Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver."

Transkript

1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske

2 Udgivet af University College Lillebælt, maj 2014 Layout: Troldborg Design DTP og tryk: PrinfoVejle ucl.dk Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

3 Indhold Administrationsbachelor... 4 Bioanalytiker... 6 Ergoterapeut... 8 Fysioterapeut Lærer Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Praktiske oplysninger side 3

4 ODENSE Administrationsbachelor Professionsbachelor i offentlig administration Vil du have en nøglerolle i offentlige og private virksomheder, hvor analyser, overblik og god service er i fokus? Som administrationsbachelor får du en bred samfundsfaglig uddan nelse, der åbner dørene til en karriere inden for både offentlig administration og det private erhvervsliv. Den faglige profil Uddannelsen varer 3 ½ år og er delt op i 13 moduler. 9 moduler er obligatoriske og 4 moduler er valgmoduler: Modul 1: Politik og samfund, Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer, Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration, Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration, Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring, Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor, Modul 7-10: Valgmoduler, Modul 11: Praktik, Modul 12: Viden og vidensformer i praksis, Modul 13: Bachelorprojekt. I løbet af de obligatoriske moduler får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for mange fagområder: jura, økonomi, samfundsvidenskabelig metode, organisationsteori, innovation, kommunikation og kvalitetssikring. I valgmodulerne kan du vælge efter dine særlige interesser inden for fx beskæftigelsesområderne Velfærd, Human resource, Økonomi, Beskæftigelsesindsats, Uddannelses- og erhvervsvejledning, Skatte- og afgiftsområdet. På vores hjemmeside kan du se videoklip med studerende, der fortæller om hvorfor de har valgt at læse til administrationsbachelor og hvad de har arbejdet med i praktikken. ucl.dk/administrationsbachelor Praktik På uddannelsens tredje år kommer du i en obligatorisk praktik i fire måneder, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Praktikken har en arbejdsuge på 37 timer om ugen. Den er ulønnet, men studerende kan få SU under hele forløbet. Vi garanterer, at alle studerende kan få en praktikplads inden for uddannelsens geografiske område: Fyn, Langeland, Fredericia og Vejle. Job og karriere Der er stort behov for medarbejdere med særlig talent for overblik og koordinering, styr på øko nomi og flair for at skabe effektive arbejdsgange på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Studiet retter sig mod mange forskellige jobs og arbejdsområder. Måske kan du se dig selv i et af eksemplerne nedenfor? Personalekonsulent. Vil du arbejde med rekrutte ring, kompetenceudvikling og personalejura, eller vurdere arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel? Projektleder. Tag plads ved bordenden og vær med til at udvikle og evaluere nye projekter inden for velfærdsområdet eller beskæftigelsesområdet. Økonomikonsulent. Kan du jonglere med beregninger, investeringsforslag og budgetlægning? Grib regnemaskinen og styr finansieringen af nye projekter på plads. Styringskonsulent. Analyser og vurder privatpersoners og virksomheders skatteforhold og rådgiv om afgifts- og momsområdet. Uddannelses- og erhvervsvejleder. Arbejd tæt sammen med enkeltpersoner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at finde vej gennem karrierejunglen. Vælg mellem to studieformer Du kan blive administrationsbachelor på to måder: gennem et traditionelt studieforløb eller via en it-baseret uddannelse. Begge kræver en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsarbejde. Men den it-baserede studieform er tilrettelagt, så du kan have et deltidsjob ved siden af uddannelsen. Traditionel studieform Undervisning på uddannelsesstedet hver uge. Derudover arbejder du med opgaver individuelt og i studiegrupper, både på uddannelsesstedet og via it-baseret kommunikation. side 4

5 ADMINISTRATIONSBACHELOR It-baseret studieform Cirka hver tredje uge er der 1-2 dages undervisning på uddannelsesstedet. Derudover arbejder du med opgaver individuelt og i studiegrupper via it-baseret kommunikation. Optagelse Ansøgning gennem kvote 1 Optagelse via kvote 1 forudsætter en gymnasial uddannelse med nogle specifikke fag, som skal være bestået: Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) med engelsk på C-niveau og enten matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udenlandsk gymnasial uddannelse med engelsk på C-niveau og enten matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau. Uddannelsen skal have en omregnet eksamenskvotient. virksomhedsøkonomi på b-niveau. Du skal søge via kvote 2, hvis uddannelsen ikke har en omregnet eksamenskvotient. Relevant erhvervsuddannelse med engelsk på c-niveau og enten matematik på c-niveau eller erhvervsøkonomi på c-niveau. Kontoruddannelse med specialer. Du kan også søge ind via kvote 2, hvis du har bestået relevante fag, kurser og uddannelser, har relevant erhvervserfaring, har udført frivilligt arbejde, har været på udlandsophold eller højskoleophold. Hvis du søger ind via en individuel kompetencevurdering, skal dette også ske via kvote 2. I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med beskrivelse af din motivation for at søge ind på uddannelsen. Optagelse via kvote 1 sker alene på baggrund af eksamenskvotienten. Ansøgning gennem kvote 2 Optagelse via kvote 2 forudsætter én af følgende adgangsgivende uddannelser med nogle specifikke fag, som skal være bestået: Udenlandsk gymnasial uddannelse, som kan sidestilles med en dansk gymnasial uddannelse, med engelsk på c-niveau og enten matematik på c-niveau eller erhvervsøkonomi på c-niveau eller Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september og februar Fordeling af optag: 50% kvote 1 50% kvote 2 side 5

6 ODENSE Bioanalytiker Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse Er du fascineret af den mindste detalje, har du biologi i blodet og tænder du på naturvidenskab? Uddannelsen er for dig, der er interesseret i sundhedsområdet og naturvidenskab og kan lide fag som biologi, kemi og sygdomslære. Som bioanalytiker har du teoretisk og praktisk viden om de bioteknologiske analysemetoder, som anvendes på for eksempel de laboratoriemedicinske afdelinger på hospi talerne. Analyserne kan udføres på blod, væv og celler eller på hele patienten i forbin delse med eksempelvis hjerte- og lungeundersøgelser. Som bioanalytiker udfører du et håndværk med baggrund i grundig teoretisk viden, og bioanalytikere spiller derfor en vigtig rolle på landets sygehuse og forskningslaborato rier. De leverer blandt andet de prøveresultater, som lægen skal bruge for at stille en diagnose og finde den rette behandling af patienten. Du kan selv vælge din specialisering afhængig af, om du gerne vil have et job med meget patientkontakt, eller hellere vil koncentrere dig om laboratoriearbejdet. Den faglige profil Uddannelsen er opbygget af 14 moduler, og du vil møde fem fagområder gennem studiet: biomedicinsk laboratorieanalyse sundhedsvidenskabelige fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag humanistiske fag Der er flere valgfrie moduler undervejs, så du kan lave din egen særlige profil på uddannelsen. Praktik Praktikken er en vigtig del af uddannelsen. Den finder sted på sygehuslaboratorier på Fyn, hvor du vil være tilknyttet en vejleder. Praktikperioderne er fordelt på 10 af de 14 moduler og varer fra to til otte uger. Du kommer gennem 2-3 af de fem laboratoriespe cialer: klinisk biokemi klinisk immunologi klinisk mikrobiologi klinisk patologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Job og karriere Bioanalytikere arbejder ofte på hospitalslaboratorier, lægehuse og fertilitetsklinikker, hvor de analyserer forskellige typer prøver fra patienter. Nogle prøver tager bioanalytikeren selv, andre prøver kommer fra afdelinger på sygehuset eller fra lægehusene. Bioanalytikeren tager blodprøver og analyserer dem for fx infektioner, kræftceller og hormoner eller foretager undersøgelser på hele patienten, fx funktionsundersøgelse af nyrer og helkropsscanning for kræftknuder. Nogle bioanalytikere arbejder med forskning på universiteter og inden for medicinal- og biotek industrien fx NovoNordisk, hvor du er med til at udvikle ny medicin, som kan redde folk i hele verden. Uddannelsen til bioanalytiker kan også give dig job i udlandet. Med eksamensbeviset i hånden har du adgang til en række diplom- og masteruddannelser. Du kan desuden læse enkelte kandidatuddannelser på universitetet, fx cand.scient.san. (sundhedsfaglig kandidat), der dog kræver noget suppleringsuddannelse inden det egentlige kandidatstudie. side 6

7 BIOANALYTIKER Optagelse For at søge optagelse gennem kvote 1 skal du have en adgangs givende eksamen fra en gymnasial uddannelse, dvs. STX, HF, HHX, HTX eller GIF med matematik og kemi på C-niveau. Fem enkeltfag på en gymnasial uddannelse: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samt matema tik, kemi og biologi på Cniveau. Uddannelse som social- og sundhedsassistent med matematik, dansk, kemi og naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau. Du kan også søge gennem kvote 2, hvor du vur deres på dine samlede kvalifikationer. Din adgangsgivende eksamen eller uddannelse skal enten være: STX, HF, HHX, HTX, GIF. Desuden matematik og kemi på C-niveau. Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate (IB). Desuden mate matik og kemi på C-niveau. Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september side 7

8 ODENSE Ergoterapeut Professionsbachelor i ergoterapi Når hverdagen ikke bare kører på automatpilot efter sygdom eller ved handicap, er ergoterapeuten en vigtig sparringspartner. Du skal have lyst til og mod på at komme tæt ind på andre mennesker og guide dem videre i deres liv til en hverdag med menings fulde aktiviteter. Du får brug for evnen til at tænke kreativt i helt konkrete og praktiske løsninger, og dine opgaver omfatter alt fra rehabilitering til organisering af hverdagen i faste mønstre. Du skal støtte, vejlede og træne mennesker, som har problemer med balance, koncen tration, struktur, planlægning og kommunikation, så de igen kan fungere i hverdagen. Du får et tæt samarbejde med andre faggrupper, fx fysioterapeuter, pædagoger og hjemme plejen. Ergoterapeuten kan også rådgive om, hvordan bygninger, udendørsarealer og produkter kan udformes, så de fungerer for alle og så de forebygger ulykker og arbejdsbelastnin ger i skoler, boliger, transportmidler eller på arbejdspladser. På ergoterapeutuddannelsen bliver du trænet i at tænke innovativt, og udvikling af velfærdsteknologi er et af vores fokusområder. Den faglige profil Uddannelsen er bygget op over syv semestre og 14 moduler, hvor du vil møde: Ergoterapeutiske fag: metoder og undersøgelses redskaber Medicinske fag: medicin, kirurgi, psykiatri, social- og arbejdsmedicin Naturvidenskabelige fag: fx anatomi og fysiologi Samfundsvidenskabelige fag: social- og sundheds lovgivning, sociologi, arbejdsmarkedsforhold Humanistiske fag: pædagogik, psykologi, etik Undervisningen veksler mellem dialogbaseret undervisning og forelæsninger, formidlingsøvelser, aktivitetsfag og klinisk undervisning (praktik). Her til kommer selvstudier, gruppearbejde, projektar bejde og innovative læreprocesser. Teorien kobles hele tiden til praksis i et tæt samarbejde med omverdenen. Praktik Den kliniske undervisning (praktik) varetages af kliniske undervisere på ergoterapeutiske arbejds pladser. Du er sikret praktikplads i hele uddannelsesforløbet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse, hvor du lærer at anvende din teoreti ske viden og praktiske færdigheder. Du lærer også at kommunikere og samarbejde med patienter og andre faggrupper. Allerede på modul 1 skal du prøve kræfter med dit nye fag og derefter løbende gennem hele ud dannelsen. I alt er der 28 ugers praktik, fordelt på fem perioder. Job og karriere Der er jobmuligheder på mange forskellige typer arbejdspladser, med borgere i alle aldersgrupper og med vidt forskellige udfordringer og problem stillinger. Det gælder, uanset om du arbejder med mennesker i deres eget hjem, i deres nærmiljø eller på hospital eller i sundhedscentre. Du kan arbejde tæt på den enkelte borger eller arbejde med plan lægning, udvikling og ledelse. På sygehuse kan du arbejde med både fysiske eller psykiatriske problemstillinger og opgaver. I kom muner og regioner arbejder ergoterapeuter med sundhedsfremme, træning, hjælpemidler, hjemme besøg, revalidering og visitation. Du kan også få job i specialskoler og specialbørnehaver, bo- og akti vitetstilbud for side 8

9 ERGOTERAPEUT sindslidende, udviklingshæmmede, hjerneskadede og demente, fysisk handicappede, børn og ældre. Du kan vælge at rette din karriere mod det private erhvervsliv, for eksempel i patientorganisationer, Falck, salgs- og produktudviklingsfirmaer for hjælpemidler eller private organisationer. Du kan også åbne din egen praksis. neders varighed, herunder erhvervsarbejde inden for sundhed/ det pædagogiske felt og industri/service (min. 28 timer pr. uge) eller anden studierelevant aktivitet. Desuden vurderes ansøgere med bestået eksamen som social- og sundhedsassistent. Der lægges også vægt på ansøgerens skriftlige motivations- og levnedsbeskrivelse. Se mere på ucl.dk eller kontakt studievejledningen. Der er gode muligheder for videreuddannelse, og du kan bygge diplom-, master- og kandidatuddan nelser ovenpå både i Danmark og udlandet. Optagelse Du kan søge optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen (STX-, GIF-, HF-, HTX- eller HHX-eksamen). Optagelse gennem kvote 2 kræver en adgangsgivende eksamen som i kvote 1. Derudover vægtes anden aktivitet af højst 12 må- Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september og februar side 9

10 ODENSE Fysioterapeut Professionsbachelor i fysioterapi Som fysioterapeut er du hver dag i intens bevægelse og i berøring med kroppen, både din egen og andres. Det stiller store krav til høj faglighed, kompetence og motivation. De to første dele kan du erhverve dig på uddannelsen, der bringer dig hele vejen rundt om det hele menneske. Det sidste, motivationen, skal du selv have med i rygsækken. Krop og bevægelse er din hjemmebane. Derfor lærer du via uddannelsen om bevægelse og kroppens muligheder og begrænsninger, og du lærer at tolke kroppens signaler og forstå den sammenhæng, de kommer til udtryk i. For den er stærk og har mange skjulte ressourcer, som du kan være med til at få frem i lyset. På uddannelsen kommer både krop og psyke i spil i et dynamisk studiemiljø, hvor der veksles mellem teori og praksis i det fysioterapeutiske arbejdsfelt. Det gælder for ek sempel fremme af sundhed og livskvalitet, forebyggelse af funktionstab, samt behandling og genoptræning efter skader, sygdom og handicap. Den faglige profil Studiet veksler mellem teoretisk undervisning og praktik gennem i alt 14 moduler. Undervejs møder du fag fra: Du er sikret praktikplads og kan komme i praktik på hospitaler, kommunale genoptræningssteder, fysioterapiklinikker, specialinstitutioner og idrætsklinikker. Sundhedsvidenskab: fx fysioterapiteori og -metode, vævsundersøgelse og behandling, elektroterapi, kirurgi, neurologi, idræt og bevægelse. Naturvidenskab: fx anatomi og fysiologi. Humanistiske fag: fx pædagogik og psykologi. Samfundsvidenskab: fx videnskabsteori, sociologi og socialret. Undervisningen skifter mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, individuelle opgaver mundtligt og skriftligt, formidling, cases og øvelser. Du vil møde mange slags mennesker ældre og børn, syge og raske. Uddannelsen samarbejder med praksis og inddrager patienter med forskellige problemstillinger. I test- og træ ningslaboratoriet foretages løbeog ganganalyser, styrkemålinger og meget andet. Praktik En vigtig del af uddannelsen er den kliniske under visning (praktik), der finder sted løbende gennem alle syv semestre. Her omsættes teoretisk viden til praktiske færdigheder, og du lærer også at kom munikere og samarbejde med patienter og andre sundhedsprofessionelle. Job og karriere I Danmark arbejder cirka fysioterapeuter med forebyggelse, behandling, træning, undervis ning, rådgivning og ledelse i mange forskellige sam menhænge og med mennesker i alle aldre. Der er ansat fysioterapeuter på sygehuse, private klinikker, sundhedscentre, plejehjem, specialcentre og børnehaver for handicappede, arbejdstilsynet, folke skoler, aftenskoler, social-og sundhedsforvaltninger, hjælpemiddelrådgivning, større private virksomheder, træningscentre eller i egen klinik eller konsulentfirma. Der er mange muligheder for karriereskift og videre uddannelse inden for din egen profession eller til andre fagområder. Du kan bygge ovenpå med fx en kandidatuddannelse i fysioterapi på Syddansk Universitetet og har adgang til mange master- og diplomuddannelser. En fysioterapeutuddannelse er et oplagt afsæt, hvis du vil rette din karriere mod projektudvikling, undervisning, forskning, ledelse og selvstændig virksomhed. side 10

11 FYSIOTERAPEUT Optagelse Du kan søge optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen (STX-, GIF-, HF-, HTX-eller HHX-eksamen). Fordeling af pladserne sker efter faldende eksamensgennemsnit. Optagelse gennem kvote 2 kræver en adgangs givende eksamen som i kvote 1, suppleret med andre relevante aktiviteter. Her vægtes erhvervsarbejde inden for sundhed/det pædagogiske felt og industri/service (begge områder min. fire måneder à 20 timer pr. uge). Derudover lægges også vægt på studierelevante aktiviteter blandt andet højskoleophold og udlandsophold samt din motivationsbeskrivelse. Du udvælger selv de 12 måneders aktivitet, som du vil vurderes på i din ansøgning. Desuden vurderes ansøgere med bestået eksamen som social- og sundhedsassistent med engelsk på C-niveau samt enten naturfag på C-niveau eller fysik/kemi på C-niveau. Se meget mere under fysioterapeutuddannelsen på ucl.dk. Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: uge 35 og uge 6 side 11

12 JELLING. ODENSE Lærer Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Som lærer skal du være god til mange og meget forskellige ting. Du skal have overblik, være fagligt dygtig, god til at sætte børn og unge i gang med læreprocesser og kompetent som underviser. Når du er færdiguddannet, kan du undervise i folkeskolen, på fri- og efterskoler, privatskoler og i voksenundervisningen. Men læreruddannelsen kan også bruges til andet end undervisning, fx i det private erhvervsliv. Det er en alsidig uddannelse med et højt fagligt indhold, hvor du lærer at tage ansvar og at organisere din egen arbejdsdag. Fra 2013 vil du møde en ny læreruddannelse, hvor du i vid udstrækning selv kan sammensætte din læreruddannelse ved at vælge de fag og moduler, der passer til dine ønsker og behov. På denne måde kan du specialisere dig og bygge din egen lærerprofil op. I UCL kan du tage uddannelsen til lærer i både Jelling og Odense. Hvert sted har sin egen profil, men der undervises efter samme studieordning. Den faglige profil Læreruddannelsen består af følgende fagområder: Undervisningsfag, lærerens grundfaglighed, praktik og bachelorprojekt. Og som noget nyt er læreruddannelsen opbygget af moduler. Det vil sige, at du først og fremmest skal have basismoduler, hvori du arbejder hen mod fagenes kompetenceområder. Derudover kan du vælge imellem en række fordybelsesmoduler. Det er tværfaglige moduler eller tværprofessionelle moduler, der giver dig mulighed for at tone din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Når du er færdig med din uddannelse har du tre undervisningsfag, som også er fag i folkeskolen. Vi udbyder billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendomskundskab/religion, matematik, musik, natur/teknik, samfundsfag og tysk. Vi udbyder ikke materiel design og fransk. Vær opmærksom på, at antallet af oprettede fag er afhængigt af de studerendes valg. Ikke alle undervisningsfag udbydes i både Jelling og Odense. Hold dig orienteret på ucl.dk eller kontakt studiekontoret. Du kan samtidig vælge en række frivillige kurser, såsom skrivning og retorik, praktisk-musisk kursus, færdselslære, erhvervsvejledning, sundheds- og seksualundervisning. Kontakt studievejledningen og hør mere om det aktuelle udbud af kurser. Praktik Du kommer i praktik flere gange gennem din uddannelse, i alt svarende til et halvt år. Et stort netværk af praktikskoler giver dig rig lejlighed til at prøve kræfter med mange forskellige skoleformer og typer af elever. Job og karriere Langt de fleste læreruddannede begynder efter studiet med et job i folkeskolen eller en privatskole, men karrieremulighederne er mange. På den nye læreruddannelse er der muligheder for at vælge fordybelsesmoduler. Derfor kan du tone din læreruddannelse, så den peger i retning af den karriere, du ønsker dig. Inden for skoleverdenen er der den pædagogisk faglige retning, hvor man bliver faglig vejleder for kolleger på skolen, pædagogisk konsulent ved kommunens skolevæsen eller ved Center for Undervisningsmidler. Andre retter deres karriere mod ledelse, og der er brug for dygtige afdelingsledere og skoleledere. Andre igen søger udfordringer helt uden for skoleverdenen. Der findes læreruddannede i den professionelle sportsverden, blandt skuespillere, designere, mediefolk, it-medarbejdere, sælgere, i rejsebranchen og kulturlivet. Læreruddannelsen giver dig nemlig side 12

13 LÆRER gode kort på hånden, hvis du ønsker at arbejde med formidling, kommunikation, HR eller ledelse. Med læreruddannelsen får du også adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter på et senere tidspunkt. Optagelse Optagelseskvotienten på læreruddannelsen er 7. Hvis din optagelseskvotient ligger under 7, eller hvis du endnu ikke kender dit eksamensgennemsnit, skal du søge gennem kvote 2 senest 15. marts. Ansøgere med en kvotient under 7 skal deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Kvote 1 Optagelse via eksamensgennemsnit Hvis du har 7 eller derover i gennemsnit, kan du søge ind på læreruddannelsen via kvote 1, hvis du har én af følgende eksaminer: STX, HF, HHX, HTX International/udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk studentereksamen (ansøgningsfrist er 15. marts) I kvote 1 sker udvælgelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit. Kvote 2 Vurdering af flere forhold Har du under 7, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge via kvote 2 senest 15. marts. Du kan søge i kvote 2 med følgende baggrund: En eksamen som nævnt under kvote 1 Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret. International/udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk studentereksamen. Du har et andet adgangsgrundlag end det sædvanlige. Dette kræver en vurdering af dine realkompetencer på baggrund af en individuel ansøgning. Søg yderligere oplysninger om adgangskrav på ucl.dk. side 13

14 JELLING. ODENSE Vil du læse i Jelling eller Odense? University College Lillebælt tilbyder læreruddannelsen to steder: på Jyllands-siden i Jelling og på Fyn i Odense. Hvert studiested har sin særlige profil på din uddannelse valget er dit. Læreruddannelsen i Jelling I Jelling har læreruddannelsen særligt fokus på folkeskolens mellemste og ældste klassetrin. I et undervisningsmiljø, hvor den professionsrettede faglighed er vægtet højt, får du stærke kompetencer i ungdomspædagogik og inklusion, og du kommer i tæt forbindelse med praksis gennem hele din uddannelse via en mentorordning på vores partnerskabsskoler. Du kan tone din helt egen internationale profil i Jelling. Der er fx gode muligheder for et udlandsophold hos én af vore 23 internationale samarbejdspartnere undervejs i dit studium. Du kan desuden vælge et praktikophold i udlandet en mulighed, som mange studerende med undervisningsfaget engelsk benytter sig af. Herudover har du mulighed for at deltage i korterevarende projekter i et af de nordiske lande sammen med lærerstuderende fra hele Norden. Studiemiljøet er nært, og underviserne har en finger på pulsen via udviklingsopgaver, kurser og projekter. Det er let at få et sted at bo, og der er et godt fritidsliv i byen. På studiestedet er der et stort udvalg af studiesociale aktiviteter såsom musicals, idræt, bigband, kor, studieindspilninger og alt er ganske gratis. Læreruddannelsen på Fyn Du kommer i høj grad til at involvere dig selv og udvikle din kreativitet, når du studerer på Læreruddannelsen på Fyn. Som lærerstuderende i Odense vil du deltage i udviklingsprojekter i løbet af dit studie, og udvikling af nye læremidler og undervisningsformer spiller en central rolle i din uddannelse. Der er tæt kontakt med forskningen ved Syddansk Universitet og med kommuner og skoler i området. Og så står ny undervisningsteknologi højt på dagsorden. Læreruddannelsen på Fyn tilbyder en bred palet af undervisningsfag, og der er mulighed for at specialisere sig til både indskoling og udskoling. Du vil møde en mangfoldig og farverig hverdag, hvor undervisere, hold og enkeltstuderende tager spændende og utraditionelle initiativer i studiets travle hverdag. Læreruddannelsen på Fyn har et særdeles aktivt studiemiljø og masser af sociale arrangementer og tilbud. Meritlærer? Hvis du i forvejen har en videregående uddannelse, kan det være relevant at søge om optagelse på meritlæreruddannelsen. Afhængigt af din baggrund og tidligere uddannelse vil meritlæreruddannelsen typisk vare 1-3 år. Vær opmærksom på, at der er deltagerbetaling til uddannelsen. Kontakt studiekontoret for yderligere information. Fakta Uddannelsens varighed: 4 år Uddannelsessted: Jelling og Odense SU: ja Studiestart: medio august side 14

15 PÆDAGOG Pædagog Professionsbachelor som pædagog Som pædagog er du i forreste linje for de børn, unge eller voksne, som er del af din hverdag uanset om du arbejder i en dag- eller døgninstitution eller vælger et helt andet sted at udfolde dine kvalifikationer. Det kræver en solid rygrad, brede skuldre og ikke mindst grundlæggende redskaber og særlige kompetencer. Sidstnævnte får du i løbet af din uddannelse. Kombineret med dit eget engagement kan du være sikker på at gøre en forskel for både små og store. Og måske også for dig selv. Du har gode muligheder for selv at forme din hverdag. Ofte er det dig, der vælger løs ning og fremgangsmåde og du vurderer, hvordan du bedst får opbygget den tillid hos børn, unge, voksne, kolleger og samarbejdspartnere, som er fundamentet for dit profes sionelle arbejde. Der er mange muligheder for at skabe en spændende karriere. Men uanset hvad du sigter imod, så kræver faget indlevelse og professionalisme. Den faglige profil Fra sommeren 2014 træder en ny pædagoguddannelse i kraft. Den nye uddannelse betyder blandt andet, at du skal vælge en specialeretning. Med den nye pædagoguddannelse får du som studerende større fleksibilitet og flere valgmuligheder end tidligere. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med aftagerne f.eks. institutioner, botilbud og klubber. Det betyder, at du får lov at fordybe dig i virkelige problemstillinger med kød på, og at du er sikret en tæt kobling mellem teori og praksis. Det første studieår er fælles for alle studerende. Derefter kan du vælge mellem tre specialeretninger: Dagtilbudspædagogik (0-5 årige) Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige) Social- og specialpædagogik. Praktik Praktikken er en meget vigtig del af uddannelsen, hvor din tilegnede viden prøves af i praksis, og du får nye erfaringer til det videre teoretiske arbejde. Der er fire praktikperioder på forskellige pædagogiske arbejdspladser. Med start på hhv. 3. og 5. semester kommer du i seks måneders lønnet praktik. I alt skal du være i praktik i 14 måneder og du er sikret en praktikplads. Job og karriere Mange pædagoguddannede arbejder i vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber/sfo og andre dag- og døgninstitutioner for børn, unge eller voksne. Uddannelsen retter sig om normalområdet, handicappede og socialpsykiatrien. Men kompetencerne kan bruges mange steder i både det offentlige og private, og mange pædagoger arbejder med innovation, ledelse, omsorg, ældre, coaching og vejledning. Kort sagt kan ud dannelsen bruges til at sætte et pædagogisk fingeraftryk alle steder, hvor der er fokus på udvikling. Og vidste du, at hver 5. pædagog får ledelsesansvar? Optagelse Ansøgning gennem kvote 1 For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener: Studentereksamen (STX) Højere forberedelseseksamen (HF) Højere handelseksamen (HHX) Højere teknisk eksamen (HTX) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) Her sker udvælgelsen alene ud fra dit eksamensresultat. side 15

16 JELLING. ODENSE. SVENDBORG Ansøgning gennem kvote 2 I kvote 2 optages du på dine samlede kvalifikationer. Du skal opfylde ét af følgende adgangskrav Gymnasial uddannelse (som nævnt under kvote 1). 9. klasse eller tilsvarende undervisning og 4 HF-fag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på Cniveau, ét valgfrit fag på C-niveau. Pædagogisk Assistent Uddannelse dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau, engelsk på Eniveau. Social- og Sundhedsassistent dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau, engelsk på D-niveau. Godkendt eksamen fra et andet land. Din erfaring tæller Ved udvælgelsen i kvote 2 lægger vi blandt andet vægt på: Erhvervsarbejde Studierelevant erhvervsarbejde, fx i institutioner eller lignende for børn, unge eller voksne Højskole/Daghøjskole Udlandsophold Anden erfaring, f.eks. frivilligt arbejde, lektiehjælp m.m. Ovenstående kvalifikationer kan højst vægtes med periode på sammenlagt 12 måneder. side 16 I kvote 2 kan du også søge via Individuel kompetencevurdering (se s. 26) Jelling, Svendborg eller Odense? Pædagoguddannelsen i University College Lillebælt er et af de største uddannelsessteder for pædago ger i Danmark, og du kan vælge at læse i Odense, Svendborg og Jelling. Det sikrer dig en bred vifte af valgmuligheder gennem hele uddannelsen. Pædagoguddannelsen i Odense På Pædagoguddannelsen i Odense arbejder du fra dag 1 frem mod den virkelighed, der venter dig, når du er færdig med uddannelsen. Vi klæder dig på til at udvikle kreative løsninger. Vel at mærke løsninger, som gør en forskel for børn, unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller nogle af de mange andre borgere, pædagoger arbejder med til daglig. Det kan være alt fra udvikling af nye lege, velfærdsteknologi og fremtidens legepladser til apps, der kan styrke pædagogisk og socialt arbejde. Du kommer til at arbejde med innovative projekter gennem uddannelsen. Undervisningen er centreret om projekterne, der udvikles i samarbejde med praksis.

17 PÆDAGOG Hvis du skal blive en kompetent pædagog, skal du lære at omsætte teori til handling. Derfor lægger vi stor vægt på, at du gennem hele uddannelsen løbende udvikler projekter sammen med institutioner, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Du kommer til at samarbejde med institutioner i Odense og andre fynske kommuner. Du får også mulighed for at udvikle alt fra it- til sundhedsprojekter sammen med private virksomheder. til en videregående uddannelse, som f.eks. merituddannelsen til pædagog, hvis den uddannelsessøgende i forvejen har gennemført en videregående uddannelse på et niveau højere end uddannelse på erhvervsakademiniveau. Vær opmærksom på, at der er deltagerbetaling til merituddannelsen. Har du en videregående uddannelse, skal du regne med fuld deltagerbetaling. Se mere på ucl.dk eller kontakt studiekontoret. Pædagoguddannelsen i Svendborg Pædagoguddannelsen i Svendborg lægger stor vægt på, at de studerende gennem hele uddannelsen løbende udvikler projekter sammen med institutioner, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Du kommer til at samarbejde med institutioner i Svendborg og andre fynske kommuner. Du får også mulighed for at udvikle alt fra it- til sundhedsprojekter sammen med private virksomheder. Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Jelling, Odense og Svendborg SU: ja Studiestart: september + februar (dog ikke februaroptag i Jelling) Kulturelle, fysiske og musikalske aktiviteter præger studielivet for en pædagogstuderende. Initiativet til at deltage motionsløb, arrangere fællesspisning, fester o. lign. kommer ofte fra de pædagogstude rende selv. I Svendborg kan mange idrætsgrene dyrkes på højt niveau, og Sydfyn har et unikt miljø for unge, der ønsker at kombinere sport og uddan nelse. Pædagoguddannelsen i Jelling På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri og innovation. Med denne satsning på oplevelse, iværksætteri og innovation fokuserer vi på, hvordan man kan få idéer til at gøre ting bare lidt sjovere og lidt smartere? Det gælder ikke bare for vores undervisere og deres undervisningsmetoder. Det gælder også for vores studerende. Allerede fra begyndelsen af studiet bliver de studerende på Pædagoguddannelsen i Jelling kastet for løverne, når de er med til at skabe oplevelser på Danmarks største kulturfestival for børn og unge, Spotlight i Vejle. Kulturel iværksætteri er et kreativt og innovativt element på Pædagoguddannelsen i Jelling. Med kulturel iværksætteri (KI) er der særligt fokus på foretagsomhed at sætte ting i værk i det pædagogisk arbejde, i foreninger, på arbejdspladser og andre sammenhænge, hvor mennesker mødes og samles. Merituddannelsen Du kan også læse til pædagog med merit, hvis du har mindst 5 års erhvervserfaring på fuld tid inden for pædagogik og omsorg. Uddannelsen varer 3 år, hvoraf det første år er fuldtidsstudie, mens de to sidste år tilrettelægges således, at der er mulighed for at arbejde ved siden af. Pr. 1. februar 2014 er det ikke længere er muligt at søge om SVU side 17

18 ODENSE Radiograf Professionsbachelor i radiografi Som radiograf uddannes du til et fag med mange dimensioner. Du lærer at håndtere den teknologi, der giver indblik i kroppens indre. Du får et skarpt blik for afgørende detaljer for sygdomstegn og behandling og du bliver en vigtig brik i et sundhedsfagligt team. Fagets anden store dimension er evnen til at give patienten den bedst mulige oplevelse på trods af den ofte krævende og ubehagelige situation. Så du skal også kunne håndtere alt det, vi ikke kan tage billeder af. Som radiograf får du en specialistuddannelse i rivende udvikling. Du vil opleve, at den billeddiagnostiske verden er meget mere end røntgen og at strålebehandling kræver meget andet end teknik. Faglig profil Du kommer til at møde både de tekniske og naturvidenskabelige fag og de humanistiske og omsorgsrelaterede fag, fx: anatomi fysiologi patologi radiologi røntgenfysik filosofi, etik og videnskabsteori psykologi kommunikation Du vil naturligvis også få undervisning i undersøgel sesteknologier så som røntgen MR ultralydsteknik I løbet af studiet vælger du at specialisere dig inden for radiologisk billeddiagnostik, stråleterapi eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Radiologisk billeddiagnostik: Du vil udføre undersø gelser med ultralyd, røntgen og magnetfelter, og du kommer til at beskrive og behandle sygdomme i tæt samarbejde med radiologen i tværfaglige teams, hvor du har ansvaret for omsorgen til patienten. Stråleterapi: Radiografen planlægger og foretager strålebehandling på kræftpatienter med avanceret apparatur sammen med radiologer, læger og fysikere. Også her har du ansvaret for omsorgen i hele patientforløbet. Nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Læger, radiologer og bioanalytikere er dine nærmeste kolleger i et højteknologisk område, hvor PET-scanneren og radioaktive stoffer udgør omdrejningspunktet i billeddiagnostikken. Radiografuddannelsen i Odense stiller det nyeste højteknologiske udstyr til rådighed og er den eneste radiografuddannelse, der har egen røntgenafdeling med magnetscannere, ultralydsscannere og udstyr til dosisplanlægning. Det giver dig unikke muligheder for at efterprøve teorien i praksis. Praktik Du er i praktik (klinisk undervisning) i ca. halvdelen af uddannelsen. Den største del af din praktik foregår på hospitalerne, men en del af den kliniske under visning vil også finde sted på skolen. Der er praktik pladser i hele Region Syddanmark og Horsens. Job og karriere Du kan få arbejde på sygehusenes afdelinger for billed diagnostisk, ultralyd, strålebehandling og nuklear medicin. På grund af den hastige udvikling inden for området specialiserer mange sig i retninger som fx magnetscanning (MR), ultralyd eller CT-scanning. Ortopædi, mave-tarm, urologi eller neuroradiologi er også specialeområder på en stor billeddiagno stisk afdeling. Mammografi- side 18

19 RADIOGRAF screening er også et stort specialistområde i hastig udvikling. Også inden for det private erhvervsliv er der mange karriereveje og muligheder for at specia lisere dig. Du kan få job som radiograf på private hospitaler og røntgenklinikker eller som produkt specialist eller applikationsspecialist i røntgen- og medicinalfirmaer. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk på Cniveau, engelsk på D-niveau, samt to af følgende fag: matematik B, fysik B, biologi B, bioteknologi A eller kemi B. Uddannelsesmæssig baggrund fra ind- eller udland, der kan sammenlignes med ovenstående. Har du en udenlandsk studentereksamen, der kan sammenlignes med en dansk, skal du også have bestået studieprøven i dansk. Du har gode muligheder for at videreuddanne dig på master- og kandidatuddannelser på universiteter i Danmark og i udlandet. Du kan også søge ind på en bred vifte af diplomuddannelser. Adgangskrav Fakta For at blive optaget på radiografuddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav: Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF). Dansk på A-niveau, engelsk på C-niveau samt to af følgende fag: matematik B, fysik B, biologi B, bioteknologi A eller kemi B. Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september og februar side 19

20 ODENSE. VEJLE Socialrådgiver Professionsbachelor som socialrådgiver Socialrådgiveruddannelsen er for dig, der er engageret i sociale forhold og gerne vil gøre en forskel gennem forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering, planlægning og udvikling på det sociale område. At hjælpe mennesker med problemer kræver overblik, systematik, planlægning og hand ling. Det stiller krav til dine samarbejdsevner og evner til at kommunikere med andre mennesker. Både i forhold til borgere og brugere og i det tværfaglige samarbejde med lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, læger og mange andre, hvor social rådgivere har en særlig rolle. I hele uddannelsesforløbet kommer du til at arbejde med socialt arbejde på individ-, gruppe-, organisationsog samfundsniveau. Uddannelsen tilbydes også som en it-baseret socialrådgiveruddannelse, hvor der er mulighed for fleksibel læring via internettet i studiegrupper. Se mere på ucl.dk. Den faglige profil I uddannelsen undervises der inden for seks kerneområder: 1) Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde. 2) Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer 3) Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser 4) Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser 5) Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område 6) Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde Disse seks kerneområder omsættes i moduler, hvor viden fra både socialt arbejde, psykologi og psykiatri, jura og samfundsvidenskab indgår på tværs i modulerne. Der er tale om et fuldtidsstudium og en meget teoretisk uddannelse, og undervisningen finder sted som forelæsninger, holdundervisning, praktik og projektarbejde. Herudover arbejdes der meget i studiegrupper med opgavebesvarelser og øvelser. Praktik Der er én praktikperiode i uddannelsen, og du er sikret en praktikplads. Praktik perioden varer fem måneder og kan finde sted i offentlige forvaltninger og institutioner inden for eksempelvis området for børn og unge, beskæftigelsesområdet, handicap eller psykiatri. Der er også praktikpladser inden for kriminalforsorgen, hospitaler, misbrugsområdet m.v., men også private organisationer, som fx Kræftens Bekæmpelse og Kirkens Korshær er godkendte praktikpladser. Du kan også tage din praktik i udlandet. Job og karriere Som socialrådgiver bliver du bredt fagligt funderet inden for et meget varieret arbejdsmarked med gode jobmuligheder. For eksempel ved kommunale forvaltninger behandlingshjem for børn, unge og familier krisecentre Mødrehjælpen Kræftens Bekæmpelse jobcentre Kriminalforsorgen uddannelsesinstitutioner hospitaler behandlingshjem for alkoholikere, narkomaner o.a. side 20

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Fremtidens pædagoger er anderledes, end du tror vejenandersen.dk Der sker meget hos os hele tiden. På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelserne

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelserne UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Professionsbacheloruddannelserne Datagrundlag: Udtræk fra SIS Periode: 1/3-2015 til 31/8-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Se det, som ingen andre ser

Se det, som ingen andre ser Se det, som ingen andre ser Radiografuddannelsen et godt bud på din karrierevej, hvis teknologi, menneskelighed, attraktive jobmuligheder, samarbejde, tryghed, personlig og faglig udvikling betyder noget

Læs mere

studieguide hvem vil du være?

studieguide hvem vil du være? studieguide hvem vil du være? 1 velkommen til UnIVERSIty CollEgE SJÆLlAnD Med 10 forskellige professionsbacheloruddannelser og 8300 studerende fordelt på seks uddannelsessteder i Region Sjælland er University

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt Med en uddannelse som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du arbejder både med børn, unge,

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

RADIOGRAF. Se det andre ikke ser

RADIOGRAF. Se det andre ikke ser RADIOGRAF Se det andre ikke ser SE DET ANDRE IKKE SER Som radiograf kommer du til at undersøge og behandle mennesker med mange forskellige sygdomme og skader. Du bliver ekspert i at bruge det højteknologiske

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE University college? Betegnelsen university college bruges verden over om videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Professionsbacheloruddannelser Datagrundlag: Udtræk fra SIS Periode: 1/3 2016 til 31/8 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense...

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Business HF-Cold Hawaii HF-Force HF-Game & Design HF-Læring & Kommunikation HF-Science HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer 2-årig hf-uddannelse fra august 2017 Den korteste vej til drømme-

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere