Miljøkortlægning i storkøkkener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøkortlægning i storkøkkener"

Transkript

1

2 Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet

3 Miljøkortlægning i storkøkkener - erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener FødevareRapport 2000:18 1. udgave, 1. oplag, maj 2000 Fødevaredirektoratet Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Fødevaredirektoratet ISBN: ISSN: Pris: Kr. 88,- inkl. moms Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Prissatte publikationer købes i boghandelen eller hos: Statens Information Postboks 1103, DK-1009 København K. Tlf , Fax E-post: Bidrag fra: Faris S. Abdali, Maibrit Ahasverus, Ole Winther Christensen, Bo Frederiksen, Lisbeth Boye Jensen, Lene Marie Mikkelsen, Elizabeth Monas. Fødevaredirektoratet er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet står for administration, forskning og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Herunder varetages opgaver vedrørende dyreværn for Justitsministeriet. Regeldannelse, koordination, forskning og udvikling foregår i Fødevaredirektoratet i Mørkhøj. Kontrollen med fødevarer fra jord til bord og tilsyn med veterinære forhold varetages af de 11 fødevareregioner, som er oprettet pr. 1. januar Direktoratet består af ca. 540 årsværk, som er placeret i Mørkhøj og ca årsværk, som er fordelt på de 11 regioner. StorKøkkenCentret er Fødevaredirektoratets forsknings- og videncenter for offentlig kostforplejning, storkøkkener og catering. Storkøkkencentret gennemfører forsknings- og udviklingsopgaver og udgiver publikationer for storkøkkener. Storkøkkencentrets hjemmeside på adressen indeholder nærmere informationer. Synspunkter og holdninger i rapporten er et udtryk for projektets resultater, og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Fødevaredirektoratets. Det er tilladt at citere mindre dele af rapporten, når det sker med tydelig kildeangivelse.

4 Forord Denne publikation sammenfatter en række af de erfaringer, personalet i 14 af Københavns Amts mindre institutionskøkkener har gjort med miljøkortlægning. Med udgivelsen af disse erfaringer er det hensigten dels at inspirere personalet i mindre storkøkkener til at gå mere systematisk til værks med miljøarbejdet, dels at give et grundlag for at sammenligne de køkkener, der allerede er gået i gang. Resultaterne kan bruges som en indikator for, hvilke forhold der gør sig gældende i institutionernes miljøarbejde, hvilke barrierer der kan opleves og hvilke resultater, der kan nås. Tak til de 14 køkkener, der har udført et stort stykke arbejde på trods af diverse barrierer og problemer: KAP Nybrogård, Vestervænget, Amtsplejehjemmet Slotsvænget, Børne- og ungdomspensionen Ågården, Damsager, Center for Døve, Jonstrupvang, Behandlingshjemmet Hvidborg, Værkstedcenteret Espevangen, Elleslettegård, Gladsaxe gymnasium, Tårnby gymnasium, Schneeklothcenteret, Værkstedcenteret og Sandtoften. Publikationen er en del af et større projekt, Projekt Grønt Køkken, der i årene har arbejdet med miljøstyring, grønne regnskaber og efteruddannelse i amtslige institutionskøkkener. En del af arbejdet gik ud på at kortlægge ressourceforbrug som ofte er et ukendt område for disse køkkener. Resultatet er blevet, at 14 mindre institutionskøkkener gennemførte en miljøkortlægning indenfor hovedområderne el, vand, affald og indkøb. Ud over deltagelse i Projekt Grønt Køkkens kursus i Praktisk Miljøarbejde modtog køkkenerne vejledning og instruktion af projektets miljømedarbejdere. Arbejdet med kortlægningerne i køkkenerne har båret præg af en løbende udvikling. Køkkenerne har kortlagt på forskellige tidspunkter og derfor arbejdet med vejledninger på forskellige niveauer. Det betyder at forskellige områder er kortlagt på de forskellige institutioner, og at kortlægningen ikke er ens gennemført. Desuden er der store forskelle på institutionernes adfærd- og forbrugsmønstre. Store forskelle inden for de enkelte institutionstyper, gør det svært at generalisere og konkludere. Samarbejdspartnere Maibrit Ahasverus har været projektleder på denne udgivelsen som er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Amt ved Centralkøkkenet/Projekt Grønt Køkken på Amtssygehuset i Glostrup samt Fødevaredirektoratets Storkøkkencenter. Tak til Maibrit Ahasverus, Lisbeth Boye Jensen, Lene Marie Mikkelsen og Elizabeth Monas fra Projekt Grønt Køkken for deres store indsats, og til Københavns Amt Centralindkøb Miljøgruppen, Faris S. Abdali, Ole Winther Christensen og Bo Frederiksen der velvilligt ydede værdifuld assistance. Da projektet sluttede pr. 30/ , blev udgivelsen forankret i Fødevaredirektoratet. Tak til Tine Skriver og Mette Elsig fra Fødevaredirektoratets Storkøkkencenter.

5

6 Indhold 1 Miljøkortlægning - vejen til det grønne regnskab De vigtige nøgletal Erfaringer med miljøkortlægning Nøgletal fra miljøkortlægningen Indkøb Elforbrug Vandforbrug Affald Hvorfor skal vores køkken have et grønt regnskab? Erfaringer med grønne regnskaber Referencer Nyttig litteratur BILAG: Diagrammer med fordeling af ressourceforbrug for de 14 institutioner... 39

7

8 1 Miljøkortlægning - vejen til det grønne regnskab En miljøkortlægning er en undersøgelse af forbruget af råvarer, produkter, energi, vand, produktion af affald samt udledninger til luft og vand fra en virksomhed eksempelvis en institution eller det enkelte køkken. Hovedformålet med en miljøkortlægning er at sikre, at et køkken kender sine miljøforhold til bunds for at kunne dokumentere forholdene i et grønt regnskab og prioritere sit miljøarbejde. Et grønt regnskab er en samlet rapportering af et køkkens miljøforhold. Et grønt regnskab giver overblik over, hvordan et køkkens forbrug af ressourcer (energi, vand, råvarer og produkter) samt udledninger til jord, vand og luft påvirker det omgivende miljø. I nedenstående figur er vist en model for, hvordan et køkken påvirker miljøet. INPUT Råvarer Produkter Energi Vand OUTPUT Mad Røg/damp/mados Spildevand Affald Figur 1 Eksempel på et institutionskøkkens ressourceforbrug og påvirkning af miljøet Hvorfor kortlægge? Gennem miljøkortlægning lærer I jeres køkken bedre at kende. I finder de steder, hvor forbruget af ressourcer som eksempelvis el og vand er unødigt stort, og som derfor udgør den største belastning for miljøet såvel som jeres køkkens økonomi. Hvordan kortlægges? En miljøkortlægning skal gennemføres systematisk for at sikre, at intet bliver glemt. Det bedste er at starte med at lave en liste over alle aktiviteter i jeres køkken. I de fleste institutionskøkkener vil en sådan liste se nogenlunde ud som vist på næste side: 7

9 Aktiviteter i et storkøkken: indkøb grønttilberedning madlavning rengøring opvask varmholdning opbevaring oplagring emballering belysning sanitet Når I har udarbejdet en liste over samtlige aktiviteter i jeres køkken, skal I overveje, hvordan I påvirker miljøet gennem hver enkelt aktivitet. Til dette kan I hente inspiration i nedenstående eksempel: FORBRUG MADLAVNING PRODUKTER/ UDLEDNINGER Fødevarer El Gas Vand Figur 2 Flowdiagram for en udvalgt aktivitet Færdige retter Affald Madaffald Mados Spildevand med madrester Resultatet bliver en liste over forskellige miljøpåvirkninger, som I skal vurdere og prioritere ved hjælp af kriterier. Kriterierne er beskrevet i Vejledning til et grønt regnskab - for et institutionskøkken (Storkøkkencenterets hjemmeside: www. foedevaredirektoratet.dk/skc). Det er kun de væsentlige miljøpåvirkninger, I skal indsamle data for. En analyse af miljøpåvirkninger fra Centralkøkkenet på Amts Sygehus i Glostrup viste, at de væsentlige miljøpåvirkninger fra dette institutionskøkken stammer fra de fire hovedområder: indkøb elforbrug vandforbrug produktion af affald 8

10 I en indledende miljøkortlægning kan I indsamle data f.eks. for jeres totale forbrug af el og vand samt datal for indkøb af de største varegrupper. Jeres forbrug skal efterfølgende omregnes til nøgletal. Et nøgletal udtrykker forholdet mellem hvad køkkenet bruger af ressourcer i forhold til sin produktion. Nøgletal muliggør sammenligning dels af jeres eget forbrug fra år til år, dels i forhold til tilsvarende køkkeners forbrug. Nøgletal for storkøkkener kan være et tal, der udtrykker forholdet mellem input og output, det vil sige, hvad køkkenet bruger af ressourcer i forhold til dets produktion. På baggrund af de beregnede nøgletal, kan I beslutte, hvordan I yderligere kan gøre noget ved et eller flere områder med en endnu mere detaljeret kortlægning af områderne. Med tiden kan I udvikle systemer til løbende at registrere data, så en opdatering af jeres tal for produktion og forbrug bliver hurtigere og nemmere. Læs mere om nøgletal i næste kapitel De vigtige nøgletal. Indkøb Kortlægning af indkøb af fødevarer og drikkevarer er især relevant, hvis jeres køkken ønsker at gå i gang med en hel eller delvis omlægning til brug af økologiske varer i køkkenets produktion. Her er det vigtigt at kende de økologiske varers andel af det totale vareforbrug, og det forudsætter, at I kender jeres nuværende forbrug af varer. En kortlægning af indkøb af henholdsvis konventionelle og økologiske fødevarer gør det muligt for jer at vurdere de økonomiske konsekvenser ved omlægningen. Samtidig kan I dokumentere over for arbejdsgiver, myndigheder og køkkenets brugere, at I benytter økologiske varer. Læs mere i "Økologiske fødevarer i storkøkkener en vejledning til omlægning. Køkkenet kan udarbejde et skema, der viser mængder og priser for henholdsvis konventionelle og økologiske varer. Med 9

11 et sådan skema er det muligt for jer at aflæse om jeres omlægning går i den rigtige retning. Nedenstående er et eksempel på et sådant skema. Skema 1 Eksempel på anvendelse af registreringsark Konventionelle Fødevarer Vare Indkøbt Pris Vare mængde (kg) (kr.) Letmælk 550 Letmælk 500 Økologiske fødevarer Indkøbt mængde (kg) Pris (kr.) Sødmælk 200 Sødmælk 150 Mel 150 Mel 100 Kartofler 250 Kartofler 150 Men også andre indkøb er vigtige at kortlægge; ikke kun føde- og drikkevarer. F. eks. er rengøringsmidler og engangsemballage ofte tunge poster, både i indkøb og med hensyn til miljøbelastning. For disse varer er det også vigtigt at registrere andelen af miljømærkede varer. Elforbrug Når I skal måle forbruget af el for udstyr, som er tilsluttet strøm ved stik i elkontakten, kan I med fordel benytte elmålere, der kan måle forbruget på det enkelte apparat. Elmålere kan lånes hos det lokale elselskab. Elforbruget for fasttilsluttede elapparater kan ikke måles på denne måde. Her må I bruge beregninger, oplysninger fra fabrikant og leverandør eller få foretaget en måleregistrering af en autoriseret elinstallatør. Til kortlægning af elforbruget kan NESA s apparatliste bruges som hjælp (se Kortlægning af elforbruget kan være vanskelig - specielt kortlægning for køl, frys og ventilation kan volde problemer, fordi mange faktorer har indflydelse på køle kompressorers og ventilationsanlægs elforbrug. Men da der er tale om storforbrugende apparater, er det vigtigt, at I prioriterer målinger af disse apparaters elforbrug højt. Vi anbefaler, at I måler elforbruget i køkkenet i videst muligt omfang, specielt på køle- og fryseskab, der kører hele døgnet samt på apparater med en effekt på mere end 20kW. På apparater som er fastinstallerede, og hvor effekten på det enkelte apparat er større end 20 kw kan en måleregistrering bestemme forbruget ved en måling i løbet af nogle få driftstimer. Varierer elforbruget meget, skal målingen foretages over en periode af f.eks. 14 dage for at give et dækkende billede. Vandforbrug Det mest nøjagtige billede af jeres køkkens forbrug af vand fås ved systematisk at aflæse vandmålere. Vandmålere, der måler det samlede forbrug for et køkken, er en hjælp, men det er ikke nok. En måling af det samlede forbrug siger nemlig ikke 10

12 noget om, hvordan forbruget er fordelt på de enkelte aktiviteter i køkkenet. Kortlægningen af vandforbruget bliver mere præcis og nemmere at gennemføre, hvis I får installeret vandmålere på samtlige tapsteder og vandforbrugende apparater i køkkenet. En vandmåler koster ca. 300 kr. og er et godt redskab til miljøkortlægning.de grønne afgifter på vand afspejler, at vand er en vigtig indikator for miljøet. Afgifterne bevirker, at vandmålere er en god investering på længere sigt. Hvis I ikke har eller kan få installeret vandmålere på de forskellige tapsteder, må I beregne vandforbruget på hver eneste vandforbrugende installation i køkkenet ved hjælp af stopursmetoden. Vandforbruget på det enkelte tapsted er bestemt af vandstrømmen målt i l/sek. og den tid der er åbent for tapstedet (benyttelsestiden). Vandstrømmen afhænger meget af den bruger, der benytter tapstedet. I må derfor skønne jer frem til en gennemsnitlig åbningsgrad for vandstrømmen. Til målingen skal I benytte en spand og et stopur. Sæt et mærke ved 5 liter i spanden. Åben for vandet og start samtidig stopuret. Når vandet når op til 5 liter mærket i spanden, stopper I uret. Har det taget 50 sekunder at fylde 5 liter i spanden, kan vandstrømmen beregnes som 5 liter/50 sekunder, det vil sige 0,1 l/sek. Det samlede vandforbrug på tapstedet beregnes herefter, som vandstrømmen gange benyttelsestiden pr. dag. Dette forbrug omregnes til brugsdage på et år, derved fremkommer jeres totale vandforbrug for det pågældende tapsted. Produktion af affald Det er karakteristisk for affald, at der i lovgivningen allerede er taget stilling til miljøindikatorer og dermed affalds betydning for miljøet. Derfor er det i henhold til lovgivningen relevant for jeres køkken minimum at kortlægge det affald, der skal sorteres nemlig: 11

13 Pap Dagrenovation Fedt Madaffald Herudover kan kommunen forlange, at affaldet opdeles i yderligere fraktioner. Kravene til affaldssortering kan finde i kommunens affaldsregulativer. Det vil være relevant efter opdelingen af affaldet i fraktioner at opgøre mængden af affald pr. uge. Affaldet opgøres i mængde. Det er derfor en god ide, at køkkenet anskaffer sig en gulvvægt f.eks. en almindelig personvægt en til vejningen. I mange tilfælde har renovationsbilen, der afhenter affaldet en vægt på bilen som også kan benyttes. Storkøkkener med mere end 100 kg madaffald pr. uge skal frasortere dette og sende det til oparbejdning til dyrefoder. 12

14 2 De vigtige nøgletal En miljøkortlægning kan give et her og nu billede af jeres køkkens forbrug af råvarer, produkter, energi, vand og affaldsproduktion. Umiddelbart kan I sammenligne nøgletallene for forbruget fra jeres eget køkken med nøgletallene fra de 14 mindre institutionskøkkener, som denne bog omhandler. Men jeres egen miljøkortlægning bliver først rigtig interessant, når I gentager alle aflæsninger og beregninger for på den måde at blive i stand til at aflæse udviklingen i jeres eget forbrug og vurdere, om I nåede de mål, I havde sat for jeres miljøarbejde. Beregning af nøgletal Ressourceforbruget i det enkelte køkken afhænger af produktionens størrelse, der igen afhænger af antal brugere og antal måltider. Derfor har vi delt de kortlagte køkkener op i tre kategorier: Døgninstitutioner Døgn-/daginstitutioner Daginstitutioner Nøgletallene for forbrug i de 14 institutionskøkkener er beregnet ud fra følgende formel: Årligt totalforbrug Antal måltider pr. år Antallet af måltider på døgninstitutionerne er opgjort til 3 måltider pr. bruger pr. dag. Antallet af måltider på daginstitutionerne er opgjort som antallet af brugere baseret på oplysninger fra lederen af køkkenet. For gymnasierne er tallene usikre, da der er regnet med det samlede antal brugere på institutionen, og således ikke det faktiske antal kunder i kantinen. Nøgletallene fra gymnasierne er som følge heraf meget lave i forhold til de andre institutioner. Et mere præcist tal for kantinens kunder kan fås ved fx at opgøre antal af ekspeditioner pr. dag i en passende periode. Som en grov tommelfingerregel kan antallet af ekspeditioner i så fald blive lig med antallet af måltider, der igen er lig antallet af kunder i kantinen Sammenligning af nøgletal Resultaterne i en kortlægning kan være mere eller mindre nøjagtige. Sammenligning af resultater fra forskellige køkkeners miljøkortlægning skal derfor foretages med forbehold. Fejlmargen afhænger blandt andet af, om det enkelte køkken har måler på vand og el, eller om kortlægningen er baseret på skøn og beregninger. Når I sammenligner jeres nøgletal med andre køkkeners, skal I være opmærksom på, at I sammenligner jer med køkkener på institutioner af samme type som jeres. 13

15 Jo grundigere kortlægningen udføres, jo mere præcis og bedre sammenlignelige bliver resultaterne. Ved beregning af nøgletal kan begrebet måltider være defineret forskelligt fra køkken til køkken. F.eks. kan et plejehjemskøkken definere et måltid som hovedret plus biret, mens et gymnasiekøkken kan definere salg af en toast som et måltid. Når I sammenligner jeres nøgletal med andre køkkeners, skal I være opmærksom på, at I sammenligner jer med køkkener på institutioner af samme type som jeres. Ressourcer bliver typisk opgjort som forbrug pr. år. Her skal I derfor huske, at nogle institutionskøkkener er åbne 365 dage om året, mens andre f.eks. køkkener på gymnasier typisk er åbne 220 dage om året. Det er derfor vigtigt at kende antallet af driftsdage pr. år for de enkelte køkkener. Få mere at vide Hvis I ønsker at vide mere om miljøkortlægning, kan vi anbefale kurser i praktisk miljøarbejde ved diverse uddannelsesinstitutioner bl.a. AMU, Økonomaskolen, Tekniske skolers levnedsmiddellinjer. Kurserne er en kombination af teoretisk undervisning og praksis, hvor kursisterne får til opgave at kortlægge miljøpåvirkningerne på deres egen arbejdsplads. Kurserne giver således forståelse af det omgivende miljø samt praktiske erfaringer med at miljøkortlægge. En detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden ved miljøkortlægning af de fire hovedaktiviteter finder I desuden i kortlægningsvejledningerne på diskette, som er ilagt Den grønne Køkkenguide Miljøhåndbogen. Kortlægningsvejledningerne finder I også på Storkøkkencentrets hjemmeside:www.foedevaredirektoratet.dk/skc. 14

16 3 Erfaringer med miljøkortlægning I miljøkortlægningen har deltaget i alt 14 mindre institutionskøkkener fordelt på tre forskellige typer institutioner: døgninstitutioner, døgn-/daginstitutioner og daginstitutioner. Køkkenerne har deltaget i et udviklingsprojekt under Projekt Grønt Køkken, hvor metoder og redskaber til miljøkortlægningen løbende blev Erfaringer viser, at en miljøkortlægning kan være både besværlig og tidskrævende. Derfor er det bedre at begynde i det små end at gå i stå. udviklet. Begrænsede personaleressourcer i køkkenerne samt det faktum at medarbejderne skulle vænne sig til at indtænke miljøarbejdet i den daglige drift har betydet, at køkkenerne har kortlagt i det omfang, de fandt det muligt for netop deres køkken. Derfor er de samme områder ikke blevet kortlagt i samtlige køkkener, og de enkelte områder er ikke nødvendigvis blevet kortlagt fuldstændigt i de enkelte køkkener. Indkøb Mange mindre køkkener har aldrig foretaget en systematisk registrering af deres indkøb. Ofte ligger køkkenerne slet ikke inde med data om deres indkøb, fordi økonomikontoret i institutionen indsamler alle fakturaer. Det betyder, at personalet i køkkenet kan bruge meget tid på at indsamle oplysninger og data om indkøbene, både fra deres egen institution, leverandører og producenter. Fakturaerne bliver som regel opgivet i pris og ikke i mængde. Det er vigtigt, at I udvælger nogle miljømæssige vigtige varegrupper til kortlægning f.eks. fødevarer og drikkevarer, rengøringsmidler og engangsemballage. Til gengæld skal kortlægningen af de valgte varegrupper være grundig og systematisk, hvis kortlægningen efterfølgende skal kunne bruges til at udregne nøgletal og gennemføre en egentlig miljøstyring. Det er værd at huske på, at det nok er et stort arbejde at kortlægge første gang. Men efterfølgende bliver det lettere, fordi I da har udviklet metoder til registrering, eksempelvis i form af rutiner til at systematisere fakturaer og evt. løbende registrering/indtastning i tabeller på computer. Gode råd om indkøb For at lette arbejdet med kortlægning af indkøb, kan I som det første bede jeres leverandørerne om at angive vægtmængder for indkøb på fakturaerne. Alle indkøb skal opgøres i kg. Herefter kan I indsamle fakturaer for en passende periode - gerne et helt år, hvis der er store sæsonudsving. Elforbrug Elkortlægning på daginstitutionerne Schneeklothcenteret og Sandtoften blev udført ved hjælp af elmålere. Resultaterne viser, at særligt elforbruget til køle-og fryseskabe er større, end vi umiddelbart kunne se på baggrund af det beregnede forbrug. Elforbruget for køle- og fryseskabe er svært at beregne, fordi mange 15

17 faktorer har indflydelse på forbruget. Det er faktorer som fx køle- eller fryseskabets placering i forhold til varmekilder, hvor ofte de bliver åbnet, om der er snavs på kompressorens køleflader, utætte lister m.m. Skema 2 Beregnet og målt forbrug af el på Sandtoften - Køleskab med frys effekt 0,125 kw Beregnet forbrug/døgn KWh Målt forbrug/døgn KWh 1,20 2,75 Det ses tydeligt i skema 2, at det reelle (målte) forbrug på Sandtoftens køleskab er mere end det dobbelte af det beregnede (teoretiske) forbrug. Derfor må det eneste rigtige siges at være, at man så vidt muligt benytter elmålere ved kortlægning af sit køkkens elforbrug. Resultater fra elmålinger kan være meget overraskende læsning, og de kan blive gode argumenter for udskiftning af ældre elslugende apparater. Elforbruget kan også findes ved beregning ud fra formlen: Elforbrug = (installeret effekt) x (udnyttelsesgrad) x (driftstimer) Eksempel på beregning af elforbrug for et køleskab Elforbrug = 0,5 kw x 0,40 x 8760 h =1.533 kwh/år Der er ganget med faktor 0,40, da det i dette tilfælde er vurderet, at køleskabet, selvom det er tændt hele tiden, har et reelt forbrug på ca. 40% af dets tændtid. Det skyldes, at udstyret er termostatstyret. Gode råd om elforbrug Undersøg altid elapparatets effekt på mærkepladen. En grov tommelfingerregel for beregning af elforbrug til varmeudstyr er, at tændtiden udgør ca. er 50% af benyttelsestiden, p.g.a. termostatregulering. Derfor skal effekten (kw) ganges med en faktor 0,5. For lysstofrør skal effekten ( W) ganges med en faktor 1,2, fordi lystofsrøret bruger lidt mere el, når er tændt, end der står på lysstofsrørets mærkeplade. 16

18 Vandforbrug På døgn-/daginstitutionen Jonstrupvang, hvor vandmålere blev installeret ved samtlige tapsteder, undersøgte vi om beregning af vandforbruget ved hjælp af stopur har stor usikkerhed. Det viste sig, at beregninger stemte udmærket overens med aflæsninger af vandmålerne. Kortlægningen med stopursmetoden viste, at usikkerheden især er bestemt af, hvor længe der bruges vand under den enkelte tidsmåling. Hvis der f.eks. kun tappes vand i 5-10 sekunder, vil den tid, der medgår til at stoppe uret betyde relativ mere, end hvis der tappes vand i 1-2 minutter ad gangen. Det er derfor en god idé at øve sig lidt, før de egentlige målinger foretages. Eksempel på beregning af vandforbrug til afskylning før opvask: Med stopursmetoden konstaterer I, at det tager 10 sekunder at skylle en kurv med opvask. Vandstrømmen for det pågældnede tapsted var beregnet til 0,1 liter/sekundet, og I brugte 10 sekunder til skylning af en kurv. Det svarer til: 0,1 liter /sek x 10 = 1 liter pr. kurv Hvis køkkenet vasker 100 kurve pr. dag samtlige 365 dage på året kan det årlige vandforbrug til afskylning af opvask beregnes som: 1 liter/kurv x 100 Kurve x 365 dage = liter/år svarende til 36,5 m3 vand/år. Gode råd om vandforbrug Vandkortlægning giver de bedste resultater, hvis køkkenet anskaffer sig vandmålere på alle tapsteder. Metoden med stopur kan dog give gode resultater, hvis I sammenligner det samlede vandforbrug fra diverse tapsteder med aflæsning af hovedvandmåleren i køkkenet. Produktion af affald Køkkenerne har på forskellig vis prøvet at reducere mængden af produceret affald. På døgn-/daginstitutionen Jonstrupvang holdes høns, som får grøntaffald fra køkkenet. De fleste køkkener har lavet aftaler med leverandører om tilbagetagning af emballage, det drejer sig mest om plastdunke, trækasser, papkasser og flamingokasser. Gode råd om affald Madspild er en relevant fraktion at kortlægge under produktion af affald. Madspild er en vigtig miljøfaktor i relation til affald, men også i relation til indkøb. Den største reduktion på madaffald kan I opnå ved at producere den mad som brugerne vil spise. Anskaf jer en god gulvvægt til at veje affaldet. 17

19 På daginstitutionen Espevangen har køkkenet et lille komposteringsanlæg, mens man på døgninstitutionen Damsager genbruger glas. TRE KØKKENERS HISTORIE På tre af de 14 institutioner, som Projekt Grønt Køkken har indhentet kortlægningsresultater fra, har vi interviewet køkkenlederne. To af de interviewede køkkenledere gennemførte en miljøkortlægning, men den tredje måtte opgive. Læs her om deres erfaringer med miljøkortlægning. Sidegevinsten var vigtigst Efter at have prøvet at miljøkortlægge kunne Inger Hoffmann konstatere, at kantinen på Tårnby Gymnasium faktisk ikke kan spare mere på vand, el og engangsemballage. Vi fandt ud af, at vi allerede sparer, så meget vi kan. Vi havde det på fornemmelsen, men det var rart at konstatere, siger Inger Hoffmann, leder af kantinen på Tårnby Gymnasium, som har 520 elever og 70 lærere. Kantinen har to fastansatte medarbejdere og to i jobtræning. Vi startede med at se på vores forbrug af vand. Vi talte, hvor mange gange vi brugte opvaskemaskinen og gangede med, Det var rart at finde ud af, at hvor mange liter den bruger, og vi målte, det havde nyttet - og det kunne hvor meget vand der løber ud af vandhanerne. Vores forbrug var ikke overraskende medarbejderne også se, især fordi de selv foretog målingerne op om at spare på vandet og fylde opvaske- stort, men det er nok, fordi jeg altid har råbt maskinen. Det var rart at finde ud af, at det havde nyttet - og det kunne medarbejderne også se, især fordi de selv foretog målingerne, siger Inger Hoffmann. 18

20 Ovnen tændt hele tiden Kantinen fik hjælp af medarbejdere fra Projekt Grønt Køkken til at beregne elforbruget. Kantinen har fryser, køleskab og mange små maskiner foruden en toaster og en ovn. Både toaster og ovn er tændt i hele kantinens åbningstid, og det kan ikke være anderledes, fordi der hele tiden skal bages, varmes og ristes. Så der kan ikke spares. Måske kunne nyt køleskab og fryser spare elektricitet, men det er en anden konto, siger Inger Hoffmann. Kantinen har opgjort sine indkøb for 10 dage og vejet affald. Det bliver ikke sorteret, fordi det grønne affald kun udgør omkring 2 kilo om dagen. Engangsemballage havde vi allerede skåret ned, siger Inger Hoffmann. Tidligere stod engangstallerkenerne fremme til brug for dem, der købte brød, men det betød, at kunderne ikke lagde mærke til, om de tog 1 eller 5, så lagde vi servietter i stedet - dem tog de 20 af. Nu har vi beholdere med non-stop servietter. De er lidt dyrere i indkøb, men sværere at tage, så dem bliver der ikke brugt nær så mange af. Kunder der vil have engangsbestik uden at købe mad skal betale 50 øre pr. del. Eleverne får termokrus til kaffen, mens vi opfordrer lærerne til at have deres egne krus med, så vi sparer på opvasken. Tænker mere over tingene Sidegevinsten ved miljøkortlægningen er, at vi tænker mere over tingene i det hele taget, både over hvad vi bruger, og hvad vi plejer at smide væk. Og det er næsten det vigtigste, synes Inger Hoffmann. Helt konkret har det betydet, at kantinen ikke længere smider de mange plasticbeholdere ud som kommer med for eksempel slik. De går videre til fysik- og kemilærerne, som bruger dem i undervisningen og til pedellerne som bruger dem til søm og skruer. Papkasser og flamingokasser tager leverandørerne med tilbage. Vi går ind for genbrug, hvor vi kan, siger Inger Hoffmann. Sparede på el - men ikke på plasticposer Det duer ikke at være alene om en miljøkortlægning, erfarede Knud Dybvad, leder af køkkenet på børne- og ungdomspensionen Ågården. Vi har sparet elektricitet ved at skifte de gamle køleskabe og frysere ud med nye og ved at skifte elektriske pærer ud med nogle, der tænder og slukker automatisk på gangene. Vi prøvede også at spare på plasticposerne, men det gik ikke, fortæller Knud Dybvad, leder af køkkenet på Børne- og Ungdomspensionen Ågården i Ishøj. De plasticposer, han omtaler, er fryseposer med boller, som pædagogerne henter til børnene. Han prøvede med større poser for at bruge færre af dem, men det gik ikke. Pædagogerne synes, det er nemmere med de små poser og vendte hurtigt tilbage til dem. Børne- og ungdomspensionen er for børn med akutte problemer. Der er plads til 22 børn og unge, som kommer, når de af en eller anden grund ikke kan være hjemme. De skal siden videre måske til andre institutioner. Det er hårdt belastede børn, der kommer i pensionen, og personalet har derfor rigeligt at gøre med at tage sig af dem. Så selv om viljen er der, har de meget lidt overskud til at tænke på for eksempel miljøkortlægning og grønt regnskab. 19

21 Ikke tid til os Det har køkkenleder Knud Dybvad til gengæld gjort. Han har deltaget i Projekt Grønt Køkkens kurser og resultatet blev en besparelse på elektricitet. Han ville også gerne gøre noget ved vandforbruget, men har ikke kunnet få et VVS-firma til at give et tilbud på en vandmåler. Firmaerne har simpelthen så meget at lave, at de ikke gider interessere sig for en lille sag som vores, siger Knud Dybvad. Hans største problem er, at han er meget alene om det grønne projekt, og det dur ikke, har han erfaret. Hvis indsatsen skal nytte, skal hele huset være med og bakke Vi har alle en budgetramme, men der er forskellige måder at udfylde dem på, og jeg er sikker på, vi kan inspirere hinanden. For selv om man synes, man gør det bedste selv, kan der sagtens være ideer at hente hos andre op om sagen. Det lod sig gøre med el-pærerne, men ikke med vaskepulver og rengøringsmidler. Knud Dybvad har indført vaskepulver der belaster miljøet mindre. Det er samtidig billigere end det vaskepulver, institutionen bruger, men det er endnu ikke lykkedes at få rengøringspersonalet til at skifte mærke, selv om det kun kræver, at de ændrer indkøbsvaner. Kan lære af hinanden Knud Dybvad har kortlagt alle køkkenets indkøb i mængder og beregnet, hvor meget mel, mælk, kød, grønt og andet køkkenet køber om året. Hvis andre køkkener gør det samme, kan vi sammenligne og måske lære af hinanden. Vi har samme budgetrammer, men der er forskellige måder at udfylde dem på, og jeg er sikker på, vi kan inspirere hinanden. For selv om man synes, man gør det bedste selv, kan der sagtens være ideer at hente hos andre. Selv har Knud Dybvad blandt andet valgt, at der skal være 3-4 slags frisk frugt til børnene hver dag, ligesom han har skiftet olien ud med en økologisk. I det hele taget køber Knud Dybvad så grønt som muligt for pengene. Men skal det grønne regnskab virkelig blive til noget, skal det komme som et krav ovenfra. Det er de langsigtede politiske beslutninger der skal give løftet. Hvis de ikke tages, bliver vi bare ved med at humpe afsted, siger Knud Dybvad. Det skal komme som krav oppefra Susanna Papp prøvede at indføre grønt regnskab på Blå Kors behandlingshjem, men måtte opgive på grund af mangel på tid og opbakning. Det skal komme som et krav oppefra, ellers er det ikke muligt at indføre grønt regnskab her, siger Susanna Papp, leder af køkkenet i Blå Kors behandlingshjem i Tåstrup. Behandlingshjemmet tager imod alkoholikere og har plads til 24 indlagte plus omkring 10 dagbrugere. I køkkenet arbejder foruden Susanna Papp en køkkenassistent og frivillige hjælpere. Desuden kommer hjemmets brugere og medarbejdere i køkkenet. Susanna Papp startede på miljøkortlægning i køkkenet, men måtte give op. Der var ikke tid i den travle hverdag, så hun kunne ikke følge de kurser, hun gerne ville og 20

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Du er dem du spiser sammen med

Du er dem du spiser sammen med Du er dem du spiser sammen med - et brugerperspektiv på den offentlige måltidsservice Forfatter Jens Kofod Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Du er dem du spiser sammen

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Udarbejdet af: Anne Lassen, Danmarks Fødevareforskning (design, kvantitativ evaluering,

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere