Forbedring af kvindefodbold i Danmark på det kommercielle plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af kvindefodbold i Danmark på det kommercielle plan"

Transkript

1 Hovedopgave 28. Maj 2014 Forbedring af kvindefodbold i Danmark på det kommercielle plan ABSTRACT Katrine Korsgaard Projektet klarlægger de nuværende strategier, som DBU har 4. Semester tiltænkt igennem Licensmanualen og Klubudviklingsprojektet Studie numme: for at forbedre kvindefodbold i Danmark. I gennem Skovbak- Vejleder: Jens Peter Sørensen ken IK, analyseres strategien og der findes mangler og for- Anslag: bedringer samt andre strategier klubberne og DBU bør over- veje for at for forbedre kvindefodbold på det kommercielle plan.

2 Indholdsfortegnelse-- 1.#INTRODUKTION# 2 1.1#INDLEDNING# 2 1.2#PROBLEMFELT# 3 1.3#AFGRÆNSNING# 4 1.4#BEGREBS#DEFINITIONER# 5 2.#METODE# 6 2.1#METODE#TIL#EMPIRI# FORSKNINGSINTERVIEW INTERVIEWMETODE 7 3. TEORETISK#GENNEMGANG# 8 3.1#BUILDING#A#SPORT#BRAND# STEP1 DEVELOPANDMANAGEABRANDIMAGE STEP2 ESTABLISHBRANDAWARENESS STEP3 DEVELOPBRANDEQUITY STEP4 DEVELOPBRANDLOYALTY #KILDEKRITIK# #DBU# #LICENSMANUAL#2014?2015# FORMÅL HOVEDOMRÅDER KLASSIFICERINGAFKRAV #KLUBUDVIKLINGSPROJEKT#2014/2015# KRAVTILFORRETNINGSPLANEN: ØKONOMISKETILSKUDSMULIGHEDER GENERELLEBESTEMMELSER #CASE#BESKRIVELSE#AF#SKOVBAKKEN# SKOVBAKKENPRÆSENTATION 29 5.#ANALYSE# #STEP#1#?#DEVELOP#AND#MANAGE#A#BRAND#IMAGE# SMART #STEP#2# #ESTABLISH#AWARENESS# THEGRAVEYARDMODEL: #STEP#3#OG#4# #DEVELOP#BRAND#EQUITY#AND#BRAND#LOYALTY# 35 6.#VURDERING# 43 7.#KONKLUSION# 50 8.#BIBLIOGRAFI# 54 9.#BILAG# 56

3 1.-Introduktion- 1.1-Indledning- Inspirationentilmitafsluttendeprojekterkommetigennemmitpraktikophold, hvorjegeriefteråret2013vartilknyttetdbujylland.gennemmitpraktikforløb varetogjegprimærtansvaretforafholdelsenafworkshoppen Fremtidens Kvindeafdeling,hvorjegvaransvarligforatdokumenteremetodertilat fastholdeogrekrutterekvindeligefodboldspillere.viaworkshoppen,somblev afholdtd.9november2013med8forskelligeoplægsholdere,varderblandt andetinspirationtilbestyrelsesarbejde,trænerfagligtesamtfodboldfagligtog detsocialeaspektomkringtræningafkvinder.detresulteredeikonkrete praktisketiltagsomkursisternekunnetagemedhjemogbrugeiklubberneuden destoreøkonomiskeressourcekrav.workshoppensindholdvarpået lavpraktiskniveau,hvortemaerneogsåfavnedebredt,såledesmålgruppenvar trænere,ledere,andrefrivilligeogbestyrelsesmedlemmermv. Ijanuar2012vedtogDBU sbestyrelseetlicenseogklubudviklingsprojekt gældendeforelitedivisionen(idetfølgendekaldet3feligaen)undernavnet Danskkvindefodboldmodnyehøjder.Projektetudgørsamtidigendelaf Vision2020eEliteogBreddeHåndiHånd,dererheledanskpigeeog kvindefodboldsrødetrådfremmodenkvalificeringtilolitokyoi2020. Bådelicensenogklubudviklingsprojektettrådteikraftden1.juli2012.(Dansk BoldspilUnion). TidligereharDBUhaftlignendemålrettedeprojekterforatfremme kvindefodboldenidanmark.dbuuddelteøkonomiskmidlertilklubberne, såfremtdekunneleveoptilatværeet Kraftcenter.Dettekunneklubberne søgeomatblive,udfraetantallandsholdsspilleredeskullehavepåelitedivision holdet. SenerehenlanceredeDBUetnyttiltag,somblevkaldtKTU(Kvindetalent udvikling).ktu sprimærefokusvarigenpådetsportsligeplan,hvordbu støttedeøkonomiskmed2/3delaflønnentilenfuldtidstræner. 2

4 DetinteressantevedDBU snyeprojektmedkup(kvindeudviklingsprojekt)erat detforførsteganghandleromatforbedredekommercielleforholdiklubberne. DeterderforennystrategisomDBUharudtænktogændret,iforholdtildeto andreprojekter,foratfremmekvindefodbolden. Satirelationtilmitegetpraktikforløbmedfokuspålavpraktiskeforbedringeri kvindeafdelingerneibreddeklubbernevildetderforværeinteressant,at undersøge,hvorledesmanudfraetkommercieltperspektiv,kanforbedre kvindefodboldenpådetelitæreniveau. 1.2-Problemfelt- DBUhartidligerehaftprojektersomKratcenterogKTU.Hervardetprimær fokusatgiveøkonomiskstøttetildetsportslige,ogdermedforbedreforholdenei klubberneforspillerneogtrænerne.detteharikkebragtdanmarktætterepå verdenseliten.faktiskerdanmarkkommetlængerevækfradenabsolutte verdenstop.danmarkerpt.nummer13,menvarnummer9på verdensranglisteni2010(fifa). Niveauforskellenmellemholdenei3Feligaenerstadigstor,såledeserderikkede storeoverraskelserpåresultaterneiligaenogplaceringafklubberne.fortuna HjørringogBrøndbyIFslåsstadigomguldogsølv,mensIKSkovbakkenogOB månøjesmedatslåsom3.og4.pladsen(dbu,3fslutspil). Detdanskekvindelandsholdskabtedogenflotdelt3pladsvedsidsteårsEMi Sverige,menellershardehaftdetsværtvedoverhovedetatkvalificeresigtil VM,hvordetsidstlykkedesiKina2008(DBU, kvindelandshold/verdensmesterskaber). DBUlanceredederforenanderledesstrategiendhidtili2012vedatindføre klublicens,primærtforatstyrkedetorganisatoriskeplaniklubberne.forat kunneleveoptildisselicenskravsomdbustiller,kanklubbernestøttesigopaf KUP,ogvedatudfærdigeenforretningsplan,somleveroptildenstandardDBU harsat,vildbustøtteklubbenøkonomisk. DBUyderaltsåenøkonomiskmedfinansieringderskalkickstarteenudvikling, somdeenkelteklubberellersikkevillefåigangsat menklubberneskalihøj 3

5 gradogsåselvinvestereøkonomisamtressourcer.dbuudøverenrammestyring afprojekterneide8klubbervialicensmanualenogopfølgningen,ogdererflere spændendetingafundersøge: Kanklubberneleveoptilkraveneogeroverliggerensatforhøjt? Hvilkestrategierkanderbrugesforatskabestørreopmærksomhedfor kvindefodbold? HarDBUvalgtdenrigtigerammeopsætningforeksponerekvindefodboldeni Danmark? Problemformulering- Hvordan(kan(man(igennem(bevidste(strategier(forbedre( kvindefodbold(på(det(kommercielle(plan?( ( ( ( ( 1.3-Afgrænsning-- ( Foratkunnepræciserenøjagtighedenafminproblemformuleringkræverdeten afgrænsning.jegvilsåledesidenneopgaveikkeinddrageandre turneringsrækkerend3feligaenidanmark. YdermerevilopgavenikkeomfattealleDBU slicenskrav2014e2015foratspille 3Fligaen,menblotdepunktersomjegfindernødvendigtatdiskutere.Herunder viljegafgrænsemigfordesærligeforhold,somoprykkeretil3fligaenskal opfylde.ligesåviljegafgrænsemigforsidsteårskupfolderfor2013e2014,men kuninddragedennuværendekupfolder2014e2015. Endeligtvildetgrundetopgavenskravpåmakimalt anslagikkevære muligtatundersøghverenkeltklubi3fligaenogudfærdiganalyseafderes strategier.derforinddrageskunénklubsomcase.valgeterfaldtpåskovbakken IK,somigennemdesidstemangeårharbefundetsigidenøverstedelafrækken idanskkvindefodboldogfået7bronzemedaljer.skovbakkenharstørre udfordringerpådetkommercielleplanogharderforhellerikkefået licensgodkendelsetilsæsonen2014/15,ogderforerdetinteressantatse 4

6 nærmerepådetteoginddragenetopskovbakkenik.detkunneforsåvelhave væretinteressantatinddragealleholdenei3fligaen,mendetteharikkeværet muligtpågrundafopgavensforeskrivendeomfang. 1.4-Begrebs-definitioner-- Klublicens: Krav,inddeltifemkategorier,somenlicensansøgerskalopfylde, foratfåtildeltlicens:1)sportsligekrav,2)kravtilstadionog træningsfaciliteter,3)administrativeogledelsesmæssigekrav,4) Juridiskekravog5)Økonomiskekrav. KUP:-- - Klubudviklingsprojekteter4eårigtogskalunderstøtte implementeringenaflicensensamtudvikleklubbernes organisatoriske,ledelsesmæssigeogkommerciellefundament. Klubbernekanforsæsonen2014/2015søgeøkonomiskstøttetil ansættelser,uddannelseogaktivitetermedvirkningfraden1.juli 2014tilden30.juni

7 2.-Metode-- Idetfølgendeafsnitviljegredegørefordemetodemæssigeogteoretiske overvejelser,sommitprojektbyggerpå.jegvilredegørefor,hvordanjeghar valgtattilrettelæggemitprojekt,oghvorforjegharvalgtatundersøgemin problemformuleringpånetopdennemåde. ForatnøjagtigegøreminbesvarelseharjegvalgtatsepåhvilketiltagDBU,som forbundgør,oghvilkeretningslinjerklubberneskalleveoptil.vedatbeskrive ogforstådenuværendekravsamtovervejelserderlæggertilgrundfornetop dennestrategikanjegderefterinddragemitvalgteteoriogdermedkommemed enbesvarelsepåminproblemformulering. Foratkunnebesvareminproblemformuleringpåbedstmuligvis,erdetvigtigt atvælgederetteteorier.derforharjegfundet BuildingasportBrand afaaron C.T.Smithmegetinteressantfordenneopgave.Dennemodelmed4steps,som Smithtagerosigennem,vildannerammeomminbesvarelse.Jegvilderudover inddrageandetresearchunderdeenkeltesteps. Istep1vilderinddragesteorifrabogenKellogonBrandingfrakapitlet Brand design.davisaeaaker sgraveyardmodelinddragesistep2. Istep3og4inddragesTheElusiveFan(Irving,Rein2006)hvordetomhandler broenmellematværeopmærksompåenklub/sportsgrentilatblivefan. Baggrundenformitprojektvilværeenblandingafundersøgelsesmetoderinden fordesk-research,igennemartikler,internet,litteraturogforhåndsvidensamt field-researchiformafinterviews.jegharialtudarbejdettreinterviews.detre interviewsermedtilatstyrkenøjagtighedenafselveudarbejdelsenafmit projekt. 2.1-Metode-til-Empiri Forskningsinterview- VedhjælpaftreselvudførteinterviewsmedDBU sprojektkoordinatorsteen Klingenberg,formandforKvindeEliteiDBU,MetteBachKjærsamtKommerciel lederiskovbakken,janlundsgaard,vildatablivedannet,hvilketvilvære 6

8 kvalitativedata.formåletvedatbenyttesigafkvalitativeinterviewsgør,atman ihøjeregradbliveristandtilatkunnefindeårsagertiletkomplekstområde,og samtidigopnåforklaringpåproblematikker.detviligennemintervieweneopstå forståelseogfortolkningafsagen,udfraaktørenssynspunktogrolle. Interviewseneskalbenyttessomindikatorforaktørensberetning,ogkanderfor ikkeskabeetentydigtsvar,daderertaleomkvalitativmateriale Interviewmetode-- Interviewslavesviaviae korrespondance.Detteervalgtda interviewpersonerikkeharværetattræffe,ogderforhardetikkeværetmuligt atudførefaceetoefaceinterviews.foratkunnefåetbrugbartresultatfra interviewpersonerne,sattedetsærligekravtilopbygningenafintervieweneog samtidigmåden,hvorpåspørgsmåleneblevstillet.foratfåsåbredenbesvarelse sommuligt,blevderbrugtåbnespørgsmål,foratinterviewpersonernemed egneordkunnegivederesholdningtilkende. 7

9 3. Teoretisk-gennemgang-- Foratbesvareproblemformuleringenviljegtageudgangspunktimodellen Buliding-a-Sport-Brand-jf.Figure6.6ibogenIntroductiontoSportMarketingaf AaronC.T.(Smith2008).Modellenvilblivebrugtsombaggrundforbesvarelsen afproblemformuleringenogvildannestrukturenogopbygningenafdenne opgave. Figur-1-<--Buliding-a-Sport-Brand- 3.1-Building-a-Sport-Brand# Modellen BuldingaSportBrand viser,hvordanmankanopbyggeetsports brandforbunden.somdetkansesimodellenerdetbyggetopmed4steps. Førstesteper,atskabeopmærksomhedomkringsitbrand.Dernæstskalman udvikleoghåndterebrandetsimage.nårdetergjortskalmanistep3skabe merværdigennemetstyrketbrand.deterogsåhermanskalfåfolktilattage stillingtilbrandet.brandequityhandleromatflyttefolkfraathaveen opmærksomhedpåetprodukttilatfåeninteresseforproduktet.slutteligt handlerstep4omatskabeloyalitettilbrandet.(smith2008) Ovenståendemodeltagerudgangspunktiatbrandeethelt-nytprodukt.Menda kvindefodboldikkekankategoriseressometnytprodukt,serjegdetnødvendigt atændrelidtidenoprindeligemodel,såledesatstep1 Establishbrand Awareness byttesmedstep2 Developandmanageabrandimage.Dettegøres forførstatudvikleenstrategifor,hvordanbrandetskalhåndteresogbagefter skabeopmærksomhedomkringdetny-skabte-brand. Detteerillustreretinedenståendefigur: 8

10 Figur-2-<-Modificeret-model-af-Building-a-Sport-Brand Step-1- -Develop-and-Manage-a-Brand-Image# Idetførstestepfokuserespåudviklingenoghåndteringenafbrandetogdets image,samtvigtighedenheraf.imageermåden,hvorpådetenkeltebrander repræsenteretiforbrugerensopfattelse.detervigtigt,atmansørgerfor,at håndtere,hvilkeassociationerderblivertilknyttetbrandet,ogatdestemmer overensmeddet,sommanønsker,atbrandetskalknyttessammenmed(smith 2008). Hererdetrelevantatsepå,hvorledesmanfårdetstærkebrand,somdet kræver,foratfåopmærksomhedblandtenskonkurrenter.foratkommefremtil detkanmanbrugetimcalkinsteorifrabogenkellogonbranding,hvorhani DesigningBrands beskriverhvordanetproduktbrandskalopbygges.dereri alt6punkter,menianalysedelenvilderkunværefokuspå Cuesandperceptual categories.defemandrepunkteromhandlerblandtandet;etbrandsom konceptoghvilkeassociationermanhar,hvordanforbrugerenomfatter produktetmedsanser,designafbogstaveroglayout.detteerikkefundet relevantellernødvendigtforopgavenogderformedtagesdetikkei analysedelen. # 9

11 Cues#and#perceptual#categories## IfølgeTimCalkinsskalderaltidfokuserespåhvilkenøgleord forbrugeren/kundenskalsammenkoblepåselvenavnetafbrandet.dettekan væreenlængerevarendeproces,dadeteressentieltatmanfårvalgtdetrigtige navn.(calkins,tim) Step-2- -Establish-Brand-Awareness-- Brandawarensskanbeskrivessomstyrkenafetbrandstilstedeværelsei forbrugernessind.dethandletomatskabeenhøjkendskabsgradtilsitbrand. Deterdetførstemangør,nårmanskalskabesigetsportsbrand,fordikunderne skalværeklaroveratetbrandeksistere,førdebenytterprodukteteller serviceydelsen(smith2008) IdenforbindelseviljeginddrageDavisA.Aaker sgraveyardmodel,hvorpådet kanmåleshvorvidtforbrugerenkanhuskeetbrandoghvorledes.modellen strækkersigfra recognition (genkaldelse)til recall (huske)påxeogyeaksen mensdenogsåinkluderer topofmind (førsteindskydelse),ogtilsidst dominant (førsteogenesteindskydelse). Brand#recognition:## Herkanmangenkendebrandet,menmanhuskernødvendigvisikke,hvor(eller hvad-brandetsproduktklasseer. Brand#recall:# Herkanforbrugerenhuskebrandetogihvilkenproduktklasse. Recallharderforenstørrestyrkeendrecognition,daforbrugerenkanhuske hvilkensammenhængprodukteteri. 10

12 Dettekanogsåsesimodellennedenfor. Figur-3-David-A.-Aaker- -Graveyard-model- Demestkendteoghuskedebrandviludgøredenøverstehøjredelafkurven, mensdemindrekendtebrandsviludgøredennederstevenstredelafkurven. Etinteressantpunktpågrafenerdetøverstevenstrehjørne Graveyard (kirkegården).hervilforbrugerenkendetilbrandet,menvilikkeværemedi overvejelsernårdeskalvælgeindenforproduktklassen.determegetsværtat kommevækfradennezone,daforbrugernealleredeharkendskabtilbrandetog derforikkeserdetinteressantatværeopmærksompåenhistorie,tiltrodsforat denerny,ogmåskeændretfordetudgangspunktdekendertil. Deterderformeget-vigtigtatbrandethuskesogtagesmediforbrugerens betragtning,dadennemodelillustrererathøjgenkendelighedikkenødvendigvis erbaggrundenforetstærktbrand(aaker2002). Top?of?mind#og#Dominant:# Deterdebedstestadierforetbrandatværei,dabrandetentenerdetførsteder tænkespåindenforproduktklassen,ellerdetførsteogeneste(aaker2002). Detkanværemedtilatskabehøjerebrandloyalitet,menrecognitionogrecaller ifølgeaakerkunendelafudfordringeniatskabeawareness,oghanmener 11

13 desuden,atentingeratblivehusket,mensenheltandentinger,atblivehusket forderigtigeårsager,ogundgåatblivehusketafdeforkerteårsager.(aaker 2002) Step-3- -Develop-Brand-Equity- BrandEquitykanbeskrivessomdenekstraværdietprodukthargrundetdets navnogbrand(smith2008).kunderneharmeretilbøjelighedtilbenytte brandet,hvisdererudvikletequityoverforproduktetellerserviceydelsen. Denopfattedekvaliteterdenmestindflydelsesrigefaktorpåhvorledesderer skabtbrandequity(smith2008).dertilerderogsåmangeandrefaktorer såsom;pris,koncept,indlevelsefraforbrugerensamtassociationerforbundet medbrandet.deterderforifølgeaaronc.t.smithessentieltatfokuserepå produktetskvalitet,sombyggerpåproduktetsegenskaberafhøjkvalitet,hvor godtproduktetudførerdetskerneegenskaber,hvorkonsekventogpålideligt produkteter,ogomforbrugerengenereltfåropfyldtderesforventninger. BrandEquityersombeskrevetovenfordenmerværdietprodukthargrundet detsnavnogbrand.derforerdetiforbindelsemedopklaringenpåmin problemformuleringinteressantatsepådekatalysatorerderskaberden merværdi. TheElusiveFanafRein,KotlerogShieldsskriverom fanconnectorsog fan entryways.herbeskriverforfatternebroenmellematværeopmærksompåen klub/sportsgrentilatblivefan.detteermegetrelevantforbesvarelsenaf problemformuleringenogderforinddragesdisseværktøjertilatskabefans og dermedetstyrketbrandequity. Star# Detkanværeenspiller,træner,ethold,enligaellerfaciliteter.Deteréneller nogetderharnavnetogtiltrækningskraftentilattiltrækkefans.demestekendte stjernererudøvereselv,derkantiltrækkefansviaderespræstationer, personlighedogekstraordinærevne.stjernerindenforsportenervigtigeog værdifuldedadeadskillerproduktetfrakonkurrenternes(irvingrein2006). 12

14 Detatværeudenstjerneetiltrækningskrafterenstorulempe.Deterderforifølge bogen TheElusiveFan vigtigt,atindustrienstøtterudviklingenafstjernerog findernyesåledesmankanbibeholdeidoltiltrækningskraften. Participation# Deltagelseerdenmesthistoriskeogtraditionelleindgangsvinkeltilfanskabelse. Vedatdeltagevilmanfåvidenomsportensreglerognuancer,mulighedforat opbyggebåndtilandreudøvere,ogenværdsættelseafdeevnerogpræstationer indenforelitesportensudøvere.deterdetmesteffektiveværktøjforatfåfans, mendeltagelsenerdogikkebegrænsetaffysiskaktivitet,menkaniligesåhøj gradbeståafdeltagelsesomtilskuere(irvingrein2006) One?Site#Experience# Deteressentieltatfansfårderesforventningerindfrietvedoplevelsen.Dervil væreforskelpå,hvilkeforventningermanharaltafhængigaf,hvilket produkt/eventellerhvilkensportmanoplever(irvingrein2006). Media# IfølgeRein,KotlerogShieldsermedierneforlængstblevetdenmest tilgængelige,hvoratdeltagelseerdetmesttraditionelle.detbetyder,at mediernesindflydelsepåensporteraltafgørendefor,omderkankommeen fanskareogenopmærksomhedomkringsporten.demenersågaratflere sportsgreneikkevilkunneslåigennemogvilmangleevnentilatetablereen fanskare,hvisdetikkevisesitv. Mendetharogsåstorbetydning,hvorvidtkommentatorenharevnentilat forklarespilletogværeopdateret.ligesomdetharstorbetydningmedoptaktog evalueringafkampenefterfølgende.derudoverspillermediedækningiradio, tryktemedieroginternettetogsåindogharenvigtigtfaktorerforatkunne dannefanskare.isærinternettet,dafanshurtigtkanbliveliveopdateretogfåde senestenyhedermeddetsamme(irving2006). 13

15 Word#of#Mouth# Mundetileøreprincippethandleromatmanigennemsitegetnetværksprederet budskabelleranbefalingomnoget.dadetbyggerpårelationermellem menneskerhardetenstorfordeli,atdetvirkertroværdigtforfolk.igennemde socialemedierogdenteknologiskeudviklingerdetblevetmereudbredtat bruge wordofmouth ogderforetvigtigtredskab(irving2006). Mentoring## Densidste entryway ermentoring.hvisenmentorharinteresseiatinvolvere enpersonisportenkandenneforbindelseværevirkeligeffektiv.f.eks.hvisen idrætslærerpåvirkerelevernetilatforfølgeendrømomenprofessionel sportsligkarriere.menmentoringkanogsåforekommeigennemidoldyrkelse, hvorf.eks.enkendtsportsstjerneholderforedragiforeninger(irving2006). De6ovenståendepunkterdannertilsammenrammenomengodindgangsvinkel tilfansoggiverproduktetenmerværdiogdermedetforspringtilfandannelsen iforholdtilandrekonkurrenter Step-4- -Develop-Brand-Loyalty- Hvisenkundeerloyaloverforetbrand,betyderdetatkundentilenhvertidvil vælgedetbrandfremforkonkurrentensprodukt. Deterderforvigtigtatbibeholdedenneloyalitet.Derforvildetfølgendeafsnitse påårsagertilfanefrafald/manglendeinteresse,ogdermedogsåhvadmanskal væreopmærksompåatbevægesigvækfra. IfølgeRein,Kotler&Shieldskanfanefrafaldopdelesitokategorier.Deneneer målbareigennemtvseertal,salg/tilskuertalogdengenerelleomsætning.den andenermindrehåndgribeligatmålepå,dadetkanværesvækketbrandimage ellersvækketforbindelsetilfansene.uansethvad,erdetvigtigtatagereiforhold tildeindikatorermanobservere.rein,kotler&shieldsnævnerdesudendisse årsagersomværendedemestalmindeliggrundetilfrafaldforfans: 14

16 Underperformance## Denmestealmindeliggrundtildalendefanekurveerhvisensportsgreneller klubunderpræsterer.hvisfansenesforventningerikkebliverindfrietvildet udentvivlværeenunderpræstationsetfrafansenesperspektiv,dade forventedemere(irving2006). Participation#downturn## Skerderetfaldiudøvereafdenpågældendesportkandetværeentrusselfor denlangsigtedesportsbranche.itilfældeafdetikkekunerensvingendekurve mednedgang,mengenereltogkonsekvent,signalererdetteetmeresystematisk problemogpåvirkerhelesporten(irvingrein2006). Eroding#financial#support## Klubberogsportsgreneeridengradafhængigaføkonomiskstøttefraforbund ogerhvervslivforatkunneeksistere.vedmanglendestøtteellernedskæringer vildetspredesignegativt,idetdervilforekommenedskæringeribudgettet (IrvingRein2006). Weak#leadership# Forekommerderdårligellersvaglederskabienklubellersportsgrenevildet væreskadeligtforbådeudviklingenogbrandet.ledelsenertvungettilattage ejerskabogværeengageretiklubben/sportsgrenen.itilfældeafdårliglederskab ogmanglendeengagementvildetsmitteafpåsportensombrand(irvingrein 2006). Overpricing## Prissætningenskalmatcheproduktetellerskandetafholdefolkfraatkomme. Derforskalmanfindeenprissommatcherproduktet,såledesdeterpengene værd(irving2006). Missing#star#power# Under brandequity blevdetbeskrevet,atstjernererenafdemesteffektive måderatskabefaneforbindelserpå.manglendestjernerogidolererderfor 15

17 ødelæggendeforensport.detkræverderforstrategierogudviklingforatfinde stjernerblandtdennyegeneration(irvingrein2006). # Rein,Kotler&Shieldsharudoverovenståendefaldgrubberogsåsetpåstrategier foratbibeholdefanloyaliteten,somvilblivegennemgåetherunder: Eventize# Eventizehængerihøjgardsammenmed Onesiteexperience underbrand Equity,menEventizehandlermereomatgørenogetekstraforatfåen sportsbegivenhedtilatskillesigudogblivemereattraktiv.dermedkanenellers ubetydelig sportsbegivenhedgørestilenattraktiveventsomfansvildeltagei. Develop#Synergistic#Experiences# DevelopSynergisticExperienceshandlerom,atudnyttesynergieffektenvedat kombinereflereprodukter,dertilsammenskaberengodoplevelseforkunden. Deterdermeddenultimativeudnyttelseafonesiteexperienceogeventizefordi manskaberenekstraordinæroplevelseforetstørrekundesegmentvedatgive kundenenhelhedsoplevelseafproduktet. Ride#a#Star# Underfaldgruberi Missingastar beskrivesdethvorskadeligtdetkanværefor brandetikkeathavestjerner.irving,kotler&shiedlesforklarerderfor vigtighedeniatudnyttestjerneforbindelsernetilfanseneogmenerdeterhelt uundværligtforensportsgrenatfåmedieomtaleudenenfaneskare: Star-power-can-single<handedly-sustain-a-sports-brand.-People-can-identify-and- relate-to-the-star,-and-they-often-find-the-star s-quest-compelling -(Irving-Rein- 2006).- Deterderforvigtigtatderforekommerenstrategiforhvorledesmanskaber stjerner/idol,somdetogsåpåpegesunderstep3 DevelopBrandEquity. Create#a#Rivalry# Rivalopgørviltiltrækkemereopmærksomhed,ogderforerdetvigtigtatman dyrkerdissekampeuansetomårsagenerafgeografiske,historiske,personlige 16

18 ellerenandengrund.deterderforetstærktværktøjtilatskabe opmærksomhed,hvismankankategoriserekampensomrivalopgør. 3.2-Kildekritik-- - Identeoretiskegennemgangbenyttes BuldingaSportBrand,somoprindelig erudarbejdettilbrugenafnyesportsbrand,menidenneopgavebrugesdenfor atreebrandekvindefodboldenpådetkommercielleplan.dermedkanman forholdesigkritiskoverforbrugenafmodellen.menigennemenmodificeret model,hvordererbyttetompåstep1ogstep2forsøgesmodellenattilpassestil besvarelsenogproblemformuleringenoglæggerrammenfordenneopgaves besvarelse.modellenerderforikkevidenskabeligeanderkendttildetteformål. DetkankritiseresatintervieweneerbyggetopmedinternelederafDBUog derforkandehavesværtvedatforholdesigkritiskoverforlicensmanualenog KUP,ogpådenmådeikkeseobjektivtpåproblemstillingerne. Dogvildisseinterviewsstadiggøresigbrugbar,dadetigenneminterviewene mankanfåenforklaringpå,hvorfordennestrategiervalgtfradbu sside.da derkunetinddragetetinterviewmedenkommerciellederfraskovbakkeniki denneopgavekanmanstillesigkritiskoverfor,omdetgiveretgenereltbillede af3fligaensgenerelleholdningertillicensmanualenogkup.derformåder tagesforbeholdfor,atopgavenskonklusionidengradafhængerafskovbakken IK scase.derforkunneopgavenmedrettehaveudformetsiganderledes,hvis dethavdeværetenafdeandreklubberi3fligaensomblevinddraget. 17

19 4.-Virksomhedsbeskrivelse DBU DanskBoldspilUnion,erDanmarksfodboldforbund.DeterDBUder administrererdenbedstelandsdækkenderækkeforkvinder Elitedivisionen. KvindefodboldenblevoptagetunderDBUpåunionensrepræsentantskabsmødei februar1972ogmanspilledeførstegangomdanmarksmesterskabetdet efterfølgendeår,hvormanafvikledemesterskabetsomencupeturneringmellem lokalunionernesvindere(danskboldspilunion). Senerehenharudviklingenafrækkenogdiversekravværetændret.I nedenståendeafsnitvildennuværendelicensmanualpræsenteres. LicensmanualenskaloverholdesforatkunnedeltageiElitedivisionen også kaldt3fligaen. DernæstvilKlubudviklingsprojektet(KUP)præsenteres.Detteerikkekravtil klubberne,menenmulighedforklubberneforatopnåøkonomiskstøttetilde licenskravdeskal-opfylde. 4.1-DBU- 4.2-Licensmanual-2014O Formål- Formålet med DBU s klublicens er følgende (DBU s Licensmanual ): a) at-yderligere-fremme-og-fortsat-forbedre-standarden-i-alle-aspekter-af-dansk- fodbold-og-fortsætte-prioriteringen-af-træning-og-pleje-af-ungdomsspillere-i- hver-klub.- b) at-sikre,-at-en-klub-har-et-passende-ledelses<-og-organisatorisk-niveau.- c) at-tilpasse-en-klubs-sportslige-infrastruktur-med-henblik-på-at-tilbyde-spille<- re,-tilskuere-og-repræsentanter-fra-medierne-passende,-veludstyrede-og- sikre-faciliteter.- d) at-beskytte-integriteten-og-funktionaliteten-af-elitedivisionen.- e) at-forbedre-klubbernes-økonomiske-formåen-og-øge-deres-gennemsigtig<- hed-og-troværdighed.- f) at-sætte-den-nødvendige-fokus-på-beskyttelse-af-kreditorer-ved-at-sikre,-at- klubberne-rettidigt-betaler-deres-mellemværender-med-medarbejdere,-spil<- lere,-offentlige-myndigheder-og-andre-klubber.- 18

20 4.2.2-Hovedområder- Licensmanualen er inddelt i 5 hovedområder: 1) Sportslige krav 2) Krav til stadion og øvrige faciliteter 3) Administrative & Ledelsesmæssige krav 4) Juridiske krav 5) Økonomiske krav Klassificering-af-krav- Dettelicenssystemindeholdertrekrav,hvorafdetoerobligatoriskeogskal opfyldesafansøgerne.hvertkraverentenetaekrav,bekravellercekrav. Detretyperkraverdefineretsåledes(DanskBoldspilUnion): A-krav: Aekravskalopfyldessomanførtogbeskrevetidennemanual.Hvislicensane søgerenikkekanopfyldeetaekrav,kanlicensansøgerenikkefåudstedtlicens. B-krav: Bekravskalopfyldessomanførtogbeskrevetidennemanual.Manglendeope fyldelseafetbekravførerisigselvikketilafvisningaflicens,mentilsanktion foretagetafdbu sdisciplinærudvalg(disciplinærudvalget),jf.pkt.3.2. C-krav: Cekraverikkeobligatoriskekrav,menaleneenanbefalingtilklubberneomat efterlevekravenepåetforklubbenpassendetidspunkt.manglendeopfyldelseaf etcekravførersåledeshverkentilafvisningaflicensellertilsanktion Licensudvalget- Licensudvalget skalvurdereogafgøre; a)omderskaludstedeslicenstilenlicensansøgerpågrundlagafdefremkomne oplysninger,ogioverensstemmelsemedlicenssystemetsbestemmelser. b)omdereropståetforholddergør,atenudstedtlicensskaltilbagekaldes. c)omenlicensansøgerskaltildelesenellerflereindividuelledispensationer. 19

21 Udvalgetbestårafenformand,næstformandogtreøvrigemedlemmer,somalle udpegesafdbu sbestyrelseefterindstillingfradbu slicensmanagere.mindstet medlemskalværeuddannetrevisoranerkendtaferhvervsstyrelsenogmindstet medlemskalværeadvokat.ansatteikvindedivisionsforeningensogdbu s administrationkanudpegestilatværemedlemmerafudvalget.dogkandbu s licensmanagereikkehavesædeiudvalget. Licensappeludvalgethartilopgaveattræffeendeligafgørelseiankesager angåendeskriftligeafgørelsertruffetaflicensudvalget,somindankesaf; a)enlicensansøger,somharmodtagetafslagfralicensudvalgetpåudstedelseaf licens b)enlicensindehaver,somharfåetfratagetsinlicensaflicensudvalget c)dbu slicensmanager Tvangsnedrykning-ved-afslag-på-licensudstedelse-m.v Hvisenklub(licensansøger),deraktueltspilleriElitedivisionen,ogsom pågrundafsinesportsligeresultaterkvalificerersigtilfortsatdeltagelsei Elitedivisionenidenkommendesæson,ikkefårtildeltlicensihenholdtil licensprocedurenidennemanualgældendefordenkommendesæsonogheller ikkeopnårendispensation,somanførtipkt.3.3,suspenderesnedrykningenfra Elitedivisionenfordetbedstplaceredeafdenedrykkendeklubberunder forudsætningaf,atdennepågældendeklubentenharfåettildeltdenansøgte licensellerharopnåetdispensationsomanførtipkt.3.3.denpågældende nedrykkendeklubforbliveridennesituationielitedivisionen,mens licensansøgerentvangsnedrykkestil1.divisionfordenkommendesæson. Licensappeludvalgetskalbehandledenskriftligeankeogtræffedenendelige afgørelsesenestden25.maj2014.somdetfremgårafpkt erdenne afgørelseendeligogkanikkeankes. OvenståendeervigtigeudplukfraLicensmanualen,foratforstå,hvilkenmåde Licensmanualenerblevetbyggetoppåogdermedhvordandetfungere,og hvorledesklubberne(licensansøgerne)skalforholdesigtilkravene. 20

22 De5sportsligehovedemnervilgennemgåsmeddemestrelevantekravfor denneopgavesbesvarelse: Sportslige#krav:# Aekrav: DererAekravomudviklingafungdomsspillere.Detomhandlerprimærtetgodt miljøforbørneeogungdomsspillere.derskalf.eks.væreenrekrutteringsplanfor U6ogopefter.DBU saldersrelaterettræningskoncept(atk)skalindgåi træningenfrau6eu18.klubbenharansvarforatdererkendskabtilantidoping, ogatungdomsspillereharengodhverdagsomkoordineresmeduddannelses institutioner.klubbenmåkundeltageiturneringerdereranerkendtaffifa, UEFA,DBU,lokalunionerneogskalefterleveDBU sholdninger&handlinger. Klubbenskaludformeenbeskrivelseafsamarbejdet/politikomkringspillere mellemu18etrænere,senioretrænereogsportschef. Skal-væreDBUstandardkontrakt. Bekrav: CheftrænerforU18skalminimumværepåbegyndtpåAetræneruddannelsen. CheftrænerU15ogU13skalminimumværepåbegyndtB2etræneruddannelsen. CheftrænerforU12ogU11skalminimumværepåbegyndtCetræner licensuddannelsen. Derskalværeenassistenttrænersamtmålmandstrænermedminimum påbegyndtm2etræneruddannelsetilu18ogu15.u18holdetskalhavemulighed foratblivetilsetafenfysioterapeutengangomugen,ogderskalværeenfysisk trænertilknyttetholdet. Udviklingsprogram- Samarbejdspolitik-for-klubbens-elitetrænere- Aftale-med-kontraktspillere- Klubbens-børne<-og-ungdomstrænere- Øvrige-funktioner-tilknyttet-ungdomsfodbold- Antal-spillere- KlubbenskalhavemindsttokvindeseniorholdtilmeldteDBU seeller lokalunionerneturneringsudbud.derskalværeetholdfrau6eu18,ogendvidere 21

23 skaldervære30spillereialtpåårgang97,98,99og30spillereiårgang2000og Medicinsk-støtte- Anbefalerårligt sundhedstjek vedlægenogdererkravometårligtkursustil spillerneikostogernæring. Kampafvikling-- DerskalliveeopdateresunderkampenviaFacebook.Detteskalhjemmeholdet sørgefor. Cekrav: Racemæssig-ligestilling- Opfodringtilklubberneomatetablereoganvendeenpolitiktilatbekæmpelseaf racismeogdiskrimination. Teknikskole- Klubbenopfordrestilattilbydeteknisktræningforfodboldinteresseredepigeri alderen8e14år,derharlysttilekstratræning.tilbuddetskalværeåbentforalle pigeruansetniveau. Krav#til#stadion#og#øvrige#faciliteter:# Aekrav:## DereriDBU s Kravtildanskefodboldstadioner Udgave2013 kravtil forholdenepåstadionssomskalopfyldes(danskboldspilunion). Derstillesderforkravtilstadion,myndigheder,sikkerhedsforhold,godkendt beredskabseogevakueringsplan,spillepladsensstørrelseogoverflade,lysanlæg, samtkapacitetpåstadion.dadetikkefindesrelevantforopgavenvilkunde nødvendigekravnævnes: Derskalværepladstil2.000tilskuerepåstadion,hvoraf200skalvære siddepladser.hjemmeholdetskalsørgerfor8boldpigerog10ensbolde, udarbejdekampprogram,liveeopdaterepåfacebookogsørgeforspeakersom ledertilskuerneigennemkampen. Holdeneogdommertrioenharfællesindmarchfraspillertunnel/spillerindgang tildetafkampafviklerenanvistestedmidtforhovedtribunen.indmarchenskal sketilindløbshymne. 22

24 Denarrangerendekluboptagerkampenpåvideooggiverudeholdetmulighed foratfåkampensenest48timerefterslutfløjtet.f.eks.viadropbox. Træningsfaciliteter A-krav: Træningsanlægget skal være til rådighed for alle hold hele året. B-krav: Baner November Marts skal træning foregå på kunststofbane. Fire gange ugentlig træning mellem Minimum to pas på hel 11-mands bane. Studie- og lektielæsning Der skal være adgang til internet og et lokale med borde og stole Omklædningsrum og behandlerrum Daglig rengøring og rimelig forhold. Administrative & Ledelsesmæssige krav: A-krav: Administration Klubben skal have et sekretariat. Der skal være en licensansvarlig og en ansat kommercielle leder, som har ansvar for forretningsgrundlag og salg/marketing. Økonomimedarbejder Der stilles krav til uddannelse inden for regnskab eller mindst tre års praktisk erfaring som DBU skal godkende før ansættelse. Mediemedarbejder Der skal være en mediemedarbejder som har ansvaret for alt medie. Uddannelsesansvarlig Den ansvarlige skal stå for alt kontakt til uddannelserne og minimum en gang om året afholde møde med spillerne. Sportschef Har ansvaret for det sportslige set-up. Talentudviklingsansvarlig Etablere talentudviklingsprogram i hele ungdomsafdelingen og ansvarlig for 23

25 teknikskolen Cheftræner- elitedivisionen Minimum påbegyndt A-træner uddannelsen Assistent træner, målmandstræner og fysisk træner Assistent minimum påbegyndt B2 uddannelsen. Fysisk træner skal have relevant uddannelse og være der minimum to gange i ugen samt udføre test. Det samme for målmandstræner med M2 uddannelsen. Holdleder Skal være der til alle kampe og være ansvarlig for holdkort og hjælpe udeholdet på plads. Læge og fysioterapeut Der skal være en læge tilknyttet holdet. Fysioterapeut skal være til rådighed minimum en gange om ugen. B-krav: Videoansvarlig Skal optage hjemmekampe og senest 48 timer efter sende det til udeholdet. Kontrollør på stadion Det skal tilgodeses efter behov. Væsentlig ændringer i klubben Overtagelse af poster skal ske inden for 60 dage ellers skal der ansøges om dette med en god grund. C-krav: Salgs- og markedsføringsmedarbejder. Kompetence træner. Juridiske krav: A-krav: Omhandler blandet andet krav til Licensansøgerens vedtægter, Erklæring fra licensansøgernes ledelse, Registerunderskift af erhvervsstyrelsen (Hvis selskab ved tredjemand). Dette er dog ikke fundet relevant for opgaven og vil derfor ikke yderligere uddybes. 24

26 Økonomiske krav: A-krav: Der stilles krav til klubberne om, at de skal udforme en regnskabsaflæggelsesramme samt årsrapport, som udarbejdes af en uafhængig revisor. Desuden skal der foreligge et perioderegnskab med balance og resultatopgørelse. Der må ikke forekomme overforfalden gæld til andre fodboldklubber, medarbejder eller offentlige myndigheder. Alt gæld skal før d.31 december senest være betalt d.31. marts i det efterfølgende år (3 mdr. efter). Der skal desuden foreligge en medarbejderoversigt. Senest 7 dage inden licensudvalget træffer beslutning om hvorvidt der skal udsendes licens, er klubberne forpligtet til at oplyse ændringer i forhold til oprindelig indsendte licensansøgning. Ovenstående beskrivelse er en kortfattet beskrivelse af, hvilke krav som licensansøgerne (klubberne) skal leve op til. Dette giver derfor et indblik i, hvilke forhold klubberne skal arbejde under og dermed hvilke betingelser de har for at forbedre kvindefodbolden i Danmark. I det nedenstående afsnit vil jeg udpensle Klubudviklingsprojektet, som klubberne kan leve op til igennem en udarbejdet forretningsplan. Hvis klubberne lever op til disse krav vil de opnå økonomiske støtte til de aktiviteter. Det er vigtigt at understrege at det ikke er et krav at opfylde forretningsplanen, men det er givet en stor hjælp for klubberne til at opfylde licenskravene, som er tvunget. 4.3-Klubudviklingsprojekt-2014/ Foratdeltagei3FeLigaen,skalenklubopfyldelicensengældendeforsæsonen 2014/15,hvilketsamtidigberettigerklubbentilatsøgeøkonomiskstøttei henholdtilklubudviklingsprojektet.licensenkandownloadesfra licensansøgningerangivet(danskboldspilunion). Såledesvarderiårtidsfristforansøgningd.31marts2014. Hovedformåletmedklubudviklingsprojekteteratunderstøtteklubbernei3Fe Ligaeniatkunneopfyldelicenskraveneogoverordnetsetblivebæredygtige, 25

27 isærpådeorganisatoriske,ledelsesmæssige,økonomiske,infrastrukturelleog eksponeringsmæssigeområder,forderigennematudvikledetsportsligeniveaui 3FeLigaenyderligere. Dengrundlæggendebetingelseforatkunneopnåøkonomiskstøtteihenholdtil klubudviklingsprojekteter,atklubbenopfylderkraveneilicensen(dansk BoldspilUnion). Foratopnåøkonomiskstøttetilansættelser,uddannelseogaktiviteter,skal klubbernehvertåropdateresinforretningsplanefterdenærmereretningslinjer, såledesatplanenerioverensstemmelsemedklubbensorganisatoriske fundamentogforretningsstrategi. Klubbernekanefternærmerebetingelseropnåøkonomiskstøttetilansættelse aff.eks.enkommerciellederogklubbenscheftræner,hvordbusommodydelse stillerkravtildepågældendespersonligekompetencerogettætsamarbejde. Klubbernekanherudoversøgeøkonomiskstøttetilandreformerfor ansættelser,uddannelseogaktiviteter. Foratopnåøkonomiskstøtte,skalklubberne,påbasisafengodkendt forretningsplan,udarbejdeansøgningerefterdenærmereretningslinjer. Denærmereretningslinjervilblivegennemgåetherunder: Krav-til-forretningsplanen:- Derer14punktersomskaludfyldesoggodkendesiforretningsplanen,somkort beskrivesherunder; Vedlæggebeskrivelseaf;historik,mission,visionogværdier Udarbejdeengrafiskorganisationsplan Vedlæggebeskrivelseomarbejdsrollerogansvarfor;Bestyrelsen, kvindeudvalg,kommercielleder,klubbenssportschef,mediemedarbejder, salgsmedarbejderogrekruttering Udfyldeetvedlagtskemamedoplysningerpå ikkesportsligeledere Vedlæggegrafiskopsætningafklubbenssportsligestrukturfor pige/kvindeholdene 26

28 Vedlægge3Fetruppensbudgetsammenlignetmedforegåendesæsons budget Udfyldevedlagtbilagmedstrategiforkommerciellepartnerskab BeskrivePRogmediestrategiforegnemedieplatform Udfyldebilagomkringkampafviklingsstrategi Udfyldefrivillighedsstrategier herunder;rekruttering,fastholdelse belønning mv. Evalueringerhandlingsplanerforsæsonen2014/15,somudfyldesibilag Vedhæft kampafviklingsmanual omhandler hvemgørhvad under afviklingafkamp Angivambitionsniveauforsæsonenmht.Placeringirækken:14/15, 15/16,16/17.Angivsportsligemål,hvisdererambitioneromCLekampe Angivtilskueremålforsæsonen;14/15,15/16,16/17 Derskaludføres4størrehandlingeriklubben,hvoraftoskalvære afsluttetindenudgangaf2014.dererfølgendeformålmed handlingsplanerne: 1)Udarbejdenhandlingsplansomskalbevirkeenvæsentligforøgelseaf enbestemtnuværendeindtægtskildegennemudfyldelseafvedlagtskema tilklubberne 2)Udarbejdenhandlingsplansomskaludvikleenforklubbenny indtægtskildegennemudfyldelseafskemaetivedlagtbilag 3)Udarbejdenhandlingsplansomskaludvikleetforklubbennyt tilskuersegmentgennemudfyldelseafskemaetivedlagtbilag 4)Udarbejdenhandlingsplanhvorklubbenaktivtogsynligt hædrer densfrivilligeledereoghjælperegennemudfyldelseafskemaetsomer vedlagt Økonomiske-tilskudsmuligheder- Påbaggrundafengodkendtforretningsplangodkendesøkonomiskstøttetil følgende: Kommercielleder,somfrad.1juli2014skalværefuldtidsansatogikke måvaretageandreopgaveriklubbenudoveratværelicensansvarlig.dbu harkravpåatværemedtiljobsamtaleogskaldesudengodkendedekrav 27

29 klubbenstilleristillingsopslaget.dbu stilskuder50%aflønnen,dog max kr. DesudenharDBUfølgendekravtilklubbenskommercielleleder; Ansvarligforgennemførelsenadklubbensforretningsplanogopfyldelseaf licenskrav.samarbejdemeddbu sprojektkoordinatorangående:etmånedligt telefonmødemedstatuspåforretningsplanenoglicenskravene.deltagelsepå licensseminarogkvartalsmødemeddeandrekommerciellelederesammenmed DBU sprojektkoordinator.etårligtevalueringsmødemedklubbensbestyrelse ogdbu sprojektkoordinator. Herudovererdermulighedforatsøgeoptil40.000kr.tiludviklingafden kommerciellelederskvalifikationer. Salg/markedsføringsmedarbejder,kræverdoguddannelseellerminimum 3årserfaringindenforbranchen.DBU stilskuder50%af omkostningerne,dogmax25.000kr. Økonomimedarbejder,kræverdoguddannelseellerminimumtreårs erfaringindenforbranchen.dbu stilskuder50%afomkostningerne, dogmax12.000kr. Sportschef,kræverAetræneruddannelseellerandenrelevanterfaring. DBUydertilskudpå50%,dogmax50.000kr. Cheftræner Elitedivisionen:Ved37timersstillingyderDBU60%af udgifterne,dogmax kr.vedhalvtidgældersammenprocentsats på60%,dogmax90.000kr. Assistentmedfysisktræning,kræverdoguddannelseiidræteller lignendeogskalværederminimumtogangeomugen.dbuyder50%af omkostningen,dogmax20.000kr. Målmandstræner,M2skalværebeståetogskalminimumværederto gangeogsedeflestekampe.dbuyder40%afdesamledeomkostninger, dogmax24.000kr. Kompetencetræner,kanderopnåstilskudtilsåfremtklubbenikkehar maxtilskudtilfysisktrænerogmålmandstræner.herkanmansøge tilskudtil40%afensomkostninger. Fysioterapeut,derydestilskudpå50%ellermax30.000kr. Revision,derkansøgestilskudpå30.000kr. 28

30 TeknikskoleeretCekravilicensunderpunkt6.4.5ogderydesetsamlet tilskudpå30.000kr. Uddannelsetilpersonerunderdiverseposter;Bestyrelsenkansøgeom tilskudpå8.000kr.tilrelevantuddannelse.kommerciellederkanansøge om10.000kr.tilrelevantopkvalificering.klubbenstrænerkansøge tilskudom2/3tilskuddogmax30.000kr. # Generelle-bestemmelser- Derernoglebestemtebetingelsersomklubbernedesudenskalleveoptil. Ansøgnings,godkendelses,fratagelsessamtudelukkelsesprocedureskalden kommerciellelederellerdenlicensansvarligeiklubbenværeorienteretomog overholdeallefrister.misterenklublicensfordideikkeopfylderlicenskravene vilmanøjeblikkeligtmistedenøkonomiskestøtte.manmisterdesuden økonomiskstøttevednedrykning.dogkanennedrykketklubfåtremåneders økonomiskstøtteiefteråret,hvisklubbenfortsættermeddetsammeseteupog opfylderbetingelserne.derskalansøgesomalleovenståendetilskudfor undtagelseafcheftræneren.(klubudviklingsprojektet) 4.4-Case-beskrivelse-af-Skovbakken- Forbedstmuligtatbesvareproblemformuleringenfinderjegdetnødvendigt,at inddrageenklubi3feliagensompraktiskskalopfyldelicenskraveneog udfærdigeenforretningsplan,somskalsikredenøkonomiskestøtte. Detvilgiveetindtrykaf,hvordansituationenerforkvindefodboldpådet kommercielleplanidanmarksetudfraskovbakkensperspektiv Skovbakken-præsentation- SkovbakkenIK,derhørertilidetnordligeAarhus,harsiden2002haftetholdi 3Feligaen.SkovbakkenIKovertogHjortshøj/EgåIdrætsforeningslicens,da forstadsklubbenogderesfaciliteterikkekunneleveoptildenyekravdbu lancerede.kvindeafdelingenbeståraf2seniorholdsamtendelungdomshold, herunderpigeungdomselitehold. 29

31 SkovbakkenIKharogsåenstorherre/drengeafdeling.Herrernesbedste mandskabspilleri2.division. Klubbeneropdeltsåledesatafdelingerneerselvstændigemedhverderes bestyrelseogøkonomi.manerdogsammenomendelaffællesopgaverne (Skovbakken). 30

32 5.-Analyse-- Ianalyseafsnittetvildenmodificeretmodel BuildingaSportBrand gennemgås,ogunderhverafdefirestepsvilandetnævntteoriinddrages. Licenskravene,Klubudviklingsprojektetoginterviewenevilbliveinddragetfor pådenmåde,atværeistandtilatkommemedenanalysepå,hvorledes kvindefodboldkanforbedrespådetkommercielleplan. 5.1-Step-1-O-Develop-and-Manage-a-Brand-Image- -»De-taber-semifinalen.-Og-når-de-har-tabt,-så-vil-al-interesse-for-holdet-fise-ud.«ProfessorpåCenterforIdrætpåAarhusUniversitet,VernerMøller.-«- (Berlingske) Enlængereartikelblevbragtd.24juli2013iBerlingskeiforbindelsemed KvindelandsholdetsresultatertilEMiSverige2013.Denneudmeldinghar VernerMøllerumiddelbartreti,daJanLundsgaard,Kommerciellederaf SkovbakkenIKharihvertfaldbemærket,atderikkeerinteresseforSkovbakken IK.Ietforsøgpåatfå FodboldmedHorup (EtprogrampåTV2Østjylland omkringfodboldiøstjylland)tilatbringenyhederomskovbakkenik skampe Nick-Horup) Ovenståendetoeksemplerillustrerer,atderikkeerforbundetetgodtnokimage til,atmediernevilinteresseresigforkvindefodboldenogbringedetinyhederne. MetteBachKjær,formandforKvindeeEliteudvalgetfølgerdetopmeddenne bemærkning: fikjanlundsgaarddennemelding:»det-vil-være-spild-af-både-din-og-min-tid 1.«-(-»Konkurrencen-fra-andre-sportsgrene-er-enorm-og-derfor-er-det-altafgørende-vi- leverer-præstationer,-hvis-vi-skal-have-medieomtale.-hvis-du-ikke-præsterer-skal-der- meget-til.-præstation-betyder-altså-alverden-for-mediedækning.-- Det-kunne-være-interessant-at-se,-hvad-der-var-sket-med- nyhedseffekten -hvis-vi- var-nået-i-finalen.-«- 1Sebilag3einterviewmedJanLundsgaard 31

33 Deterderforvigtigt,atpåvirkefansenesevnetilatsættekvindefodboldindiet koncept,hvortildefårnogleattraktivenøgleordfremideresbevidsthed.ifølge TimCalkinsskalnøgleordenerelaterestilproduktetsnavn,udseendeog egenskaber.derforerdissenøgleordblevetvalgttilatgiveetbedreimagefor kvindefodbolden.dererdesudentænktoversammensætningafbogstaverneog rækkefølgen.foratskabeetbedrebrandimageskalmankonstantarbejdemed brandetogudbredeimaget.dettekangørespåfølgendesmart#måde: SMART $Sammenhold$ Berlingskebringerd.25juli2013enartikelom,atsammenholdet-ogfysikkenhar gjortenforskel,ogderforbragtdetkvindeliglandsholdisemifinalenmodnorge. Dendaværendelandstræner,KennetheHeinerMøllermener,atsammenholdet mellemspillerneeruniktogatdespilleresomsidderpåbænkenharenstorære i,athjælpeholdetmeddetgodesammenhold(berlingske). Ligeledessendermanmed3Feliagen,altså3F,somhovedsponsorfor Elitedivisionen,etklartsignalomligestillingogsammenhold(3Ffagforeningen) $Moderne$ PigefodbolderDanmarkshurtigstvoksendesportogdenstørste.Deteraltså moderneatspillefodboldsompige/kvindeogdetteskaldergøresopmærksom på,ogderforværeenafnøgleordene.netopkernemålgruppen,sommettebach Kjærbeskriverbeståriungepigerogfamilier.DRUltraharfulgtFremadValbys pigejuniorholdoglavetendokumentarprogramomholdetogtræneren(dr). DetteskaludbredespåandresocialemedierogDBUsamtklubberneskalsørge for,atgøreopmærksompådette deternemligmoderneatspillefodboldsom pigespiller $Ambitiøs$ Elitespillerneerambitiøsetiltrodsfordeikkeharsammeforholdsomde professionelleherrespillerehar.detkræveratmanerambitiøsogkanfå hverdagentilathængesammenmeduddannelseogstudievedsidenaf fodbolden.roskildeuniversitetharlavetenundersøgelse,hvordeharudspurgt 367nuværendeogtidligerelandsholdsspillereomårsagentilderesstop.Typisk 32

34 erårsagenmanglendetid,dadeernødsagettilathavefuldtidsellerdeltidse arbejdeellerhavestudie(fodboldforpiger).altsåmådekvinder,derfindertid tilelitefodboldværeekstremambitiøseogdetteskalligeledesindgåsomet nøgleord,derskalbrandessomendelatimaget $Respekt$ Medoplysningenomkring,hvordanelitefodboldspillerneskalstrukturerederes hverdagforatfåpladstilfodboldpåeliteplan,kandetskabeendelrespektog anerkendelseaffodboldspillerne.enandenvinkelkanvære,atdyrkerespekten forselvesporten,somkrævermegetfysiskforfodboldspillerneogdehårde nærkampedeløberindi.beggevinklerskalværemedtilatskabeenrespekt omkringkvindeligfodboldspillere $Tidens$Trend$ Kvalitetstidmedfamilienogdenatmosfærederkanskabespåstadionskalvære nærværendeoghyggelig.målgruppenfordbuerfamilierogungepiger.derfor skalstadionrammernesammenmeddiverseeventarrangementertiltænkesi familiæreforhold.detteerogsåetkravfralicensmanualen,hvorderblandt andetstilleskravtilsiddepladser,boldpiger,speaker,indløbsmusikmv.derfor harklubbernerammernetilatskabeengodatmosfæreforfamilierneoggøre fleretiltagsomerfamilievenlige.detvilsomsponsorforenafherreklubberne væreattraktivtatinviteresamarbejdspartnereogmedarbejderetilvipeloungen, hvorderspisesfinmadoghøresoplægindenkampen.derimodbør kvindefodboldsøgevækfradennekonkurrence,hvorseteuppeterdyrt.derfor skalkvindefodboldassocieresmedkvalitetstidmedfamilien,hvordereren mereafslappetatmosfære,ogendelaktiviteterforbørnogungesinteresser. OvenståendeSMARTnøgleordburdekunnebidragetilatkvindefodboldfåret stærkereimageogdermedatblomstreiforbrugerensbevidsthed. 33

35 5.2-Step-2- -Establish-awareness-- MetteBachKjærudtalersigomkringmålgruppen:»-Vi-går-efter-en-målgruppe,-som-hedder:-familie-og-unge-piger.-Vi-skal-derudovervære-bedre-til-at-lave-idoler.-Vi-så-det-faktisk-i-Sverige,-da-der-begyndte-at-væreomtale-efter-gode-resultater.-F.eks.-er-Nadia-Nadims-facebook-spækket-med-likes,-sådet-kan-lade-sig-gøre,-men-vi-skal-både-på-landshold-og-klubhold-være-bedre-til-atskabe-disse-idoler 2.«- - IovenståendecitatudpegeskernemålgruppenafformandenforKvindeeElite udvalgetidbu.deterfamilieogungepigersomdbuprimærtvilhavetilatvære tilskuereogfans. Detførstesteptilatsikrefanseratrammemålgruppen,såderertilskuerepå stadions. Enafmådernehvorpåmankunneskabepositivopmærksomhedvillevære skabenogleidolerogrollemodeller.dadeterungepigersamtfamiliersomer målgruppen,vildetværeoplagtatrammedenmålgruppeigennemskolereller SFO.Detkunneblandtandetværeenlandsholdsspillersomvarudeogholde foredrag omlivetsomlandsholdsspiller.enandenideer,atlade landsholdsspillereforetage gæstetræning iidrætstimerne,nårdererfodbold påprogrammet.sompigespillereerdetvigtigtathavenogleidolerogseoptil, ogdeternaturligvisvigtigtatdeterenkvindeligspiller.detvilmedovenstående initiativerværeoplagtathavekampprogramogf.eks.fribillettermed.hermed skabesderoplysningersomvilkommehjemtilforældrenesamtidigmed,at deresbørnforhåbentligharfåetetkendskabtiletbrand,somdeassocierermed SMART(sammenhold,moderne,ambitiøs,respektogtidenstrend). Detsammekanfindestedilokalklubberne,hvormaninærområderneskal forsøgeatskabeennærværendekontakttilskolerogsfo eriområdet.således vildissebørnikkehavelangthenpåstadionforatsederesidoler. Hvispigerogkvinderifodboldbranchen,uansetniveau,ikkeselverklarover,at derfindeskvindeliglandsholdsspillereoghvaddeheddermv.såerdetsværtat forestillesig,atenalmendanskersomikkedyrkerfodboldellerinteressersigfor 2Sebilag2 InterviewmedMetteBachKjær 34

36 sportenveddet.deterderforvigtigtatbrandetførstogfremmeststyrkesved,at udbredeogskabeopmærksomhedomkringbrandetvedkernemålgruppen The-Graveyard-model:- KvindefodboldiDanmarkplaceresikategorien Brandrecognition.Derer mangesomved,atderfindeskvindefodbold deteralmentkendtogfodboldeni sigselverenstorsportsgrenogpige/kvindefodboldharværetdenmest voksendesportsgrenoverlængeretid.mendeterifølgetilskuerstatistikkeni 3FeLigaen,97tilskuereigennemsnittet,ogifølgeprofessorVernerMøllerikke nogetsomharbidtsigfast.detbetyderatkvindefodboldharlavgradaf Brand Recall ogdenkombination,ersombeskrevetunderteoriafsnittet,ekstremfarlig foretbrand.vedatbrugeovenståendesmartnøgleordtilatskabe opmærksomhedomkringkvindefodboldvilderkunneskabesenhøjeregradaf BrandRecall. KvindefodboldiDanmarkbliverikkeisportentil topeofemine somellerseren kunstigsituationatværeisombrand,dertilerkonkurrencensimpelthenforstor iformafalleandrekvindeligsportsgrene,hvorafkvindehåndboldsamttennis nydermegetstørreopmærksomhed.menkankvindefodboldflyttesigfra øverstevenstrehjørne(thegravery)tilatnærmesigmidtenogdetøverste højrehjørne,vilderskedenændring,atforbrugeren/kundenrentfaktiskhardet medisineovervejelseratseenkvindefodboldkampellerkommepåstadion. (Aaker,Davis,2002) 5.3-Step-3-og-4- -Develop-brand-equity-and-brand-loyalty-- Step3og4berørerpåmangemåderdesammeområder,ogderforerdetoplagt atdrageparallellermellemdenmerværdiogloyalitetmankanskabeved fansene(smith,2008). Idenneanalysedelvilderudfradelicenskrav,derstillestilklubbernesammen medklubudviklingsprojektetanalyserespå,hvilketiltagderkandragesudfra teorienomkring,hvordanderkandannesmerværdiogbrandloyalitet.ligesåvil 35

37 derklarlæggeshvilkefaldgruberderkanvære,oghvadmanskalværesærlig opmærksompåatbevægesigvækfra.(irving,rein2006) Detatskabeidolerogstjernererenormtvigtigt,fordetatlideaf missinga starpower kanhavevæsentligårsagertilfrafaldellermangelpåfans(irving, Rein2006).NadiaNadim,somerlandsholdsspillerhar36.145som følger hendesfansidepåfacebook.detteersammenlignetmedenkendt håndboldspillersomlærkemøllerdobbeltsåmeget,somhar17.100fanspå hendesfacebookside.detbevidner,atdetermuligtatskabeidoler,ogatnadia Nadimeretgodteksempelpåat rideastar kanladesiggøre.deterdogikketil atsige,omdetharværetenbevidststrategifordbu ssideelleromnadianadim sompersonharenanderledesxefactoratbydeindmed,ogderforharkunnet trækkeekstramegetopmærksomhed.nadianadimersportsligtenprofilpådet danskekvindelandshold,menpernilleharderharogsåenhøjstatussomspiller pådendanskekvindelandshold.beggespillerevarnorminerettilåretskvindelig fodboldspillervedfodboldawardpåtv2i2012(sporten,tv2).pernilleharder hartilsammenligning kun 4.182likespåFacebook. Medovenståendeerdetbeviseligtatdetkanladesiggøre,atskabedisseidoler igennemsocialemediersomfacebook.enandengodidetilatskabeenstørre hypeomkringkvindeligfodboldspillerevilvære,atdbuudvælgernogle landsholdsspillereogorganisererhvordandeskal gæstetræne iandreklubber ogbesøgeskolermv. Klubbernekunnederudoverværestyremændforat3FeLigaspillernehaveen mentor funktionforungdomsspillereiklubben.dbukunnepassendeindføre licenskrav,medudpenslingafdearbejdsopgaverdererforbundetheri.detskal naturligvisikkeværeenstorarbejdsbyrde,mennoktilatungdomsspillerne kommertætterepå stjernerne ogderbliverskabtenfankulturogdermed nogleidolersompigernekanseoptil. Hvisdetteinitiativlykkedesvildetavlefleretilskuerepåstadionogdermed skabeenbedreatmosfære.detvildermedværeenbevidststrategidbusammen 36

Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau.

Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Forord Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Klubberne i hele Danmark bugner med glade piger, som vil spille fodbold,

Læs mere

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger.

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. FORORD Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. Det er mig en fornøjelse hermed at præsentere den nye licensmanual for sæsonen 2015/2016. Licenssystemet har til formål at

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen i Kvinde-DM 2015/2016

Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen i Kvinde-DM 2015/2016 Formanden har ordet Velkommen til endnu et år i DBU`s klublicenssystem for Elitedivisionen. Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen

Læs mere

DBU LICENSMANUAL - piger

DBU LICENSMANUAL - piger 1 FORORD Velkommen til en ny sæson med Licenssystem for pige ungdom. DBUs bestyrelse har besluttet at licenssystemet skal fortsætte i endnu en 3-årig projektperioder med start 01.07.2011. Dette medfører

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 Brøndby, den 8. december 2014 Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 DBUs klublicenssystem NordicBet Ligaen Ansøgning om licens for sæsonen 2015/2016 Kære klubber,

Læs mere

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015 Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV Sammenligner, konsekvenser og holdninger AGENDA Kravene Kapacitetsudnyttelse Kommunale holdninger STADIONKRAVENE FRA DBU Kravene

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Kære klubber har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold.

Kære klubber har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold. Kære klubber 2016 har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold. Kvinde A-landsholdet kvalificerede sig til EM i Holland til sommer. På hjemmebanen i Viborg blev det til lutter sejre og en målscore

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures)

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2015 Annex lx DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) A. Metode De vurderingsmæssige handlinger, der udføres

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

DBU UNGDOMS- og T-LICENSMANUAL, drenge

DBU UNGDOMS- og T-LICENSMANUAL, drenge 1 FORORD DBU s Herreeliteungdomsgruppe har hermed fornøjelsen at udgive Licensmanualen for licensperioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Licenssystemet har nu været i kraft siden 2008 hvor også DBU s

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

DBU T-LICENSMANUAL, drenge

DBU T-LICENSMANUAL, drenge 1 FORORD AUGUS 2011 DBUs licensudvalg, drenge, har hermed fornøjelsen at udgive Licensmanualen for den nye -licens gældende for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2013 Licenssystemets første treårige

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Børneungdomstrænermøde

Børneungdomstrænermøde Børneungdomstrænermøde FBI Fredensborg Stadion August 2014. Agenda 1. Indledning. 2. Nyt fra Bestyrelsen. 3. Udvikling fremfor resultat. 4. Lidt praktiske tema er (nyt fra sportsudvalget). 5. Kommunikation.

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Dansk Boldspil-Union 2015 DBU s Licenssystem, Manual for Ungdom, drenge januar 2015 1

Dansk Boldspil-Union 2015 DBU s Licenssystem, Manual for Ungdom, drenge januar 2015 1 DBU s Licenssystem, Manual for Ungdom, drenge januar 2015 1 FORORD DBU s Herreeliteungdomsgruppe har hermed fornøjelsen at udgive Licensmanualen for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Licenssystemet

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Taastrup FCs generalforsamling den 26.02.2013 BERETNING

Taastrup FCs generalforsamling den 26.02.2013 BERETNING Igen 2012 kan Taastrup FC melde om fremgang. Taastrup FCs generalforsamling den 26.02.2013 BERETNING Kvinderne har stabiliseret sig i 3F ligaen. Der ydes en stor indsats af trænerstaben samt af den sportslige

Læs mere

Præsentation. Forventningsafstemning

Præsentation. Forventningsafstemning Præsentation Forventningsafstemning Sæson 2013 Nuværende situation: Dårlige sportslige resultater Mindre underskud Overbelastet bestyrelse Temperaturen i klubben er lav OSC`s fremtidsstrategi OSC I fremtiden

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2015/2016. Indholdsfortegnelse. Indledning og generelle bestemmelser

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2015/2016. Indholdsfortegnelse. Indledning og generelle bestemmelser Formanden har ordet Med fremsendelse af denne Manual for 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) for 2015/2016, her ved indgangen til det nye år, har jeg samtidig mulighed for, at ønske klubberne og

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Elite Fodbold. Personlig udvikling Glæde og fornøjelse Tolerance Konkurrence

Elite Fodbold. Personlig udvikling Glæde og fornøjelse Tolerance Konkurrence Elite Fodbold FC Skanderborg 2020 What - hvad er målet? FC Skanderborg skal være Østjyllands førende videnscenter indenfor Fodbold (Drenge/Piger) - hvor vi igennem Personlig udvikling, Glæde og fornøjelse,

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsor koncept TERNDRUP 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsorstruktur Som sponsor i tilbydes De mulighed for eksponering indenfor fodbold. Denne eksponering vil primært være i de lokale medier. Bande-/måltavlesponsor

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012

Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012 Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012 Velkommen alle sammen, - en speciel velkomst til vores gæst fra DBU Thomas Jensen, samt Jørgen Dahl, der for andet år skal overrække Ries mindelegat. Jeg vil

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu? Indført godtgørelsesordning for alle trænere og ledere Grunduddannelse for trænere Taastrup FC tøj til trænere og ledere,

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

DBU s Klublicenssystem Manual for Superligaen 2015/2016

DBU s Klublicenssystem Manual for Superligaen 2015/2016 Formanden har ordet Med fremsendelse af denne manual for Superligaen for 2015/2016, her ved indgangen til det nye år, har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene et godt nytår.

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

DBUs Klublicenssystem Manual for Superligaen 2014/2015

DBUs Klublicenssystem Manual for Superligaen 2014/2015 Formanden har ordet Med fremsendelsen af denne Manual for Superligaen for 2014/2015 her ved indgangen til det nye år har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene et godt nytår. Om

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

7.1.1 Nedenfor er angivet de krav, som DBU stiller til en klubs stadion og træningsfaciliter. Følgende publikationer danner grundlag herfor:

7.1.1 Nedenfor er angivet de krav, som DBU stiller til en klubs stadion og træningsfaciliter. Følgende publikationer danner grundlag herfor: Kapitel 7 Krav til stadion og træningsfaciliteter 7.1 Indledning 7.1.1 Nedenfor er angivet de krav, som DBU stiller til en klubs stadion og træningsfaciliter. Følgende publikationer danner grundlag herfor:

Læs mere

Jeg vil gerne afslutningsvis takke dem, der har deltaget i udarbejdelsen af denne manual indeholdende Dansk Boldspil-Unions klublicensordning.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke dem, der har deltaget i udarbejdelsen af denne manual indeholdende Dansk Boldspil-Unions klublicensordning. FORORD Det glæder mig at kunne introducere Dansk Boldspil-Unions nye version af klublicenssystem. Hensigten med manualen er at opstille nogle minimumskrav for, hvad de klubber der deltager i SAS Ligaen

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for 1. division i Herre-DM 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel

Læs mere

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden 1 Indledning Nedsættelse og sammensætning. Gruppen er nedsat af BBUs bestyrelse, og er sammensat af følgende personer:

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

http://roskilde.dk/node/2413/submission/2407

http://roskilde.dk/node/2413/submission/2407 Indsendelse #2407 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2407 Side 1 af 2 20-01-2015 Forening IK Hellas Foreningens CVR nummer 19 655 687 Hvad søger du til? Belysningsanlæg på atletikstation

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020 SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER Vision 2020 i FC Skanderborg FCS PERSONLIG UDVIKLING GLÆDE OG FORNØJELSE VISION 2020 KONKURRENCE TOLERANCE Vision FC Skanderborgs vision er at spille smuk

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen.

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat 3.

Læs mere

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241 KAMPPROGRAM 215 Fredag den 14. august til søndag den 16. august Adresse: Stensballe Idræts Klub Stensballe Hallen Bygaden 57, 87 Horsens Tlf.: 7565 8191 Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette

Læs mere