Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver."

Transkript

1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske

2 Udgivet af University College Lillebælt, maj 2014 Layout: Troldborg Design DTP og tryk: PrinfoVejle ucl.dk Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

3 Indhold Administrationsbachelor... 4 Bioanalytiker... 6 Ergoterapeut... 8 Fysioterapeut Lærer Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Praktiske oplysninger side 3

4 ODENSE Administrationsbachelor Professionsbachelor i offentlig administration Vil du have en nøglerolle i offentlige og private virksomheder, hvor analyser, overblik og god service er i fokus? Som administrationsbachelor får du en bred samfundsfaglig uddan nelse, der åbner dørene til en karriere inden for både offentlig administration og det private erhvervsliv. Den faglige profil Uddannelsen varer 3 ½ år og er delt op i 13 moduler. 9 moduler er obligatoriske og 4 moduler er valgmoduler: Modul 1: Politik og samfund, Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer, Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration, Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration, Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring, Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor, Modul 7-10: Valgmoduler, Modul 11: Praktik, Modul 12: Viden og vidensformer i praksis, Modul 13: Bachelorprojekt. I løbet af de obligatoriske moduler får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for mange fagområder: jura, økonomi, samfundsvidenskabelig metode, organisationsteori, innovation, kommunikation og kvalitetssikring. I valgmodulerne kan du vælge efter dine særlige interesser inden for fx beskæftigelsesområderne Velfærd, Human resource, Økonomi, Beskæftigelsesindsats, Uddannelses- og erhvervsvejledning, Skatte- og afgiftsområdet. På vores hjemmeside kan du se videoklip med studerende, der fortæller om hvorfor de har valgt at læse til administrationsbachelor og hvad de har arbejdet med i praktikken. ucl.dk/administrationsbachelor Praktik På uddannelsens tredje år kommer du i en obligatorisk praktik i fire måneder, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Praktikken har en arbejdsuge på 37 timer om ugen. Den er ulønnet, men studerende kan få SU under hele forløbet. Vi garanterer, at alle studerende kan få en praktikplads inden for uddannelsens geografiske område: Fyn, Langeland, Fredericia og Vejle. Job og karriere Der er stort behov for medarbejdere med særlig talent for overblik og koordinering, styr på øko nomi og flair for at skabe effektive arbejdsgange på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Studiet retter sig mod mange forskellige jobs og arbejdsområder. Måske kan du se dig selv i et af eksemplerne nedenfor? Personalekonsulent. Vil du arbejde med rekrutte ring, kompetenceudvikling og personalejura, eller vurdere arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel? Projektleder. Tag plads ved bordenden og vær med til at udvikle og evaluere nye projekter inden for velfærdsområdet eller beskæftigelsesområdet. Økonomikonsulent. Kan du jonglere med beregninger, investeringsforslag og budgetlægning? Grib regnemaskinen og styr finansieringen af nye projekter på plads. Styringskonsulent. Analyser og vurder privatpersoners og virksomheders skatteforhold og rådgiv om afgifts- og momsområdet. Uddannelses- og erhvervsvejleder. Arbejd tæt sammen med enkeltpersoner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at finde vej gennem karrierejunglen. Vælg mellem to studieformer Du kan blive administrationsbachelor på to måder: gennem et traditionelt studieforløb eller via en it-baseret uddannelse. Begge kræver en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsarbejde. Men den it-baserede studieform er tilrettelagt, så du kan have et deltidsjob ved siden af uddannelsen. Traditionel studieform Undervisning på uddannelsesstedet hver uge. Derudover arbejder du med opgaver individuelt og i studiegrupper, både på uddannelsesstedet og via it-baseret kommunikation. side 4

5 ADMINISTRATIONSBACHELOR It-baseret studieform Cirka hver tredje uge er der 1-2 dages undervisning på uddannelsesstedet. Derudover arbejder du med opgaver individuelt og i studiegrupper via it-baseret kommunikation. Optagelse Ansøgning gennem kvote 1 Optagelse via kvote 1 forudsætter en gymnasial uddannelse med nogle specifikke fag, som skal være bestået: Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) med engelsk på C-niveau og enten matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udenlandsk gymnasial uddannelse med engelsk på C-niveau og enten matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau. Uddannelsen skal have en omregnet eksamenskvotient. virksomhedsøkonomi på b-niveau. Du skal søge via kvote 2, hvis uddannelsen ikke har en omregnet eksamenskvotient. Relevant erhvervsuddannelse med engelsk på c-niveau og enten matematik på c-niveau eller erhvervsøkonomi på c-niveau. Kontoruddannelse med specialer. Du kan også søge ind via kvote 2, hvis du har bestået relevante fag, kurser og uddannelser, har relevant erhvervserfaring, har udført frivilligt arbejde, har været på udlandsophold eller højskoleophold. Hvis du søger ind via en individuel kompetencevurdering, skal dette også ske via kvote 2. I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med beskrivelse af din motivation for at søge ind på uddannelsen. Optagelse via kvote 1 sker alene på baggrund af eksamenskvotienten. Ansøgning gennem kvote 2 Optagelse via kvote 2 forudsætter én af følgende adgangsgivende uddannelser med nogle specifikke fag, som skal være bestået: Udenlandsk gymnasial uddannelse, som kan sidestilles med en dansk gymnasial uddannelse, med engelsk på c-niveau og enten matematik på c-niveau eller erhvervsøkonomi på c-niveau eller Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september og februar Fordeling af optag: 50% kvote 1 50% kvote 2 side 5

6 ODENSE Bioanalytiker Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse Er du fascineret af den mindste detalje, har du biologi i blodet og tænder du på naturvidenskab? Uddannelsen er for dig, der er interesseret i sundhedsområdet og naturvidenskab og kan lide fag som biologi, kemi og sygdomslære. Som bioanalytiker har du teoretisk og praktisk viden om de bioteknologiske analysemetoder, som anvendes på for eksempel de laboratoriemedicinske afdelinger på hospi talerne. Analyserne kan udføres på blod, væv og celler eller på hele patienten i forbin delse med eksempelvis hjerte- og lungeundersøgelser. Som bioanalytiker udfører du et håndværk med baggrund i grundig teoretisk viden, og bioanalytikere spiller derfor en vigtig rolle på landets sygehuse og forskningslaborato rier. De leverer blandt andet de prøveresultater, som lægen skal bruge for at stille en diagnose og finde den rette behandling af patienten. Du kan selv vælge din specialisering afhængig af, om du gerne vil have et job med meget patientkontakt, eller hellere vil koncentrere dig om laboratoriearbejdet. Den faglige profil Uddannelsen er opbygget af 14 moduler, og du vil møde fem fagområder gennem studiet: biomedicinsk laboratorieanalyse sundhedsvidenskabelige fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag humanistiske fag Der er flere valgfrie moduler undervejs, så du kan lave din egen særlige profil på uddannelsen. Praktik Praktikken er en vigtig del af uddannelsen. Den finder sted på sygehuslaboratorier på Fyn, hvor du vil være tilknyttet en vejleder. Praktikperioderne er fordelt på 10 af de 14 moduler og varer fra to til otte uger. Du kommer gennem 2-3 af de fem laboratoriespe cialer: klinisk biokemi klinisk immunologi klinisk mikrobiologi klinisk patologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Job og karriere Bioanalytikere arbejder ofte på hospitalslaboratorier, lægehuse og fertilitetsklinikker, hvor de analyserer forskellige typer prøver fra patienter. Nogle prøver tager bioanalytikeren selv, andre prøver kommer fra afdelinger på sygehuset eller fra lægehusene. Bioanalytikeren tager blodprøver og analyserer dem for fx infektioner, kræftceller og hormoner eller foretager undersøgelser på hele patienten, fx funktionsundersøgelse af nyrer og helkropsscanning for kræftknuder. Nogle bioanalytikere arbejder med forskning på universiteter og inden for medicinal- og biotek industrien fx NovoNordisk, hvor du er med til at udvikle ny medicin, som kan redde folk i hele verden. Uddannelsen til bioanalytiker kan også give dig job i udlandet. Med eksamensbeviset i hånden har du adgang til en række diplom- og masteruddannelser. Du kan desuden læse enkelte kandidatuddannelser på universitetet, fx cand.scient.san. (sundhedsfaglig kandidat), der dog kræver noget suppleringsuddannelse inden det egentlige kandidatstudie. side 6

7 BIOANALYTIKER Optagelse For at søge optagelse gennem kvote 1 skal du have en adgangs givende eksamen fra en gymnasial uddannelse, dvs. STX, HF, HHX, HTX eller GIF med matematik og kemi på C-niveau. Fem enkeltfag på en gymnasial uddannelse: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samt matema tik, kemi og biologi på Cniveau. Uddannelse som social- og sundhedsassistent med matematik, dansk, kemi og naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau. Du kan også søge gennem kvote 2, hvor du vur deres på dine samlede kvalifikationer. Din adgangsgivende eksamen eller uddannelse skal enten være: STX, HF, HHX, HTX, GIF. Desuden matematik og kemi på C-niveau. Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate (IB). Desuden mate matik og kemi på C-niveau. Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september side 7

8 ODENSE Ergoterapeut Professionsbachelor i ergoterapi Når hverdagen ikke bare kører på automatpilot efter sygdom eller ved handicap, er ergoterapeuten en vigtig sparringspartner. Du skal have lyst til og mod på at komme tæt ind på andre mennesker og guide dem videre i deres liv til en hverdag med menings fulde aktiviteter. Du får brug for evnen til at tænke kreativt i helt konkrete og praktiske løsninger, og dine opgaver omfatter alt fra rehabilitering til organisering af hverdagen i faste mønstre. Du skal støtte, vejlede og træne mennesker, som har problemer med balance, koncen tration, struktur, planlægning og kommunikation, så de igen kan fungere i hverdagen. Du får et tæt samarbejde med andre faggrupper, fx fysioterapeuter, pædagoger og hjemme plejen. Ergoterapeuten kan også rådgive om, hvordan bygninger, udendørsarealer og produkter kan udformes, så de fungerer for alle og så de forebygger ulykker og arbejdsbelastnin ger i skoler, boliger, transportmidler eller på arbejdspladser. På ergoterapeutuddannelsen bliver du trænet i at tænke innovativt, og udvikling af velfærdsteknologi er et af vores fokusområder. Den faglige profil Uddannelsen er bygget op over syv semestre og 14 moduler, hvor du vil møde: Ergoterapeutiske fag: metoder og undersøgelses redskaber Medicinske fag: medicin, kirurgi, psykiatri, social- og arbejdsmedicin Naturvidenskabelige fag: fx anatomi og fysiologi Samfundsvidenskabelige fag: social- og sundheds lovgivning, sociologi, arbejdsmarkedsforhold Humanistiske fag: pædagogik, psykologi, etik Undervisningen veksler mellem dialogbaseret undervisning og forelæsninger, formidlingsøvelser, aktivitetsfag og klinisk undervisning (praktik). Her til kommer selvstudier, gruppearbejde, projektar bejde og innovative læreprocesser. Teorien kobles hele tiden til praksis i et tæt samarbejde med omverdenen. Praktik Den kliniske undervisning (praktik) varetages af kliniske undervisere på ergoterapeutiske arbejds pladser. Du er sikret praktikplads i hele uddannelsesforløbet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse, hvor du lærer at anvende din teoreti ske viden og praktiske færdigheder. Du lærer også at kommunikere og samarbejde med patienter og andre faggrupper. Allerede på modul 1 skal du prøve kræfter med dit nye fag og derefter løbende gennem hele ud dannelsen. I alt er der 28 ugers praktik, fordelt på fem perioder. Job og karriere Der er jobmuligheder på mange forskellige typer arbejdspladser, med borgere i alle aldersgrupper og med vidt forskellige udfordringer og problem stillinger. Det gælder, uanset om du arbejder med mennesker i deres eget hjem, i deres nærmiljø eller på hospital eller i sundhedscentre. Du kan arbejde tæt på den enkelte borger eller arbejde med plan lægning, udvikling og ledelse. På sygehuse kan du arbejde med både fysiske eller psykiatriske problemstillinger og opgaver. I kom muner og regioner arbejder ergoterapeuter med sundhedsfremme, træning, hjælpemidler, hjemme besøg, revalidering og visitation. Du kan også få job i specialskoler og specialbørnehaver, bo- og akti vitetstilbud for side 8

9 ERGOTERAPEUT sindslidende, udviklingshæmmede, hjerneskadede og demente, fysisk handicappede, børn og ældre. Du kan vælge at rette din karriere mod det private erhvervsliv, for eksempel i patientorganisationer, Falck, salgs- og produktudviklingsfirmaer for hjælpemidler eller private organisationer. Du kan også åbne din egen praksis. neders varighed, herunder erhvervsarbejde inden for sundhed/ det pædagogiske felt og industri/service (min. 28 timer pr. uge) eller anden studierelevant aktivitet. Desuden vurderes ansøgere med bestået eksamen som social- og sundhedsassistent. Der lægges også vægt på ansøgerens skriftlige motivations- og levnedsbeskrivelse. Se mere på ucl.dk eller kontakt studievejledningen. Der er gode muligheder for videreuddannelse, og du kan bygge diplom-, master- og kandidatuddan nelser ovenpå både i Danmark og udlandet. Optagelse Du kan søge optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen (STX-, GIF-, HF-, HTX- eller HHX-eksamen). Optagelse gennem kvote 2 kræver en adgangsgivende eksamen som i kvote 1. Derudover vægtes anden aktivitet af højst 12 må- Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september og februar side 9

10 ODENSE Fysioterapeut Professionsbachelor i fysioterapi Som fysioterapeut er du hver dag i intens bevægelse og i berøring med kroppen, både din egen og andres. Det stiller store krav til høj faglighed, kompetence og motivation. De to første dele kan du erhverve dig på uddannelsen, der bringer dig hele vejen rundt om det hele menneske. Det sidste, motivationen, skal du selv have med i rygsækken. Krop og bevægelse er din hjemmebane. Derfor lærer du via uddannelsen om bevægelse og kroppens muligheder og begrænsninger, og du lærer at tolke kroppens signaler og forstå den sammenhæng, de kommer til udtryk i. For den er stærk og har mange skjulte ressourcer, som du kan være med til at få frem i lyset. På uddannelsen kommer både krop og psyke i spil i et dynamisk studiemiljø, hvor der veksles mellem teori og praksis i det fysioterapeutiske arbejdsfelt. Det gælder for ek sempel fremme af sundhed og livskvalitet, forebyggelse af funktionstab, samt behandling og genoptræning efter skader, sygdom og handicap. Den faglige profil Studiet veksler mellem teoretisk undervisning og praktik gennem i alt 14 moduler. Undervejs møder du fag fra: Du er sikret praktikplads og kan komme i praktik på hospitaler, kommunale genoptræningssteder, fysioterapiklinikker, specialinstitutioner og idrætsklinikker. Sundhedsvidenskab: fx fysioterapiteori og -metode, vævsundersøgelse og behandling, elektroterapi, kirurgi, neurologi, idræt og bevægelse. Naturvidenskab: fx anatomi og fysiologi. Humanistiske fag: fx pædagogik og psykologi. Samfundsvidenskab: fx videnskabsteori, sociologi og socialret. Undervisningen skifter mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, individuelle opgaver mundtligt og skriftligt, formidling, cases og øvelser. Du vil møde mange slags mennesker ældre og børn, syge og raske. Uddannelsen samarbejder med praksis og inddrager patienter med forskellige problemstillinger. I test- og træ ningslaboratoriet foretages løbeog ganganalyser, styrkemålinger og meget andet. Praktik En vigtig del af uddannelsen er den kliniske under visning (praktik), der finder sted løbende gennem alle syv semestre. Her omsættes teoretisk viden til praktiske færdigheder, og du lærer også at kom munikere og samarbejde med patienter og andre sundhedsprofessionelle. Job og karriere I Danmark arbejder cirka fysioterapeuter med forebyggelse, behandling, træning, undervis ning, rådgivning og ledelse i mange forskellige sam menhænge og med mennesker i alle aldre. Der er ansat fysioterapeuter på sygehuse, private klinikker, sundhedscentre, plejehjem, specialcentre og børnehaver for handicappede, arbejdstilsynet, folke skoler, aftenskoler, social-og sundhedsforvaltninger, hjælpemiddelrådgivning, større private virksomheder, træningscentre eller i egen klinik eller konsulentfirma. Der er mange muligheder for karriereskift og videre uddannelse inden for din egen profession eller til andre fagområder. Du kan bygge ovenpå med fx en kandidatuddannelse i fysioterapi på Syddansk Universitetet og har adgang til mange master- og diplomuddannelser. En fysioterapeutuddannelse er et oplagt afsæt, hvis du vil rette din karriere mod projektudvikling, undervisning, forskning, ledelse og selvstændig virksomhed. side 10

11 FYSIOTERAPEUT Optagelse Du kan søge optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen (STX-, GIF-, HF-, HTX-eller HHX-eksamen). Fordeling af pladserne sker efter faldende eksamensgennemsnit. Optagelse gennem kvote 2 kræver en adgangs givende eksamen som i kvote 1, suppleret med andre relevante aktiviteter. Her vægtes erhvervsarbejde inden for sundhed/det pædagogiske felt og industri/service (begge områder min. fire måneder à 20 timer pr. uge). Derudover lægges også vægt på studierelevante aktiviteter blandt andet højskoleophold og udlandsophold samt din motivationsbeskrivelse. Du udvælger selv de 12 måneders aktivitet, som du vil vurderes på i din ansøgning. Desuden vurderes ansøgere med bestået eksamen som social- og sundhedsassistent med engelsk på C-niveau samt enten naturfag på C-niveau eller fysik/kemi på C-niveau. Se meget mere under fysioterapeutuddannelsen på ucl.dk. Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: uge 35 og uge 6 side 11

12 JELLING. ODENSE Lærer Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Som lærer skal du være god til mange og meget forskellige ting. Du skal have overblik, være fagligt dygtig, god til at sætte børn og unge i gang med læreprocesser og kompetent som underviser. Når du er færdiguddannet, kan du undervise i folkeskolen, på fri- og efterskoler, privatskoler og i voksenundervisningen. Men læreruddannelsen kan også bruges til andet end undervisning, fx i det private erhvervsliv. Det er en alsidig uddannelse med et højt fagligt indhold, hvor du lærer at tage ansvar og at organisere din egen arbejdsdag. Fra 2013 vil du møde en ny læreruddannelse, hvor du i vid udstrækning selv kan sammensætte din læreruddannelse ved at vælge de fag og moduler, der passer til dine ønsker og behov. På denne måde kan du specialisere dig og bygge din egen lærerprofil op. I UCL kan du tage uddannelsen til lærer i både Jelling og Odense. Hvert sted har sin egen profil, men der undervises efter samme studieordning. Den faglige profil Læreruddannelsen består af følgende fagområder: Undervisningsfag, lærerens grundfaglighed, praktik og bachelorprojekt. Og som noget nyt er læreruddannelsen opbygget af moduler. Det vil sige, at du først og fremmest skal have basismoduler, hvori du arbejder hen mod fagenes kompetenceområder. Derudover kan du vælge imellem en række fordybelsesmoduler. Det er tværfaglige moduler eller tværprofessionelle moduler, der giver dig mulighed for at tone din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Når du er færdig med din uddannelse har du tre undervisningsfag, som også er fag i folkeskolen. Vi udbyder billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendomskundskab/religion, matematik, musik, natur/teknik, samfundsfag og tysk. Vi udbyder ikke materiel design og fransk. Vær opmærksom på, at antallet af oprettede fag er afhængigt af de studerendes valg. Ikke alle undervisningsfag udbydes i både Jelling og Odense. Hold dig orienteret på ucl.dk eller kontakt studiekontoret. Du kan samtidig vælge en række frivillige kurser, såsom skrivning og retorik, praktisk-musisk kursus, færdselslære, erhvervsvejledning, sundheds- og seksualundervisning. Kontakt studievejledningen og hør mere om det aktuelle udbud af kurser. Praktik Du kommer i praktik flere gange gennem din uddannelse, i alt svarende til et halvt år. Et stort netværk af praktikskoler giver dig rig lejlighed til at prøve kræfter med mange forskellige skoleformer og typer af elever. Job og karriere Langt de fleste læreruddannede begynder efter studiet med et job i folkeskolen eller en privatskole, men karrieremulighederne er mange. På den nye læreruddannelse er der muligheder for at vælge fordybelsesmoduler. Derfor kan du tone din læreruddannelse, så den peger i retning af den karriere, du ønsker dig. Inden for skoleverdenen er der den pædagogisk faglige retning, hvor man bliver faglig vejleder for kolleger på skolen, pædagogisk konsulent ved kommunens skolevæsen eller ved Center for Undervisningsmidler. Andre retter deres karriere mod ledelse, og der er brug for dygtige afdelingsledere og skoleledere. Andre igen søger udfordringer helt uden for skoleverdenen. Der findes læreruddannede i den professionelle sportsverden, blandt skuespillere, designere, mediefolk, it-medarbejdere, sælgere, i rejsebranchen og kulturlivet. Læreruddannelsen giver dig nemlig side 12

13 LÆRER gode kort på hånden, hvis du ønsker at arbejde med formidling, kommunikation, HR eller ledelse. Med læreruddannelsen får du også adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter på et senere tidspunkt. Optagelse Optagelseskvotienten på læreruddannelsen er 7. Hvis din optagelseskvotient ligger under 7, eller hvis du endnu ikke kender dit eksamensgennemsnit, skal du søge gennem kvote 2 senest 15. marts. Ansøgere med en kvotient under 7 skal deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Kvote 1 Optagelse via eksamensgennemsnit Hvis du har 7 eller derover i gennemsnit, kan du søge ind på læreruddannelsen via kvote 1, hvis du har én af følgende eksaminer: STX, HF, HHX, HTX International/udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk studentereksamen (ansøgningsfrist er 15. marts) I kvote 1 sker udvælgelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit. Kvote 2 Vurdering af flere forhold Har du under 7, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge via kvote 2 senest 15. marts. Du kan søge i kvote 2 med følgende baggrund: En eksamen som nævnt under kvote 1 Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret. International/udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk studentereksamen. Du har et andet adgangsgrundlag end det sædvanlige. Dette kræver en vurdering af dine realkompetencer på baggrund af en individuel ansøgning. Søg yderligere oplysninger om adgangskrav på ucl.dk. side 13

14 JELLING. ODENSE Vil du læse i Jelling eller Odense? University College Lillebælt tilbyder læreruddannelsen to steder: på Jyllands-siden i Jelling og på Fyn i Odense. Hvert studiested har sin særlige profil på din uddannelse valget er dit. Læreruddannelsen i Jelling I Jelling har læreruddannelsen særligt fokus på folkeskolens mellemste og ældste klassetrin. I et undervisningsmiljø, hvor den professionsrettede faglighed er vægtet højt, får du stærke kompetencer i ungdomspædagogik og inklusion, og du kommer i tæt forbindelse med praksis gennem hele din uddannelse via en mentorordning på vores partnerskabsskoler. Du kan tone din helt egen internationale profil i Jelling. Der er fx gode muligheder for et udlandsophold hos én af vore 23 internationale samarbejdspartnere undervejs i dit studium. Du kan desuden vælge et praktikophold i udlandet en mulighed, som mange studerende med undervisningsfaget engelsk benytter sig af. Herudover har du mulighed for at deltage i korterevarende projekter i et af de nordiske lande sammen med lærerstuderende fra hele Norden. Studiemiljøet er nært, og underviserne har en finger på pulsen via udviklingsopgaver, kurser og projekter. Det er let at få et sted at bo, og der er et godt fritidsliv i byen. På studiestedet er der et stort udvalg af studiesociale aktiviteter såsom musicals, idræt, bigband, kor, studieindspilninger og alt er ganske gratis. Læreruddannelsen på Fyn Du kommer i høj grad til at involvere dig selv og udvikle din kreativitet, når du studerer på Læreruddannelsen på Fyn. Som lærerstuderende i Odense vil du deltage i udviklingsprojekter i løbet af dit studie, og udvikling af nye læremidler og undervisningsformer spiller en central rolle i din uddannelse. Der er tæt kontakt med forskningen ved Syddansk Universitet og med kommuner og skoler i området. Og så står ny undervisningsteknologi højt på dagsorden. Læreruddannelsen på Fyn tilbyder en bred palet af undervisningsfag, og der er mulighed for at specialisere sig til både indskoling og udskoling. Du vil møde en mangfoldig og farverig hverdag, hvor undervisere, hold og enkeltstuderende tager spændende og utraditionelle initiativer i studiets travle hverdag. Læreruddannelsen på Fyn har et særdeles aktivt studiemiljø og masser af sociale arrangementer og tilbud. Meritlærer? Hvis du i forvejen har en videregående uddannelse, kan det være relevant at søge om optagelse på meritlæreruddannelsen. Afhængigt af din baggrund og tidligere uddannelse vil meritlæreruddannelsen typisk vare 1-3 år. Vær opmærksom på, at der er deltagerbetaling til uddannelsen. Kontakt studiekontoret for yderligere information. Fakta Uddannelsens varighed: 4 år Uddannelsessted: Jelling og Odense SU: ja Studiestart: medio august side 14

15 PÆDAGOG Pædagog Professionsbachelor som pædagog Som pædagog er du i forreste linje for de børn, unge eller voksne, som er del af din hverdag uanset om du arbejder i en dag- eller døgninstitution eller vælger et helt andet sted at udfolde dine kvalifikationer. Det kræver en solid rygrad, brede skuldre og ikke mindst grundlæggende redskaber og særlige kompetencer. Sidstnævnte får du i løbet af din uddannelse. Kombineret med dit eget engagement kan du være sikker på at gøre en forskel for både små og store. Og måske også for dig selv. Du har gode muligheder for selv at forme din hverdag. Ofte er det dig, der vælger løs ning og fremgangsmåde og du vurderer, hvordan du bedst får opbygget den tillid hos børn, unge, voksne, kolleger og samarbejdspartnere, som er fundamentet for dit profes sionelle arbejde. Der er mange muligheder for at skabe en spændende karriere. Men uanset hvad du sigter imod, så kræver faget indlevelse og professionalisme. Den faglige profil Fra sommeren 2014 træder en ny pædagoguddannelse i kraft. Den nye uddannelse betyder blandt andet, at du skal vælge en specialeretning. Med den nye pædagoguddannelse får du som studerende større fleksibilitet og flere valgmuligheder end tidligere. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med aftagerne f.eks. institutioner, botilbud og klubber. Det betyder, at du får lov at fordybe dig i virkelige problemstillinger med kød på, og at du er sikret en tæt kobling mellem teori og praksis. Det første studieår er fælles for alle studerende. Derefter kan du vælge mellem tre specialeretninger: Dagtilbudspædagogik (0-5 årige) Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige) Social- og specialpædagogik. Praktik Praktikken er en meget vigtig del af uddannelsen, hvor din tilegnede viden prøves af i praksis, og du får nye erfaringer til det videre teoretiske arbejde. Der er fire praktikperioder på forskellige pædagogiske arbejdspladser. Med start på hhv. 3. og 5. semester kommer du i seks måneders lønnet praktik. I alt skal du være i praktik i 14 måneder og du er sikret en praktikplads. Job og karriere Mange pædagoguddannede arbejder i vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber/sfo og andre dag- og døgninstitutioner for børn, unge eller voksne. Uddannelsen retter sig om normalområdet, handicappede og socialpsykiatrien. Men kompetencerne kan bruges mange steder i både det offentlige og private, og mange pædagoger arbejder med innovation, ledelse, omsorg, ældre, coaching og vejledning. Kort sagt kan ud dannelsen bruges til at sætte et pædagogisk fingeraftryk alle steder, hvor der er fokus på udvikling. Og vidste du, at hver 5. pædagog får ledelsesansvar? Optagelse Ansøgning gennem kvote 1 For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener: Studentereksamen (STX) Højere forberedelseseksamen (HF) Højere handelseksamen (HHX) Højere teknisk eksamen (HTX) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) Her sker udvælgelsen alene ud fra dit eksamensresultat. side 15

16 JELLING. ODENSE. SVENDBORG Ansøgning gennem kvote 2 I kvote 2 optages du på dine samlede kvalifikationer. Du skal opfylde ét af følgende adgangskrav Gymnasial uddannelse (som nævnt under kvote 1). 9. klasse eller tilsvarende undervisning og 4 HF-fag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på Cniveau, ét valgfrit fag på C-niveau. Pædagogisk Assistent Uddannelse dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau, engelsk på Eniveau. Social- og Sundhedsassistent dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau, engelsk på D-niveau. Godkendt eksamen fra et andet land. Din erfaring tæller Ved udvælgelsen i kvote 2 lægger vi blandt andet vægt på: Erhvervsarbejde Studierelevant erhvervsarbejde, fx i institutioner eller lignende for børn, unge eller voksne Højskole/Daghøjskole Udlandsophold Anden erfaring, f.eks. frivilligt arbejde, lektiehjælp m.m. Ovenstående kvalifikationer kan højst vægtes med periode på sammenlagt 12 måneder. side 16 I kvote 2 kan du også søge via Individuel kompetencevurdering (se s. 26) Jelling, Svendborg eller Odense? Pædagoguddannelsen i University College Lillebælt er et af de største uddannelsessteder for pædago ger i Danmark, og du kan vælge at læse i Odense, Svendborg og Jelling. Det sikrer dig en bred vifte af valgmuligheder gennem hele uddannelsen. Pædagoguddannelsen i Odense På Pædagoguddannelsen i Odense arbejder du fra dag 1 frem mod den virkelighed, der venter dig, når du er færdig med uddannelsen. Vi klæder dig på til at udvikle kreative løsninger. Vel at mærke løsninger, som gør en forskel for børn, unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller nogle af de mange andre borgere, pædagoger arbejder med til daglig. Det kan være alt fra udvikling af nye lege, velfærdsteknologi og fremtidens legepladser til apps, der kan styrke pædagogisk og socialt arbejde. Du kommer til at arbejde med innovative projekter gennem uddannelsen. Undervisningen er centreret om projekterne, der udvikles i samarbejde med praksis.

17 PÆDAGOG Hvis du skal blive en kompetent pædagog, skal du lære at omsætte teori til handling. Derfor lægger vi stor vægt på, at du gennem hele uddannelsen løbende udvikler projekter sammen med institutioner, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Du kommer til at samarbejde med institutioner i Odense og andre fynske kommuner. Du får også mulighed for at udvikle alt fra it- til sundhedsprojekter sammen med private virksomheder. til en videregående uddannelse, som f.eks. merituddannelsen til pædagog, hvis den uddannelsessøgende i forvejen har gennemført en videregående uddannelse på et niveau højere end uddannelse på erhvervsakademiniveau. Vær opmærksom på, at der er deltagerbetaling til merituddannelsen. Har du en videregående uddannelse, skal du regne med fuld deltagerbetaling. Se mere på ucl.dk eller kontakt studiekontoret. Pædagoguddannelsen i Svendborg Pædagoguddannelsen i Svendborg lægger stor vægt på, at de studerende gennem hele uddannelsen løbende udvikler projekter sammen med institutioner, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Du kommer til at samarbejde med institutioner i Svendborg og andre fynske kommuner. Du får også mulighed for at udvikle alt fra it- til sundhedsprojekter sammen med private virksomheder. Fakta Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Jelling, Odense og Svendborg SU: ja Studiestart: september + februar (dog ikke februaroptag i Jelling) Kulturelle, fysiske og musikalske aktiviteter præger studielivet for en pædagogstuderende. Initiativet til at deltage motionsløb, arrangere fællesspisning, fester o. lign. kommer ofte fra de pædagogstude rende selv. I Svendborg kan mange idrætsgrene dyrkes på højt niveau, og Sydfyn har et unikt miljø for unge, der ønsker at kombinere sport og uddan nelse. Pædagoguddannelsen i Jelling På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri og innovation. Med denne satsning på oplevelse, iværksætteri og innovation fokuserer vi på, hvordan man kan få idéer til at gøre ting bare lidt sjovere og lidt smartere? Det gælder ikke bare for vores undervisere og deres undervisningsmetoder. Det gælder også for vores studerende. Allerede fra begyndelsen af studiet bliver de studerende på Pædagoguddannelsen i Jelling kastet for løverne, når de er med til at skabe oplevelser på Danmarks største kulturfestival for børn og unge, Spotlight i Vejle. Kulturel iværksætteri er et kreativt og innovativt element på Pædagoguddannelsen i Jelling. Med kulturel iværksætteri (KI) er der særligt fokus på foretagsomhed at sætte ting i værk i det pædagogisk arbejde, i foreninger, på arbejdspladser og andre sammenhænge, hvor mennesker mødes og samles. Merituddannelsen Du kan også læse til pædagog med merit, hvis du har mindst 5 års erhvervserfaring på fuld tid inden for pædagogik og omsorg. Uddannelsen varer 3 år, hvoraf det første år er fuldtidsstudie, mens de to sidste år tilrettelægges således, at der er mulighed for at arbejde ved siden af. Pr. 1. februar 2014 er det ikke længere er muligt at søge om SVU side 17

18 ODENSE Radiograf Professionsbachelor i radiografi Som radiograf uddannes du til et fag med mange dimensioner. Du lærer at håndtere den teknologi, der giver indblik i kroppens indre. Du får et skarpt blik for afgørende detaljer for sygdomstegn og behandling og du bliver en vigtig brik i et sundhedsfagligt team. Fagets anden store dimension er evnen til at give patienten den bedst mulige oplevelse på trods af den ofte krævende og ubehagelige situation. Så du skal også kunne håndtere alt det, vi ikke kan tage billeder af. Som radiograf får du en specialistuddannelse i rivende udvikling. Du vil opleve, at den billeddiagnostiske verden er meget mere end røntgen og at strålebehandling kræver meget andet end teknik. Faglig profil Du kommer til at møde både de tekniske og naturvidenskabelige fag og de humanistiske og omsorgsrelaterede fag, fx: anatomi fysiologi patologi radiologi røntgenfysik filosofi, etik og videnskabsteori psykologi kommunikation Du vil naturligvis også få undervisning i undersøgel sesteknologier så som røntgen MR ultralydsteknik I løbet af studiet vælger du at specialisere dig inden for radiologisk billeddiagnostik, stråleterapi eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Radiologisk billeddiagnostik: Du vil udføre undersø gelser med ultralyd, røntgen og magnetfelter, og du kommer til at beskrive og behandle sygdomme i tæt samarbejde med radiologen i tværfaglige teams, hvor du har ansvaret for omsorgen til patienten. Stråleterapi: Radiografen planlægger og foretager strålebehandling på kræftpatienter med avanceret apparatur sammen med radiologer, læger og fysikere. Også her har du ansvaret for omsorgen i hele patientforløbet. Nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Læger, radiologer og bioanalytikere er dine nærmeste kolleger i et højteknologisk område, hvor PET-scanneren og radioaktive stoffer udgør omdrejningspunktet i billeddiagnostikken. Radiografuddannelsen i Odense stiller det nyeste højteknologiske udstyr til rådighed og er den eneste radiografuddannelse, der har egen røntgenafdeling med magnetscannere, ultralydsscannere og udstyr til dosisplanlægning. Det giver dig unikke muligheder for at efterprøve teorien i praksis. Praktik Du er i praktik (klinisk undervisning) i ca. halvdelen af uddannelsen. Den største del af din praktik foregår på hospitalerne, men en del af den kliniske under visning vil også finde sted på skolen. Der er praktik pladser i hele Region Syddanmark og Horsens. Job og karriere Du kan få arbejde på sygehusenes afdelinger for billed diagnostisk, ultralyd, strålebehandling og nuklear medicin. På grund af den hastige udvikling inden for området specialiserer mange sig i retninger som fx magnetscanning (MR), ultralyd eller CT-scanning. Ortopædi, mave-tarm, urologi eller neuroradiologi er også specialeområder på en stor billeddiagno stisk afdeling. Mammografi- side 18

19 RADIOGRAF screening er også et stort specialistområde i hastig udvikling. Også inden for det private erhvervsliv er der mange karriereveje og muligheder for at specia lisere dig. Du kan få job som radiograf på private hospitaler og røntgenklinikker eller som produkt specialist eller applikationsspecialist i røntgen- og medicinalfirmaer. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk på Cniveau, engelsk på D-niveau, samt to af følgende fag: matematik B, fysik B, biologi B, bioteknologi A eller kemi B. Uddannelsesmæssig baggrund fra ind- eller udland, der kan sammenlignes med ovenstående. Har du en udenlandsk studentereksamen, der kan sammenlignes med en dansk, skal du også have bestået studieprøven i dansk. Du har gode muligheder for at videreuddanne dig på master- og kandidatuddannelser på universiteter i Danmark og i udlandet. Du kan også søge ind på en bred vifte af diplomuddannelser. Adgangskrav Fakta For at blive optaget på radiografuddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav: Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF). Dansk på A-niveau, engelsk på C-niveau samt to af følgende fag: matematik B, fysik B, biologi B, bioteknologi A eller kemi B. Uddannelsens varighed: 3½ år Uddannelsessted: Odense SU: ja Studiestart: september og februar side 19

20 ODENSE. VEJLE Socialrådgiver Professionsbachelor som socialrådgiver Socialrådgiveruddannelsen er for dig, der er engageret i sociale forhold og gerne vil gøre en forskel gennem forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering, planlægning og udvikling på det sociale område. At hjælpe mennesker med problemer kræver overblik, systematik, planlægning og hand ling. Det stiller krav til dine samarbejdsevner og evner til at kommunikere med andre mennesker. Både i forhold til borgere og brugere og i det tværfaglige samarbejde med lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, læger og mange andre, hvor social rådgivere har en særlig rolle. I hele uddannelsesforløbet kommer du til at arbejde med socialt arbejde på individ-, gruppe-, organisationsog samfundsniveau. Uddannelsen tilbydes også som en it-baseret socialrådgiveruddannelse, hvor der er mulighed for fleksibel læring via internettet i studiegrupper. Se mere på ucl.dk. Den faglige profil I uddannelsen undervises der inden for seks kerneområder: 1) Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde. 2) Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer 3) Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser 4) Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser 5) Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område 6) Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde Disse seks kerneområder omsættes i moduler, hvor viden fra både socialt arbejde, psykologi og psykiatri, jura og samfundsvidenskab indgår på tværs i modulerne. Der er tale om et fuldtidsstudium og en meget teoretisk uddannelse, og undervisningen finder sted som forelæsninger, holdundervisning, praktik og projektarbejde. Herudover arbejdes der meget i studiegrupper med opgavebesvarelser og øvelser. Praktik Der er én praktikperiode i uddannelsen, og du er sikret en praktikplads. Praktik perioden varer fem måneder og kan finde sted i offentlige forvaltninger og institutioner inden for eksempelvis området for børn og unge, beskæftigelsesområdet, handicap eller psykiatri. Der er også praktikpladser inden for kriminalforsorgen, hospitaler, misbrugsområdet m.v., men også private organisationer, som fx Kræftens Bekæmpelse og Kirkens Korshær er godkendte praktikpladser. Du kan også tage din praktik i udlandet. Job og karriere Som socialrådgiver bliver du bredt fagligt funderet inden for et meget varieret arbejdsmarked med gode jobmuligheder. For eksempel ved kommunale forvaltninger behandlingshjem for børn, unge og familier krisecentre Mødrehjælpen Kræftens Bekæmpelse jobcentre Kriminalforsorgen uddannelsesinstitutioner hospitaler behandlingshjem for alkoholikere, narkomaner o.a. side 20

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere