab med uddannelsessystemet, og hovedudfordringen er derfor at fastholde dem i uddannelsessystemet. Disse unge har på et tidspunkt motivationen til at starte på en uddannelse, men af forskellige grunde har de som 26-årige ikke gennemført det studie, de troede skulle bringe dem sikkert ind på arbejdsmarkedet. Det er et alvorligt problem både for samfundet og for den enkelte, at så mange af de unge ikke får en uddannelse. 88,1 pct.

12 Hvis man ser på gennemførselsprocenterne for de forskellige typer ungdomsuddannelser hver for sig, står det klart, at særligt erhvervsuddannelserne har svært ved at holde på de unge. Det almene gymnasium, der som nævnt tiltrækker 60 pct. af de unge, har en gennemførselsprocent på 87 pct. Herefter følger hf, hhx og htx med gennemførselsprocenter på mellem 70 og 76 pct. Som det ses af tabel 2, er den samlede gennemførelsesprocent på erhvervsuddannelserne 54 pct., hvilket har været sædvanen siden 2003, på nær et kortvarigt fald til 53 pct. i 2007 (tabel 3). tabel 2: Fuldførelsesprocent på ungdomsuddannelserne Kilde: UVM s databank (EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet) PCT. STX 87 pct. HF 76 pct. HHX 76 pct tabel 3: Færre gennemfører deres erhvervsfaglige uddannelse Kilde: UVM s databank (EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet) HTX 70 pct. EUD 54 pct PCT Omfang af frafaldet på erhvervsuddannelserne Gennemførselsprocent på EUD årstal 12 DEA 2011

13 På erhvervsuddannelserne (EUD), der er en samlebetegnelse for 110 erhvervsuddannelser, som er placeret under 12 forskellige indgange 2 varierer gennemførselstallene væsentligt. Fra 45 pct. på indgangen Bygnings- og brugerservice til 85 pct. på indgangen Krop og stil (UVM s databank, 2009). Den positive udlægning af tallene i tabel 3 er, at frafaldet ikke et steget de seneste seks år, så måske har de mange initiativer, der er taget for at mindske frafaldet, båret frugt. gennemførsel beskrives disse tiltag, der eksempelvis omfatter udvikling af undervisningen, opkvalificering af lærerne, vejledning samt styrkelse af personlige og sociale kompetencer for at fastholde de unge i uddannelserne. Handlingsplanerne blev indført med virkning fra den 1. januar I perioden er der afsat 50 millioner kr. til arbejdet med særlige indsatser på skolerne og til evaluering af effekten af handlingsplanerne. Erhvervsskolerne igangsætter løbende en række initiativer for at mindske frafaldet. I skolernes handlingsplaner for øget Mest anvendte redskaber til at sikre fastholdelse på erhversskolerne: Redskaber Indsats for flere praktikpladser Undervisningsudvikling Vejledning Mentorordning/kontaktlærer Personlige og sociale indsatser Opkvalificering af lærere Analyse af frafaldsmønstre Psykologisk rådgivning Indsatser til gavn for elever med anden etnisk baggrund end dansk Overgang fra grundforløb til hovedforløb andel af skoler 45 PCT. 39 PCT. 33 PCT. 31 pct. 31 pct. 23 pct. 13 pct. 13 pct. 12 pct. 12 pct. 2 De 12 indgange er: Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Dyr, planter og natur, Krop og stil, Mad til mennesker, Medieproduktion, Merkantil, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Sundhed, omsorg og pædagogik samt Transport og logistik. DEA

14 Frafaldet i historisk perspektiv Ser man på udviklingen i frafaldet fra EUD over de sidste ca. 20 år, er der et tydeligt billede af, at antallet af unge, der afbryder deres studieforløb, desværre er støt stigende. Ca faldt fra EUD i 1991 mod ca i 2009 dog med et lille fald siden Antallet af fuldførte EUD er, med udsving, nu det samme (ca personer), som det var i 1991 (tabel 4). Når man ønsker at arbejde med at nedbringe frafaldet, er det selvfølgelig vigtigt at se på, hvordan frafaldet opgøres, og hvordan de unges adfærd er i årerne efter, deres studie burde være afsluttet. Danmarks Statistik opgør eksempelvis frafald ved normeret studielængdes afslutning, igen tre og syv år efter, at de skulle have været færdige. På erhvervsuddannelserne har kun 30,9 pct. gennemført deres studie på normeret tid. 52,3 pct. er blevet færdige tre år efter normeret tid, og efter syv år er der stadig 32,4 pct., der ikke har gennemført deres uddannelse eller er i gang med en anden uddannelse. Til sammenligning har 80,4 pct. af de studerende på de gymnasiale uddannelser gennemført deres uddannelse på normeret tid. Efter syv år har 7,4 pct. ikke gennemført deres gymnasieuddannelse (Danmarks Statistik, 2011). For at forstå, hvad der egentlig ligger bag de unges valg og fravalg, er det nødvendigt at kigge på deres videre færd efter, de er stoppet med en uddannelse. antal personer tabel 4: Fuldførte og afbrudte forløb på EUD Fuldførte forløb antal Kilde: Danmarks Statistik, Afbrudte forløb antal årstal antal personer tabel 5: Udvikling i fuldførte og afbrudte forløb på EUD Kilde: Danmarks Statistik, 2011 Afbrudte forløb indeks 100 Fuldførte forløb indeks 100 årstal DEA 2011

15

16 Frafald eller omvalg? Når de unge afbryder deres ungdomsuddannelse, går mange i gang med en anden uddannelse inden for et år eller to. Dermed bør man retfærdigvis tale om et omvalg, og for nogles vedkommende gør denne proces dem en erfaring rigere, der kan gøre dem mere målrettede i forhold til at gennemføre en anden uddannelse. Det, der kan se ud som et frafald i statistikken, er altså måske blot et skift til en anden uddannelse. Tendensen til, at de unge afprøver flere uddannelser, inden de finder den rette hylde, afspejler sig også i udenlandske studier og viser, at overgangen fra grundskole til arbejdsmarkedet via uddannelsessystemet er blevet en mere kompleks og ikke særlig lineær proces (Jørgensen, 2011). Denne tendens ses også tydeligt hos de unge, der er beskrevet i rapportens del 2. Det er derfor relevant at se på, hvad de unge går i gang med efter en afbrudt uddannelse. Her tegner der sig nogle interessante mønstre. Tabel 6-9 viser, at langt de fleste af de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, uanset retning, starter på EUD, når de går i gang igen. Efter STX, HHT og HTX starter mellem 30 og 40 pct. ikke på en ny uddannelse, mens dette tal ligger på 72 pct. for de unge, der falder fra EUD. Unge, der falder fra de gymnasiale uddannelser, er altså i stort omfang omvælgere, der godt ved, hvad de vil i stedet for. På EUD er virkeligheden en anden. Falder man fra her, er det oftere til en tilværelse uden uddannelse (se tal i note til tabel 6-9). En undersøgelse fra AKF (AKF, 2011) viser, at unge, der vælger EUD, ser deres uddannelse som et middel til at komme ind på arbejdsmarkedet og ud og tjene penge i langt højere grad end de unge, der vælger den gymnasiale vej. De sidstnævnte er i langt højere grad påvirket af, hvad deres venner vælger af uddannelse og af lærernes rådgivning. Unge, der vælger EUD, fordi de er skoletrætte, har større risiko for at falde fra, end de unge der ikke angav at være skoletrætte efter grundskolen. Alligevel klarer mange skoletrætte sig igennem EUD, hvilket kan tyde på, at det praksisnære element alligevel formår at motivere de unge. Undersøgelsen fra AKF påpeger også, at de beskæftigelsesambitiøse og fagligt interesserede unge har større chance for at gennemføre, end dem der begrunder deres uddannelsesvalg med muligheden for at tjene penge. Måske er disse unge faldet fra for at få et job i stedet (AKF, 2011). Det vælger omvælgerne: tabel 6: Uddannelsesvalg for unge, som har afbrudt en STX Note: 36,6 pct. er ikke gået i gang med en ny uddannelse. Kilde: UVM s databank (overgang til uddannelse senest 27 mdr. efter frafald) PCT ,4 pct hhx 13,9 pct. HTX 4,2 pct. EUD 34,4 pct. produktionsskoler HF 27,8 pct. professionsbachelor universitetsbachelor andre uddannelser STX KVU 1,7 pct. 0,5 pct. 1,4 pct. 1,0 pct. 4,7 pct. 16 DEA 2011

17 tabel 7: Uddannelsesvalg for unge, som har afbrudt en HTX PCT. EUD 55,5 pct. Note: 31,4 pct. er ikke gået i gang med en ny uddannelse. Kilde: UVM s databank (overgang til uddannelse senest 27 mdr. efter frafald) ,4 pct. HF 14,9 pct. STx 10,8 pct. HHX 6,0 pct. produktionsskoler professionsbachelor HTX KVU 1,0 pct. 1,1 pct. 1,6 pct andre uddannelser 1,7 pct. tabel 8: Uddannelsesvalg for unge, som har afbrudt en HHX Note: 39,6 pct. er ikke gået i gang med en ny uddannelse. Kilde: UVM s databank (overgang til uddannelse senest 27 mdr. efter frafald) PCT ,0 pct. HF 14,3 pct. STx 8,0 pct. HHX 1,5 pct. htx 1,2 pct. EUD 67,7 pct. HTX 1,0 pct produktionsskoler professionsbachelor andre uddannelser 1,6 pct. 1,7 pct. tabel 9: Uddannelsesvalg for unge, som har afbrudt en EUD Note: 72,1 pct. er ikke gået i gang med en ny uddannelse. Kilde: UVM s databank (overgang til uddannelse senest 27 mdr. efter frafald) PCT. HF 9,6 pct. STx 2,5 pct. HHX 5,1 pct. htx 1,0 pct. EUD 36,9 pct. HTX 1,0 pct KVU 5,0 pct. produktionsskoler 22,4 pct. professionsbachelor universitetsbachelor 9,5 pct. andre uddannelser 4,0 pct. 1,1 pct. DEA

18 Tvivlerne Hele 57 pct. af de unge EUD-studerende, der er adspurgt i AKF s undersøgelse, angiver, at de ikke ved folkeskolens afslutning havde et konkret job som perspektiv for valg af uddannelse. Sammenholdt med den viden, at det er de unge med interesse for deres fremtidige arbejdsliv, der har størst sandsynlighed for at gennemføre, tyder det på, at der er brug for en bedre afklaringsproces for de unge, inden de starter på EUD. De skal med andre ord have bedre vejledning, ikke kun om de forskellige uddannelser, men også om de forskellige jobmuligheder, som uddannelserne leder til. Mere erhvervspraktik og bedre samarbejde mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne kunne være vejen frem. På de erhvervsfaglige uddannelser viser andre opgørelser da også, at mange er i tvivl om, hvilken retning de skal vælge, når de starter. En analyse fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved DPU, AU viser, at særligt på det merkantile område tvivler de unge på, om de har valgt den rigtige indgang. Her er mere end hver tredje studerende i tvivl, om de har valgt den rigtige retning, hvilket er næsten dobbelt så mange tvivlere som de øvrige retninger i undersøgelsen. I rapportens del 2 påpeger flere af de unge, at HG, altså den merkantile indgang på EUD, ofte opfattes som et opbevaringssted for unge, der ikke ved, hvilken uddannelse de skal vælge. De faglige forudsætninger og de andre faktorer Når man ser på opgørelsen over de grundlæggende færdigheder, som den unge har på henholdsvis erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, er det tydeligt, at unge på erhvervsuddannelserne skal kæmpe en hårdere kamp for at komme igennem uddannelsessystemet. Deres faglige udgangspunkt er simpelthen dårligere end de gymnasiestuderendes. De unges færdigheder ved afslutning af folkeskolen har ikke overraskende stor betydning for deres valg af uddannelse derefter. Unge med gode boglige evner søger generelt mod de gymnasiale og mere akademisk orienterede uddannelser, mens erhvervsuddannelsernes fokus på praksis tiltrækker unge med mindre stærke boglige evner. Også forhold som folkeskoleelevernes egne oplevelser af for eksempel læselyst, faglig selvtillid og faglig selvopfattelse generelt adskiller eleverne, der senere vælger en gymnasieuddannelse, sig fra dem, der vælger EUD. EUD-eleverne var i deres folkeskoletid generelt mindre motiverede for at læse og havde mindre faglig selvtillid, end de elever der senere valgte en gymnasial uddannelse (AKF, 2011). tabel 10: Andel af elever, som var i tvivl, da de valgte deres EUD-indgang Kilde: CeFU Ungdom på erhvervsuddannelserne (2011) PCT pct. 20 pct. 20 pct. 38 pct. bygge og anlæg mad til mennesker medieproduktion merkantil 18 DEA 2011

19

20 Det faglige niveau spiller altså en væsentlig rolle i de unges valg af uddannelse og påvirker ligeledes deres sandsynlighed for at gennemføre, men også andre faktorer påvirker deres vej gennem uddannelsessystemet. Sideløbende med det øgede fokus på at få flere igennem uddannelsessystemet, er der også kommet en øget bevidsthed om, at det ikke kun er de unges faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en uddannelse. At være parat til at starte på og gennemføre en uddannelse handler i høj grad også om faktorer af mere personlig eller social karakter. Parat til uddannelse? Med Regeringens Ungepakke 2, der trådte i kraft i august 2010, 3 er de unges uddannelsesparathed kommet øverst på dagsordenen. Alle unge, der fra 9. og 10. klasse søger ind på en ungdomsuddannelse, skal uddannelsesparathedsvurderes, hvilket vil sige, at det skal indkredses, om de har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal til for at påbegynde enten en gymnasial eller en EUD-uddannelse. Vurderingen foretages af vejlederne på landets UU-centre. Der gives ingen operationel beskrivelse af, hvordan uddannelsesparatheden vurderes hos en elev, men i og med at parathedsvurderingen skal hvile på en vurdering af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer, antydes det, at der er tale om et bredt kompetenceideal. Til de faglige kompetencer hører naturligvis, at eleven har de faglige kundskaber og færdigheder, som er nødvendige for at kunne klare sig på den ønskede ungdomsuddannelse, hvilket vil være afhængigt af, hvilken ungdomsuddannelse der er tale om. Til de sociale kompetencer hører blandt andet, at den unge har evne til at fungere i et studiemiljø med krav til selvstændighed og samarbejde. Den personlige dimension handler om, at eleven skal kunne forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. UVM beskriver parathedsvurderingen således: At være parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse vil sige, at den unge er motiveret for at fortsætte den læringsproces, som grundskolens almene læring danner grundlag for, og at han/hun har forudsætninger for at vælge en uddannelse. Den læring, der skal ske i ungdomsuddannelserne, bygger på de forudsætninger for læring, de unge har med sig fra grundskolen. Men ungdomsuddannelserne skal på hver deres måde også bidrage til de unges generelle læring og ikke kun til fagspecifik læring. Læringen kan både være boglig, som primært gælder for de gymnasiale uddannelsers vedkommende, og praktiskhåndværksmæssig, som primært gælder for erhvervsuddannelserne. De personlige, sociale og almenfaglige forudsætninger skal således udvikles, ikke alene i folkeskolen, men også i ungdomsuddannelserne (UVM, 2010). Erfaringerne med uddannelsesparathedsvurderingerne er selvsagt begrænsede, da loven kun har været gældende et år, og det er derfor svært at sige, om det at få vurderingen ikke-parat har fået nogle til at ændre deres første ønske om uddannelse. Man kan dog ved at læse søgemønstrene for de elever, der netop har afsluttet 9. klasse i 2011 se, at en del flere har søgt 10. klasse, end det har været tilfældet de forgangne år. I alt tager 49,0 pct. 10. klasse, mens tallet i 2010 var 47,6 pct. De første analyser af parathedsvurderingerne peger endvidere på, at halvdelen af de unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate af deres UU-vejleder, efterfølgende alligevel vurderes parate af gymnasierne (UVM, 2011). Det er selvfølgelig interessant at se, om det er disse unge, der sidenhen møder udfordringer på deres vej gennem uddannelserne. I det hele taget er UU-vejledernes rolle med at spotte de unge, der senere hen får problemer og hjælpe dem til en afklaring, helt central. De diskrete problembærere Afklaringen vanskeliggøres af, at de unge ikke altid ønsker at fortælle om de problemer, de bærer rundt på. Dette er tilfældet hos flere af de unge, hvis historier er beskrevet i rapportens del 2. De ønsker ikke at ligge nogen til besvær og fortæller derfor ikke om sygdom i familien eller et voksende hashmisbrug. Først når problemerne stiger dem over hovedet, og de bliver årsag til fravær eller manglende opgaveaflevering, opdages de af skolen. 3 Den 5. november 2009 blev der indgået en politisk aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de Radikale. Aftalen blev benævnt Ungepakke 2 og blev i foråret 2010 udmøntet i lovgivning. Nogle af de væsentlige elementer i Ungepakke 2 er de åriges pligt til at følge en uddannelsesplan ved at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet og etableringen af kommunale tilbud affødt heraf samt vurdering af uddannelsesparathed. 20 DEA 2011

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Aarhus 6. april 2013 Retention of vocational students in the Danish VET system. Til det strategiske forskningsråd Forfattere: Klaus

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet Ph.d.-afhandling Mette Pless April 2009 Forskerskolen DOCSOL (Doctoral School of Organisational Learning) Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere