Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12"

Transkript

1 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag Vejleder Lars Wahlun Studerende Mai Britt Jespersen, Kathrine Hoberg Petersen, Lise Maria Madsen, Charlotte Høgdahl Rasmussen Hold S08G Jeg (alle gruppemedlemmer) bekræfter hermed, at projektet er udfærdiget uden uretmæssig hjælp (jf. bekendt. 782 af 17/ stk. 6) Underskrift:

2 Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)... 4 Problemformulering (Fælles)... 6 Emneafgrænsning (Fælles)... 6 Metodiske overvejelser (Fælles)... 7 Teori... 7 Empiri...10 Historie og samfund (Mai Britt)...10 Omsorgssvigt (Mai Britt)...13 Vanrøgt:...14 Fysisk overgreb:...14 Psykisk overgreb:...15 Seksuelt overgreb:...15 Habitus (Lise)...17 Kapital (Lise)...18 Kulturel kapital:...18 Kropsliggjort tilstand...18 Institutionaliseret tilstand:...19 Objektiveret tilstand:...19 Økonomisk kapital:...19 Social kapital...19 Symbolsk kapital:...20 Felt (Lise)...21 Stigmatisering (Kathrine)...21 Inklusion og eksklusion (Charlotte)...25 Socialisering, kvalificering og social kontrol (Charlotte)...26 Socialisering:...26 Kvalificering:...26 Social kontrol:...26 Integration (Charlotte)...27 Marginalisering (Kathrine)...29 Del konklusion (Fælles)...32 Definitionsmagt (Charlotte)...33 Berit Baes anerkendelses teori (Lise)...35 Forståelse og indlevelse

3 Bekræftelse:...36 Åbenhed:...36 Selvrefleksion og afgrænsning:...36 Axel Honneths anerkendelsesteori (Lise)...37 Privatsfæren...37 Den retslige sfære...37 Den solidariske sfære...38 Miljøterapi (Kathrine)...38 Mestringsstrategier (Mai Britt)...41 Konklusion (Fælles)...42 Perspektivering (Fælles)...44 Litteraturliste...45 Bøger...45 Tidsskrift...46 Internet...46 Lov...47 Bilag 1 (case Bo)

4 Indledning (Fælles) I dag bruger Danmark omtrent 8,9 mia. kr. årligt på anbringelsesområdet, hvilket i løbet af de næste ti år, ifølge Socialministeriet, forventes at blive tredoblet. 1 Ifølge Bente Boserup og Lise Merrild var situationen i 2009 at: Hver dag anbringes 10 børn og unge i Danmark børn og unge mellem 0 17 er anbragt udenfor hjemmet 12 % af de anbragte børn er tvangsanbragt Ét ud af tre børn anbringes først på døgninstitution Ca børn er anbragt i familiepleje. 2 Forskningsresultater viser endvidere, at en andel af de anbragte unge, der har været udsat for omsorgssvigt, har risiko for, at få det svært i voksenlivet, hvilket blandt andet kan begrundes i, familiernes ofte svækkede sociale interaktioner og udstødelse af det kulturelle og sociale netværk. 3 Da samfundets struktur er bygget op, så der bliver stillet krav til barnet/den unge og dets skolegang, er et omsorgssvigtet barn/en ung ofte udsat, idet barnet/den unge oftest har haft en dårlig skolegang, med mange skift. I takt med at kravene om uddannelse stiger, mister børn/de unge med en dårlig skolegang deres position i samfundet, hvilket medfører følelsen af skam og følelsen af ikke at kunne noget. 4 I FN s børnekonvention under artikel 39 står der: Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at fremme fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering af et barn, der har været udsat for enhver form for forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, tortur eller anden form for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling (...) Sådan 1 Undervisningsministeriets hjemmeside fundet den 20. november Boserup, Bente og Merrild, Lise (2009) S Sørensen, Jytte, Birk (2008) 1. Udgave, 2. Oplæg. S Boserup, Bente og Merrild, Lise (2009) S

5 helbredelse og resocialisering skal finde sted i omgivelser, der fremmer barnets sundhed, selvrespekt og værdighed. 5 Hermed er det samfundets ansvar, at resocialisere børn, der af en eller anden karakter, er blevet forsømt, hvilket Lov om Social Service er et bud på, at imødekomme fra statens side. Her står der bl.a. under 46, at man igennem forskellige støttende foranstaltninger, skal sikre barnets mulighed, for opbygning af personlige kompetencer, udvikling og endvidere forberede det på, et selvstændigt voksenliv. Nogen gange, er en støttende indsats i hjemmet og aflastningsordninger ikke nok, i forhold til, de behov den unge har. Derfor er man nødt til, at placere den unge uden for familien, med pædagogisk støtte til, at resocialisere den unge og fremme den psykiske og fysiske helbredelse. 6 Efter vores 3. praktik periode, hvor vi alle fire har været ude i specialområdet, finder vi den lille gruppe af anbragte børn og unge (alder år) interessant, idet vi ser, at der er mange problemstillinger, som er relevante for os, som kommende pædagoger, at være opmærksomme på og problemstillinger, der ofte går uset hen. Der hersker fx ingen tvivl om at de første år i barnets liv, spiller en stor rolle udviklingsmæssigt og at vi, som voksne og dermed omsorgsgivere, har et stort ansvar for, at sikre sunde relationer mellem barn og voksen. Et svigt i tilknytningsprocessen fører derfor ofte meget langvarige og nogle gange uoprettelige konsekvenser for barnets psykiske trivsel med sig. 7 Derfor er det vigtigt, at kvaliteten af relationen, som barnet befinder sig i, er harmonisk og i nogle rammer, hvor omsorgsgiveren forstår, at tilpasse og samspille efter barnets behov. 8 Anbringelse udenfor hjemmet er, for barnet, ofte en traumatisk oplevelse, som skaber meget uro i opvæksten. Da barnet samtidig er blevet fjernet fra forældre, hvor det har levet under psykisk og fysisk svigt, kan det ofte medføre, et ustabilt barn med dårlig selvværd, som kan vise sig i mange forskellige adfærdsmønstre, afhængig af svigtets karakter. 9 5 Børnerådets hjemmeside fundet den 3. januar Bekendtgørelse af lov om social service. nr. 468 af 18. maj kap 11 7 Boserup, Bente og Merrild, Lise (2009) S Boserup, Bente og Merrild, Lise (2009) S Boserup, Bente og Merrild, Lise (2009) S

6 Her er det interessant for os som pædagoger at se nærmere på om vi har nogle redskaber til rådighed i arbejdet med den unges udvikling, og hvordan vi kan arbejde med de forskellige tilgange når den unge har oplevet svigt i de nære relationer. Dette leder os frem til vores problemformulering: Problemformulering (Fælles) - Hvilke barrierer kan der være for unge omsorgsvigtedes deltagelse i samfundet efter svigt i de nære relationer? - Kan miljøterapi og anerkendelse anvendes i arbejdet med omsorgssvigtede unges vej mod mestring af eget liv og udvikling af selvværd? Emneafgrænsning (Fælles) Vi har valgt, at tage udgangspunkt i omsorgssvigtede anbragte unge i aldersgruppen år, da det er i denne aldersgruppe at 60 % af anbringelserne finder sted. 10 Valget af denne aldersgruppe, har haft betydning for de teorier vi har valgt at benytte. Vi kunne i opgaven have beskæftiget os med fx relationer, da de har betydning for hvordan man indgår i samfundet og samarbejdet med den unge, men vi har her i stedet for fokuseret på bl.a. stigma og habitus da vi mener at de besvarer andre områder som er mere relevante i forhold til vores problemformulering. Som pædagoger møder man mange forskellige teoretiske og terapeutiske indgangsvinkler til forskellige problemstillinger og er derfor nødt til at vælge de teorier ud, der stemmer bedst overens med bl.a. det samfund vi lever i. Da anerkendelse, inklusion/eksklusion og miljøterapi er nogle af de begreber der er meget omtalte og benyttede i dag, er det de teorier vi bruger for at få en bedre forståelse for det pædagogiske arbejde. Vi afgrænser anerkendelse, da det er et meget bredt emne med mange forskellige teorier om hvad dette begreb indebærer og på hvilken måde det skal forstås. Vi har valgt to teorier der belyser anerkendelse hvilket giver os mulighed for at se vores case fra to vinkler. Vi har valgt at se på den sygeplejerfaglige historik, fordi dette er forgængeren til det pædagogiske arbejde i dag og for at få en forståelse af, hvordan det psykologiske aspekt i mennesker har fået større og større betydning, og er dét der er mest fokus på i arbejdet med omsorgssvigtede unge. 10 Region Midtjylland fundet den 10. januar

7 Vi har valgt at kigge på inklusion, da dette er en vision for Viborg kommune 11, men benytter desuden integration, for at se på hvilket af disse begreber der i realiteten sker i vores case. Vi har afgrænset Erving Goffmans teori om stigma, da denne er meget dybdegående og ikke alt er relevant i forhold til opgaven. I udarbejdelsen af opgaven har vi endvidere benyttet en case, for at belyse vores teori med et konkret eksempel på en omsorgssvigtet anbragt ung. Vi er her opmærksomme på, at casen kun er et eksempel af mange. Metodiske overvejelser (Fælles) Teori For at belyse historie og samfund, har vi valgt at bruge bogen Samfund og kultur i sundhedsarbejdet, som er skrevet af Lars Oberländer, der er antropolog ved Københavns Universitet. Vi finder hans litteratur relevant for vores opgave, da vi med ham, får et historiske perspektiv, på sundhedsplejerskernes arbejde indenfor specialområdet og som er forgængeren, til det pædagogiske arbejde, der er i dag. Det historiske perspektiv giver os endvidere indsigt i, hvilken rolle pædagogen har haft og har i dag. Oberländer har lavet en del feltarbejde i Danmark, omkring sundhedsrelaterede emner og har arbejdet praktisk i feltet, som sundhedsfremmekonsulent og som centerleder i Nordjyllands Amt fra Litteraturen vi har brugt til dette afsnit, er en 1. håndskilde. For at få et pædagogisk perspektiv og derigennem et mere nuanceret billede af pædagogikkens udvikling, anvender vi Bitten Malling Beck, der er uddannet lærer og pædagog. Til forarbejdelsen af afsnittet om omsorgssvigt og herunder hvilke konsekvenser, omsorgssvigt har for den unge, benytter vi Kari Killén. Hun har en doktorgrad i omsorgssvigt og børnemishandling og har skrevet en del litteratur, som er baseret på flere års erfaringer og forskning. Hun har i mange år undervist social- og sundhedsarbejdere, samt i børne- og voksenpsykiatrien. Kari Killén er meget anerkendt og hendes teorier bruges ofte, når der bliver lavet vurderinger af familier og anbringelser. Hendes brede erfaring på området gør, at vi finder det yderst relevant, at anvende hendes teori. Bogen er en 1. håndskilde. Ydermere har vi valgt at bruge Inger Thormann som blev uddannet socialpædagog i 1963 og som tog en psykologisk embedseksamen i Inger Thormann har siden 1973 arbejdet med omsorgssvigtede børn på behandlingshjem, senest Skodsborg Observations- og behandlingshjem, 11 Viborg Kommune 7

8 hvor hun samtidig har gennemført 6 studieophold i USA og gennemført tre forskningsprojekter. Det hele omhandler børn og vidensopsamling. Ligeledes har hun udgivet en del bøger, både fag - og børnebøger og deltaget i flere dokumentarfilm. Thormann bruger Bowlbys teorier om tilknytning og adskillelse og vigtigheden af at den unge har et fast ståsted med faste rammer. Pierre Bourdieu var en anerkendt fransk sociolog og er i dag, ligeledes en af de mest indflydelsesrige samfundstænkere. Vi vil i vores opgave bruge hans teori om habitus, kapital og felt, der bygger på flere forskellige teoretikeres erfaringer indenfor området og giver dermed et bredt og nuanceret billede af begrebet. Disse begreber er væsentlige for opgaven, da vi som pædagoger med denne teori, kan få en større indsigt i og finde en mulig forklaring på, hvorfor de unge agerer og handler som de gør. Endvidere kan Bourdieu være med til at supplere Bent Madsens teori, i forhold til de unges muligheder i deres voksenliv og i forhold til felter, da det minder om Madsens social kontrol, da de begge taler om hvordan individet positionere sig. Kilderne vi har brugt er 2. håndskilder. Da vi i vores opgave, vil se på inklusions- og eksklusionsmekanismer i samfundet, vil vi ligeledes undersøge sammenhængen mellem, hvorledes samfundet forholder sig til de stigmatiserede individer og hvordan samfundet tager hånd om de unge mennesker, i en marginaliseret position. Her vil vi både bruge Goffman og Bent Madsen. Erving Goffman har en kandidatgrad i sociologi og var i en periode, den bedst betalte sociologiprofessor i USA. 12 Han beskæftigede sig med samfundets afvigere og deres sociale identiteter. Vi har valgt, at inddrage hans teorier, da vi her har mulighed for, at se omsorgssvigt, ud fra et sociologisk perspektiv. Goffman beskriver mødet mellem mennesker og hvordan samfundet anskuer afvigere, som de unge omsorgssvigtede vi arbejder med, er i risikozonen for at blive. Bent Madsen er leder af Nationalt Viden center for Inklusion og Eksklusion (NVIE). De bøger vi har valgt, er førstehåndskilder. Vi finder ham relevant, da hans teori giver en beskrivelse af de inklusion, eksklusion og integrationsmekanismer, der er i samfundet. Ydermere kommer han, i sin teori, ind omkring, hvilke krav, der er samfundsmæssigt, i forhold til individets socialisering og kvalificering. Derfor er han relevant i forhold til vores analyse og diskussion omkring, hvad pædagogens rolle er og ligeledes hvordan omsorgssvigt og de konsekvenser, der her kan være, kan påvirker de unges udvikling og dermed senere muligheder i samfundet. 12 Goffman, Erving (2009) S. 8 8

9 I afsnittet om anerkendelse har vi valgt at anvende Axel Honneth, der er tysk sociolog og filosof. Vi benytter hans teori til, at få en socialfilosofisk indgangsvinkel til begrebet, hvilket han bygger sin teori på. Anerkendelse er et vigtigt element, at belyse i opgaven, da anerkendelse er en af de tilgange, der er meget benyttet i dagens samfund og har ifølge Honneth en stor betydning, for menneskers udvikling. Her anvender vi både 1. og 2. håndskilder. Derudover har vi også valgt at belyse Berit Baes teori om anerkendelse og definitionsmagt, da Bae giver os en pædagogisk vinkel på anerkendelsesbegrebet. Hun giver os indsigt i, hvordan man som pædagog, skal være bevidst om anerkendelse og definitionsmagt, i forhold til, at udvikle de børn og unge, man arbejder med, i en positiv retning og hvordan man som pædagog, ligeledes kan undergrave denne udvikling, i forhold til ens definitionsmagt. Bae er uddannet pædagog og underviser ved universitet/højskolen i Oslo. Desuden er hun forsker og har en doktorgrad, i relationer mellem voksen og barn i børnehaven. Hendes artikel tager udgangspunkt i nogle af Løvlie Schibbys begreber. Kilden er en 1. håndskilde. Morten Ejrnæs er uddannet sociolog og arbejder ved Ålborg universitet. Nogle af hans forskningsområder er sociologi og sociale forhold. Vi vil i opgaven bruge ham, til at belyse, hvilken rolle det er, man som pædagog har og hvordan pædagogerne, i Danmark, griber integrationen an, i forhold til de udsatte unge og dermed også de omsorgssvigtede. De tekster vi har valgt, at benytte os af er 1. håndskilder. Hvor sociologien har fokus på det, at være en del af samfundet, har psykologien fokus på, hvad der foregår på individniveau, og vi har derfor valgt at se nærmere på, hvordan man kan arbejde med netop individet og de processer, der har indvirkning på den unges udvikling. Et af de redskaber, vi som pædagoger har til rådighed, er miljøterapien. Ud fra eksempler fra en case, vil vi forsøge at belyse, hvordan man med miljøterapien som arbejdsredskab, gør det muligt for pædagogen, at hjælpe og støtte den unge, i de problemstillinger, den unge har. Her vil vi anvende Lars Rasborgs bog om miljøterapi med børn og unge. Rasborg er Cand. Psych., og specialist i klinisk børnepsykologi og er videreuddannet i psykoterapi med voksne. Kilden er en 1. håndskilde. Jytte Birk Sørensen er uddannet Cand. Scient. Soc. Psych. og Marte Meo supervisor. Hun er tidligere Lektor i Psykologi, men arbejder i dag som selvstændig i Dansk Marte Meo Center og som konsulent i Vidensteamets rejsehold. Birk Sørensen har skrevet flere bøger om Marte Meo Metoden. I vores opgave har vi valgt at bruge Birk Sørensens bog Støt mestring bryd mønstre 9

10 hvori hun sætter fokus på børns vanskelige opvækstvilkår og hvordan vi, som omsorgspersoner, kan være med til at hjælpe til mønsterbrydning. Liv Vedeler er norsk professor i specialpædagogik ved Universitetet i Oslo. Hun har studeret sammenhængen mellem leg, sprog og kognition i børns udvikling. Ligeledes er hun kendt for sit forskningsarbejde og har udgivet flere publikationer. I opgaven har vi valgt at tage Vedelers teori om mestring og social kompetence med, da hun illustrerer vigtigheden af de sociale processer, som foregår iblandt børn og hvilken udfordring det kan være, at arbejde med socialt udsatte børn. Empiri Som empiri har vi brugt en case, der kommer fra et af vores praktiksteder. Kritikken af casen ligger i at denne kun giver indblik i én omsorgssvigtet anbragt ungs liv. Da personen der har skrevet casen kender drengen, kan den på visse områder være subjektiv. Historie og samfund (Mai Britt) Set i et historisk perspektiv, har sundhedsfremme og forebyggelse, været en del af det danske samfunds rolle, siden midten af 1800 tallet. Disse fænomener udsprang af industrialiseringen i Europa i 1700-tallet, hvor England var foregangsland, i sikringen af at have en sund befolkning, som kunne sikre landets produktion og forsvar. Fordi væksten var høj i byerne, øgedes indbyggertallet også og det medførte stigende fattigdom og epidemiske sygdomme. Omfanget blev så stort, at samfundet måtte gribe ind og måtte hjælpe med forsørgelse. Dette blev set på med stor bekymring, da væksten i forsørgelse steg og arbejdsstyrken blev mindre pga. sygdom. 13 I Danmark blev der lavet en sundhedslovgivning og staten gik i gang med, at forbedre de hygiejniske forhold og den lægelige stand fandt grunden til sygdommene, da man kunne påvise, at der eksisterede vira og bakterier. Dette gjorde, at der nu var mulighed for, at forbedre befolkningens sundhedstilstand. Derved udvidede fokus sig fra, at være et medicinsk vidensområde, til også at være et socialt område, idet lovgivningen blev ændret og gjort bredere, så den kunne omfatte et større område. Dermed havde staten mulighed for, med loven i hånden, at isolere, internere, vaccinere, sterilisere og overvåge enkeltindividet Niklasson, Grit (Red.)(2006) S

11 I 1935 blev loven om sterilisation lavet og med denne, kunne staten tvangssterilisere åndssvage, voldsforbrydere, psykopater, alkoholister, fattige, landevejsstrygere og tiggere, hvis disse ikke indordnede sig under de forhold, der nu engang var udstukket til dem og hvis de lå samfundet til byrde. Loven var racehygiejnisk, idet man mente, at hvis man havde styr på de dårligst stillede, var reproduktionen under ordnede forhold og man kunne holde antallet af de dårligst stillede nede, hvilket var ønsket, da de ikke bidrog med noget til samfundet. Ser man på loven om sterilisation, kan man se, hvordan tanken om, hvad der er acceptabelt, har ændret sig, idet man i dag, aldrig ville have en sådan tankegang og at den anses som uacceptabelt. 15 Hen af vejen opstod der forskellige ordninger, som skulle hjælpe befolkningen i den generelle sundhedspleje og en af disse var sundhedsplejerskeordningen. Sundhedsplejersken skulle stille sin faglige viden til rådighed for familien, men havde samtidig også en underretningspligt, hvis der var mistrivsel og omsorgssvigt. Denne underretning skulle gives til de kommunale myndigheder og denne underretningspligt er angivet i 35 stk. 1-3 i Lov om Social Service. Dette var loven for 70 år siden og sådan er den endnu. 16 Skal man se på det rent professionelt, er der en moralsk forpligtigelse i dette arbejde. Sundhedsplejersken opgave må være at forebygge muligheden for mistrivsel og omsorgssvigt. Forebyggelse handler grundlæggende om, at man griber ind i andres liv for, at få dem til at overveje livsstil og ikke mindst hjælp til, at foretage ændringer. Dette skal gøres på en måde, som foregår velovervejet og forsigtigt, så der ikke opstår unødige konflikter. Forebyggelsens udfordring ligger i, at gennemføre forebyggelsen. 17 I 1998 blev Loven om Social Service til. Oprindeligt hed loven Bistandsloven, men denne blev sammenlagt med to andre love og en ny og mere overskueligt lov var skabt. Denne er blevet revideret adskillige gange sidenhen, senest 18. januar Derfor er det også vigtigt, at der i dag, er en paragraf, specifikt rettet mod børn og unge, med brug for særlig støtte og den lyder som følger: 46 Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de sammen muligheder for 14 Niklasson, Grit (Red.)(2006) S Niklasson, Grit (Red.)(2006) S Niklasson, Grit (Red.)(2006) S Niklasson, Grit (Red.)(2006) S Wikipedia fundet den 3. december

12 personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 19 Herudover skal støtten have til formål at yde, kontinuitet i opvæksten, sikre nære og stabile relationer til voksne og øvrige netværk. Desuden vigtigheden af Opbygning af kompetencer Understøttelse af barnet/den unges skolegang Fremme trivsel 20 Indledningen på offentlig og privat børnepasning, set i et tidsmæssigt perspektiv, opstartes i Viborg i 1875, hvor Sct. Mogensgades asyl ser dagens lys. Her var der mulighed for at få passet sit barn, hvis forældrene var udearbejdende. Disse familier var ofte fra det lavere sociale lag og havde ikke et netværk, som kunne hjælpe med børnepasningen. På dette tidspunkt er asylet finansieret ved hjælp af private initiativer 21. Det eneste man forventede var, at børnene selv medbragte forplejning til dagen. Ved opstarten var der 21 børn i asylet, men det blev hurtigt åbenlyst, at der var et behov, fordi antallet af børn steg på fem år til 72 børn. De fysiske rammer blev dog først ændret i 1900, da man fik øjnene op for, at det ikke var særlig hygiejnisk, at samle så mange børn i lokaler, der oprindeligt var indrettet til 21 børn. 22 Børnene blev opdraget ud fra idealer, hvor man ville fremme flid, forstandighed og lydighed. Hvordan børnene blev stimuleret rent kognitivt og følelsesmæssigt, kendte man ikke til og børnene blev ikke hørt. Dagene omhandlede disciplin og krav og børnene led ofte nederlag. 23 I 1931 blev den første privatejede børnehave oprettet i Viborg af Gerda Lomholt, som var uddannet pædagog/børnehavelærinde. Behovet for pasning, havde nu bredt sig til andre befolkningsgrupper og var derfor blevet større. Sidst i 40érne blev der oprette yderligere menighedsbørnehaver og vuggestuer Bekendtgørelse af lov om social service. nr. 468 af 18. maj kap Bekendtgørelse af lov om social service. nr. 468 af 18. maj kap Beck, Bitten Malling (1992) S Beck, Bitten Malling (1992) S Beck, Bitten Malling (1992) S

13 Nu var der også fokus på de ansattes uddannelse og man ansatte folk der havde barneplejerske- og børnehaveuddannelse og senere i 1950érne, pædagoguddannelsen. 25 Opdragelsessynet og praksis ændrede sig også hen over årene og der blev mere plads til børnene, som individer og man fulgte mere en Fröbel og Montessorisk tankegang, hvor det er vigtigt at forstå og respektere barnets skabende evner. Der blev også lagt stor vægt på, at skabe inspirerende rammer, for barnets spontane og kreative side, så barnet havde så stor indflydelse på egen hverdag, som muligt, idet man fandt ud af, at det havde stor vigtighed for personlighedsdannelsen. 26 Man kan sige, at hen over årtierne, har institutionsområdet udviklet sig fra, at have funktion, som opbevaringssted for børn fra lavere sociale lag, til at være et sted for udvikling af personlige kompetencer. Ligeledes gik man fra, at være bygget op på velgørenhed, til at blive offentlig institution og personalet gik fra at have jobbet som et kald, til at blive lønarbejder og uddannelse begynder at spille en stor rolle. Den gik fra at være autoritær og formel, til udfoldelsen af det frie barn, som bliver imødekommet m.h.t. egne behov og kreativ fordybelse. 27 Pædagogikken i dag lægger mere vægt på børns psykiske velbefindende og derved er fokus på omsorgssvigt øget. Omsorgssvigt (Mai Britt) Omsorgssvigt er en dræber, som tavst og ubarmhjertigt kvæler den menneskelige ånd. (Daro og McCurdy, 1992) 28 Disse ord kan ganske kort sammenfatte konsekvenserne af lidelser, mangler og savn hos forsvarsløse børn og illustrere afhængigheden af den voksne i netværket. Honneth og Bae understøtter dette i vores afsnit om anerkendelse. Kari Killéns (herefter Killén) definition af omsorgssvigt er som følger: Med omsorgssvigt forstår vi, at forældre eller de personer, der har omsorgen for barnet, påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så 24 Beck, Bitten Malling (1992) S Beck, Bitten Malling (1992) S Beck, Bitten Malling (1992) S Beck, Bitten Malling (1992) S Killén, Kari (2010) S

14 alvorligt, at barnets fysiske og/eller psykiske sundhed og udvikling er i fare (Kempe, 1979). 29 Følger man Killéns tanker, kan omsorgssvigt deles op i fire kategorier, som er vanrøgt, fysiske overgreb, psykiske overgreb og seksuelle overgreb. 30 Vanrøgt: Er den mest almindelige form for omsorgssvigt, et svigt som allerede kan opstå under graviditeten, hvor moderen i et eller andet omfang, kan være misbruger. Vanrøgt kan være af følelsesmæssig karakter, hvor forældre eller anden omsorgsperson ikke engagere sig i barnet. Barnet bliver understimuleret, hvilket kan skabe problemer for fremtiden, rent kognitivt og motorisk. 31 Bo har det svært i skolen og får ikke gode karakterer. Dette kan skyldes, at Bo er blevet vanrøgtet i hjemmet og er blevet understimuleret og derfor har problemer rent kognitivt. 32 Fysisk overgreb: Barnet kan også være omsorgssvigtet fysisk, hvor barnet ofte vil være forsømt og dårlig plejet, være dårligt ernæret og barnet kan opleve sig selv, som værende uden værdi. Disse børn vil ofte distancere sig for indre og ydre signaler og over tiden lukke sig inde mentalt. Fysiske overgreb er børn som, i et eller andet omfang, har lidt skade. Det kan være skader, der viser sig som mærker eller sår på kroppen. Overgrebene kan også have ikke synlige karakterer, som f.eks. brud på knogler. Disse overgreb kan for barnet være med til, at skabe en angstpræget hverdag, hvor barnet føler sig som et dårligt menneske, som forventer, at blive afvist og dette skaber en mistillid til omverdenen. 33 Bo viser tegn på mistillid til omverden i det: pædagogerne har et godt indtryk af Bo Dog, har pædagogerne en fornemmelse af at Bo skjuler noget for dem og føler at det er svært at lære Bo ordentligt at kende, da han ikke fortæller særlig meget om sig selv. 34 Bo åbner ikke op for pædagogerne og lukker dem ikke ind i hans liv. Dette kunne skyldes, at Bo, i hjemmet, har lidt fysiske overgreb. 29 Killén, Kari (2010) S Killén, Kari (2010) S Killén, Kari (2010) S Bilag 1 33 Killén, Kari (2010) S Bilag 1 14

15 Psykisk overgreb: Er, ifølge Killén, den sværeste, at definere, af de fire typer omsorgssvigt, hun taler om. Oftest handler det om, at barnet bliver tillagt nogle egenskaber, som barnet reelt ikke har. Disse egenskaber medfører ofte, at barnet bliver udsat for afvisning, fjendtlighed, nedvurdering og undertrykkelse og dette, for barnet, skaber ofte angst og aggression. Dette kan ifølge Killén, medføre det, som hun kalder Askepot-syndromet, hvor barnet også vil blive udsat for overgreb af søskende. 35 Bo har fået en voldsdom, og da Bos fader er alkoholiker, er der risiko for, at Bo har oplevet nogle af de ovenstående psykiske overgreb og dette kan have ført til Bos aggression. 36 Seksuelt overgreb: Er et fundamentalt svigt fra en omsorgsperson, barnet har tillid til. Ved hjælp af trusler eller belønning, presses eller stimuleres barnet ind i nogle situationer, det ikke har nogen forudsætning for, at forstå. Ofte vil barnet blive pålagt tavshed om overgrebene, ved hjælp af trusler om at miste og barnet kan på sigt, komme til at føle sig som skyldig og medansvarlig i aktiviteterne, fordi disse skal holdes hemmelige. 37 Konsekvensen af omsorgssvigt viser sig ofte med tiden som depression, angstlidelser, suicidal adfærd, lav selvfølelse, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer, dissociative forstyrrelser, posttraumatiske belastningsreaktioner og rusmiddelproblemer. Ifølge Killén kan omsorgssvigt være mere eller mindre alvorligt. Den kan foregå over kortere eller længere varighed. 38 Dog er der nogle fælles elementer, som gør sig gældende, i et eller andet omfang og det er: mangel på erkendelse af og respekt for barnets behov afvisning og/eller ligegyldighed forældres manglende evne til at engagere sig positivt i barnet og til at prioritere barnets mest elementære behov frem for deres egne et stærkt og irrationelt engagement i barnet, som indebærer, at barnet tillægges egenskaber, det ikke har, og behandles, som om det har dem, 35 Killén, Kari (2010) S Bilag 1 37 Killén, Kari (2010) S Killén, Kari (2010) S

16 hvilket kan føre til åbenlys afvisning eller følelsesmæssig overinvolvering forældrenes personlighed og samliv/livsstil, som fører til, at barnet lever med en kronisk bekymring for det forudsigelige uforudsigelige, blandt andet bekymring for tab af tilknytningsperson. 39 Ifølge Killén, er børn, som er udsat for omsorgssvigt, ofte udsat for flere af disse ovenstående overgreb på en gang. Som udgangspunkt mener hun, at det mere er et spørgsmål om, hvilken af overgrebene, der er mest iøjnefaldende. 40 Ifølge Inger Thormann, som benytter John Bowlbys teori om barnets tilknytning og adskillelse i opvæksten, er det vigtigt, at omsorgspersonen for barnet, tilnærmer sig på barnets præmisser, med lydhørhed, følsomhed og evne til at forstå, hvad det er, barnet prøver at signalere og fortæller. Sker det modsatte og barnet ikke føler sig hørt og set, opstår der i relationen en skuffelse, som skaber en følelsesmæssig frustration, hvilket kan give varige konsekvenser for barnet. 41 Konsekvenserne af den følelsesmæssige skade, kan der ikke ændres ved, siger Thormann, og barnet vil have det, hun kalder et svagt jeg. Dette vil medføre, at barnet vil have en forvirret, kaotisk og strukturløs fremtræden og her vil en fast daglig struktur være velegnet. Strukturen skal være fleksibel og give plads til udvikling og Thormann mener, at det bedst kan foregå på en døgninstitution eller et pædagogisk opholdssted. Her siger hun at barnet skal lære at: man gør én bestemt ting med en voksen i én bestemt rolle på ét bestemt tidspunkt og på ét bestemt sted 42 Vi kommer endvidere, i kapitlet om Bent Madsens teori om social kontrol, ind på, at Bo bliver anbragt på et pædagogisk opholdssted. I forhold til Thormann er dette den bedste løsning for et barn, som Bo, med omsorgsvigt. 43 Omgivelserne har stor betydning, for individet, det er også igennem omgivelserne børn kan opleve omsorgssvigt. Bourdieu beskriver i sine begreber om habitus, kapital og felt også om hvilken betydning omgivelserne har for individets udvikling. 39 Killén, Kari (2010) S Killén, Kari (2010) S Brørup, Mogens et.al.(red.)(2003) S Brørup, Mogens et.al.(red.)(2003) S Bilag 1 16

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Børnehavebørns udvikling af selvidentitet og social kompetence i jævnalderrelationer Kindergarten children

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Social eksklusion - rum til eksistens?

Social eksklusion - rum til eksistens? Social eksklusion - rum til eksistens? Anja Blaksmark 2.november 2007 Bachelorprojekt Københavns Socialpædagogiske Seminarium Vejleder: Thomas Klostergaard Andersen 1. INTRO... 3 INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere